Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport."

Transkript

1 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets institutioner skal forstå og anvende Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten. Baggrund I forhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning afsnit 1.5 om særlige vilkår for mindre institutioner har Kulturministeriet ikke ansøgt om særlige vilkår for disse institutioner, fordi departementet finder, at den faglige afrapportering er en meget vigtig del af årsrapporten. Væsentlig ændring ifm. udarbejdelsen af årsrapport 2015 vedrører tillæg om afvigelsesforklaringer for hver hovedkonto, der udgør institutionens bidrag til udgiftsopfølgning 4. Tillægget skal ikke offentliggøres (se vejledningens kap. 5). Tabeller til afvigelsesforklaringer kan dannes vha. excelværktøj på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. Påtegning af det samlede regnskab årsrapportens kapitel 1 Standardteksten for påtegning uden forbehold fra Moderniseringsstyrelsens vejledning skal indsættes. Hvis der er forbehold i forbindelse med påtegningen, kan disse kun indføres efter udtrykkelig aftale med departementet. Beretningen årsrapportens kapitel 2 Afsnit 2.1 Præsentation af virksomheden (afsnit 2.1 i vejledningen) Afsnittet forfattes helst kort og præcist og skal indeholde: Hvad hedder institutionen, og hvilket ministerium hører den under Hvad er institutionens mission og vision Hvilke hovedopgaver har institutionen (finanslovens specifikation af opgaver) Henvisning til institutionens rammeaftale Oversigt over hvilke hovedkonti årsrapporten aflægges for Afsnit 2.2 Virksomhedens omfang Fokus i dette afsnit er at skabe et overblik over virksomhedens samlede aktiviteter. Derfor tages der udgangspunkt i en tabel, der viser bruttoudgifter og indtægter. Her skal der udfyldes en tabel, der opgør institutionens administrerede udgifter og indtægter.

2 Side 2 Hvis der er betydelige forskelle mellem bevilling og regnskab, skal forskellen kort omtales (egentlige regnskabsmæssige forklaringer afgives i regnskabsafsnittet). Under administrerede tilskud oplyses om tilskudsordninger, der forvaltes af institutionen, dvs. hvor institutionen administrerer en reservationsbevilling, lovbunden bevilling eller anden bevilling med tilskud som formål (dvs. udbetalinger til 3. part, f.eks. borgere eller foreninger). Herudover skal institutionen oplyse om eventuelle øvrige administrerede udgifter og indtægter. Det kan her dreje sig om bevillinger af typen anden bevilling, eller anlægsbevilling. Egentlige regnskabsmæssige forklaringer vedr. ovennævnte ordninger optages i årsrapportens bilagsdel. Afsnit 2.3 Årets resultater I henhold til Kulturministeriets styringspolitik skal årsrapporten indeholde en vurdering af institutionens resultater i henhold til aftalte mål i rammeaftalen. På grundlag af særskilt vurdering af henholdsvis de faglige resultater og det økonomiske resultat anlægges en vurdering af institutionens samlede resultat. Herved adskiller beretningen og målrapporteringen sig lidt fra rådene i Moderniseringsstyrelsens vejledning. Afsnit 2.3. omdøbes derfor til "Årets resultater", og der indsættes nye afsnit " Årets faglige resultater" og " Årets økonomiske resultater". Der henvises i øvrigt til afsnittet "Resultatopfølgning" i styringspolitikken (afsnit 3.4. i den reviderede politik fra november 2014 samt bilag 1 om vurdering af resultater). Følgende skala anvendes ved vurderingerne: Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Vurderingen af det samlede resultat indsættes i starten af afsnit 2.3. som en kort sammenfatning, f.eks. med følgende formulering: Som det fremgår nedenfor vurderes [institutionens] faglige resultater i 2015 som [vurderingen] og det økonomiske resultat som [vurderingen]. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2015 som [vurderingen]. Afsnit Årets faglige resultater I afsnit om årets faglige resultater gives en kort faglig beretning, hvor der i bred forstand redegøres for årets overordnede resultater. Beretningen bør sammenfatte målopfyldelsen, men kan også omfatte andre væsentlige resultater, som ikke er knyttet til målene i rammeaftalen.

3 Side 3 Fokus bør være på de opnåede resultater, og lange aktivitetsbeskrivelser bør undgås. Det er dog normalt relevant at angive de mest centrale nøgletal (eksempelvis museernes besøgstal), gerne som tidsserier i en tabel. Der skal fremgå en eksplicit vurdering af de faglige resultater (under ét) efter ovennævnte skala. Vurderingen sker først og fremmest ud fra målopfyldelsen i henhold til rammeaftalen, og der kan henvises til denne. Det bør også angives, hvorledes eller i hvilket omfang årets faglige resultater medvirker til, at institutionen lever op til missionen og opfylder visionen. Der kan henvises til institutionens strategi. NB: Afsnittet om faglige resultater vedrører kun driftsvirksomhed. Det faglige resultat for tilskudsordninger eller lignende skal beskrives i bilag 4 til årsrapporten. Afsnit Årets økonomiske resultat Dette afsnit anvendes til en kort sammenfatning af årets økonomiske resultat. Der skal udfyldes en tabel med økonomiske hoved- og nøgletal. Tallene, der skal indgå i tabellen, vil i videst mulige omfang være automatiserede i årstabellerne. Tabellen dækker årene , så i nogle tilfælde vil der være behov for at hente oplysninger fra de seneste to års årsrapporter. Tabellen med økonomiske hoved- og nøgletal skal kort kommenteres, og det samlede økonomiske resultat skal vurderes. Herunder skal følgende indgå: Hvordan er det økonomiske resultat opnået, og hvilke væsentlige begivenheder har haft indflydelse herpå? Var det økonomiske resultat som forventet (se afsnit om forventninger til kommende år i 2014-årsrapporten)? Hvilke forventninger er der til det kommende år? Der indgår forskellige nøgletal i beretningens økonomitabel. Disse nøgletal skal kommenteres og vurderes som et led i den samlede vurdering af årets økonomiske resultat. Nøgletallene, der skal kommenteres, er: Udnyttelsesgrad af lånerammen, negativ udsvingsrate, overskudsgrad, bevillingsandel, årsværkspris og personaleomkostningsandel. Antallet af årsværk omfatter alle institutionens årsværk også dem, der finansieres ved tilskudsmidler. Tallet findes eventuelt ved at dividere det totale timeantal ved institution med årsværksnormen, der er timer. Husk, at de egentlige regnskabsmæssige forklaringer hører til i regnskabsafsnittet og ikke i dette afsnit. Afsnit 2.4 Opgaver og ressourcer

4 Side 4 Afsnittets omdrejningspunkt er en tabel, der beskriver det økonomiske resultat fordelt på institutionens opgaver (disse fremgår af finanslovens tabel 5 og 6). Tabellen skal vise indtægtsført bevilling, øvrige indtægter og det overførte overskud/den reserverede bevilling fordelt på de enkelte opgaver. Afsnit Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabellen opstilles på baggrund af institutionens opgaver, der er afspejlet på finanslovens tabel 5 og 6. Fordelingen kan ske på baggrund af skøn, hvilket der i givet fald skal oplyses om i en fodnote til tabellen. Oplysningerne i tabellen om ressourceforbruget på de enkelte opgaver skal herefter kommenteres fyldestgørende. Afsnit Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger Departementet vil i lighed med tidligere år bede en række institutioner om at udarbejde aktivitetsoplysninger til årsrapporten. Disse aktivitetsoplysninger indsættes i dette afsnit og kommenteres eventuelt. Ellers er dette afsnit som udgangspunkt frivilligt for institutionerne og tænkes anvendt, hvis institutionen har yderligere oplysninger om årets produktion uanset rammeaftalen. Afsnit 2.5. Målrapporteringen Kapitlet inddeles i to dele med skemaopstilling af målopfyldelsen og analyse og vurdering af resultater i forhold til mål fra rammeaftalen. Afsnit Målrapporteringens første del: Oversigt over årets resultatopfyldelse I dette afsnit opstilles afrapporteringen af mål i skemaform. Der kan og skal ikke angives en nøjagtig beregnet målopfyldelse, men det skal for hvert mål angives, om det er (helt) opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Herefter gives en kort sammenfatning af målopfyldelsen. Det kan opsummeres, hvor mange mål der er opfyldt, og hvor mange der ikke er opfyldt eller kun delvist opfyldt. Endvidere gives der en kort vurdering af den samlede målopfyldelse. Hvis der er reserveret bevilling til ikke-udførte mål/resultatkrav, skal der kort redegøres for dette. Afsnit Målrapporteringens anden del: Uddybende analyser og vurderinger Som udgangspunkt gives i dette afsnit en nærmere redegørelse for og analyse af resultatet (målopfyldelsen) for alle relevante (for rapporteringsåret) mål fra rammeaftalen. Hvis der er mere end 6-7 relevante mål, kan det overvejes kun at analysere de ca. 5 væsentligste mål. Dette skal i givet fald aftales med departementet. Analysen skal begrunde og nuancere den i skemaet angivne målopfyldelse. Det vil sige sammenfatte og henvise til den foreliggende dokumentation. Analysen kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

5 Side 5 1. Hvad er målet/effektmålet og hvilken opgave knytter det sig til? Hvis målet handler om produktet (f.eks. kvaliteten heraf), skal det fremgå, hvilket effektmål det sigter på (sammenhængen mellem de øverste niveauer i opgavehierarkiet/forandringsteorien). 2. Hvilke metoder skulle ifølge strategien anvendes til at realisere (effekt)målet? Dvs. hvilken forandringsteori bygger strategien på for så vidt angår dette mål? 3. Er disse metoder anvendt som planlagt? 4. Hvad var resultatet i året? Var det som ønsket eller bedre eller dårligere? I forhold til angivelsen i skemaet ovenfor er der her plads til en nuancering. Ambitionsniveauet kan også inddrages. 5. Hvordan dokumenteres/sandsynliggøres resultatet/målopfyldelsen? Her inddrages evt. operationelle mål og øvrige nøgletal og indikatorer. 6. Anses metoderne/forandringsteorien fra strategien fortsat for velegnet? Hvad har institutionen lært? 7. Hvad betyder resultatet for institutionens samlede resultat i året og i aftaleperioden? Giver evt. manglende (fuld) målopfyldelse i året f.eks. problemer i forhold til opfyldelsen af rammeaftalen på sigt? 8. Kan der siges noget meningsfuldt om ressourceforbruget, og hvorledes det står i forhold til resultatet? Såfremt, der er opstillet nøgletal for produktivitet, skal disse inddrages. Operationelle mål og nøgletal/indikatorer, som fremgår af bilag til rammeaftalen, skal opdateres med regnskabstal for rapporteringsåret og sendes til departementet sammen med årsrapporten. Hvis der henvises til disse i årsrapporten, skal de også være bilag til årsrapporten. Såfremt, der er opstillet nøgletal for forvaltningsopgaver (jf. den reviderede politik for resultatstyring), skal der afrapporteres på disse i et særskilt bilag. Disse nøgletal kan også efter behov inddrages i analysen af målopfyldelsen. Afsnit 2.6 Redegørelse for reservation Institutionen skal for hver hovedkonto gøre op, hvad man har af reserveret bevilling ved regnskabsårets afslutning. Denne opgørelse er udarbejdet i forbindelse med bevillingsafregningen og kan hentes direkte herfra og indsættes i årsrapporten. Alle reservationer over 1,0 mio. kr. skal kommenteres. Ligeledes skal eventuelt bortfald af reservation kommenteres. Afsnit 2.7 Forventninger til kommende år Dette afsnit skal rumme en helt kort redegørelse for, hvilke udfordringer institutionen står over for i det kommende år. Her kan der samtidig redegøres for nye tiltag, der forventes at præge den kommende tid og om forventninger om eventuelle væsentlige eksterne påvirkninger.

6 Side 6 Det er relevant at angive, om der fortsat arbejdes efter den strategi, der ligger til grund for rammeaftalen, eller om den er ændret (væsentligt). Under alle omstændigheder skal institutionen opdatere nøgletallene og, hvis der er behov for det, revidere strategien, og indsende disse sammen med udkast til årsrapport (beretning og målrapportering). Regnskabet årsrapportens kapitel 3 Der er i Moderniseringsstyrelsens vejledning få krav til kommentering af tal og tabeller i regnskabsafsnittet i årsrapporten. Men der bør afgives regnskabsmæssige forklaringer ved væsentlige afvigelser mellem de opstillede mål og de opnåede resultater samt ved væsentlige afvigelser mellem bevillingstal og regnskabstal. Har man spørgsmål vedrørende regnskabsmæssige forklaringer, skal disse rettes til institutionens sagsbehandler i departementets finanslovsteam. Til regnskabet skal der knyttes en kort analyse og vurdering af årets resultat. Det skal i hvert afsnit i dette kapitel i årsrapporten opgøres, hvor institutionen har data fra. Såfremt institutionen kun anvender én kilde, kan dette anføres i starten af kapitlet. Eks: Der er i dette afsnit i årsrapporten anvendt data fra Statens Koncern System. Moderniseringsstyrelsen pointerer, at resultatdisponeringen (tabel 8) og egenkapitalforklaringen (tabel 10) skal baseres på data fra Statens Budgetsystem. Hvis der skulle være differencer mellem data i SKS og Statens Budgetsystem, der medfører uoverensstemmelser med de øvrige regnskabsafsnit, så skal differencerne oplyses og forklares. Afsnit 3.1 Anvendt regnskabspraksis Afsnittet skal kortfattet beskrive den anvendte regnskabspraksis, mens selve regnskabspraksisen kan medtages som bilag til årsrapporten. Herunder især fravigelser fra generelle regler. Eks: Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2015 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Hvis institutionen har fået tilladelse til at afvige fra gældende regler, beskrives dispensationen også her. Sådan en dispensation kan kun ophæves efter aftale med Kulturministeriet og Moderniseringsstyrelsen. Afsnit 3.2. Resultatopgørelse Institutionen skal fremstille supplerende noter, hvis det er nødvendigt for forståelsen af regnskabet, eller hvis der er tale om særlige, væsentlige poster. En standardskabelon til supplerende noter kan findes i årstabellerne (se fane skabelon til supplerende noter ). De supplerende noter placeres sammen med de obligatoriske noter i bilag til årsrapporten.

7 Side 7 Hvad, der er væsentligt, vurderes af institutionen og departementet i fællesskab; det kan fx være, når et tal er skønnet eller i øvrigt er behæftet med usikkerhed. Ekstraordinære poster samt foretagne nedskrivninger på over en million kroner skal altid forklares (og i øvrigt godkendes af Departementet, før de overhovedet foretages). Afsnit Resultatdisponering Igen i år er der koblet en resultatdisponering til resultatopgørelsen, der viser fordelingen af årets resultat. Denne fordeling vil blive bestemt i forbindelse med udarbejdelsen af bevillingsafregningen. Tabellen skal ikke, men kan suppleres med en uddybende tekst f.eks. henvisning til anvendelse af reserveret bevilling, forventet anvendelse af overført overskud samt begrundelse for bortfald. Vær opmærksom på, at eventuelle hensatte forpligtelser skal forklares i en obligatorisk tabel (bilag 8 under obligatoriske noter i årstabellerne). Afsnit 3.3 Balance Balanceskabelonen er identisk med de seneste års skabeloner. Det bemærkes, at klassifikationen af tilgodehavender og gæld skal ske under hensyntagen til, om der er positiv eller negativ saldo på kontoen. Problemstillingen kan fx opstå i forbindelse med mellemregning. Se mere herom i Moderniseringsstyrelsens vejledning, afsnit 3.3. Balancen. Markante ændringer i de forskellige poster på balancen skal beskrives. Vær opmærksom på, at der skal udarbejdes obligatoriske noter til de materielle og immaterielle anlægsaktiviteter. Afsnit 3.4 Egenkapitalforklaring Til balancen skal udarbejdes en egenkapitalforklaring i tabelform. Hvis årets underskud ultimo 2014 er større end egenkapitalen, skal institutionen redegøre for, hvordan underskuddet er opstået, samt hvordan det søges løst fremadrettet. Afsnit 3.5 Likviditet og låneramme Institutionen skal kontrollere, at den overholder disponeringsreglerne, der er knyttet til de tre FF-konti. I dette afsnit skal desuden udfyldes en tabel, der viser udnyttelsen af lånerammen pr. 31. december Vær opmærksom på, at udnyttelsesgraden af lånerammen skal beregnes ved at sammenholde lånerammen med summen af virksomhedens immaterielle og materielle anlægsaktiver, undtaget donationer. Hvis lånerammen ikke er overskredet, kan institutionen nøjes med at erklære dette som kommentar til tabellen.

8 Side 8 Institutioner, der den 31. december 2015 har overskredet lånerammen, skal kortfattet beskrive, hvordan overskridelsen af lånerammen er opstået, og hvad institutionen vil gøre for at rette op på forholdet. Hvis institutionen har fået forhøjet lånerammen for at undgå en overskridelse ultimo 2015, skal det også beskrives her. Afsnit 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Institutionen skal i en tabel opgøre sit forbrug af lønmidler i 2015 i forhold til lønsumsloftet i finansloven (se finanslovens anmærkninger tabel 8). Formålet er at vise, at institutionen ved forbrug af opsparing fra tidligere års lønmidler kan dække evt. merforbrug i Opgørelsen foretages for hver driftsbevilling. Tabellen skal i alle tilfælde udfyldes, men har der ikke været et merforbrug af lønmidler, erklæres dette. Har der derimod været et merforbrug, og såfremt dette merforbrug ikke kan dækkes af opsparing, skal institutionen optage en regnskabsmæssig forklaring herom. Ifølge Budgetvejledningens pkt skal lønudgifter under indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90), tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 95-98) samt lønudgifter til udlånte medarbejder med lønrefusion ikke tælles med i opgørelsen af årets lønudgifter. Dog skal udgifter til anlægsløn medtages. Afsnit 3.7 Bevillingsregnskab I denne tabel præsenteres kun bevillingsregnskab for institutionens indtægter og udgifter på hovedkontoniveau. Der er også her, man præsenterer de regnskabsmæssige forklaringer, der ikke naturligt finder plads andre steder i regnskabet jf. i øvrigt retningslinjerne i Rigsrevisionen indkaldelsescirkulære. Til tabellen skal der knyttes en kort analyse og vurdering af årets nettoudgifter herunder afvigelser imellem budget og regnskab. Analysen bør ikke fylde mere end en halv side, hvorfor det bør prioriteres, hvilke poster der analyseres. Dvs. institutionen bør i analysen tage udgangspunkt i tal i Regnskab nettoudgiftsbevilling samt tallene i Differencekolonnen og i generelle træk forklare, hvordan forskel mellem budget og regnskab er opstået. Bilag til årsrapporten årsrapportens kapitel 4 De fleste af bilagene er relativt uproblematiske at udarbejde, og der er i forbindelse med opstillingen af de enkelte bilag hjælp at finde i årstabellerne. I dette afsnit gennemgås derfor kun de bilag, der forventes at volde vanskeligheder. Hvis vi i løbet af processen med årsrapporter konstaterer problemer ved de bilag, der ikke nævnes her, vil vi naturligvis tage hånd om det enten ved at sende supplerende retningslinjer ud, eller ved at rådgive de enkelte institutioner individuelt. Afsnit 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance Der er ikke nogen obligatorisk note til resultatopgørelsen, men der skal udarbejdes supplerende noter, hvis der er noget relevant for læserens forståelse af årsrapporten,

9 Side 9 der ikke er behandlet andetsteds i årsrapporten. Til balancen er knyttet obligatoriske noter om materielle og immaterielle anlægsaktiver. Afsnit 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter I årstabellerne er der to tabeller til henholdsvis tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (uk. 95) og andre tilskudsfinansierede aktiviteter (uk. 97). I Moderniseringsstyrelsens vejledning findes kun én tabel. Departementet har valgt at fravige Moderniseringsstyrelsens vejledning på dette punkt, i det Kulturministeriets institutioner er blevet instrueret i at sætte overskydende midler fra disse tilskudskonti over på beholdningskonti. Derved belastes statsregnskabet ikke med ikke-statslige aktiver (et tilskud er først et statsligt aktiv, når det anvendes af staten). Institutionen skal i bilaget tillige redegøre for indeståender på disse beholdningskonti, samt hvornår de ventes udlignet. God arbejdslyst! Med venlig hilsen Kulturministeriet

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 25. november 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2016 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. årsrapport for 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. årsrapport for 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering årsrapport for Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1 Præsentation af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 -

Vejledning om budgettering. regnskabsopfølgning. November 2015 - 1 - Vejledning om budgettering og budget- og regnskabsopfølgning November 2015 20 16-1 - Indhold 1 Indledning 3 1.1 Ændringer i cirkulære og vejledning 3 1.2 Formålet med kravene til økonomistyring i staten

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinierne er et supplement til Økonomistyrelsens retningslinier for foretagelse af fodnoter, kapitaladvis og øvrige primokorrektioner af

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat

Oversigt over tabeller, noter og bilag 1. Beretning 1.1. Præsentation af virksomheden 1.2. Årets faglige resultater 1.3. Årets økonomiske resultat Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016

Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016 Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011

Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 10. maj 2012 Gitte Østergaard Konsulent goe@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3311 Vejledning om Dagbladspuljens overgangsordning for distributionsåret 2011 Vejledningen vedrører reglerne for at kunne

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Budgettering af balance og drift. - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Budgettering af balance og drift - en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Budgettering af balance og drift Kapitel 1. Indledning...3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Aalestrup Sogns Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8904. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Aalestrup Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8904 CVR-nr. 44288028 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 9164 CVR-nr. 21533319 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014

Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens beretning om revision af statsregnskabet for 2014 Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg DK-1240 København K statsrevisorerne@ft.dk 19. november 2015 Finansministerens redegørelse vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 til Rigsrevisionens

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Randers Søndre Provstiudvalg i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 4485 CVR-nr. 21063045 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2015. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2015 for Statens Værksteder for Kunst Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation af virksomheden...

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112 ÅRSREGNSKAB for Sporup Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8030 CVR-nr. 68365112 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

NOTAT. Kulturministeriets politik for resultatstyring. November 2014

NOTAT. Kulturministeriets politik for resultatstyring. November 2014 NOTAT Kulturministeriets politik for resultatstyring November 2014 Denne politik indeholder principper for anvendelse af resultatstyring 1 på Kulturministeriet område til styring af: Styrelser og statsinstitutioner

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Herning Nordre Provstiudvalg. i Herning Nordre Provsti. i Herning Kommune. Myndighedskode 4474. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Herning Nordre Provstiudvalg i Herning Nordre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode 4474 CVR-nr. 21222542 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008

Rapport om revisionen ved Akademiraadet. Juli 2008 Rapport om revisionen ved Akademiraadet Juli 2008 RAPPORT OM REVISIONEN VED AKADEMIRAADET 1 Udvidet gennemgang af Akademiraadets årsrapport for 2007 i juni 2008 Kontor: D7 J.nr.: 2008-5648-8 Tilfredsstillende

Læs mere

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016

Vejledning om årsafslutning Oktober 2016 Vejledning om årsafslutning 2016 Oktober 2016 Side 2 af 16 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 4 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere)

Læs mere