Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012

2 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing Telefon: / Virksomhed: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Spodsbjergvej 147 D, 5900 Rudkøbing Telefon: / Kontaktperson Kim Carlson Matr.nr.: 2 vk Rudkøbing Markjorder Ejendomsnr.: CVR nr P-nr.: Ejendommens ejer: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing Grundens ejer: Navn Adresse Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing Listebetegnelse G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Miljøgodkendelsen udarbejdet af Lisbeth Emsholm J.nr. 12/1980 Datoer: Tillæg til miljøgodkendelsen 15. februar 2012 annonceres den Klagefristen udløber den 14. marts 2012 Søgsmålsfristen udløber den 14. august 2012 Afgørelsen udløber den 1. april

3 Kort beskrivelse af det ansøgte Midtlangeland Fjernvarme producerer og distribuerer varmeenergi i Rudkøbing. Endvidere er der et bioolieanlæg på Strandlystvej 12 i Rudkøbing og et halmfyret anlæg i Tullebølle. Midtlangeland Fjernvarme har en miljøgodkendelse af den 17. marts 2011 fra daværende Rudkøbing Kommune til et halmfyret anlæg på adressen Spodsbjergvej 147 B, 5900 Rudkøbing. Endvidere er der et reservelastanlæg bestående af en gasoliekedel. Varmeværket er medio januar 2012 påbegyndt en prøvefyring med træpiller til supplering af brændsel, idet kvaliteten og mængden af halm er nedsat på grund af den våde sensommer august Virksomheden har den mundtligt den 1. februar 2012 søgt om tillæg til den gældende miljøgodkendelse til at fyre med træpiller som brændsel. LANGELAND KOMMUNES AFGØRELSE Langeland Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse til varmeværket på Spodsbjergvej 147 D, 5900 Rudkøbing til at der kan anvendes træpiller som brændsel i den eksisterende kedel. Der tilføjes nyt vilkår 1.1. A. Øvrige vilkår i den gældende miljøgodkendelse er uændrede. Tillæg til miljøgodkendelsen gøres tidsbegrænset til 1 år og udløber den 1. april Vilkår Indretning og drift Vilkår 1.1. suppleres med følgende vilkår. 1.1.A. Der må indfyres med op til 1000 kg træpiller pr. time i fyringsanlægget. Anden lovgivning I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning. Langeland Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til 87 i miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Langeland Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn. 2

4 Høring Udkast til tillæg til miljøgodkendelse har den 10. februar 2012 været fremsendt til udtalelse hos Midtlangeland Fjernvarme. Der er kommet/ikke kommet bemærkninger. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøgeren, enhver med en væsentlig individuel i afgørelsen, Sundhedsstyrelsen, samt foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. En klage skal være skriftlig og sendes til Langeland Kommune, Fredensgade 1, 5900 Rudkøbing att.: Infrastruktur og Udviklingsafdelingen, eller på mail til Klagen skal være modtaget senest den 15. marts 2011 kl. 15. Vi sender klagen og sagens aktier videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Virksomheden får besked, hvis vi modtager en klage. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og kr. for virksomheder, organisationer m.fl.. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Der er adgang i aktindsigt i virksomhedens egenkontrol og sagen i øvrigt. Søgsmål Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort. Fristen regnes fra offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Virkning af klage En klage over tillæg til miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som fastsat i denne godkendelse. Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Lisbeth Emsholm på tlf eller på mail 3

5 Annoncering Afgørelsen bliver annonceret på Langeland Kommunes hjemmeside den 15. februar Kopi til: Sundhedsstyrelsen Arbejdstilsynet, tilsynscenter 3 Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Med venlig hilsen Lisbeth Emsholm Infrastruktur 4

6 MILJØTEKNISK VURDERING Ansøger Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. har i forbindelse med tilsyn på virksomheden den 1. februar 2012 ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til at anvende træpiller som supplerende brændsel på det eksisterende halmvarmeværk i Rudkøbing på Spodsbjergvej 147 D, 5900 Rudkøbing. Varmeværket er beliggende i erhvervsområde. Det nuværende halmfyrede varmeværk på adressen Spodsbjergvej 147 D, 5900 Rudkøbing er bestykket med et kedelanlæg på 11 MW. Der er endvidere en gasoliekedel til reservelast. Lovgrundlag Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 1 for virksomheder under listepunkt G201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW. Anvendelse af træ som supplerende brændsel kræver tillæg til miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 1. Der er i den gældende miljøgodkendelse af den 17. marts 1997 vilkår for fyring med halm således, jf. vilkår 1.1 Der må maksimalt indfyres 3 tons halm pr. time i fyringsanlægget, svarende til 11 MW. Der er derfor behov for at meddele vilkår, som tillader indfyring med træpiller som supplerende brændsel. Virksomhedens placering Midtlangeland Fjernvarme er ifølge Langeland Kommunes kommuneplan beliggende i byzone i et område, der er udlagt til erhverv. Området er omfattet af kommuneplanens 2 rammeområde 1.E.4 Schnohrsvej/Spodsbjergvej i Rudkøbing og Lokalplan nr. 109 Rudkøbing Fjernvarme 3. Området er udlagt til erhvervsformål. Der er i kommuneplanen følgende rammer for anvendelsen: Erhvervsformål: Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-6, industri-, håndværks-, lager-, transport og kontorvirksomheder samt butikker med særligt pladskrævende varer. Pladskrævende varer (biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbelbutikker) kan placeres i erhvervsområdet. Møbelbutikker kan kun placeres uden for bymidten efter særligt planmæssig begrundelse efter planlovens regler. Der er ingen, fredninger, kildepladser eller nitratfølsomme indvindingsområder på varmeværkets område. 1 Bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer. 2 Kommuneplan for Langeland Kommune. Kommuneplantillæg 6. Schnohrsvej/Spodsbjergvej i Rudkøbing. Erhvervsområde (boligområde). 3 Lokalplan nr. 109 Rudkøbing Fjernvarme. 5

7 Virksomhedens etablering Virksomheden har påbegyndt fyringen med træpiller som brændsel i januar Virksomhedens indretning og drift Træpillerne opbevares i en silo på x m 2 nord for kedelbygningen. Siloen har et rumindhold på 85 m 3. Der kan opbevares ca kg. træpiller i siloen. Herudover foretages der ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med fyringen med træpiller. Kedlen kan anvendes til fyring med træpiller. Træpillerne anvendes som supplement til halmen, og og mængdeforholdet kan variere afhængigt af forsyningen og kvaliteten af den leverede halm. Midtlangeland Fjernvarme forventer, at kunne supplere med træpiller som brændsel på op til % af brændslet, svarende til kg. træpiller pr. time. I kortere perioder kan der suppleres med træpiller på op til 70 % af brændselsmængden. Træpiller vil sjældent udgøre mere end 50 % af brændslet. Virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger Støj Der er udendørs støj fra tilkørsel med brændsel og bortkørsel af askecontainer og anden ærindekørsel. Den største miljøbelastning fra anvendelse af træpiller som brændsel er ved levering af træpillerne, der blæses op i siloen. Virksomheden har oplyst, at der kan være leverancer af træpiller 1-2 gange dagligt, og at påfyldning af træpillerne på siloen tager en halv time. Støjen fra påfyldning af træpiller til siloen vil være afskærmet bygningsmæssigt i forhold til nærmeste beliggende boliger i industriområde. Øst for silo til træpiller ligger akkumuleringstanken. Mod nord afskærmes støjen af halmladen og mod syd af kedelbygningen. 6

8 Luft Træpiller som brændsel har et lavere fugtindhold end halm. Der er i den gældende miljøgodkendelse fra 17. marts 1997 følgende vilkår for immisionsbidrag. Tabel 1. B-værdier. Brændsel Samlet indfyret effekt B-værdi 1) mg/m 3 SO 2 NO 2 Støv Biomasseaffald 1 MW 5 MW 0,250 0,125 0,080 Der er i forbindelse med ansøgning af den 9. november 2011 om at etablere et nyt flisfyret energianlæg på Spodsbjergvej 147 E, 5900 også foretaget en OML-beregning for halmvarmeværket, jf. nedenstående tabel. Tabel 2. Beregnede immissionsbidrag i omgivelserne halmvarmeværk Parameter Enhed Immissionsbidrag iflg. OMLberegningen 1) Grænseværdi for bidrag i omgivelserne (B-værdi) Støv mg/m 3 0,016 0,080 NO x 2) mg/m 3 0,044 0,125 CO mg/m 3 0,106 1 Det fremgår af OML-beregningen af 9. november 2011, at gældende B-værdi for NO x og støv er overholdt med en meget stor margin. 7

9 MILJØTEKNISK VURDERING Indretning og drift Der meddeles tillæg til miljøgodkendelse til at fyre med rene træpiller. Der må ikke fyres med træpiller med andet indhold end rent træ. Luftforurening Der er den 9. november 2011 foretaget en OML beregning til beregning af den nødvendige skorstenshøjde for det halmfyrede kedelanlæg, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning. Det fremgår af OML beregningen, at B-værdierne for NO x og støv overholdes med en stor margin. Langeland Kommune vurderer på det grundlag, at det ikke er behov for at foretage en ny beregning i forbindelse med, at der i en periode supplerende fyres med træpiller som brændsel. Støj Der er være støj i forbindelse med leverancer af træpiller. Træpiller leveres i dagtimerne 1-2 gange dagligt. Det største støjbidrag fra anvendelsen af træpiller forekommer i forbindelse med leveringen af træpillerne til oplag i silo. Langeland Kommune vurderer, at gældende støjgrænser kan overholdes, idet siloen og dermed støjen er bygningsmæssigt afskærmet af de øvrige bygninger på varmeværket. Affald Der vil være en mindre mængde slagge fra forbrænding med træpiller. Slaggen fra forbrændingen af træpiller kan bortskaffes i henhold til gældende regler i bioaskebekendtgørelsen 4 tilsvarende slagge fra forbrænding af halm. Bilagsoversigt Bilag 1. Oversigtskort varmeværkets placering 4 Bekendtgørelse nr. 818 af den 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen) 8

10

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Tillæg 1 til miljøgodkendelse

Tillæg 1 til miljøgodkendelse Tillæg 1 til miljøgodkendelse Svinebruget på Lindåhøje 7, 8530 Hjortshøj Den 3. juli 2013 Indhold Datablad... 1 Resumé... 2 1 Afgørelse... 3 2 Generelle forhold... 4 2.1 Omfang... 4 2.2 Gyldighed... 4

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere