REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN"

Transkript

1 REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010

2 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Årsregnskabet er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr af 21. september 2010 Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet også kaldet administrationsbekendtgørelsen. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Regnskabet udviser en positiv afvigelse fra budget på 200 t.kr.. Dette skyldes større realiseret overførsel fra sidste år end forventet på budgettidspunktet samt, at de afgivne tilskudstilsagn ikke er anvendt fuldt ud, heri indbefattet regulering vedr på t. kr. 73. Mogens Christensen Formand Ole Bønnelycke Sekretariatschef Odense den 11. maj I bestyrelsen: Mogens Christensen Formand Jesper Mazanti Aaslyng Næstformand Peter Schjøtt Kent Stenvang Søren Olesen Jesper Lund Larsen Bodil Søegaard Per Kølster Hanne Lindhard Pedersen Frank van Beek Torben Lippert 1

3 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Vi har revideret årsregnskabet for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende regnskab, supplerende oplysninger, opgørelse over de seneste 5 regnskabsår og beretning. Regnskabet aflægges efter bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Disse standarder og bekendtgørelsen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrugets aktiver, passiver og den økonomiske stilling pr. 31. december 2010 samt resultatet af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrugets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2010, i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Det er ligeledes vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 2

4 Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af årsregnskabet for 1. januar 31. december 2010 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og dækkende i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsens ansvar Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrugets ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribrugets forvaltning og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet", har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået rapportering i årsregnskabet om resultater. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet om resultater er dokumenterede og i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promilleog produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i perioden 1. januar 31. december 2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet om resultater ikke er dokumenterede eller i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Odense, den 11. maj 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Christensen Statsautoriseret revisor 3

5 Revisorerklæring I henhold til Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet skal vi endvidere erklære: at at at at vi opfylder de i revisorlovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om midlerne er anvendt i overensstemmelse med de givne regler og vilkår vi anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder den gældende Bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet samt Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukters vedtægter. Odense, den 11. maj 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Steen Christensen Statsautoriseret revisor 4

6 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Regnskab Beløb i kr. Senest godkendte budget 2010 Regnskab 2010 Relativ fordeling af B i % Afvigelse (B-A/A) *100% Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,1 Promillemidler ,0 co2 midler Særbevilling og anden indtægt Renter ,7 Tilskud til fondsadministration ,0 I. Indtægter i alt ,3 UDGIFTER: Promillemidler fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,7-3,9 Forskning og forsøg i alt ,4 0,0 Produktudvikling i alt 0 0 0,0 - Rådgivning i alt 0 0 0,0 - Uddannelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt 0 0 0,0 - Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-progra ,8-1,6 II. Udgifter til formål i alt ,0-1,1 Co2 midler fordelt på formål 3 Afsætningsfremme i alt 0 0 #DIVISION/0! - Forskning og forsøg i alt 0 0 #DIVISION/0! - Produktudvikling i alt 0 0 #DIVISION/0! - Rådgivning i alt 0 0 #DIVISION/0! - Uddannelse i alt 0 0 #DIVISION/0! - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 #DIVISION/0! - Dyrevelfærd i alt 0 0 #DIVISION/0! - Kontrol i alt 0 0 #DIVISION/0! - Særlige foranstaltninger 0 0 #DIVISION/0! - Medfinansiering af initiativer under EU-progra 0 0 #DIVISION/0! - III. Udgifter til formål i alt 0 0 #DIVISION/0! - Fondsadministration - Generel fondsadministration ,0 Revisionsudgifter ,5 Bestyrelseshonorar IV. Administration i alt ,3 V. Udgifter i alt ,1 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 6 9 5

7 5 VI. Balance Aktiver i alt Likvide midler: Indestående i bank Debitorer: Periodeafgrænsning Passiver i alt Kreditorer: Skyldige omkostninger m.v Danske Prydplanter Gartneribrugets Afsætningsudvalg Brancheudvalget for Frugt og Grønt Danske Planteskoler Økologisk Landsforening Gartnerirådgivningen Væksthusgrøntsagssektoren 88 0 Forskningsforeningen Århus Universitet Snitblomstsektoren 45 0 Dansk Champignomdyrkerforening Gartnernes fjernvarme 64 0 Grøn Plantebeskyttelse Kbhvns Universitet Fondskapital: Overført fra forrige år Årets resultat Overførsel til næste år Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Gartnerirådgivningen ,40 0,58 Brancheudvalget for Frugt og Grønt ,22 0,00 Gartneribrugets Afsætningsudvalg ,74 4,71 Århus Universitet ,22 0,00 Grøn Plantebeskyttelse ,55 0,00 Danske Planteskoler ,24 0,00 Økologisk Landsforening ,38 11,03 Dansk Champignondyrkerforening ,62 0,00 Forskningsforeningen ,97 0,00 Københavns Universitet ,66 0,00 VII. I alt ,08 6

8 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Supplerende oplysninger - Regnskab Beløb i 1000 kr. Senest godkendte budget 2010 Regnskab 2010 VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Gartnerirådgivningen i alt Forskning og forsøg 1. Udvikling af en langsigtet strategi for reduktion af pesticidbelastningen Det energiproducerende væksthus I alt Forskning og forsøg Medfinansiering under EU programmer 3. Nye metoder til nedsættelse af co2 emmisionen fra væksthusgartnerierhvervet I alt Medfinansiering under EU programmer Brancheudvalget for Frugt og Grønt i alt Medfinansiering under EU programmer 4. Miljøvenlig produktion I alt Medfinansiering under EU programmer Forskning og forsøg 5. Udvikling af IPM strategier til frilandsgrøntsagsdyrkning Calcium-forbedring fasthed og revnedannelse i kirsebær I alt Forskning og forsøg Gartneribrugets Afsætningsudvalg i alt Afsætningsfremme 7. Markedsføringskampagne/projektkoordinator I alt Afsætningsfremme

9 Århus Universitet i alt Forskning og forsøg 8. Biofumigation, biologisk bekæmpelse af nematoder m.v Varmtvandsbehandling, forbedret rodvækst i prydplanter Plantehoteller, optimerede forhold for salgsplanter Forbedret produktkvalitet i solbær I alt Forskning og forsøg Grøn Plantebeskyttelse i alt Medfinansiering under EU programmer 12. Ny teknologi/metoder som kan erstatte eller suppl. kemisk plantebeskyttelse I alt Medfinansiering under EU programmer Dansk planteskoleejerforening i alt Medfinansiering under EU programmer 13. Nye miljøvenlige dyrkningsmetoder i planteskoledrift I alt Medfinansiering under EU programmer Økologisk Landsforening i alt Medfinansiering under EU programmer 14. Demo af basisstoffer, lavrisiko stoffer og biologiske midler til økologisk frugtprod I alt Medfinansiering under EU programmer Dansk Champignondyrkerforening Forskning og forsøg 15. Champignons effekt på sundhed og sygdomsforebyggelse I alt Forskning og Forsøg

10 Forskningsforeningen Frugt, Grønt og Kartofler i alt Afsætningsfremme 16. Videreforarbejdning af frugt og grøntsager I alt Afsætningsfremme Københavns Universitet i alt Medfinansiering under EU programmer 17. Sortimentsudvalg planteskoletræer I alt Medfinansiering under EU programmer

11 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår Beløb i 1000 kr. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 INDTÆGTER: Overført fra forrige år Promillemidler CO2- midler Særbevilling og anden indtægt Anden indtægt (specificeres) Renter Tilskud til fondsadministration I. Indtægter i alt UDGIFTER: Promillemidler - fordelt på formål Afsætningsfremme i alt Forskning og forsøg i alt Produktudvikling i alt Rådgivning i alt Uddannelse i alt Sygdomsbekæmpelse i alt Dyrevelfærd i alt Kontrol i alt Særlige foranstaltninger Medfinans initiativer EU-pr.gram II. Udgifter til formål i alt CO2- midler - fordelt på formål Afsætningsfremme i alt Forskning og forsøg i alt Produktudvikling i alt Rådgivning i alt Uddannelse i alt Sygdomsbekæmpelse i alt Dyrevelfærd i alt Kontrol i alt Særlige foranstaltninger Medfinans initiativer EU-pr.gram III. Udgifter til formål i alt Fondsadministration Generel fondsadministration Revisionsudgifter Bestyrelseshonorar IV. Administration i alt V. Udgifter i alt Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 12,51 15,54 13,34 7,55 8,99 10

12 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Promillemidler Gartnerirådgivningen Brancheudvalget for Frugt & Grønt Grøn Plantebeskytelse Gartneribrugets Afsætningsudv Århus Universitet (DJF) Danske Planteskoler Økologisk Landsforening Dansk Champignondyrkerforening Forskningsforeningen Københavns Universitet Snitblomstsektoren Danske Prydplanter Væksthusgrøntsagssektoren Dansk Gartneri Kræftens bekæmpelse Løgdriverklubben i Danmark VI. I alt Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere C02-midler Danske Prydplanter DEG Green Team Gartnernes Fjernvarme Gartneribrugets Afsætningsudv Dansk Gartneri VII. I alt Kontrol - nulsum

13 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Ekstern beretning Nr. 1 Udvikling af en langsigtet strategi for reduktion af pesticidbelastningen og indholdet af pesticidrester samt forbedring af arbejdsmiljøet. Projektets formål er at reducere såvel pesticidbelastningen af miljøet og indholdet af pesticidrester i frugt og grønt samt forbedre arbejdsmiljøet. Der er i 2010 på Flakkebjerg forsøgsstation afprøvet en række vækstreguleringsmidler til erstatning for eller supplement til eksisterende midler. På baggrund af forsøgstilladelser er nogle af midlerne også afprøvet på et antal gartnerier. Flakkebjerg forsøgsstation har udført 44 effektivitets-, tolerance og strategiforsøg. På baggrund af forsøgsresultaterne vil der i 2011 blive indsendt en række ansøgninger om off-label godkendelser. Der er ved kontakt til ansøgende firmaer og myndigheder arbejdet på at få godkendt midler til brug i den økologiske produktion. Der er opnået godkendelse af 2 midler. Der er i perioden 1. februar 2010 til 31. januar 2011 givet 17 off-label tilladelser og 3 dispensationer til gartnerierhvervet. Herudover er der indsamlet data, som skal anvendes i forbindelse med en række off-label ansøgninger i 2011 I Miljøstyrelsens regi har der været afholdt 4 møder i Bekæmpelsesmiddelrådet og 3 møder i følgegruppen for Arbejdsmiljø og pesticider. Derudover har der været afholdt møde omkring godkendelse af Alternative plantebeskyttelsesmidler i Danmark samt 3-4 orienteringsmøder om den nye pesticidafgift. Der har også været deltagelse i Miljøstyrelsens Pesticidforskningsseminar i januar. Der har været deltagelse i et møde i Fødevarestyrelsen, hvor mulighederne for at tilføre midler til erhvervet til brug for off-label ansøgninger blev drøftet. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 2 Det energiproducerende væksthus. Projektet har en langsigtet vision om at ændre væksthusbranchen fra at være energiforbrugere til energiproducenter. På kort sigt er det konsortiets mål at innovere teknologier, der i løbet af får år kan sikre væksthusproduktion med højst 40 % af energiforbruget i Projektet har været med til at dække en del af den medfinansiering Agrotech har leveret til nedenstående 2 projekter: 1. Intelligent energihåndtering i væksthuse, ( ) 2. Væksthuskoncept 2017 ( ) Projekterne er gennemført i samarbejde med en bred vifte af virksomheder og universiteter i Danmark, herunder bl.a. AU-DJF, KU-LIFE, DTU Fotonik, SDU, GartneriRådgivningen, Senmatic, Advansor, Danfoss IXA Sensor Technologies, LS Screens, Philips Lighting, Viemose-Driboga, Udvikling Odense og 9 væksthusgartnerier. Demonstrationsanlægget på Gartneriet Hjortebjerg er taget i brug og den første energi blev sidste sommer/efterår gemt i undergrunden til senere brug. For bedre at kunne følge effekten af anlægget er projektperioden på Intelligent energihåndtering i væksthuse blevet udvidet indtil sommeren Når projektet slutter, vil der blive fremlagt dokumentation for systemets muligheder herunder økonomiske forhold. Anlægget fungerer som det skal og der opnås de forventede energibesparelser. På den anden sige har omkostningerne til opførelsen været meget store, hvilket betyder at der er behov for bedre finansieringsmuligheder hvis der 12

14 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Ekstern beretning skal laves flere anlæg af den type. Der arbejdes derfor nu på at bruge den opnåede viden til at konstruere mindre og billigere anlæg. Disse vil naturligvis ikke have samme effekt, men stadig betyde meget for energiforbruget. På Væksthuskoncept 2017 er der blevet afprøvet LED belysning til planteproduktion hos KU-LIFE og i tre gartnerier. DTU har lavet et netværk for LED, hvor Agrotech er placeret i netværkets styregruppe og derved kan sikre at erhvervet løbende opdateres på udviklingen og er klar til at implementere den nye teknologi indenfor de kommende år. Der er blevet testet nye gardiner i 2 gartnerier. Udviklingen af sensorer har været problematisk og har betydet at fokus ikke længere kun er på Danfoss trådløse sensorer, men at der samtidig udvikles sensorer hos DELTA og testes sensorer fra en hollandsk producent. Projektet løber til Nr. 3 Nye metoder til nedsættelse af co2 emissionen fra væksthusgartnerierhvervet. Væksthuserhvervet har i mange år arbejdet på at nedsætte energiforbruget. Der er blandt andet løbende lavet aftaler med Energistyrelsen om reduktion af erhvervets energiforbrug. Nedsættelse af energiforbruget - og dermed CO2 emissionen - kræver nye teknologier og dyrkningskoncepter. Disse nye teknologier udvikles i konsortiet Væksthuskoncept 2017 og formidles i demonstrationsdelen af projektet. Formålet er dels finansiering af aktiviteter vedrørende deltagelse i konsortiet "Væksthuskoncept 2017*", i 3. år af den 4-årige periode, som det løber over, dels formidling af aktiviteterne via demonstrationsprojekt. I væksthuskoncept 2017 er deltaget i: Løsningsforslag til energibesparende foranstaltninger, screening for eksisterende teknologi og ideudvikling i forbindelse med nye systemer. Udvikling af ny styringsværktøj til gardinsystemer, og udarbejdelse af anvisninger til flerlagsgardiner. Beregning af effekt på energiforbruget af nye gardintyper og nye gardinstrategier. LED lys omkring muligheder, behov og løsninger. Medvirket ved undersøgelser om brug af LED lys. Målinger af mikroklima udført i produktionsgartneri *Væksthuskoncept 2017 teknologiudvikling til bæredygtig væksthusproduktion. Innovationskonsortie bevilget i Forsknings- og innovationsstyrelsen. Dette projekt er startet i efteråret Projektet løber over 4 år og foretages i samarbejde med universiteter, teknologifirmaer og 9 gartnerier. GartneriRådgivningens deltagelse i er finansieret af fondsmidler. Projektet består af følgende temaer: a. Udnyttelse af den naturlige overskudsenergi i væksthuset b. Mobile gardinanlæg. Styring af indstråling og energiforbrug c. Optimering af kunstlys i væksthuset, herunder udvikling af lysdioder til brug i væksthuse. d. Klimastyring og monitering, herunder udvikling af IKT værktøjer til beregning af energibesparelser og konsekvenser. Projektet har en samlet størrelse på 33 mil. Kr. Nr. 4 Miljøvenlig produktion. I projektet er der gennemført en række forsøg indenfor produktion af frugt, bær og grønsager. Formålet var at udvikle miljøvenlige dyrkningssystemer uden at gå på kompromis med udbytte, kvalitet og produktionseffektivitet. Projektet bestod af 8 delprojekter: 13

15 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Ekstern beretning Udfasning af pesticidrester i kernefrugt og jordbær. Det er blevet afprøvet, hvordan der ved en ændret behandlingsstrategi kan produceres kernefrugt og jordbær uden pesticidrester. Ved kraftige insektangreb er det meget tvivlsomt om biologiske midler er tilstrækkeligt effektive til at sikre tilstrækkeligt udbytte af salgbar kvalitet. Resultaterne viser, at der en vis tilfældighed i, om der findes rester eller ikke. Der skal arbejdes videre med afprøvning af nye strategier. 2. Nyt miljøvenligt dyrkningssystem i surkirsebær Der blev i tre forsøgsplantninger med surkirsebær undersøgt om, det er muligt at producere surkirsebær hurtigere, mere dyrkningssikkert og med en bedre råvarekvalitet. Dyrkningen foregik meget intensivt, med et stort antal træer på et reduceret areal. Dyrkningsstrategien viste, at det er muligt at dæmpe væksten af træer på en kraftig grundstamme. Der er i 2010 blevet plantet udvalgte sorter af surkirsebær på udvalgte sorter af grundstammer. Tilvæksten af disse træer har været tilfredsstillende. Der skal høstes bær på den ældste plantning i Optimeret gødningsanvendelse i æbler/solbær I 4 æble- og solbærplantager er afprøvet forskellige gødskningsstrategier. Æbler: Der var tydelig forskel i frugtkvaliteten af æblerne, idet gødevandet træer havde flere frugter af salgbar kvalitet og god farvedannelse. Som resultat af at bladprøverne ikke viste overbevisende forskel i niveau af mikronæringsstoffer, bør det undersøges nærmere om mikronæring i gødevand er effektivt i forhold til bladgødskning. Solbær: Der er opnået bedre bladkvalitet/sundhed og bedre holdbarhed af bærrene ved brug af gødevanding. Det er derfor aktuelt at fortsætte med undersøgelserne, for at finde mere specifik viden i forhold til hvilke mængder, der skal gives for at opnå disse effekter. 4. Havtorn - en ny miljøvenlig afgrøde Der etableret er 3 demonstrationsplantninger, og indsamlet viden fra Sverige og Tyskland om produktion af havtorn. Projektet har medvirket til at udvikle basis for en erhvervsmæssig produktion af havtorn. 5. Substratdyrkning i jordbær/hindbær En gødningsstrategi er blevet afprøvet hos 3 producenter. Der er indhentet erfaringer fra konsulenter i England og Holland. Dyrkning i substrat i potter kræver en præcis styring af vand og næringsstoffer. Der er opbygget ny viden, der er formidlet i kurser og direkte rådgivning. 6. Alternative metoder til udtynding i pære To metoder til udtynding er afprøvet maskinudtynding og udtynding, hvor et gødningsstof blev brugt til at svide blomsterne af med, så de ikke kunne bestøves. Maskinudtynding gav større frugtstørrelse, bedre smag og større besparelse i arbejdsomkostningerne. Der er brug for flere undersøgelser inden dette kan føre til en konkret anbefaling, da der var en del ulemper forbundet med maskinudtyndingen, og gødningsmetoden er risikofyldt pga. stor fare for bladsvidninger. 7. Optimeret vanding Forskellige typer jordfugtighedsmålere har været afprøvet i forskellige frilandsgrønsager og jordbær. Brug af jordfugtighedsmålere indikerer behov for vanding tidligere, end man selv ville have vurderet og sikrer dermed en optimeret vanding. 8. Økologiske strategier overfor kålmøl/gammaugler Hos to økologiske producenter af frilandsgrønsager blev der afprøvet brug af feromonfælder og biologisk bekæmpelse mod kålmøl og gammaugler. Nogle af teknikkerne er implementeret i praksis. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. 14

16 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Ekstern beretning Nr. 5 Udvikling af IPM strategier til frilandsgrøntsagsdyrkning. Projektets formål er gennem forskning og forsøg at øge avlernes viden om alternative bekæmpelsesmetoder. Formålet er at reducere anvendelsen af pesticider mest muligt med hensyntagen til gartnernes dyrkningssikkerhed og derigennem øge muligheden for at opnå målene i pesticidplanen. Projektet er en del af et innovationsprojekt til 6 mio. kr.. I projektet udvikles IPM-strategier til forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, skadedyr og ukrudt i frilandsgrønsager med inddragelse af forskellige plantebeskyttelsesmetoder. Løg og salat er modelafgrøder for pesticidintensive kulturer. Projektet muliggør en realistisk praksisnær vurdering af alternative plantebeskyttelsesmetoder i frilandsgrønsager. Effektive alternativer vil relativt hurtigt kunne implementeres i praksis. Projektet forløber efter planen, og alle de opstillede mål for 2009 og 2010 er opfyldt, bortset at et planlagt feltforsøg med biologisk bekæmpelse af bladlus i salat måtte erstattes af et forsøg i minivæksthus (vejrliget umuliggjorde etablering af bladlus i feltforsøget). Nr. 6 Sødkirsebær calcium, kan det forbedre fastheden og mindske tendensen til revnedannelse I forsøgsprojektet er undersøgt om gødskning med calcium kan forbedre fastheden og mindske tendensen til revnedannelse i sødkirsebær. Forsøget er gennemført hos en producent i sæsonen Gødskning med calcium forhindrede ikke revnedannelse. Bærrene gødsket med calcium kunne hænge forholdsvis længe på træerne uden at revne. Fastheden af bærrene blev ved en blindtest vurderet af et smagspanel, som fastslog, at bær gødsket med calcium var de mest faste. Resultatet blev fremlagt i forbindelse med et åbent hus arrangement i august Nr. 7 Markedsføringskampagne/projektkoordinator. Formålet med projektet var, at sikre en projektledelse og optimering af alle markedsføringsaktiviteter indenfor frugt og grønterhvervet i forbindelse med gennemførelsen af aktiviteterne i arbejdsudvalget for frugt og bær samt arbejdsudvalget for grøntsager, medvirke til at få de planlagte aktiviteter gennemført planmæssigt samt komme med kvalificerede input og bidrag til revideret ansøgning til FødevareErhverv samt efterfølgende have ansvar for at udbuddet at programmet blev gennemført og udbuddet godkendt. Projektaktiviteterne har omfattet stadig opdatering af projektets hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve, udsendelse af en række pressemeddelelser, Searchkampagne på Google, 3 udgivelser af magasinet sæson med samlet oplag på eksemplarer, uddeling af jordbærpris, lancering af æblefestkampagne i detailhandlen samt konkurrence på hjemmesiden. Det grundlæggende arbejde er gennemført og projektets aktiviteter er i hovedtræk gennemført som planlagt. Nr. 8 Biofumigation nedmuldning af plantemateriale til biologisk bekæmpelse af nematoder og svampesygdomme i grønsagssædskifter Målet med projektet er at udvikle og tilpasse biofumigation metoden dvs. biologisk bekæmpelse til danske forhold. Ved biofumigation udnyttes udviklingen af toksiske stoffer til at kontrollere skadegørere i både konventionel og økologisk produktion. Det første års forsøg med bekæmpelse af cyste-nematoder på Lammefjorden ved behandling med porreaffald og Sereptasenneps-mel ( Biofence ) har ikke kunnet give statistisk sikre resultater målt på antal levende cyster i jorden. Virkning på lagersygdomme i gulerødder dyrket efter disse behandlinger har heller ikke vist statistisk sikre effekter. Der er anlagt markforsøg med op til 10 for- 15

17 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Ekstern beretning skellige brassicaarter ved Sdr. Felding, Hammershøj, Sejlflod og Lammefjorden. I forsøgene indgår tid for etablering, nedmuldning, (svovlgødskning), plastdækning, vanding og overvintringsevne. Resultaterne af markforsøg har ikke vist tydelig effekt af biofumigation på plantepatogene-nematoder eller svampe-sygdomme. Dette er et vigtigt resultat, selv om det er negativt. Det samme uklare resultat har man oplevet ved forsøg med biofumigation i Holland og UK (Halmann et al. 2010). Tagetes er den eneste plante der har givet tydelig effekt overfor nematoder i markforsøg. Karforsøg ved DJF viste at alle biofumigation plantearter giver en generel opformering af fritlevende nematoder, men for de plantepatogene arter ses en reduktion i antal ved både sereptasennep, olieræddike, rosmarin, Artemisisa annua og et nyt produkt kaldet Herbie 10 el. 25. Tagetes har som den eneste planteart også vist sikker effekt overfor plantepatogene nematoder i markforsøg. Der arbejdes videre med sædskifteforsøg med biofumigation hos samarbejdspartnerne og ved DJF, AU Årslev i 2011, især med nye plantearter, Tagetes samt produkter som Herbie 10. Nr. 9 Varmtvandsbehandling, forbedret rodkvalitet, prydplanter. Formålet med forsøgsprojektet er via varmtvandsbehandling at øge rodningen og sideskudsdannelsen og dermed væksthastighed og kvalitet af planter, som er vanskelige at formere. Varmtvandsbehandlingerne blev gennemført for hver kultur for sig. Stiklinger er blevet håndteret som ved normal praksis mht. længde og opbevaring. Stiklingerne er varmebehandlet i termostatstyret vandbad med temperaturer på 20, 35, 40, 45,50, 55, 60, 65 og 70 o C i en varighed på mellem ½ minut til 30 minutter afhængig af temperaturen. Stiklinger er stukket i væksthus i Ellegaard-potter, så roddannelse har kunnet iagttages. Resultater indtil nu viser, at stiklingerne kan tåle relativt høje temperaturer i kort tid, op til 45 o C og i enkelte tilfælde op til o C. I Dipladenia øges rodning og skudbrydning ved varmtvandsbehandling v. 45 o C i visse svært rodende sorter. I Hibiscus og Hedera ses ingen signifikant forskel i forhold til kontrol. Mængden af spindemider kan reduceres kraftigt ved brug af varmebehandling, men yderligere forsøg er nødvendige for at kunne reproducere resultaterne under flere forhold. Stephanotis ser ud til at kunne tåle høje temperaturer bedre end de 3 øvrige kulturer. Nr. 10 Plantehoteller, optimerede forhold for salgsplanter. Det overordnede mål med forsøgsprojektet er at opnå mere viden om hvordan lagerforholdene for salgsklare og næsten salgsklare prydplanter kan optimeres således, at den bedst mulige kvalitet og holdbarhed opretholdes til gavn for producenterne, distributionsleddet og forbrugeren. Resultaterne vil også betyde, at producenterne kan dokumentere, hvad temperaturen under transport betyder for den efterfølgende kvalitet og holdbarhed. I nogle situationer kan det være fordelagtigt for producenter af potteplanter og udplantningsplanter at have mulighed for at opbevare halvfabrikata eller salgsklare planter på lager, som en slags buffer. Det vil øge fleksibiliteten i forbindelse med vigende afsætning, give mulighed for at oparbejde en øget kapacitet i forbindelse med mærkedage og gøre det muligt at levere til tiden uanset vejret. Resultaterne viser at Campanula portenschlagiana Get Mee kan kølelagres mørkt ved 4 C i 28 dage uden væsentlige ændringer i salgskvalitet og holdbarhed, når luftfugtigheden på lageret er relativ lav og der er relativt få åbne blomster den dag planterne bliver sat på lager. Transport ved 16 C frem for 4 C medfører flere åbne blomster og en dårligere holdbarhed. Kølelagring efterfulgt af transport ved 16 C medfører at nyudsprungne blomster er blege. Hvide margueritter kræver forholdsvis meget lys på lageret, men stadig kan en lagerperiode på mere end 7 til 14 dage ikke anbefales. Potteroser kvitterer også for lys på lageret. Et vigtigt resultat er også at den gode kvalitet af hvide margueritter kan ødelægges ved for høj temperatur (16 ºC) under transport. Planterne må stort set starte forfra med at danne nye knopper, da de gamle visner og dør før de springer ud. Er temperaturen derimod 4 C bevares en god kvalitet. 16

18 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Ekstern beretning Nr. 11 Forbedret produktkvalitet i solbær. Formålet med forsøgsprojektet er, at få et forbedret høstprodukt af solbær i Danmark, at klarlægge de udvalgte sorters og selektioners udbyttepotentiale, at undersøge solbærsaftens indhold af naturlige antioxidanter, samt sukker og syre samt at formidle denne viden til nuværende og potentielle solbæravlere. Institut for havebrugsproduktion har i en forsøgsmæssig plantning af 59 solbærsorter. Plantningen har et potentiale i produktion og er hjemtaget fra forædlere i udlandet. Der registreres udbytte, høstkvalitet, buskenes robusthed og indre bærkvalitet. Data formidles mundtligt og skriftligt til nuværende og potentielle solbæravlere. Århus Universitet, Det er vigtigt, at sorterne er egnede til en moderne produktion, hvor der høstes med maskine. Buskene skal have en form, som er egnet til maskinhøst, og buskene skal fysisk kunne klare den ret voldsomme behandling maskinen giver buskene. Desuden kræves en ensartet modning af bærrene, og at bærrene rent fysisk skal kunne rystes af grenene. Ensartet modning er også vigtigt for at kunne producere et homogent veludviklet produkt af modne ensfarvede mørke bær. Dette er afgørende for produktion af et optimalt produkt. Buskene skal have et udbytte, som ligger på ca. 8 tons per ha i gennemsnit over år, før de er rentable at anbefale til dyrkning. Solbær har et højt indhold af antioxidanter, farve (anthocyaniner), C-vitamin og andre sundheds-fremmende stoffer. Dette betyder, at indtagelse af solbær og solbærsaft er meget sundt for mennesker. Det er vigtigt, at sorter anbefalet til dyrkning har fået identificeret alle disse egenskaber, idet disse sortsegenskaber er de vigtigste resurser for at skabe det bedste produkt. Der var kraftige skader på skud pga. hård frost i vinteren 2009/2010. Dette betød at nogle sorter ikke blev høstet og mange sorter havde uens modne bær ved høst. Derfor blev det besluttet at vente med at tage billeder til høsten i 2011, som forhåbentlige bliver mere repræsentativ. Bæranalyserne bliver fortaget i foråret Projektet forsætter i 2011 også finansieret af promilleafgiftsfonden. Derudover har projektet opfyldt de opstillede mål. Data er vurderet, bearbejdet og offentliggjort. Nr. 12 Demonstration af ny teknologi og nye metoder som kan erstatte eller supplere kemisk plantebeskyttelse. Forsøgsprojektet skal gennem flere delprojekter øge kendskabet til ny teknologi og nye metoder, som kan erstatte eller supplere kemisk plantebeskyttelse i forskellige afgrøder/kulturer. Af hensyn til såvel miljø, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø er der bred politisk konsensus om at minimere/optimere forbruget af pesticider. Der er behov for at implementere nye metoder og dyrkningssystemer uden at gå på kompromis med udbytte, kvalitet og produktionseffektivitet. Projektets aktiviteter skal være med til at sikre, at producenterne fortsat vil stå stærkt rustet i udviklingen af deres bedrifter. Projektet skal desuden være med til at udvikle et vidensgrundlag og konkrete værktøjer, der kan anvendes i rådgivningstjenesten og dermed være med til at flytte erhvervet mod en mere miljøvenlig produktion. Gennem flere delprojekter skal projektet vise nye veje og metoder, der kan medvirke til at optimere og reducere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler for at sikre lavere miljøbelastning, et bedre arbejdsmiljø samt give færre fund af produkter med restkoncentrationer af pesticider uden at gå på kompromis med udbytte og kvalitet. Der er udført demonstrationer/forsøg med UVc lys til at bekæmpe svampesygdomme i frilandsgrønsager, potteplanter og planteskolekulturer. Der har været demonstreret forskellige metoder til biologisk bekæmpelse af trips i væksthus. Der er udført en demonstration/forsøg med mekanisk vækstregulering i to forskellige pot- 17

19 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Ekstern beretning teplanter. Effekten af at anvende kunstige feromoner (duftstoffer) mod æblevikler i en pæreplantage har været undersøgt. Flere af erfaringerne/resultaterne i projektet kan bruges fremadrettet til at reducere anvendelse af pesticider og restindholdet i frugt. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 13 Nye miljøvenlige dyrkningsmetoder i planteskoledrift. Formålet med aktiviteten er gennem forsøg, at demonstrere en reduktion af miljøbelastningen ved at optimere produktionen af planteskoleplanter ved at afprøve og inddrage nye dyrkningsmetoder gennem en række delprojekter. Anvendelse af placeret gødning i planteskolekulturer, optimere vandingsstrategier og -teknikker i såbede med løv og nåletræ, opnå større kendskab til klimaets betydning for effektiv biologisk bekæmpelse af skadedyr i frilandskulturer af planteskoleplanter samt undersøge forskellige materialers egnethed til at forhindre mulighed for etablering af ukrudt i containere. I delprojektet med startgødning er det undersøgt, om man kan opnå øget tilvækst i frøbeds-kulturer af småfrøede arter som syren, rødel, sargentsæble mv. Og det blev demonstreret at med sideforskudt placering i tidligt såede kulturer giver den større tilgængelighed af fosfor en forbedret tilvækst. I delprojektet om optimering af vandingsstrategier kunne det konstateres at håndholdte fugtighedsmålere med TDR-teknologi fungerer udmærket i planteskolekulturer. I kulturer som eksempelvis frøbede, med mere intensive vandingsbehov, er muligheden for at placere sensorer i flere jorddybder relevant. Undersøgelser af ensartetheden i fordelingen af vand med sprinklere ved varierende afstand og placering og med forskellige dyser demonstrerede, at fordelingen kan forbedres ved optimering af disse faktorer. Afprøvningerne med biologisk bekæmpelse af skadedyr på friland har vist, at det er muligt at opnå en ideel fugtighed når der vandes ved hjælp af sprinklere og den naturlige dug. Tilsvarende fugtighed blev ikke opnået ved drypvanding. Der opnås en bedre rodudvikling når andele af det spagnum, der er i dyrkningsmediet erstattes med et andet materiale, som komposteret bark. Mindre ukrudt kan etablere sig i potten når der bruges et materiale til at dække overfladen. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. Nr. 14 Demonstration af basisstoffer, lavrisikostoffer og biologiske midler til økologisk frugtproduktion. I dette forsøgsprojekt er formålet at demonstrere effekten af følgende miljøvenlige midler: Kalisæbe / insektsæbe, Boni Protect mod lagersygdomme, Spruzit ECO koncentrat, Kaliumbikarbonat og Capex, virus mod frugtskrælvikler. Økologisk erhvervsfrugtavl i Danmark mangler i høj grad tilladelse til at bruge flere naturligt udvundne bekæmpelsesmidler. I 2010 demonstrerede Projektet brug af nogle nye midler i økologiske plantager. De midler, der blev afprøvet i 2010, har på hver deres måde bidraget til at sikre dyrkningssikkerheden i økologisk frugtavl i Danmark. Men der er stadigvæk huller, der bør lukkes. Således har angreb af æblebladhvepse givet for stor udbyttenedgang på trods af, at de angrebne frugter hurtigt blev plukket af træerne og fjernet fra plantagerne. Der er hårdt brug for et middel, der kan virke bedre mod dette alvorlige skadedyr. Ligeledes har den røde æblebladlus voldt store kvaler i de medvirkende plantager. Også her er der stort behov for et middel med bedre virkning. Projektet er støttet af midler under landdistriktsprogrammet. 18

20 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. Ekstern beretning Nr. 15 Champignons effekt på sundhed og sygdomsforebyggelse. International forskning viser, at champignons har en række positive indholdsmæssige egenskaber som fødevare i forhold til human sundhed. Det er projektets formål at formidle viden om champignons sunde egenskaber baseret på international litteratur, samt udføre forskningsforsøg i tilknytning til forskningsprojektet Dyrkning af champignon med naturligt indhold af D vitamin bevilget under Innovationsloven d. 16. januar Som direkte resultat heraf blev 10 artikler, foredrag o. lign. publiceret i dagspresse, magasiner og ved møder i Desuden blev én videnskabelig artikel med afrapportering fra forskningsforsøgene indsendt til publicering i internationalt peer review tidsskrift. Kommercielt tilgængeligt udstyr til UV-eksponering postharvest blev testet i forhold til effekt på dannelsen af D-vitamin. Nr. 16 Videreforarbejdning af frugt og grøntsager. Projektets overordnede formål er at fremme afsætningen, samt forbruget af forarbejdede frugt-, bær- og grøntsagsprodukter. I delprojekt 1 blev der sat fokus på, at bær er fyldt med sunde indholdsstoffer og er dyrket med sund fornuft. Delprojektet satte fokus på den høje kvalitet i bær, både den høj spisekvalitet, og kvaliteten forbundet med de sundhedsfremmende stoffer til gavn for helbredet. Disse egenskaber blev formidlet til forbrugerne, således at forbruget af producerede højkvalitetsprodukter blev forankret hos forbrugeren, og afsætningen blev fremmet. Hjemmesiden Berryboard.dk var som omdrejningspunktet for information om bærs sundhedsegenskaber samt om de arrangementer, som blev afholdt i foråret Siden blev dog ikke opdelt på bærart niveau, da det i praksis viste sig ikke at være hensigtsmæssigt. Der blev afholdt et seminar den 17. november 2010, hvor der var fokus på hvilke krav fremtidens forbrugere stiller til fremtidens produkter. Der blev afholdt en tre dages kampagne i henholdsvis København, Århus og Odense i januar 2010, hvor fokus var på den gode smag, som solbær har. Der blev uddelt smagsprøver i form af varm solbærtoddy. I delprojekt 2) Tilberedning af Grøntsager var formålet at generere forbrugervenlig viden om kulinarisk optimale tilberedningsmetoder af forarbejdede grøntsager (rodfrugter), med henblik på øget afsætning og forbrug. For at få den nyeste viden om tilberedning af grøntsager har Forskningsforeningen været i dialog med relevante personer i forskningsverdenen der beskæftiger sig med grøntsager, både relateret til dyrkning og de mere kvalitets- og sensoriske parametre. Der er blevet dannet overblik over den nyeste viden på området og relevante emner for videreformidling identificeret. Derudover har der været foretaget en mere generel søgning på emnet både nationalt og internationalt. Enkelte tilberedningsmetoder er blevet testet før videreformidling for at sikre at metoderne er brugbare under alm. køkkenforhold. Fokus har været på de grove grøntsager. Nr. 17 Sortimentsudvalg planteskoletræer. Produktionen af planteskoletræer er en langsigtet satsning, hvor der kan gå lang tid (ofte år) fra beslutning om produktion til salg af de færdige træer. Den forventede afsætning af produkterne kan derfor svigte, hvis der har været satset forkert eller hvis der er opstået modeluner eller andet der har betydning for størrelses-, arts- og sortsvalget, eller for afsætningen generelt. 19

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2011 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2011 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2008 Budget 2009 (senest indsendte budget) Budget 2010 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2009 Budget 2010 (senest indsendte budget) Budget 2011 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN

REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN REGNSKAB PRODUKTIONSAFGIFTSFONDEN FOR FRUGT OG GARTNERIPRODUKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 LEDELSESPÅTEGNING Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2010 for Produktionsafgiftsfonden for frugt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder.

Projektets formål At demonstrere nye metoder, der kan bidrage til at give dansk gartnerierhverv mere rentable og miljøvenlige produktionsmetoder. Slutrapport for demonstrationsprojektet Optimering af anvendelse og reduktion i miljøbelastningen af plantebeskyttelsesmidler indenfor havebruget J. nr. Demonstrationen/forsøget er finansieret ved hjælp

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget

Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget - Basisbudget Beløb 1000 kr. Regnskab 2010 Budget 2011 (senest indsendte budget) Budget 2012 Relativ fordeling af C i % Ændring B => C 100*(C-B)/B

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK GAS FORENING. CVR. nr

DANSK GAS FORENING. CVR. nr DANSK GAS FORENING CVR. nr. 19731715 Årsrapport 2007/2008 Årsberetning Årets resultat Resultatopgørelsen 1. juli 2007 til 30. juni 2008 udviser et underskud på 56.386 kr. mod et underskud i 2006/2007 på

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget

Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget Slutrapport for projektet Optimeret anvendelse af gødning, pesticider og energi i frugtavlen og gartneribruget 1. Baggrunden Der er i erhvervet et ønske om at optimere og reducere anvendelsen af gødning,

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND

Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND Foreningen SENIOR ERHVERV MIDTJYLLAND ------------------------------------------------------------------- Bredgade 30, 1., 7400 Herning ------------------------------------- Foreningsregnskab for året

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORiSEREDE REVISORER lis VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF, 33 13 29 12. FAX, 33 3202 12. E-MAlLe EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE, HENNING ROSE1'

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Balance for afdeling 6009 Godsbanegade Regnskabsperiode 01.04.2014 31.03.2015 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligselskabsnr.:

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN

REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN REGNSKAB PROMILLEAFGIFTSFONDEN FOR FRUGTAVLEN OG GARTNERIBRUGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 LEDELSESpATEGNmNG Vi har d.d. aflagt årsregnskab for 2009 for Promilleafgiftsfonden for frugtavlen

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen M Registrerede revisorer»» a E D D L AN S KE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2015 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C,

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2014 30. september 2015 Balance 30. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2006 (2. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2007...

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010

Gaia Foundation. fjcewifrhousf(ajpers ri. CVR-nr. 26 19 45 39. Årsrapport for 2010 fjcewifrhousf(ajpers ri Pi-cewa terholisecoopel"s Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østergade 40 Postboks 160 6900 Skjern www.pwc.dk Telefon 96 80 io 00 Telefax 9680 io ol Gaia Foundation CVR-nr.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012

EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012 EJERFORENINGEN SAUERSHØJ, AALBORG ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning 3 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere