Arbejdstempo, bemanding og stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstempo, bemanding og stress"

Transkript

1 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig stresskilde. Dertil svarer hver femte (21 %), at de ikke føler, at de har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende, og for de fleste (67 %) er det ofte eller altid nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Det viser FOAs arbejdsmiljøundersøgelse fra juni Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 4. juni til 17. juni I alt medlemmer har svaret på spørgsmål om arbejdstempo, bemanding og stress. Hovedkonklusioner Hverken flere eller færre stressede siden I 2019 svarer 6 ud af 10 (59 %), at de føler sig stressede. Heraf svarer hver femte (21 %) i høj grad eller i meget høj grad, mens 38 procent svarer i nogen grad. Dette er nogenlunde det samme som i Arbejdet er den vigtigste kilde til stress. Størstedelen (63 %) tilkendegiver, at arbejdet er den primære kilde til deres stress. Derudover svarer hver fjerde (26 %), at både arbejde og privatliv er vigtige stresskilder. Flere yngre end ældre medlemmer er stressede. Tre ud af 10 (30 %) af medlemmerne under 40 år føler sig i meget høj eller høj grad stressede, mens det kun gælder for 11 procent af de ældste medlemmer på over 60 år. Arbejdsmængden er vokset inden for de seneste 2 år. Samlet set oplever 7 ud af 10 (71 %), at arbejdsmængden er vokset inden for de sidste to år. Hver fjerde (25 %) svarer at arbejdsmængden er blevet meget større, mens lidt under halvdelen (46 %) svarer, at den er blevet større. Hver femte har sjældent eller aldrig tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende. Desuden angiver en tredjedel (32 %), at de kun har tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende Sommetider, mens knap halvdelen (46 %) svarer Ofte eller Altid. 2 ud af 3 (64 %) oplever, at bemandingen på deres arbejdsplads mindst én gang om ugen er utilstrækkelig. For hver femte (19 %) sker det stort set hver dag, og for mere end hver fjerde (27 %) sker det flere gange om ugen. For lidt under en femtedel (18 %) sker det hver uge. KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Fag og Politik Maria Juul-Madsen Tlf.: Martine Bech Diederichsen Tlf.:

2 Arbejdstempo, bemanding og stress 2 6 ud af 10 føler sig stressede I undersøgelsen er svarpersonerne blevet spurgt om, hvor stressede de føler sig. I Figur 1 ses deres svar fordelt på sektorer. Figur 1 viser, at 6 ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig stressede. Heraf er det hver femte (21 %), som føler sig stresset i høj grad eller i meget høj grad, mens 38 procent føler sig stresset i nogen grad. Derimod er der 39 procent, som kun føler sig stresset i ringe eller meget ringe grad. Sammenlignet med arbejdsmiljøundersøgelserne fra 2015 og 2017 er der ikke sket en udvikling i andelen, der i meget høj eller høj grad er stressede. I Social- og Sundhedssektoren har 22 procent angivet, at de i høj eller meget høj grad føler sig stressede. Det er flere sammenlignet med medlemmerne i Teknik- og Servicesektoren (12 %). I Kostog Servicesektoren er andelen 22 procent, mens det er 19 procent inden for Pædagogisk Sektor. Figur 1. I hvilken grad føler du dig stresset? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren (179) 11% 11% 43% 13% Pædagogisk Sektor (806) 14% % Social- og Sundhedssektoren (2.432) 1 38% 21% 16% Teknik- og Servicesektoren (175) 36% 2 23% I alt (3.592) 14% 38% 22% 1 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren. Desuden viser undersøgelsen også, at hvert femte (20 %) af forbundets medlemmer inden for det seneste år har været sygemeldt pga. stress eller hvor stress var en væsentlig årsag (ikke vist i figur).

3 Arbejdstempo, bemanding og stress 3 Arbejdet er den vigtigste kilde til stress De medlemmer, som har svaret at de i meget høj, høj, nogen eller ringe grad er stressede, er blevet spurgt, hvad den vigtigste kilde til deres stress er. Som det ses i Figur 2A, svarer 89 procent at arbejdet er den vigtigste kilde til stress. Størstedelen (63 %) svarer udelukkende, at arbejdet er den primære årsag, mens cirka en fjerdedel (26 %) svarer, at både arbejde og privatliv er vigtige stresskilder. Derimod mener kun 2 procent, at deres privatliv er den primære årsag. Det er også undersøgt, om der er forskel på årsagerne til stress for henholdsvis mandlige og kvindelige medlemmer. Analysen viste dog inden forskel. I Figur 2B ses det, at knap 4 ud af 10 (39 %) altid eller ofte oplever, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet. 36 procent svarer, at de oplever det Sommetider, mens 25 procent angiver, at det sker sjældent eller aldrig. Figur 2. Kilder til stress og indvirkning på privatlivet A) Hvad er den vigtigste kilde til din stress? 70% 63% 60% 50% 40% 26% 0% Arbejde Både arbejde og privatliv 8% Ved ikke 2% Privatliv B) Hvor ofte oplever du, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over privatlivet? 40% % 34% 36% 18% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Antal svar: Henholdsvis og Grundet afrundinger summerer procenterne i det øverste diagram ikke til 100. Anm: I den øverste figur er spørgsmålet kun stillet til dem, der har angivet, at de i meget høj grad, i høj grad, nogen grad eller ringe grad føler sig stressede.

4 Arbejdstempo, bemanding og stress 4 Større andel af stress blandt de yngre medlemmer I Figur 3 er medlemmers oplevelse af stress opdelt på aldersgrupper. Her ses der en klar tendens til, at jo yngre medlemmerne er, jo højere grad af stress oplever de. Således oplever 30 procent af de yngste medlemmer under 40 år stress i meget høj eller høj grad, mens det gælder 20 procent af de årige, 17 procent af de årige og 11 procent af de ældste medlemmer på over 60 år. Figur 3. I hvilken grad føler du dig stresset? Fordelt på alder. Under 40 år (380) 9% 21% 36% 12% 3% år (707) 8% 12% 39% 22% 16% år (1.629) 12% 3 24% 19% Over 60 år (876) 9% 40% 2 21% 4% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Antal svar: Anm.: Grundet afrundinger summerer procenterne ikke til 100. Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren.

5 Arbejdstempo, bemanding og stress 5 Ansatte i daginstitutioner føler sig i højere grad stressede Cirka 3 ud af 10 (29 %) af de ansatte i daginstitutioner er i høj eller meget høj grad stressede (se Figur 4). Derudover er det også mere end hver femte, som føler sig stresset inden for både plejecentre (24 %), Hjemmeplejen (22 %) og inden for Hospital og genoptræningstilbud (22 %). Den tilsvarende andel for dagplejen er kun 7 procent. Sammenlignet med arbejdsmiljøundersøgelsen fra 2017, er der sket en markant stigning i andelen af ansatte i daginstitutioner, som i høj eller meget høj grad føler sig stressede. I 2017 var andelen 9 procent. Dermed er andelen af stressede medlemmer på disse arbejdspladser steget med 20 procentpoint i løbet af to år. Figur 4. Andelen, der i høj eller meget høj grad føler sig stresset. Fordelt på arbejdssted. 3 29% 2 22% 22% 24% 1 14% 14% 14% 1 0% Antal svar: Anm: I variablen arbejdssted dækker kategorien hjemmeplejen også over medlemmer, som arbejder hos et vikarbureau. Psykiatrien dækker over medlemmer, der arbejder i behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende. Kategorien Daginstitution består af ansatte inden for dagtilbud til 0-2-årige, 3-5-årige samt SFO. Fra Figur 3 ved vi, at der er forskel på stressniveauet på tværs af aldersgrupper. Da aldersfordelingen desuden er forskellig fra arbejdssted til arbejdssted, er det relevant at kontrollere for, hvilken betydning aldersfordelingen har på ovenstående resultater i Figur 4. Det er derfor undersøgt, om der er forskel i andelen, der føler sig stressede, når der opdeles efter alder i to grupper: Dem under 40 år, og dem over 40 år.

6 Arbejdstempo, bemanding og stress 6 Analysen viste, at der er signifikant forskel på graden af stress i daginstitutioner blandt henholdsvis ansatte under og over 40 år. Blandt de unge er det 22 procent, som i høj eller meget høj grad føler sig stresset, mens det for den ældre aldersgruppe gælder cirka halvdelen (49 %).

7 I hvilken grad føler du dig stresset? Arbejdstempo, bemanding og stress 7 Jo højere grad af stress, jo dårligere vurderes arbejdsmiljøet at være Af Figur 5 fremgår det, at graden af stress har indflydelse på, om medlemmerne mener, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er godt eller ej. Blandt medlemmer, som har svaret, at de i høj grad føler sig stressede, svarer over halvdelen (56 %), at deres arbejdsmiljø er dårligt ( Helt uenig og Delvist uenig ). Til sammenligning gælder det kun 14 procent blandt den gruppe af medlemmer, som i ringe grad føler sig stressede. Figur 5. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads. Fordelt på graden af stress. I høj grad (646) 38% 29% 2 I nogen grad (1.354) 1 56% 21% 8% I ringe grad (1.516) 36% 50% 4% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Jeg synes generelt, at arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads. Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Antal svar: Anm.: Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren. Svarkategorien I høj grad er konstrueret af kategorierne I meget høj grad og I høj grad, mens svarkategorien I ringe grad består af de oprindelige kategorier I meget ringe grad og I ringe grad.

8 I hvilken grad har du indflydelse på, hvordan du løser dine arbejdsopgaver? Arbejdstempo, bemanding og stress 8 Indflydelse på løsningen af arbejdsopgaver resulterer i mindre stress Blot 12 procent af de medlemmer, der har en høj grad af indflydelse i forhold til, hvordan de løser deres arbejdsopgaver, føler sig stressede (i høj eller meget høj grad). Den tilsvarende andel blandt medlemmer, som har svaret, at de i ringe grad har indflydelse på opgaveløsningen, er 54 procent. Således viser undersøgelsen, at jo mere indflydelse medlemmerne har i dagligdagen, jo mindre stressede er de. Figur 6. I hvilken grad føler du dig stresset? Fordelt på graden af indflydelsen på løsningen af arbejdsopgaver. I høj grad (2.349) 3% 9% 36% 2 22% 3% I nogen grad (987) 11% 23% 43% 1 I ringe grad (243) 24% 31% 8% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I hvilken grad føler du dig stresset? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke Antal svar fremgår af parenteserne. Anm.: Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren. Svarkategorien I høj grad er konstrueret af kategorierne I meget høj grad og I høj grad, mens svarkategorien I ringe grad består af de oprindelige kategorier I meget ringe grad og I ringe grad.

9 Arbejdstempo, bemanding og stress 9 Arbejdsmængden er vokset I Figur 7 ses svarfordelingen på spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsmængden er blevet større eller mindre inden for de sidste to år. Samlet set oplever 7 ud af 10 (71 %), at arbejdsmængden er vokset inden for de sidste to år. Hver fjerde (25 %) svarer at arbejdsmængden er blevet meget større, mens lidt under halvdelen (46 %) svarer, at den er blevet større. Herudover har 17 procent svaret, at arbejdsmængden er uændret, mens 3 procent af de adspurgte mener, at den er blevet mindre. I figuren ses også svarfordelingen for de fire sektorer. For Social- og Sundhedssektoren angiver 3 ud af 4 (73 %), at deres arbejdsmængde er øget inden for de sidste to år. Det er flere end i både Pædagogisk Sektor (69 %) og Kost- og Servicesektoren (62 %). Også 3 ud af 4 (73 %) i Teknik- og Servicesektoren har svaret, at arbejdsmængden er blevet større. Figur 7. Er din arbejdsmængde blevet større eller mindre inden for de sidste 2 år? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren (179) 21% 41% 23% Pædagogisk Sektor (807) 18% 51% 22% 3% Social- og Sundhedssektoren (2.438) 29% 44% 1 3% Teknik- og Servicesektoren (175) 29% 44% 1 I alt (3.599) 2 46% 1 3% 3% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Den er blevet meget større Den er blevet større Min arbejdsmængde er uændret Den er blevet mindre Den er blevet meget mindre Ved ikke/ikke relevant Antal svar fremgår af parenteserne. Anm.: Respondenterne havde også mulighed for at svare Jeg var ikke ansat på min nuværende arbejdsplads for 2 år siden. Denne kategori er udeladt i figuren, hvorfor summerer procenterne ikke til 100. Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren.

10 Arbejdstempo, bemanding og stress 10 Ofte nødvendigt at holde et højt arbejdstempo I undersøgelsen er respondenterne ligeledes blevet spurgt, hvor ofte de må holde et højt arbejdstempo. Som det fremgår af figuren herunder, oplever 7 ud af 10 (70 %), at det altid eller ofte er nødvendigt. Heraf svarer 25 procent Altid, mens 45 procent svarer Ofte. Derudover svarer 25 procent at det sommetider er nødvendigt, mens 4 procent svarer Sjældent, og 1 procent svarer Aldrig. Samme spørgsmål blev stillet i arbejdsmiljøundersøgelse fra Sammenlignet med resultaterne fra dengang, har svarfordelingen ikke ændret sig. Figur 8. Hvor ofte er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo? 50% % % 4% 1% 1% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Ved ikke Antal svar: Grundet afrundinger summerer procenterne ikke til 100. Desuden er det blevet undersøgt, om der er forskel på svarfordelingen på ovenstående spørgsmål på tværs af sektorerne. Analysen viser, at der er flere i Social- og Sundhedssektoren (73 %), som altid eller ofte finder det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo sammenlignet med både Pædagogisk Sektor (65 %) og Teknik- og Servicesektoren (52 %). Derudover viser analysen også, at andelen, som svarer Altid eller Ofte er større blandt medlemmer i Kost- og Servicesektoren (72 %) end i Teknik- og Servicesektoren (52 %). Disse resultater fremgår ikke i en figur.

11 Arbejdstempo, bemanding og stress 11 Hver femte har sjældent eller aldrig tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende Hvert femte (21 %) FOA-medlem har sjældent eller aldrig har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende (se Figur 9). Desuden angiver en tredjedel (32 %), at de kun sommetider har tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende, mens lidt under halvdelen (46 %) svarer Ofte eller Altid. Denne svarfordeling stemmer overens med resultaterne fra FOAs foregående arbejdsmiljøundersøgelse (2017). Figur 9. Hvor ofte har du tid nok til at udføre dit arbejde tilfredsstillende? 40% 38% 3 32% % 4% 0% Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig Antal svar: Anm: Respondenterne havde også mulighed for at svare Ved ikke. Svarkategorien er dog udeladt fra figuren, da 0 procent anvendte denne. I en supplerende analyse, hvor ovenstående spørgsmål er opdelt på sektor, fremgår det desuden, at der er en større andel fra Social- og Sundhedssektoren (24 %), som sjældent eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende sammenlignet med både Pædagogisk Sektor (17 %) og Teknik- og Servicesektoren (16 %) (fremgår ikke af figur).

12 Arbejdstempo, bemanding og stress 12 Hverdagen i daginstitutioner og ældreplejen præges af manglende tid til arbejdsopgaver og et højt arbejdstempo På næste side ses Figur 10A og 10B, som giver et indblik i, hvordan medlemmer fra forskellige arbejdssteder vurderer tidspres og arbejdstempo. I hjemmeplejen oplever 28 procent, at de sjældent eller aldrig har tid til at udføre deres arbejde tilfredsstillende (Figur 10A). Både på plejecentre samt på hospitaler og i genoptræningstilbud sker det for cirka en fjerdedel (24 %). I daginstitutioner oplever over en fjerdedel den manglende tid i dagligdagen (26 %). Der er en stor forskel fra disse arbejdssteder til dagplejen, hvor kun 3 procent svarer, at de sjældent eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende. Også på spørgsmålet om hvor ofte respondenterne oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo, er der forskelle på tværs af arbejdssteder (Figur 10B). Blandt medlemmer ansat i daginstitution svarer 8 ud af 10 (79 %), at det altid eller ofte er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo. Det gælder tre ud af fire inden for både hjemmeplejen (76 %), hospital og genoptræningstilbud (76 %) og plejecentre (75 %). Det er flere end i psykiatrien (58 %), special- og handicapområdet (60 %) samt skoler eller lign. (57 %). Desuden står svarfordelingen for samtlige arbejdssteder i kontrast til ansatte i dagplejen, hvor man finder den mindste andel (39 %), som ofte eller altid er nødt til at holde et højt arbejdstempo.

13 Arbejdstempo, bemanding og stress 13 Figur 10. Arbejdstid og arbejdstempo fordelt på arbejdssteder. A) Andel, der sjældent eller aldrig har tid nok til at udføre deres arbejde tilfredsstillende 2 24% 24% 26% 28% 16% 18% 18% 1 13% 3% 0% B) Andel, der altid eller ofte oplever, at det er nødvendigt at holde et højt arbejdstempo 90% 80% 7 76% 76% 79% 70% 60% 5 58% 58% 60% 50% 40% 39% 0% Antal svar: for begge diagrammer i figuren. Anm: I variablen arbejdssted dækker kategorien hjemmeplejen også over medlemmer, som arbejder hos et vikarbureau. Psykiatrien dækker over medlemmer, der arbejder i behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende. Kategorien *Daginstitution består af ansatte inden for dagtilbud til 0-2-årige, 3-5-årige samt SFO.

14 Arbejdstempo, bemanding og stress 14 2 ud af 3 oplever utilstrækkelig bemanding mindst en gang om ugen Samlet set oplever næsten 2 ud af 3 (64 %) mindst én gang om ugen, at bemandingen på deres arbejdsplads er utilstrækkelig i forhold til de opgaver, de har (se Figur 11). For hver femte (19 %) sker det stort set hver dag, og for mere end hver fjerde (27 %) sker det flere gange om ugen. Herudover svarer knap en femtedel (18 %) at bemandingen er utilstrækkelig hver uge, mens der samlet set er en fjerdedel (25 %), som svarer Hver måned eller Sjældnere. Kun 4 procent svarer, at det aldrig sker. Ser man på de sektoropdelte svar, er der især i Social- og Sundhedssektoren en oplevelse af, at bemandingen ikke er tilstrækkelig. Her svarer mere end 2 ud af 3 (68 %), at bemandingen er utilstrækkelig mindst en gang om ugen, hvilket er mere end i både Pædagogisk Sektor (59 %), Kostog Servicesektoren (53 %) og Teknik- og Servicesektoren (51 %). Figur 11. Hvor ofte er bemandingen på din arbejdsplads IKKE tilstrækkelig i forhold til de opgaver, I har? Fordelt på sektor. Kost- og Servicesektoren (179) 21% 19% 13% 9% 21% 4% 14% Pædagogisk Sektor (807) 19% 23% 1 1 6% Social- og Sundhedssektoren (2.439) 19% 19% 11% 14% Teknik- og Servicesektoren (175) 22% 12% 1 2 I alt (3.600) 19% 2 18% 1 4% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Stort set hver dag Flere gange om ugen Hver uge Hver måned Sjældnere Aldrig Husker ikke/ikke relevant Antal svar fremgår af parenteserne. Anm.: Grundet afrundinger summerer procenterne ikke til 100. Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren.

15 Arbejdstempo, bemanding og stress 15 Utilstrækkelig bemanding i daginstitutionerne Seks ud af 10 (59 %) af de ansatte i daginstitutioner, oplever stort set hver dag eller flere gang om ugen, at bemandingen er utilstrækkelig i forhold til de opgaver, de har (se Figur 12). Dette er signifikant flere sammenlignet med de andre arbejdssteder, dog med undtagelse af plejecentre (54 %) samt hospitaler og genoptræningstilbud (53 %). Den mindste andel findes inden for dagplejen, hvor andelen er 10 procent. Figur 12. Andel, der Stort set hver dag eller Flere gang om ugen oplever, at bemandingen på arbejdspladsen IKKE er tilstrækkelig i forhold til opgaverne. Fordelt på arbejdssted. 70% 60% 53% 54% 59% 50% 40% 29% 3 38% 40% 4 0% Antal svar: Anm: I variablen arbejdssted dækker kategorien hjemmeplejen også over medlemmer, som arbejder hos et vikarbureau. Psykiatrien dækker over medlemmer, der arbejder i behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende. Kategorien *Daginstitution består af ansatte inden for dagtilbud til 0-2-årige, 3-5-årige samt SFO.

16 Hvor ofte er bemandingen på din arbejdsplads IKKE tilstrækkelig i forhold til de opgaver, I har? Arbejdstempo, bemanding og stress 16 Højere sygefravær ved utilstrækkelig bemanding I Figur 13 er antallet af sygedage det seneste år fordelt på hvor ofte respondenterne oplever, at bemandingen på deres arbejdsplads er utilstrækkelig ift. arbejdsopgaverne. I figuren ses en tendens til, at jo oftere medlemmerne oplever utilstrækkelig bemanding, jo flere sygedage har de. Det ses, idet hver femte (20 %), som oplever utilstrækkelig bemanding stort set hver dag eller flere gange om ugen, har haft mindst 15 sygedage det sidste år. Den tilsvarende andel er 15 procent blandt respondenter, der oplever utilstrækkelig bemanding Hver uge eller hver måned, og 14 procent blandt dem, der oplever det Sjældnere eller aldrig. Figur 13. Tænk tilbage på det seneste år. Hvor mange arbejdsdage var du da sygemeldt? Fordelt på utilstrækkelig bemanding % 19% 0 18% 52% % 16% 0% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vægtet Jeg havde ingen sygedage 1 til 7 dage 8 til 14 dage 15 til 30 dage 31 dage eller mere Antal svar: Grundet afrundinger summerer procenterne ikke nødvendigvis til 100. Andele under 3 procent fremgår ikke af figuren.

17 Arbejdstempo, bemanding og stress 17 Hver fjerde i Social- og Sundhedssektoren står flere gange om ugen eller oftere alene hos en borger, hvor der burde være to til stede I Figur 14 ses svarfordelingen for medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som er blevet spurgt, hvor ofte de arbejder alene hos en borger, hvor de burde være to til stede. Cirka hver tredje (31 %) oplever stort set hver dag eller flere gange om ugen at være alene med en borger, hvor der burde have været en kollega tilstede. Dertil oplever 11 procent dette hver uge, mens det sker hver måned for 6 procent. Derudover svarer 43 procent at det sker sjældnere eller aldrig. Cirka hver tiende (9 %) har svaret Ved ikke/ikke relevant. Figur 14. Hvor ofte arbejder du alene hos en borger, hvor man burde være to til stede? % 1 14% 11% 6% 9% 0% Stort set hver dag Flere gange om ugen Hver uge Hver måned Sjældnere Aldrig Ved ikke/ikke relevant Antal svar: Anm: Spørgsmålet er kun stillet til medlemmer i Social- og Sundhedssektoren.

18 Arbejdstempo, bemanding og stress 18 Metode Indsamlingsperiode Undersøgelsen er gennemført i perioden 4. til 17. juni Indsamlingsmetode Data er indsamlet i en spørgeskemaundersøgelse udsendt til FOAs elektroniske medlemspanel. Der blev udsendt én påmindelse til deltagerne. Undersøgelsen vedrørte også andre emner end arbejdstempo, bemanding og stress. Målgruppen Målgruppen for undersøgelsen af FOAs erhvervsaktive medlemmer. Da det kun er et udsnit af disse medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle analyser forbundet med en statistisk usikkerhed. Alle sammenhænge og forskelle, der beskrives i teksten, er testet statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle og ikke blot tilfældigheder. Fremhæves forskelle i teksten, som ikke er statistisk sikre, vil det blive kommenteret. Antal besvarelser og svarprocent I alt blev medlemmer inviteret til undersøgelsen. Det viste sig, at 97 adresser var uvirksomme. Det reelle antal inviterede var således medlemmer, svarende til 37 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 35 procent svarede på alle spørgsmål, mens 2 procent afgav nogle svar. I alt svarede medlemmer på et eller flere spørgsmål om arbejdstempo, bemanding og stress. Repræsentativitet og vægtning af data Stikprøven er undersøgt for repræsentativitet på parametrene sektor, tillidshverv og alder. Repræsentativitetsanalysen viste, at Kost- og Servicesektoren og Pædagogisk Sektor er underrepræsenterede, mens Social- og Sundhedssektoren og Teknik- og Servicesektoren er overrepræsenterede. Analysen viste desuden, at unge under 30 år og medlemmer i alderen år er underrepræsenterede, mens medlemmer i aldersgrupperne år og 60 år og deriver er overrepræsenterede. Stikprøven er repræsentativ på medlemmer i alderen år. Medlemmer med tillidshverv (dvs. tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og arbejdsmiljø-repræsentanter) er overrepræsenterede i stikprøven, mens medlemmer uden tillidshverv er underrepræsenterede. Data er vægtet for sektor og alder.

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene

Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene 13. maj 2019 Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene Flere borgere udskrives for tidligt fra sygehusene i dag sammenlignet med for to år siden. Det svarer 7 ud af 10 FOA-medlemmer ansatte på

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Arbejdsmiljøet generelt

Arbejdsmiljøet generelt 20. november 2017 Arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 FOA-medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt, mens 1 ud af 4 er helt eller delvist uenige. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Muligheder for pleje og omsorg

Muligheder for pleje og omsorg 3. november 2017 Muligheder for pleje og omsorg Mere end hver fjerde ansatte i ældreplejen oplever mindst én ugen, at en borger går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den. Det viser

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

Syge børn i pasningstilbud

Syge børn i pasningstilbud 2. maj 2017 Syge børn i pasningstilbud Tre ud af fire af de ansatte i daginstitutioner, dagpleje og SFO oplever mindst en gang om måneden, at et barn afleveres af forældrene, selvom barnet egentligt er

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen

Kørelister og visitationer i hjemmeplejen 16. april 2019 Kørelister og visitationer i hjemmeplejen Hver tredje ansat i hjemmeplejen løser dagligt opgaver, borgerne egentlig ikke er visiterede til, fordi de vurderer, at det er fagligt nødvendigt.

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler 21. marts 2018 Tekniske hjælpemidler 3 ud af 10 (27 %) af FOAs medlemmer i Social- og Sundhedssektoren, som bruger tekniske hjælpemidler i deres arbejde, anvender ugentligt eller oftere et hjælpemiddel

Læs mere

Fratagelse af opgaver

Fratagelse af opgaver 5. december 2017 Fratagelse af opgaver Mere end hvert fjerde FOA-medlem, der arbejder som SOSU-personale på hospitaler eller i ældreplejen, har inden for de seneste to år fået frataget opgaver, som de

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen.

Undersøgelsen blev foretaget i april 2015, og i alt medlemmer deltog i undersøgelsen. 8. juli 2016 Arbejdstid 1 ud af 3 af FOAs medlemmer har ikke fast dagarbejde, men arbejder enten med skiftende arbejdstider eller har fast aften- eller natarbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har

Læs mere

Normeringer og kommunalvalg

Normeringer og kommunalvalg 14. september 2017 Normeringer og kommunalvalg Næsten 3 ud af 4 svarer, at normeringen på deres arbejdsplads påvirker, hvor de vil sætte deres kryds ved det kommende kommunal- og regionsvalg. For 35 procents

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Førstehjælp og brandslukning

Førstehjælp og brandslukning 15. december 2016 Førstehjælp og brandslukning FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaring med førstehjælp og brandslukning via FOAs medlemspanel. Medlemmerne

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer.

Alenearbejde blandt FOAs medlemmer. Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer Alle sektorer. Alenearbejde blandt FOAs medlemmer Udbredelse og konsekvenser af alenearbejde blandt FOAs medlemmer 2015. Alle sektorer. 6. november 2015 1 2 Indhold Resumé... 3 Læsevejledning... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Julegaver fra arbejdsgiveren

Julegaver fra arbejdsgiveren 8. december 2016 Julegaver fra arbejdsgiveren Mere end hvert andet FOA-medlem plejer at få en julegave fra deres arbejdsgiver. Det er markant flere end i 2007, hvor kun 27 procent svarede dette. Det viser

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen

Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen 13. november 2015 Hvert femte FOA-medlem forventer ikke at kunne arbejde, til de når folkepensionalderen Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.524 erhvervsaktive medlemmer af FOAs

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017

Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 5. oktober 2017 Arbejdsmiljø og arbejdsvilkår for privatansatte 2017 Undersøgelsen er gennemført fra den 19. til 31. januar 2017. Alle privatansatte medlemmer med en kendt e-mailadresse blev inviteret

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid

FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid 13. januar 2017 FOA-medlemmers ønsker til arbejdstid Hver femte deltidsansatte medlem af FOA ønsker at gå op i tid. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt medlemmer i job

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde.

2 ud af 3 medlemmer har et fast antal timer næsten hver dag og 2 ud af 3 medlemmer har overvejende dagsarbejde. FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmerne af FOA om mindre pauser i løbet af arbejdsdagen FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Ligestilling. 29. april 2015

Ligestilling. 29. april 2015 29. april 2015 Ligestilling FOA har i perioden fra den 19. til 28. januar 2015 gennemført en undersøgelse blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt 4.002 tilfældigt udvalgte medlemmer fra

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Børns vilde og farlige lege

Børns vilde og farlige lege 1. oktober 2018 Børns vilde og farlige lege To tredjedele af de FOA-medlemmer, der arbejder som pædagogisk personale i dagtilbud eller SFO/fritidshjem/-klub, griber mindst en gang om ugen ind i børns leg,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om stress

Det siger FOAs medlemmer om stress FOA Kampagne og Analyse 31. januar 2012 Det siger FOAs medlemmer om stress FOA har i juni 2012 undersøgt medlemmernes arbejdsmiljø, herunder stress. Dette notat belyser, hvor mange af medlemmerne, der

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation

Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA Kampagne og Analyse 29.04.13 Det siger medlemmerne af FOA om registrering og faglig dokumentation FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne.

Omtrent halvdelen af de medlemmer, der er blevet tilbudt gaver fra borgere fra deres arbejdsplads, tager også imod gaverne. 25. september 2014 Gaver fra borgere I perioden 24. januar til 2. februar gennemførte FOA en undersøgelse om modtagelse af gaver fra borgere. Undersøgelsen blev foretaget via FOAs elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen

Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 6. august 2015 Hverdagsrehabilitering fylder meget i ældreplejen 3 ud af 4 sosu er i ældreplejen arbejder med hverdagsrehabilitering. Halvdelen af medlemmerne oplever, at borgere omfattet af hverdagsrehabilitering

Læs mere

Temaer op til OK december 2014

Temaer op til OK december 2014 11. december 2014 Temaer op til OK15 FOA har i perioden 21. november til 1. december 2014 gennemført en undersøgelse blandt de erhvervsaktive medlemmer af FOAs medlemspanel samt yderligere 3.000 tilfældigt

Læs mere

Bekymring for at miste arbejdet

Bekymring for at miste arbejdet 20. februar 2014 Bekymring for at miste arbejdet FOA har i perioden 24. januar - 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse om jobsikkerhed via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186 medlemmer deltog

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø

Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø FOA Kampagne og Analyse 28. november 2012 Det siger FOAs medlemmer om det fysiske arbejdsmiljø Medlemmerne er blevet spurgt om forskellige aspekter omkring deres arbejdsmiljø i to undersøgelser i 2012.

Læs mere

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter.

Kun 37 procent er helt enige eller enige i, at de har tilstrækkelig tid til at yde pleje og omsorg til uhelbredeligt syge borgere/patienter. 12. december 2016 Palliativt arbejde I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af medlemmernes erfaringer med pleje af og omsorg for uhelbredeligt syge borgere. Målgruppen

Læs mere

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet

Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet 5. marts 2015 Hver sjette er blevet mobbet på arbejdet FOA gennemførte i januar 2015 en undersøgelse, der viste, at hver sjette FOA-medlem inden for de seneste 12 måneder har været udsat for mobning, mens

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer

Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer Det siger medlemmerne af FOA om besparelser og fyringer FOA Kampagne og Analyse December 2010 FOA - Fag og Arbejde gennemførte i november 2010 en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om

Læs mere

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen

Hvert femte medlem (22 %) anvender ingen af velfærdsteknologierne i undersøgelsen 7. november 2014 Velfærdsteknologi FOA har i perioden den 11. til 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel Medlemspulsen om velfærdsteknologi. Spørgsmålene blev

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 16. november 2016 Ytringsfrihed på arbejdspladsen Næsten hvert tredje medlem af FOA har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, som offentligheden burde kende til. Samtidig har 43 procent oplevet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA Kampagne og Analyse December 2011 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen, socialpsykiatrien og på specialområdet om at arbejde med borgere, der ryger FOA har i perioden 6.-12. december 2011 gennemført

Læs mere

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene

Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene 4. juni 2015 Ældre sendes for tidligt hjem fra sygehusene FOA har i maj 2015 spurgt en række medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem/plejecenter eller

Læs mere