Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Pædiatrisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009

2 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet almen medicin...4 Målbeskrivelse...4 Formålet med dette uddannelseselement:...5 Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet...5 Teoretisk uddannelse:...6 Teoretiske obligatorisk kursus...6 Kemisamtale/introduktionssamtale/midtvejssamtale/slutevalueringssamtale, Uddannelsesplan: se bilag Kemisamtale:...6 Introduktionssamtale:...6 Uddannelsesplan:...6 Justeringssamtale:...6 Midtvejsevaluering:...6 Slutevaluering:...6 Efter hvert uddannelseselement...6 Målbeskrivelse/kompetenceudvikling / læringsstrategier / evalueringsstrategier...7 Mål...7 Konkretisering...7 Læringsstrategier...7 Varetagelse af praktisk arbejde...7 Logbog = den åbne logbog...7 Læringsdagbogen /den private logbog...7 Selvstudium...8 Evalueringsstrategier...8 Vurdering af logbogsoptegnelser...8 Vejledersamtale...8 Struktureret kollegial bedømmelse...8 Refleksion over egen arbejdspraksis...8 Samlet vurdering...8 Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet:...8 Fravær...9 Skema over kompetencer der skal læres:...9 Urinvejsinfektioner/ genitalia # Truede / risikobørn # Dårlig trivsel # Det nyfødte barn # Mavepine # Luftveje og thorax # Livstruende tilstande # Kronisk syge børn # Det socialt utilpassede barn # Det blege og trætte barn # Det febrile barn # Kramper og symptomer fra CNS # Diarre / obstipation og analgener # Bilag Kemisamtalen...15 Bilag Introduktionssamtalen

3 Bilag Justeringssamtale Bilag Slutevalueringssamtale...18 Bilag Skabelon til Uddannelsesplan...19 Bilag Opfølgning af uddannelsesplanen - indgået i forbindelse med introduktionssamtalen...20 Bilag Attestation for tidsmæssigt gennemført...21 uddannelseselement i speciallægeuddannelsen

4 Indledning: Specialet almen medicin Uddannelsen i almen medicin fører primært frem til et arbejde som alment praktiserende læge med aftale med Den Offentlige Sygesikring ( ydernummer ). Dansk almen medicin har tilsluttet sig den nye europæiske definition af specialet (WONCA Europe, juni 2002). Her beskrives specialet og dets udøvere: Praktiserende læger er speciallæger uddannet i fagets principper. De er personlige læger; primært ansvarlige for den samlede og vedvarende behandling uanset alder, køn og sundhedsproblem. De tager sig af den enkelte i forhold til dennes familie, lokalsamfund og kultur i respekt for den enkelte patients autonomi. De vedkender sig også deres professionelle ansvar overfor lokalsamfundet. De integrerer fysiske, psykologiske, sociale, kulturelle og eksistentielle faktorer i den behandlingsplan, de sammen med patienten udarbejder, styrket af den viden og tillid, der opstår ved gentagne kontakter. Praktiserende læger udøver deres professionelle rolle ved at fremme sundhed, forebygge sygdomme, eller ved behandling, omsorg eller palliation. Dette sker direkte eller gennem andre personer ud fra de sundhedsbehov og tilgængelige ressourcer der er i det samfund, de betjener, og de hjælper samtidig patienterne med adgang til disse ydelser i det omfang, det er nødvendigt. De skal tage ansvaret for udvikling og vedligeholdelse af egne færdigheder, personlige integritet og for de værdier som danner grundlaget for en effektiv og sikker omsorg. Målbeskrivelse for uddannelsen i almen medicin findes på Den Lægelige Videreuddannelses hjemmeside: Målbeskrivelsen indeholder en nøjere beskrivelse af specialet og specialeuddannelsen og oplister specifikt de kompetencer, som en uddannelsessøgende i almen medicin, skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. Ansættelserne i hoveduddannelsesforløbet er som nedenfor. Der kan i hospitalsansættelserne være anden rækkefølge. Ansættelse Speciale Praksis/afdeling Varighed nr. 1 Almen praksis FASE 1 6 mdr. 2 Organkirurgi Inkl. 4 ugers fokuseret ophold 6 mdr. Ortopædkirurgi 3 Gynækologi/obstetrik 6 mdr. 4 Intern medicin 6 mdr. 5 Psykiatri 6 mdr. 6 Pædiatri 6 mdr. 7 Almen praksis FASE 2 6 mdr. 8 Almen praksis FASE 3 12 mdr. 4

5 Formålet med dette uddannelseselement: Ansættelsen er et delelement, som sammen med alle andre ansættelser i hoveduddannelsen sikrer kvaliteten af uddannelsen til speciallæge i almen medicin. Dette program udgør sammen med uddannelsesprogrammer for samtlige ansættelser i Hoveduddannelsesforløbet i Almen Medicin og den generelle del en beskrivelse af samtlige kompetencer der skal læres for at opnå speciallæge anerkendelse. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet Afdelingsbeskrivelser indsættes her: En præsentation kunne f.eks. indeholde følgende punkter: 1. Velkomst, evt. som velkomstbrev. 2. Præsentation af sygehuset 3. Præsentation af afdelingen og dens funktioner samt værdigrundlag. 4. Afdelingens patientgrundlag præsenteres. 5. Præsentation af afdelingsledelse, uddannelsesansvarlige overlæge m.m. 6. Præsentation af Arbejdsplan, vagtforhold, organisation af arbejdet 7. Uddannelseslægens arbejdstid og afdelingens arbejdstilrettelæggelse 8. For bloklæger, beskrivelse af relevant ambulatorium funktion i uddannelsen. 9. Beskrivelse af introduktionsprogram. 10. Beskrivelse af den daglige supervision og vejledning samt godkendelse af kompetencer. 11. EDB. 12. Samarbejdspartnere, internt og eksternt samarbejde 13. Øvrige uddannelsesrelevante forhold. 5

6 Teoretisk uddannelse: Se generelle program. Teoretiske obligatorisk kursus Se generelle program Decentral temadag: Se generelle program Forskningstræning: Se generelle program Kemisamtale/introduktionssamtale/midtvejssamtale/slutevalueringssamtale, Uddannelsesplan: se bilag 1-7 Der er, som nedenfor beskrevet, et antal samtaler og evalueringer, som er obligatoriske. Der er for hver af disse samtaler vedhæftet et bilag, med emner der skal berøres. Derudover er der til slutevalueringen blanketter der skal udfyldes. Disse blanketter kan indhentes på Sundhedsstyrelses hjemmeside men er også indsat som bilag i dette Uddannelsesprogram. Kemisamtale: 1 uge før start på ansættelse. Inspiration til emner se bilag 1 Tjekliste til kemisamtale Introduktionssamtale: afholde inden for de første 2 arbejdsuger. Inspiration til emner se bilag 2 Tjekliste til introduktionssamtale Uddannelsesplan: bilag 5 Skabelon til uddannelsesplan bilag 6 Opfølgning af uddannelsesplanen Justeringssamtale: afholdes efter ca. 1 mdr. i ansættelsen Inspiration til emner se bilag 3 Tjekliste til 1. justeringssamtale Midtvejsevaluering: afholdes midtvejs i ansættelsen Inspiration til emner se bilag 3 Tjekliste til 2. justeringssamtale (midtvejssamtalen) Slutevaluering: Inspiration til emner se bilag 4 Tjekliste til slutevalueringssamtalen Efter hvert uddannelseselement bilag 7 Alle kompetencer skal være godkendt i logbogen, da udskrift af dette, samt blanketten Bilag 7 Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen for hvert uddannelseselement, indsendes til Sundhedsstyrelsen, ved ansøgning om speciallæge anerkendelse. 6

7 Målbeskrivelse/kompetenceudvikling / læringsstrategier / evalueringsstrategier I målbeskrivelser er beskrevet 111 kompetencer for hoveduddannelsen. Hver kompetence er beskrevet med mål, konkretisering, læringsstrategier og evalueringsstrategier. Mål Hvert enkelt af de 111 mål skal evalueres for sig og en tilfredsstillende evaluering attesteres i den uddannelsessøgendes logbog. I logbogen kan den uddannelsessøgende i øvrigt også løbende følge sin egen udvikling med hensyn til de 111 mål. Alle 111 mål skal erhverves, før hoveduddannelsen kan godkendes. Det fremgår specifikt, hvor den pågældende kompetence skal opnås (=attesteres) men ved flere kompetencer kan det være relevant, at dele af kompetencen er erhvervet ved tidligere ansættelser. Sådanne delmål noteres i logbogen løbende og indgår således ved den endelige godkendelse af det samlede mål (= kompetencen). Hver kompetence (mål) skal attesteres af vejlederen. Konkretisering Giver en mere udførlig beskrivelse af målet, så dette bliver lettere forståeligt og entydigt. Der kan også være tale om eksemplificeringer og delmål. Læringsstrategier: Varetagelse af praktisk arbejde Kan bestå i deltagelse i kliniske arbejdsopgaver fx: konkret arbejde med patienter, undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning, tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprogram - selvstændigt eller under supervision, eventuelt video-supervision andre praktiske opgaver checke hæmoglobinometer lægge edb programmer i pc checke laboratorieudstyr Logbog = den åbne logbog Er den åbne del af logbogen (må ses af tutorlæge/vejleder). Denne kan rumme uddannelseslægens beskrivelse af: uddannelsesplan uddannelsesstedet og en vurdering af dette klinisk vejledning og supervision klinisk arbejde, eksempelvis udvalgte patientforløb læreprocesserne checklisten. Læringsdagbogen /den private logbog Er den del af logbogen, der fungerer som læringsdagbog til uddannelseslægens personlige brug. Heri kan uddannelseslægen eksempelvis notere: 7

8 refleksion over patientforløb refleksion over uddannelsesforløb refleksion over læringsprocesser, og deres betingelser i klinikken. Selvstudium Sker via læsning af relevant faglitteratur, fx lærebøger, tidsskrifter, Internet. Evalueringsstrategier Beskriver hvorledes det skal afgøres om kompetencen er erhvervet Vurdering af logbogsoptegnelser Denne metode indebærer, at tutor/vejleder sammen med den uddannelsessøgende gennemgår optegnelserne i den åbne del af logbogen. Vejledersamtale Vejledersamtale er en evalueringsmetode, der primært anvendes med henblik på afdækning af den uddannelsessøgendes viden på specifikke områder. Fx kan metoden med udgangspunkt i en konkret patient-case anvendes til at tutor/vejleder afdækker den uddannelsessøgendes viden om begreber som compliance og mestring. Udgangspunktet for en sådan vejledersamtale kan også være elementer fra logbogen. Struktureret kollegial bedømmelse Ved læring i praksis (almen praksis og/eller hospitalsafdeling) kan den uddannelsessøgendes færdigheder og adfærd observeres direkte eller indirekte. Til understøttelse af tutor/vejleders vurdering kan anvendes et struktureret observationsskema, der synliggør de forskellige elementer i aktiviteten, således at alle relevante forhold kan komme med i vurderingen. Evalueringsmetoden kan omfatte: supervision af arbejdsopgaven med feedback direkte (tutor er flue på væggen ). indirekte (samtale om patientforløb/video/taperecording/oplysning fra andet personale/andet) ved tutor/vejleder observation af færdigheder og adfærd (uden feedback) igen direkte eller indirekte. Refleksion over egen arbejdspraksis Betyder, at uddannelseslægen overfor tutor/vejleder præsenterer temaer ud fra optegnelser i logbog både løbende under uddannelsesforløbet og ved de formelle evalueringssamtaler. Samlet vurdering Er evaluering bestående af både struktureret kollegial bedømmelse, refleksion over egen arbejdspraksis, vurdering af logbogsoptegnelser og evt. vurdering af opgaver. Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet: Med Sundhedsstyrelsens "Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse" (januar 1998) er struktur, retningslinjer og ansvarsfordeling fastsat for evaluering i den lægelige videreuddannelse, herunder I-stillingen i almen medicin. Evalueringssystemet er opbygget af et samtalesystem: introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevalueringssamtale. Tjeklister til brug for disse samtaler forefindes i bilag 1-6 bagest i dette program. 8

9 Formålet med evalueringssystemet er dobbelt: - dels skal den uddannelsessøgendes kompetenceudvikling følges og dette kan evt. medføre justering af praksis uddannelsesindsats/justering af uddannelsesplanen (se beskrivelse af dette i Sund hedsstyrelsens vejledning) - dels skal praksis uddannelsesindsats evalueres. Dette gøres via Fravær Fravær bortset fra ferie og kurser, som er en del af uddannelsesplanen må ikke overskride 10%. Skema over kompetencer der skal læres: Urinvejsinfektioner/ genitalia # 91 Kunne varetage primær udredning / diagnostik / visitation af børn med vandladningsgener og symptomer fra genitalia Behandle ukomplicerede urinvejsinfektioner Diagnosticere og visitere kroniske urinvejsinfektioner Erkende tegn på nyresygdom Selvstudium og varetagelse af praktisk læringsdagbog Samlet vurdering Behandle vådliggere Truede / risikobørn # 92 Kunne identificere børn der er truet psykisk, socialt og somatisk samt deltage i samarbejdet om det truede barn. Diagnosticere og visitere retentio og torsio testis Kunne erkende psykiske, sociale og somatiske faktorer, der udgør en risiko for barnets trivsel/udvikling. Kunne handle på mistanke om omsorgsvigt eller seksuelt misbrug. Varetagelse af praktisk selvstudium og besøg hos samarbejdsparter i socialforvaltning og læringsdagbog Samlet vurdering og vejledersamtale Kunne handle ud fra sociallovgivning og etiske overvejelser vedrørende børn. Kunne indgå i samarbejde om det truede barn. Redegøre for støttemuligheder til børn med 9

10 Dårlig trivsel # 93 Kunne varetage primær uredning af børns trivsel/udvikling Det nyfødte barn # 96 Kunne foretage screeningsundersøgelse af nyfødte børn. Mavepine # 97 Kunne varetage primær udredning / visitation af børn med mavepine. syge/socialt belastede eller misbrugende forældre. Kunne optegne og fortolke en vækstkurve. Redegøre for årsager til vækstforstyrrelser. Kunne primær udredning/visitation af tidlig eller sen pubertetsudvikling. Kunne give rådgivning ved adipositas. Kunne handle ved tegn på dårlig trivsel. Selvstudium og varetagelse af praktisk læringsdagbog Samlet vurdering og vejledersamtale Kunne primært udrede og visitere børn med fødselslæsioner og medfødte misdannelser. Redegøre for det for tidligt fødte barns specielle forhold og problemer. Kunne behandle ukomplicerede navleproblemer. Kunne skelne mellem ukomplicerede og behandlingskrævende hudmanifestationer. Kunne foretage undersøgelse af det nyfødte barn. Kunne behandle arp, trøske og bledermatit. Selvstudium og varetagelse af praktisk læringsdagbog Samlet vurdering og vejledersamtale Kunne iværksætte udredningsprogram for mavesmerter såvel somatiske som nonsomatiske. Varetagelse af praktisk selvstudium og læringsdagbog. Samlet vurdering. Kunne diagnosticere ingvinal hernier, visitere disse og kunne informere om observation og behandling. 10

11 Luftveje og thorax # 98 Kunne varetage primær udredning og behandling af børn med symptomer fra luftveje og thorax. Kunne håndtere børn med spædbarnskolik og refluks, samt informere deres forældre. Kunne primært udrede og visitere børn med dyspnø/hoste. Kunne udrede, iværksætte behandling og kontrol af astma. Selvstudium og varetagelse af praktisk læringsdagbog. Samlet vurdering og vejledersamtale. Kunne udrede, iværksætte behandling og kontrol af allergi. Kunne rådgive om allergi profylakse. Kunne diagnosticere fremmedlegeme i lunger og øvre luftveje. Livstruende tilstande # 99 Kunne indlede behandling ved akutte livstruende tilstande. Kunne primært udrede og visitere børn med hjertemislyd/tachycardi. Kunne indlede behandling ved akutte livstruende tilstande, herunder: Meningitis/sepsis Diabetisk ketoacidose Akut abdomen Status astmaticus Bevidstløst/bevidsthedss løret barn Respirationsstop Vedvarende kramper Intracraniel blødning Forgiftninger Livstruende psykoser herunder svær depression. Selvstudium og varetagelse af praktisk læringsdagbog. Samlet vurdering. 11

12 Kronisk syge børn # 100 Kunne varetage omsorg og kontrol af kronisk syge børn Kunne iværksætte relevant transport og ledsagelse. Kunne fastholde kontakten med familien under et barns langvarige sygdomsforløb Varetagelse af praktisk arbejde, og Selvstudium, og Samlet vurdering Kunne koordinere sygdomsforløb i samarbejde med sygehusafdeling, patient og familie Erkende og handle på forværring og/eller compliancesvigt Logbog, og Læringsdagbog Almen praksis Teoretisk kursus Sygehusafdeling Det socialt utilpassede barn # 102 Kunne varetage primær udredning, visitation og rådgivning ved det socialt utilpassede barn. Det blege og trætte barn # 103 Kunne behandle/visitere det blege, trætte eller inaktive barn. Være opmærksom på de andre søskendes og den øvrige families trivsel ved ressource- krævende sygdom Kunne primært udrede og visitere børn, samt give information til forældre med: hyperaktive børn børn med usædvanlig / bekyringsvækkende adfærd triste/stille børn Varetagelse af praktisk læringsdagbog og selvstudium. Samlet vurdering. Kunne primært udrede og visitere børn med: anæmi træthed og inaktivitet kunne behandle jernmangelanæmi. Selvstudium og varetagelse af praktisk læringsdagbog. Samlet vurdering. 12

13 Det febrile barn # 104 Kunne håndtere børn med feber. Kunne udføre klinisk og paraklinisk undersøgelse af det febrile barn. Kunne behandle følgende tilstande: Selvstudium og varetagelse af praktisk læringsdagbog. Samlet vurdering. øvre luftvejsinfektion (ØLI) otit tonsillit pneumoni gastroenterit pseudocroup Kunne vejlede om observation, almindelige sygdomsforløb og forholdsregler. Kunne diagnosticere og behandle recidiverende infektioner og langvarig feber. Kunne rådgive om smitteforhold for infektionssygdomme. Kunne identificere symptomer på alvorlige infektionssygdomme/specielle lidelser, der kræver indlæggelse fx: ledhævelse påvirket almen tilstand sværere cardiopulmonale symptomer nakke-rygstivhed (NRS) petecchier smertetilstande dehydrering 13

14 Kramper og symptomer fra CNS # 105 Kunne håndtere børn med hovedpine, akutte kramper og andre symptomer fra CNS. Kunne diagnosticere og behandle ukompliceret hovedpine. Kunne primært udrede og visitere børn med kompliceret hovedpine og anfalds fænomener. Varetagelse af praktisk selvstudium og læringsdagbog. Samlet vurdering Kunne iværksættes akut behandling ved kramper. Diarre / obstipation og analgener # 106 Kunne håndtere børn med ukompliceret akut og kronisk diarre, obstipation og analgener. Kunne primært udrede og visitere børn med forsinket psykomotorisk udvikling. Kunne behandle tilstande med akut diarre. Kunne varetage primær udredning og visitation af kronisk diarre. Selvstudium og varetagelse af praktisk læringsdagbog. Samlet vurdering. Kunne varetage primær udredning og visitation af analgener og selv behandle ukomplicerede tilfælde. Behandle ukompliceret obstipation. 14

15 Bilag 1 Kemisamtalen. Det anbefales at den uddannelsessøgende læge kontakter og besøger praksis i ugerne op til start på ansættelsen. Samtalen ved dette første besøg kaldes kemisamtalen. Tjekliste til kemisamtale: Fremvisning klinik Gensidige forventninger Lønforhold Forsikring Arbejdsplan/forhold Sygebesøg/-transport Afspadseringsregler Ferieplanlægning Uddannelsesprogram 15

16 Bilag 2 Introduktionssamtalen afholdes inden for de første 2 arbejdsuger. Tjekliste til introduktionssamtale: Mangler fra Kemisamtale såfremt den ikke er afholdt Spørg ind til tidligere arbejds- og træningserfaring med særlig vægt på forhold vedr. diagnostiske, terapeutiske og teoretiske færdigheder Hvordan var rammerne? Graden af selvstændighed i arbejdet? Hvilke funktioner har du varetaget? Hvad faldt dig let, hvad var særligt svært? Graden af supervision og opbakning, hvad har du savnet? Har du tænkt over hvornår du lærer mest? Gennemgang af uddannelsesprogram og plan for praktisk gennemførelse Udfærdigelse af uddannelsesplan Drøftelse af den uddannelsessøgende læges individuelle uddannelsesmæssige, herunder forskningsmæssige ønsker Lav aftaler om: Ferieplanlægning Frihed til kurser Forhold under egen og børns sygdom Brug af logbog Supervision Følgevagter Arbejdstider Andre regler 16

17 Bilag 3 Justeringssamtale. Det anbefales at holde en justeringssamtale efter ca 1 mdr. Erfaringsmæssigt går der for lang tid hvis der er noget der skal rettes til og næste samtale først er midtvejssamtalen. Tjekliste til 1. justeringssamtale: Det hidtidige samarbejde mellem den uddannelsessøgende læge og tutor, herunder justeringer og opdatering af supervision m.m. Sufficient supervision Gennemgang af uddannelsesplan og evt justering De 8 kompetencer evt vha. logbog Evt færdiggørelse af ferieplanlægning og planlægning af følgevagter Tjekliste til 2. justeringssamtale (Midtvejssamtalen): Gennemgang af den ved introduktionssamtalen udfærdigede uddannelsesplan og justering for den sidste halvdel af opholdet. Det hidtidige samarbejde mellem den uddannelsessøgende læge og tutor, herunder justeringer og opdatering af supervision m.m. De 8 kompetencer evt vha. logbog Uddannelseselementets gennemførlighed indenfor de givne rammer. Den uddannelsessøgende læges videre karriereplanlægning (se nedenfor) Disposition til personlig rådgivning af karriereplanlægning: Stærke og svage sider i det kliniske arbejde Drøftelse af den uddannelsessøgende læges teoretiske kundskaber Interesser/kvalifikationer med henblik på administrative funktioner Kursusdeltagelse Forskningsdeltagelse Samarbejdsrelationer Ambitioner og muligheder i relation til specialevalg(et) 17

18 Bilag 4 Slutevalueringssamtale. Husk at få den uddannelsessøgende til at evaluere praksis på evaluer.dk inden samtalen. Den uddannelsessøgende bør medbringe skriftlig kopi af evalueringen. Tjekliste til slutevalueringssamtalen Udfærdigelse af attestation for tidsmæssig gennemførelse af uddannelsen. Færdiggøre attestation af kompetencer i logbogen Drøftelse af den uddannelsessøgende læges fremtidige uddannelsesforhold Gennemgang af vurderingsskema til brug til faglig profil Drøftes den uddannelsessøgende læges evaluering af uddannelsesstedet Disposition til personlig rådgivning af karriereplanlægning: 1 Stærke og svage sider i det kliniske arbejde 2 Drøftelse af den uddannelsessøgende læges teoretiske kundskaber 3 Interesser/kvalifikationer med henblik på administrative funktioner 4 Organisatorisk arbejde 5 Kursusdeltagelse 6 Forskningsdeltagelse 7 Samarbejdsrelationer 8 Ambitioner og muligheder i relation til specialevalg(et) 18

19 Bilag 5 Skabelon til Uddannelsesplan Uddannelsesplanen udfærdiges i fællesskab under introduktionssamtalen med udgangspunkt i samtalearkets delpunkter. (Opbevares af den uddannelsessøgende læge.) 1. Særlige indsatsområder for det videre uddannelsesforløb: 2. Den uddannelsessøgende læge forpligter sig til at: 3. Den kliniske vejleder/praksistutor forpligter sig til at: Justeringssamtalen er planlagt at skulle finde sted den: Ovenstående samtale udført den: Uddannelsessøgende læge tutor 19

20 Bilag 6 Opfølgning af uddannelsesplanen - indgået i forbindelse med introduktionssamtalen Aftale vedrørende det kliniske arbejde, klinisk undervisning, arbejdstilrettelæggelse, kompetencer m.v. med udgangspunkt i samtalearkets delpunkter. (Opbevares af den uddannelsessøgende læge.) 1. Hvilke punkter er aftalt som særlige indsatsområder i det videre forløb frem til næste justeringssamtale/slutevalueringssamtalen: 2. Den uddannelsessøgende læge forpligter sig til at: 3. Den kliniske vejleder/praksistutor forpligter sig til at: Næste justeringssamtale/slutevalueringssamtalen er planlagt at skulle finde sted den: Ovenstående samtale udført den: Uddannelsessøgende læge Vejleder/praksistutor 20

21 Bilag 7 Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i speciallægeuddannelsen Læge.. CPR -.. har som introduktionsuddannelse / del af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i... gennemført Ansættelse ved.. (Uddannelsesstedets navn og afd.) i perioden fra: til:.. Det attesteres, at: Den uddannelsessøgende læge har haft funktion i det anførte tidsrum; det bekræftes samtidig, at der ikke har været sygefravær mv. der overstiger 10 % af uddannelsesdelen og, at: den uddannelsessøgende læge har erhvervet de i uddannelsesprogrammet for ansættelsen anførte kompetencer. Sted og dato... Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift.. Uddannelsesansvarlig overlæges stempel 21

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Gyn./obs. ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Gyn./obs. ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Gyn./obs. ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse. H. C. Andersen Børnehospital OUH

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse. H. C. Andersen Børnehospital OUH Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Pædiatrisk ansættelse H. C. Andersen Børnehospital OUH Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: H. C. Andersen Børnehospital...1

Læs mere

Rollen som medicinsk ekspert - børn

Rollen som medicinsk ekspert - børn Rollen som medicinsk ekspert - børn Samarbejdspartnere FAMILIE Myndigheder Sociale & legale forhold Lægens kompetencer RASK Ernæring Udvikling Omsorg Børneundersøgelse Vaccinationer SOMA SYG PSYKE Omsorgssvigt

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Fokuseret ophold på ortopædkirurgisk afdeling afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1

Læs mere

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del

Den Lægelige Videreuddannelse. Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Generel Del 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Specialet almen medicin... 3 Uddannelsen i almen medicin...

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav.

Evaluering. Evalueringssystemet må også gerne anvendes for ansættelse i ikke klassificerede stillinger, men det er ikke et krav. Evaluering af uddannelsesforløbene Den Kliniske Basisuddannelse og Almen Medicin Hospitalsenheden Vest Evaluering af den Lægelige videreuddannelse ved Hospitalsenheden Vest skal følge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Kirurgisk ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Kirurgisk ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Kirurgisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning:...4 Specialet almen medicin...4

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge Fase 3a (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Psykiatrisk ansættelse Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse Almenpsykiatrisk Afdeling Svendborg Valdemarsgade 53 5700 Svendborg Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Medicinsk og Pædiatrisk ansættelse. Dronning Ingrids Hospital

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Medicinsk og Pædiatrisk ansættelse. Dronning Ingrids Hospital Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Medicinsk Pædiatrisk ansættelse Dronning Ingrids Hospital Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Pædiatri

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Pædiatri Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Pædiatri 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er under uddannelse

Læs mere

Begrebskort: Rollen som kommunikator

Begrebskort: Rollen som kommunikator Begrebskort: Rollen som kommunikator Begrebskortet illustrerer de vigtigste af de faktorer, som har indflydelse på kommunikationen mellem den praktiserende læge, patienten og eventuelt pårørende. Fælles

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin FASE 3. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin FASE 3. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin FASE 3 Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa.

Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Praksisbeskrivelse Læge Ida Gjessing, Ramsherred 8, Aabenraa Lægeklinikken på Ramsherred 8 er etableret af læge Ida Gjessing i 2008 og er en solopraksis med adresse og adgang fra gågaden i Aabenraa. Klinikken

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 1 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Amanuensislæge - Fase 2 (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by

Udannelsesprogram for YL-navn. Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin. Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Den Lægelige Videreuddannelse Udannelsesprogram for YL-navn Klinisk basisuddannelse 2. ansættelse i Almen Medicin Praksisnavn Praksisadresse Praksispost by Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse

Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Psykiatrisk ansættelse Lars Møller Nielsen Uddannelsesansvarlig overlæge September 2015 Psykiatrisk Afdeling Middelfart

Læs mere

Uddannelsesprogram. Turnus i Almen Medicin. Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i:

Uddannelsesprogram. Turnus i Almen Medicin. Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Uddannelsesprogram Turnus i Almen Medicin Turnuslæge (assisterende distriktslæge) Distriktssygehuset i: Peqqinnissaqarfik Peqqissaaveqarfinnik Aqutsivik Sundhedsvæsenet Kystledelsen Udgave: 17. juli 2005

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykolog i psykiatri. Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykolog i psykiatri Psykiatrien Øst Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent Irene

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på

Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på 1. ansættelse Uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse på Ortopædkirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse: Generel information o Formelle regelsæt og vigtige dokumenter o Formål

Læs mere

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator

Temadag 16. februar 2009. Jesper Thorøe, uddannelseskoordinator Temadag 16. februar 2009 Formiddagens program Kaffe og præsentation. Om uddannelseskoordinatoren. Lidt om arbejdet i almen praksis. Erfaringer og udfordringer. Målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Introduktionsstilling i almen medicin. Bryrup Lægepraksis. Region Midt

Uddannelsesprogram for. Introduktionsstilling i almen medicin. Bryrup Lægepraksis. Region Midt Bryrup 30-01-2011 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin Bryrup Lægepraksis Region Midt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc.

Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc. Godkendt 1.11.2014 Martin Munk. Beskrivelse af praksis Lægeklinikken Hans Bertelsen, 5970 Ærøskøbing. Tlf.: 66 16 63 35/.. (hemmeligt), E-mail: hhb@dadlnet.dk. Hjemmeside: www.arredoc.dk Historie: Jeg

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin

Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Logbog til Fagområdespecialist uddannelse i palliativ medicin Kliniske færdigheder De kliniske kompetencer der skal erhverves som led i din uddannelse til fagområdespecialist i palliativ medicin vil formelt

Læs mere

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk

Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Praksisbeskrivelse Lægerne Schmidt og Brødbæk Historie: I 2007 købte Elisabeth Schmidt og Herdis Brødbæk et ydernummer af Ole Vissing. Dengang lå praksis i Grønnegade i centrum af Odense. I 2009 købte

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri. Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Uddannelsesprogram Specialpsykologuddannelsen i Psykiatri Psykiatrien Syd Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrihuset Nørregade 54 F 4100 Ringsted Kontaktperson HR Specialkonsulent

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin FASE 1. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin FASE 1. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin FASE 1 Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland

Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Procedure for ansøgning om merit i Almen Medicin, Region Nordjylland Med målbeskrivelsen fra 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge

Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæge i praksis Praksisreservelæge Praksisreservelæge: Tutorpraksis/Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. Turnusuddannelsen.

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer

Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskort: Rollen som sundhedsfremmer Begrebskortet viser, at patientens henvendelsesårsag/tilstand udløser problempåpegende handlinger hos lægen, med baggrund i vejledning, rådgivning, forskellige håndgreb

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital

Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgenafdelingen 334,Hvidovre Hospital Region Hovedstaden Område SYD 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med

Læs mere

Ud over den daglige supervision afholdes i forløbet minimum 4 formaliserede samtaler:

Ud over den daglige supervision afholdes i forløbet minimum 4 formaliserede samtaler: Praksisbeskrivelse Lægehuset Enghavevej 11,1 er en samarbejdspraksis dannet i 2007 af 3 solopraksis. Vores værdigrundlag er bygget på begreberne: respekt, fagliglighed, humor og socialt engagement. Samarbejdspraksis

Læs mere