RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIBE NØRREMARK. Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR. 03.10"

Transkript

1 RIBE NØRREMARK Ribe Erhvervsområde Nord incl. tillæg nr. 1 LOKALPLAN NR

2 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 2 1. Kort beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser: l. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Spor- og ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Vedtagelsespåtegning Kortbilag: 1. Områdeafgrænsning... l : Områdeinddeling... l : Illustrationsplan... l : Vejstruktur... l : Fremtidig struktur... l : Tillæg nr. 12 til kommuneplan

3 INDLEDNING: Dette hæfte indeholder en lokalplan for udbygning af erhvervsområdet på Nørremarken i Ribe. Kommunen skal efter lov om kommuneplanlægning lade udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller byggeog anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. LoTcalplanen er det retslige grundlag for at kunne iværksætte anlægs-, bygge- og beplantningsarbejder m.v. Det er således lokalplanen, der skal sikre overensstemmelse med kommunens overordnede og øvrige planlægning. Pligten til at udarbejde lokalplaner er med til at sikre borgernes kendskab til planlægningen. Den følgende redegørelse (på de grå sider) beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Efter redegørelsen følger de retsgyldige lokalplanbestemmelser, der efter endelig vedtagelse af lokalplanen tinglyses på alle ejendomme i lokalplanområdet. FREMLÆGGELSE OG VED- TAGELSE: Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 7. august 1989 og er offentligt fremlagt fra den 8. august 1989 til den 3. oktober Lokalplanen er vedtaget af byrådet ved 2. behandlingen den 9. oktober 1989.

4 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR for udbygning af erhvervsområdet "Ribe Nord 11 på Nørremarken i Ribe. Ribe kommune er præget af en del offentlig virksomhed og privat service og i mindre grad end f.eks. nabokommunerne af egentlig fremstillingsvirksomhed. En del af grundlaget for den fremtidige erhvervsudvikling er "parathed 11 overfor de fornyelser, der opstår i kølvandet af erhvervsudviklingen generelt - såvel produktudvikling, teknor\ logisk udvikling som udviklingen af arbejds- og samarbejdsformer. Med udviklingen henimod det der kaldes fritidssamfundet, kan fornyelserne også meget vel tænkes at komme fra socialt og kulturelt hold, og det er derfor ligeledes vigtigt at prioritere sammenhængen mellem de forskellige områder. Ud fra det givne grundlag satser kommunen derfor på en konsolidering af de eksisterende erhverv med bl.a. plads til iværksættere, og på en udvikling især inden for salg, service, administration og hel- og halvoffentlige virksomheder for at styrke kommunens funktion som regionalt se^vicecenter. Samarbejdet mellem kommunen og det lokale erhvervsliv og administrationtens funktion som serviceorgan er vigtige redskaber i udviklingen.

5 1. KORT BESKRIVELSE AF 1*1 Intentionerne bag lokalplanen: LOKALPLANENS INDHOLD: I lokalplanen fra 1983 for det eksisterende erhvervsområde umiddelbart syd for udbygningsområdet og i kommuneplanen er der lagt op til en videre udbygning mod nord. Planernes realisering er blevet muliggjort ved tildeling af 50%'s støtte fra EF's regionalfond i januar 1989, Kommunen investerer selv de sidste 50%. Der er ikke knyttet særlige vilkår til støttebevillingen fra EF's og Egnsudviklingsdirektoratets side. Byrådet ønsker med lokalplanen at: sikre en udbygning, der er i overensstemmelse med de erhvervspolitiske målsætninger, sikre en udbygning, der styrker og strukturerer området og højner de æstetiske og funktionelle værdier i området, - sikre den bedst mulige tilgængelighed, sikre en udbygning, der giver investeringstryghed for virksomhederne ved hjælp ' :,'& ' af en differentieret arealanvendelse, opdeling i zoner (zoning), de bebyggelsesregulerende bestemmelsers udformning samt udbygningsmulighedernes tilrettelæggelse, - sikre en udbygning, der giver veldisponerede og alligevel flexible rammer for en erhvervsmæssig udvikling.

6 For at kunne opfylde de nye og ændrede behov, som et erhvervsliv i stadig udvikling stiller, har byrådet fundet det væsentligt at skabe et æstetisk og funktionelt attrak- \, 7 ; - tivt område. Et område som lægger op til kvaliteter i byggeriets udseende, friarealernes udformning, som beskæftiger sig med virksomhedernes ansigt udadtil - virksomhedernes "image", som der i stigende grad lægges vægt på. Lokalplanens primære sigte er først og fremmest at fastlægge præcise bestemmelser for områdets og delområdernes ydre rammer, for arealdi fferentieringen, zoneinddeling samt for vej- og stiforløb og beplantning, således at området som en helhed fremstår sammenhængende, selv om der kan være markante forskelle mellem delområderne* I dét eksisterende erhvervsområde syd for udbygningsområdet er der i dag mange forskellige virksomheder - dog ikke egentlig tung industri. Der er en svag tendens til, at service- og facadeerhverv har placeret sig ud til vejene og håndværksvirksomheder m.v. inde i områderne. Det kunne derfor tyde på, at en nøjere strukturering af udbygningsområdet også kan komme det eksisterende til gode. For en mere bevidst strukturering taler også hensynet til naboskabs forhold og forebyggelse af miljøgener i øvrigt.

7 I det eksisterende erhvervsområde er der i dag ca. 30 boliger i forbindelse med de enkelte virksomheder. Skønt der kan være en del indbyggede konflikter mellem bolig og erhverv vurderes muligheden for at kunne bygge bolig i tilknytning til f.eks. visse håndværksvirksomheder som værende betydningsfuld. Dog er det vigtigt, at der mere målrettet såtses på de egentlige boligkvaliteter. Et enkelt delområde er derfor forbeholdt erhverv med tilknyttet bolig, et område, hvor der kan skabes nogle "særlige" kvaliteter. Det er hensigten, at området såvel færdigudbygget som i udbygningsfasen skal fremstå grønt og velplejet. Dette søges opnået gennem anlæg af veje, stier, beplantning langs vejene og i beplantningsbælterne, dog kan dyrkning af jorden foregå som hidtil, indtil grundene tages i brug til andre erhvervsformål. Markering af områdets status kan yderligere understreges ved skiltning og andet ved indkørslen til byen nordfra, en indkørsel som i øvrigt ved hjælp af beplantning gøres meget markant. 1.2 Lokalplanens indhold: Lokalplanen inddeler udbygningsområdet i delområder for henholdsvis service- og facadeerhverv, håndværksvirksomheder med og uden bolig og industri. I princippet udgør retningslinierne for bebyggelsens placering og omfang, grundens udnyttelse og bebyggelsens udformning sammen med områdeopdelingen de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

8 Lokalplanen fastlægger desuden, at der anlægges en ny adgangsvej til området syd for det nuværende kryds ved Kærbølvej/Kærbøl Markvej/A 11. Industrivej og Ørstedsvej forlænges nordpå til den nye adgangsvej. Desuden anlægges cykel- og gangstier for at skabe forbindelsesmuligheder til og i området. Lokalplanområdet anvendes i dag for det meste til landbrugsproduktion, dog er der ingen avls- og driftsbygninger. Der findes enkelte hegn og træer, der er værd at bevare og som forsøges indpasset i udstykningsplanerne. Derudover er der ikke nogle særlige karakteristiske landskabelige træk, der kræver hensyntagen i lokalplanen. 2. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEM ØVRIGE PLAN- LJDGNING FØR OMRÅDET: 2.1 Forholdet til regionplan for Ribe amts Erhvervsområdet i Ribe har regional betydning, hvorfor det i kommuneplanen er udlagt til R-Eone: arealer, der udlægges for lokalisering af erhverv m.v. der har regional betydning, jfr. regionplanens 2. Lokalplanen er herudover i overensstemmelse med regionplanen, herunder zoneinddelingen i regionplanens 7. 2«2 Forholdet til kommuneplanen for Ribe kommune $ I kommuneplanen er lokalplanens område udlagt til udbygningsområde for erhvervsområdet.

9 Rammedelen fastlægger følgende retningslinier for lokalplanlægningen for område I: At at at at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder serviceog forretningsvirksomhed, men således at der i tilknytning til de enkelte virksomheder må opføres en bolig, der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori I område i henhold til regionplan , 11), området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger, bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40 for den enkelte ejendom, at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m, at området udlægges til R-zone i henhold til regionplan Rammedelen fastlægger følgende retningslinier for lokalplanlægningen for område II, III og IV: At områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder serviceog forretningsvirksomhed, men således at der i tilknytning til de enkelte virksomheder må opføres en bolig,

10 8 at at at der i området kan etableres virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori F område i henhold til Regionplan , 11), området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger, bebyggelsesprocenten ikke overstiger 40 for den enkelte ejendom, at bygningshøjden ikke overstiger 12 m, at området udlægges til R-zone i henhold til Regionplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen hvad angår bestemmelsen om, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 40 for den enkelte ejendom, idet lokalplanen kun i begrænset omfang bruger bebyggelsesprocenten som reguleringsværktøj. I stedet anvendes bebyggelseszoner. Lokalplanen begrænser endvidere bestemmelsen om, at der i tilknytning til de enkelte virksoiriheder må opføres en bolig, idet boliger i tilknytning til erhverv kun kan opføres i enkelte delområder. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, tillæg nr. 12. Lokalplanen giver desuden anledning til ajourføring af den i kommuneplanen anførte rummelighed for arealer til erhvervsformål.

11 2.3 Zonestatus. Den nordlige del af lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres dette område til byzone. 2 4 Trafikplanlægning. Områdets placering mellem hovedvej A 11 og jernbanen, samt etablering af en ny adgangsvej nord for området er i god overensstemmelse med det overordnede trafiknet, dets kapacitet og med virksomhedernes behov for transport til og fra området. Ligeledes kan trafikstrukturen umiddelbart indpasses i den planlagte fremtidige udvikling af vejnettet - hvori bl.a. indgår en mulig forbindelsesvej til Koldingvej og videre til Obbekærvej samt dennes sammenkobling med Esbjerg-Flensborg-forbindelsen ad Toftlundvej. Lukning af de eksisterende veje Kærbølvej og Kærbøl Markvej og forlægning af disse sker for at skabe den bedst mulige tilgængelighed til det nye erhvervsområde, samt på baggrund af at krydset ved Kærbølvej/A 11 er udpeget som "black spot 11 (kryds med høj uheldsfrekvens). For at skabe det planlægningsmæssige grundlag for denne vejforlægning medtages den i..det udarbejdede kommuneplantillæg.

12 10 Lundgårdsvejs forbindelse mod nord til Kærbølvej søges opretholdt, idet der i til^ knytning til byggemodningen af området tages højde for en tilslutning til det fremtidige vejnet. Lokalplanen muliggør endvidere at et godsspor med tilhørende pladsfacilitet^r inde i området kan indarbejdes i den videre planlægning. Ligeledes peges der i den fremtidige strukturplan (kortbilag 5) på muligheden for at inddrage området umiddelbart øst for hovedvej A 11 ved Trøjelsknæ til fremtidige erhvervs formål. 2.5 Miljøplanlægning. Det har været væsentligt, at lokalplanen skal kunne forebygge miljøgener inden for området. De væsentligste elementer er her, anvendelsesbestemmelserne (arealdifferentiering), zoning samt støjgrænser. Miljøforhold i øvrigt reguleres af miljølovgivningen på sædvanlig vis. 2.6 Serviceforhold. Af relevans for områdets brugere er, at området er beliggende i Nørreraarkskolens distrikt. Skole, daginstitutioner og dag- : y V ligvarebutikker er beliggende i boligområdet på østsiden af Trøjelsvej (A 11). Rutebiler og bybus kører henholdsvis på Trøjelsvej/Vardevej (A 11) og i boligområdet øst for A 11.

13 Elforsyning«Forsyning sker ved tilslutning til EASV's forsyningsnet. 2.8 Vandforsyning. Forsyning sker ved tilslutning til Ribe kommunale Vandværk. 2.9 Varmeforsyning«Lokalplanområdet er omfattet af Ribe kommunes Varmeplan maj 1986 og ligger ifølge denne i naturgasområde med tilslutningspligt. I områder med kollektiv varmeforsyning nedlægges forbud mod el-varme Kloakering/spildevand. Området søges sideløbende med lokalplanproceduren inddraget i spildevandsplanen for Ribe kommune Antenneforhold. Der forefindes ikke fælles antenneforsyning i området Ejerforhold. Ribe Nørremark. Matr. nr. 15 zh ejes af Peter Jepsen Puggaard, Ribe, matr. nr. 27 af Inter Ejendomsselskabet, Odense, ApS, matr. nr. 635 n (landbrugspligt) af Viggo Lassen, Kærbøl, matr. nr. 111 b, 26 og 15 u (landbrugspligt) ejes af Ribe kommune.

14 12 Kærbøl by* Matr. nr. 15 b (landbrugspligt) ejes af v Viggo Lassen, Kærbøl, og matr. nr. 34 (landbrugspligt) ejes af Dorte Juhl Mylin. 2*13 Arealopgørelse. -i.. - Lokalplanområdet som helhed udgør ca m2 Udlagt til beplantning ca m2 Heraf muligt udvidelsesområde ca m2 De enkelte delområders areal: I ca m2 III ca m2 II ca ra2 IV ca m2 3. LOKALPLANENS RETS- 3*1 Efter byrådets endelige vedtagelse og VIRKNINGER: offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Såfremt forholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan gælder bygningsreglementets eller kojnmuneplanlovens almindelige bestemmelser. 3.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

15 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer karakteren af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3.4 Lokalplanen indeholder i 2.2 bestemmelser om, at det på kortbilag i kommuneplantillægget (indsat bag i hæftet) viste område overføres fra landzone til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (skatte- og afgiftsministeriets lovbekendtgørelse nr. 441 af 26. september 1985 om frigørelsesafgift). 3.5 Ribe byråd har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan *

16 14 RIBE KOMMUNE RIBE NØRREMARK LOKALPLAN NR for erhvervsområdet "Ribe Nord" på Nørremarken i Ribe. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. LOKALPLANENS Formålet med planen er: FORMAL: 1.1 At sikre nye arealer til erhvervsformål i Ribe. 1.2 At sikre fleksibel udstykning, der kan imødekomme forskellige ønsker til grundstørrelse og anvendelse. 1.3 At sikre, at virksomhederne på et senere tidspunkt har udvidelsesmuligheder. 1.4 At minimere de miljømæssige gener internt i området. 1.5 At skabe et erhvervsområde med god trafikal sammenhæng og -sikkerhed. 1.6 At tilvejebringe et attraktivt erhvervsområde i grønne omgivelser.

17 15 2. OMRADE 06 ZONE- STATUS: 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag l og omfatter matr. nre. 15 zh, 26, 27, 109 b, 111 b samt dele af 635 n, 15 u og 15 ri, alle Nørremarken, Ribe Jorder, dele af matr. nr. 15 b og 34 <a, begge Kærbøl by, del af umatrikuleret baneareal, samt alle parceller der efter den 25. juli 1989 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med byrådets vedtagelse af lokalplanen overføres lokalplanens område fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVEN- DELSE: 3.1 Der må ikke drives handel med dagligvarer indenfor lokalplanens område. 3.2 Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder (se kortbilag 2) med følgende anvendelse: 3.3 Område I og IV må kun anvendes til erhvervsformål, jfr. 3.5 og Område II og III må anvendes til erhverv med tilhørende bolig, jfr. 3.6 og 3.7, 3.5 Område I må anvendes til administration, lettere produktion og facadesalgserhverv, som f.eks. kontorer, laboratorier, EDB- og fotografiske virksomheder samt udstilling og salgsvirksomhed som møbelforretninger, bilforhandlere m.v. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 55 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten.

18 16 Virksomhederne må ikke ved støv/ røg, eller lugt give gener i forhold til omgivelserne. Der må ikke etableres udendørs oplag uden byrådets godkendelse. 3.6 Område II må kun anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomhed samt lager- og transportvirksomhed ogoplagsvirksomhed. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 60 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten. Der må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i forhold til omgivelserne i form af støv, røg eller lugt. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes en bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. 3.7 Område III må kun anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværkervirksomhed, lager-, transport- og oplagsvirksomhed samt bolig til virksomheden. I forbindelse med etablering af virksomhed i området, skal der opføres en bolig som anvendes af indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

19 17 Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området må, med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste området med mere end 55 db om dagen, 45 db om aftenen og 40 db om natten. Der må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i forhold til omgivelserne i form af støv, røg eller lugt. 3.8 Indenfor områderne I, II og III må der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel Område IV må kun anvendes til industri og større virksomhed, engros-, lager-, oplags-, fragtmandsvirksomhed og lignende. Det på kortbilag 2 viste reserveareal kan med byrådets godkendelse også anvendes til mindre håndværks- og industrivirksomhed såfremt det ikke inddrages til udvidelsesareal, jfr Indenfor det på kortbilag 2 skraverede område, må der udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forurening må stilles særlige afstands- og beliggenhedskrav til forurenings følsomme arealanvendelser, jfr. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9.

20 18 Virksomhederne skal dog opfylde kravene til en godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om etablering af tidssvarende forureningsbekæmpende foranstaltninger. Støjbelastningen fra enhver virksomhed indenfor området med undtagelse af virksomhedens egen grund, ikke belaste delområdet med mere end 70 db. Der kan ikke etableres bolig i området En virksomhed placeret i et delområde, må ikke støjbelaste andre delområder med mere end de for det pågældende område fastsatte grænser Der reserveres indenfor område IV areal til et industristamspor, i princippet med en placering som vist på kortbilag 3, og i øvrigt efter nærmere aftale mellem DSB og kommunen. 4. UDSTYKNINGER: 4.1 De følgende grundstørrelser er excl. beplantningsbælter, adgangsveje og stiarealer. 4.2 I område I og II må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m2, og grundens facadelængde må ikke være mindre end 35 m. 4.3 I område III må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m2 og normalt ikke større end m2, og grundens facadelængde må ikke være mindre end 35 m.

21 I område IV må der ikke udstykkes grunde, der er mindre end m Det på kortbilag 2 viste reserveareal kan, såfremt det ikke vil blive anvendt som udvidelsesmulighed, udstykkes i grunde på min m2 efter en af byrådet godkendt udstykningsplan. 4.6 Lokalplanens område opdeles i storparceller som vist på kortbilag VEJ- OG STIFOR- HOLD: 5.1 Der udlægges areal til følgende veje indenfor området, jfr. kortbilag 2 og 4: Stamvejene A-B, C-D i en bredde af 11 m og med en tværprofil som vist på kortbilag 2 og figur 1. Langs vejene A-B, C-D udlægges på de enkelte grunde et 1,5 m bredt bælte til beplantning som vist på figur 1. TV/ERPROFIL FOR STAMVEJ 3 2.0M 7.0M u) y tf) Lll

22 20 Der udlægges et system af stikveje (adgangsveje) i en bredde af 8 m og med tilslutning til vejene A-B og B-C og med en udstrækning i princippet som vist på kortbilag Der kan mellem stamvejene A-B og C-D udlægges areal til mindst en stiforbindelse i en bredde af 4 m i princippet som vist på kortbilag Langs hovedvej A 11 pålægges en byggelinie 40 m fra vejmidten, således som vist på kortbilag 3. Langs stamveje og adgangsveje pålægges en byggelinie på 10 m som vist på kortbilag 3 samt figur 2 og 3 (side 23 og 24). 5.4 Der må fra de enkelte parceller ikke være direkte vej- eller stiadgang til hovedvej A SPOR- OG LEDNINGS- 6.1 Der kan til ejendomme langs et indu- ANLÆG: strispor føres privat firmaspor fra stamsporet ind på grunden efter nærmere aftale med DSB og Ribe kommune. 6.2 Elledninger, herunder elforsyning til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 6.3 De afløbs- og forsyningsledninger, der er henlagt indenfor lokalplanområdet, må kun røres med de respektive ledningsejeres tilladelse.

23 21 7. BEBYGGELSENS OM- Fællesbestenunelser for området;* FANG OG PLACERING: 7.1 Bebyggelse må kun opføres bag de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 (side 23 og 24) viste byggelinier, med gavl eller facade parallelt med byggelinien. Figur 2 viser princippet for den enkelte storparcel. Princippet skal følges på samtlige storparceller indenfor område II og IV. For udnyttelse af område III gælder tilsvarende jfr. fig Indenfor de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 med skravering viste områder må bebyggelsesprocenten ikke overstige 60 beregnet for den skraverede del af enkelte grund. 7.3 På den del af ejendommen, der er be-. liggende udenfor de på kortbilag 3 og figur 2 og 3 skraverede områder, pålægges ikke bebyggelsesprocenter. Dog skal bebyggelse placeres min. 4 m fra naboskel. 7.4 Ud over de i 7.8, 7.11 og 7.16, 7.21 nævnte bygningshøjder kan byrådet tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift nødvendiggør det. Da det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at lave en endelig udstykningsplan for den enkelte storparcel, idet det fremtidige behov ikke er kendt og dermed heller ikke udstrækninge af adgangsvejene, arbejdes der i 7.1 og 7.2 med principper.

24 De 25 m brede tværgående plantebælter jfr. kortbilag 2 kan med byrådets godkendelse anvendes til virksomhedsudvidelser, herunder udvidelse af bygninger, lagerplads og parkering. Der må dog max. fjernes 20 m af plantebæltet i princippet som vist på figur Arealet mellem vejskel og byggelinie må ikke anvendes til oplag. 7.7 De enkelte ejendommes disponering skal godkendes af byrådet i henhold til lokalplanens intentioner. I område I gælder følgende bestemmelser; 7.8 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max* 2 etager. 7.9 Min. 25% af hver ejendom skal udlægges til friareal Når den enkelte ejendom bebygges skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først. Arealet må ikke benyttes til produktion, uden byrådets godkendelse, jfr.3.5. I område II gælder følgende bestemmelser: 7.11 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal. Byrådet vil i forbindelse med opførelse af boliger stille krav om, at der udlægges tilstrækkelige og velfungerende opholdsarealer til disse.

25 De på figur 2 skraverede arealer må ikke anvendes til udendørs oplag såfremt der på den enkelte ejendom opføres bygninger til administration eller udstilling, skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først Såfremt der på en ejendom opføres bolig/ må boligarealet ikke overstige det bebyggede areal til erhvervsformål. EX.PÅ UDVIDELSE ~n U trv :a rr "PLANTEBÆLTE 2S.M,-4aOM <a JL ^st ^^^JL-a. _^l f!g2 PRINCIPPER FOR STORPARCELLtR l DELOMRÅDERNE H «EL

26 24 For område III gælder følgende bestemmelser: 7.16 Bebyggelsen må ikke opføres højere end 8,5 m i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal. Byrådet vil i forbindelse med opførelse af bolig stille krav om, at der udlægges tilstrækkelige og velfungerende opholdsarealer til denne De på figur 3 skraverede arealer må ikke anvendes til udendørs oplag Opførelse af bolig på den enkelte ejendom skal i princippet ske med en placering som vist på figur 3. Der kan etableres alternativ vejadgang til boligerne i princippet som vist på figur 3. -A PIANTEBÆITE C 4i;;i-; : ;: ; ;;;i^i^i ; c\ur : --^^^rt-t&**s! : v: FIQ3. PRINCIPPER FOR DELOMRÅDE HL

27 Boligarealet må ikke overstige det bebyggede areal til erhvervsformål. I område IV gælder følgende bestemmelser; 7.21 Bebyggelsen må normalt ikke opføres højere end 12 m og i max. 2 etager Min. 15% af hver ejendom skal udlægges til friareal Såfremt der på den enkelte ejendom opføres bygninger til administration eller udstilling, skal byggemuligheden indenfor det i 7.2 nævnte byggefelt i princippet udnyttes først Det på kortbilag 2 og 3 viste reserveareal kan, såfremt det ikke udnyttes som udvidelsesareal, men udstykkes i mindre grunde, jvf. 4.5, bebygges, således at bebyggelsesprocenten ikke overstiger BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN: 8.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer og farver, som efter byrådets skøn virker skæmmende. 8.2 Skiltning og reklamering på ejendomme med facade mod hovedvej A 11 må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.3 Der må i området ikke opsættes henvisningsskilte til de enkelte virksomheder på fremmed grund. Sådanne skilte skal opsættes i de af kommunen opsatte skiltegalger i området.

28 26 9. UBEBYGGEDE AREA- 9.1 Der udlægges beplantningsbælter som LER: vist på kortbilag 2.* 9.2 Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn. På arealerne mellem byggelinie og vej må der kun beplantes efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 9.3 Alle levende hegn må suppleres med trådhegn, der dog ikke må være højere end det levende hegn, når dette har nået den endelige højde. 9.4 Den i 5.1 nævnte beplantning på de enkelte grunde, etableres af kommunen og vedligeholdes af grundejeren. 9.5 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Specielt skal friarealerne mod hovedvej All gives et parklignende udseende.** * Beplantningsbælterne etableres af Ribe kommune og vedligeholdes af kommunen i 5 år, hvorefter vedligeholdelsen overgår til de tilgrænsende grundejere. ** Det skal ved befæstelse og beplantning af ubebyggede arealer tilstræbes at give området en attraktiv, "venlig" og "grøn" karakter i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

29 FORUDSÆTNINGER FOR Ny bebyggelse i området må ikke uden byrå- IBRUGTAGEN AF NY dets tilladelse tages i brug før: BEBYGGELSE: 10.1 Bebyggelsen er tilsluttet naturgasnettet Bebyggelsen er tilsluttet den kommunale vandforsyning Bebyggelsen er tilsluttet EASV's elforsyningsnet Bebyggelsen er tilsluttet det kommunale spildevandsnet. 11. OPHÆVELSE AF LO- KALPLAN: 11.1 En del af lokalplanområdets sydlige del er omfattet af lokalplan Med hernævnte lokalplans offentliggørelse ophæves lokalplan på det pågældende areal. 12. SERVITUTTER: 12.1 Servitut, tinglyst vedr. ubebyggelighed af hensyn til eventuel udvidelse af billetsalgsstedet i Fårup til holdeplads fortrænges af planen i det omfang servitutten måtte berøre områder, der kan bebygges efter nævnte plan. Der er på tidspunktet for lokalplanens udarbejdelse herudover ikke indenfor lokalplanområdet tinglyst servitutter, der er i strid med lokalplanen.

30 TILLADELSER FRA Udvidelsen af erhvervsområdet kræver, at ANDRE MYNDIGHEDER: Landbrugsministeriet ophæver landbrugspligten på visse af ejendommene (se pkt. 2.11) i medfør af landbrugsloven. 14. VEDTAGELSESPATEG- Således vedtaget af Ribe byråd ved 1. be- NING: handlingen den 7. august Jens Christensen borgmester Jørgen Clausen kommunaldirektør I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Ribe byråd, den 9. oktober Jens Christensen borgmester Jørgen Clausen kommunaldirektør Lokalplanen begæres tinglyst som servitut med påtaleret for Ribe kommune på de i 2.1 nævnte matr. nre.

31

32

33

34

35

36 TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLAN for udvidelse af erhvervsområdet "Ribe Nord 11 på Nørremarken i Ribe, I henhold til 14 i lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. juli 1985 om kommuneplanlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes for område 03-E2 vist på kortbilaget til dette tillæg, idet bestemmelserne for område 03-El fastholdes uændret. Som det fremgår af kortbilaget (kortbilag nr , ajourført den 25. juli 1989) er områdegrænserne ændret i forhold til de gældende. For distrikt 3, delområde E 2, gælder følgende: EN LOKALPLAN, DER TRÆFFER BESTEMMELSER FOR OMRÅDET, SKAL SIKRE: At områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, såsom industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed. I tilknytning til de enkelte virksomheder kan der i delområder opføres en bolig. At der i området kan etableres virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav (kategori F område i henhold til regionplan , 7). At området ikke udvikler sig til et egentligt boligområde med boligorienterede funktioner, som f.eks. dagligvareforretninger. At grundenes udnyttelse til bebyggelse hvad angår placering og tæthed fastlægges ved byggezoner. At bygningshøjden ikke overstiger 12 m. Området udlægges til R-zone i henhold til regionplan Som nordlig tilslutning til hovedvej A 11 forlænges Industrivej og Ørstedsvej og kobles på Kærbølvej, der forlægges mod syd.

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07

RIBE BYKERNE. Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 RIBE BYKERNE Slotsbanke- og Kurveholmskvarteret LOKALPLAN NR. 01.07 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... l Redegørelse: 1. Kort beskrivelse af lokalplanen.. 2 2. Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg.

- bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Erhvervsområdet i Højme Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere