Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge"

Transkript

1 #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune har modtaget ansøgninger om opstilling af nye vindmøller ved Nørrekær Enge mellem Nibe og Løgstør. Vindmølleområdet er beliggende henover kommunegrænsen mellem de to kommuner, hvor der i 2009 blev opstillet 13 vindmøller. De eksisterende vindmøller har en totalhøjde på 127 meter og er fordelt med syv møller i Vesthimmerlands Kommune og seks møller i Aalborg Kommune. Vesthimmerlands Kommune har modtaget flere ansøgninger indenfor området, hvor der ønskes etableret op til yderligere 3-19 vindmøller. Ansøgningerne understøtter Vesthimmerlands kommunes ønsker om at udnytte området til vindmøller. Aalborg Kommune har modtaget én ansøgning indenfor området, hvor der ønskes etableret yderligere 18 vindmøller i tre rækker syd for og parallelt med den eksisterende række. Ansøgningen udnytter det i Aalborg Kommuneplan udlagte vindmølleområde og understøtter Aalborg Kommunes klimastrategi om, at strøm produceret på vindmøller i 2050 skal udgøre 80 % af elforbruget i hele kommunen. På baggrund af områdets udstrækning henover kommunegrænsen, er det afgørende, at der kan udvikles et sammenhængende og ensartet projekt, hvilket skal afspejle sig i den kommende planlægning. Med denne debatfolder indkalder de to kommuner synspunkter, idéer og forslag fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede. På den måde kan flest mulige hensyn indgå i det videre planlægningsarbejde. Figur 1: Skraveringen angiver de eksisterende potentielle arealer til opstilling af vindmøller.

2 Rammer for det videre planlægningsarbejde Som beskrevet er der flere forskellige ansøgninger og ønsker til udnyttelsen og udbygningen af Nørrekær Enge. Det er således uafklaret, hvordan et hovedforslag kunne se ud, og hvordan et eller flere alternative løsningsforslag kunne se ud. For kommunerne er det en forudsætning, at der er enighed om ét projekt, før det egentlige planarbejde kan sættes i gang. Kommunerne fastsætter, at møllerne skal stå på rette linjer enten parallelt med eller i forlængelse af den eksisterende række vindmøller. Der skal være et ensartet opstillingsmønster i hele vindmølleområdet. Møllerne skal have en totalhøjde mellem 125 og 150 meter, og i tilfælde af at de nye og de eksisterende møller får forskellige højder, skal der redegøres for de visuelle og landskabelige påvirkninger af dette. Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer I nogle af ansøgningerne ønskes det at opstille nogle af vindmøllerne udenfor de udpegede vindmølleområder (de skraverede områder på Figur 1). Dette kan kun lade sig gøre, fordi ansøgerne har aftaler om opkøb og nedlæggelse af konkrete nabobeboelser, hvilket muliggør en bedre udnyttelse af vindmølleområdet. Skal sådanne ændringer gennemføres, skal der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for vindmølleprojektet, der udvider den gældende kommuneplanramme, så den kan rumme det ansøgte vindmølleprojekt. Visualiseringer Nørrekær Enge er et stort vindmølleområde. Ved en maksimal udnyttelse af området (den største ansøgning) er der ud over de 13 eksisterende vindmøller ønsker om at opføre yderligere 37 vindmøller. For at give et billede af det, er der nedenfor lavet visualiseringer af dette maksimale projekt. Den eksisterende række vindmøller er 127 meter høje, mens de nye vindmøller er 150 meter høje. Visualisering nummer 1 fra Aggersund. Afstand fra visualiseringspunkt 1 til nærmeste vindmølle er 2,7 kilometer. Visualiseringen viser det maksimalt ansøgte projekt, hvor der ud over de 13 eksisterende vindmøller er yderligere tre parallelle rækker med yderligere 37 vindmøller. Den eksisterende række møller er til venstre. 2/5

3 Visualisering nummer 2 fra Vår. Afstand fra visualiseringspunkt 2 til nærmeste vindmølle er ca. 800 meter. Visualiseringen viser det maksimalt ansøgte projekt, hvor der ud over de 13 eksisterende vindmøller er yderligere tre parallelle rækker med yderligere 37 vindmøller. De eksisterende møller står længst til højre i billedet. Visualisering nummer 3 fra Næsborg Kirke. Afstand fra visualiseringspunkt 3 til nærmeste vindmølle er ca. 1,6 kilometer. Visualiseringen viser det maksimalt ansøgte projekt, hvor der ud over de 13 eksisterende vindmøller er yderligere tre parallelle rækker med yderligere 37 vindmøller. De eksisterende møller står bagerst i billedet. Visualisering nummer 4 fra Haverslev Havn. Afstand fra visualiseringspunkt 4 til nærmeste vindmølle er ca. 1,9 kilometer. Visualiseringen viser det maksimalt ansøgte projekt, hvor der ud over de 13 eksisterende vindmøller er yderligere tre parallelle rækker med yderligere 37 vindmøller. De eksisterende møller står forrest i billedet. 3/5

4 Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering Hvis Vesthimmerlands og Aalborg kommuner efter debatfasen ønsker at igangsætte planlægningen for vindmølleprojektet i Nørrekær Enge, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for projektet. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. For vindmølleprojekter gælder det, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, hvis der opstilles mere end tre vindmøller i et samlet projekt og/eller vindmøllerne har en totalhøjde på over 80 meter. Dette vil være tilfældet i Nørrekær Enge. En VVM-redegørelse skal belyse såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på omgivelserne, herunder: Forhold for befolkning, dyr og planter. Jord-, vand-, luft og klimatiske forhold. Omfanget af trafik og transport. Kulturarven. Landskabet. Afledte virkninger på samfundsøkonomien. Endvidere skal der i forbindelse med VVM-redegørelsen udarbejdes en miljøvurdering, der yderligere ser på forhold som menneskers sundhed, samt redegøre for hvorledes miljøkrav overvåges. Hvad kigger vi særligt på i denne sag? VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold: Påvirkning af nabobeboelser herunder støj- og skyggepåvirkning Projektets påvirkning af nabobeboelser skal nærmere beskrives og vurderes. Det drejer sig om støjpåvirkningen, skyggekast fra vindmøllens roterende vinger samt påvirkning af udsigten fra nabobeboelsen. Visuel- og landskabelig påvirkning, herunder samspillet med andre vindmøller og omkringliggende tekniske anlæg Udvidelsen af Nørrekær Enge skal ske i sammenhæng med de 13 eksisterende vindmøller ved Nørrekær Enge, og mod vest ligger Aggersundbroen. Det skal vurderes, hvordan oplevelsen af landskabet bliver påvirket af både eksisterende og planlagte vindmøller samt øvrige tekniske anlæg i området. Det vil blandt andet ske gennem visualisering på fotos. Påvirkning af oplevelsen af landskab, kirker og kulturmiljøer. Vindmøllernes påvirkning af det flade fjordlandskab samt udsigten til området fra de omkringliggende højere landskaber skal undersøges. Endvidere skal vindmøllernes påvirkning af oplevelsen af de nærmeste kirker og kulturmiljøer undersøges. Påvirkning af naturområder og rekreative funktioner, herunder beskyttede dyre- og plantearter I VVM-redegørelsen skal vurderes, hvor vidt vindmølleprojektet vil påvirke naturområderne, og plante- og dyreliv i området i øvrigt. Påvirkning af grundvand, vandløb mv. VVM-redegørelsen skal afdække om der i forbindelse med etablering af tilkørselsveje til vindmøllerne vil være udfordringer i forhold til eksisterende vandløb, hvoraf nogle kan være beskyttede. Lysafmærkning i forhold til lufttrafik Kravene til lysmarkering vil være et fokuspunkt i VVM-fasen for de nye vindmøller. Det forventes, at der kan sikres en samlet lysmarkering tilsvarende den, der er på de eksisterende møller. Klima- og energimæssige forhold, bl.a. energiproduktion og hensynet til bæredygtighed Vindmøllerne vil have en positiv virkning på klimaet, idet de vil mindske udledningen af CO 2 og andre drivhusgasser til atmosfæren. Værditabsordningen I henhold til VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi), der senest er revideret i december 2013, kan der søges om erstatning for værditab på fast ejendom forårsaget af opsætning af vindmøller. Bygherre er forpligtet til at afholde et offentligt møde om værditabsordningen, hvor der også skal redegøres for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende ejendomme. Mødet skal afholdes senest fire uger inden høringsfasen for VVM, kommuneplantillæg og lokalplan udløber. Boligejere inden for en afstand af seks gange vindmøllernes totalhøjde kan gratis få vurderet værditab, mens ejere i større afstand skal betale kroner for at få vurderet eventuelt værditab. Ordningen administreres af Energinet.dk, der nedsætter en kommission til at fastsætte omfanget af en eventuel erstatning. 4/5

5 Lokalt medejerskab VE-loven fastsætter, at bygherre skal udbyde mindst 20 % af møllernes produktion i andele til lokalbefolkningen. Alle personer over 18 år bosiddende maksimalt 4,5 km fra opstillingsstedet, uanset i hvilken kommune de bor, har fortrinsret til 50 andele. De resterende andele skal udbydes i hele henholdsvis Vesthimmerland og Aalborg Kommune. Energinet.dk administrerer ordningen og trækker lod, hvis der er interesse for flere andele, end der er til rådighed. Grøn Ordning Alle vindmølleprojekter skal i henhold til VE-loven bidrage til en grøn pulje, som skal anvendes til kompenserende foranstaltninger for tab af rekreative værdier. For hver MW (MegaWatt) installeret vindmølleeffekt opspares kroner i en pulje administreret af Energinet.dk, hvorfra kommunen kan ansøge om midler til projekter, eksempelvis styrkelse af lokalområdet. Formålet med projekterne skal være at styrke accepten af vindmøller og vedvarende energi generelt. Foreløbig tidsplan Første led i planprocessen er denne debatfolder, hvor Vesthimmerlands og Aalborg kommuner over en periode på 5 uger indkalder synspunkter, idéer og forslag fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede. Såfremt kommunerne efter debatfasen fortsat ønsker at arbejde videre med projektet, kan der igangsættes en mere detaljeret planlægning. En sådan planlægning vil omfatte et forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse og miljørapport og et forslag til lokalplan. Disse planer forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring primo Det forventes at planforslaget kan godkendes endeligt medio Deltag i debatten Hvilke forhold mener du, at Vesthimmerlands og Aalborg kommuner bør belyse nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for området? Eksempelvis: - Steder, som det findes særligt vigtigt at visualisere vindmøllerne fra. - Undersøgelser udover de skitserede, der bør indgå i miljøvurderingen. - Andre emner, der bør indgå i vurderingen. Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Kultur, Plan og Fritid By- og Landskabsforvaltningen Anette Kümpel Peter Serup Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest den 5. november 2014 på: Eller pr. brev til: Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Himmerlandsgade 27 By- og Landskabsforvaltningen 9600 Aars Plan & Udvikling Stigsborg Brygge Nørresundby Vi foretrækker elektronisk post ( ). Dette debatmateriale og yderligere oplysninger om projektet, kan ses på kommuneplan for Vesthimmerlands Kommune eller Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside under emner i fokus eller Aalborg Kommunes hjemmeside under Nyheder. Informationsmøde Der afholdes informationsmøde om planlægningen og projektet Onsdag den 22. oktober 2014 kl i Huset, Nymøllevej 115, Farstrup, 9240 Nibe 5/5

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere