Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsfolder til forældre om. Frit valg-ordningen. Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen"

Transkript

1 Informationsfolder til forældre om Frit valg-ordningen Kommunernes Landsforening Børne- og Kulturforvaltningen

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdfortegnelse...2 Frit valg-ordningen...3 Forældres muligheder for at benytte ordningen...3 Barnets alder...3 Forældrenes ret...3 Tilskuddets størrelse og udbetaling...3 Deltidspasning...3 Udbetaling...4 Søskendetilskud...4 Hvis den private ordning ophører...4 Forældrenens anvendelse af tilskuddet...4 Hvilke udgifter kan dækkes?...4 Kommunens forpligtelser i forbindelse med ordningen...5 Kommunen skal godkende pasningsaftalen...5 Kommunen skal føre tilsyn...5 Indberetning til skattemyndigheder...5 Forældrenes forpligtelser i forbindelse med ordningen...5 Skriftlig aftale...5 Forældrene som arbejdsgivere/-eller selvstændige erhvervsdrivende børnepassere...5 SE-nummer...6 Hjælp til at varetage lønudbetalinger m.v...6 Vejledning for betaling af ATP...6 Hvem skal der betales for og hvornår?...6 Betaling og indberetning af bidrag...7 Hvornår skal man betale?...7 Hvor meget skal man betale?...7 Lønperiode...7 Hvordan kan De betale?...7 Indberetning af ATP-bidrag...8 Ændringer til registreringsbevis...8 Gældende satser for ATP-bidrag fra 1. januar Månedslønnede...9 Ugelønnede...9 Vejledning om feriereglerne...9 Optjening af ferie...9 Ferie med løn...9 Feriegodtgørelse ved fratræden...10 Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. (husligt arbejde)...10 Optjening...10 Afholdelse af ferie...10 Skatteregler...11 Arbejdsmiljø...11 Hvis børnepasseren bliver syg...11 Arbejdsskadeforsikring...12 Øvrige forsikringsforhold...12 Au pair...12 Opsigelsesvarsel...12 revideret januar 2012

3 3 Frit valg-ordningen Frit valg-ordningen betyder, at forældre som et alternativ til offentlig pasning kan vælge at få tilskud til ansættelse af en privat børnepasser. Forældres muligheder for at benytte ordningen Barnets alder Ordningen omfatter forældre, som er bosat i kommunen, og omfatter som udgangspunkt børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindeligvis optages i børnehaveklasse. Kommunen kan beslutte, at tilskuddet kun gives til børn i en bestemt del af aldersgruppen. Forældrenes ret For at være berettiget til tilskud skal det barn, forældrene søger om pasningstilskud til: Enten allerede benytte en plads i et kommunalt dagtilbud i daginstitution, dagpleje eller puljeordning. Eller være optaget i et dagtilbud, men endnu ikke være startet, det vil sige fra det tidspunkt, hvorfra kommunen med sikkerhed kan tilbyde en plads i et dagtilbud, uden at det ligger fast, hvilket konkret tilbud, der er tale om. Ikke samtidig anden offentlig ydelse til det samme barn Tilskuddet kan ikke gives til forældre, som modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning for det samme barn for så vidt barnet er under 3 år. Dog kan der ved delvis barsel og arbejde, udbetales tilskud til det der svarer til antal arbejdstimer. Hvis man er på orlov, men har et andet barn, som man ikke modtager orlovsydelse for, kan man godt få tilskud til det pågældende barn. Forældrene kan dog godt modtage tilskud til privat børnepasning, uden at tilskuddet indgår i beregningen af ydelser efter den sociale lovgivning og SU, idet tilskuddet altid skal gives videre til den der passer barnet og beskattes hos denne. Tilskuddets størrelse og udbetaling Tilskuddet til det enkelte barn, kan højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskuddet fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Kommunen kan højst fastsætte tilskuddet pr. barn til 75 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Det vil typisk være udgiften til dagpleje og børnehave, der er udgangspunktet for beregningen af forældretilskuddet. Deltidspasning Tilskuddet pr. barn fastsættes på grundlag af udgiften til fuldtidstilbud. Når tilskuddet ydes til deltidspasning, nedsættes det forholdsmæssigt. Kommunen afgør, i hvilket omfang der skal ske nedsættelse af tilskuddet.

4 4 Udbetaling Tilskuddet udbetales forud. Tilskuddet udbetales sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører. Hvis forældrene eller børnepasseren afbryder et pasningsforhold, og forældrene har fået udbetalt tilskud, som ikke anvendes til betaling af børnepasseren/pasningsordningen, skal det for meget udbetalte tilskud tilbagebetales til kommunen. Kommunen kan desuden standse udbetalingen af pasningstilskuddet, hvis forældrene ikke overholder den indgåede aftale. Brønderslev Kommunes tilskud udgør i 2013 højst: Pr. barn i alderen ½-3 år Pr. barn i alderen 3 5 år kr kr. Nedsættelse af tilskud når barnet fylder 3 år kan undgås, hvis barnet er skrevet på venteliste til børnehave 6 måneder før forældrene ønsker barnet optaget i børnehave. Under forudsætning af at barnet er skrevet på venteliste med ovennævnte frist, og kommunen herefter ikke kan tilbyde barnet optagelse i børnehave, når barnet bliver 3 år eller det tidspunkt, som forældrene ønsker optagelse fra, ydes samme tilskud til privat pasning som før barnet blev 3 år. Hvis man takker nej til en tilbudt daginstitutionsplads, vil tilskuddet dog blive reduceret. Socialministeriet har vedtaget, at fra 1. januar 2004 kan der gives søskendetilskud til forældre, der får tilskud efter 85 i dagtilbudsloven til privat pasning. Tilskuddet gives, såfremt der er søskende i et kommunalt dagtilbud eller i privat pasning. Hvis den private ordning ophører Kommunen fastsætter retningslinier for optagelse i et dagtilbud, hvis tilskuddet til privat pasning bortfalder, bl.a. om eventuelle tidsfrister/varsler fra forældrenes side. Forældrene skal orienteres om disse retningslinier inden de går ind i ordningen. Da forældrene har fået pasningstilskuddet i stedet for at benytte en plads i kommunens dagtilbud, skal de have mulighed for at få deres barn optaget i et dagtilbud, hvis den private ordning ophører. Man skal derfor i god tid henvende sig på kommunens pladsanvisning. Der udleveres ved bevilling en blanket til brug ved ophør af privat pasningsordning, bemærk udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i måneden og udmeldelsen skal underskrives af både forældre og børnepasseren. Det er forældrenes ansvar, at kommunen modtager udmeldelsen. Forældrenes anvendelse af tilskuddet Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet. Der skal indgås en aftale med andre, f.eks. en enkeltperson eller en privat pasningsordning om at passe barnet mod betaling. Tilskuddet beskattes ikke hos forældrene, men er skattepligtig for børnepasseren. Hvilke udgifter kan dækkes? Ud over at dække løn m.v. til børnepasseren kan tilskuddet anvendes til dækning af andre rimelige udgifter, som i øvrigt kan være en del af driftsudgifterne ved dagpasning eksempelvis udflugter eller arbejdsskadeforsikring. Øvrige udgifter ud over lønnen til børnepasseren, som

5 5 der søges tilskud til, skal aftales med kommunen. Udgifterne skal fremgå af den skriftlige pasningsaftalen. Børnepasseren skal være fyldt 18 år ved ansættelsen. Kommunens forpligtelser i forbindelse med ordningen Nedenfor kan man læse hvilke forpligtelser kommunen har, hvis der indgås en aftale om privat børnepasning. Kommunen skal godkende pasningsaftalen Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet. Kommunen skal godkende pasningsaftalen hvis der skal udbetales tilskud. Forældrene skal dokumentere over for kommunen, hvilke udgifter de vil have til den private pasningsordning. Det er vigtigt, at forældre og børnepassere på forhånd afklarer, hvilke forpligtelser og rettigheder pasningsaftalen indebærer for de to aftaleparter. Kommunen skal føre tilsyn Kommunens skal føre løbende tilsyn med de private pasningsordninger, der etableres under tilskudsordningen. Kommunen fastsætter de nærmere retningslinier for tilsynets udøvelse. Forældrene og børnepasseren orienteres om retningslinierne, f.eks. at der kan blive aflagt uanmeldte tilsynsbesøg. Indberetning til skattemyndigheder Kommunen har pligt til at indberette til skattemyndighederne, når der indgås en pasningsaftale, samt foretage indberetning, hvis der sker ændringer i pasningsaftalen. Forældrenes forpligtelser i forbindelse med ordningen Skriftlig aftale Forældrene skal indgå en skriftlig pasningsaftale med den person eller pasningsordning, som skal passe barnet, og kommunen skal godkende aftalen inden der kan udbetales tilskud. Forældrene skal dokumentere over for kommunen, hvilke udgifter de vil have til den private pasningsordning. Det er kommunen, der fastsætter kravene til dokumentation. Forældrene har pligt til at orientere kommunen om ændringer i aftalen, og kommunen skal godkende ændringen inden den sættes i værk. Forældrene som arbejdsgivere/eller selvstændige erhvervsdrivende børnepassere Det er forældrene, der indgår aftale om børnepasning med den private børnepasser eller pasningsordning. Der er 2 hovedmuligheder: 1. At lave en aftale med en privat børnepasser, hvor forældrene er arbejdsgivere og børnepasseren lønmodtager, eller 2. At lave en aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor forældrene ikke har arbejdsgiverforpligtelser.

6 6 Det er muligt, at flere forældre går sammen om at etablere en privat pasningsordning, og de kan vælge at købe en plads i en ren privat pasningsordning, som er oprettet af andre. Det er vigtigt, at forældrene ved sådanne arrangementer er afklaret i forhold til, om de påtager sig en arbejdsgiverrolle, eller de køber børnepasning som en ren privat serviceydelse. Hvis flere forældre går sammen om at benytte den samme ansatte børnepasser, kan det være praktisk, at de foretager ansættelsen i fællesskab, således at der kun er tale om ét ansættelsesforhold. Det vil sige, at én af forældreparene sørger for de administrative forpligtelser som f.eks. indbetaling af ATP, indberetning til skatteforvaltningen og lignende. Dette må aftales mellem de involverede forældre og børnepasseren. Hvis børnepasseren påtager sig pasning som selvstændig erhvervsdrivende, får forældrene ikke forpligtelser som arbejdsgiver. Den selvstændige børnepasser fastsætter din takst for børnepasning som en bruttobetaling for pasningen, som også skal dække løn i forbindelse med ferie, sygdom eller barsel og lignede. SE-nummer For at kunne indbetale ATP-bidrag og feriegodtgørelse skal man have tildelt et SE-nummer. Man skal henvende sig til den lokale Told- og Skatteregion for at få tildelt et SE-nummer. Hjælp til at varetage lønudbetalinger m.v. I de tilfælde, hvor forældre vælger at ansætte en børnepasser skal forældrene varetage de opgaver, som normalt varetages af en arbejdsgiver, bl.a. betaling af løn, indbetaling af ATP, feriepenge og lignende. Såfremt forældrene har behov for praktisk hjælp for at varetage disse opgaver kan der indgås aftale med banker eller private servicevirksomheder, som mod betaling kan overtage disse opgaver. Der er også mulighed for, at kommunen efter aftale med forældrene kan bistå med hjælp i forbindelse med løsningen af de administrative opgaver. Der skal så ikke være tildelt SE-nummer. Der vil da være en reduktion i tilskuddet på p.t. 50 kr. pr. måned og et opstartsgebyr på 200 kr. Udgifterne til varetagelse af arbejdsgiveropgaverne påhviler forældrene. Vejledning for betaling af ATP Hvem skal der betales for og hvornår? Der skal betales ATP-bidrag, når en ansat børnepasser er fyldt 18 år, men endnu ikke 67 år. Det er antallet af timer, som børnepasseren er beskæftiget i den enkelte lønperiode, der afgør, om der skal betales ATP-bidrag, og hvor stort et bidrag der skal betales. Man skal betale ATP-bidrag, når børnepasseren er beskæftiget i: Mindst 39 timer om måneden (månedslønnede) Mindst 18 timer i 14-dages perioden (14-dages lønnede) eller Mindst 9 timer om ugen (uge lønnede) Når man skal beregne, hvor mange timer børnepasseren er beskæftiget, skal man naturligvis medregne de egentlige præsterede arbejdstimer. Derudover skal man bl.a. medregne de timer, der er nævnt nedenfor: Ferie og søn- og helligdage Både perioder med ferie og søn- og helligdagsbetaling indgår i opgørelsen.

7 7 Hvis børnepasseren er månedslønnet skal ferieperioder medregnes ved opgørelse af beskæftigelsen. Ferie, der afholdes med feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, skal dog ikke medregnes. Udbetales der løn for søgnehelligdage skal disse perioder medregnes ved opgørelse af beskæftigelsen. Fravær som følge af sygdom, barsel og adoption De perioder, hvor forældrene udbetaler løn eller dagpenge i forbindelse med sygdom, barsel eller adoption, indgår også i beregningen af ATP-beløbet. Hvis der udbetales dagpenge, skal der, ud over det sædvanlige ATP-bidrag, udbetales et yderligere bidrag for hver time, der udbetales bidrag til. Det timebidrag, som man skal beregne det yderligere ATP-bidrag efter, fremgår af skemaet side 9 under Daglønnede m.fl.. Betaling og indberetning af bidrag Hvis man beskæftiger børnepassere, der er omfattet af ATP-ordningen, skal man som arbejdsgiver bl.a. betale ATP-bidrag, og oplyse til Told- og Skattemyndighederne om de ATP-bidrag, som man har betalt. Når børnepasseren får lønnen udbetalt som B-indkomst, skal forældrene ikke foretage indberetning til told- og skattemyndighederne vedr. aflønningen. ATP-bidraget skal indberettes direkte til ATP på særlige indberetningslister. Hvis flere forældre går sammen om at benytte den samme ansatte børnepasser, kan det være praktisk, at de foretager ansættelsen i fællesskab, således at der kun er tale om ét ansættelsesforhold. Det vil sige, at én af forældreparene sørger for de administrative forpligtelser som f.eks. indbetaling af ATP, indberetning til skatteforvaltningen og lignende. Dette må aftales mellem de involverede forældre og børnepasseren. Hvornår skal man betale? ATP-bidrag betales kvartalsvis bagud pr. 1. april, 1. juli, 1.oktober og 1. januar. Sidste frist for at betale til tiden for de fire kvartaler er 14. april, 14. juli, 14. oktober og 20. januar. Hvis man ikke betaler til tiden, vil ATP opkræve renter. Renten er 1,5 % for hver påbegyndt måned efter udløbet af det kvartal, betalingen vedrører. Hvor meget skal man betale? Sammenhængen mellem lønperioden, antallet af arbejdstimer og bidragets størrelse fremgår af skemaet side 9. Den børnepasserandel, som tilbageholdes af lønnen, udgør 1/3 af ATP-bidraget, og forældrenes egen andel udgør 2/3. Man hæfter over for ATP for det fulde ATP-bidrag, altså også for børnepasserens andel. Hvis man af den ene eller anden grund har undladt at tilbageholde børnepasserens del af bidraget, skal forældrene selv betale hele bidraget (og kan herefter eventuelt søge 1/3 af bidraget refunderet hos børnepasseren). Lønperiode Størrelsen at ATP-bidraget afhænger af, hvor mange arbejdstimer børnepasseren er beskæftiget i den enkelte lønperiode. Bidragets størrelse afhænger af, om man udbetaler løn til børnepasseren hver måned, hver 14. dag eller hver uge. Skemaet s. 9 viser, hvordan antallet af arbejdstimer influerer på ATP-bidragets størrelse. Hvordan kan De betale? De kan betale ATP-bidraget på forskellige måder:

8 8 1. Man kan betale ved at anvende pengeinstitutternes lønservicesystemer eller andre servicebureauer, der har aftale med ATP. Er man tilsluttet en sådan ordning, får man ingen indbetalingskort fra ATP. Nærmere oplysninger om denne betalingsmåde kan fås i pengeinstitutter og servicebureauer. 2. Man kan også benytte InformationsService (PBS), hvor man kan afregne direkte fra ens lønsystem. For at kunne anvende den mulighed skal ens lønsystem være tilrettet InformationsService. Benytter man InformationsService, modtager man ikke indbetalingskort fra ATP. Nærmere oplysning på tlf Der er også mulighed for at bruge det indbetalingskort, som ATP sender hvert kvartal, når man ikke er tilmeldt InformationsService eller et servicebureau. Man betaler enten på posthus eller i et pengeinstitut. 4. Hvis man benytter Homebanking, kan man indbetale ATP-bidraget ved at taste ATP s gironummer ( ), samt SE-nummer. og den periode som betalingen vedrører på Pc en. Man kan få nærmere oplysninger om Homebanking hos eget pengeinstitut. 5. Endelig kan man betale ATP-bidrag ved at sende en check. ATP skal have modtaget checken senest på sidste rettidige betalingsdag. Man er forpligtet til at betale til tiden, selv om man ikke har modtaget indbetalingskortet, eller det er blevet væk. Man kan kontakte ATP for at få et nyt, eller man kan benytte et blankt indbetalingskort, som man udfylder med SE-nummer og oplysning om, hvilken periode inbetalingen vedrører. ATP s gironummer er Indberetning af ATP-bidrag Hvis lønnen udbetales som B-indkomst skal man indberette direkte til ATP på særlige indberetningslister, som man kan få hos ATP. Man skal indberette årligt, og de udfyldte lister skal sendes til ATP senest den 20. januar. Ændringer til registreringsbevis Når man har tilmeldt sig ATP som arbejdsgiver, modtager man et registreringsbevis fra Toldog Skatteregionen. Hvis man har ændringer til oplysningerne på registreringsbeviset, f.eks. adresse eller firmanavn, eller hvis man ophører som arbejdsgiver, skal man udfylde en ændringsblanket og sende til Told- og Skatteregionen, som sender de nye oplysninger videre til ATP. Ændringer, der udelukkende vedrører registreringen som arbejdsgiver i ATP, skal meddeles direkte til ATP. Hvis man modtager indbetalingskort fra ATP, får man tildelt en adgangskode, som gør det muligt at benytte ATP s servicetelefon, med følgende oplysninger til ATP: Man har ikke beskæftiget børnepassere, der er omfattet af ATP, i det kvartal opkrævningen vedrører Man forventer ikke at beskæftige børnepassere i næste kvartal Man er ophørt med at beskæftige børnepassere, der er omfattet af ATP-ordningen. Servicetelefonen er gratis og har tlf. nr Inden man ringer op, bør man have SEnummer og adgangskode parat. Yderligere oplysninger om ATP fås hos: Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-huset Kongens Vænge Hillerød tlf.nr

9 9 Gældende satser for ATP-bidrag fra 1. januar 1997 Månedslønnede (Arbejdstimer pr. måned) Mindst 117 Under 117 men mindst 78. Under 78 men mindst 39. Under dags lønnede (Arbejdstimer i 14-dags periode) Mindst 54 Under 54 men mindst 36. Under 36 men mindst 18. Under 18 Ugelønnede (Arbejdstimer pr. uge) Mindst 27 Under 27 men mindst 18. Under 18 men mindst 9 Under 9 Lønmodtagerens andel kr. 74,55 49,70 24,85 39,30 26,20 13,10 19,65 13,10 6,55 Arbejdsgiverens andel kr. 149,10 99,40 49,70 78,60 52,40 26,20 39,30 26,20 13,10 Bidrag i alt kr. 223,65 149,10 74,55 117,90 78,60 39,30 58,95 39,30 19,65 Daglønnede m.fl. Pr. time. 0,54 1,08 1,62 Hvornår de reguleres næste gang kan ikke forudsiges. Kontakt ATP for nærmere oplysning. Vejledning om feriereglerne Da det er vigtigt, at såvel arbejdsgiveren som børnepasseren er klar over feriereglerne, når man ansætter en børnepasser, har Ferielovkontoret udarbejdet følgende vejledning. Optjening af ferie Ferien udgør 2 ½ dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjeningsår). Hvis lønmodtageren har været ansat i et helt kalenderår, vil der være optjent 30 feriedage (dvs. 5 ugers ferie à 6 dage, da lørdage også tæller som feriedage). Ferien skal holdes i det efter optjeningsåret følgende år, der går fra 2. maj til 1. maj (ferieåret). Ferie med løn De fleste børnepassere vil være ansat med fast månedsløn samt løn under sygdom og på sønog helligdage. Sådanne lønmodtagere får i stedet for feriegodtgørelse løn under ferie, eventuelt tillagt værdien af kost beregnet efter Ligningsrådets satser. Endvidere ydes et ferietillæg på 1 % af den løn, der er indtjent i det foregående optjeningsår. Vær opmærksom på, at når lønmodtageren har ret til ferie med løn under ansættelsen, skal det forstås sådan, at retten til ferie med løn først skal optjenes i et kalenderår til brug i det efterfølgende ferieår, der går fra maj til maj. Hvis der ikke er optjent ret til løn under ferie, kan arbejdsgiveren fradrage 1/25 af månedslønnen pr. feriedag.

10 10 Af ferien skal mindst 18 dage gives i sammenhæng i tiden mellem 2. maj og den 30. september (ferieperioden). Resterende feriedage skal også gives i sammenhæng, men kan lægges uden for ferieperioden. Feriegodtgørelse ved fratræden Ved fratræden yder arbejdsgiveren feriegodtgørelse med 12½ % af lønnen for det løbende optjeningsår samt for den del af tidligere optjeningsår, for hvilken lønmodtageren ved sin fratræden endnu ikke har holdt ferie. Ved beregning af feriegodtgørelse og ferietillæg ses der bort fra løn, der er udbetalt under ferien, ydet feriegodtgørelse eller udbetalt ferietillæg. Har arbejdsgiveren stillet lønmodtageren bedre end ferielovens krav og f.eks. har givet lønmodtageren løn under ferie under det første års ansættelse, har lønmodtageren alligevel krav på feriegodtgørelse med 12½ %, der skal indbetales til FerieKonto ved fratræden. Feriepengene indbetales til FerieKonto, tlf Indbetalingskort til FerieKonto kan hentes på posthuset. Indbetalingskort skal påføres arbejdsgiverens SE. nr., der også er brugt ved indbetaling af ATP for lønmodtageren, antal optjente feriedage, optjeningsår samt lønmodtagerens CPR. nr. Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. (husligt arbejde) Hvis en børnepasser får kost og logi som del af lønnen eller minimum 3 hovedmåltider om dagen, er ansættelsesforholdet omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v.. Børnepasseren og arbejdsgiveren kan skriftligt aftale, at feriereglerne i Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. bruges i stedet for ferielovens regler. Optjening Ifølge disse regler gælder, at optjeningsperioden er lig ferieperioden (samtidighedsprincippet). Dvs. at lønmodtageren får ferie med løn under det første års ansættelse. Lønmodtageren optjener også efter denne lov 2½ feriedag for hver måneds ansættelse. Afholdelse af ferie Lønmodtageren kan kræve, at 2/5 af ferien gives i sammenhæng i tiden 2. maj til 30. september, hvis ansættelsesperioden gør det muligt. Resterende ferie gives delt eller i sammenhæng efter lønmodtagerens ønske. Ferie gives med fuld løn inkl. kostpenge, hvor dette er en del af lønnen. Herudover ydes et ferietillæg på 1% af den samlede løn. Værdi af kost beregnes på grundlag af de af Ligningsrådet for optjeningsåret fastsatte satser. Arbejdsgiveren skal så vidt muligt sørge for, at ferie holdes inden udløbet af ansættelsesperioden. Er det ikke muligt på grund af sygdom eller tilskadekomst, ydes i stedet løn og værdi af kost, samt det nævnte ferietillæg for hver mistet feriedag. Arbejdsministeriets departement, 1. Kontor administrerer disse særlige ferieregler. Spørgsmål til disse særlige regler skal rettes til Arbejdsministeriet, tlf. nr Ferielovkontorets adresse: Arbejdstilsynet Ferielovkontoret

11 11 Landskronagade København Ø Telefon: Telefax: Telefontid: Mandag-torsdag: kl Fredag: kl Spørgsmål om retningslinier i anden lovgivning kan rettes til følgende myndigheder: Skatteregler Vejledning om skatteregler, herunder om betaling af B-skat og arbejdsmarkedsbidrag mv. kan fås hos den kommunale skatteforvaltning og Told- og Skatteregionen. Arbejdsmiljø Oplysninger om arbejdsmiljølovgivningen kan fås ved henvendelse til Direktoratet for Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, tlf. nr Hvis børnepasseren bliver syg Når forældrene ansætter en børnepasser, betragtes de som arbejdsgivere efter loven om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Normalt ansættes børnepasseren månedsvis med løn under sygdom og på søgnehelligdage, svarende til at pasningstilskuddet fra kommunen ifølge pasningsaftalen ydes månedsvis. Spørgsmålet om sygedagpenge kommer ikke på tale i disse situationer, fordi der udbetales løn under sygdom. Er der derimod tale om timelønnet ansættelse uden løn under sygdom, skal forældrene betale sygedagpenge til den ansatte. Som privat arbejdsgiver har forældrene pligt til (hvis der ikke udbetales løn under sygdom) i de første 2 uger at betale dagpenge til børnepasseren. Dette forudsætter dog, at børnepasseren har været ansat hos forældrene i en sammenhængende periode på 13 uger og i løbet af denne periode har haft beskæftigelse i mindst 120 timer. Hvis børnepasseren tidligere har været ansat hos forældrene, og den samlede beskæftigelse hos disse udgør mindst 120 timer inde for de seneste 13 uger, har forældrene også pligt til at betale dagpenge ved sygefravær. Forældre, der betaler løn til en børnepasser under sygefravær ud over de første 2 uger, har ret til at få refunderet denne udgift fra børnepasserens bopælskommune, svarende til det dagpengebeløb, som børnepasseren ville have ret til fra kommunen, hvis der ikke blev udbetalt løn under sygdommen. Forældrene skal anmelde sygefravær, der strækker sig ud over 2 uger til børnepasserens bopælskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag. Fristen for anmodning om refusion for lønudgifter er 6 uger efter 1. fraværsdag. Forældre, der udbetaler løn/dagpenge under sygdom, kan under visse forhold tegne en forsikring, der giver mulighed for at få udbetalt det dagpengebeløb, børnepasseren selv ville have haft ret til fra arbejdsgiveren i de første 2 uger af hver sygeperiode. Kommunen skal ikke udbetale Frit valg-tilskud til forældrene samtidig med at forældrene får dækket løn-/dagpengeudgifter under børnepasserens sygdom gennem reglerne om sygedagpenge.

12 12 Kommunens socialforvaltning kan informere om reglerne for anmeldelse af sygefravær, modtagelse af refusion, samt tegning af frivillig forsikring. Kommunen udleverer de blanketter, som skal benyttes i den forbindelse. Ønsker forældrene at tegne en frivillig forsikring kan blanketten hertil fås fra kommunen. Den frivillige forsikringsordning for private arbejdsgivere tegnes hos Den Sociale Ankestyrelse, Amaliegade 25, Postboks 3042, 1021 København K, tlf. nr Arbejdsskadeforsikring Når pasningsaftalen indebærer et ansættelsesforhold mellem forældre og børnepasser, skal forældrene tegne arbejdsskadeforsikring. Forsikringspligten gælder uanset hvor pasningen skal foregå. Der er dog ikke pligt til at tegne forsikring, hvis personens arbejde sammenlagt med anden medhjælp i forældrenes private husholdning ikke overstiger 400 timer i et kalenderår. Hvis forældrene betaler for en plads i en privat pasningsordning, og når forældrene betaler en børnepasser der er registreret som selvstændig erhvervsdrivende skal forældrene ikke tegne en arbejdsskadeforsikring. Nærmere oplysning fås i Arbejdsskadestyrelsen, Æbeløgade 1, 2100 København Ø, tlf. nr Øvrige forsikringsforhold Oplysninger om øvrige forsikringsforhold ved ansættelse af en privat børnepasser kan fås fra det forsikringsselskab, hvor familien i forvejen har sine forsikringer eller fra Forsikringsoplysningen, tlf. nr Au pair Udlændingestyrelsen oplyser, at en au pair ikke må tage arbejde som børnepasser under sit ophold i landet. Et au pair-ophold har primært et uddannelsesmæssigt formål og kan ikke begrundes i beskæftigelsesmæssige hensyn. Information om retningslinier for ansættelse af udlændinge til børnepasning kan fås i Udlændingestyrelsen, Ryesgade 53, 2100 København Ø, tlf. nr Opsigelsesvarsel Det gensidige opsigelsesvarsel mellem forældre (arbejdsgiver) og børnepasser (lønmodtager) skal aftales i forbindelse med indgåelse af pasningsaftalen og fremgå af den skriftlige aftale/kontrakt. Det kan også ved aftalens indgåelse aftales, at ansættelsesforholdet ophører på et bestemt fastsat tidspunkt. Ved fastsættelsen af længden på opsigelsesvarslet bør der bl.a. tages hensyn til muligheden for at finde alternativ pasningstilbud til barnet/børnene, herunder et kommunalt pasningstilbud. En ansat børnepasser kan godt opsiges under sygdom, d.v.s. at sygdom er gyldig opsigelsesgrund. Her skal det fastsatte opsigelsesvarsel byttes. Pasningsaftalen kan ophæves straks, hvis en af aftalens parter misligholder denne.

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN

BØRN & KULTUR - DAGTILBUD. Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN BØRN & KULTUR - DAGTILBUD Retningslinier for tilskud til forældre, der vælger privat pasning. FRIT-VALG ORDNINGEN December 2009 Forord I stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud, i en puljeordning

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse.

Privat pasning omfatter børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse. Privat pasning Hvad er Privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Dagtilbudsafdelingen Pladsanvisningen Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Direkte + 45 8888 5431 Ulla.koldkjaer2@middelfart.dk Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE

TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE TILSKUD TIL PRIVAT BØRNEPASNING PLADSANVISNINGEN BØRNEFORVALTNINGEN BRØNDBY KOMMUNE INDHOLD TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 2 BØRNENES ALDER OG ANTAL BØRN... 2 AFTALER OM TILSKUD TIL PRIVAT PASNING... 3

Læs mere

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud

- på børnepasningsområdet 2011. Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2011 Dagtilbud Indhold: Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere

Au pairer har også ret til ferie

Au pairer har også ret til ferie Arbejdsdirektoratet Juli 2008 Au pairer har også ret til ferie Til værtsfamilien INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING TO FORSKELLIGE FERIEMODELLER...2 2. FERIELOVENS REGLER GÆLDER SOM HOVEDREGEL...2 3. FORSKELLE

Læs mere

- på børnepasningsområdet Dagtilbud

- på børnepasningsområdet Dagtilbud Privat pasning - på børnepasningsområdet 2017 Dagtilbud Indhold Private pasningstilbud...3 Hvem kan passes?...3 Aftaletyper...3 Selvstændig erhvervsdrivende (privat pasningsordning)...3 Arbejdsgiver/lønmodtager

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Information om tilskud til Privat børnepasning

Information om tilskud til Privat børnepasning Information om tilskud til Privat børnepasning Børn- og Skoleforvaltningen Juni 2007 Forældre, som bor i Kerteminde Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til

Læs mere

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Frit valg. Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Frit valg Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en

Læs mere

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244

DDS februar 1999. Landemærket 11. DK 1119 København K. Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 DDS februar 1999 Landemærket 11 DK 1119 København K Tlf. +45 33 95 50 00 Fax +45 33 95 51 56 RY BOGTRYKKERI 8689 1244 Orientering... om arbejdsgivernes rettigheder og pligter efter dansk lovgivning om

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger

Rudersdal Kommunes. Tilskud til private pasningsordninger Rudersdal Kommunes Tilskud til private pasningsordninger Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for private pasningsordninger herunder muligheden for kommunalt tilskud er beskrevet i 78-81 i Lov om dag-,

Læs mere

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning

Daginstitutionsafdelingen. Ikast-Brande Kommune. Bellisvej 2. 8766 Nørre Snede. Privat børnepasning Daginstitutionsafdelingen Ikast-Brande Kommune Bellisvej 2 8766 Nørre Snede Privat børnepasning 1 Privat børnepasning Som kommune har vi et ansvar for at tilgodese barnets tarv. Kommunen skal sikre, at

Læs mere

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE

REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Børne- og Kulturforvaltningen REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Fra hvornår kan jeg få tilskud Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud om

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Lyngby-Taarbæk Kommune Information og retningslinjer Privatbørnepasning og større pasningsordning. Privat Børnepasning eller storordning i Lyngby Taarbæk Kommune. Hvad er Privat Børnepasning? Forældre,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2017 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset

Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Privat pasningsordning Privat børnepasser Ung i huset Godkendt af Udvalget for Børn og Familie den 12. april 2011 / Redigeret af Pladsanvisningen den 21. april 2016 grundet ændring af lovgivning. Den private

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning

TÅRNBY KOMMUNE. Regler for privat børnepasning TÅRNBY KOMMUNE Regler for privat børnepasning 2018 REGLER FOR PRIVAT BØRNEPASNING I TÅRNBY KOMMUNE Hvornår kan jeg få tilskud fra? Tilskud kan tidligst udbetales fra det tidspunkt, hvor dit barn får tilbud

Læs mere

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning.

Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Har du overvejet at få dit barn passet privat? Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning. Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Hvem er omfattet? ( Forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (indtil skolestart) kan benytte ordningen, dog er

Læs mere

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013

Privat børnepasning. Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Privat børnepasning Vejledende information om tilskudsreglerne i Rudersdal kommune 2013 Indhold: Forord 4 Privat børnepasning i eget eller udenfor eget hjem.... 5-6 Generelle bestemmelser for pasningsordninger

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Tillægspension BEK nr 859 af 08/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0010011 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1385

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Vejledning om privat børnepasning

Vejledning om privat børnepasning Vejledning om privat børnepasning Haderslev Kommune giver dig muligheden for et økonomisk tilskud til Privat Børnepasning Hvis du selv ønsker at vælge en børnepasser til dit barn, har du følgende muligheder:

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for:

Udgangspunktet for opfølgningen på punkterne A-D er de tre ændringer i bestemmelserne fra 2009 nemlig mulighe- derne for: Bilag Status på frit valg-ordningen I Aarhus har det siden 1997 været muligt at få tilskud til privat børnepasning via en frit valg-ordning, og i 2009 vedtog byrådet Udvidelse af mulighederne for tilskud

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud 2012. Revideret 16.12.2013 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til at ansætte

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning

Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Egedal Kommunes vejledning om privat børnepasning Center for Skole og Dagtilbud/Dagplejen- Revideret 24.september 2014 Hvad er privat børnepasning? Forældre, der bor i Egedal Kommune, kan få tilskud til

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Lovforslag om en bedre au pair-ordning

Lovforslag om en bedre au pair-ordning - 1 Lovforslag om en bedre au pair-ordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget behandler på nuværende tidspunkt et lovforslag om nye regler for udlændinge, der kommer her til landet

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning Regler om optagelse i dagtilbud og tilskud til anden pasning - gældende pr.??. juni 2014 Gæ ldende fra 1. oktober 2014 Foto: Modelfoto Regler om optagelse af børn i dagtilbud og tilskud til anden pasning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune

Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Mit barn skal i dagtilbud! Hvordan foregår det i Randers Kommune Hvor henvender jeg mig? I pladsanvisningen, Odinsgade 12, 8900 Randers C. Tlf.: 8915 1420 Mail: pladsanvisningen@randers.dk Pladsanvisningens

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel

Vejledning om betaling under barsel Vejledning om betaling under barsel Indhold Vejledning om betaling under barsel... 2 Medarbejderes ret til betaling ved graviditet og orlov... 2 Hvem har ret til løn ved barsel og orlov?... 2 Hvem har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3

Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Side 1 Indholdsfortegnelse: Den Private Pasningsordning består af... 3 Lovgrundlag... 3 Generelt for ordningen... 3 Godkendelse/Tilsyn... 4 Lovgrundlag... 4 Tilskud 2011... 4 Tavshedspligt... 5 Klage...

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere