RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10"

Transkript

1 RIBE NØRREMARK Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR

2 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 2 1. Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser: l. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Spor- og ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Vedtagelsespåtegning Kortbilag: 1. Områdeafgrænsning... l : Områdeinddeling... l : Illustrationsplan... l : Vejstruktur... l : Fremtidig struktur... l : Tillæg nr. 12 til kommuneplan

3 INDLEDNING: Dette hæfte indeholder en lokalplan for udbygning af erhvervsområdet på Nørremarken i Ribe. Kommunen skal efter lov om kommuneplanlægning lade udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller byggeog anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. LoTcalplanen er det retslige grundlag for at kunne iværksætte anlægs-, bygge- og beplantningsarbejder m.v. Det er således lokalplanen, der skal sikre overensstemmelse med kommunens overordnede og øvrige planlægning. Pligten til at udarbejde lokalplaner er med til at sikre borgernes kendskab til planlægningen. Den følgende redegørelse (på de grå sider) beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Efter redegørelsen følger de retsgyldige lokalplanbestemmelser, der efter endelig vedtagelse af lokalplanen tinglyses på alle ejendomme i lokalplanområdet. FREMLÆGGELSE OG VED- TAGELSE: Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 7. august 1989 og er offentligt fremlagt fra den 8. august 1989 til den 3. oktober Lokalplanen er vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 9. oktober 1989.

4 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR for udbygning af erhvervsområdet "Ribe Nord 11 på Nørremarken i Ribe. Ribe kommune er præget af en del offentlig virksomhed og privat service og i mindre grad end f.eks. nabokommunerne af egentlig fremstillingsvirksomhed. En del af grundlaget for den fremtidige erhvervsudvikling er "parathed 11 overfor de fornyelser, der opstår i kølvandet af erhvervsudviklingen generelt - såvel produktudvikling, teknor\ logisk udvikling som udviklingen af arbejds- og samarbejdsformer. Med udviklingen henimod det der kaldes fritidssamfundet, kan fornyelserne også meget vel tænkes at komme fra socialt og kulturelt hold, og det er derfor ligeledes vigtigt at prioritere sammenhængen mellem de forskellige områder. Ud fra det givne grundlag satser kommunen derfor på en konsolidering af de eksisterende erhverv med bl.a. plads til iværksættere, og på en udvikling især inden for salg, service, administration og hel- og halvoffentlige virksomheder for at styrke kommunens funktion som regionalt se^vicecenter. Samarbejdet mellem kommunen og det lokale erhvervsliv og administrationtens funktion som serviceorgan er vigtige redskaber i udviklingen.

5 1. KORT BESKRIVELSE AF 1*1 Intentionerne bag lokalplanen: LOKALPLANENS INDHOLD: I lokalplanen fra 1983 for det eksisterende erhvervsområde umiddelbart syd for udbygningsområdet og i kommuneplanen er der lagt op til en videre udbygning mod nord. Planernes realisering er blevet muliggjort ved tildeling af 50%'s støtte fra EF's regionalfond i januar 1989, Kommunen investerer selv de sidste 50%. Der er ikke knyttet særlige vilkår til støttebevillingen fra EF's og Egnsudviklingsdirektoratets side. Byrådet ønsker med lokalplanen at: sikre en udbygning, der er i overensstemmelse med de erhvervspolitiske målsætninger, sikre en udbygning, der styrker og strukturerer området og højner de æstetiske og funktionelle værdier i området, - sikre den bedst mulige tilgængelighed, sikre en udbygning, der giver investeringstryghed for virksomhederne ved hjælp ' :,'& ' af en differentieret arealanvendelse, opdeling i zoner (zoning), de bebyggelsesregulerende bestemmelsers udformning samt udbygningsmulighedernes tilrettelæggelse, - sikre en udbygning, der giver veldisponerede og alligevel flexible rammer for en erhvervsmæssig udvikling.

6 For at kunne opfylde de nye og ændrede behov, som et erhvervsliv i stadig udvikling stiller, har byrådet fundet det væsentligt at skabe et æstetisk og funktionelt attrak- \, 7 ; - tivt område. Et område som lægger op til kvaliteter i byggeriets udseende, friarealernes udformning, som beskæftiger sig med virksomhedernes ansigt udadtil - virksomhedernes "image", som der i stigende grad lægges vægt på. Lokalplanens primære sigte er først og fremmest at fastlægge præcise bestemmelser for områdets og delområdernes ydre rammer, for arealdi fferentieringen, zoneinddeling samt for vej- og stiforløb og beplantning, således at området som en helhed fremstår sammenhængende, selv om der kan være markante forskelle mellem delområderne* I dét eksisterende erhvervsområde syd for udbygningsområdet er der i dag mange forskellige virksomheder - dog ikke egentlig tung industri. Der er en svag tendens til, at service- og facadeerhverv har placeret sig ud til vejene og håndværksvirksomheder m.v. inde i områderne. Det kunne derfor tyde på, at en nøjere strukturering af udbygningsområdet også kan komme det eksisterende til gode. For en mere bevidst strukturering taler også hensynet til naboskabs forhold og forebyggelse af miljøgener i øvrigt.

7 I det eksisterende erhvervsområde er der i dag ca. 30 boliger i forbindelse med de enkelte virksomheder. Skønt der kan være en del indbyggede konflikter mellem bolig og erhverv vurderes muligheden for at kunne bygge bolig i tilknytning til f.eks. visse håndværksvirksomheder som værende betydningsfuld. Dog er det vigtigt, at der mere målrettet såtses på de egentlige boligkvaliteter. Et enkelt delområde er derfor forbeholdt erhverv med tilknyttet bolig, et område, hvor der kan skabes nogle "særlige" kvaliteter. Det er hensigten, at området såvel færdigudbygget som i udbygningsfasen skal fremstå grønt og velplejet. Dette søges opnået gennem anlæg af veje, stier, beplantning langs vejene og i beplantningsbælterne, dog kan dyrkning af jorden foregå som hidtil, indtil grundene tages i brug til andre erhvervsformål. Markering af områdets status kan yderligere understreges ved skiltning og andet ved indkørslen til byen nordfra, en indkørsel som i øvrigt ved hjælp af beplantning gøres meget markant. 1.2 Lokalplanens indhold: Lokalplanen inddeler udbygningsområdet i delområder for henholdsvis service- og facadeerhverv, håndværksvirksomheder med og uden bolig og industri. I princippet udgør retningslinierne for bebyggelsens placering og omfang, grundens udnyttelse og bebyggelsens udformning sammen med områdeopdelingen de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

8 Lokalplanen fastlægger desuden, at der anlægges en ny adgangsvej til området syd for det nuværende kryds ved Kærbølvej/Kærbøl Markvej/A 11. Industrivej og Ørstedsvej forlænges nordpå til den nye adgangsvej. Desuden anlægges cykel- og gangstier for at skabe forbindelsesmuligheder til og i området. Lokalplanområdet anvendes i dag for det meste til landbrugsproduktion, dog er der ingen avls- og driftsbygninger. Der findes enkelte hegn og træer, der er værd at bevare og som forsøges indpasset i udstykningsplanerne. Derudover er der ikke nogle særlige karakteristiske landskabelige træk, der kræver hensyntagen i lokalplanen. 2. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEM ØVRIGE PLAN- LJDGNING FØR OMRÅDET: 2.1 Forholdet til regionplan for Ribe amts Erhvervsområdet i Ribe har regional betydning, hvorfor det i kommuneplanen er udlagt til R-Eone: arealer, der udlægges for lokalisering af erhverv m.v. der har regional betydning, jfr. regionplanens 2. Lokalplanen er herudover i overensstemmelse med regionplanen, herunder zoneinddelingen i regionplanens 7. 2«2 Forholdet til kommuneplanen for Ribe kommune $ I kommuneplanen er lokalplanens område udlagt til udbygningsområde for erhvervsområdet.

9 Rammedelen fastlægger følgende retningslinier for lokalplanlægningen for område I: At at at at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder serviceog forretningsvirksomhed, men således at der i tilknytning til de enkelte virksomheder må opføres en bolig, der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori I område i henhold til regionplan , 11), området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger, bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40 for den enkelte ejendom, at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m, at området udlægges til R-zone i henhold til regionplan Rammedelen fastlægger følgende retningslinier for lokalplanlægningen for område II, III og IV: At områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder serviceog forretningsvirksomhed, men således at der i tilknytning til de enkelte virksomheder må opføres en bolig,

10 8 at at at der i området kan etableres virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori F område i henhold til Regionplan , 11), området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger, bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40 for den enkelte ejendom, at bygningshøjden ikke overstiger 12 m, at området udlægges til R-zone i henhold til Regionplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår bestemmelsen om, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40 for den enkelte ejendom, idet lokalplanen kun i begrænset omfang bruger bebyggelsesprocenten som reguleringsværktøj. I stedet anvendes bebyggelseszoner. Lokalplanen begrænser endvidere bestemmelsen om, at der i tilknytning til de enkelte virksoiriheder må opføres en bolig, idet boliger i tilknytning til erhverv kun kan opføres i enkelte delområder. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, tillæg nr. 12. Lokalplanen giver desuden anledning til ajourføring af den i kommuneplanen anførte rummelighed for arealer til erhvervsformål.

11 2.3 Zonestatus. Den nordlige del af lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres dette område til byzone. 2 4 Trafikplanlægning. Områdets placering mellem hovedvej A 11 og jernbanen, samt etablering af en ny adgangsvej nord for området er i god overensstemmelse med det overordnede trafiknet, dets kapacitet og med virksomhedernes behov for transport til og fra området. Ligeledes kan trafikstrukturen umiddelbart indpasses i den planlagte fremtidige udvikling af vejnettet - hvori bl.a. indgår en mulig forbindelsesvej til Koldingvej og videre til Obbekærvej samt dennes sammenkobling med Esbjerg-Flensborg-forbindelsen ad Toftlundvej. Lukning af de eksisterende veje Kærbølvej og Kærbøl Markvej og forlægning af disse sker for at skabe den bedst mulige tilgængelighed til det nye erhvervsområde, samt på baggrund af at krydset ved Kærbølvej/A 11 er udpeget som "black spot 11 (kryds med høj uheldsfrekvens). For at skabe det planlægningsmæssige grundlag for denne vejforlægning medtages den i..det udarbejdede kommuneplantillæg.

12 10 Lundgårdsvejs forbindelse mod nord til Kærbølvej søges opretholdt, idet der i til^ knytning til byggemodningen af området tages højde for en tilslutning til det fremtidige vejnet. Lokalplanen muliggør endvidere at et godsspor med tilhørende pladsfacilitet^r inde i området kan indarbejdes i den videre planlægning. Ligeledes peges der i den fremtidige strukturplan (kortbilag 5) på muligheden for at inddrage området umiddelbart øst for hovedvej A 11 ved Trøjelsknæ til fremtidige erhvervs formål. 2.5 Miljøplanlægning. Det har været væsentligt, at lokalplanen skal kunne forebygge miljøgener inden for området. De væsentligste elementer er her, anvendelsesbestemmelserne (arealdifferentiering), zoning samt støjgrænser. Miljøforhold i øvrigt reguleres af miljølovgivningen på sædvanlig vis. 2.6 Serviceforhold. Af relevans for områdets brugere er, at området er beliggende i Nørreraarkskolens distrikt. Skole, daginstitutioner og dag- : y V ligvarebutikker er beliggende i boligområdet på østsiden af Trøjelsvej (A 11). Rutebiler og bybus kører henholdsvis på Trøjelsvej/Vardevej (A 11) og i boligområdet øst for A 11.

13 Elforsyning«Forsyning sker ved tilslutning til EASV's forsyningsnet. 2.8 Vandforsyning. Forsyning sker ved tilslutning til Ribe kommunale Vandværk. 2.9 Varmeforsyning«Lokalplanområdet er omfattet af Ribe kommunes Varmeplan maj 1986 og ligger ifølge denne i naturgasområde med tilslutningspligt. I områder med kollektiv varmeforsyning nedlægges forbud mod el-varme Kloakering/spildevand. Området søges sideløbende med lokalplanproceduren inddraget i spildevandsplanen for Ribe kommune Antenneforhold. Der forefindes ikke fælles antenneforsyning i området Ejerforhold. Ribe Nørremark. Matr. nr. 15 zh ejes af Peter Jepsen Puggaard, Ribe, matr. nr. 27 af Inter Ejendomsselskabet, Odense, ApS, matr. nr. 635 n (landbrugspligt) af Viggo Lassen, Kærbøl, matr. nr. 111 b, 26 og 15 u (landbrugspligt) ejes af Ribe kommune.

14 12 Kærbøl by* Matr. nr. 15 b (landbrugspligt) ejes af v Viggo Lassen, Kærbøl, og matr. nr. 34 (landbrugspligt) ejes af Dorte Juhl Mylin. 2*13 Arealopgørelse. -i.. - Lokalplanområdet som helhed udgør ca m2 Udlagt til beplantning ca m2 Heraf muligt udvidelsesområde ca m2 De enkelte delområders areal: I ca m2 III ca m2 II ca ra2 IV ca m2 3. LOKALPLANENS RETS- 3*1 Efter byrådets endelige vedtagelse og VIRKNINGER: offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Såfremt forholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan gælder bygningsreglementets eller kojnmuneplanlovens almindelige bestemmelser. 3.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

15 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer karakteren af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3.4 Lokalplanen indeholder i 2.2 bestemmelser om, at det på kortbilag i kommuneplantillægget (indsat bag i hæftet) viste område overføres fra landzone til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (skatte- og afgiftsministeriets lovbekendtgørelse nr. 441 af 26. september 1985 om frigørelsesafgift). 3.5 Ribe byråd har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan *

16 14 RIBE KOMMUNE RIBE NØRREMARK LOKALPLAN NR for erhvervsområdet "Ribe Nord" på Nørremarken i Ribe. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS Formålet med planen er: FORMAL: 1.1 At sikre nye arealer til erhvervsformål i Ribe. 1.2 At sikre fleksibel udstykning, der kan imødekomme forskellige ønsker til grundstørrelse og anvendelse. 1.3 At sikre, at virksomhederne på et senere tidspunkt har udvidelsesmuligheder. 1.4 At minimere de miljømæssige gener internt i området. 1.5 At skabe et erhvervsområde med god trafikal sammenhæng og -sikkerhed. 1.6 At tilvejebringe et attraktivt erhvervsområde i grønne omgivelser.

17 15 2. OMRADE 06 ZONE- STATUS: 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag l og omfatter matr. nre. 15 zh, 26, 27, 109 b, 111 b samt dele af 635 n, 15 u og 15 ri, alle Nørremarken, Ribe Jorder, dele af matr. nr. 15 b og 34 <a, begge Kærbøl by, del af umatrikuleret baneareal, samt alle parceller der efter den 25. juli 1989 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med byrådets vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanens område fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVEN- DELSE: 3.1 Der må ikke drives handel med dagligvarer indenfor lokalplanens område. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder (se kortbilag 2) med følgende anvendelse: 3.3 Område I og IV må kun anvendes til erhvervsformål, jfr. 3.5 og Område II og III må anvendes til erhverv med tilhørende bolig, jfr. 3.6 og 3.7, 3.5 Område I må anvendes til administration, lettere produktion og facadesalgserhverv, som f.eks. kontorer, laboratorier, EDB- og fotografiske virksomheder samt udstilling og salgsvirksomhed som møbelforretninger, bilforhandlere m.v. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 55 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten.

18 16 Virksomhederne må ikke ved støv/ røg, eller lugt give gener i forhold til omgivelserne. Der må ikke etableres udendørs oplag uden byrådets godkendelse. 3.6 Område II må kun anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomhed samt lager- og transportvirksomhed ogoplagsvirksomhed. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 60 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten. Der må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i forhold til omgivelserne i form af støv, røg eller lugt. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. 3.7 Område III må kun anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværkervirksomhed, lager-, transport- og oplagsvirksomhed samt bolig til virksomheden. I forbindelse med etablering af virksomhed i området, skal der opføres en bolig som anvendes af indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

19 17 Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 55 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten. Der må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i forhold til omgivelserne i form af støv, røg eller lugt. 3.8 Indenfor områderne I, II og III må der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel Område IV må kun anvendes til industri og større virksomhed, engros-, lager-, oplags-, fragtmandsvirksomhed og lignende. Det på kortbilag 2 viste reserveareal kan med byrådets godkendelse også anvendes til mindre håndværks- og industrivirksomhed såfremt det ikke inddrages til udvidelsesareal, jfr Indenfor det på kortbilag 2 skraverede område, må der udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forurening må stilles særlige afstands- og beliggenhedskrav til forurenings følsomme arealanvendelser, jfr. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

20 18 Virksomhederne skal dog opfylde kravene til en godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om etablering af tidssvarende forureningsbekæmpende foranstaltninger. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste delområdet med mere end 70 db. Der kan ikke etableres bolig i området En virksomhed placeret i et delområde, må ikke støjbelaste andre delområder med mere end de for det pågældende område fastsatte grænser Der reserveres indenfor område IV areal til et industristamspor, i princippet med en placering som vist på kortbilag 3, og i øvrigt efter nærmere aftale mellem DSB og kommunen. 4. UDSTYKNINGER: 4.1 De følgende grundstørrelser er excl. beplantningsbælter, adgangsveje og stiarealer. 4.2 I område I og II må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m2, og grundens facadelængde må ikke være mindre end 35 m. 4.3 I område III må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m2 og normalt ikke større end m2, og grundens facadelængde må ikke være mindre end 35 m.

21 I område IV må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m Det på kortbilag 2 viste reserveareal kan, såfremt det ikke vil blive anvendt som udvidelsesmulighed, udstykkes i grunde på min m2 efter en af byrådet godkendt udstykningsplan. 4.6 Lokalplanens område opdeles i storparceller som vist på kortbilag VEJ- OG STIFOR- HOLD: 5.1 Der udlægges areal til følgende veje indenfor området, jfr. kortbilag 2 og 4: Stamvejene A-B, C-D i en bredde af 11 m og med en tværprofil som vist på kortbilag 2 og figur 1. Langs vejene A-B, C-D udlægges på de enkelte grunde et 1,5 m bredt bælte til beplantning som vist på figur 1. TV/ERPROFIL FOR STAMVEJ 3 2.0M 7.0M u) y tf) Lll

22 20 Der udlægges et system af stikveje (adgangsveje) i en bredde af 8 m og med tilslutning til vejene A-B og B-C og med en udstrækning i princippet som vist på kortbilag Der kan mellem stamvejene A-B og C-D udlægges areal til mindst en stiforbindelse i en bredde af 4 m i princippet som vist på kortbilag Langs hovedvej A 11 pålægges en byggelinie 40 m fra vejmidten, således som vist på kortbilag 3. Langs stamveje og adgangsveje pålægges en byggelinie på 10 m som vist på kortbilag 3 samt figur 2 og 3 (side 23 og 24). 5.4 Der må fra de enkelte parceller ikke være direkte vej- eller stiadgang til hovedvej A SPOR- OG LEDNINGS- 6.1 Der kan til ejendomme langs et indu- ANLÆG: strispor føres privat firmaspor fra stamsporet ind på grunden efter nærmere aftale med DSB og Ribe kommune. 6.2 Elledninger, herunder elforsyning til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 6.3 De afløbs- og forsyningsledninger, der er henlagt indenfor lokalplanområdet, må kun røres med de respektive ledningsejeres tilladelse.

23 21 7. BEBYGGELSENS OM- Fællesbestenunelser for området;* FANG OG PLACERING: 7.1 Bebyggelse må kun opføres bag de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 (side 23 og 24) viste byggelinier, med gavl eller facade parallelt med byggelinien. Figur 2 viser princippet for den enkelte storparcel. Princippet skal følges på samtlige storparceller indenfor område II og IV. For udnyttelse af område III gælder tilsvarende jfr. fig Indenfor de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 med skravering viste områder må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60 beregnet for den skraverede del af enkelte grund. 7.3 På den del af ejendommen, der er be-. liggende udenfor de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 skraverede områder, pålægges ikke bebyggelsesprocenter. Dog skal bebyggelse placeres min. 4 m fra naboskel. 7.4 Ud over de i 7.8, 7.11 og 7.16, 7.21 nævnte bygningshøjder kan byrådet tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. Da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at lave en endelig udstykningsplan for den enkelte storparcel, idet det fremtidige behov ikke er kendt og dermed heller ikke udstrækninge af adgangsvejene, arbejdes der i 7.1 og 7.2 med principper.

24 De 25 m brede tværgående plantebælter jfr. kortbilag 2 kan med byrådets godkendelse anvendes til virksomhedsudvidelser, herunder udvidelse af bygninger, lagerplads og parkering. Der må dog max. fjernes 20 m af plantebæltet i princippet som vist på figur Arealet mellem vejskel og byggelinie må ikke anvendes til oplag. 7.7 De enkelte ejendommes disponering skal godkendes af byrådet i henhold til lokalplanens intentioner. I område I gælder følgende bestemmelser; 7.8 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max* 2 etager. 7.9 Min. 25% af hver ejendom skal udlægges til friareal Når den enkelte ejendom bebygges skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først. Arealet må ikke benyttes til produktion, uden byrådets godkendelse, jfr.3.5. I område II gælder følgende bestemmelser: 7.11 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal. Byrådet vil i forbindelse med opførelse af boliger stille krav om, at der udlægges tilstrækkelige og velfungerende opholdsarealer til disse.

25 De på figur 2 skraverede arealer må ikke anvendes til udendørs oplag såfremt der på den enkelte ejendom opføres bygninger til administration eller udstilling, skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først Såfremt der på en ejendom opføres bolig/ må boligarealet ikke overstige det bebyggede areal til erhvervsformål. EX.PÅ UDVIDELSE ~n U trv :a rr "PLANTEBÆLTE 2S.M,-4aOM <a JL ^st ^^^JL-a. _^l f!g2 PRINCIPPER FOR STORPARCELLtR l DELOMRÅDERNE H «EL

26 24 For område III gælder følgende bestemmelser: 7.16 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal. Byrådet vil i forbindelse med opførelse af bolig stille krav om, at der udlægges tilstrækkelige og velfungerende opholdsarealer til denne De på figur 3 skraverede arealer må ikke anvendes til udendørs oplag Opførelse af bolig på den enkelte ejendom skal i princippet ske med en placering som vist på figur 3. Der kan etableres alternativ vejadgang til boligerne i princippet som vist på figur 3. -A PIANTEBÆITE C 4i;;i-; : ;: ; ;;;i^i^i ; c\ur : --^^^rt-t&**s! : v: FIQ3. PRINCIPPER FOR DELOMRÅDE HL

27 Boligarealet må ikke overstige det bebyggede areal til erhvervsformål. I område IV gælder følgende bestemmelser; 7.21 Bebyggelsen må normalt ikke opføres højere end 12 m og i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal Såfremt der på den enkelte ejendom opføres bygninger til administration eller udstilling, skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først Det på kortbilag 2 og 3 viste reserveareal kan, såfremt det ikke udnyttes som udvidelsesareal, men udstykkes i mindre grunde, jvf. 4.5, bebygges, således at bebyggelsesprocenten ikke overstiger BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN: 8.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer og farver, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 8.2 Skiltning og reklamering på ejendomme med facade mod hovedvej A 11 må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.3 Der må i området ikke opsættes henvisningsskilte til de enkelte virksomheder på fremmed grund. Sådanne skilte skal opsættes i de af kommunen opsatte skiltegalger i området.

28 26 9. UBEBYGGEDE AREA- 9.1 Der udlægges beplantningsbælter som LER: vist på kortbilag 2.* 9.2 Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn. På arealerne mellem byggelinie og vej må der kun beplantes efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 9.3 Alle levende hegn må suppleres med trådhegn, der dog ikke må være højere end det levende hegn, når dette har nået den endelige højde. 9.4 Den i 5.1 nævnte beplantning på de enkelte grunde, etableres af kommunen og vedligeholdes af grundejeren. 9.5 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Specielt skal friarealerne mod hovedvej All gives et parklignende udseende.** * Beplantningsbælterne etableres af Ribe kommune og vedligeholdes af kommunen i 5 år, hvorefter vedligeholdelsen overgår til de tilgrænsende grundejere. ** Det skal ved befæstelse og beplantning af ubebyggede arealer tilstræbes at give området en attraktiv, "venlig" og "grøn" karakter i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

29 FORUDSÆTNINGER FOR Ny bebyggelse i området må ikke uden byrå- IBRUGTAGEN AF NY dets tilladelse tages i brug før: BEBYGGELSE: 10.1 Bebyggelsen er tilsluttet naturgasnettet Bebyggelsen er tilsluttet den kommunale vandforsyning Bebyggelsen er tilsluttet EASV's elforsyningsnet Bebyggelsen er tilsluttet det kommunale spildevandsnet. 11. OPHÆVELSE AF LO- KALPLAN: 11.1 En del af lokalplanområdets sydlige del er omfattet af lokalplan Med hernævnte lokalplans offentliggørelse ophæves lokalplan på det pågældende areal. 12. SERVITUTTER: 12.1 Servitut, tinglyst vedr. ubebyggelighed af hensyn til eventuel udvidelse af billetsalgsstedet i Fårup til holdeplads fortrænges af planen i det omfang servitutten måtte berøre områder, der kan bebygges efter nævnte plan. Der er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse herudover ikke indenfor lokalplanområdet tinglyst servitutter, der er i strid med lokalplanen.

30 TILLADELSER FRA Udvidelsen af erhvervsområdet kræver, at ANDRE MYNDIGHEDER: Landbrugsministeriet ophæver landbrugspligten på visse af ejendommene (se pkt. 2.11) i medfør af landbrugsloven. 14. VEDTAGELSESPATEG- Således vedtaget af Ribe byråd ved 1. be- NING: handlingen den 7. august Jens Christensen borgmester Jørgen Clausen kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ribe byråd, den 9. oktober Jens Christensen borgmester Jørgen Clausen kommunaldirektør Lokalplanen begæres tinglyst som servitut med påtaleret for Ribe kommune på de i 2.1 nævnte matr. nre.

31

32

33

34

35

36 TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN for udvidelse af erhvervsområdet "Ribe Nord 11 på Nørremarken i Ribe, I henhold til 14 i lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985 om kommuneplanlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes for område 03-E2 vist på kortbilaget til dette tillæg, idet bestemmelserne for område 03-El fastholdes uændret. Som det fremgår af kortbilaget (kortbilag nr , ajourført den 25. juli 1989) er områdegrænserne ændret i forhold til de gældende. For distrikt 3, delområde E 2, gælder følgende: EN LOKALPLAN, DER TRÆFFER BESTEMMELSER FOR OMRÅDET, SKAL SIKRE: At områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. I tilknytning til de enkelte virksomheder kan der i delområder opføres en bolig. At der i området kan etableres virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori F område i henhold til regionplan , 7). At området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger. At grundenes udnyttelse til bebyggelse hvad angår placering og tæthed fastlægges ved byggezoner. At bygningshøjden ikke overstiger 12 m. Området udlægges til R-zone i henhold til regionplan Som nordlig tilslutning til hovedvej A 11 forlænges Industrivej og Ørstedsvej og kobles på Kærbølvej, der forlægges mod syd.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere