Kulturpengene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturpengene 2004 1"

Transkript

1 Kulturpengene

2 Kulturpengene 2004 Offentlige udgifter til kultur 2004 Udgivet af: Kulturministeriet, 2005 Redaktion: Susanne Back Sørensen, ledelsesssekretariatet Oplag: Udkommer kun elektronisk Kulturministeriet Nybrogade København K Telefon E-post: ISBN:

3 Billedkunst Litteratur Teater og dans Film Arkitektur og design Samlet kulturbevaring Biblioteker Arkiver Museer og zoologiske haver... 40!"# $ Samlet uddannelsesstøtte Internationale kulturelle formål Anlæg Andre kulturelle formål Provinspuljen

4 Kulturpengene 2004 Kulturpengene 2004 fortæller om de samlede offentlige udgifter, der i 2004 er afsat til kulturelle formål. Tallene omfatter pengene på finansloven, tipsmidlerne og licensindtægterne. Hertil kommer kommuners, amtskommuners samt Hovedstadens Udviklingsråds forventede udgifter til kultur. Kulturpengene 2004 er alene tilgængelig på Kulturministeriets hjemmeside, Kulturpengenes indledende kapitel er en oversigt over de samlede offentlige kulturudgifter. Kapitlerne 2-5 beskriver hver et kulturområde (musik, teater osv.) og indeholder: tabeller over offentlige udgifter fordelt på institutioner og deres formål korte beskrivelser af disse institutioner og formål udvalgt statistik på området. Kapitel 6 giver et indblik i de offentlige udgifter på områder, der går på tværs af de traditionelle skel mellem kunst- og kulturområder. Det kan være de samlede uddannelsesmidler eller de midler, der bruges på arbejdet med børn og unge. Alle de midler, der beskrives i kapitel 6, indgår også i kapitlerne 2-5, de er nu blot fordelt på en anden måde for at give et indblik i særlige områder. Til sidst i hvert kapitel findes en kort tekst om et af de væsentlige intiativer, der har været på området i Alle tal i Kulturpengene er nettoudgifter og er ekskl. moms. Der er foretaget fradrag for indtægter og statsrefusion. På enkelte områder er der indtægter, som ville ændre billedet af aktivitetsniveauet en smule, hvis de blev medtaget. I tabellerne kan afrunding til hele tusinder eller til mio. kr. med én decimal medføre, at summen af tallene i en søjle eller række er forskellig fra den opgivne total. Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen i Danmark samt Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) står for oplysningerne om kommunernes og amternes udgifter, inkl. Københavns og Frederiksberg Kommuner. Kulturstatistikkerne er hentet fra Danmarks Statistiks publikationer eller fra Socialforskningsinstituttets undersøgelse Kultur og fritidsaktiviteter v. Torben Fridberg. Det er ikke muligt at få en præcis opgørelse over alle de midler, som privatpersoner, private fonde og virksomheder yder til kultursektoren. Opgørelsen i Kulturpengene er derfor ikke udtryk for den samlede økonomi i kultursektoren, men alene en opgørelse over de offentlige udgifter til kultur. 4

5 Offentlige udgifter til kultur!! " #$ "% & & '%# ## (# % * * +, -!-.% // - * * // **/ * /,- /,-,,,* -, + *+!+ "# -// -// -/ - ( % -*/ + -* -* "0%%% # $ /-, *-. +, - +*-,!,, -! (& +, - +, +-, % 1 +,/ +*/, -+,,!* ( # $ +,*,/ (0 *,* -* /!+, "0% # $ %&2 * -/ -*/ 0,+,+!*,/ +/ -!-/ &%! 3%# !- //,!-*,, ) )5,, -!+** % *- /* *- * *-/- # $ * - +* +* &3%# 22 -! 4 -! !3%#,!*,, //, *!*+*/,!,*-,!,*-,,,,!,+ 2"0% # $ %&&0$6# 0%'3 # $ %&0# 22 &%%3%# $'$$ % & 7 3&% 7 3 5

6 " #$ "% & & '%# ## (# ) %,,8 /8 /+8-8 *8-8 8.% /-8 *8 /8 8 -,8 8 8 /, /8,8 8 "# /++8 8 / ( % //-8, "0%%% # $ //8 * *8,* (& /*8 *8 // % 1,+8 /8 *8 -+8 *+8-8 ///8 ( # $ -8,8 *8, (0 /,8,8-8, "0% #$ %&2 *8,8 /,*8 8,8 8 /// ,/* &%! 3%# ,8 -/8,8-8 )5 /8 8,-8 % /*8 8 // ///8 # $ 8,* & 3%# ! 3%# +-8 *8,8 8 8,8 8 2"0% # $ %&&0$6# 0%'3 # $ %&0# 22 4 &%%3%# $'$$ % & 6

7 ""9:9" " Stat, amter og kommuner bidrager alle til de offentlige kulturbevillinger. Arbejdsdelingen mellem de offentlige myndigheder er under løbende udvikling, og det afspejles bl. a. i fordelingen af kulturudgifterne. De sammenlagt over 13,6 mia. offentlige kulturkroner (ekskl. licensmidler) fordeler sig således: Procentvis fordeling af samlede offentlige kulturudgifter i 2004 (finanslov og tips) HUR 1 % Amter 3 % Staten 39 % Kommuner 57 % Der anvendtes i 2004 knap 5,3 mia. kr. af staten (inkl. tipsmidler), 7,8 mia. kr. af kommunerne, 0,4 mia. kr. af amterne og 0,1 mia. kr af Hovedstadens Udviklingsråd (HUR). Ud over HUR s kulturudgfter bidrager Københavns og Frederiksberg Kommuner samt de tre hovedstadsamter desuden direkte til kulturen. Bornholms Regionskommunes kulturudgifter er medtaget som kommuneudgifter. Hovedprincippet for opgavefordelingen mellem stat, amt og kommune er, at staten har ansvaret for det, der stiller særlige krav om en national indsats, mens kommunerne og amterne tager sig af de kulturelle opgaver, som vedrører det lokale kulturudbud, og som der er lokalt engagement i. I realiteten afspejler arbejdsdelingen imidlertid også, at lovgivningen på de forskellige kulturområder har udviklet sig i takt med forskellige politiske ønsker. Som det fremgår af tabel 1, bærer staten hovedansvaret for støtten til skabende kunst, arkiverne, uddannelsesinstitutionerne og det internationale kultursamarbejde. Kommunerne har hovedansvaret for folkebibliotekerne og idrætsområdet. Amternes kulturbidrag går primært til teater, museer og musik. 7

8 (.:9 Grafisk ser fordelingen af statens kulturbudget på de 14 områder, der er indeholdt i tabel 1, således ud: Mio. kr Statens kulturudgifter (finanslov og tips) i 2004 fordelt på formål Musik Billedkunst Litteratur Teater Film Arkitektur og Design Fælleskunstneriske formål De statslige midler til kultur stammer fra finansloven, fra tipsmidler og fra licensindtægter. Grafisk ser fordelingen mellem disse således ud: Biblioteker Arkiver Museer og zoo Andre kulturelle formål Anlæg Fællesformål og reserver* Idræt Radio og tv, ekskl. licensmidler** Statens kulturudgifter i 2004 fordelt på finanslov, tips og licens (Mio. kr.) Licens 3550,2 Tips 997,2 Finanslov 4321,5 8

9 "% &# I 2004 er der på Kulturministeriets område afsat i alt 4.321,5 mio. kr. på finansloven. Midlerne er fordelt med 2351,6 mio. kr. til driftsudgifter, 1727,9 mio. kr. til tilskud og 241,6 mio. kr. til anlægsudgifter. Driftsudgifterne anvendes til at drive Kulturministeriets mere end 40 statsinstitutioner. Tilskuddene fordeles dels af en række råd og nævn som f.eks. Statens Kunstfond, Kunstrådet og Det Danske Filminstitut, og anvendes dels til en række refusionsordninger og tilskud mv. til især musik- og teaterformål. Anlægsudgifterne anvendes langt overvejende til anlægsarbejder på Kulturministeriets statsinstitutioner som f.eks. Det Kongelige Bibliotek og Det Kongelige Teaters Nye Skuespilhus. Der ydes dog også enkelte mindre anlægstilskud til selvejende institutioner. '%# Statens kulturudgifter 2004: Fordeling på drift, tilskud og anlæg (Mio. kr.) Tilskud 1727,9 Anlæg 241,6 Drift 2351,6 De statslige kulturudgifter omfatter også tipsmidler. Tipsmidlerne består af penge fra Dansk Tipstjenestes overskud. Midlerne går til en række formål, der er fastsat i tipsloven, fordelt på Finansministeriets, Kulturministeriets, Miljø- og Energiministeriets, Undervisningsministeriets, Socialministeriets og Sundhedsministeriets områder samt Grønland og Færøerne. Kulturministeriets område tegner sig i 2004 for knap 1 mia. kr. af de 1,4 mia. kr., som Tipstjenesten i alt uddeler. I nedenstående tabel ser man, hvordan tipsmidlerne på Kulturministeriets område er fordelt. '%# $ ;'$ # %% # $!! - 9

10 # $ # :# :# %0%4" :%9<# %4 0% :%"# 0% 4 (0 % )%&06%%' %"% % -,, * -,* ** //, 2'%=%% %%$6 $%$%' :% '%=%% &%-$ ; # %'- '%# %'!'->-!# %! 3%# Alle husstande og virksomheder mv., der har opstillet et radio- eller tv-apparat, skal betale licens. De samlede licensindtægter anslås i 2004 at beløbe sig til mio. kr., der fordeles til hhv. DR, TV 2/DANMARK, de regionale TV 2-virksomheder samt ikke-kommercielle lokalradio- og -tv-stationer mv., jf. afsnittet om radio og tv. 10

11 2. Kunstområder Kulturpengene viser både de samlede midler, der bruges til kunstområderne, og alle de midler, der bruges til de enkelte kunstområder. Kunstområder (.!! " #$ "% & & '%# ## (# ) % * +, -!-.% // * * // **/ * /,-,, -, + *+!+ "# -// -/ - ( % -*/ + -* "0%%% # $ 4 %% " % & # %% % *- *- A %%& & * * &%& <%2 + +!,, +*, +/ - /* )5 -! "0%%% # $ /-, *- %,* /* *,-* 26%# 0%% %# #?&%& (": Statens Kunstfonds samlede bevilling til kunststøtte i 2004 er på 73,1 mio. kr., eksklusive livsvarige ydelser. Sekretariatsbetjeningen af Statens Kunstfond varetages af Kunststyrelsen. B Kunststyrelsen er sekretariat for Kunstrådet og dets 5 udvalg. Styrelsen varetager også tilskudsadministration og har operative, udførende opgaver for Kunstrådet og dets udvalg i forbindelse med international kulturudveksling. Kunstrådet blev etableret i 2003 med lov om Kunstrådet, der blev vedtaget enstemmigt i Folketinget i foråret Kunstrådet har til formål at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. A9(C9(:C C9(:C9 Kunstrådet har i perioden årligt 40 mio. kr. til rådighed til at fremme talentudvikling og øget kunstnerisk aktivitet på alle kunstområder. Det skal ske ud fra kriterier, som Kunstrådet definerer i sin handlingsplan. STATISTIK OM KUNSTSTØTTE (. //, //* /// - 11

12 %% 5 (<%2 (6&0 +/+ /, // / +, / /* /* +,/,, /, ( %%# < % ' & *, /. % %%# + +/,/ *, * %C0% % )$&0,,/ - -* 2%!&%& <%!"//* %$! %0 %%' 22 &% & 5%%. %%<%% & %$- %C0% % )$&0 12

13 !!!! + + " # $ "% & '%# ## 2 (# 2 ) %$,+,+ &%& <%222 %% 222 %% % *+ - -, :!:% % %& # + + :D<%% %& # C%=<%% %& # /* /* :"<%% %& #,, =<%% %& # * * <# %% %& # - - %%,/ 4 4 <# %%'%, ( , -,- - * +, 2: ## %'33%E# % &% 2226%# 0%% %# #?%% 5,-#!! &%& 2222(% %# &# %# %%# %; %' 4, F::C(9 Kunstrådet har til opgave at virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Kunstrådets musikudvalg står for fordelingen af de statslige midler til musikformål. %$# % # $ %&% (.,!! + (# 6# %&% #; -- %%' %# 3& % %# &%#&! % ( # $ %' %6 %%! *, - + *, + -!-,- CC(9B: Af Statens Kunstfonds 275 lisvarige ydelser til skabende kunstnere er 35 tildelt komponister. Udgifterne hertil er årligt ca. 2,8 mio. kr. (": 13

14 Tonekunstudvalgene for henholdsvis den klassiske og den rytmiske musik i Statens Kunstfond støtter den skabende kunst inden for musikområdet gennem uddeling af arbejdsstipendier, legater, produktionspræmier og betaling af bestillingshonorarer mv. Udvalgene disponerede samlet over ca.12,2 mio. kr. i (:: De fem landsdelsorkestre er symfoniorkestrene i Århus, Aalborg, Odense, Sønderjylland og på Sjælland. De skal medvirke til at fremme musiklivet i landsdelene. Orkestrene skal afholde koncerter med et alsidigt repertoire af ældre og nyere klassisk musik, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år Underskuddet ved driften af orkestrene dækkes dels ved amts- og/eller primærkommunale tilskud, dels ved statstilskud. På finansloven for 2004 er der afsat 80,6 mio. kr. til dette formål. Bevillingen til Aalborg Symfoniorkester er i 2004 medregnet under regionale kulturaftaler. C( Der er i alt seks musikkonservatorier i Danmark: Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Vestjysk Musikkonservatorim, Nordjysk Musikkonservatorium, Det Fynske Musikkonservatorium samt Rytmisk Musikkonservatorium. Konservatorierne skal tilsammen varetage den højeste uddannelse i musik og musikpædagogik inden for klassisk og rytmisk musik og i øvrigt bidrage til fremme af musikkulturen i Danmark. Desuden udøver de kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed og kan på videnskabeligt grundlag drive forskning inden for deres fagområder. (9: Kunstrådets musikudvalg yder tilskud til Musikalske Grundkurser (MGK). MGK er et treårigt overbygningskursus, knyttet til en centralt placeret, større musikskole i amtet. Uddannelsen har til formål at uddanne musikudøvere, der kan stimulere det lokale musikliv og forberede til optagelse på en videregående musikuddannelse. Undervisningen på de statsstøttede grundkurser er gratis for eleverne. Der er etableret MGK i samtlige amter. Kunstrådet kunne i 2004 inden for en ramme på 74,5 mio. kr. refundere op til 25 procent af lærerlønningerne ved musikskoler, der drives som kommunale institutioner eller som selvejende institutioner med kommunale tilskud. Det er en betingelse for at opnå støtte fra staten, at eleverne ikke betaler mere end 1/3 af bruttoudgiften ved musikskolens drift. Der er desuden afsat 20 mio. kr. fra tipsmidlerne i perioden til talentudvikling, talentpleje og pleje af den musikalske fødekæde. B7: Kunstrådets musikudvalg yder tilskud til musikdriften af en lang række spillesteder landet over, under forudsætning af at spillestederne modtager et lignende kommunalt eller amtskommunalt tilskud. Tilskuddet til de rytmiske spillesteder ydes i form af honorarstøtte eller som tilskud til regionale spillesteder. Ordningen administreres inden for rammerne af den på finansloven afsatte bevilling. For 2004 er der på finansloven afsat 25,7 mio. kr. til de rytmiske spillesteder. Desuden er der i forbindelse med Kulturminiteriets musikhandlingsplan afsat 7,5 mio kr. fra tipsmidlerne om året til at udbygge og udvikle den eksisterende ordning. ((: Kunstrådet har ansvaret for den internationale kulturudveksling på musikområdet. Kunstrådets midler hertil er på finansloven ikke opdelt på kunstområder. 14

15 9(("( Som led i Kulturministeriets indgåelse af regionale kulturaftaler overføres en række statslige tilskud til musik, teater- og museumsformål til seks kulturregioner. Kulturregionerne er Odense, Salling-Fjends, Storstrøm, Vestsjælland, Århus og Aalborg/Nordjylland. Den regionale rammebevilling modsvares af regional medfinansiering. Denne medfinansiering er imidlertid specificeret på delformål og fremgår derfor ikke i linjen for den regionale rammebevilling. Den kulturelle rammebevilling til musikformål bestod i 2004 alene af tilskud til musikskoleundervisning på i alt 6,5 mio kr. %% (.* //+ //, //* /// - ( % (! *! -!* --!, -! -! -!/ -!/ /! & 5%%<% 15

16 Billedkunst /.% /!! " #$ "% & & '%# ## (# %$ %% 2,+,+ &%& <%2 + + : (# 6 % G; % %< * * %C0% % )$& %# %.%% :D<%%# :"<% %# * * # 4:G(9< + (22 / +- // * * ) // 26%# 0%% %# #?%% 5,-#!!&%& 22(#<#!!H%%H;# %% F::.:.: Der er på finansloven afsat 31,6 mio. kr. til billedkunstformål under Kunstrådet. I Kunstrådet varetager fagudvalget for billedkunst opgaven. ("::.: :.: I Statens Kunstfond støttes billedkunsten i det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg og udvalget for kunst i det offentlige rum. Indkøbs- og legatudvalget foretager indkøb af billedkunst, design og kunsthåndværk. Værkerne deponeres i bygninger og anlæg, hvortil offentligheden har adgang. Udvalget uddeler herudover arbejdsstipendier, legater, produktionspræmier mv. Udvalget disponerer i 2004 over ca. 17,6 mio. kr. Udvalget for kunst i det offentlige rum tildeler midler til udsmykning af bygninger og anlæg, hvortil offentligheden har adgang. Udvalget disponerer i 2004 over ca. 9,5 mio. kr. CC(9B: Af Statens Kunstfonds 275 lisvarige ydelser til skabende kunstnere er 93 tildelt bildende kunstnere. Udgifterne hertil er årligt ca. 7,5 mio. kr. :99((:":A ":A Akademiet udgør sammen med Kunstakademiets skoler og bibliotek Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster. Det virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål og står til rådighed for amtskommunale og kommunale myndigheder. G)(.9:9.B99 9.B99 Charlottenborg Udstillingsbygning udstiller dansk, nordisk og international kunst, dels som bestyrelsesarrangerede udstillinger, dels som udstillinger på lejebasis. G":(.: ":(.: Med vedtagelsen af lov om Kunstrådet og etableringen af Kunststyrelsen er Center for Dansk Billedkunst blevet nedlagt. Centerets opgaver er overført til Kunststyrelsen, og ansvaret for den internationale 16

17 kulturudveksling på billedkunstområdet ligger nu i Kunstrådet, hvor mål og strategier formuleres i Udvalget for dansk billedkunst i udlandet. (CI :"9)F:CI 9)F:CI Statens Værksteder for Kunst og Håndværk har værksteder, undervisningslokaler og andre faciliteter, som stilles til rådighed for kunstnere og kunsthåndværkere, designere og konservatorer til specialopgaver og eksperimentel virksomhed. I tilknytning til værkstedsdriften administrerer Statens Værksteder for Kunst og Håndværk et antal gæsteboliger til kunstnere fra provinsen og udlandet. ((:.: : Billedkunstskolerne er højere uddannelsesinstitutioner, der har til opgave at give uddannelse i maler-, billedhugger, mediekunst samt grafisk kunst indtil det højeste niveau. Skolerne skal herudover udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og drive forskning inden for billedkunst. Uddannelsen i billedkunst er normeret til seks år. ((:C( C( Konservatorskolen tilbyder uddannelse i konservering og restaurering indtil det højeste niveau og uddanner konservatorer og konserveringsteknikere. Skolen skal endvidere drive forskning inden for sit fagområde. Uddannelserne er normeret til tre eller fem år. Der optages kun studerende på grunduddannelsen hvert tredje år. Konservatorskolen uddanner og forsker i konservering inden for følgende linjer: Grafisk, Kulturhistorisk, Kunst, Monumentalkunst og Naturhistorisk. :DB9:"B((: ((: Kunstakademierne er selvejende institutioner, der tilbyder uddannelse i billedkunst. Skolerne finansieres med tilskud fra Kulturministeriet under forudsætning af et som minimum tilsvarende tilskud fra kommunale og amtskommunale myndigheder. ((: Kunstrådet har ansvaret for den internationale kulturudveksling på billedkunstområdet. Kunstrådets midler hertil er på finansloven ikke opdelt på kunstområder. 17

18 Litteratur!! " #$ "% & & '%# ## (# %$. % * * &%& <%2 + + %% 2 /, /, " % + + ::%' 4 %% 0%<%#' - - ( -/ -/ **/ * ) 26%# 0%% %# #?%% 5,-#!!&%& <%5/ F:(:C(9 :C(9 Kunstrådet og Kunststyrelsen har siden 1. juli 2003 varetaget de opgaver, som Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter hidtil varetog. Kunstrådets litteraturudvalg har i ,5 mio. kr. til at yde støtte til frembringelse og udbredelse af litteratur. I perioden er der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratorer mv. ud fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk litteratur. Ansvaret for den internationale kulturudveksling på litteraturområdet ligger også i Kunstrådet, hvor mål og strategier formuleres af fagudvalget for litteratur. /,-..("9" Staten betaler biblioteksafgift til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger benyttes på biblioteker. Grundlaget for afgiftsberegningen er indberetninger om sidetal og antal eksemplarer fra de biblioteker, der har bogbestanden registreret på edb, og oplysningerne i Nationalbibliografien. Afgiftsordningen omfatter ud over den almindelige biblioteksafgift to rådighedsbeløb. Det ene fordeles til skabende og udøvende kunstnere, hvis grammofonplader, cd er mv. benyttes på bibliotekerne. Det andet fordeles til billedkunstnere, hvis frembringelser i form af originalkunst eller diasserier, grafik mv. benyttes på bibliotekerne. Biblioteksafgiften administreres af Biblioteksstyrelsen. 18

19 (": I Statens Kunstfond støttes den skabende kunst inden for litteratur af det litterære udvalg. Udvalget uddeler arbejdsstipendier, legater, produktionspræmier mv. I 2004 disponerede udvalget over 9,7 mio. kr. ((: Ansvaret for den internationale kulturudveksling på litteraturområdet har siden 1. juli 2003 været placeret hos Kunstrådet. Kunstrådets internationale midler til litteratur er på finansloven ikke opdelt på hovedområder, og beløbet kan derfor ikke angives. ""( Forfatterskolen tilbyder en forfatteruddannelse baseret på litterær skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur mv. samt arbejde med alle litterære genrer og virkefelter. ::(7949((. 9((. Selskabet er en selvejende institution, der redigerer Gammeldansk Ordbog, Supplement til Ordbog over det Danske Sprog, Danmarks Riges Breve og Den Danske Ordbog samt udgiver danske litterære klassikere mv. I B(7(9 Kulturministeriet iværksatte i 2003 en kampagne, der skal fremme læselysten hos børn. Kampagnen foregår både på nationalt og lokalt niveau, og kodeordene er læselyst og læseglæde. Kampagnen har afstedkommet en lang række projekter fordelt over hele landet, hvor børn bliver fortrolige med bøger og læsning. Desuden bliver der udgivet en række publikationer om børn og læsning. Læs mere om kampagnen på Biblioteksstyrelsens hjemmeside, 19

20 Teater og dans %!! " # $ "% & '%# ## 2 (# ) %$ &%& <% %% : ' -,, 4 4 )5 '# %,, 4 4 %%%3 +, 4 * 4 : 6;&% 0%% -*/ 4 /, 4 :D<%' : :%, % # $% < / 4 4 :=%.6 '%6 ++ * 4 4 &.6 '%6 * 4 4 :%%)% G '#% % / ;%%. -/ 4 4 % % # % +, 4 * / + :% 34 ;% 0%%', 4, %% ; :% %'% F;% % :# % 4 4 %;% ( -, +,,, -, + *+!+ 2: ## %'33% 22!;&& # %# 2226%# 0%% %# #?%% 5,-#!!&%& F: Kunstrådet er etableret i Kunstrådet har til formål at fremme udviklingen af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kunstrådet har fra 1. juli 2003 overtaget de opgaver, som Teaterrådet varetog i henhold til lov om teater. I Kunstrådet er det navnlig fagudvalget for teater, som forvalter støttemidlerne til teater. Ud over støtte til teaterkunst i Danmark har Kunstrådet og fagudvalget for teater også ansvaret for teateret på det internationale område. Der er i 2004 afsat 60,0 mio. kr. på finansloven til teaterformål. CC(9B: 20

21 Af Statens Kunstfonds 275 lisvarige ydelser til skabende kunstnere er 18 tildelt filminstruktører, teaterinstruktører, scenografer, dramatikere og koreografer. Udgifterne hertil er ca. 1,3 mio. kr. (": Udvalget for film og teater i Statens Kunstfond støtter den skabende kunst inden for teater og film gennem uddeling af arbejdsstipendier, legater, præmieringer mv. Udvalget disponerer over ca. 6,3 mio. kr. i :99( Det Kongelige Teater er Danmarks nationalscene. Teatret er en statsvirksomhed, hvis hovedopgave er at opføre skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret uddanner balletdansere og operasangere. Det Kongelige Kapel medvirker ved teatrets forestillinger og afholder symfonikoncerter og kammerkoncerter. Teatret har daglige forestillinger i København fra august til juni og gennemfører desuden turnéer i provinsen med teatrets forestillinger. En del forestillinger transmitteres i radio og tv. Teatret ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 7(((: Det Kongelige Teater uddanner operasangere på teatrets operaakademi i et samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Operaakademiet havde i elever. Det Kongelige Teaters udgifter til operaakademiet var i ,3 mio. kr..( Det Kongelige Teater uddanner balletdansere på teatrets balletskole i København. Det Kongelige Teaters balletskole har desuden afdelinger i Odense og Holstebro. Balletskolerne i København, Odense og Holstebro har i alt ca.110 elever. Det Kongelige Teaters udgift til balletskolerne var i 2004 på 7,7 mio. kr. (::G Landsdelsscenerne er Aalborg Teater, Aarhus Teater og Odense Teater. Landsdelsscenerne skal bidrage til at dække teaterbehovet i landsdelene ved at opføre et alsidigt repertoire. Teatrene drives med tilskud fra staten og amtskommunerne. Der er indgået en fireårsaftale om resultater og budget mellem teatrene, amterne og Kulturministeriet for perioden :A.)(C("I ("I (. Staten yder sammen med Hovedstadens Udviklingsråd støtte til Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab yder produktionsstøtte til teatre, der tilsammen skal opføre et alsidigt og kvalitetspræget repertoire. De støttede teatre er i øjeblikket Betty Nansen Teatret, Dr. Dantes Aveny-T, Folketeatret, Gladsaxe Teater, Nørrebro Teater og Østre Gasværks Teater. Teaterfællesskabet støtter endvidere Rialto Teatret som åben scene og Det Ny Teater med lokaletilskud. :DB7(9::(( :(( Den Jyske Opera og Det Danske Teater skal bidrage til at dække behovet for teater- og musikdramatiske forestillinger gennem turnévirksomhed over hele landet. Teatrenes repertoire skal være alsidigt og kvalitetspræget. Desuden opfører Den Jyske Opera stationære forestillinger i Århus. De to teatre drives med tilskud fra staten og samtlige amtskommuner. Statens tilskud til de to teatre bevilges på de årlige finanslove. For at styrke operaudbuddet uden for hovedstaden og bidrage til et forstærket fokus på opera som kunstart modtager Den Jyske Opera desuden et statsligt særtilskud i perioden på 5,7 mio. kr. i 2004, 5,5 mio. kr. i 2005, 5,2 mio. kr. i 2006 og 5,1 mio. kr. i ( Egnsteatrene er professionelle teatre med hjemsted uden for storbykommunerne. De kan være stationære og/eller turnerende, og repertoiret kan være målrettet mod voksne og/eller børn og unge. Sekundært kan egnsteatrene samarbejde med amatører, arrangere gæstespil m.m. Driften finansieres helt eller delvist af kommuner og amter, der får 50 procent af deres udgifter refunderet af staten. Der var i godkendte egnsteatre fordelt over hele landet. 21

22 F.B( Små storbyteatre er et supplement til landsdelsscenerne og teatrene i Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab i Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner. Staten yder driftstilskud til de små storbyteatre i de nævnte kommuner. Statens tilskud til den enkelte kommunes teatre fastsættes i en fireårig budgetaftale mellem stat og kommune. Der var i små storbyteatre i København, Frederiksberg og Aalborg. I Odense og Århus Kommuner er små storbyteatre omfattet af regionale kulturaftaler. :D:.A(97A9: Teatrene i Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater skal bidrage til at dække behovet for rejsende børneteatre og opsøgende teatre i hele landet. Sammensætningen af teatre i Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater skal sikre, at teatrene tilsammen kan præstere et i alle henseender varieret og alsidigt udbud af teaterforestillinger af kunstnerisk kvalitet. Samtidig tilstræbes en rimelig geografisk spredning af disse teatre. 10 børneteatre modtog i 2004 driftsstøtte fra amtskommunerne og staten som medlem af Det Rejsende Børneteater og Opsøgende Teater. :C(9".A(97A9: UBOT er et udvalg nedsat af kulturministeren. UBOTs opgave er at udbrede kendskabet til børneteater og opsøgende teater samt rådgive og bistå offentlige myndigheder. UBOT har et sekretariat, der hedder Teatercentrum. :() Dansens Hus er en institution under Kulturministeriet, som har til opgave at tilbyde faciliteter til daglig træning og prøvefaciliteter for profesionnelle dansere. G(7.9(( Kulturministeriet yder tilskud til Danmarks Teaterforeninger, som er interesseorganisation for de mange teaterforeninger rundt om i landet. 7G)(".( Peter Schaufuss Balletten er turnerende balletkompagni med base i Holstebro. Balletten modtager støtte som egnsteater. For at styrke balletudbuddet også uden for hovedstaden og sikre videreudviklingen af ballettens arbejde med at opbygge en dansetradition i provinsen modtager Peter Schaufuss Balletten i perioden derudover et statsligt særtilskud på 3,9 mio. kr. i 2004, 3,7 mio. kr. i 2005, 3,6 mio. kr. i 2006 og 3,4 mio. kr. i (":9 9 Samtidig med at det offentlige yder støtte til teaterdrift og -produktion, ydes der statsstøtte til kommunernes og amtskommunernes (eller kommunale/amtskommunale institutioners) køb af børneteaterforestillinger og opsøgende teaterforestillinger. Støtten ydes til køb af forestillinger, der modtager produktions- eller driftsstøtte efter teaterloven eller er kvalitetsgodkendt af et særligt refusionsudvalg. Støtten udbetales som 50 procent statsrefusion af kommunernes og amtskommunernes udgifter til køb af ovennævnte. ((.:9 9 Under abonnementsordningen ydes tilskud til at nedbringe prisen på teaterbilletter. Staten og amterne kan yde tilskud til billetter, der købes som en del af eller i tilslutning til abonnement, samt billetter, der købes af børn og unge under 25. Ordningen administreres af teaterforeningerne og de stationære teatre samt i hovedstadsområdet af Hovedstadens Udviklingsråd. 22

23 Det statslige tilskud ydes via amtskommunerne og Hovedstadens Udviklingsråd som et fast tilskud pr. solgt billet. I sæsonen 2003/2004 er statens kronetilskud pr. solgt billet: ungdomsbilletter: 30,00 kr., abonnementsbilletter: 20,00 kr., rabatkuponer: 10,00 kr. (():" ):"::( ::( Statens Teaterskole uddanner teaterinstruktører, skuespillere, scenografer og teaterteknikere. Skolen for Moderne Dans blev i 1998 lagt ind under Statens Teaterskole, således at skolen nu også uddanner dansere og på forsøgsbasis koreografer. Som et forsøg udbydes endvidere en étårig uddannelse i dansepædagogik. Alle skolens øvrige uddannelser er fireårige. 7F)9: F)9: Skuespillerskolerne ved Aarhus og Odense Teater uddanner skuespillere. Ansøgerne til uddannelsen optages gennem en fælles procedure med Statens Teaterskole. Skolerne er delvist finansieret af kommunale og amtskommunale midler. Uddannelserne er fireårige. :((::( Formålet med uddannelsen er at uddanne dramatikere, der vil skrive for teater. Uddannelsen er treårig, og der optages maks. seks elever pr. årgang. Der er optag hvert tredje år. Dramatikeruddannelsen drives efter aftale med Kulturministeriet af Aarhus Teater. :):( Kulturministeriet yder tilskud til driften af Odsherred Teaterskole. Odsherred Teaterskole har til formål at tilbyde efteruddannelse til alle faggrupper inden for teater og dans med særlig fokus på det professionelle børne- og ungdomsteatermiljø. Odsherred Teaterskole blev i år 2000 udskilt fra Statens Teaterskole, og ansvaret for driften af Odsherred Teaterskole er i den forbindelse blevet overtaget af Vestsjællands Amt. 9(("( Den kulturelle rammebevilling til teaterformål er sammensat af tilskud til egnsteatre, små storbyteatre, teaterabonnementsordningen, refusion vedrørende børneteater og opsøgende teater samt Århus Sommeropera. (: Staten yder tilskud til: Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater/Teatercentrum, der bl.a. forestår en årlig børneteaterfestival, der afholdes skiftende steder i landet. Desuden yder Statens Kunstfond støtte til skabende kunstnere inden for teater. Statens Kunstfonds støtte til teater indgår ikke i det her anførte beløb. 7: Af Kulturministeriets tipsmidler anvendes i ,0 mio. kr. til støtte til teater og dans. Heraf anvendes 14,4 mio. kr. til tilskud til danseteatre, garantifond, kabaretscener og internationalt teater. Denne pulje administreres af Kunstrådet. Endvidere er der afsat en pulje på 5 mio. kr. til dans samt 5 mio. kr. til diverse teaterinitiativer. Derudover støttes Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) med 3,25 mio. kr. Dette tilskud kommer fra tipspuljen Amatørkultur, der indgår i kapitlet Andre kulturelle formål. (( &% #;%%%6 (. 0% //+J/, //,J/* //*J// ///J //J J J J- -J!=4-!= -!= ( %!-,/!,+,!+/!+/!-*!,**!/-! Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Efterretninger, Uddannelse og Kultur 2005:1 23

24 &% #; : : 6;&% %64 %%%3 ' &% :D<%' ::% % # $% < :=%.6 '%6 %6 $ (' J J- ( '6% (.- 0% 0% 0% -J !*/ -/,!- /- /+!-* +* *,/!*,!-,- J J- -J +,,- */ *,+,!**!+ +,- + -!-,*!+ -*!+/!++,+!/+!*, J J- -J -, --, *, -+ -,, /,, + -/ -, / - /*,!!/!* + -,,!,,*!/-!*+!-+!!/, 5:# %%%% % 5 24

25 )& % $2 (. 73! (% '' /+ /, /*, //- //* +4/$ /$ / - / / -4-/$ / 4/$, + -* / -, * 4/$ * /$ - / *,$4 +, ( * * * 2(;&0%0% /+ /, % # ;% % %%;&$/*, //- //*! # ; ' 'J# %3J%%%' 6! 22/+ $4$ 222/*, $,4,4$ 5"4 %&%%6 % B7(49.(:.:7 9.(:.:7C C Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg Teater fik i efteråret 2003 en samlet merbevilling på 40 mio. kr. over de kommende fire år. Det skete for at styrke opera- og balletudbuddet i provinsen og sikre en balanceret teaterpolitik. 79.C":F:5 F:5 +, :D<%', 73;%%. -/ -, -+ - ( 2 * & 2:'$""=# & '$-#!!$ ' 4+! 25

26 Film +!! + " #$ "% & & '%# ## (# ::%"# % -,* -,* ) )5 %%'# % 4 # # - - %&6 & * * % # $ /* $.6,, ::%"#% -/, -/,. -/ -/ %% &%& <% // -/ 2&%& <% # %% K # K # ::(" Filminstituttet har i henhold til filmloven, jf. L 186 af 12. marts 1997, til opgave at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur gennem økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution og lancering af spille-, kort- og dokumentarfilm. DFI har endvidere til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning og formidling i tilknytning hertil. Gennem støtteordninger og værksteder medvirker DFI til fremme af den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Endelig har DFI til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum gennem instituttets offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter. - :F:".A99 99 Medierådet for Børn og Unge skal i henhold til filmloven vejlede forældre m.fl. om egnetheden af film mv. for børn og unge. Alle film, der forevises eller på anden måde distribueres offentligt, skal være mærket af Medierådet med angivelse af den aldersgruppe, filmene egner sig til. Børn over 7 år, som er ledsaget af forældre eller af en anden voksen, kan få adgang til alle film. Medierådet rådgiver Kulturministeriet og ministeren om børn og unges benyttelse af audiovisuelle medier med særligt henblik på de mulige skadevirkninger ved medieforbruget. ::(" Den Danske Filmskole tilbyder kunstnerisk og teknisk uddannelse inden for film-, tv- og videoproduktion samt animation. Skolen har ni forskellige linjer. Der optages studerende hvert andet år. Alle uddannelser er normeret til fire år, undtagen uddannelsen som manuskriptforfatter, der er toårig, dog som forsøg pt. forlænget til tre år. (A.9("C! De kommunale udgifter til biografer går typisk til kommunale biografer samt til støtte til driften af selvstændige biografer. En række kommuner støtter endvidere udvikling og produktion af film med henblik på fremme af filmerhvervet i regionen gennem de såkaldte regionale filmfonde. ("::" Se kapitlet om teater. 26

27 CC(9B: Se kapitlet om teater!!(l L I april 2003 besluttede kulturminister Brian Mikkelsen at give 20 mio. kr. fordelt over fire år i støtte til Station Next. Det skete efter aftale med partierne bag medieaftalen. Fra Filmbyen i Avedøre tilbyder Station Next børn og unge undervisning i film i form af kurser, lejrskole og andre spændende uddannelsesforløb. Station Next er en almennyttig fond stiftet i 2000 af Hvidovre Kommune, Ungdomsbyen, Statens Pædagogiske Forsøgscenter, Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber, Danske Film- og TV-producenter, Nordisk Film & TV A/S, Zentropa Productions Aps, TV 2/DANMARK og DR. Fonden fik 5 mio. kr. i støtte fra staten til etableringen i 2001 og fik sidste år 1,5 mio. kr. i støtte til det videre arbejde. For at sikre projektet de bedst mulige vilkår i årene frem har kulturministeren besluttet at afsætte 5 mio. kr. om året i perioden svarende til i alt 20 mio. kr. Se mere om Station Next på 27

28 (". # >% % 0 '# >;%# >;%# (.,,!!/!+/!/!/!/, /!,!// *!+ *!/ /!++/ /!-!*/ -!+! -!+- -! -!+, >%# ' 3 * / - + 0?#!!%!# - *, / * >;%# -, -, -++ -,- +, >;%#,* - - >%# ' * * - ('# #,+,+ /, * / >;%# -, * *,+ >;%# - * -- >%# ' :# %%%% % 5! ( % % '';&0 (.* # %M %%# $ //* /// - 73! /+ /, /*, //- //* +4/$ *- +, /$ * * -4-/$ - + 4/$, / / 4/$ * / -, + +4+/$ + *,, /,$4,, * / / ( - + * - 5("&%6 % 28

29 Arkitektur og design (./!! (. " #$ "% & & '%# ## (# %% 2,, &%& <%2 * * :%(G + + # %3 % %;$&0 - - # %3 % %;$&04 -, -, %# %(% -/ -/ (% (;% /*- /*- 9%4 # % '$. ; # *- *- :# %:% %,/,/ :% % :% ' - - -*/ + ) 26%# 0%% %# #?%% 5,-#!!&%& (": : I Statens Kunstfond støttes den skabende kunst inden for arkitektur af arkitekturudvalget. Arkitekturudvalget støtter den skabende kunst inden for arkitektur gennem uddeling af arbejdsstipendier, legater, præmieringer mv. Udvalget disponerede over ca. 6,9 mio. kr. i Kunsthåndværk og design støttes i Kunstfonden af Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning gennem uddeling af arbejdsstipendier, legater, præmieringer mv. Kunsthåndværk og design støttes også gennem det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg, hvor der indkøbes design og kunsthåndværk, der deponeres i bygninger og anlæg, hvortil offentligheden har adgang. Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning disponerede i 2004 over ca. 10,3 mio. kr. CC(9B: (9B: Af Statens Kunstfonds 275 lisvarige ydelser til skabende kunstnere er 14 tildelt arkitekter og 26 tildelt kunsthåndværkere og designere. Udgifterne hertil er ca. 2,8 mio. kr. :((G Dansk Arkitektur Center skal i sin virksomhed bygge bro mellem byggeriet som kunstart og byggeriet som erhverv samt arbejde for at øge interessen for kvaliteten af vores fysiske omgivelser. Centret har aktiviteter som større udstillings- og formidlingsprojekter, erhvervsfremmeindsat på arkitekturområdet, virtuel arkitekturguide, undervisningstjeneste, formidling og markedsføring af dansk arkitektur i udlandet mv. Centret finansieres af Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet i fællesskab. Kulturministeriets bidrag til Dansk Arkitketur Center er i 2004 på i alt 2,6 mio. kr, der finansieres via Kulturministeriets tipsmidler. -* 29

30 :()G("4"(G" "(G":( :()F:CI Danish Crafts - Informationscenter for dansk kunsthåndværk har til opgave at sikre fornyelse og forøgelse af informationsniveauet om dansk kunsthåndværk i ind- og udland. Herudover skal centeret opsøge nye kanaler og markeder for formidling af og afsætning for dansk kunsthåndværk i ind- og udland og sikre tilgængelighed af informationer om danske kunsthåndværkere. På finansloven for 2004 er der afsat 3,7 mio. kr. til centeret. På finansloven er der desuden afsat 1,3 mio. kr. til støtte for større formidlingsinitiativer inden for dansk kunsthåndværk. Sidstnævnte bevilling er afsat som et rådighedsbeløb for bestyrelsen af Danish Crafts. (CI :"9)F:CI Statens Værksteder for Kunst og Håndværk har værksteder, undervisningslokaler og andre faciliteter, som stilles til rådighed for kunstnere og kunsthåndværkere, designere og konservatorer til specialopgaver og eksperimentel virksomhed. I tilknytning til værkstedsdriften administrerer Statens Værksteder for Kunst og Håndværk et antal gæsteboliger til kunstnere fra provinsen og udlandet. (49(I 9": Lokale- og Anlægsfonden er oprettet i Fonden modtager årligt 7,7 procent af Kulturministeriets tipsmidler til at støtte anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, museer, udstillinger, musik, film, dans, friluftsliv mv., hvilket i 2003 svarer til 72,8 mio. kr. Fonden kan støtte både indendørs og udendørs anlæg. Støtte kan gives til såvel nyopførelser som renovering, udbygning eller nyindretning af eksisterende anlæg. ((:(9( 9((() (() Begge danske arkitektskoler har som højere uddannelsesinstitutioner til opgave at uddanne arkitekter indtil det højeste niveau samt at udøve forsknings- og udviklingsvirksomhed inden for arkitektur. Arkitektuddannelsen (cand.arch.) er normeret til fem år. Arkitektuddannelsen skal endvidere bidrage til at udbrede kendskab til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde, bl.a. gennem udbud af efteruddannelse. 9(49(7F 9(7F.).) Glas- og Keramikskolen har til opgave at tilbyde uddannelse inden for glas og keramik og kan herudover give uddannelse i andre fag inden for kunsthåndværk. Uddannelsen varer tre år. :((:9 Danmarks Designskole har til opgave at tilbyde videregående uddannelse inden for kunsthåndværk, design og beslægtede fag. Designskolen skal endvidere udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed og kan udøve forskning inden for sit fagområde. Designuddannelsen er normeret til fem år. :9:9 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministeriet. Skolens formål er at tilbyde videregående uddannelse inden for design, kunsthåndværk og beslægtede fag. Designuddannelsen er normeret til fem år. 30

31 :(:9B For at styrke dansk design og design som kilde til innovation og vækst i erhvervslivet har regeringen bevilget 12,5 mio. kr. årligt i perioden , der skal bidrage til at understøtte Dansk Design Center som dansk videncenter for design og som en mere offensiv designfremmeoperatør. Regeringen har ligeledes sammen med Københavns Kommune afsat yderligere 8 mio. kr. i 2004 til verdensbegivenheden for design, INDEX 2005, der skal holdes i København. Det skal sammen med Dansk Design Centers øvrige indsats styrke brandingen af dansk design og af Danmark som designland. Samtidig styrkes den uddannelses- og forskningsmæssige indsats. Intiativet er et af fem kultur- og erhvervspolitiske initiativer, som regeringen offentliggjorde i september Læs mere på under Temaer & debat Kultur og erhverv. 31

32 3. Kulturbevaring Samlet kulturbevaring (.!! (. " #$ $ "% & & '%# ## (# ). +, -!,, -! (& +, -, +-, % 1 +,/ -+,,!*! Biblioteker!*** -,,!* (.!! (. " #$ "% & & '%# ## (# " % # $#&! **!,,!* :. ++ +, :# %. -,, -,, :# %4 0 &% % F;% -/ -/. %%<%#!&! :# % % " % % * * :# %%.! */ */ :# %. %% * * =% * * % % % % # $ #!&! (2,, +, -!,, ) 2)+#!!& '$#!!& %' ".."FC! C! Folkebibliotekerne drives efter lov om biblioteksvirksomhed, som pålægger alle kommuner, eventuelt i samarbejde med andre kommuner, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne. -! Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed. Lov om biblioteksvirksomhed Biblioteksloven, som trådte i kraft i juli 2000, sigter primært mod at give folkebibliotekerne bedre rammer for at løse deres informations- og kulturpolitiske opgaver i informationssamfundet. Loven har endvidere til formål at præcisere grundlaget for det samarbejdende biblioteksvæsen, hvor forskningsbiblioteker og 32

33 specialbiblioteker understøtter folkebibliotekernes opgavevaretagelse. Ifølge loven er folkebibliotekerne forpligtet til ud over bøger og lydbøger at stille musikmaterialer, internet og digitale multimedier til rådighed. Endvidere er bibliotekernes fælles katalog over materialer den såkaldte DanBibbase til rådighed via internettet ( jf. yderligere beskrivelse nedenfor. Loven giver endvidere bibliotekerne mulighed for at tage betaling for særlige serviceydelser og for at udbyde for eksempel konsulentvirksomhed. G(.. Centralbibliotekerne er biblioteker, der udfører en overbygningsfunktion for folkebibliotekerne. De skal blandt andet søge at fremskaffe materiale, som folkebibliotekerne ikke selv råder over, samt yde rådgivning og kompetenceudvikling betinget af it-udviklingen og koordinere driften af nettjenester af national karakter. Staten afholder udgiften til overbygningsvirksomheden. Som opfølgning på biblioteksloven blev der i 2002 fastlagt en ny struktur for centralbibliotekernes virke. Det betyder blandt andet, at der er en differentiering i arbejdsopgaverne for de 16 centralbiblioteker. Opgaverne for det enkelte centralbibliotek er fastlagt i en resultatkontrakt med staten. I 2004 går 70,3 kr. af statens midler til folkebiblioteker til centralbiblioteksvirksomheden, herunder et mindre beløb til overbygningspuljen, som er en landsdækkende udviklings- og driftspulje. :C97D" " Staten yder målrettede tilskud til udviklingsprojekter på folke- og skolebibliotekerne. Der er i 2004 afsat 15,3 mio. kr. til en pulje med dette formål. :B:(..CI..CI Desuden ydes der tilskud til det tyske mindretals biblioteksvæsen på baggrund af en aftale med Tyskland om at sikre mindretallenes rettigheder på begge sider af den dansk-tyske grænse. Der er afsat 2,5 mio. kr. til formålet. :99.. Det Kongelige Bibliotek er både Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitets fakulteter for humaniora, teologi, samfundsvidenskab og jura. Det Kongelige Bibliotek betjener publikum fra sine afdelinger på Slotsholmen, Københavns Universitet Amager og i Fiolstræde. :((.:.. Danmarks Blindebibliotek producerer og udlåner lydbånd og punktskriftsmateriale til blinde, svagtseende, ordblinde og andre, der på grund af handicap er ude af stand til eller har vanskeligt ved at læse trykt tekst. Biblioteket virker tillige som overcentral for folkebibliotekerne ved at fremskaffe materiale til bibliotekerne, som sætter dem i stand til at formidle information til ovennævnte brugergruppe. 33

34 :(((49I 9I 9C:( Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek er universitetsbibliotek for Københavns Universitets naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fakulteter. Biblioteket udfører biblioteksfaglige funktioner på institutbibliotekerne under Københavns Universitet. Der er udstationeret en bibliotekar på Institut for Molekylær Biologi og Fysiologi. (..F) ) Statsbiblioteket i Århus er både universitetsbibliotek for samtlige fakulteter ved Aarhus Universitet og overcentral for Danmarks folkebiblioteker. Biblioteket fremskaffer desuden materiale, som folkebibliotekerne har brug for i deres betjening af flygtninge og indvandrere. Biblioteket varetager ydermere en central depotbiblioteksfunktion for folkebibliotekerne og er hjemsted for Statens Mediesamling og Statens Avissamling...B Biblioteksstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet. Styrelsen er et sagkyndigt organ, for så vidt angår hele det offentlige biblioteksvæsen, og yder faglig rådgivning om biblioteksforhold til Kulturministeriet, andre ministerier og kommunerne. Styrelsen varetager en række administrative og forvaltningsmæssige opgaver på vegne af Kulturministeriet, herunder forvaltning af tilskud til folke- og forskningsbiblioteksformål, forvaltning af tipsmidler, administration af biblioteksafgiftsloven, sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek samt forvaltning af statens aftale med Dansk BiblioteksCenter A/S om udarbejdelse af nationalbibliografien. :(("9.. "9.. Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) har til formål at koordinere den informationsteknologiske udvikling på forskningsbiblioteksområdet med henblik på at skabe et sammenhængende nationalt forskningsbibliotek på internettet. DEF giver brugeren adgang til at søge viden på tværs af samlingerne på de danske forskningsbiblioteker og giver adgang til internationale fuldtekstdatabaser (tidsskrifter) for viden og nyeste forskningsresultater. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. DEF er fra 2003 sat permanent i drift på finansloven med en bevilling på 14,8 mio. kr. i I 2004 er Undervisningsministeriet genindtrådt i samarbejdet, som skifter navn til Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. ((..9(" Nationalbibliografien er den grundlæggende fortegnelse over landets litteratur og andet informationsbærende materiale. Den er et nødvendigt arbejdsgrundlag for bibliotekerne, bogbranchen og andre brugere. Nationalbibliografien registreres i en database. Registrering og opbevaring af nationalbibliografiske data finansieres af Kulturministeriet i henhold til kontrakt med Dansk BiblioteksCenter A/S...!: er en katalog- og bestillingsdatabase, der er etableret som et tilbud på internettet på grundlag af lov om biblioteksvirksomhed. Bibliotek.dk giver et overblik og en frihed for den enkelte borger i den fremtidige anvendelse af biblioteket. Med det system kan alle med en internetadgang frit søge blandt alle bøger, cd er og andre materialer på Danmarks folke- og forskningsbiblioteker og frit vælge, hvilket bibliotek bogen eller cd en skal kunne hentes på. Bibliotek.dk udvikles også som en egentlig internetportal. Siden fungerer dels som en samlet indgang til forskellige kvalitetsressourcer på internettet ( dels som formidler af information til særlige målgrupper som f.eks. børn ( og etniske minoriteter ( 34

35 :((.. Danmarks Kunstbibliotek er statens hovedfagsbibliotek for arkitektur, billedkunst og kunsthistorie. Biblioteket fungerer som fagbibliotek for Kunstakademiets skoler og universitetsinstitutterne for kunsthistorie. Desuden er det arkitekturmuseum og arkiv og studiesamling for arkitekter, offentlige myndigheder samt danske og udenlandske arkitekturforskere. :((.. Danmarks Biblioteksskole har som højere uddannelsesinstitution til opgave at give videregående uddannelse og drive forskning inden for biblioteks- og informationsvidenskab indtil det højeste niveau. Endvidere skal Biblioteksskolen bidrage til at udbrede kendskabet til arbejdsmetoder og resultater inden for sit fagområde. Biblioteksskolen uddanner bachelorer, bibliotekarer, kandidater og mastere inden for biblioteks- og informationsvidenskab. Uddannelserne varer fra to til fem år. Herudover tilbydes uddannelse som biblioteksassistent. Skolen har desuden et ph.d.-program samt en omfattende efteruddannelsesvirksomhed. :"9.."F 9.."F Tilskuddene ydes til Kulturministeriets forskningsbiblioteker til finansiering af f.eks. tværgående initiativer mv. 7: Af tipsmidlerne ydes der tilskud til særlige biblioteker og biblioteksformål. Tilskuddene ydes til biblioteksbetjening af særlige befolkningsgrupper og fagbiblioteker samt projekter til gavn for det samlede biblioteksvæsen..6!!+*!//+!,+/!+-!* /!-/,!+ '!+*!-,-!+/,!/!/!+/ -!*!++ <6!--!/+*!!+-*!+!+,+!*,!, % ' % *!*+!,, /!/!!//!-!+!/ &!,!-!/+/!,- -!+!+*!-!,/ # #!-!//!-!-+!++*!+-!*,!+ (# *+!-- /*!-+- */! *+/!-,!+!/,!+,!/ " %$ 4- - (. (# ; -,!-+!- 5. %%<%,!+/*!* 35

36 (# 0 & % % ''%6 (.- % # % ( #$ #$ 73! +4/$ -* ++ / / 4/$ - -* +* * + -4-/$ - + * 4/$ / - +, * 4/$ / * - +* - / +4++$ / - +, +,4,$ + -*, -,$ , -/ ( - - +, / 5"4 %&%%6 %! 36

37 Arkiver (.!! (. " #$ "% & & '%# ## (# ) %(& :%" # %# - - :%' 0& -* -* ;% %&,, (2 - -* +, 2)#!!& '$#!! & %' ((C Statens Arkiver er dannet i 1992 ved sammenlægning af Rigsarkivet, landsarkiverne og Erhvervsarkivet samt fra 1993 Dansk Data Arkiv. Statens Arkiver ledes af rigsarkivaren. -, +-, Statens Arkivers primære formål er at sikre bevaringen af autentisk dokumentation af det danske samfunds udvikling i flest mulige aspekter. Arkiverne har siden middelalderen modtaget og bevaret statsforvaltningens historisk værdifulde papirer og dokumenter, og bevaring sikres i dag gennem systematiske, regelmæssige afleveringer af arkivalier fra statsforvaltningen og domstolene, hvortil kommer indsamling og bevaring af kommunale og private arkivalier. Arkiverne udarbejder hjælpemidler til publikums brug af samlingerne. Arkivalier, der er afleveret fra den offentlige forvaltning, er som hovedregel tilgængelige for publikum, når de er 20 år gamle. Arkiverne indgår derudover aktivt i historisk forsknings- og formidlingsarbejde. 9(C Rigsarkivet modtager og bevarer arkivalier fra den statslige centraladministration og andre landsdækkende myndigheder. (:(C De fire landsarkiver i København, Odense, Viborg og Aabenraa tager sig af den lokale statsforvaltnings arkivalier (statsamter, kirkesogne, politikredse o.a.). Derudover afleverer mange primær- og amtskommuner deres arkivalier til landsarkiverne. B"I (9(9(C9 9(C9(:(C"DI (:(C"DI (: I oktober 2003 blev der indgået en politisk aftale om, at der skal bygges fælles magasiner til Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland langs Kalvebod Brygge. Arealet rummer i dag DSB s tidligere godsbanegård. Beslutningen rummer mulighed for, at Rigsarkivet og Landsarkivet i en senere fase samles med fælles publikumsfaciliteter, administration mv. Med forslaget etableres magasinkapacitet på ca. 370 hyldekilometer, der svarer til Rigsarkivets og Landsarkivets behov frem til og med Samtidig bliver der også plads til at løse Det Kongelige Biblioteks magasinproblemer. Der blev på finansloven for 2004 afsat 565 mio. kr. til formålet, heraf budgetteres med at anvende 125 mio. kr. til driftsudgifter i perioden Se også under anlæg. )CC(C 37

Kulturpengene 2008. Offentlige udgifter til kultur 2008

Kulturpengene 2008. Offentlige udgifter til kultur 2008 Kulturpengene 2008 Offentlige udgifter til kultur 2008 KULTURMINISTERIET 2009 1 Kulturpengene årstal 2008 Offentlige udgifter til kultur 2008 Udgivet af: Kulturministeriet, 2009 Redaktion: Dorthe Skaaning

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB

KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB 1 Udgivet af: Kulturministeriet, 2009 Redaktion: Susanne Sørensen og Niels Gjedde Sommer Oplag: Udkommer kun elektronisk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Telefon:

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 1 Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 106 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Kulturpengene

Kulturpengene Kulturpengene 2005 1 Kulturpengene 2005 Offentlige udgifter til kultur 2005 Udgivet af: Kulturministeriet 2006 Redaktion: Susanne Back Sørensen ledelsesssekretariatet Oplag: Udkommer kun elektronisk Kulturministeriet

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Kulturpengene 2003 Offentlige udgifter til kultur 2003 KULTU TURMINISTERI TERIET,

Kulturpengene 2003 Offentlige udgifter til kultur 2003 KULTU TURMINISTERI TERIET, Kulturpengene 2003 Offentlige udgifter til kultur 2003 KULTURMINISTERIET, 2004 Kulturpengene 2003 Offentlige udgifter til kultur 2003 Udgivet af: Kulturministeriet, 2004 Redaktion: Marianne Strøm Hansen,

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\557682\dokumenter\akt100.fm 02-04-07 10:25:27 k02 TN. Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\557682\dokumenter\akt100.fm 02-04-07 10:25:27 k02 TN. Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007. 1 Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007. 100 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. kulturområdet Spr. 1_KUM_S Det beskrives, at staten vil øge sit engagement i hele landets kulturliv og støtte synlige kulturelle fyrtårne, der har særlig kvalitet. På den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet

Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet LBK nr 732 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/02016-5 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet)

Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O. Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Kulturudvalget L 53 - Bilag 1 O N O T A T M I N I S T E R I E T Forslag til Lov om ændring af en række love på kulturområdet (Udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet) Modtagne høringssvar Kulturministeriet

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Høringsparter 26. marts 2007 J. nr. 406-1 jth Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Statens kontrakt med centralbibliotekskommunerne udløber med udgangen af

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet September 212 Forord Beskæftigelsesrapport 212 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526. Lovtidende A 2012 Udgivet den 12. juni 2012 4. juni 2012. Nr. 526. Bekendtgørelse af lov om scenekunst Herved bekendtgøres lov om scenekunst jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og virkeområde. 1. Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet.

Kapitel 1 Formål og virkeområde. 1. Statens Kunstfonds formål er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Udkast til Forslag til lov om Statens Kunstfond (Udmøntning af aftaler af 13. juni 2012 om reform af kunststøttesystemet og om reform af de livsvarige ydelser mv., herunder ophævelse af lov om Statens

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

Kulturpengene Offentlige udgifter til kultur 2001

Kulturpengene Offentlige udgifter til kultur 2001 Kulturpengene 2001 Offentlige udgifter til kultur 2001 KULTURMINISTERIET, SEPTEMBER 2001 NORDISK MILJØMÆRKNING Kulturpengene 2001 Offentlige udgifter til kultur 2001 Udgivet af: Kulturministeriet, 2001

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015

Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015 Statistikdokumentation for Offentlige bevillinger til kulturelle formål 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over det offentlige kulturbudget. Statistikken

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR.

Kunststyrelsen. Årsrapport 2003. marts 2004 1050 KØBENHAVN K. J.nr.: 15.1.1-04. ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. Kunststyrelsen Årsrapport 2003 marts 2004 KUNSTSTYRELSEN KONGENS NYTORV 3 1050 KØBENHAVN K TELEFON 33 74 45 00 FAX 33 74 45 19 ks@kunststyrelsen.dk www.kunststyrelsen.dk CVR-NR. 11-87-69-27 J.nr.: 15.1.1-04

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31.

Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31. Regional kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Østjylland bestående af Århus Amt for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007 INDHOLD Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

N O T A T 23. februar 2005

N O T A T 23. februar 2005 Kulturudvalget (2. samling) L 50 - Bilag 1 Offentligt M I N I S T E R I E T N O T A T 23. februar 2005 Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår teaterområdet)

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Vi sætter livet på spil

Vi sætter livet på spil Vi sætter livet på spil Introduktion til professionel scenekunst for børn og unge Teatercentrum Udgiver: Teatercentrum 2011 Forsideillustration: Teatret Fair Play: Henrik Steen Larsen i "Det fortryllede

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt. Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner

Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt. Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner Kulturudvalget KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 118 Offentligt Rabatordninger på teatre og musikinstitutioner August 2007 Rabatordninger på institutioner, der modtager driftsstøtte efter teater- og musikloven

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.

www.statsbiblioteket.dk KORT OM VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14. www.statsbiblioteket.dk KORT OM STATS BIBLIOTEKET Statsbiblioteket VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 Århus C Tlf: 8946 2022 Fax: 8946 2220 Email: sb@statsbiblioteket.dk Man - fre: 9.00-18.00 Lørdag: 11.00-14.00

Læs mere

Betænkning om Teaterstøtte i Danmark

Betænkning om Teaterstøtte i Danmark Betænkning om Teaterstøtte i Danmark Betænkning nr. 1373 Afgivet af Teaterudvalget Betænkning om Teaterstøtte i Danmark Afgivet af Teaterudvalget Betænkning nr. 1373 Kulturministeriet 1999 Omslagsbillede:

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174 FINANSLOV for finansåret 2011 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 10/03174 Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. oktober 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Pkt.nr. 12 Fordeling af pulje til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 451247 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at fordele puljen på 125.000

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Forord. Af sekretariatschef Anders Bülow. Kulturrådet for Børn

Forord. Af sekretariatschef Anders Bülow. Kulturrådet for Børn Børnekulturen - i grænselandet mellem amter og kommuner Redaktion Sekretariatschef Anders Bülow og konsulent Monica Hassel Tekster Journalist Per Vinther Konsulent Monica Hassel Amtsborgmester Søren Eriksen,

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt ISSN 1604-6730 Kulturministeriets Rektorer c/o Kunstakademiets Arkitektskole Philip de Langes Allé 10 1435 København K. Tlf. 32 68 60 08 e-mail:

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Teaterloven. Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af teaterloven

Teaterloven. Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af teaterloven Teaterloven Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af teaterloven BETÆNKNING NR. 1132 KØBENHAVN 1988 ISBN 87-503-7137-1 Ka 00-64-bet. SCHULTZ GRAFISK A/S Indholdsfortegnelse Kap. I Indledning.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005

Beskæftigelsesrapport 2005 KULTURMINISTERIETS REKTORER Beskæftigelsesrapport 2005 Kandidater uddannet ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Januar 2006 ISSN: 1901-7235 Kulturministeriets Rektorer

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Kulturpengene kulturpengene 2009

Kulturpengene kulturpengene 2009 kulturpengene 2009 Offentlige udgifter til kultur 2009 KULTURPENGENE 2009 OFFENTLIGE UDGIFTER TIL KULTUR 2009 Udgivet af: Kulturministeriet 2011 Redaktion: Susanne Sørensen Oplag: Udkommer kun elektronisk

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding

Kolding. Egnsteateraftale mellem By- og. Mungo Park Kolding. Kolding Kommune 6000 Kolding og studieby. Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005337003 Kommune 6000 Mungo Park Udviklingsforvaitningen og Nytorv 11 Egnsteateraftale mellem By- og Ko mm un Aftalen omhandler Kommunes tilskud

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Landsmødevedtagelse om medier og kultur

Landsmødevedtagelse om medier og kultur Vedtagelse fra DSUs Landsmøde oktober 2004, Slagelse Landsmødevedtagelse om medier og kultur Indledning For DSU handler kulturpolitik ikke kun om, hvorledes man skal støtte de forskellige kunstformer,

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune

ÅBENT UDBUD. Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016. Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune ÅBENT UDBUD Frist for at indgive tilbud: 10. januar 2016 Udbudsmateriale Egnsteater i Næstved Kommune KONTAKTINFORMATION Udbuddet varetages af Center for Kultur og Borgerservice i Næstved Kommune. Tilbud

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Oktober 212 Forord Beskæftigelsesrapport

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele

Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Scenekunstgruppens bidrag i alt 3 dele Del 1: Egnsteater i Thisted Kommune Thy Teater er Thisted Kommunes ubetinget største leverandør af professionel scenekunst. Med 109 forestillinger i 2010 og 120 forestillinger

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet ealøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Forslag. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel

Læs mere