December Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2015. Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Fyn"

Transkript

1 December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Fyn 1

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING SAMMENFATNING BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD AF FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT BYGGE OG ANLÆGSSEKTOREN PÅ FYN INDUSTRIEN PÅ FYN OPLEVELSESERHVERVET TURISME OG KREATIVE ERHVERV OVERSIGT OVER OMRÅDER, HVOR DESK RESEARCHEN PEGER PÅ MANGEL HVAD SIGER ARBEJDSMARKEDSBALANCEN? OMRÅDER, HVOR DESK RESEARCHEN IKKE PEGER PÅ MANGEL HVAD SIGER ARBEJDSMARKEDSBALANCEN ELLERS? KONKLUSION UDDYBENDE ANALYSE BEFOLKNING, BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSSTYRKE FALDER PÅ FYN FREMSKRIVNINGER MED POSITIVE TENDENSER PÅ FYN, DER MANGLER FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT PÅ FYN I BYGGE OG ANLÆG: EFTERSPØRGSEL EFTER KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT INDUSTRIEN: VÆKSTPOTENTIALE I ROBOTTEKNOLOGI KRÆVER KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OPLEVELSESERHVERV VÆKST I TURISME OG KREATIVE ERHVERV UDVIKLINGEN PÅ ØVRIGE OMRÅDER HVAD SIGER ARBEJDSMARKEDSBALANCEN FRA DECEMBER 2015 OM REKRUTTERINGSSITUATIONEN INDEN FOR DE FORSKELLIGE OMRÅDER? UDVIKLINGEN PÅ LANDSPLAN BYGGE OG ANLÆG INDUSTRIEN PRIVAT SERVICE DEN OFFENTLIGE SEKTOR METODEAFSNIT KILDER:

3 1. Indledning Arbejdsmarkedskontor Syd i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har bedt mploy om at udarbejde en arbejdsmarkedsanalyse for RAR Fyns område. Analysen skal dels anvendes som en del af vidensgrundlaget for Rådets drøftelser af den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet for Fyn. Dels skal den danne grundlag for Rådets prioritering af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje 2016, som har til formål at understøtte, at flere ledige får korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb målrettet områder, hvor der forventes mangel på arbejdskraft. Analysen belyser den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet på Fyn med fokus på de fagområder, der har eller vil opleve stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Analysen belyser desuden, hvorvidt der er fagområder, hvor der er eller vil opstå mangel på arbejdskraft. Analysens resultater fokuserer på områder, hvor der umiddelbart inden for et halvt år er et behov for at opkvalificere ledige via korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, fordi der forventes mangel på arbejdskraft. Analysen belyser derudover udviklingen på 2 3 års sigt, og resultaterne giver en indikation af, om arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher virksomhedernes efterspørgsel på lidt længere sigt. Analyserne er udført som desk research analyser i perioden november 2015 og er udelukkende et produkt af den viden, der allerede eksisterer på området, fx fra vækststrategier, prognoser og fremskrivninger, landsdækkende, regionale, lokale analyser og lignende. Materialet er indhentet af mploy via litteratursøgning og gennem høring hos en lang række interessenter, som fx lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer, kommuner mv. Fokus i høringen har været indhentning af materiale, der kan bidrage til prioriteringen af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje Mploy har således ikke produceret eller indsamlet nye data i forbindelse med udarbejdelse af denne arbejdsmarkedsanalyse. Det skal derfor også understreges, at nærværende analyse rummer de mangler og begrænsninger, der generelt er i forbindelse med en vidensafdækning af den forventede udvikling på arbejdsmarkedet, herunder i forhold til kildernes forskellighed. Mploy har systematiseret og analyseret materialet og gengivet enkelte kilders resultater og formuleringer uden at foretage fortolkninger. Analysen understøtter og supplerer opgørelserne i Arbejdsmarkedsbalancen for Fyn. Rapporten indeholder en kort opsamling af resultaterne for Fyn i kapitel 2. Den travle læser kan således nøjes med at læse disse sider. Kapitel 3 indeholder en uddybende analyse af det kildemateriale, som mploy har haft til rådighed, og resultaterne sammenholdes med de nyeste opgørelser fra Arbejdsmarkedsbalancen. Kapitel 4 ridser udvalgte landsdækkende tendenser op og beskriver de regionale forskelle, hvor det er relevant. I kapitel 5 gennemgås den anvend 3

4 te metode, og kapitel 6 indeholder en referenceliste med de kilder, analyserne i denne rapport er baseret på. 2. Sammenfatning Efter nogle barske kriseår ser det ud til, at væksten igen har bidt sig fast i dansk økonomi. Beskæftigelsen er steget over hele landet, og de fleste virksomheder og erhvervsorganisationer forventer, at efterspørgslen efter arbejdskraft vil stige i de kommende år. Sådan er det også på Fyn. De kommende år forventes der især øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse. Det gælder især i bygge og anlægsbranchen, men også i industrien og oplevelseserhvervet samt offshorebranchen vil efterspørgslen efter blandt andre faglærte stige. På længere sigt viser fremskrivninger, at der vil være et underskud på knap faglærte i Region Syddanmark i forhold til det, virksomhederne efterspørger. Der forventes også et underskud på godt personer med en kort videregående uddannelse. Langt hovedparten af virksomhederne har i dag ikke problemer med at rekruttere den arbejdskraft, de skal bruge. På nogle områder kan det dog allerede nu være svært at finde arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Det viser mploys undersøgelser i denne analyse. Analyser og prognoser peger på, at Fyn står over for en generel fremgang i bygge og anlægssektoren. Det skyldes blandt andet en række offentlige infrastrukturprojekter, som afvikles i disse år, fx Odense Letbane og opførelsen af Odense Universitetshospital. Det øger efterspørgslen efter arbejdskraft med kompetencer inden for bygge og anlæg. Inden for det næste halve år forventes især øget efterspørgsel efter struktører, teknikere, elektrikere, chauffører, bygningskonstruktører og civilingeniører i bygge og anlægsbranchen. Der efterspørges også ufaglærte. Den øgede efterspørgsel betyder blandt andet, at der aktuelt forventes mangel på VVS ere, elektrikere, chauffører, tømrere, murere, bygningsmalere og civilingeniører. Inden for 2 3 år forventes virksomhederne fortsat at mangle medarbejdere med nogle af disse kompetencer. Det gælder VVS ere, elektrikere, chauffører, bygningsmalere, tømrere og civilingeniører. Derudover forventes også mangel på murere og smede, mens efterspørgslen efter struktører fortsat er høj. På landsplan har beskæftigelsen i industrien været nedadgående i mange år, men i de seneste par år er virksomhederne langsomt begyndt at ansætte flere. På Fyn har man oplevet positive tendenser i industrien og disse forventes forstærket de kommende år med en stigende beskæftigelse til følge. På Fyn forventes der inden for det næste halve år mangel på smede, svejsere, industriteknikere, maskinarbejdere, elektrikere, elektronikfagteknikere, mekanikere, automatikteknikere, procesteknikere og værktøjsmagere i industrien. Inden for 2 3 år forventes virksomhedernes fortsat at mangle medarbejdere med nogle af disse kompetencer. Det gælder industriteknikere, maskinarbejdere, mekanikere, automatikteknikere, procesteknikere, værktøjsmagere, civilingeniører og softwareudviklere. 4

5 På Fyn er automatiserings og robotteknologi stort og området forventes at vækste i de kommende år. Der bliver brug for mere og især højtuddannet arbejdskraft. Der forventes mangel efter elektrikere (især med automatiseringserfaring), smede (især med automatiseringserfaring), teknikere samt personer med en teknisk videregående uddannelse herunder civilingeniører med erfaring inden for IT og robotteknologi og softwareudviklere. Inden for offshore forventer virksomhederne i hele landet, at beskæftigelsen i branchen vil vokse markant i de næste år. Især industrivirksomheder inden for offshore forventes at øge antallet af ansatte. Næsten halvdelen af virksomhederne i branchen mener, at det fremover bliver svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til offshore arbejdspladser. Der forventes øget efterspørgsel efter smede, maskinmestre, procesteknologer, skibsmekanikere, skibsmontører, kontoruddannede, handelsuddannede, elektrikere, automatikteknikere og personer med tekniske og naturvidenskabelige kompetencer. Faldende oliepriser inden for branchen kan dog også lægge en dæmper på den forventede vækst. Inden for oplevelseserhvervet herunder turisme og de kreative erhverv forventes efterspørgslen efter arbejdskraft at stige. Inden for turisme vurderer 82 pct. af virksomhederne inden for hotel og restauration, at der er mangel på arbejdskraft inden for området. Der er især mangel på faglærte tjenere og medarbejdere inden for reception, booking og konferencer samt i mindre grad faglærte kokke. For de kreative erhverv forventes der øget efterspørgsel efter tekniske designer, grafiske designer, filmfotografer, skiltemagere, teaterteknikere, skræddere, film og tv produktionsuddannede, AV teknikere og kontoruddannede på 2 3 års sigt. Meget tyder på, at den offentlige sektor ikke kommer til at opleve samme positive beskæftigelsesudvikling som flere af de andre brancher, hvor efterspørgslen forventes at stige lidt. På Fyn kommer Odense til at få 286 statslige arbejdspladser som konsekvens af udflytningsplanerne for staten. I den udstrækning, at de nye statslige job skal besættes med højtuddannede eller mere specialiseret arbejdskraft, kan rekrutteringen blive en udfordring. De områder, som ifølge mploys desk research vil opleve øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for det næste halve år, jf. herover, stemmer i vid udstrækning overens med opgørelserne i Arbejdsmarkedsbalancen for Fyn. Tendenserne herover peger således i samme retning som virksomhedernes aktuelle rekrutteringsudfordringer. Der er nogle områder, hvor der ud fra det indsamlede kildemateriale fra mploys desk research, ikke kan identificeres øget efterspørgsel efter eller mangel på arbejdskraft. Det drejer sig primært om privat service herunder handel og transport samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Arbejdsmarkedsbalancen viser, at der aktuelt kun er mangel eller paradoksproblemer 1 inden for ganske få stillingsbetegnelser. De væsentligste pointer i denne analyserapport sammenfattes kort herunder og sammenlignes med konkrete opgørelser fra den nyeste Arbejdsmarkedsbalance for Fyn (fra december 2015). 1 Paradoksproblemet refererer til stillinger, hvor virksomheder oplever rekrutteringsproblemer, og hvor der samtidig er mange ledige med de efterspurgte kvalifikationer. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode. 5

6 En oversigt over de konkrete områder, der ifølge mploys desk research, oplever øget efterspørgsel og/eller mangel, er angivet til sidst i sammenfatningen. Der er også inkluderet en oversigt over opgørelserne fra den nyeste Arbejdsmarkedsbalance (december 2015) Beskæftigelse, demografi og konjunkturudvikling Befolkning, beskæftigelse og arbejdsstyrke falder på Fyn Fra 2008 til 2014 er befolkningen på Fyn faldet med godt personer i den arbejdsdygtige alder (16 64 år). Arbejdsstyrken er i samme periode reduceret med personer. Samlet set betyder det, at erhvervsfrekvensen er faldet fra 76 pct. i 2008 til 72 pct. i Beskæftigelsen er også reduceret mærkbart i perioden, idet der er forsvundet godt jobs. Beskæftigelsesudviklingen har dog været mere positiv i de seneste år, og fra 2012 til 2014 er beskæftigelsen steget med 1 pct. Der bliver færre unge og flere ældre i Region Syddanmark Den demografiske udvikling viser, at der bliver færre unge og flere ældre i Region Syddanmark. Udviklingen forstærkes samtidig af, at flere flytter fra regionen særligt de højtuddannede og de unge. Samlet set betyder udviklingen, at der er færre til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. Forventning om bedre konjunkturer i STARs fremskrivninger af udviklingen på Fyn indikerer, at der er bedre konjunkturer på vej. I 2016 forventes en stigning i antallet af beskæftigede og et fald i antal ledige, antal personer uden for arbejdsstyrken samt et fald i befolkningstallet Efterspørgsel, rekruttering og udbud af faglært arbejdskraft Efterspørgslen efter faglært arbejdskraft forventes at stige fremover De kommende år forventes der øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse på Fyn. Udover områder inden for bygge og anlæg gælder det også industrien, oplevelseserhvervet og inden for offshore. En række områder har eller forventes at få rekrutteringsproblemer De fynske virksomheder har oplevet, at der inden for visse områder i bygge og anlægssektoren, Hotel og restauration, operationel service, handel og industrien allerede i dag opleves rekrutteringsudfordringer. I alt har virksomhederne rekrutteret forgæves 361 gange inden for bygge og anlægsbranchen. 199 gange inden for hotel/restauration, 178 gange inden for operationel service (eks. rengøringsassistent) 142 gange inden for handel og 132 gange inden for industrien i foråret På længere sigt forventes mangel på faglært arbejdskraft I de kommende år forventes det, at der vil være et underskud af faglært arbejdskraft i Region Syddanmark på i alt godt personer i Det er et skifte fra 2014, hvor der er et overskud på godt faglærte i Region Syddanmark. Desuden forventes der fremover et underskud af arbejdskraft med korte videregående uddannelser på godt personer. 6

7 2.3. Bygge og anlægssektoren på Fyn Vækst, øget efterspørgsel og mangel på faglært arbejdskraft i bygge og anlægssektoren Analyser og prognoser peger på, at Fyn står over for en generel fremgang i bygge og anlægssektoren, som øger efterspørgslen efter arbejdskraft. Sammen med et faldende udbud af arbejdskraft inden for flere fagområder på bygge og anlægsområdet betyder det, at der er risiko for rekrutteringsudfordringer og mangel på arbejdskraft i sektoren i de kommende år. Der forventes at mangle erhvervsuddannede chauffører, murere, bygningsmalere, elektrikere, diplomingeniører og civilingeniører inden for et halvt år og på 2 3 års sigt. Derudover ventes der ligeledes at komme mangel på tømrere inden for 2 3 år. Det viser mploys analyse af det indsamlede materiale, jf. tabel 1. Større offentlige infrastrukturprojekter øger efterspørgslen efter arbejdskraft Den øgede efterspørgsel efter arbejdskraft inden for bygge og anlæg på Fyn skyldes i høj grad en række store offentlige infrastrukturprojekter, der enten allerede er i gang eller påbegyndes snarligt f.eks. Odense letbane og opførslen af et nyt universitetshospital i Odense. Arbejdsmarkedsbalancen viser aktuelt rekrutteringsproblemer på en række områder Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Fyn viser, at der allerede aktuelt er rekrutteringsproblemer for flere af de områder i bygge og anlægssektoren, hvor der ifølge mploys analyse forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og på 2 3 års sigt. Det drejer sig om VVS installatører, VVS teknikere, elektrikere, elinstallatører, tømrere, bygnings og maskinsnedker, smede, klejnsmede og bygningsmalere samt en række ingeniører (maskiningeniør, bygningsingeniør, elektroingeniør og IT ingeniør), jf. tabel 2 sidst i sammenfatningen Industrien på Fyn Flere jobs i industrien på Fyn Industrien har været hårdt ramt de seneste år, men på det sidste har der været stigende beskæftigelse. Dette ses også på Fyn, hvor der det seneste år har været en stigning i antallet af private jobs i industrien på 2,4 pct. eller omkring 540 nye jobs. Virksomhedernes forventninger til den fremtidige omsætning forventes at forstærke udviklingen fremadrettet, hvilket kan medføre en stigende beskæftigelse. Nogle virksomheder har allerede nu svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Allerede nu er der tegn på, at industrivirksomhederne inden for nogle områder har problemer med at skaffe den ønskede arbejdskraft. Omkring 37 pct. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien i Region Syddanmark siger i en undersøgelse fra april 2015, at deres virksomheder har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Der er mangel på teknikere inden for industri og automatik, smede, svejsere, maskinarbejdere, mekanikere, værktøjsmagere, elektrikere, elektronikfagteknikere inden for et halvt år. Inden for 2 3 år forventes der mangel på industriteknikere, maskinarbejdere, mekanikere, automatikteknikere, procesteknikere og værktøjsmagere. Derudover forventes der mangel for personer med en videregående uddannelse i form af robotingeniører og softwareudviklere både inden for et halvt år og på 2 3 års sigte, jf. tabel 1. 7

8 Vækst og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft i offshorebranchen Analyser og prognoser viser, at offshorebranchen er i vækst og vil være en vækstdriver for regionen fremover. Vækst forudsætter tilgængelig arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Størstedelen af offshorebranchen i Region Syddanmark er placeret i Sydjylland, men den øgede efterspørgsel inden for branchen vil også påvirke efterspørgslen på Fyn. Der forventes derfor en markant stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft inden for offshorebranchen inden for et halvt år og på 2 3 års sigt og især, vil der være efterspørgsel efter arbejdskraft, der har særlige kompetencer inden for offshore. Det er elektrikere, skibsmontører, maskinmestre, automatikteknikere, kontoruddannede, handelsuddannede, smede, skibsmekanikere og procesteknikere samt personer med en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse, jf. tabel 1. En undersøgelse blandt virksomheder i offshorebranchen viser, at knap halvdelen af virksomhederne mener, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af de største barrierer til vækst. Faldende oliepriser inden for branchen kan dog også lægge en dæmper på den forventede vækst. Arbejdsmarkedsbalancen viser aktuelt rekrutteringsproblemer på en række områder Opgørelserne fra december 2015 for Arbejdsmarkedsbalancen for Fyn viser, at der allerede aktuelt er rekrutteringsproblemer for mange af de områder i industrien, hvor der ifølge mploys analyse forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og på 2 3 års sigt. Det drejer sig om industriteknikere, svejsere, mekanikere, smede og klejnsmede, maskinmestre, værktøjsmagere, elektrikere, finansmedarbejdere, ingeniører herunder ITingeniør, maskiningeniør, elektroingeniør og bygningsingeniør, jf. tabel Oplevelseserhvervet turisme og kreative erhverv Vækstmuligheder i oplevelseserhvervet på Fyn betyder øget efterspørgsel efter arbejdskraft Fyn har et stort potentiale inden for oplevelseserhvervet herunder de kreative erhverv og turisme. Region Syddanmark er den største turistregion i Danmark og næststørste erhvervsturistregion efter Region Hovedstaden. Væksten i erhvervet forventes at ville øge efterspørgslen efter arbejdskraft inden for et halvt år og 2 3 års sigt i forhold til tekniske designere, grafiske designere, AV teknikere, film og tvproduktionsuddannede, filmfotografer, skræddere, skiltemagere, teaterteknikere, kontoruddannede, mens der er mangel på faglærte kokke, tjenere og medarbejdere inden for reception, booking og konference inden for det næste halve år, jf. tabel 1. Arbejdsmarkedsbalancen viser mangel på kokke Opgørelserne fra december 2015 fra Arbejdsmarkedsbalancen for Fyn viser, at der er mangel på faglærte kokke. Samtidig viser Arbejdsmarkedsbalancen, at der i øjeblikket er gode beskæftigelsesmuligheder for teknisk design, AV teknikere, uddannede inden for film og tv og kontoruddannede, jf. tabel 2. 8

9 2.6. Oversigt over områder, hvor desk researchen peger på mangel Tabel 1 indeholder en oversigt over de områder, hvor der ifølge mploys desk research er øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2 3 år. Oversigten indeholder således alle resultater fra mploys desk research for Fyn. Tabel 1: Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft på Fyn (mploys desk research) Oplevelseserhverv Offshore Industrien Bygge og anlæg Inden for et halvt år Inden for 2 3 år Øget efterspørgsel Mangel/ underskud Øget efterspørgsel Mangel/ underskud Ikke faglærte Struktører Murere VVS ere Elektrikere Chauffører Smede Tømrere Snedkere Bygningsmalere Teknikere Civilingeniører Diplomingeniører Andre faglærte Smede Svejsere Industriteknikere Maskinarbejdere Elektrikere Elektronikfagteknikere Mekanikere Automatikteknikere Procesteknikere Værktøjsmagere Civilingeniører IT og robot Softwareudvikler Elektrikere Automatiktekniker Smede Skibsmekanikere Maskinmestre Skibsmontører Kontoruddannet Handelsuddannede Procesteknikere Teknisk designer Grafisk designer AV teknikere Film og tvproduktionsuddannede Filmfotograf Skrædder Skiltemager 9

10 Teatertekniker Kontoruddannede Faglærte kokke Faglærte tjenere Receptions, bookings og konferencemedarbejdere Kilde: Mploy desk research, november 2015 Anm.: Oversigt over områder der ifølge mploys desk research vil opleve øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2 3 år. Omfanget af mangel og/eller øget efterspørgsel inden for de enkelte områder kan ikke aflæses i oversigten Hvad siger Arbejdsmarkedsbalancen? Tabel 2 sammenholder resultaterne af mploys desk research med de resultater, der fremgår af den nyeste version af Arbejdsmarkedsbalancen fra december Tabellen viser således Arbejdsmarkedsbalancens status for de stillingsbetegnelser, hvor der ifølge desk researchen vil komme øget efterspørgsel eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år eller på 2 3 års sigt. For de områder, hvor der ifølge mploys desk research er øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år og 2 3 år, er de relevante stillingsbetegnelser fra Arbejdsmarkedsbalancen blevet udvalgt. Hvis der fx forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på chauffører inden for bygge og anlæg, er stillingsbetegnelserne for de typiske chauffører inden for bygge og anlæg blevet udvalgt. Tabel 2: Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel (mploys desk research) sammenholdt med den aktuelle rekrutteringssituation (Arbejdsmarkedsbalancen, dec. 2015) Områder med øget efterspørgsel og/eller mangel (mploys desk research) Stillingsbetegnelse i Arbejdsmarkedsbalancen Arbejdsmarkedsbalancens betegnelser Mangel på arbejdskraft Paradoksproblemer Beskæftigelsesmuligheder Gode Mindre gode Anlægsstruktør Brolægger Struktører Kloakrørlægger Bygningsstruktør Rørlægger Jord og betonarbejder Murere Murer Murerarbejdsmand VVS installatør VVS ere VVS tekniker Blikkenslager Elektriker Elektrikere Overmontør El installatør Chauffør (fragt, tankvogn, Chauffører specialtransport) Chauffør (budtransport) Smede Smed Klejnsmed Tømrere Tømrer Bygningssnedker Industrisnedker Modelsnedker Snedkere Møbelsnedker Industriel møbelsnedker Maskinsnedker Ingeniører Maskiningeniør 10

11 (kun ingeniører med mangel/paradoksproblemer er inkluderet) Bygningsingeniør Elektroingeniør IT ingeniør Bygningsmalere Bygningsmaler Svejsere Svejser Industriteknikere og maskinarbejdere Industritekniker Elektronikfagteknikere Elektronikfagtekniker Mekaniker Mekaniker Skibsmekaniker Automatikteknikere Automatiktekniker Værktøjsmagere Værktøjsmager Maskinmestre Maskinmester Procesteknikere Procestekniker Faglærte kokke Kok Faglærte tjenere Tjener Softwareudvikler Programmør og systemudvikler Hotelmedarbejder Receptions, booking og Receptionist, hotel konferencemedarbejder Koordinator, hotel Skibsmontører Skibsmontør Teknisk designer Teknisk designer Grafisk designer Grafisk tekniker AV teknikere AV tekniker Film, tv og animationsarbej Film og tvproduktionsuddannede der Filmtekniker Driftstekniker, film, tv og teater Filmfotograf Filmfotograf Skrædder Skrædder Teatertekniker Teatertekniker Kontoruddannede Kontorfuldmægtig (Inden for offshorebranchen) Kontorassistent Handelsuddannede (Inden for offshorebranchen) Shippingmedarbejder Skibsmægler Kilde: Mploy desk research, november 2015 og opgørelser i Arbejdsmarkedsbalancen, december 2015 Anm.: Mangel på arbejdskraft angiver stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed. Paradoksproblemer angiver stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed. Gode jobmuligheder angiver stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning. Mindre gode jobmuligheder angiver stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning. Skiltemager fremgik ikke af Arbejdsmarkedsbalancen for Fyn 2.8. Områder, hvor desk researchen ikke peger på mangel Der er nogle områder, hvor der ud fra det indsamlede kildemateriale fra mploys desk research, ikke kan identificeres øget efterspørgsel efter eller mangel på arbejdskraft. Det drejer sig primært om privat service herunder handel og transport, den offentlige sektor samt landbrug, skovbrug og fiskeri. Mens en virksomhedsundersøgelse har vist, at virksomhederne har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for handel og transport samt privat service i løbet af Statslige udflytninger kan skabe efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft Inden for offentlig service forventes der en lille stigning på 0,6 pct. i beskæftigelsen de kommende år ifølge STARs fremskrivninger. Som led i den statslige udflytningsplan af arbejdsplad 11

12 ser får Odense Kommune 286 arbejdspladser. Udflytningen vil primært øge efterspørgslen efter kontoruddannede og visse typer af specialister og højtuddannede. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig analysemateriale inden for området. Det er derfor ikke muligt at identificere, om der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel, i hvor stort omfang eller hvilke typer af arbejdskraft, som evt. efterspørges. Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015 viser, at der aktuelt er mangel inden for en række stillingsbetegnelser. Disse er kontorchefer, lægekonsulenter, læge, sosu assistenter, faglærer, folkeskolelærer, sygehuslæger, overlæger, operationssygeplejersker, anæstesisygeplejersker og sygeplejersker. Forventet fremgang inden for handel og transport Inden for handel og transport forventes beskæftigelsen ifølge STARs fremskrivninger at stige med 2 pct. i de kommende år. Nogle analyser peger på, at de store offentlige infrastrukturprojekter medfører stigende efterspørgsel efter chauffører, men dette er indeholdt i analysen af bygge og anlægsbranchen. En undersøgelse blandt virksomhederne i Region Syddanmark viser dog, at virksomheder inden for handel og transport har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft det seneste halvår. For virksomheder inden for handel med motorkørertøjer har 52 pct. angivet, at de i høj eller nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det samme gælder for 44 pct. af virksomhederne inden for transport og post, mens det kun gælder for 26 pct. af detailvirksomhederne i undersøgelsen. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig analysemateriale, som peger i samme retning. Det er derfor ikke muligt at identificere, hvilke typer af kvalifikationer inden for området, der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på eller i hvor stort omfang. Inden for handel og transport viser Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015, at der er et paradoksproblem for salgskonsulenter. Forventet vækst inden for privat service (ekskl. handel og transport samt hotel og restauration) Inden for privat service ekskl. handel og transport samt hotel og restauration forventes beskæftigelsen ifølge STARs fremskrivninger at stige med 3,2 pct. i de kommende år. En undersøgelse blandt virksomhederne i Region Syddanmark viser, at virksomheder inden for privat service har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. For virksomheder inden for vidensservice og anden service har hhv. 50 og 47 pct. angivet, at de i høj eller nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft det seneste halve år. Der er i forbindelse med mploys desk research ikke fremkommet øvrig analysemateriale, som peger i samme retning. Det er derfor ikke muligt at identificere, hvilke typer af kvalifikationer inden for området, der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel på eller i hvor stort omfang. Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015 viser, at der aktuelt er mangel på finansmedarbejdere, mens der er paradoksproblemer for rengøringsassistenter og marketingmedarbejdere. 12

13 Yderligere tilbagegang i landbrug, skovbrug og fiskeri I de kommende år forventes beskæftigelsen inden for landbrug, skovbrug og fiskeri at fortsætte med at falde ifølge STARs fremskrivninger. Der er i forbindelse med desk researchen ikke fremkommet øvrig materiale inden for området. Det er derfor ikke muligt at identificere, om der forventes øget efterspørgsel og/eller mangel, i hvor stort omfang eller hvilke typer af arbejdskraft, der evt. efterspørges. Arbejdsmarkedsbalancen fra december 2015 viser, at der aktuelt er mangel eller paradoksproblemer inden for en enkelt stillingsbetegnelse, som er forvalter inden for landbrug Hvad siger Arbejdsmarkedsbalancen ellers? Den næste tabel viser, hvor der i den aktuelle Arbejdsmarkedsbalance for december 2015 er mangelområder, der ikke er blevet belyst via mploys desk research. Det skyldes, at der hverken i litteratursøgning eller høring er fremkommet relevant materiale. Tabel 3: Andre stillingsbetegnelser med mangel på arbejdskraft eller paradoksproblemer (Arbejdsmarkedsbalancen, dec. 2015) Branche/sektor Stillingsbetegnelse Status i Arbejdsmarkedsbalancen Industri Køleteknikere Mangel på arbejdskraft CNC operatører Mangel på arbejdskraft Hotel og restauration Køkkenchefer Mangel på arbejdskraft Kontorchefer Mangel på arbejdskraft Lægekonsulenter Mangel på arbejdskraft Læge Mangel på arbejdskraft Sosu assistenter Mangel på arbejdskraft Faglærere Mangel på arbejdskraft Offentlig service Folkeskolelærere Mangel på arbejdskraft Sygehuslæger Mangel på arbejdskraft Overlæger Mangel på arbejdskraft Operationssygeplejersker Mangel på arbejdskraft Anæstesisygeplejerske Mangel på arbejdskraft Sygeplejerske Mangel på arbejdskraft Handel og transport Salgskonsulenter Paradoksproblem Finansmedarbejdere Mangel på arbejdskraft Privat service ekskl. handel og transport samt hotel og restauration Rengøringsassistenter Paradoksproblem Marketingmedarbejder Paradoksproblem Landbrug mv. Forvaltere inden for landbrug Mangel på arbejdskraft Kilde: Mploy desk research, november 2015 og opgørelser i Arbejdsmarkedsbalancen, december Konklusion De områder, som ifølge mploys desk research vil opleve øget efterspørgsel og/eller mangel på arbejdskraft inden for det næste halve år, stemmer i vid udstrækning overens med opgørelserne i Arbejdsmarkedsbalancen for Fyn. Tendenserne peger således i samme retning som det, virksomhederne aktuelt oplever, når de skal rekruttere arbejdskraft: Inden for visse stillingsbetegnelser i bygge og anlæg, industrien samt hotel og restauration er det svært at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer. 13

14 Desuden peger desk researchen på mangel inden for en række fagområder, som ikke fremgår som mangelområder på Arbejdsmarkedsbalancen. Det drejer sig om murere, chauffører, elektronikfagteknikere, automatiktekniker, procesteknikere, tjenere, receptions, booking og konferencemedarbejdere. Endelig er der nogle områder, hvor der på baggrund af desk researchen ikke kan identificeres mangel på arbejdskraft. Det drejer sig primært om privat service, herunder handel og transport, offentlig service samt landbrug, skovbrug og fiskeri. 14

15 3. Uddybende analyse Dette afsnit indeholder en uddybende analyse af det kildemateriale, mploy har haft til rådighed. Først undersøges den generelle udvikling på Fyn, og derefter gennemgås de enkelte områder, hvor der ifølge desk researchen forventes øget efterspørgsel eller mangel på arbejdskraft inden for et halvt år eller på 2 3 års sigt. Til sidst sammenholdes resultaterne med de nyeste opgørelser fra Arbejdsmarkedsbalancen fra december Der forventes generelt bedre konjunkturer og en øget efterspørgsel på arbejdsmarkedet i de kommende år. Nogle områder vil opleve større efterspørgsel end andre og måske endda mangel på arbejdskraft. I de kommende år forventes der øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse samt visse typer af specialister og højtuddannede på Fyn. Udover områder inden for bygge og anlæg gælder det oplevelseserhvervet og industrien herunder automatiseringsog robotteknologi. Desuden vil efterspørgslen efter faglærte inden for offshorebranchen også stige. Øget efterspørgsel efter arbejdskraft kan imødekommes, hvis virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for og med de rette kvalifikationer. På Fyn viser analysen i nærværende kapitel, at der allerede er eller forventes at blive rekrutteringsproblemer inden for visse områder i bygge og anlægssektoren, industrien, oplevelseserhvervet samt offshorebranchen. Resultaterne i dette kapitel bygger på det kildemateriale, der er angivet i referencelisten i kapitel 6. Materialet er indsamlet af mploy via litteratursøgning og en høring målrettet materiale, der kan bidrage til prioriteringen af stillingsbetegnelser til den regionale uddannelsespulje Udvalgte steder henvises der til konkrete kilder Befolkning, beskæftigelse og arbejdsstyrke falder på Fyn Fra 2008 til 2014 er befolkningen på Fyn faldet med mere end personer i den arbejdsdygtige alder (16 64 år). Arbejdsstyrken er i samme periode reduceret med næsten personer. Samlet set betyder det, at erhvervsfrekvensen er faldet fra 76 pct. i 2008 til 72 pct. i Beskæftigelsen er også reduceret mærkbart i perioden, idet der er forsvundet godt job. 15

16 Boks 1. Pointer om arbejdsmarkedet på Fyn Befolkningen udgør ultimo 2014 knap i den arbejdsdygtige alder (16 64 år). Arbejdsstyrken udgør lidt mere end svarende til 72 pct. af befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Omkring fynboer er i beskæftigelse ultimo De seneste år er befolkningen (16 64 årige) på Fyn faldet støt og roligt. Samlet set er antallet af fynboer ca. 1,3 pct. lavere i 2014 end i Beskæftigelsen er reduceret med omkring job hen over krisen ( ). Beskæftigelsen er de seneste år fra 2012 til 2014 steget med 1 pct. Godt flere personer mellem 16 og 64 år er i samme periode kommet uden for arbejdsstyrken fx på førtidspension, sygedagpenge eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Godt en tredjedel af befolkningen i alderen år på Fyn er ufaglærte. Der er 38 pct. af de årige, der er faglærte, mens omkring 30 pct. har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse på Fyn. I arbejdsstyrken (20 64 år) på Fyn er godt en femtedel ufaglærte, 43 pct. er faglærte og 35 pct. har en videregående uddannelse. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsestallene i denne boks er opgjort som antallet af arbejdspladser på Fyn. Opgørelser fra 2014 og frem er STAR fremskrivninger baseret på RAS statistikken. Den demografiske udvikling viser, at Fyn får flere ældre og færre unge. Udviklingen forstærkes af, at regionen udfordres af en stor nettofraflytning, hvor det særligt er de højtuddannede og de unge, der flytter. Hver tredje ung, der forlader regionen, er ikke flyttet tilbage efter 15 år. 2 Fyn har været hårdt ramt af krisen, men det seneste år er den private beskæftigelse begyndt at stige, særligt inden for industri, bygge og anlæg, information og kommunikation samt handel og transport, mens finansiering og forsikring fortsat oplever tilbagegang. 3 2 (101), (177) 3 (1) 16

17 3.2. Fremskrivninger med positive tendenser på Fyn, Figur 3.1: Faktisk og forventet udvikling i arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed (16 64 år) Antal personer Arbejdsstyrke Beskæftigede Ledighedsprocent Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo ,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Arbejdsstyrken er beregnet som antallet af beskæftigede plus antallet af ledige. Ledighedsprocent Figur 3.2: Forventet ændring i antal ledige, beskæftigede og uden for arbejdsstyrken fra ultimo 2014 til 2016 (16 64 år) RAR-område Fyn Beskæftigede Ledige Udenfor arbejdsstyrken Befolkning Kilde: Danmarks Statistik og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsestallene i denne figur angiver antallet af beskæftigede med bopæl på Fyn og afviger derfor fra tallene i figur 3.3, der angiver antallet af arbejdspladser i på Fyn. -30 STARs fremskrivninger af udviklingen på Fyn indikerer, at der er bedre konjunkturer på vej. I 2016 forventes en stigning i antallet af beskæftigede (3.090 personer) og et fald i antal ledige ( 630 personer), antal uden for arbejdsstyrken ( personer) samt i befolkningstallet ( 30 personer), jf. figur 3.2. Figur 3.3: Forventet ændring i beskæftigelsen på Ledigheden forventes ultimo 2016 at ligge på godt 5 pct. På nogle områder forventes en øget efterspørgsel efter arbejdskraft og risiko for rekrutteringsproblemer/mangel på arbejdskraft, fordi de kvalifikationer der efterspørges, ikke matcher de lediges. Sektorfordelte fremskrivninger fra STAR viser, at det i løbet af 2015 og 2016 primært er inden for den private sektor, industrien, og offentlig service, at de fynske virksomheder forventes at ansætte flere medarbejdere, jf. figur 3.3. Fyn fra 2014 til 2016, fordelt på sektor Antal Landbrug mm. 300 Industri 570 Bygge og anlæg Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Tal for 2014 er fremskrevet pba. registerdata fra Lønmodtagerstatistikken, Danmarks Statistik. Tal for 2015 og 2016 er tekniske fremskrivninger af en regions udvikling i andele af beskæftigelsen på landsplan i 5 sektorer. Tallene i denne figur er baseret på beskæftigelsen opgjort som antal arbejdspladser på Fyn og afviger derfor fra tallene i figur 3.2., der angiver antallet af beskæftigede med bopæl på Fyn. Privat service Offentlig service 0 Uoplyst I alt 17

18 3.3. Der mangler faglært arbejdskraft på Fyn i 2020 For at sikre vækst på Fyn er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med de rette kompetencer til at dække virksomhedernes efterspørgsel. Det gælder både på kort og på længere sigt. Optaget på de videregående uddannelser viser, at fynboerne bliver bedre uddannet i fremtiden. Flere tager en videregående uddannelse eller opkvalificerer kompetencer. 4 I 2014 var der et stort overskud af både ufaglært og faglært arbejdskraft i Region Syddanmark, svarende til mere end personer af hver type. Det viser en fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Syddanmark, jf. boks 2. 5 Overskuddet af faglært arbejdskraft forventes at vende, og i 2020 vil der være et underskud af faglært arbejdskraft på knap personer. Fremover forventes desuden et underskud af arbejdskraft med korte videregående uddannelser på godt personer. Allerede i dag er der tegn på, at de fynske virksomheder har problemer med at finde den ønskede arbejdskraft inden for nogle faggrupper. Rekrutteringsanalysen fra STAR viser, at de fynske virksomheder har søgt forgæves efter medarbejdere til omkring stillinger i efteråret Det er især virksomhederne inden for i bygge og anlægssektoren, Hotel og restauration, operationel service, handel og industrien, der har oplevet problemer med at besætte ledige stillinger. 6 Det øvrige kildemateriale, som mploy har afdækket i dette projekt, indeholder overordnet de samme tendenser, som afbilledet i boks 2. Stort set alle kilder Boks 2. Balance mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Syddanmark Kilde: Uddannelsesanalyse 2015, Region Sjælland (175). Anm.: Fremskrivningerne er foretaget pba. SamK Line og er baseret på arbejdstyrken og antallet af beskæftigede med bopæl på Fyn. Plus i figuren angiver overskud af arbejdskraft og minus angiver underskud fremhæver, at der generelt er brug for flere faglærte inden for flere brancher. Men der forventes også øget efterspørgsel efter visse typer af specialister og højtuddannede inden for blandt andet ingeniørfaget. 7 4 (167) 5 Udbud og efterspørgsel i boks 2 er fremskrevet baseret på SamK Line modellen. Fremskrivninger viser den forventede udvikling, såfremt indsatser, strukturelle forhold mv. holdes konstante over de kommende år. Dvs. en alt andet lige fremskrivning. Der er eksempelvis ikke taget højde for, hvilken effekt de kommende offentlige infrastrukturprojekter kan have på efterspørgslen efter arbejdskraft. 6 (168) 7 (149) 18

19 Nogle kilder viser et større behov end angivet i boks 2. Det drejer sig primært om kilder, som beskriver behovet for arbejdskraft som følge af de større offentlige infrastrukturprojekter i Region Syddanmark. 5 Region Syddanmark har en række områder med særligt store potentialer for vækst. Disse er: bæredygtig energi, sundhed og velfærdsinnovation og oplevelseserhverv. Områderne er beskrevet i den regionale vækst og udviklingsstrategi fra Region Syddanmark, dog uden at det konkretiseres hvad evt. vækst vil betyde for beskæftigelsen, jf. boks 3. Det er vigtigt, at virksomhederne inden for disse områder kan tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer, hvis vækstpotentialerne skal indfries. Boks 3. Den regionale vækststrategi i Region Syddanmark Region Syddanmark har en række erhvervsområder med særligt store potentialer for vækst. Der er tale om områder, som historisk har specialiseret sig og skabt unikke positioner sammenlignet med andre dele af erhvervslivet. Det drejer sig om områderne: Bæredygtig energi o Energieffektive teknologier o Offshore Sundhed og velfærdsinnovation Oplevelseserhverv o Turisme o Kreative erhverv Virksomhederne i disse erhvervsområder beskæftiger omkring personer og omsætter for 157 mia. kr. årligt (ekskl. kreative erhverv). Skal de syddanske virksomheder udnytte deres vækstpotentiale optimalt, er det nødvendigt med et generelt løft i kompetenceniveauet for at sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, som matcher virksomhedernes behov. Kilde: (68), (69) 19

20 3.4. Bygge og anlæg: Efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft Boks 4. Pointer om bygge og anlægssektoren på Fyn Der er på Fyn godt personer beskæftiget i bygge og anlægssektoren. Beskæftigelsen inden for sektoren er faldet kraftigt med 21 pct. fra 2008 til De seneste år fra 2012 til 2014 er beskæftigelsen begyndt at stige igen. Omkring 73 pct. af de beskæftigede inden for bygge og anlæg er faglært, mens 15 pct. er ufaglærte, og 12 pct. har en videregående uddannelse. Fremskrivninger viser, beskæftigelsen fra 2014 til 2016 forventes at stige med 570 personer, svarende til ca. 5 pct. ift. det nuværende niveau. Den stigende beskæftigelse skyldes blandt andet en række store offentlige infrastrukturprojekter. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsen er opgjort som antallet af arbejdspladser inden for sektoren på Fyn. Opgørelser fra 2014 og frem er STAR fremskrivninger baseret på RAS statistikken. Analyser og prognoser peger på, at Fyn står over for en generel fremgang i bygge og anlægssektoren, som øger efterspørgslen efter arbejdskraft. Det indebærer en risiko for rekrutteringsudfordringer og mangel på arbejdskraft inden for flere fagområder i branchen i de kommende år. I en undersøgelse blandt virksomheder i Region Syddanmark vurderer 50 pct. af virksomhederne, at de har rekrutteret forgæves det seneste år. 8 Blandt andet forventes mangel på erhvervsuddannede chauffører, civilingeniører, murere og elektrikere inden for det næste halve år. Det viser en analyse og prognose fra COWI, jf. boks 5. 9 Boks 5. Forventet mangel på kvalificeret arbejdskraft de kommende år Tømrere Elektrikere VVS ere Erhvervsuddannede chauffører Civilingeniører Bygningsmalere Smede Murere Kilde: (15) Anm.: Der forventes mangel på arbejdskraft i de år, der er farvet mørke. Er gældende for hele Region Syddanmark I løbet af de næste 2 3 år forventes der desuden at blive mangel på bygningsmalere, smede, VVS ere og tømrere. 10 Center for Regional og Turismeforskning fremskriver efterspørgslen efter arbejdskraft frem mod Analysen viser, at der forventes at mangle omkring personer med erhvervsfaglige uddannelser inden for bygge og anlægsbranchen i Region Syddanmark. 9 En spørgeskemaundersøgelse udført af TEKNIQ viser, at der også i installationsbranchen er begyndende rekrutteringsudfordringer, jf. boks 6. 8 (70) 9 (15) 10 (15), (149) 20

21 Boks 6. Mangel på arbejdskraft i installationsbranchen I en spørgeskemaundersøgelse blandt fynske virksomheder i installationsbranchen gennemført i april 2015 af TEK NIQ angiver 42 pct., at det er blevet sværere at rekruttere arbejdskraft inden for det seneste år. Derudover angiver 61 pct., at det bliver sværere at rekruttere arbejdskraft i de kommende to år. I alt 8 pct. af virksomhederne har inden for det seneste år søgt forgæves efter arbejdskraft mod 1 pct. i 2010, mens 8 pct. helt har undladt at søge efter arbejdskraft i forventning om, at det ikke var muligt at finde den. Samtidig er der de seneste år sket et fald i ledigheden for faglærte elektrikere og VVS ere. Det skyldes både, at efterspørgslen er stigende, samt at ledige elektrikere og VVS ere kan have fået job i andre brancher eller har forladt arbejdsmarkedet. Samlet set betyder udviklingen, at der er risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft i form af elinstallatører og VVS installatører. Kilder: (10) Større offentlige infrastrukturprojekter på Fyn: Hvilken betydning har det for efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge og anlægssektoren? På Fyn er der en række store offentlige infrastrukturprojekter, der enten allerede er i gang eller påbegyndes snarligt, jf. boks 7. En analyse af de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter viser, at de nævnte offentlige projekter vil medføre en øget efterspørgsel efter arbejdskraft til bygge og anlægssektoren i 2016, 2017 og Særligt efter 2016 forventes det, at Odense Letbane i høj grad vil påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft på Fyn. 11 Udover Odense Letbane gennemføres der en omskabelse af Odense bymidte til bilfri bymidte, som forventes at være færdig i Dette anlægsbyggeri vil kunne øge efterspørgslen efter faglært arbejdskraft. Boks 7. Igangværende og kommende store infrastrukturprojekter i Region Syddanmark Fyn: Odense Universitetshospital ( ) Odense Letbane ( ) Udvidelse af Syddansk Universitet ( ) Øvrige Syddanmark: Aabenraa Sygehus ( ) Nyt Kolding Sygehus ( ) Havvindmølleparken Horns Rev ( ) Kilde: (18) og de enkelte byggeriers tidsplaner. Af boks 8 nedenfor fremgår det, hvilke kompetencer, de nævnte infrastrukturprojekter vil medføre øget efterspørgsel efter. Prognoserne er foretaget af COWI i Boks 8. Øget efterspørgsel på arbejdskraft på grund af større offentlige infrastrukturprojekter på Fyn Ifølge en analyse fra COWI (opdateringen af Leo Larsen rapporten) vil infrastrukturprojekterne i 2016, 2017 og 2018 medføre øget efterspørgsel efter følgende medarbejdertyper i Region Syddanmark: Ikke faglærte og struktører Elektrikere Andre faglærte inden for byggeriet Teknikere 100 Ikke øget efterspørgsel (18) 21

22 Bygningskonstruktører, diplomingeniører mv Civilingeniører inkl. ledelse Andre LVU Chauffører Ikke øget efterspørgsel Murere Ikke øget efterspørgsel Vvs ere Ikke øget efterspørgsel Tømrere og snedkere Ikke øget efterspørgsel Smede mv. Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel 100 Bygningsmalere Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel Ikke øget efterspørgsel Kilde: (18) Større offentlige infrastrukturprojekter på tværs af regioner: Hvilken betydning har det for efterspørgslen efter arbejdskraft i bygge og anlægssektoren? Udover de offentlige infrastrukturprojekter på Fyn, er der også større projekter på tværs af regionerne, som kan påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft inden for regionen. Et af disse tværregionale projekter er Togfonden DK. CRT og COWI har analyseret arbejdskraftbehovet i forbindelse med projektet, og der Boks 9. Forventet mangel på kvalificeret arbejdskraft de kommende år på landsplan forventes i hele projektperioden fra 2014 til 2027 at være risiko for rekrutteringsproblemer eller decideret mangel inden for en række faggrupper på landsplan. For de faglærte vil der Struktører inden for et halvt år både mangle struktører, Murere Tømrere og snedkere VVS ere, elektrikere og chauffører og være rekrutteringsproblemer i forhold til tømrere, snedkere og smede, jf. boks VVS ere Bygningsmalere Boks 9 angiver den analyserede mangel på Elektrikere landsplan for de kommende år, men projektet Chauffører vil påvirke regionerne forskelligt. Den direkte Smede beskæftigelseseffekt for hele projektperioden Andre faglærte forventes at fordele sig på regionerne som nedenstående: 12 Teknikere Hovedstaden: årsværk Sjælland: 422 årsværk Syddanmark: årsværk Midtjylland: årsværk Nordjylland: 831 årsværk Civilingeniører Relevante KVU, MVU og LVU Kilde: (21) Anm.: Der forventes mangel på arbejdskraft i de år, der er farvet helt mørke og rekrutteringsproblemer i de år, der er skraverede. Projektets beskæftigelsesmæssige påvirkning vil derfor være størst i Region Syddanmark, Midtjylland og Hovedstaden, mens det har mindre effekt på efterspørgslen efter arbejdskraft i Region Nordjylland og Sjælland. 12 (21) 22

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Sjælland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Sjælland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Hovedstaden 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I HOVEDSTADEN... 4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse

Arbejdsmarkedsanalyse December 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Østjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I ØSTJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL,

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Vestjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Vestjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING OG UDBUD

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Bornholm 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING PÅ BORNHOLM...4 2.2. EFTERSPØRGSEL, UDBUD OG

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Lidt tættere på Sydjylland

Lidt tættere på Sydjylland Lidt tættere på Sydjylland Ledighed Beskæftigelse Stillingsopslag Forgæves rekruttering Udvikling i antal jobsøgende Og en målrettet indsats Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

December. 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Sydjylland

December. 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd. Arbejdsmarked. Sydjylland December 2015 Arbejdsmarkedskontor Syd Arbejdsmarked Sydjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Bilag til notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 Regional Udvikling Bilag De syv pendlingsområder i Region Midtjylland

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Især industrien vil mangle faglærte

Især industrien vil mangle faglærte November 2013 Især industrien vil mangle faglærte Claus Rosenkrands Olsen, chefkonsulent i DI, Clo@di.dk Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få år. Nye tal fra DI viser,

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Stabsmedarbejdernetværk

Stabsmedarbejdernetværk Stabsmedarbejdernetværk - 4. februar 2014 v. Sekretariatschef Vagn Jensen, Overvågning af arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregionen overvåger løbende det syddanske arbejdsmarked Hvad har vi nu: Arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 14-11-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

Job i Nordjylland. Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Job i Nordjylland Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft...5 Figur 1 Antal job på JobNet i Nordjylland

Læs mere

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland

Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling Notat til temadrøftelse på møde i Vækstforum den 24. februar 2016 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2016 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 06-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2017 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen

NOTAT. Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 15. april 2015 Sådan udarbejdes Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. VOA/jlp Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) offentliggør halvårligt (januar og juni) en Arbejdsmarkedsbalance på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk.

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd

Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august Arbejdsmarkedskontor Syd Aktuel status på mangel og fordeling af arbejdskraftreserven i kommunerne i RAR Sydjyllands område Status august 2016 Aktuel status på mangel er uændret i RAR Sydjylland men forskelle i brancher i rekrutteringssituationen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Spotanalyse af jern og metalbranchen

Spotanalyse af jern og metalbranchen Spotanalyse af jern og metalbranchen i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland November 2007 Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd har på sit møde i juni 2007 besluttet, at der skal udarbejdes

Læs mere

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen

Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland. Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Arbejdsmarkedet i RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Vejlederkonferencen den 7. december 2016 Gert Jørgensen Udvikling i befolkning i RAR- Hovedstaden og RAR- Sjælland, ultimo 2008 ultimo 2017, 16-64 årige

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSE AF BESKÆFTIGELSEN OG EFTERSPØRGSLEN I INDUSTRIEN I SYDDANMARK September 214 Indhold 1. Analyse af beskæftigelsen og efterspørgslen i industrien i Syddanmark... 3

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2012. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2012 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012: Undersøgelsens

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Forår 2012 Fortsat få rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i foråret 2012.

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 18-01-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg

Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg FAKTA-ARK Om forældrenes viden om uddannelse og indflydelse på uddannelsesvalg Forældre ved mest om de gymnasiale uddannelser og rådgiver deres børn i den retning 77 % af forældre til børn mellem 14 og

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN

DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DE LEDIGE INDEN FOR BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 213 ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Udviklingen på arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE OMSIDER TEGN PÅ ØGET BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland

Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR. Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland 2013-2023 KKR Nordjylland Behov for velfærdsuddannede i Nordjylland - en analyse af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på velfærdsuddannet arbejdskraft 2013-2023

Læs mere

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE

MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE MEDLEMMER AF DANSK METAL PENDLER LÆNGERE TIL ARBEJDE ØKONOMISK ANALYSE 20. august 2017 Medlemmer af Dansk Metal pendler længere til arbejde Medlemmer af Dansk Metal pendler langt til arbejde. Siden krisen

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1.

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Virksomhederne kan lettere rekruttere. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering 1. Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2009 Virksomhederne kan lettere rekruttere Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2009. Forgæves rekrutteringer

Læs mere