RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10"

Transkript

1 RIBE NØRREMARK Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR

2 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 2 1. Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser: l. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Spor- og ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Vedtagelsespåtegning Kortbilag: 1. Områdeafgrænsning... l : Områdeinddeling... l : Illustrationsplan... l : Vejstruktur... l : Fremtidig struktur... l : Tillæg nr. 12 til kommuneplan

3 INDLEDNING: Dette hæfte indeholder en lokalplan for udbygning af erhvervsområdet på Nørremarken i Ribe. Kommunen skal efter lov om kommuneplanlægning lade udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller byggeog anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. LoTcalplanen er det retslige grundlag for at kunne iværksætte anlægs-, bygge- og beplantningsarbejder m.v. Det er således lokalplanen, der skal sikre overensstemmelse med kommunens overordnede og øvrige planlægning. Pligten til at udarbejde lokalplaner er med til at sikre borgernes kendskab til planlægningen. Den følgende redegørelse (på de grå sider) beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Efter redegørelsen følger de retsgyldige lokalplanbestemmelser, der efter endelig vedtagelse af lokalplanen tinglyses på alle ejendomme i lokalplanområdet. FREMLÆGGELSE OG VED- TAGELSE: Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 7. august 1989 og er offentligt fremlagt fra den 8. august 1989 til den 3. oktober Lokalplanen er vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 9. oktober 1989.

4 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR for udbygning af erhvervsområdet "Ribe Nord 11 på Nørremarken i Ribe. Ribe kommune er præget af en del offentlig virksomhed og privat service og i mindre grad end f.eks. nabokommunerne af egentlig fremstillingsvirksomhed. En del af grundlaget for den fremtidige erhvervsudvikling er "parathed 11 overfor de fornyelser, der opstår i kølvandet af erhvervsudviklingen generelt - såvel produktudvikling, teknor\ logisk udvikling som udviklingen af arbejds- og samarbejdsformer. Med udviklingen henimod det der kaldes fritidssamfundet, kan fornyelserne også meget vel tænkes at komme fra socialt og kulturelt hold, og det er derfor ligeledes vigtigt at prioritere sammenhængen mellem de forskellige områder. Ud fra det givne grundlag satser kommunen derfor på en konsolidering af de eksisterende erhverv med bl.a. plads til iværksættere, og på en udvikling især inden for salg, service, administration og hel- og halvoffentlige virksomheder for at styrke kommunens funktion som regionalt se^vicecenter. Samarbejdet mellem kommunen og det lokale erhvervsliv og administrationtens funktion som serviceorgan er vigtige redskaber i udviklingen.

5 1. KORT BESKRIVELSE AF 1*1 Intentionerne bag lokalplanen: LOKALPLANENS INDHOLD: I lokalplanen fra 1983 for det eksisterende erhvervsområde umiddelbart syd for udbygningsområdet og i kommuneplanen er der lagt op til en videre udbygning mod nord. Planernes realisering er blevet muliggjort ved tildeling af 50%'s støtte fra EF's regionalfond i januar 1989, Kommunen investerer selv de sidste 50%. Der er ikke knyttet særlige vilkår til støttebevillingen fra EF's og Egnsudviklingsdirektoratets side. Byrådet ønsker med lokalplanen at: sikre en udbygning, der er i overensstemmelse med de erhvervspolitiske målsætninger, sikre en udbygning, der styrker og strukturerer området og højner de æstetiske og funktionelle værdier i området, - sikre den bedst mulige tilgængelighed, sikre en udbygning, der giver investeringstryghed for virksomhederne ved hjælp ' :,'& ' af en differentieret arealanvendelse, opdeling i zoner (zoning), de bebyggelsesregulerende bestemmelsers udformning samt udbygningsmulighedernes tilrettelæggelse, - sikre en udbygning, der giver veldisponerede og alligevel flexible rammer for en erhvervsmæssig udvikling.

6 For at kunne opfylde de nye og ændrede behov, som et erhvervsliv i stadig udvikling stiller, har byrådet fundet det væsentligt at skabe et æstetisk og funktionelt attrak- \, 7 ; - tivt område. Et område som lægger op til kvaliteter i byggeriets udseende, friarealernes udformning, som beskæftiger sig med virksomhedernes ansigt udadtil - virksomhedernes "image", som der i stigende grad lægges vægt på. Lokalplanens primære sigte er først og fremmest at fastlægge præcise bestemmelser for områdets og delområdernes ydre rammer, for arealdi fferentieringen, zoneinddeling samt for vej- og stiforløb og beplantning, således at området som en helhed fremstår sammenhængende, selv om der kan være markante forskelle mellem delområderne* I dét eksisterende erhvervsområde syd for udbygningsområdet er der i dag mange forskellige virksomheder - dog ikke egentlig tung industri. Der er en svag tendens til, at service- og facadeerhverv har placeret sig ud til vejene og håndværksvirksomheder m.v. inde i områderne. Det kunne derfor tyde på, at en nøjere strukturering af udbygningsområdet også kan komme det eksisterende til gode. For en mere bevidst strukturering taler også hensynet til naboskabs forhold og forebyggelse af miljøgener i øvrigt.

7 I det eksisterende erhvervsområde er der i dag ca. 30 boliger i forbindelse med de enkelte virksomheder. Skønt der kan være en del indbyggede konflikter mellem bolig og erhverv vurderes muligheden for at kunne bygge bolig i tilknytning til f.eks. visse håndværksvirksomheder som værende betydningsfuld. Dog er det vigtigt, at der mere målrettet såtses på de egentlige boligkvaliteter. Et enkelt delområde er derfor forbeholdt erhverv med tilknyttet bolig, et område, hvor der kan skabes nogle "særlige" kvaliteter. Det er hensigten, at området såvel færdigudbygget som i udbygningsfasen skal fremstå grønt og velplejet. Dette søges opnået gennem anlæg af veje, stier, beplantning langs vejene og i beplantningsbælterne, dog kan dyrkning af jorden foregå som hidtil, indtil grundene tages i brug til andre erhvervsformål. Markering af områdets status kan yderligere understreges ved skiltning og andet ved indkørslen til byen nordfra, en indkørsel som i øvrigt ved hjælp af beplantning gøres meget markant. 1.2 Lokalplanens indhold: Lokalplanen inddeler udbygningsområdet i delområder for henholdsvis service- og facadeerhverv, håndværksvirksomheder med og uden bolig og industri. I princippet udgør retningslinierne for bebyggelsens placering og omfang, grundens udnyttelse og bebyggelsens udformning sammen med områdeopdelingen de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

8 Lokalplanen fastlægger desuden, at der anlægges en ny adgangsvej til området syd for det nuværende kryds ved Kærbølvej/Kærbøl Markvej/A 11. Industrivej og Ørstedsvej forlænges nordpå til den nye adgangsvej. Desuden anlægges cykel- og gangstier for at skabe forbindelsesmuligheder til og i området. Lokalplanområdet anvendes i dag for det meste til landbrugsproduktion, dog er der ingen avls- og driftsbygninger. Der findes enkelte hegn og træer, der er værd at bevare og som forsøges indpasset i udstykningsplanerne. Derudover er der ikke nogle særlige karakteristiske landskabelige træk, der kræver hensyntagen i lokalplanen. 2. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEM ØVRIGE PLAN- LJDGNING FØR OMRÅDET: 2.1 Forholdet til regionplan for Ribe amts Erhvervsområdet i Ribe har regional betydning, hvorfor det i kommuneplanen er udlagt til R-Eone: arealer, der udlægges for lokalisering af erhverv m.v. der har regional betydning, jfr. regionplanens 2. Lokalplanen er herudover i overensstemmelse med regionplanen, herunder zoneinddelingen i regionplanens 7. 2«2 Forholdet til kommuneplanen for Ribe kommune $ I kommuneplanen er lokalplanens område udlagt til udbygningsområde for erhvervsområdet.

9 Rammedelen fastlægger følgende retningslinier for lokalplanlægningen for område I: At at at at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder serviceog forretningsvirksomhed, men således at der i tilknytning til de enkelte virksomheder må opføres en bolig, der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori I område i henhold til regionplan , 11), området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger, bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40 for den enkelte ejendom, at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m, at området udlægges til R-zone i henhold til regionplan Rammedelen fastlægger følgende retningslinier for lokalplanlægningen for område II, III og IV: At områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder serviceog forretningsvirksomhed, men således at der i tilknytning til de enkelte virksomheder må opføres en bolig,

10 8 at at at der i området kan etableres virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori F område i henhold til Regionplan , 11), området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger, bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40 for den enkelte ejendom, at bygningshøjden ikke overstiger 12 m, at området udlægges til R-zone i henhold til Regionplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår bestemmelsen om, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40 for den enkelte ejendom, idet lokalplanen kun i begrænset omfang bruger bebyggelsesprocenten som reguleringsværktøj. I stedet anvendes bebyggelseszoner. Lokalplanen begrænser endvidere bestemmelsen om, at der i tilknytning til de enkelte virksoiriheder må opføres en bolig, idet boliger i tilknytning til erhverv kun kan opføres i enkelte delområder. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, tillæg nr. 12. Lokalplanen giver desuden anledning til ajourføring af den i kommuneplanen anførte rummelighed for arealer til erhvervsformål.

11 2.3 Zonestatus. Den nordlige del af lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres dette område til byzone. 2 4 Trafikplanlægning. Områdets placering mellem hovedvej A 11 og jernbanen, samt etablering af en ny adgangsvej nord for området er i god overensstemmelse med det overordnede trafiknet, dets kapacitet og med virksomhedernes behov for transport til og fra området. Ligeledes kan trafikstrukturen umiddelbart indpasses i den planlagte fremtidige udvikling af vejnettet - hvori bl.a. indgår en mulig forbindelsesvej til Koldingvej og videre til Obbekærvej samt dennes sammenkobling med Esbjerg-Flensborg-forbindelsen ad Toftlundvej. Lukning af de eksisterende veje Kærbølvej og Kærbøl Markvej og forlægning af disse sker for at skabe den bedst mulige tilgængelighed til det nye erhvervsområde, samt på baggrund af at krydset ved Kærbølvej/A 11 er udpeget som "black spot 11 (kryds med høj uheldsfrekvens). For at skabe det planlægningsmæssige grundlag for denne vejforlægning medtages den i..det udarbejdede kommuneplantillæg.

12 10 Lundgårdsvejs forbindelse mod nord til Kærbølvej søges opretholdt, idet der i til^ knytning til byggemodningen af området tages højde for en tilslutning til det fremtidige vejnet. Lokalplanen muliggør endvidere at et godsspor med tilhørende pladsfacilitet^r inde i området kan indarbejdes i den videre planlægning. Ligeledes peges der i den fremtidige strukturplan (kortbilag 5) på muligheden for at inddrage området umiddelbart øst for hovedvej A 11 ved Trøjelsknæ til fremtidige erhvervs formål. 2.5 Miljøplanlægning. Det har været væsentligt, at lokalplanen skal kunne forebygge miljøgener inden for området. De væsentligste elementer er her, anvendelsesbestemmelserne (arealdifferentiering), zoning samt støjgrænser. Miljøforhold i øvrigt reguleres af miljølovgivningen på sædvanlig vis. 2.6 Serviceforhold. Af relevans for områdets brugere er, at området er beliggende i Nørreraarkskolens distrikt. Skole, daginstitutioner og dag- : y V ligvarebutikker er beliggende i boligområdet på østsiden af Trøjelsvej (A 11). Rutebiler og bybus kører henholdsvis på Trøjelsvej/Vardevej (A 11) og i boligområdet øst for A 11.

13 Elforsyning«Forsyning sker ved tilslutning til EASV's forsyningsnet. 2.8 Vandforsyning. Forsyning sker ved tilslutning til Ribe kommunale Vandværk. 2.9 Varmeforsyning«Lokalplanområdet er omfattet af Ribe kommunes Varmeplan maj 1986 og ligger ifølge denne i naturgasområde med tilslutningspligt. I områder med kollektiv varmeforsyning nedlægges forbud mod el-varme Kloakering/spildevand. Området søges sideløbende med lokalplanproceduren inddraget i spildevandsplanen for Ribe kommune Antenneforhold. Der forefindes ikke fælles antenneforsyning i området Ejerforhold. Ribe Nørremark. Matr. nr. 15 zh ejes af Peter Jepsen Puggaard, Ribe, matr. nr. 27 af Inter Ejendomsselskabet, Odense, ApS, matr. nr. 635 n (landbrugspligt) af Viggo Lassen, Kærbøl, matr. nr. 111 b, 26 og 15 u (landbrugspligt) ejes af Ribe kommune.

14 12 Kærbøl by* Matr. nr. 15 b (landbrugspligt) ejes af v Viggo Lassen, Kærbøl, og matr. nr. 34 (landbrugspligt) ejes af Dorte Juhl Mylin. 2*13 Arealopgørelse. -i.. - Lokalplanområdet som helhed udgør ca m2 Udlagt til beplantning ca m2 Heraf muligt udvidelsesområde ca m2 De enkelte delområders areal: I ca m2 III ca m2 II ca ra2 IV ca m2 3. LOKALPLANENS RETS- 3*1 Efter byrådets endelige vedtagelse og VIRKNINGER: offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Såfremt forholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan gælder bygningsreglementets eller kojnmuneplanlovens almindelige bestemmelser. 3.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

15 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer karakteren af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3.4 Lokalplanen indeholder i 2.2 bestemmelser om, at det på kortbilag i kommuneplantillægget (indsat bag i hæftet) viste område overføres fra landzone til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (skatte- og afgiftsministeriets lovbekendtgørelse nr. 441 af 26. september 1985 om frigørelsesafgift). 3.5 Ribe byråd har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan *

16 14 RIBE KOMMUNE RIBE NØRREMARK LOKALPLAN NR for erhvervsområdet "Ribe Nord" på Nørremarken i Ribe. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS Formålet med planen er: FORMAL: 1.1 At sikre nye arealer til erhvervsformål i Ribe. 1.2 At sikre fleksibel udstykning, der kan imødekomme forskellige ønsker til grundstørrelse og anvendelse. 1.3 At sikre, at virksomhederne på et senere tidspunkt har udvidelsesmuligheder. 1.4 At minimere de miljømæssige gener internt i området. 1.5 At skabe et erhvervsområde med god trafikal sammenhæng og -sikkerhed. 1.6 At tilvejebringe et attraktivt erhvervsområde i grønne omgivelser.

17 15 2. OMRADE 06 ZONE- STATUS: 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag l og omfatter matr. nre. 15 zh, 26, 27, 109 b, 111 b samt dele af 635 n, 15 u og 15 ri, alle Nørremarken, Ribe Jorder, dele af matr. nr. 15 b og 34 <a, begge Kærbøl by, del af umatrikuleret baneareal, samt alle parceller der efter den 25. juli 1989 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med byrådets vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanens område fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVEN- DELSE: 3.1 Der må ikke drives handel med dagligvarer indenfor lokalplanens område. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder (se kortbilag 2) med følgende anvendelse: 3.3 Område I og IV må kun anvendes til erhvervsformål, jfr. 3.5 og Område II og III må anvendes til erhverv med tilhørende bolig, jfr. 3.6 og 3.7, 3.5 Område I må anvendes til administration, lettere produktion og facadesalgserhverv, som f.eks. kontorer, laboratorier, EDB- og fotografiske virksomheder samt udstilling og salgsvirksomhed som møbelforretninger, bilforhandlere m.v. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 55 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten.

18 16 Virksomhederne må ikke ved støv/ røg, eller lugt give gener i forhold til omgivelserne. Der må ikke etableres udendørs oplag uden byrådets godkendelse. 3.6 Område II må kun anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomhed samt lager- og transportvirksomhed ogoplagsvirksomhed. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 60 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten. Der må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i forhold til omgivelserne i form af støv, røg eller lugt. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. 3.7 Område III må kun anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværkervirksomhed, lager-, transport- og oplagsvirksomhed samt bolig til virksomheden. I forbindelse med etablering af virksomhed i området, skal der opføres en bolig som anvendes af indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

19 17 Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 55 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten. Der må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i forhold til omgivelserne i form af støv, røg eller lugt. 3.8 Indenfor områderne I, II og III må der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel Område IV må kun anvendes til industri og større virksomhed, engros-, lager-, oplags-, fragtmandsvirksomhed og lignende. Det på kortbilag 2 viste reserveareal kan med byrådets godkendelse også anvendes til mindre håndværks- og industrivirksomhed såfremt det ikke inddrages til udvidelsesareal, jfr Indenfor det på kortbilag 2 skraverede område, må der udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forurening må stilles særlige afstands- og beliggenhedskrav til forurenings følsomme arealanvendelser, jfr. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

20 18 Virksomhederne skal dog opfylde kravene til en godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om etablering af tidssvarende forureningsbekæmpende foranstaltninger. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste delområdet med mere end 70 db. Der kan ikke etableres bolig i området En virksomhed placeret i et delområde, må ikke støjbelaste andre delområder med mere end de for det pågældende område fastsatte grænser Der reserveres indenfor område IV areal til et industristamspor, i princippet med en placering som vist på kortbilag 3, og i øvrigt efter nærmere aftale mellem DSB og kommunen. 4. UDSTYKNINGER: 4.1 De følgende grundstørrelser er excl. beplantningsbælter, adgangsveje og stiarealer. 4.2 I område I og II må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m2, og grundens facadelængde må ikke være mindre end 35 m. 4.3 I område III må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m2 og normalt ikke større end m2, og grundens facadelængde må ikke være mindre end 35 m.

21 I område IV må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m Det på kortbilag 2 viste reserveareal kan, såfremt det ikke vil blive anvendt som udvidelsesmulighed, udstykkes i grunde på min m2 efter en af byrådet godkendt udstykningsplan. 4.6 Lokalplanens område opdeles i storparceller som vist på kortbilag VEJ- OG STIFOR- HOLD: 5.1 Der udlægges areal til følgende veje indenfor området, jfr. kortbilag 2 og 4: Stamvejene A-B, C-D i en bredde af 11 m og med en tværprofil som vist på kortbilag 2 og figur 1. Langs vejene A-B, C-D udlægges på de enkelte grunde et 1,5 m bredt bælte til beplantning som vist på figur 1. TV/ERPROFIL FOR STAMVEJ 3 2.0M 7.0M u) y tf) Lll

22 20 Der udlægges et system af stikveje (adgangsveje) i en bredde af 8 m og med tilslutning til vejene A-B og B-C og med en udstrækning i princippet som vist på kortbilag Der kan mellem stamvejene A-B og C-D udlægges areal til mindst en stiforbindelse i en bredde af 4 m i princippet som vist på kortbilag Langs hovedvej A 11 pålægges en byggelinie 40 m fra vejmidten, således som vist på kortbilag 3. Langs stamveje og adgangsveje pålægges en byggelinie på 10 m som vist på kortbilag 3 samt figur 2 og 3 (side 23 og 24). 5.4 Der må fra de enkelte parceller ikke være direkte vej- eller stiadgang til hovedvej A SPOR- OG LEDNINGS- 6.1 Der kan til ejendomme langs et indu- ANLÆG: strispor føres privat firmaspor fra stamsporet ind på grunden efter nærmere aftale med DSB og Ribe kommune. 6.2 Elledninger, herunder elforsyning til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 6.3 De afløbs- og forsyningsledninger, der er henlagt indenfor lokalplanområdet, må kun røres med de respektive ledningsejeres tilladelse.

23 21 7. BEBYGGELSENS OM- Fællesbestenunelser for området;* FANG OG PLACERING: 7.1 Bebyggelse må kun opføres bag de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 (side 23 og 24) viste byggelinier, med gavl eller facade parallelt med byggelinien. Figur 2 viser princippet for den enkelte storparcel. Princippet skal følges på samtlige storparceller indenfor område II og IV. For udnyttelse af område III gælder tilsvarende jfr. fig Indenfor de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 med skravering viste områder må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60 beregnet for den skraverede del af enkelte grund. 7.3 På den del af ejendommen, der er be-. liggende udenfor de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 skraverede områder, pålægges ikke bebyggelsesprocenter. Dog skal bebyggelse placeres min. 4 m fra naboskel. 7.4 Ud over de i 7.8, 7.11 og 7.16, 7.21 nævnte bygningshøjder kan byrådet tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. Da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at lave en endelig udstykningsplan for den enkelte storparcel, idet det fremtidige behov ikke er kendt og dermed heller ikke udstrækninge af adgangsvejene, arbejdes der i 7.1 og 7.2 med principper.

24 De 25 m brede tværgående plantebælter jfr. kortbilag 2 kan med byrådets godkendelse anvendes til virksomhedsudvidelser, herunder udvidelse af bygninger, lagerplads og parkering. Der må dog max. fjernes 20 m af plantebæltet i princippet som vist på figur Arealet mellem vejskel og byggelinie må ikke anvendes til oplag. 7.7 De enkelte ejendommes disponering skal godkendes af byrådet i henhold til lokalplanens intentioner. I område I gælder følgende bestemmelser; 7.8 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max* 2 etager. 7.9 Min. 25% af hver ejendom skal udlægges til friareal Når den enkelte ejendom bebygges skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først. Arealet må ikke benyttes til produktion, uden byrådets godkendelse, jfr.3.5. I område II gælder følgende bestemmelser: 7.11 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal. Byrådet vil i forbindelse med opførelse af boliger stille krav om, at der udlægges tilstrækkelige og velfungerende opholdsarealer til disse.

25 De på figur 2 skraverede arealer må ikke anvendes til udendørs oplag såfremt der på den enkelte ejendom opføres bygninger til administration eller udstilling, skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først Såfremt der på en ejendom opføres bolig/ må boligarealet ikke overstige det bebyggede areal til erhvervsformål. EX.PÅ UDVIDELSE ~n U trv :a rr "PLANTEBÆLTE 2S.M,-4aOM <a JL ^st ^^^JL-a. _^l f!g2 PRINCIPPER FOR STORPARCELLtR l DELOMRÅDERNE H «EL

26 24 For område III gælder følgende bestemmelser: 7.16 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal. Byrådet vil i forbindelse med opførelse af bolig stille krav om, at der udlægges tilstrækkelige og velfungerende opholdsarealer til denne De på figur 3 skraverede arealer må ikke anvendes til udendørs oplag Opførelse af bolig på den enkelte ejendom skal i princippet ske med en placering som vist på figur 3. Der kan etableres alternativ vejadgang til boligerne i princippet som vist på figur 3. -A PIANTEBÆITE C 4i;;i-; : ;: ; ;;;i^i^i ; c\ur : --^^^rt-t&**s! : v: FIQ3. PRINCIPPER FOR DELOMRÅDE HL

27 Boligarealet må ikke overstige det bebyggede areal til erhvervsformål. I område IV gælder følgende bestemmelser; 7.21 Bebyggelsen må normalt ikke opføres højere end 12 m og i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal Såfremt der på den enkelte ejendom opføres bygninger til administration eller udstilling, skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først Det på kortbilag 2 og 3 viste reserveareal kan, såfremt det ikke udnyttes som udvidelsesareal, men udstykkes i mindre grunde, jvf. 4.5, bebygges, således at bebyggelsesprocenten ikke overstiger BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN: 8.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer og farver, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 8.2 Skiltning og reklamering på ejendomme med facade mod hovedvej A 11 må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.3 Der må i området ikke opsættes henvisningsskilte til de enkelte virksomheder på fremmed grund. Sådanne skilte skal opsættes i de af kommunen opsatte skiltegalger i området.

28 26 9. UBEBYGGEDE AREA- 9.1 Der udlægges beplantningsbælter som LER: vist på kortbilag 2.* 9.2 Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn. På arealerne mellem byggelinie og vej må der kun beplantes efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 9.3 Alle levende hegn må suppleres med trådhegn, der dog ikke må være højere end det levende hegn, når dette har nået den endelige højde. 9.4 Den i 5.1 nævnte beplantning på de enkelte grunde, etableres af kommunen og vedligeholdes af grundejeren. 9.5 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Specielt skal friarealerne mod hovedvej All gives et parklignende udseende.** * Beplantningsbælterne etableres af Ribe kommune og vedligeholdes af kommunen i 5 år, hvorefter vedligeholdelsen overgår til de tilgrænsende grundejere. ** Det skal ved befæstelse og beplantning af ubebyggede arealer tilstræbes at give området en attraktiv, "venlig" og "grøn" karakter i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

29 FORUDSÆTNINGER FOR Ny bebyggelse i området må ikke uden byrå- IBRUGTAGEN AF NY dets tilladelse tages i brug før: BEBYGGELSE: 10.1 Bebyggelsen er tilsluttet naturgasnettet Bebyggelsen er tilsluttet den kommunale vandforsyning Bebyggelsen er tilsluttet EASV's elforsyningsnet Bebyggelsen er tilsluttet det kommunale spildevandsnet. 11. OPHÆVELSE AF LO- KALPLAN: 11.1 En del af lokalplanområdets sydlige del er omfattet af lokalplan Med hernævnte lokalplans offentliggørelse ophæves lokalplan på det pågældende areal. 12. SERVITUTTER: 12.1 Servitut, tinglyst vedr. ubebyggelighed af hensyn til eventuel udvidelse af billetsalgsstedet i Fårup til holdeplads fortrænges af planen i det omfang servitutten måtte berøre områder, der kan bebygges efter nævnte plan. Der er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse herudover ikke indenfor lokalplanområdet tinglyst servitutter, der er i strid med lokalplanen.

30 TILLADELSER FRA Udvidelsen af erhvervsområdet kræver, at ANDRE MYNDIGHEDER: Landbrugsministeriet ophæver landbrugspligten på visse af ejendommene (se pkt. 2.11) i medfør af landbrugsloven. 14. VEDTAGELSESPATEG- Således vedtaget af Ribe byråd ved 1. be- NING: handlingen den 7. august Jens Christensen borgmester Jørgen Clausen kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ribe byråd, den 9. oktober Jens Christensen borgmester Jørgen Clausen kommunaldirektør Lokalplanen begæres tinglyst som servitut med påtaleret for Ribe kommune på de i 2.1 nævnte matr. nre.

31

32

33

34

35

36 TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN for udvidelse af erhvervsområdet "Ribe Nord 11 på Nørremarken i Ribe, I henhold til 14 i lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985 om kommuneplanlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes for område 03-E2 vist på kortbilaget til dette tillæg, idet bestemmelserne for område 03-El fastholdes uændret. Som det fremgår af kortbilaget (kortbilag nr , ajourført den 25. juli 1989) er områdegrænserne ændret i forhold til de gældende. For distrikt 3, delområde E 2, gælder følgende: EN LOKALPLAN, DER TRÆFFER BESTEMMELSER FOR OMRÅDET, SKAL SIKRE: At områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. I tilknytning til de enkelte virksomheder kan der i delområder opføres en bolig. At der i området kan etableres virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori F område i henhold til regionplan , 7). At området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger. At grundenes udnyttelse til bebyggelse hvad angår placering og tæthed fastlægges ved byggezoner. At bygningshøjden ikke overstiger 12 m. Området udlægges til R-zone i henhold til regionplan Som nordlig tilslutning til hovedvej A 11 forlænges Industrivej og Ørstedsvej og kobles på Kærbølvej, der forlægges mod syd.

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR ESBJERG KOMMUNE RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR. 03.15 Dette lokalplantillæg er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ribe Kommune, i december 2006. Forslag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Saltgadekarreen LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Saltgadekarreen LOKALPLAN NR. 01.05 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR GREDSTEDBRO Grønningen LOKALPLAN NR. 05.04 INDHOLD: Side Indledning... i REDEGØRELSE: Lokalplanens formål og indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Lokalplanens retsvirkninger...

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

RIBE BYKERNE. Riberhus LOKALPLAN NR

RIBE BYKERNE. Riberhus LOKALPLAN NR RIBE BYKERNE Riberhus LOKALPLAN NR. 01.09 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold... 2 2. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere