FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring / elskader... 2 C Anden bygningsbeskadigelse... 3 D Generelle undtagelser for anden bygningsbeskadigelse (pkt. C)... 5 E Svampe- og insektforsikring (Tilvalg af dækning fremgår af policen)... 5 F Rådforsikring (Tilvalg af dækning fremgår af policen)... 6 G Udvidet rørskadeforsikring (Tilvalg af dækning fremgår af policen)... 6 Indholdsfortegnelse Side H Udvidet dækning (Tilvalg af dækning fremgår af policen)... 7 I Erstatningsopgørelse... 8 J Husejeransvar K Retshjælpsforsikring L Huslejetab/genhusning M Fællesvilkår N Specielle vilkår vedrørende forsikring for ombygning og bygning under opførelse O Tilbygning og ombygning m.m P Voldgift Q Ankenævnet... 15

2 A Dækningsomfang 1 Hvem er dækket af forsikringen 1.1 Sikrede er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 1.2 Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp. 2 Hvad er omfattet af forsikringen 2.1 Forsikringen omfatter bygninger beliggende på forsikringsstedet inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinjen eller under kældergulv garager, carporte, redskabsskure og andre småbygninger er meddækket med det antal m 2, der er nævnt i policen. Er disse ikke opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hvis overkant befinder sig over terrænniveau, er de alene brandforsikret jf. pkt. B overdækkede terrasser, drivhuse, havepavilloner og swimmingpools, der ikke fremgår af policen, er ikke medforsikret. 2.2 Følgende installationer og genstande er omfattet af forsikringen, såfremt det ejes af forsikringstageren og hører til de bygninger, der er nævnt under pkt. 2.1 og ikke bruges erhvervsmæssigt fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, faste installationer og hovedtavler samt olie-, gas-, vand- og elinstallationer, dog ikke lysstofrør, pærer, lysreklamer og lysskilte rumtemperatur- og ventilationsanlæg hårde hvidevarer glas og sanitet se pkt. 10 og gulvbelægning, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv flagstænger, antenner, stakitter, plankeværker og hegn. Er disse ikke opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten, hvis overkant befinder sig over terrænniveau, er de alene brandforsikret jf. afsnit B vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi, samt haveskulpturer fastmonteret på sokkel eller lignende fundament, i alt erstatning maks kr. (indeks 2010). 2.3 På brandforsikringen dækkes tillige markiser, baldakiner og solafskærmninger haveanlæg og gårdbelægninger, såfremt forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne til retablering dækket af det offentlige. For beplantninger erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til en sådan reetablering godtgøres med indtil kr. (indeks 2010). Erstatningen bortfalder, såfremt retableringen ikke finder sted. 2.4 De i pkt nævnte genstande er endvidere dækket mod skade, som skyldes forurening, der er en følge af udstrømning fra olietank, såfremt skaden ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. 2.5 Derudover er de i pkt nævnte genstande dækket mod skader som følge af en dækningsberettiget skade på en bygning, der er omfattet af forsikringen. B Brandforsikring / elskader 3 Brandforsikring 3.1 Forsikringen dækker skade som følge af brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild (ildsvåde), der kan brede sig ved egen kraft. Skade som følge af svidning, forkulning, overophedning eller smeltning, der ikke er en følge af brand, f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning og pejs, eller skader forårsaget af varme fra gryder, pander, strygejern og lignende anses ikke som brand 2

3 3.1.2 skade som følge af direkte lynnedslag. Direkte lynnedslag foreligger, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller i bygningen, hvor genstanden befinder sig. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor f.eks. i form af gnist- og brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele eller bygningstilbehør skade som følge af eksplosion, som er en pludselig og hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en rumfangsforøgelse af reagerende stoffer skade som følge af tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning skade som følge af nedstyrtning af fly eller ting derfra, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer skade som følge af pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. Løbesod er ikke dækket skade, der i forbindelse med en brandskade påføres det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brandskaden forsikrede genstande, der bortkommer under en brandskade. 4 Elskader 4.1 Forsikringen dækker enhver skade på el-installationer og el-drevne genstande (inkl. hårde hvidevarer), der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende enhver skade på elektriske ledere og komponenter, der indgår i de i pkt. 2.2 nævnte installationer og genstande, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Ved skade på eldrevne genstande dækkes udover skade på elektriske dele også anden skade på genstanden, der er sket i forbindelse med elskader. 4.2 Forsikringen dækker ikke skade, der er sket på el-stikledning, el-varmekabler og elgulvvarme skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, fejltilslutning, mekanisk ødelæggelse, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation skade, som dækkes af garanti eller serviceordninger skade, der skyldes, at et apparat er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion. C Anden bygningsbeskadigelse 5 Stormskade 5.1 Forsikringen dækker skade, der forvoldes ved storm og skypumpe og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade på bygningen. Ved storm forstås mindst vindstyrke 8 eller en vindhastighed på mindst 17,2 meter pr. sekund. Lavere vindstyrke betragtes ikke som storm, og skade som følge heraf er derfor ikke dækket af forsikringen. 5.2 Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb f.eks. stormflod. 6 Vandskade samt skade forårsaget af olie- og kølevæske 6.1 Forsikringen dækker 3

4 6.1.1 skade som følge af vand (samt olie og kølevæske), der pludseligt og uforudset strømmer ud fra faste installationer, olietanke, fyr, akvarier samt beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover skade forvoldt af vand, der under voldsomt tøeller skybrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet. 6.2 Forsikringen dækker ikke (medmindre skaden er omfattet af en på policen tilvalgt udvidet dækning) skade som følge af dryp eller udsivning af vand eller væske skade forårsaget af indtrængende vand fra tagrender eller nedløbsrør skade ved opstigning af grund- eller kloakvand, jf. dog pkt skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, f.eks. stormflod skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade på bygningerne skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, varmeanlæg, køle- og fryseanlæg, akvarier og svømmebassiner skade på selve røranlægget, installationen eller beholderen skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler eller rum, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning. 7 Snetryk 7.1 Forsikringen dækker skade som følge af snetryk, såfremt tagkonstruktionen er korrekt dimensioneret, og der er foretaget alle rimelige forholdsregler for at bortrydde sneen. 8 Frostsprængning af røranlæg 8.1 Forsikringen dækker frostsprængning af røranlæg, der tilfører bygningen vand, dog ikke ud over ejendommens skel frostsprængning af røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand-, sanitet- og afløbsinstallationer, dog ikke nedløbsrør frostsprængning af centralvarme og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdere, pumper, målere og radiatorer. 8.2 Forsikringen dækker ikke frostsprængning af installationer i utilstrækkeligt opvarmede lokaler eller rum, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning udgifter til optøning. 9 Anden pludselig skade og tyveri- /hærværksskade 9.1 Forsikringen dækker pludselig udefra kommende skade, der ikke skyldes fejl ved bygningen, dens opførelse eller tilstand. Det er en betingelse, at skadens årsag og skadens virkning er pludselig. Det er ligeledes en betingelse, at skadens årsag ikke er en af de tidligere nævnte dækninger eller undtagelser hærværk, hvorved forstås skade forårsaget med vilje og i ond hensigt af personer uden lovlig adgang til lokaliteterne. 9.2 Forsikringen dækker ikke (medmindre skaden er omfattet af en på policen tilvalgt udvidet dækning) skade som sker over et tidsrum, f.eks. skader forårsaget ved dryp eller udsivning, revnedannelser på grund af frost, bygningens sætning, rystelser fra trafik, tæring eller materialetræthed skade forvoldt af husdyr samt gener fra dyr, der gnaver eller bygger reder og lignende skader skade på det forsikrede, som alene består af ridser, skrammer, tilsmudsning, stænk, spild af fødevarer, væsker og lignende 4

5 9.2.4 skade sket ved reparation, om- eller tilbygning skade, som omfattes af garanti hærværk forøvet af en sikret person eller en person beskæftiget ved forsikringstagerens husholdning eller af en person, til hvem forsikringsstedet helt eller delvist er udlejet, udlånt eller stillet til rådighed tyveri eller hærværk på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads. 10 Glas og sanitet 10.1 Forsikringen dækker brud på glas, der er monteret som en bygningsdel, samt brud på fastmonterede håndvaske, badekar, bideter, wckummer og cisterner brud på ovnlåger og induktion/glaskeramisk kogeplade Forsikringen dækker ikke brud, der ikke gør glasset eller saniteten ubrugeligt brud på glas eller erstatningsmateriale herfor i erhvervslokaler ridser, afspringning af splinter og fliser beskadigelse af emalje punktering af termoruder frostsprængning af glas og kummer i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning skade sket i forbindelse med om- eller tilbygning eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller murværk deromkring. D Generelle undtagelser for anden bygningsbeskadigelse (pkt. C) 11 Generelle undtagelser for anden bygningsbeskadigelse (pkt. C) materialefejl ved anvendte bygningsdele håndværksmæssige fejl 11.1 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes fejlkonstruktion mangelfuld vedligeholdelse, slitage, tæring og rustdannelse indirekte tab, herunder tab i form af øget forbrug af energi (vand, varme), som følge af skade. E Svampe- og insektforsikring (Tilvalg af dækning fremgår af policen) 12 Svampe- og insektskade kun hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne Forsikringen dækker skade som følge af angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør, medmindre anden forsikring er tegnet. Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af træværk, men Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse. Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af beskadiget mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne Forudsætningerne for at få erstatning er 5

6 at den angrebne bygning skal vise tegn på væsentligt hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder at skaden ikke skyldes undladt, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse at skaden ikke skyldes fejl, som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse eller fejlindgreb, f.eks. lukning af ventilationsåbninger Forsikringen dækker ikke svampeskade på bygninger - herunder garager, carporte, skure, lysthuse og lignende - der ikke er opført på muret eller støbt fundament skade på uafdækkede spær-/bjælke- og remender, sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister svampeskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind som f.eks. verandaer, terrasser, altaner, svalegange, plankeværker, flagstænger, svømmebassiner, stakitter eller lignende skade på kælderbeklædninger, det vil sige trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre samt underlag af træ for disse angreb, der kun har indvirkning på det angrebnes udseende skade forårsaget af råd og rådborebiller (medmindre det af policen fremgår, at der er tilvalgt rådforsikring. F Rådforsikring (Tilvalg af dækning fremgår af policen) 13 Rådskade 13.3 Forsikringen dækker ikke 13.1 Forsikringen dækker skade på træværk som følge af angreb, der karakteriseres som råd. Rådangrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden eller indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Ved rådangreb dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af træværk, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne Forudsætningerne for at få erstatning er at skaden ikke skyldes undladt, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse at skaden ikke skyldes fejl, som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse eller fejlindgreb, f.eks. lukning af ventilationsåbninger rådskade på bygninger herunder garager, carporte, skure, lysthuse og lignende der ikke er opført på muret eller støbt fundament skade på udvendigt træ og trækonstruktioner, der er uafdækket og udsat for vejr og vind skade på vinduer, yderdøre, porte og lignende skade, der kan henføres til skjult tagrendekonstruktion skade på kælderbeklædninger, det vil sige trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre samt underlag af træ for disse angreb, der kun har indvirkning på det angrebnes udseende (kosmetisk skade, f.eks. blåsplint eller skimmelbelægninger). G Udvidet rørskadeforsikring (Tilvalg af dækning fremgår af policen) 14 Rørskadeforsikring inkl. stikledninger 14.1 Forsikringen dækker reparation af utætheder i skjulte olie-, gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt fejl i skjulte kabler, som findes i de af ejendommens bygninger, der er omfattet af forsikringen. 6

7 Ved skjulte rør/kabler forstås rør/kabler, der er indstøbt eller skjult under gulv, i vægge, i kanaler eller krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum reparation af utætheder i stikledninger til olie-, gas-, vand-, varme- og afløbsinstallationer samt fejl i skjulte kabler fra indførsel i de forsikrede bygninger til hovedledning. Dog ikke ud over ejendommens skel. For bygninger, som ikke er tilsluttet offentlig ledningsnet, er dækningen begrænset til stikledninger på maks. 30 m. Endvidere dækkes de bygningsbeskadigelser, der er en følge af disse reparationer Forsikringen dækker skader, der er konstateret i forsikringstiden og indtil 1 måned efter forsikringens ophør. Såfremt forsikringen overgår til andet selskab, ophører selskabets forpligtelser for ikke anmeldte skader straks ved overgangen Kosmetisk skade Uanset forsikringsbetingelsernes pkt om forbehold vedrørende dækning for beskadigelse af kosmetisk art dækker rørskadeforsikringen kosmetiske forskelle mellem beskadigede og ubeskadigede fliser, klinker og vinyl i badeværelse, toilet, køkken eller bryggers i et afgrænset areal svarende til gulv eller væg på betingelse af, at huset er opført i 1980 eller senere. Sikrede kan efter aftale med selskabet vælge at få udskiftet ubeskadigede fliser, klinker eller vinyl på øvrige flader mod selv at betale 50% af udgiften hertil, såfremt genanskaffelse af fliser, klinker eller vinyl svarende til det beskadigede ikke er muligt. Samme regel gælder for huse, der er renoveret efter Det er en forudsætning, at det pågældende rum er renoveret, og at samtlige faste installationer til vand, varme og kloak er udskiftet, og at dette kan dokumenteres Forsikringen dækker ikke skade på ekspansionsbeholdere, varmtvandsbeholdere og rør og slanger heri. Rør og slanger i hårde hvidevarer er ikke skjulte rør skade på afløbsinstallationer, der ikke giver funktionssvigt skade på drænrør, septiktanke, trixtanke, stophaner samt faskiner inkl. rør i disse skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler eller rum,, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning skade på skjulte rør og stikledninger, som er en del af anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol- og jordvarmeanlæg samt varmepumpeanlæg indirekte tab, herunder tab i form af øget forbrug af energi (vand, varme), som følge af skade (medmindre tabet er omfattet af en på policen tilvalgt udvidet dækning). 15 Stikledningsforsikring Såfremt det fremgår af policen, at denne dækning er tegnet, dækker forsikringen alene stikledninger som angivet i pkt Forsikringen dækker efter samme princip som angivet i pkt.14. Selvrisiko fremgår af policen. H Udvidet dækning (Tilvalg af dækning fremgår af policen) 16 Udvidet vandskadedækning skade som følge af nedbør, der trænger ind i bygningen 16.1 Forsikringen dækker skade som følge af vand (samt olie og kølevæske), der siver ud fra faste installationer, akvarier og beholdere med et rumindhold på 20 l eller derover skade som følge af fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt på grund af bygningskonstruktionen skade som følge af opstigning af grund- og kloakvand, der trænger ind i bygningen 7

8 dokumenteret tab af vand, olie eller kølevæske i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger Forudsætningerne for at få erstatning er at skaden ikke skyldes undladt, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse at skaden ikke skyldes fejl, som forsikringstager har eller burde have kendskab til. Det kan være fejl i materialer, konstruktion eller udførelse at årsagen til vandskaden udbedres straks efter skaden, f.eks. reparation af revner i fundament. Disse udgifter betales ikke af forsikringen at skaden ikke skyldes fravær af omfangsdræn eller grundmursplader Forsikringen dækker ikke skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, f.eks. stormflod skade opstået under påfyldning eller aftapning skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes uforudset svigtende varmeforsyning skade opstået i forbindelse med reparation, om- eller tilbygning (medmindre der er etableret speciel dækning for om- og tilbygning) skade som skyldes kondensfugt skade der alene består i lugtgener udgifter til vand, som andre refunderer. 17 Kosmetiske skader glas og sanitet 17.1 Forsikringen dækker kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget glas i samme vindues- eller dørparti i forbindelse med en dækningsberettiget skade kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget sanitet i det rum, hvor skaden er sket i forbindelse med en dækningsberettiget skade Det er en forudsætning for dækning, at det ikke er muligt at anskaffe glas eller sanitet, der i relation til farve og/eller mønster og/eller konstruktion er identisk med det beskadigede Forsikringen dækker ikke ubeskadiget, indmuret eller på anden måde indbygget sanitet eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af ubeskadiget glas eller sanitet. 18 Haveanlæg 18.1 Forsikringen dækker tyveri af og hærværk på haveanlæg forvoldt af personer uden lovlig adgang til forsikringsstedet skade på haveanlæg, som påkøres af en person, der ikke er ejer eller bruger af ejendommen Følgende dele er dækket Haveanlæg, som f.eks. beplantning, stensætninger, terrasser, havefliser, fritliggende trapper, springvand, fiskebassiner og småstensbelægning i blomsterbede og i havegange. For beplantninger erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Udgifterne til en sådan retablering godtgøres med indtil kr. (indeks 2010). Erstatningen bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. I 19 Nyværdi Erstatningsopgørelse 19.1 Medmindre andet er aftalt og påført policen, er de forsikrede bygninger dækket for deres fulde værdi som nye jf. dog pkt Skaden opgøres til det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse. 8

9 19.3 Ved prisfastsættelse kan der ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet For de i skemaet nedenfor nævnte installationer og bygningsdele gælder de der beskrevne særlige erstatningsregler/levetidstabeller. Ved reparation betales fuldt ud, dog kan erstatningen ikke overstige værdien af det skaderamte jf. skemaet nedenfor Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem beskadigede genstande og de resterende erstattes ikke. Se dog pkt vedrørende udvidet rørskadeforsikring samt udvidet dækning for kosmetisk skade, såfremt det af policen fremgår, at dækningen er tilvalgt For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag for nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter forannævnte bestemmelser vedrørende skadeopgørelse. Kedler/varmevekslere og beholdere samt olie- og gasfyr Alder Erstatning i forhold til nyværdi 0-10 år 100% år 70% år 60% Herefter 50% Hårde hvidevarer og el-drevne genstande Alder Erstatning i forhold til nyværdi 0-5 år 100% 6-10 år 70% Herefter 50% Tagbelægning af plast, PVC o.l. Alder Erstatning i forhold til nyværdi 0-5 år 100% 6-10 år 70% år 60% Herefter 50% Vinduer, døre og facadepartier (kun ved svampe- og insektforsikring) Alder Erstatning i forhold til nyværdi 0-20 år 100% år 70% Herefter 50% Gulvbelægning i form af tæpper, vinyl, laminat o.l. Alder Erstatning i forhold til nyværdi 0-10 år 100% år 70% Herefter 50% 20 Prisstigninger 20.1 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændringer af byggepriser, der måtte finde sted indenfor en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Tillægget for prisstigninger kan maksimalt udgøre en procentdel af erstatningen svarende til halvdelen af den procentvise stigning i byggeomkostningsindekset i den fastsatte byggeperiode Erstatningen bortfalder, såfremt genopførelse af tilsvarende bygninger ikke finder sted. 21 Lovliggørelse 21.1 Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed ved istandsættelse eller genopførelse påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af byggemyndigheder i kraft af byggelovgivningen. 9

10 21.2 Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art regnet efter priserne på skadetidspunktet der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Erstatningen for forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) kan maks. andrage 10% af bygningens nyværdi Det er en forudsætning for lovliggørelseserstatning at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås og at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne have været forlangt inden forsikringsbegivenheden. 22 Restværdiforsikring 22.1 I forbindelse med en af forsikringen dækket skade kan forsikringstageren, såfremt bygningsbeskadigelsen overstiger 50% af nyværdien, vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og få opført en tilsvarende bygning som ny Der foretages fradrag for eventuel værdiforringelse på grund af slid og ælde og i øvrigt i henhold til pkt Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Eventuel værdi af materialer, der frigives ved nedrivningen, fradrages i restværdierstatningen. 23 Oprydningsomkostninger 23.1 Selskabet erstatter efter en af forsikringen dækningsberettiget tingskade nødvendige udgifter til oprydning, hvorved forstås fjernelse af rester, der ikke er vurderet til genanvendelse. 24 Omkostninger til afværgelse af fare 24.1 Forsikringen omfatter endvidere rimelige foranstaltninger, der foretages for at afværge en umiddelbar truende eller begrænse en allerede indtruffet dækningsberettiget skade. 25 Omkostninger til teknisk bistand 25.1 Forsikringen omfatter nødvendige omkostninger i forbindelse med det beskadigedes retablering til teknisk bistand, tegninger og tilsyn under byggeriet. Erstatningen herfor kan kun udbetales på grundlag af faktura fra den berettigede og kan maksimalt udgøre 5% af erstatningssummen. 26 Erstatningens udbetaling 26.1 Erstatning til genoprettelse Erstatningen udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. Hvis der i forbindelse med retablering er udarbejdet en af selskabet godkendt rateplan, udbetales erstatningen i overensstemmelse hermed, når det overfor selskabet dokumenteres, at betingelserne for udbetaling er opfyldt Erstatning til fri rådighed Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages fradrag for eventuel værdiforringelse på grund af slid og ælde, for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden. Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. J Husejeransvar 27 Husejeransvar 27.1 Forsikringen dækker 10

11 sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting, når erstatningsansvar pålægges sikrede som ejer eller bruger af ejendommen eller i dennes egenskab af beskæftiget medhjælp til ejendommens pasning. Forsikringen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på hvilket tidspunkt et ansvarspådragende forhold måtte være begået Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der pådrages ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven erhvervsvirksomhed skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar, end hvad der følger af almindelige erstatningsregler uden for kontraktforhold formuetab, der ikke er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting skade på ting, som sikrede eller de sammen med sikrede boende familiemedlemmer - ejer - har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling - har sat sig i besiddelse af - har i varetægt af anden grund skade forvoldt af sikrede med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika skade på ting forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejde, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder samt jord- eller grundvandssænkning i forbindelse hermed eller ved den sikredes brug af sprængstoffer skade på ting forårsaget ved nybygning, ombygning eller tilbygning af den forsikrede ejendom forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter skader forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber med op til 20 hk Hvis skaden sker inden for færdselslovens område, ydes dækning efter færdselslovens regler og summer. 28 Skadeopgørelse 28.1 Husejeransvarsforsikringen dækker den ved enhver forsikringsbegivenhed forvoldt skade med indtil kr. for personskade og kr. ved tingskade Angående motordrevne redskaber se dog pkt Dækningssummerne danner højeste grænse for selskabets forpligtelse efter en enkelt forsikringsbegivenhed, uanset om ansvaret påhviler flere af de sikrede Omkostningerne ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med selskabets billigelse, dækkes, selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. K Retshjælpsforsikring 29 Retshjælpsforsikring De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan fås ved henvendelse til selskabet Forsikringen dækker omkostningerne i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom eller i egenskab af beskæftiget medhjælp til ejendommens pasning. Forsikringen dækker med indtil kr. 11

12 Der beregnes en selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede omkostninger. De anførte beløb indeksreguleres ikke Øvrige vilkår En forsikret, der får brug for retshjælp, skal som udgangspunkt henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten må herefter anmelde sagen til selskabet. Hvis der er tale om en småsagsproces, vil retten dog i stedet kunne hjælpe med at anmelde sagen til selskabet. L Huslejetab/genhusning 30 Huslejetab/genhusning 30.1 Forsikringen dækker, såfremt den forsikrede ejendom (lejlighed) bliver ubeboelig på grund af en dækningsberettiget skade. I disse tilfælde ydes erstatning for huslejetab efter følgende regler: Ejendomme (lejligheder), der bebos af ejeren: Forsikringen omfatter omkostninger til ud- og indflytning, eventuel nødvendig opmagasinering af indbogenstande samt rimelige huslejeudgifter i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder efter skadedatoen. Et i forbindelse med genhusningen betalt depositum tilfalder selskabet ved tilbageflytning Udlejede ejendomme: Forsikringen omfatter sikredes mistede huslejeindtægter med fradrag for sparede udgifter. Erstatningen beregnes på grundlag af den på skadedagen gældende lejekontrakt og ydes maksimalt indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder fra skadedatoen Repareres eller genopføres den beskadigede bygning i en anden skikkelse end tidligere, ydes erstatning kun for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring Sikrede har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffen forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forøgede merudgifter eller huslejetab. M Fællesvilkår 31 Eftersyn 31.1 Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn med henblik på en vurdering af såvel bygningerne som risikoforholdene. 32 Når skaden sker 32.1 Når skaden indtræffer, er følgende en betingelse for selskabets erstatningspligt sikrede skal efter bedste evne bestræbe sig på at begrænse skadens omfang og drage omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade. Selskabet har ligeledes ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger forsikringstageren skal straks anmelde skaden til selskabet. Tyveri- og hærværksskader skal endvidere anmeldes til politiet ved ansvarsskade skal der straks indsendes meddelelse til selskabet, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst erstatningspligten og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden selskabets samtykke, og selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling. 12

13 33 Udbedring af skaden 33.1 Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande må ikke finde sted, før selskabet har givet sit samtykke hertil. Dog kan udbedring foretages, såfremt den er nødvendig for at begrænse skadens omfang. 34 Forsikring ved anden police 34.1 Er der tegnet forsikring mod samme risiko ved anden police, og er der i denne taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet ved anden police, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af forsikringerne. 35 Særlige undtagelser 35.1 Undtaget fra forsikring er skader eller ansvar for skader, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer samt skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt nedfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Skade, som forårsages af kernereaktioner anvendt til sædvanlig industrielle, medicinske eller videnskabelige formål, erstattes dog, såfremt anvendelsen er forskriftsmæssigt og ikke står i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 36 Risikoforandring 36.1 Ny- og tilbygning er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af selskabet Ombygninger, herunder efterisolering og brandsikring, forandring af bygningernes anvendelse og konstruktion samt etablering af nedgravet svømmebassin, stokerfyr eller halmfyr skal anmeldes til selskabet, således at der kan tages stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Det samme gælder, såfremt ejendommen helt eller delvist rømmes, ligger ubenyttet hen eller fredes. Undladelse af anmeldelse kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes eller helt bortfalder. Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at selskabet ikke ville have overtaget risikoen, ophører dets ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden. For brandforsikring dog kun i de tilfælde, hvor selskabet ikke havde pligt til at overtage risikoen. I forhold til de i bygningsbrandforsikringen omhandlede rettighedshavere ophører ansvaret dog med 14 dages varsel. 37 Ejerskifte 37.1 Ejerskifte skal straks meddeles til selskabet Ved salg af ejendommen ophører forsikringen, dog er den nye ejer dækket i indtil 4 uger efter overtagelsen, såfremt der ikke er tegnet anden forsikring Bygningsbrandforsikringen kan kun ophøre under iagttagelse af bestemmelsen i pkt Præmiens betaling 38.1 Første præmie og stempelafgift forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier og stempelafgift på de i policen anførte forfaldsdage Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke senest 21 dage efter påkrav om betaling, fremsender selskabet en opsigelse og beregner samtidigt et ekspeditionsgebyr. Opsigelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Betales præmien ikke senest 21 dage efter opsigelsen, bortfalder forsikringsdækningen Selskabet kan ikke ophæve bygningsbrandforsikringen på grund af manglende præmiebetaling, men selskabet har panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger. 39 Fornyelse og opsigelse 39.1 Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den 13

14 skriftlig med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned skriftligt opsiges mod betaling af et gebyr Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til skriftligt at ophæve forsikringen med 14 dages varsel En eventuel bygningsbrandforsikring kan dog ikke bringes til ophør, medmindre der ikke er pant i ejendommen, eller forsikringstageren dokumenterer, at forsikringen er overført til andet forsikringsselskab, således at de eventuelle rettighedshavere, der har tinglyst ret over ejendommen, ikke får deres retsstilling forringet For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare samt forladte bygninger, kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. I forhold til de i pkt omhandlede rettighedshavere ophører selskabets ansvar dog med 14 dages varsel. 40 Minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring 40.1 Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de ved bekendtgørelse godkendte minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring til ugunst for forsikringstageren og/eller de berettigede ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 41 Indeksregulering 41.1 Præmie, selvrisiko og forsikringssummer indeksreguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger. (Se dog pkt vedrørende retshjælpsforsikring). 42 Fortrydelsesret 42.1 Forsikringstager kan i henhold til Forsikringsaftaleloven fortryde den indgåede forsikringsaftale ved skriftligt at meddele selskabet dette inden 14 dage efter modtagelsen af police og oplysning om fortrydelsesret N Specielle vilkår vedrørende forsikring for ombygning og bygning under opførelse 43 Specielle vilkår 43.1 Bygningerne er forsikret under opførelse/ombygning, såfremt dette er meddelt selskabet Udover nærværende almindelige forsikringsbetingelser gælder at brud på glas og sanitet først dækkes, når dette er anbragt på dets blivende plads. O Tilbygning og ombygning m.m. Selskabet skal underrettes, hvis forsikringstageren vil - bygge om - bygge til - etablere svømmebassin - efterisolere - brandsikre - ændre tagdækning - ændre bygningernes anvendelse - ændre bygningernes konstruktion - ændre benyttede energikilder til opvarmning(sol-/jordvarme, varmepumpeanlæg). 14

15 P Voldgift 44 Voldgift 44.1 Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skadens størrelse opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, mens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelsen om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af byretsdommeren i den retskreds, hvor bygningen ligger Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. Q Ankenævnet 45 Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Klage kan indgives til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Særligt klageskema kan rekvireres hos ankenævnet eller hos selskabet. 15

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 1204 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser SELVKØRENDE MASKINER 003-20.0.2006 Side nr. Forsikringens omfang... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringssum... Dækningsformer 4 Ansvarsforsikring... 5 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008

Husforsikring. Forsikringsbetingelser 2131008 Husforsikring Forsikringsbetingelser 2131008 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Hvor og hvad dækkes afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-24 Side 8 4.

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser 2134005 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser 2134005 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygning afsnit 17-20 Side 7 3. Brand afsnit 21-23 Side 8 4. Anden

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring

Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-5 (12.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409

Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Hus Forsikringsbetingelser nr. 1409 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING Meromkostningsforsikring, databærerforsikring 005-0..2005 Side nr. Hvor dækker forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 2. Edb- og svagstrømsforsikring... 2.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VINDMØLLEFORSIKRING VINDMØLLEFORSIKRING 03 Side nr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Forsikringsperiode... 4 Forsikringssummer... Hvilke skader er omfattet af forsikringen 5 Maskinkasko...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 og de nye betingelser 4201. + viser forbedringer,

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring Landbo Forsikring Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indhold

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. Indholdsfortegnelse. I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. Indholdsfortegnelse. I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A. Dækningsomfang... 2 B. Brandforsikring/el

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159

Specialforsikring for erhverv Montage. Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Specialforsikring for erhverv Montage Forsikringsbetingelser 3167B05-159 Gælder fra juni 2015 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 5 Montageobjektet, All risks 6 Bestående maskiner og bygninger,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10

All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser nr. 390-10 Police All Risks Forsikring Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Police nr. 64623.071 2. maj 2014 All Risks Forsikring i henhold til nedenstående tekst samt vedlagte alm. forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere