Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en borger T i l s y n e t Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslo vens 47 fører tilsynet med kommunerne. Du anmoder Statsforvaltningen om at tage stilling til, om det er en lovlig kommunal aktivitet, når Københavns Kommune via et miljøpunkt under et lokaludvalg driver en vederlagsfri cykeludlejning. Vi beklager indledningsvist den lange sagsbehandlingstid. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune ikke har handlet i strid med regler, hvis ove r- holdelse påses af Statsforvaltningen. S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M E R P A A D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Ved af 19. august 2012 henvender du dig til Stat s- forvaltningen Hovedstaden (nu Statsforvaltningen). Du anmoder om Statsforvaltningens stillingtagen til, om det er en lovlig kommunal aktivitet at støtte eller drive vede r- lagsfri cykeludlejning, når der hverken er tale om bipr o- duktion eller accessorisk virksomhed. Du vedlægger et svar på samme spørgsmål fra Overbor g- mesteren, hvor det blandt andet oplyses:

2 [ ] Du henviser til, at Am ager Øst Lokaludvalg i en henve n- delse t il kommunen har bedt om at der tilføres komm u- nale midler til et lokalt projekt, Bicycle Innovations Labs. Af oplysningerne i sagen fremgår det, at projektet, der drives af Miljøpunktet og støttes af Vejdirekt oratet og af Amager Øst Lokaludvalg, blandt andet tilbyder gratis u d- lån af cykler til borgere og besøgende i København. Miljøpunkt Am ager er en selvejende fond med egen b e- styrelse. Miljøpunktet modtager støtte i form af drift s- tilskud og støtte til enkelt stående projekter fra de to l o- kaludvalg på Amager, men lokaludvalgene har ikke b e- slutningskompetence i forhold til hvilke projekter milj ø- pun ktet påtager sig. Der er altså tale om et privat initi a- tiv, og ikke at kom munen driver vederlagsfri cykeludle j- ning. Miljøpunktets udlån af cykler er et non -profit projekt, der har til formål at understøtte en fort sat udvikling af cykelkult uren i København. Arbejdet i Bicycle Innovation Labs, herunder udlånet af cykler, understø tt er den må l- sætning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget i Københavns Cykelstrat egi , nemlig at få en d- nu flere Københavnere til at cykle, når de skal rundt i byen. Det prim ære formål m ed udlånet af cyklerne er at skabe et bedre kendskab t il forskellige cykeltyper. Man kan derfor blandt andet låne elcykler, cykelanhængere, fo l- decykler og ladcykler igennem projektet. Erfaringerne fra projektet viser, at mange lånere bruger den erfaring de har fået fra laboratoriet til bagefter at anskaffe sig en lignende cykel. Det er efter min opfatt else tale om et projekt, der hjæ l- per med at udbrede den cykelstrategi, som Borgerr e- præsentationen har vedtaget og dermed varet ager en komm unal interesse, der imødekommer et fælles behov i komm unen. Det er således bå de min og Økonomiforval t- ningens vurdering, at Bicycle Innovation Labs udlån af cykler ligger indenfor komm unalfuldmagten og at Am a- ger øst Lokaludvalg dermed lovligt kan give tilskud til projektet. Københavns Kommune er den 19. november 2012 fre m- kommet med en redegørelse for sagen. Kommunen oplyser blandt andet: S I D E 2

3 [ ] Det er således efter kommunens opfattelse tale om komm unal støtte til et projekt, som har sammenhæng med realiseringen af Københavns Cykelstrategi , som Borgerrepræsentationen har v edtaget. Proje k- tet har et generelt sigte og kommer i princippet alle komm unens borgere til gode. Det skal præciseres, at Miljøpunkt Amager ikke, som a n- ført af NN, drives udelukkende af Købe nhavns Kommune. Miljøpunkt Amager er en selvejende fond med egen bestyrelse. Udover den driftsstøtte, som miljøpunktet modtager fra de t o kommunale lokaludvalg på Amager, har miljøpunktet mulighed for at søge om f inansiering af enkeltstående projekter fra andre parter. Miljøpunktet har til sit cykelprojekt op nået finansiering fra såvel Vejdirektoratet (85%) som Amager Øst Loka l- udvalg (15%). Projekt et Cykelbiblioteket drives af B i- cycle Innovation Lab, som er et ableret af Miljøpunkt Amager og ledes af en styregruppe bestående af NN ( Direktør for Experimentariet), NN (Direktør for Copenhagenize Consulting) og NN (Centerleder i Miljøpunkt Amager). Det er efter Københavns Kommunes opfattelse tale om et offent ligtprivat partnerskab, som Københavns Kommune indenfor rammerne af komm unalfuldmagten lovligt har kunne give økonomisk støtte til. Amager Øst Lokalu d- valgs tilskud på 15 % af finansieringen overstiger ikke værdien af den kommunale interesse i projektet. Den 6. december 2012 er du kommet med dine bemær k- ninger til komm unens redegørelse. Du mener ikke, at der er hjemmel i hverken lovgivningen eller kommunalful d- magtsreglerne til at finansiere vederlagsfri cykeludlejning. Til støtte for din opfattelse anfører du blandt andet: [ ] Der er nu en hel del virksomheder i Købe nhavn som driver forretning ved at udleje cykler. Der er selvst ændige forretninger, hvis primære aktivitet best år i at udleje cykler enten hele året eller dele af året. Derudover er der m ange hoteller, cykelhandlere og t uristerhverv, der lejer cykler ud, og hvor cykeludlejning er en (betydelig) del af deres forretning. Det er konkurrenceforvridende, at Københavns Kommune via de kommunale Miljøpunkter finansierer vederlagsfri cykeludlejning under dække af at kalde det et cykelbi b- liotek. Der er ikke i lovg ivningen hjemmel til, at en S I D E 3

4 komm une kan st å for eller bet ale t ilskud til cykeludle j- ning, der ellers foregår på kommerciel basis. Forudsætningen for, at en kommune uden lovhjemmel kan yde støtte til eller selv stå for cykeludlejning er, at der kan ske som accessorisk virksomhed, eller at det er et resultat af en biproduktion, jf. Kommunalfuldmagten. Da det i den aktuelle sag ikke ses at være en kommunal drevet aktivitet, men en komm unal støttet aktivitet, kan det på ingen måde komme ind under komm unalfuldma g- tens regler om accessorisk virksomhed eller biprodukt i- on. Forudsætningen for, at kommunen kan engagere sig e f- ter kommunalfuldm agt en ville i øvrigt også være, at a k- tiviteten ikke er konkurrenceforvridende. Da cykeludle j- ning er en privat kommerciel akt ivitet mange steder i København, ville kom munen aldrig kunne yde støtte til at cykeludlejningen sker vederlagsfrit, idet en sådan støtte underbyder det kommercielle marked. Cykelbiblioteket udlåner ikke bare ordinære pedaldrevne cykler, men også elcykler, hvor d er er et selvst ændigt kommercielt marked på lige fod og i konkurrence med den kommercielle udlejning af bl.a. Segways, der foregår flere steder i København, bl.a. i Amager Strand park og på Kalvebod Brygge foruden ved flere hoteller. Efter m in opfattelse e r der således ikke hjemmel i hve r- ken lovgivningen eller i komm unalfuldmagten til at yde støtte, og en støtte må aldrig være konkurrenceforvr i- dende, og derfor vil kommunen ikke kunne st øtte et pr o- jekt, hvor udlejningen sker vederlagsfrit. Statsforvaltninge n har i Københavns Cykelstrategi på Københavns Kommunes hjemmeside kunnet læse, at formålet med cykelstrategien er et led i visionen om at gøre København CO 2 -neutral i 2025 og dermed en miljømetropol. Det fremgår af Miljøpunkt Amager s hjemmeside (www.miljopunkt-amager.dk), at Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter, som har til opgave at fremme milj ø- hensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan. Af fonde ns vedtægter fremgår det endvidere, at formålet er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og e n- gagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i he l- hedsorienterede miljøprojekter, der ind -tænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integratio n. Fonden skal desuden sikre en dialog mellem borgere, e r- hvervsliv, kommunen og forsyningsvirksomhederne om S I D E 4

5 væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almi n- delighed, det vil sige bå de skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige grundsætninger. Kommunalfuldmagtsreglerne De uskrevne kommunalretlige grundsætninger om ko m- muners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler hjemler, at kommuner kan varetage opg a- ver, der ikke er reguleret i lov. De økonomiske dispositi o- ner, som kommunen er bemyndiget til at foretage på grundlag af kommunalfuldmagtsreglerne, går typisk ud på at stille fo rskellige former for ydelser til rådighed for borgerne. Det kan også være vareydelser eller transportydelser. Karsten Revsbech henviser i Kommunernes Opg a- ver, 2. udgave, 2010, side 26, til, at en lidt særegen ydelse inden for rammerne af kommunalfuldmagten er de bycykler, som for eksempel Aarhus Kommune stiller til rådighed for borgerne. Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel af gennemføre foranstaltni n- ger eller støtte hertil blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekrit e- rium. Det indebærer blandt andet, at der skal foreligge en saglig kommunal interesse i aktiviteten, og at kommunen som udgangspunkt kun kan varetage opgaver, som ko m- mer alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode. Den kommunale interesse er ikke f ast afgrænset. Der sker til stadighed en udvikling i de samfundsmæssige behov og dermed også af, hvad der er relevante fælles behov i et lokalsamfund. Hvad der er en kommunal interesse beror i høj grad på traditionen. Som eksempel herpå nævner Karsten Rev s- bech, 2. udgave, 2010, side 53ff, blandt andet opbygning og vedligeholdelse af en infrastruktur og byplan - og byudviklingsmæssige forhold. Ligeledes henvises der til aktiv i- teter, der virker til fremme af idrætslivet, kulturformål, borgernes fritidsinteres ser samt miljøhensyn. Også he n- synet til folkesundheden anses for en relevant kommunal interesse. S I D E 5

6 Økonomi- og indenrigsministeren har i et svar til Folk etingets Kommunaludvalg på spørgsmålet Vil ministeren bedes redegøre for, om Københavns Kommunes udlej ning af de såkaldte bycykler t il en pris, der ligger under den pris, private udlej e- re kræver, er forenelig med den kommunale fuldmagt, samt o p- lyse i hvilket om fang komm unerne kan stille ydelser til rådi g- hed, som borgerne frivilligt kan benytte, hvor privat e e rhvervsdrivende ligeledes udbyder tilsvarende ydelser mod bet aling? blandt andet oplyst følgende: Jeg kan i anledning af spørgsm ålet generelt oplyse, at det efter almindelige grundsætninger om komm uners opgavevaretagelse, de såkaldte komm unalfuldmagt sregler, antages, at kommuner har m ulighed for at varetage opgaver vedrørende borgernes fritidsinteresser samt vedrørende t urisme. Endvidere kan kommuner efter di s- se re gler i vidt om fang varetage miljøhensyn. I det o m- fang udlån af cykler sker med henblik p å at varet age sådanne opgaver, vil det således kunne være i overen s- stemmelse med kommunalfuldmagtsregler. Jeg kan endvidere generelt oplyse for så vidt angår yde l- ser, som komm uner stiller til rådighed for borgerne med hjemmel i de ovenfor nævnte kommunalf uldmagtsregler, at det forhold, at der også er private udbydere på omr å- det, ikke er til hinder for, at en komm une stiller den p å- gældende komm unalfuldmagt sydelse til rådighed for borgerne til kost prisen eller derunder. (Kommunaludvalget , KOU Alm. Del, spørgsmål 155). Som eksempel herpå kan Statsforvaltningen henvise til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, side 278, om kulturelle formål, hvor det anføres, at det er et problem, at visse kulturelle aktiviteter varetages af private og foregår på forretningsmæssig basis, for e k- sempel drift af spillesteder for musik. Hvis kommunen etablerer tilsvarende aktiviteter (for eksempel spillesteder for musik), kan dette udkonkurrere de private. Det forhold er imidlertid ikke nogen hindring for, at kommunen eta b- lerer og driver en tilsvarende aktivitet under henvisning til det kulturelle formål. Kommunens formål må dog ikke v æ- re at opnå fortjeneste. Der antages således at gælde den uskrevne hovedregel, at kommuner er afskåret fra at påtage sig opgaver, der udelukkende eller overvejende har til formål at sikre komm u- nen en profit eller fortjeneste. Økonomi- og indenrigsministeren har i et svar til et me d- lem af Folketinget på spørgsmålet Finder ministeren, at det efter kommunalfuldmagten bør vær e en lovlig aktivitet at leje cykler ud vederlagsfrit, og finder ministeren, at det er S I D E 6

7 konkurrenceforvridende, at kommuner enten selv eller indirekte lejer cykler ud vederlagsfrit? blandt andet oplyst følgende: I begrundelsen for spørgsmålet er det anfø rt, at Københavns Kommune via blandt andet de kommunale lokalu d- valg er begyndt at leje cykler ud grat is. I den anledning kan jeg generelt oplyse, at det efter a l- mindelige grundsætninger om kommuners opgavevaret a- gelse, de såkaldte kommunalfuldm agtsregler, antages, at kommuner har m ulighed for at varetage opgaver ve d- rørende borgernes fritidsinteresser samt vedrørende t u- risme. Endvidere kan kommuner efter disse regler i vidt om fang varetage miljøhensyn. I det om fang udlån af cy k- ler sker med henblik på at vare tage sådanne opgaver, vil det således kunne være i overensstemmelse med ko m- munalfuldmagt sregler. (Folketingets Lovsekret ariat, , S 1580) Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig i brev af 23. december 2003 (journalnummer /151-19) om en kommunes deltagelse i en fond, der havde til fo r- mål af opføre og drive et idrætsanlæg. Blandt andet blev det anført, at en kommune uden lovhjemmel kan yde st øtte til en fonds varet agelse af opgaver, som kom munen selv lovligt kan varetage. H vis fonden i midlertid også varetager ikke - komm unale opgaver, skal komm unen sikre sig, at den komm u- nale støtte kun anvendes til varetagelsen af kommunale opg a- ver. I Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 27. marts 2007 om Skanderborgfestivalen, udtalte mini steriet blandt andet: Komm uner kan endvidere yde støtte til private foreni n- gers varetagelse af kommunale opgaver. Det er en beti n- gelse for en sådan kommunal støtte til foreninger, at samtlige de aktiviteter, som varetages af foreningen, lovligt vil kunne udføres af kommunen selv, eller at stø t- ten alene ydes til de aktiviteter, som komm unen lovligt selv ville kunne varetage. Komm unen skal i sidstnævnte tilfælde sikre, at støtt en, f.eks. ved ørem ærkning, alene kan anvendes til form ål, som komm unen lovligt ka n varetage. Hvis kommunen ønsker at yde en ikke -ørem ærket støtte til en forening, er det således bl.a. en bet ingelse for komm unens adgang til at yde støtte, at den private fo r- enings opgavevaretagelse ikke sker med henblik på at opnå en fort jeneste herved, idet kommunen ikke selv ville kunne varet age opgaven med dette formål for øje. S I D E 7

8 Morten Engberg behandler spørgsmålet om betaling for kommunale ydelser i Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, side 720 ff. Heraf fremgår blandt andet: Principperne for fastsættelsen af priser for komm unale ydelser beror på forskellige hensyn. Hensynet til at un d- gå konkurrenceforvridning har således i en del tilfælde ført til et krav om at kommunerne skal sælge deres yde l- ser t il markedsprisen, dvs. den højeste pris som kan o p- nås på det almindelige marked. I andre tilfælde hvor hensynet til at undgå konkurrenc e- forvridning ikke er så fremt rædende, har man lagt vægt på at det ikke er en kommunal opgave at opnå fortjen e- ste ved kommunens virksomhed. I disse tilfælde skal prisen derfor dække kommunens om kostninger inklusive dækningsbidrag til forrentning og afskrivning af anlæg s- investeringer (kost prisen). [ ] Morten Engberg oplister herefter nogle af de væsentligste tilfælde, hvor afsætning af kommunale varer og ydelser antages at skulle eller kunne ske til henholdsvis marked s- prisen, kostprisen, underpris eller uden vederlag. For e k- sempel skal kommunale varer og tjenesteydelser, der har karakter af biprodukter, overskudskapacitet og access o- risk virksomhed, der afsættes på det privat e marked, sælges til markedsprisen for at undgå ubillig konkurre n- ce. Inden for de kultur- og idrætsaktiviteter, der er omfa t- tet af kommunalfuldmagten, kan kommunerne enten stille ydelserne gratis til rådighed eller kræve en betaling, der ikke kan overstige kostprisen. Hvis aktiviteterne udøves som erhvervsvirksomhed, skal ydelserne dog stilles til r å- dighed til markedsprisen. Statsforvaltningens opfattelse Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det er et sagligt kommunalt formål at støtte det konkrete c ykelprojekt for dermed at tilgodese de kommunale hensyn, som komm u- nen har redegjort for. Projektet understøtter den målsætning, som Borgerr e- præsentationen har vedtaget i Københavns Cykelstrategi en målsætning om at få endnu flere købe n- havnere til at cykle, og udlån af cyklerne sker med det formål at understøtte en fortsat udvikling af cykelkulturen i København herunder skabe et bedre kendskab til fo r- skellige cykeltyper såsom el -cykler, cykelanhængere, foldecykler og ladcykler. Vi henviser til det ovenfor beskrevne om den kommunale interesse, hvorefter kommuner efter kommunalfuldmagt s- reglerne i vidt omfang kan varetage opgaver vedrørende S I D E 8

9 borgernes fritidsinteresser, folkesundhed, byudvikling s- mæssige forhold, turisme og i vidt omfang også mil jøhensyn, og at i det omfang udlån af cykler sker med henblik på at varetage sådanne opgaver, vil det kunne være i ove r- ensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Det er derfor Statsforvaltningens opfattelse, at opgaven med at stille cykler vederlagsfrit til rådighed i kommunen er en opgave kommunen selv vil kunne forestå for dermed at varetage de kommunale interesser, som er beskrevet ovenfor. Kommunens støtte til opgaven ydes til en fond, der driver den vederlagsfrie udlejning af cykler. Det fremgår af fondens vedtægter, at formålet er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og e n- gagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i he l- hedsorienterede miljøprojekter, der ind -tænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration. Fonden skal desuden sikre en dialog mellem borgere, kommunen og fors y- ningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati. Ved fondens stiftelse i 2003 modtog den en samlet indbetaling på kr fra Københavns Kommune, som b e- tegnes som den bundne kapital. Ingen del af fondens mi d- ler kan nogensinde uddeles til stifterne, bidragsydere e l- ler til stifternes livsarvinger eller ægtefæller, men skal anvendes til opnåelse af fon dens formål. Som beskrevet ovenfor kan en kommune efter kommuna l- fuldmagtsreglerne lovligt yde støtte til fonde, der varet a- ger opgaver, som kommunen lovligt selv kan varetage. Det er dog en betingelse for ydelse af en sådan kommunal støtte, at samtlige de a ktiviteter, som fonden varetager, lovligt vil kunne udføres af kommunen selv, herunder at fondens opgavevaretagelse ikke sker med henblik på at opnå fortjeneste herved, eller hvis fonden også varetager ikke kommunale opgaver, at kommunen øremærker stø t- ten. Kommunen oplyser, at fonden, foruden driftsstøtte, mo d- tager støtte til enkeltstående projekter i dette tilfælde udlån af cykler. Det pågældende projekt har efter det oplyste ikke til fo r- mål at opnå nogen form for profit. Særligt hvad angår det anførte om, at ydelserne stilles til rådighed uden vede r- lag, henviser vi til det af økonomi- og indenrigsministeren oplyste i svar til Folketingets Kommunaludvalg (jf. ove n- S I D E 9

10 for), hvoraf det fremgår, at for så vidt angår ydelser, som kommuner stiller til rådighed for borgerne med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, er det forhold, at der også er private udbydere på området, ikke til hinder for, at en kommune stiller den pågældende ydelse til rådighed for borgerne til kostprisen eller derunder. Kommunen ses såle des at handle inden for de beskrevne rammer i kommunalfuldmagten ved at yde fonden Milj ø- punkt Amager støtte til cykelprojektet. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre på baggrund af din henvendelse. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Københavns Kommune. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Merete Paasch Fuldmægtig S I D E 10

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent X 16-09- 2011 T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023 ABJ/tof. Et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner

Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023 ABJ/tof. Et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner ikke kan anses for at være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. 02-02- 2011 TILSYNET Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsens. BORGMESTERENS AFDELING Juridisk Service Aarhus Kommune

Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i henhold til udbudsbekendtgørelsens. BORGMESTERENS AFDELING Juridisk Service Aarhus Kommune Juridisk Service Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Sendes pr. e-mail: tilsynet@statsforvaltningen.dk Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Anmodning om fritagelse fra offentligt udbud i

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A 2014-193369 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 9-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes behandling af sagen om A Du har den 9. september 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus 25-05- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 24. august 2007 til en tidligere byrådspolitiker:

Statsforvaltningens skrivelse af 24. august 2007 til en tidligere byrådspolitiker: Statsforvaltningens skrivelse af 24. august 2007 til en tidligere byrådspolitiker: 24-08- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE Det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K 12-07- 2 0 1 3 Att. Advokat Niels Thestrup T i l s y n e t Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Statsforvaltningen henviser til brev af 21. marts

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere