Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til en borger. Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune"

Transkript

1 Statsforvaltningens brev til en borger T i l s y n e t Støtte til fond der driver vederlagsfri udlejning af cykler i Københavns Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslo vens 47 fører tilsynet med kommunerne. Du anmoder Statsforvaltningen om at tage stilling til, om det er en lovlig kommunal aktivitet, når Københavns Kommune via et miljøpunkt under et lokaludvalg driver en vederlagsfri cykeludlejning. Vi beklager indledningsvist den lange sagsbehandlingstid. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune ikke har handlet i strid med regler, hvis ove r- holdelse påses af Statsforvaltningen. S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M E R P A A D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S - O G T E L E F O N T I D E R f i n d e s p å w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k / t i d e r Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Ved af 19. august 2012 henvender du dig til Stat s- forvaltningen Hovedstaden (nu Statsforvaltningen). Du anmoder om Statsforvaltningens stillingtagen til, om det er en lovlig kommunal aktivitet at støtte eller drive vede r- lagsfri cykeludlejning, når der hverken er tale om bipr o- duktion eller accessorisk virksomhed. Du vedlægger et svar på samme spørgsmål fra Overbor g- mesteren, hvor det blandt andet oplyses:

2 [ ] Du henviser til, at Am ager Øst Lokaludvalg i en henve n- delse t il kommunen har bedt om at der tilføres komm u- nale midler til et lokalt projekt, Bicycle Innovations Labs. Af oplysningerne i sagen fremgår det, at projektet, der drives af Miljøpunktet og støttes af Vejdirekt oratet og af Amager Øst Lokaludvalg, blandt andet tilbyder gratis u d- lån af cykler til borgere og besøgende i København. Miljøpunkt Am ager er en selvejende fond med egen b e- styrelse. Miljøpunktet modtager støtte i form af drift s- tilskud og støtte til enkelt stående projekter fra de to l o- kaludvalg på Amager, men lokaludvalgene har ikke b e- slutningskompetence i forhold til hvilke projekter milj ø- pun ktet påtager sig. Der er altså tale om et privat initi a- tiv, og ikke at kom munen driver vederlagsfri cykeludle j- ning. Miljøpunktets udlån af cykler er et non -profit projekt, der har til formål at understøtte en fort sat udvikling af cykelkult uren i København. Arbejdet i Bicycle Innovation Labs, herunder udlånet af cykler, understø tt er den må l- sætning, som Borgerrepræsentationen har vedtaget i Københavns Cykelstrat egi , nemlig at få en d- nu flere Københavnere til at cykle, når de skal rundt i byen. Det prim ære formål m ed udlånet af cyklerne er at skabe et bedre kendskab t il forskellige cykeltyper. Man kan derfor blandt andet låne elcykler, cykelanhængere, fo l- decykler og ladcykler igennem projektet. Erfaringerne fra projektet viser, at mange lånere bruger den erfaring de har fået fra laboratoriet til bagefter at anskaffe sig en lignende cykel. Det er efter min opfatt else tale om et projekt, der hjæ l- per med at udbrede den cykelstrategi, som Borgerr e- præsentationen har vedtaget og dermed varet ager en komm unal interesse, der imødekommer et fælles behov i komm unen. Det er således bå de min og Økonomiforval t- ningens vurdering, at Bicycle Innovation Labs udlån af cykler ligger indenfor komm unalfuldmagten og at Am a- ger øst Lokaludvalg dermed lovligt kan give tilskud til projektet. Københavns Kommune er den 19. november 2012 fre m- kommet med en redegørelse for sagen. Kommunen oplyser blandt andet: S I D E 2

3 [ ] Det er således efter kommunens opfattelse tale om komm unal støtte til et projekt, som har sammenhæng med realiseringen af Københavns Cykelstrategi , som Borgerrepræsentationen har v edtaget. Proje k- tet har et generelt sigte og kommer i princippet alle komm unens borgere til gode. Det skal præciseres, at Miljøpunkt Amager ikke, som a n- ført af NN, drives udelukkende af Købe nhavns Kommune. Miljøpunkt Amager er en selvejende fond med egen bestyrelse. Udover den driftsstøtte, som miljøpunktet modtager fra de t o kommunale lokaludvalg på Amager, har miljøpunktet mulighed for at søge om f inansiering af enkeltstående projekter fra andre parter. Miljøpunktet har til sit cykelprojekt op nået finansiering fra såvel Vejdirektoratet (85%) som Amager Øst Loka l- udvalg (15%). Projekt et Cykelbiblioteket drives af B i- cycle Innovation Lab, som er et ableret af Miljøpunkt Amager og ledes af en styregruppe bestående af NN ( Direktør for Experimentariet), NN (Direktør for Copenhagenize Consulting) og NN (Centerleder i Miljøpunkt Amager). Det er efter Københavns Kommunes opfattelse tale om et offent ligtprivat partnerskab, som Københavns Kommune indenfor rammerne af komm unalfuldmagten lovligt har kunne give økonomisk støtte til. Amager Øst Lokalu d- valgs tilskud på 15 % af finansieringen overstiger ikke værdien af den kommunale interesse i projektet. Den 6. december 2012 er du kommet med dine bemær k- ninger til komm unens redegørelse. Du mener ikke, at der er hjemmel i hverken lovgivningen eller kommunalful d- magtsreglerne til at finansiere vederlagsfri cykeludlejning. Til støtte for din opfattelse anfører du blandt andet: [ ] Der er nu en hel del virksomheder i Købe nhavn som driver forretning ved at udleje cykler. Der er selvst ændige forretninger, hvis primære aktivitet best år i at udleje cykler enten hele året eller dele af året. Derudover er der m ange hoteller, cykelhandlere og t uristerhverv, der lejer cykler ud, og hvor cykeludlejning er en (betydelig) del af deres forretning. Det er konkurrenceforvridende, at Københavns Kommune via de kommunale Miljøpunkter finansierer vederlagsfri cykeludlejning under dække af at kalde det et cykelbi b- liotek. Der er ikke i lovg ivningen hjemmel til, at en S I D E 3

4 komm une kan st å for eller bet ale t ilskud til cykeludle j- ning, der ellers foregår på kommerciel basis. Forudsætningen for, at en kommune uden lovhjemmel kan yde støtte til eller selv stå for cykeludlejning er, at der kan ske som accessorisk virksomhed, eller at det er et resultat af en biproduktion, jf. Kommunalfuldmagten. Da det i den aktuelle sag ikke ses at være en kommunal drevet aktivitet, men en komm unal støttet aktivitet, kan det på ingen måde komme ind under komm unalfuldma g- tens regler om accessorisk virksomhed eller biprodukt i- on. Forudsætningen for, at kommunen kan engagere sig e f- ter kommunalfuldm agt en ville i øvrigt også være, at a k- tiviteten ikke er konkurrenceforvridende. Da cykeludle j- ning er en privat kommerciel akt ivitet mange steder i København, ville kom munen aldrig kunne yde støtte til at cykeludlejningen sker vederlagsfrit, idet en sådan støtte underbyder det kommercielle marked. Cykelbiblioteket udlåner ikke bare ordinære pedaldrevne cykler, men også elcykler, hvor d er er et selvst ændigt kommercielt marked på lige fod og i konkurrence med den kommercielle udlejning af bl.a. Segways, der foregår flere steder i København, bl.a. i Amager Strand park og på Kalvebod Brygge foruden ved flere hoteller. Efter m in opfattelse e r der således ikke hjemmel i hve r- ken lovgivningen eller i komm unalfuldmagten til at yde støtte, og en støtte må aldrig være konkurrenceforvr i- dende, og derfor vil kommunen ikke kunne st øtte et pr o- jekt, hvor udlejningen sker vederlagsfrit. Statsforvaltninge n har i Københavns Cykelstrategi på Københavns Kommunes hjemmeside kunnet læse, at formålet med cykelstrategien er et led i visionen om at gøre København CO 2 -neutral i 2025 og dermed en miljømetropol. Det fremgår af Miljøpunkt Amager s hjemmeside (www.miljopunkt-amager.dk), at Miljøpunkt Amager er et lokalt miljøcenter, som har til opgave at fremme milj ø- hensyn og bæredygtig udvikling på lokalt plan. Af fonde ns vedtægter fremgår det endvidere, at formålet er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og e n- gagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i he l- hedsorienterede miljøprojekter, der ind -tænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integratio n. Fonden skal desuden sikre en dialog mellem borgere, e r- hvervsliv, kommunen og forsyningsvirksomhederne om S I D E 4

5 væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Udtrykket lovgivningen forstås som gældende ret i almi n- delighed, det vil sige bå de skreven og uskreven ret, herunder offentligretlige grundsætninger. Kommunalfuldmagtsreglerne De uskrevne kommunalretlige grundsætninger om ko m- muners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler hjemler, at kommuner kan varetage opg a- ver, der ikke er reguleret i lov. De økonomiske dispositi o- ner, som kommunen er bemyndiget til at foretage på grundlag af kommunalfuldmagtsreglerne, går typisk ud på at stille fo rskellige former for ydelser til rådighed for borgerne. Det kan også være vareydelser eller transportydelser. Karsten Revsbech henviser i Kommunernes Opg a- ver, 2. udgave, 2010, side 26, til, at en lidt særegen ydelse inden for rammerne af kommunalfuldmagten er de bycykler, som for eksempel Aarhus Kommune stiller til rådighed for borgerne. Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel af gennemføre foranstaltni n- ger eller støtte hertil blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekrit e- rium. Det indebærer blandt andet, at der skal foreligge en saglig kommunal interesse i aktiviteten, og at kommunen som udgangspunkt kun kan varetage opgaver, som ko m- mer alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode. Den kommunale interesse er ikke f ast afgrænset. Der sker til stadighed en udvikling i de samfundsmæssige behov og dermed også af, hvad der er relevante fælles behov i et lokalsamfund. Hvad der er en kommunal interesse beror i høj grad på traditionen. Som eksempel herpå nævner Karsten Rev s- bech, 2. udgave, 2010, side 53ff, blandt andet opbygning og vedligeholdelse af en infrastruktur og byplan - og byudviklingsmæssige forhold. Ligeledes henvises der til aktiv i- teter, der virker til fremme af idrætslivet, kulturformål, borgernes fritidsinteres ser samt miljøhensyn. Også he n- synet til folkesundheden anses for en relevant kommunal interesse. S I D E 5

6 Økonomi- og indenrigsministeren har i et svar til Folk etingets Kommunaludvalg på spørgsmålet Vil ministeren bedes redegøre for, om Københavns Kommunes udlej ning af de såkaldte bycykler t il en pris, der ligger under den pris, private udlej e- re kræver, er forenelig med den kommunale fuldmagt, samt o p- lyse i hvilket om fang komm unerne kan stille ydelser til rådi g- hed, som borgerne frivilligt kan benytte, hvor privat e e rhvervsdrivende ligeledes udbyder tilsvarende ydelser mod bet aling? blandt andet oplyst følgende: Jeg kan i anledning af spørgsm ålet generelt oplyse, at det efter almindelige grundsætninger om komm uners opgavevaretagelse, de såkaldte komm unalfuldmagt sregler, antages, at kommuner har m ulighed for at varetage opgaver vedrørende borgernes fritidsinteresser samt vedrørende t urisme. Endvidere kan kommuner efter di s- se re gler i vidt om fang varetage miljøhensyn. I det o m- fang udlån af cykler sker med henblik p å at varet age sådanne opgaver, vil det således kunne være i overen s- stemmelse med kommunalfuldmagtsregler. Jeg kan endvidere generelt oplyse for så vidt angår yde l- ser, som komm uner stiller til rådighed for borgerne med hjemmel i de ovenfor nævnte kommunalf uldmagtsregler, at det forhold, at der også er private udbydere på omr å- det, ikke er til hinder for, at en komm une stiller den p å- gældende komm unalfuldmagt sydelse til rådighed for borgerne til kost prisen eller derunder. (Kommunaludvalget , KOU Alm. Del, spørgsmål 155). Som eksempel herpå kan Statsforvaltningen henvise til Karsten Revsbech, Kommunernes opgaver, 2. udgave, 2010, side 278, om kulturelle formål, hvor det anføres, at det er et problem, at visse kulturelle aktiviteter varetages af private og foregår på forretningsmæssig basis, for e k- sempel drift af spillesteder for musik. Hvis kommunen etablerer tilsvarende aktiviteter (for eksempel spillesteder for musik), kan dette udkonkurrere de private. Det forhold er imidlertid ikke nogen hindring for, at kommunen eta b- lerer og driver en tilsvarende aktivitet under henvisning til det kulturelle formål. Kommunens formål må dog ikke v æ- re at opnå fortjeneste. Der antages således at gælde den uskrevne hovedregel, at kommuner er afskåret fra at påtage sig opgaver, der udelukkende eller overvejende har til formål at sikre komm u- nen en profit eller fortjeneste. Økonomi- og indenrigsministeren har i et svar til et me d- lem af Folketinget på spørgsmålet Finder ministeren, at det efter kommunalfuldmagten bør vær e en lovlig aktivitet at leje cykler ud vederlagsfrit, og finder ministeren, at det er S I D E 6

7 konkurrenceforvridende, at kommuner enten selv eller indirekte lejer cykler ud vederlagsfrit? blandt andet oplyst følgende: I begrundelsen for spørgsmålet er det anfø rt, at Københavns Kommune via blandt andet de kommunale lokalu d- valg er begyndt at leje cykler ud grat is. I den anledning kan jeg generelt oplyse, at det efter a l- mindelige grundsætninger om kommuners opgavevaret a- gelse, de såkaldte kommunalfuldm agtsregler, antages, at kommuner har m ulighed for at varetage opgaver ve d- rørende borgernes fritidsinteresser samt vedrørende t u- risme. Endvidere kan kommuner efter disse regler i vidt om fang varetage miljøhensyn. I det om fang udlån af cy k- ler sker med henblik på at vare tage sådanne opgaver, vil det således kunne være i overensstemmelse med ko m- munalfuldmagt sregler. (Folketingets Lovsekret ariat, , S 1580) Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig i brev af 23. december 2003 (journalnummer /151-19) om en kommunes deltagelse i en fond, der havde til fo r- mål af opføre og drive et idrætsanlæg. Blandt andet blev det anført, at en kommune uden lovhjemmel kan yde st øtte til en fonds varet agelse af opgaver, som kom munen selv lovligt kan varetage. H vis fonden i midlertid også varetager ikke - komm unale opgaver, skal komm unen sikre sig, at den komm u- nale støtte kun anvendes til varetagelsen af kommunale opg a- ver. I Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 27. marts 2007 om Skanderborgfestivalen, udtalte mini steriet blandt andet: Komm uner kan endvidere yde støtte til private foreni n- gers varetagelse af kommunale opgaver. Det er en beti n- gelse for en sådan kommunal støtte til foreninger, at samtlige de aktiviteter, som varetages af foreningen, lovligt vil kunne udføres af kommunen selv, eller at stø t- ten alene ydes til de aktiviteter, som komm unen lovligt selv ville kunne varetage. Komm unen skal i sidstnævnte tilfælde sikre, at støtt en, f.eks. ved ørem ærkning, alene kan anvendes til form ål, som komm unen lovligt ka n varetage. Hvis kommunen ønsker at yde en ikke -ørem ærket støtte til en forening, er det således bl.a. en bet ingelse for komm unens adgang til at yde støtte, at den private fo r- enings opgavevaretagelse ikke sker med henblik på at opnå en fort jeneste herved, idet kommunen ikke selv ville kunne varet age opgaven med dette formål for øje. S I D E 7

8 Morten Engberg behandler spørgsmålet om betaling for kommunale ydelser i Forvaltningsret, 2. udgave, 2002, side 720 ff. Heraf fremgår blandt andet: Principperne for fastsættelsen af priser for komm unale ydelser beror på forskellige hensyn. Hensynet til at un d- gå konkurrenceforvridning har således i en del tilfælde ført til et krav om at kommunerne skal sælge deres yde l- ser t il markedsprisen, dvs. den højeste pris som kan o p- nås på det almindelige marked. I andre tilfælde hvor hensynet til at undgå konkurrenc e- forvridning ikke er så fremt rædende, har man lagt vægt på at det ikke er en kommunal opgave at opnå fortjen e- ste ved kommunens virksomhed. I disse tilfælde skal prisen derfor dække kommunens om kostninger inklusive dækningsbidrag til forrentning og afskrivning af anlæg s- investeringer (kost prisen). [ ] Morten Engberg oplister herefter nogle af de væsentligste tilfælde, hvor afsætning af kommunale varer og ydelser antages at skulle eller kunne ske til henholdsvis marked s- prisen, kostprisen, underpris eller uden vederlag. For e k- sempel skal kommunale varer og tjenesteydelser, der har karakter af biprodukter, overskudskapacitet og access o- risk virksomhed, der afsættes på det privat e marked, sælges til markedsprisen for at undgå ubillig konkurre n- ce. Inden for de kultur- og idrætsaktiviteter, der er omfa t- tet af kommunalfuldmagten, kan kommunerne enten stille ydelserne gratis til rådighed eller kræve en betaling, der ikke kan overstige kostprisen. Hvis aktiviteterne udøves som erhvervsvirksomhed, skal ydelserne dog stilles til r å- dighed til markedsprisen. Statsforvaltningens opfattelse Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det er et sagligt kommunalt formål at støtte det konkrete c ykelprojekt for dermed at tilgodese de kommunale hensyn, som komm u- nen har redegjort for. Projektet understøtter den målsætning, som Borgerr e- præsentationen har vedtaget i Københavns Cykelstrategi en målsætning om at få endnu flere købe n- havnere til at cykle, og udlån af cyklerne sker med det formål at understøtte en fortsat udvikling af cykelkulturen i København herunder skabe et bedre kendskab til fo r- skellige cykeltyper såsom el -cykler, cykelanhængere, foldecykler og ladcykler. Vi henviser til det ovenfor beskrevne om den kommunale interesse, hvorefter kommuner efter kommunalfuldmagt s- reglerne i vidt omfang kan varetage opgaver vedrørende S I D E 8

9 borgernes fritidsinteresser, folkesundhed, byudvikling s- mæssige forhold, turisme og i vidt omfang også mil jøhensyn, og at i det omfang udlån af cykler sker med henblik på at varetage sådanne opgaver, vil det kunne være i ove r- ensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Det er derfor Statsforvaltningens opfattelse, at opgaven med at stille cykler vederlagsfrit til rådighed i kommunen er en opgave kommunen selv vil kunne forestå for dermed at varetage de kommunale interesser, som er beskrevet ovenfor. Kommunens støtte til opgaven ydes til en fond, der driver den vederlagsfrie udlejning af cykler. Det fremgår af fondens vedtægter, at formålet er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og e n- gagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i he l- hedsorienterede miljøprojekter, der ind -tænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration. Fonden skal desuden sikre en dialog mellem borgere, kommunen og fors y- ningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati. Ved fondens stiftelse i 2003 modtog den en samlet indbetaling på kr fra Københavns Kommune, som b e- tegnes som den bundne kapital. Ingen del af fondens mi d- ler kan nogensinde uddeles til stifterne, bidragsydere e l- ler til stifternes livsarvinger eller ægtefæller, men skal anvendes til opnåelse af fon dens formål. Som beskrevet ovenfor kan en kommune efter kommuna l- fuldmagtsreglerne lovligt yde støtte til fonde, der varet a- ger opgaver, som kommunen lovligt selv kan varetage. Det er dog en betingelse for ydelse af en sådan kommunal støtte, at samtlige de a ktiviteter, som fonden varetager, lovligt vil kunne udføres af kommunen selv, herunder at fondens opgavevaretagelse ikke sker med henblik på at opnå fortjeneste herved, eller hvis fonden også varetager ikke kommunale opgaver, at kommunen øremærker stø t- ten. Kommunen oplyser, at fonden, foruden driftsstøtte, mo d- tager støtte til enkeltstående projekter i dette tilfælde udlån af cykler. Det pågældende projekt har efter det oplyste ikke til fo r- mål at opnå nogen form for profit. Særligt hvad angår det anførte om, at ydelserne stilles til rådighed uden vede r- lag, henviser vi til det af økonomi- og indenrigsministeren oplyste i svar til Folketingets Kommunaludvalg (jf. ove n- S I D E 9

10 for), hvoraf det fremgår, at for så vidt angår ydelser, som kommuner stiller til rådighed for borgerne med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne, er det forhold, at der også er private udbydere på området, ikke til hinder for, at en kommune stiller den pågældende ydelse til rådighed for borgerne til kostprisen eller derunder. Kommunen ses såle des at handle inden for de beskrevne rammer i kommunalfuldmagten ved at yde fonden Milj ø- punkt Amager støtte til cykelprojektet. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre på baggrund af din henvendelse. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Københavns Kommune. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Med venlig hilsen Merete Paasch Fuldmægtig S I D E 10

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune 1 1. j u n i 2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har på baggrund af omtale i pressen rejst sag om Nordfyn Kommunes bevilling af underskudsgaranti til

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger:

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger: 25-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har ved e-mail af 14. september 2011 rettet henve n- delse til Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget, Kommunaludvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 124 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0063 Dok.: ULP40062 Besvarelse af

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn

Vedtægter for den erhvervsdrivende. Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn Vedtægter for den erhvervsdrivende Fond Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende

Læs mere

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr.

Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Nordfyns Kommune - tilskud til Otterup Geværfabrik samt overdragelse af ejendommen for 1. kr. Statsforvaltningen har modtaget Nordfyn Kommunes henvendelse af 13. juli 2009 vedrørende Den selvejende institution

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet

Notat om mulighed for etablering af gratis Internet Sag nr. 21563 Notat om mulighed for etablering af gratis Internet I forlængelse af vores notat dateret 23. november 2005 har Økonomiudvalget i Københavns Kommune anmodet Bender von Haller Dragsted om en

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Udtalelse om cafédrift på en kommunes plejecentre 2016-31870 Dato: 11-10-2016 Fornyet henvendelse om cafédrift på plejecentre Skanderborg Kommune har anmodet Statsforvaltningen om en vejledende udtalelse

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for MiljøPunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København (omfattet af Fondsloven)

Vedtægter for MiljøPunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København (omfattet af Fondsloven) Vedtægter for MiljøPunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København (omfattet af Fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er MiljøPunkt Østerbro, Agenda 21 for et bæredygtigt København

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget sagen op til behandling af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Rudersdal Kommunalbestyrelse rudersdal@rudersdal.dk Dato: 22. januar 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2005-2075/181-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 31. januar 2006 med bilag rettede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet.

Konklusion Kultur- og Fritidsforvaltningen udlejer allerede i dag ledige lokaler efter reglerne om overskudskapacitet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Kommunikation NOTAT 25-07-2014 Juridisk vurdering af rækkevidden af reglerne om overskudskapacitet i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup.

Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark. Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. Statsforvaltningens brev af 15. maj 2007 til Region Syddanmark 15-05- 2007 TILSYNET Vedrørende regional støtte til Region Syddanmark Cup. MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Sagen vedrører hjemlen til at

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem

Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem Statsforvaltningens udtalelse til et Byrådsmedlem 1 1-0 8-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget din henvendelse af 21. december 2007 på vegne af Dansk Folkepartis gruppe i Kolding Byråd vedrørende Kolding

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Folketingsmedlem Y. Tivoli B. Du har ved brev af 16. december 2008 stillet spørgsmålstegn ved X Kommunes engagement i B.

Folketingsmedlem Y. Tivoli B. Du har ved brev af 16. december 2008 stillet spørgsmålstegn ved X Kommunes engagement i B. Folketingsmedlem Y 13. oktober 2009 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Tivoli B. Du har ved brev af 16. december 2008 stillet spørgsmålstegn ved X Kommunes engagement i B. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens

Læs mere

Kolding Kommunalbestyrelse Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Vedrørende Hviidsmindefonden.

Kolding Kommunalbestyrelse Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Vedrørende Hviidsmindefonden. Kolding Kommunalbestyrelse Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 27-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Hviidsmindefonden. A rettede i oktober 2003 henvendelse til Tilsynsrådet for Vejle Amt vedrørende

Læs mere