Brandsikring af ældre ejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandsikring af ældre ejendomme"

Transkript

1 Brandsikring af ældre ejendomme (Oprindeligt udgivet af Boligministeriet marts Denne version redigeret af Frederiksberg Brandvæsen sammenskrevet med Boligministeriets ændringer/ tilføjelser af marts Der tages forbehold for trykfejl).

2 Ordforklaring I vejledningen er der brugt forskellige brandtekniske betegnelser. Disse betegnelser er hentet fra Bygningsreglement 1972, som er udsendt af boligministeriet som supplement til byggeloven. Den brandtekniske betegnelse BS står for brandsikker. Konstruktioner eller døre med betegnelsen BS er fremstillet af materialer, der under normale forhold ikke kan brænde. BD står for branddrøj. Konstruktioner eller døre med betegnelsen BD kan helt eller delvis bestå af materialer, der kan brænde. Ved en speciel brandprøve måler man hvor længe konstruktionen eller døren kan holde til flammer, varme og røg. De brandtekniske betegnelser indeholder derfor altid et tal, der angiver det antal minutter, som konstruktionen eller døren mindst kan holde. En BD-bygningsdel 30 er således en bygningsdel for eksempel en væg som er udført helt eller delvis af brandbare materialer, og som kan holde til brandprøven i 30 minutter. En BS-dør 60 er en dør, som er fremstillet af materialer, der ikke kan brænde, og som kan holde til brandprøven i 60 minutter. I vejledningen findes både betegnelsen BD-dør 30 og betegnelsen BD-entredør 30. BD-dør 30 er en dør, der er forsynet med dørpumpe eller anden automatisk lukkemekanisme, som smækker døren i, så låsen går i indgreb. BD-entredør 30 skal derimod ikke være forsynet med en automatisk lukkemekaniske. Den skal kun være forsynet med en lukkemekaniske, f.eks. et specielt hængsel, der trækker døren til uden at låsen behøver at gå i indgreb. Den brandtekniske betegnelse klasse 1 beklædning er en beklædning, som ikke giver større tilskud til en brand og ikke udvikler mere rør end rørvæv og kalkpuds på forskallingsbrædder. Klasse 2 beklædning er en beklædning, som ikke giver større tilskud til en brand og ikke udvikler mere røg en 22 mm fyrretræsbrædder. Beklædninger prøves også ved specielle brandprøver, som afgør, om en beklædning er klasse 1 eller 2. Foruden de eksempler, der er nævnt i vejledningen, findes der i bygningsreglementets kapitel 6 eksempler på bygningsdele og beklædninger, som opfylder kravene. Andre konstruktioner og beklædninger, der er godkendt af boligministeriet, kan også anvendes. Loven om brandsikring Folketinget har vedtaget en lov om brandsikring af beboelsesbygninger. Loven gælder for alle bygninger med mere end to etager, der benyttes til beboelse eller ophold for mennesker. Enfamiliehuse og tofamiliehuse, som ligger frit, er dog undtaget, selv om de er i mere end to etager. Formålet med loven er at sikre bedre muligheder for at redde de mennesker, der er i det brændende hus og for at begrænse en brands opståen og udvikling. De brandtekniske krav, der skal opfyldes, er fastsat i bekendtgørelse nr. 81 af 27. februar 1976, som boligministeriet har udsendt. Ejeren af en beboelsesbygning, der er bygget før år 1900, skal foretage en gennemgang af bygningen så hurtigt som muligt for at finde ud af, om den opfylder kravene i bekendtgørelsen. Resultatet

3 af gennemgangen skal sendes til kommunen på et indberetningsskema inden 1. august Det er ejeren alene, der er ansvarlig for, at kravene bliver opfyldt. Brandsikringsarbejdet skal være færdigt inden 1. april Indberetningsskemaerne fås på kommunekontoret. Ejere af bygninger, som kommunen regner med enten skal kondemneres eller rives ned eller ombygges væsentligt i forbindelse med sanering inden 1. marts 1982, vil senest 15. maj 1976 få besked fra kommunen om at gennemgå bygningerne. Indberetning om det nødvendige brandsikringsarbejde skal sendes til boligtilsynet senest 1. september Arbejdet skal ikke begyndes før boligtilsynet har stillet kravene. For bygninger opført efter år 1900 gælder de samme brandtekniske krav. Der skal ikke søges byggetilladelse til brandsikringsarbejdet, medmindre kommunalbestyrelsen forlanger det. Hvis det ikke er muligt at overholde tidsfristerne kan ejeren søge kommunalbestyrelsen om dispensation. Ejeren kan også søge om dispensation, hvis han ønsker brandsikringen udført på anden måde, end fastsat i bekendtgørelsen. Hvor der er valgt beboerrepræsentanter, har de ret til at deltage i gennemgangen af bygningen. Repræsentanternes deltagelse i gennemgangen og deres bemærkninger til indberetningen skal fremgå af indberetningsskemaet. Hvor der ikke er valgt beboerrepræsentanter, skal ejeren oplyse beboerne om indberetningen, og de skal have mulighed for at se en kopi af indberetningsskemaet. Ved gennemgangen af bygningen kan ejerne benytte teknisk bistand fra en rådgivende ingeniør, en praktiserende arkitekt eller en anden sagkyndig på området. Boligministeriet har holdt kurser for ca. 100 arkitekter og ingeniører. Deltagerne i disse kurser står på lister, som ligger på kommunekontoret. Ejerne er ikke forpligtet til at anvende netop disse rådgivere. Ejeren skal selv betale for den tekniske bistand, og han bør på forhånd aftale med teknikeren, hvad bistanden skal koste og hvad bistanden skal omfatte. Venlig hilsen Boligministeriet

4 Hvilke bygninger skal brandsikres? Loven gælder for alle bygninger med mere en to etager undtagen fritliggende en- og tofamilieshuse. I boligministeriets bekendtgørelse, der kun gælder for beboelsesbygninger, er det fastsat, at en bygning i mere end to etager, er en bygning, hvor gulvet i øverste etage ligger mere end 4,5 meter over jorden. En tagetage regnes kun med, når den er indrettet til beboelse eller anden form for ophold for mennesker for eksempel kontorer. Når bygningen ligger på en skrånende grund, så den på den ene side at huset er under 4,5 meter og på den anden side er over 4,5 meter, skal den betragtes som en bygning med mere end to etager, og den skal derfor brandsikres. Det er alle etager, der skal brandsikres, i de bygninger, som loven gælder for. En brand i en lejlighed i stuen er nemlig også farlig for dem, der bor højere oppe. Kravet om brandsikring gælder ikke for bygninger, hvor de enkelte lejligheder eller beboelsesrum har adgang til en sikkerhedstrappe. En sikkerhedstrappe er en trappe, som er specielt brandsikret, ved at al adgang til den foregår gennem fri luft over en luftsluse for eksempel en altangang. Redningsåbninger I alle lejligheder skal der i hver etage være mindst en redningsåbning, der er så stor, at en brandmand kan bære et menneske ud på brandstigen gennem den. Redningsåbningen kan være et vindue, en lem, en skodde ved siden af et vindue eller en altandør. Hvis åbningen er et vindue med hængslerne i siden, bør højden være mindst 90 cm, og bredden mindst være 45 cm. Er åbningen et vippevindue, bør afstanden mellem vinduets ramme eller glas og vinduets nederste karm ikke være mindre end 55 cm. Bredden af åbningen bør mindst være 90 cm. Mange vinduer består af to smalle vinduesrammer ved siden af hinanden med en fast midterpost imellem. Her kan redningsåbningen gøres stor nok ved at midterposten skæres fri og fastgøres til den ene ramme. På den måde ændres vinduernes og bygningens udseende ikke. [Ændring 1977: I vejledningen er angivet, at størrelsen på sidehængte redningsåbninger bør være mindst 45 x 90 cm. Ved gennemgang af et større antal bygninger har det vist sig, at en del vinduer efter tidligere gængse standardmål kun er 40 til 43 cm brede. Efter boligministeriets opfattelse vil en bredde på minimum 40 cm kunne accepteres for lejligheder, hvor gulvet højst ligger 10 m over terræn, samt for andre lejligheder, hvor der i øvrigt skønnes at være gode redningsmuligheder, f.eks. hvor brandvæsenets drejestiger kan bringes i anvendelse. Udover de i vejledningen nævnte mål på 55 x 90 cm for vippevinduer kan andre mål for vippevinduer accepteres, når højde + bredde ikke er mindre end 145 cm, og når ingen af siderne er mindre end 55 cm. Tophængte redningsåbninger skal være forsynet med beslag, der kan fastholde vinduet i åben stilling. I erhvervslokaler i beboelsesbygninger skal der normalt forefindes redningsåbninger svarende til bestemmelserne for lejligheder.]

5 Plads til brandvæsenet Redningsåbningerne kan kun bruges, hvis brandvæsenets stiger kan nå dem. Brandvæsenet kan altid komme til, hvis redningsåbningerne vender ud mod gaden. Gør de ikke det, skal stigerne kunne komme om på den anden side af bygningen, og der skal være plads til at rejse dem. Det samme gælder for sidehuse, mellemhuse, tværhuse og baghuse: Brandvæsenet skal have plads til at komme frem med stiger og rejse dem på den side af bygningen, hvor redningsåbningerne er. Københavns og Frederiksbergs brandvæsen har 3 typer stiger. På tegningen er vist, hvor meget plads de kræver. Det er højden fra jorden op til den øverste redningsåbning, som bestemmer, hvilken type stige, der skal være plads til. Der arbejdes på at gøre de forskellige brandvæseners materiel ens, men der er stadig forskelle fra sted til sted. Find for en sikkerheds skyld ud af, hvilke stiger det lokale brandvæsen har, og hvilken plads der kræves for at rejse stigerne. For at en gårdsplads kan bruges som brandredningsareal, må plankeværker, skure, tørrestativer, træer, ledninger og andet, der kan være i vejen, fjernes. Tegningerne viser, hvilken plads de forskellige stiger kræver, for at de kan bringes ind i en gård, og hvilken plads de kræver, for at de kan rejses og anvendes. Bredden på portåbningerne skal måles ved kørebanen, fordi den kan være indskrænket af afvisere, og det er afstanden mellem disse, der er afgørende.

6 Vægge mellem lejligheder I de kommende afsnit beskrives, hvordan bygningen deles op i brandceller. Derfor skal væggene mellem lejlighederne og væggene ud til trappen have en brandmodstandsevne, der svarer til BD-bygningsdel 60 se ordforklaringen. Hvis de ikke har det, skal de forstærkes, så de får den nødvendige modstandsevne. På tegningerne er vist ekspempler på vægge, som mindst svarer til BD-bygningsdel 60. Når de gennemgår bygningen, skal De være opmærksom på, at der kan være blændede døre mellem to lejligheder. Da det er hele væggen, der skal svare til BDbygningsdel 60, må blændingen og døren fjernes og erstattes af en væg svarende til BD-bygningsdel 60. Huller til rør, der er ført igennem væggene fra lejlighed til lejlighed skal lukkes, og der skal tætnes mellem rør og væg, så ilden ikke kan gå igennem her. Væg af udmuret bindingsværk, pudset på begge sider med kalkpuds. Væg udført af 2 lag krydslagte brædder med rørvæg og kalkpuds på begge sider. Væg med stolpeskelet af 45x95 mm stolper med højst 60 cm afstand, beklædt på begge sider med 13 mm gipsplader. Hulrummet udfyldt med mineraluld. Kældre Kælderen skal også være en selvstændig celle. Under den anden verdenskrig krævede civilforsvarsloven, at der blev brudt huller i Træbjælker med gulvbrædder mange brand på oversiden og rørvæv og vægge. kalkpuds på undersiden på Hullerne skulle ganske vist dengang være lukkede forskallingsbrædder. med halvstens udmuring, men mange af udmuringerne er fjernet i tidens løb. Disse åbninger og andre huller i brandvægge skal lukkes med konstruktioner, svarende til væggen, dog mindst svarende til BS-bygningsdel 60 se ordforklaringen. Mellem rør og væg skal der tætnes med materiale, Træbjælkelag med pladebeklædning f.eks. 13 mm gips- der ikke kan brænde, f.eks. mineraluld. plader på spredt forskalling. Lofterne skal mindst svare til beklædning af klasse 1 se ordforklaringen. Alle kælderlofter, der er pudsede, opfylder dette krav. Kravet er også opfyldt hvis loftet består af bjælker med indskudsbrædder imellem, når der er et pudslag på brædderne. Pudsen behøver altså ikke at dække bjælkerne. Andre klasse 1 beklædninger er f.eks.: Træbjælkelag med rørvæv og 5 mm asbest-cellulosecementplader. kalkpuds på undersiden af indskudsbrædderne. 5 mm asbest-silikatplader. 8 mm asbest-cementplader. 13 mm gipsplader. De nævnte tykkelser er mindstetykkelser. Pladebklædninger skal gøres fast til underlaget med højst 600 mm afstand. [Ændring 1977: Under og efter den anden verdenskrig er der i mange kældre - efter krav fra civilforsvaret - brudt åbninger i brandvægge. Disse åbninger skal efter civilforsvarets bestemmelser være lukkede med halvstens udmuring. Mange af udmuringerne er imidlertid ulovligt blevet fjernet i tidens løb, og hvor dette er sket, skal åbningene lukkes igen med en halvstensmur uden forbandt med de tilstødende mure, jfr. indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 139 af 16. april 1962 om murgennembrydninger. Andre åbninger i brandvægge og tilsvarende adskillende konstruktioner skal lukkes med en konstruktion svarende til væggen m.m., dog mindst svarende til BS-bygningsdel 60. ]

7 Trapper og gange Selve trapperummet skal også gøres til en selvstændig brandcelle. Fra trapperummet skal man kunne komme til det fri enten direkte eller gennem et forrum, en gang eller eventuelt en port. Med det fri menes gaden eller en gård, hvor der er videre adgang til gaden gennem en gang eller en port. Døre og porte på vejen fra trapperummet til det fri skal kunne åbnes af den flygtende uden brug af nøgler. For at begrænse antallet af mennesker, der er afhængig af den enkelte trappe, må der på hver etage højst være adgang til fire lejligheder. Hvis to til fem enkeltværelser har adgang til trppen gennem en fælles forgang, kan disse værelser og gangen betragtes som en lejlighed. Er der mere en fem værelser, er de omfattet af hotelbekendtgørelsen (justitsministeriets bekendtgørelse nr 252 af 21. maj 1974 om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller m.v.). Væggene omkring trapperummet med forrum og gang skal ligesom væggene mellem lejlighederne mindst svare til BD-bygningsdel 60. Det samme gælder gange fra trapperum til lejligheder eller enkeltværelser. Eksisterende ruder imellem trapperum og wc-rum i lejligheder kan bibeholdes, hvis ruderne er mindst 6 mm trådglas (monierglas) eller glasbygningssten. Ruderne må højst være 0,5 m 2, og glasset skal være fast indmuret. Vægge og loft i trapperum adskillelse til kældre Overfladerne på vægge og lofter herunder undersiden af trapperne (trappeløb og reposer) i trapperum, forrum og gange skal mindst svare til beklædning af klasse 1. I bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til to trapper, med adgang til det fri, må eksisterende paneler blive siddende når de svarer til beklædning af klasse 2, f.eks. 22 mm massivt træ. Panelerne må dog ikke være højere end 1,5 m. Loftslem i trapperum bør udføres som en tætsluttende lem af mindst 22 mm massivt træ. I alle bygninger skal væggen mellem kælderen og trapperummet svare til BS-bygningsdel 60. En etageadskillelse mellem kælder og trappe skal normalt svare til BD-bygningsdel 60. Men i bygninger, med mere end tre etager, hvor hver lejlighed kun har adgang til en trappe, skal etageadskillelsen svare til BS-bygningsdel 60. Tegningen t.v. viser, at trapperum skal adskilles fra kælder, ved at eksisterende døråbning tilmures. Såvel den eksisterende vægkonstruktion som lukning skal mindst svare til BSbygningsdel 60. Den ikkesynlige væg under trappeløbet skal også svare mindst til BS-bygningsdel 60. Trappereposen, der danner loft i kælderen, skal mindst svare til BD-bygningsdel 60 (evt. til BS-bygningsdel 60). Undersiden skal svare til klasse 1 beklædning. Hvis kælderen strækker sig ind under et trappeløb, skal trappeløbet betragtes som en etageadskillelse og opfylde de krav, der stilles til denne, både med hensyn til brandmodstandsevne som overflade på undersiden. Ved udformningen af adskillelsen mellem trappe og kælder, skal man sikre sig, at kravet om, at der ikke må være skabe eller skabsrum i trapperummet også bliver overholdt. Et rum under den nederste trapperepose og under de nederste trappeløb må derfor gøres utilgængeligt. Det kan ske ved at rummet lukkes helt med en væg, hvori, der er en åbning, som kun kan lukke sop ved hjælp af værktøj, for eksempel en fastskruet lem. Før rummet lukkes må det omhyggeligt tømmes for alt, der kan brænde. Rummet hører til trapperummets brandcelle. [Ændring 1977: Frilagt bindingsværk kan accepteres som del af trapperumsvægge i såvel en- som totrappehuse, forudsat at der er tæt mellem udmuring og træværk. Det samme er tilfældet i en kælderetage uanset kravet om en BS-konstruktion 60. I porte eller gennemgange, der højst er lukket med tætte portfløje eller døre i den ene facade, og hvor der ikke udmunder trapper, kan klasse 2 beklædninger i indtil 2 m højde samt mindre elskabe bibeholdes.]

8 Elevatorer Elevatorskakten skal adskilles fra kælderen. Kravene i bekendtgørelsen om brandsikring er, at vægge mellem elevator og kælder mindst skal svare til BS-bygningsdel 60. Døre i sådanne vægge skal mindst svare til BD-dør 60. Disse krav gælder ikke alene for selve elevatoren, men også for rum, hvor elevatorspil med mere er anbragt. Døre til lejligheder Hvis en lejlighed kun har adgang til én trappe skal døren fra lejligheden ud til trapperummet svare til BD-entredør 30 - se ordforklaringen. På tegningen næste side er det vist, hvordan eksisterende døre vil kunne bygges om, så de svarer til en BD-entredør 30. I bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til to trapper, skal dørene til trapperne også svare til BD-entredrør 30 når der ikke er nogen tredje dør inde i lejligheden, der kan lukkes mellem de to døre ud til trapperne. Det gælder nemlig om at kunne lukke så mange døre som muligt mellem sig selv og branden. Er der inde i lejligheden mindst én tætsluttende trædør uden glaspartier mellem de to døre ud til trapperne, behøver disse døre ikke at svare til BD-entredør 30. Her kan man nøjes med tætsluttende trædøre uden glaspartier ud til trapperne. På side? er vist, hvad der forståes ved en tætsluttende trædør uden glaspartier. Hvis der inde i lejligheden er mere end en tætsluttende trædør uden glaspartier mellem de to døre ud til trapperne, og der samtidig er mindst otte meter mellem trappedørene, må glaspartier i den en trappedør blive siddende. Men det skal være i døren, som fører ud til den trappe, der ikke har forbindelse til kælderen. De otte meter mellem trappedørene måles ad den korteste vej gennem lejligheden fra den ene trappe til den anden. I de tilfælde, hvor hver lejlighed har adgang til to trapper, men hvor kun den ene trappe (hovedtrappen) giver adgang til det fri altså til gaden, se afsnittet Trapper og gange skal bygningen brandsikres som om den kun har én trappe. Det betyder, at dørene fra lejlighederne ud til trapperummene skal være som BD-entredør 30. Døre til kældre I bygninger, hvor hver lejlighed har forbindelse til to trapper, må der kun være adgang fra det ene trapperum til kælderen, og døren mellem trapperum og kælder skal mindst svare til BD-dør 30 se ordforklaringen. BD-dør 30 kan købes som standardvare, men en eksisterende dør kan også bygges om, så den opfylder kravene, hvis den beklædes som en BD-entredør 30 og forsynes med dørpumpe, se om BD-dør 30 under afsnittet Forbedringer af døre.. Døre til tagetage Når der ikke er beboelse i tagetagen skal dørene mellem trapperummet og tagrummet, der kan indeholde pulterrum, være tætsluttende trædøre uden glaspartiet. Er der derimod beboelse i tagetagen eller andre rum, hvor mennesker opholder sig, skal døren fra trapperummet til tagrummet mindst svare til BD-dør 30, ligesom døren fra trapperummet til kælderen. Dørene fra trapperummet til lejlighederne skal udføres efter reglerne om døre til lejligheder, se side afsnittet Døre til lejligheder. Andre døre, skabe m.m. Andre døre i trapperummet, der for eksempel fører ind til mindre redskabsrum og lignende mindre rum, skal være tætsluttende trædøre uden glaspartier. Det gælder dog ikke for wc-rum med indgang fra trapperummet. Disse wc-rum betragtes som en del af trapperummets brandcelle og væggen mellem wc-rummet og lejlighederne eller den anden trappe skal derfor mindst svare til BDbygningsdel 60. Eksisterende ruder mellem disse wc-rum og lejligheder kan bibeholdes på samme betingelser som for ruder mellem trapperum og wc-rum se under afsnittet Trapper og gange. I mange bygninger er der træskabe på trapperne til elmålere og trappelysautomater. Disse skabe skal fjernes eller skiftes ud med skabe, der ikke kan brænde. Gasmålere og gasledninger skal også fjernes fra trapperummet, fordi de betyder en særlig fare i tilfælde af brand. [Ændring 1977: Skabsrum med el-målere under trappeløb kan bibeholdes under forudsætning af, at alle afgrænsende vægge, trappeløb m.v. udføres mindst som BD-bygningsdel 60 med klasse 1 beklædning. Døren til skabsrummet skal svare til BD-døre 30 og være aflåselig.]

9 Forbedringer af døre Nogle eksisterende døre vil være gode nok som tætsluttende trædøre uden glaspartier. Det gælder eksisterende fyldningsdøre og døre af massiv møbelplade, hvis kvaliteten er god. Fyldningsdøre med sprækker og kanaldøre må beklædes med mindst 12 mm krydsfiner eller spånplade på den ene side. Er der glas i døren, skal glasset også dækkes med 12 mm krydsfiner eller spånplade, eller det skal tages ud og erstattes med 22 mm massivt træ. Beklædning af dør med mindst 12 mm tyk plade af krydsfiner med rumvægt på mindst 500 kg/m 3 eller spånplade med rumvægt mindst 600 kg/m 3. Et fast glasparti i forbindelse med døren skal dækkes, så det svarer til BD-bygningsdel 30, f.eks. med en 22 mm spånplade med rumvægt mindst 600 kg/m 3. Vinduer i væggen i trapperummet skal erstattes af en konstruktion mindst svarende til BD-bygningsdel 60. Glas i døren skal udskiftes med 22 mm massivt træ eller dækkes med mindst 12 mm krydsfiner eller spånplade på den ene side. Revner i fyldninger må dækkes ligesom glasset. Fyldningerne kan udskiftes med 22 mm massivt træ. Løse fyldninger må udskiftes med 22 mm massivt træ eller dækkes med 12 mm plade af krydsfiner (rumvægt mindst 500 kg/m 3 ) eller spånplade (rumvægt mindst 600 kg/m 3 ). Hængslerne skal være i orden og må evt. suppleres med et ekstra, hvis dørbladet er blevet beklædt. Hængsler og karm skal sidde så godt fast, at de kan klare den større vægt. Der må evt. anvendes længere skruer til fastgørelsen og anbringes en krydsfinerbrik i fugen mellem karm og væg, som de lange skurer kan få hold i. Utætheder mellem ramme og fyldninger må dækkes ved beklædning af døren, så den biver tæt. Fugen mellem dørblad og karm må helst ikke være mere en 3 mm, og anslaget skal være mindst 9 mm. Det kan derfor blive nødvendigt at sætte lister på dørkarmen, så anslaget bliver stort nok og anbringe en tætningsliste i karmens fals. En eksisterende fyldningsdør eller kanaldør kan ændres til BD-entredør 30 eller BD-dør 30 ved at blive beklædt med mindst 9 mm krydsfiner eller spånplade på begge sider. Samtidig skal døren har et ekstra hængsel, fordi denbliver tungere, så der i alt er tre hængsler. Ved BD-entredør 30 skal hængslerne være skråtskårne eller fjederbelastede. Ved BD-dør 30 skal der sættes en dørpumpe eller anden automatisk lukkemekanisme på døren. For alle døre gælder det, at de skal slutte tæt. Det vil sige, at det kan blive nødvendigt med lister på dørkarmen, så anslaget bliver mindst 9 mm. Fugen mellem dørblad og karm bør ikke være mere end 3 mm. Her kan tætningslister i karmens fals hjælpe. Der skal også være tæt mellem dørkarmen og den væg, døren sidder i. For at undersøge dette, kan det være nødvendigt at tage indfatningerne af. Er der ikke tæt, må der stoppes med mineraluld i det mellemrum (den fuge), der er mellem dørkarm og væg.

10 [Ændring 1977: Boligministeriet har i samarbejde med Praktiserende Arkitekters Råd og Det særlige Bygningssyn ladet foretage et antal brandprøvninger af brandmæssigt forbedrede træfyldningsdøre. De afprøvede dørkonstruktioner kan indgå som et supplement til det på side 15 i den røde vejledning angivne eksempel på sikring af døre, der skal svare til BD-entredøre 30 eller BD-døre 30. Som resultat af disse prøvninger er der på 5 skitser (bilag) beskrevet eksempler på, hvorledes nogle typiske træfyldningsdøre kan sikres, så de efter boligministeriets skøn kan anvendes, hvor døre skal svare til BD-entredøre 30 eller BD-døre 30. De 5 skitser omfatter: 1 eksempel på tosidig beklædning af døren med tyndere plader end angivet i den røde vejledning. 3 eksempler på ensidig beklædning af døren, samt - 1 eksempel på sikring af en fyldningsdør med glasparti, således at glaspartiet kan bevares. For alle de beskrevne eksempler gælder det, at dørene skal være selvlukkende; endvidere skal dørene slutte tæt i karm, og fugen mellem karm og mur skal være stoppet tæt, alt som nærmere beskrevet på side 15 i den røde vejledning. I eksisterende trappedøre, der ændres svarende til BD-entredøre 30, kan eksisterende brevindkast bibeholdes, såfremt de er udført af ubrændbart materiale. Døre med glasfyldinger, hvor glasset udskiftes med 9 mm krydsfiner eller spånplade eller 5 mm asbestcellulosecementplade, kan anerkendes som tætsluttende døre, naturligvis forudsat at de øvrige krav til sådanne døre er opfyldt. Hvor der ikke er krav om døre svarene til BD-entredør 30, er det ikke nødvendigt med stopning mellem karm og væg, såfremt dørindfatningerne slutter tæt til karm og væg. Hvor der er flere døre til et lejemål fra samme trappe, skal samtlige døre opfylde kravene til trappedøre. Hvor døre fra lejlighed til trapperum er blændet, kan det accepteres, at de blændede døre udføres i samme kvalitet som de gående døre, såfremt der kun er max. 4 døre pr. repos incl. de blændede døre. Eksisterende jernbeklædte 35 mm massive trædøre, der tidligere er godkendt til fyrrum og lign., kan normalt anerkendes svarende til BD-dør 30, hvis de er selvlukkende. Eksisterende mellemdøre med en åbning på indtil 100 kvadratcentimeter forneden, svarende til gasreglementets bestemmelser, kan anerkendes som tætsluttende døre, når de er uden glaspartier og i øvrigt opfylder kravene til sådanne døre. Ifølge bekendtgørelsens 5, stk. 1, kan kravene til entredøre i totrappehuse lempes, når der i de enkelte lejligheder finder en eller flere tætsluttende»mellemdøre«mellem de to trappedøre. Der har overfor boligministeriet været rejst spørgsmål om at erstatte kravet om tætsluttende mellemdøre med nogle andre supplerende redningsmuligheder. Man har imidlertid ment at måtte fastholde bekendtgørelsens bestemmelser herom. Findes mellemdørene ikke, må trappedørene således forstærkes, svarende til BD-entredør 30 som foran angivet.] Døre til erhvervslejemål I mange beboelsesbygninger er der lejligheder eller lokaler, der udnyttes til erhverv. En erhvervslejlighed kan være mere brandfarlig en en beboelse, fordi der kan opbevares brandfarlige materialer til brug i produktionen. Derfor skal der i nogle tilfælde en særlig brandsikring til. Lejligheder, hvor der er sagførerkontorer eller lægekonsultationer eller andet liberalt erhverv, regnes ikke for farligere end beboelseslejligheder, og der skal ikke foretages anden brandsikring, end den der gælder for beboelseslejligheder. Erhvervsvirksomheder som butikker og værksteder, der højst er 150 m 2 sidestilles også med beboelse, når de ikke indeholder en større mængde brændbart materiale eller på anden måde er mere brandfarlige end almindelige beboelse. Er en butik, et værksted eller en anden erhvervsvirksomhed større end 150 m 2, skal dørene fra erhvervslejligheden til trapperummet være en BD-dør 60. En erhvervslejlighed, hvor brandfaren er større end i en beboelseslejlighed skal have en dør ud til trapperummet, der mindst svarer til BS-dør 60 uanset hvilken størrelse lejligheden har. Større brandfare kan for eksempel skyldes, at der er en større mængde brændbar materialer, at arbejdet udvikler meget varme eller foregår ved høj temperatur eller at der bruges brandfarlige væsker. Er faren særlig stor for eksempel på grund af virksomhedens størrelse eller de arbejdsprocesser, der foregår i den, kan kommunalbestyrelsen forlange at virksomheden ikke må have dør til trapperummet, man skal have særskilt indgang direkte fra det fri. Kommunen kan også kræve, at væggen ud mod trapperummet udføres som en BS-bygningsdel 60.

11 Ordensregler De arealer rundt om bygningen, der er beregnet til færdsel må ikke fyldes op af parkerede biler, affaldscontainere og andet, der kan stå i vejen for brandvæsenet. Trapper og gange må ikke bruges til oplagring af varer, og der skal ryddes op i lælderrum og på lofter. Kælderrum og pulterrum skal holdes låsede. Når en lejer flytter, skal hans pulterrum tømmes inden en ny lejer tager rummet i brug. Bekendtgørelse I medfør af 1 og 21, stk. 1, i lov nr. 53 af 25. februar 1976 om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. fastsættes: 1. Bygninger med mere end 2 etager, der helt eller delvis benyttes til beboelse, skal opfylde kravene i 2-7, medmindre andet godkendes a kommunalbestyrelsen efter lovens 6 eller besluttes af boligtilsynet efter lovens 7. Stk. 2. Tagetager, der benyttes til beboelse eller ophold, medregnes som etage. Stk. 3. Bygninger, hvor gulvet i øverste etage er beliggende mere end 4,5 m over terræn, betragtes som bygninger med mere end 2 etager. Stk. 4. Bygninger, som på grund af skrånende terræn el. lign. Har 2 etager til den side og mere end 2 etager til den anden side, betragtes som bygninger med mere end 2 etager. Stk. 5. I bygninger, som herefter er omfattet af kravene, gælder disse for samtlige etager. Stk. 6. Undtaget fra kravene i 2-7 er bygninger, hvor de enkelte beboelseslejligheder eller beboelsesrum har adgang til sikkerhedstrappe i overensstemmelse med bestemmelserne i bygningsreglementet (BR-72, kap. 4,1.5., stk.3). Stk. 7. De brandtekniske definitioner og klassifikationer i bygningsreglementet (BR-72, kap. 6) finder anvendelse på de i bekendtgørelsen anvendte brandtekniske betegnelser. Fælles krav. 2. Hver lejlighed skal i hver etage have mindst 1 redningsvindue, som kan nås af brandvæsenets redningsstiger. Stk. 2. Vægge mellem lejligheder (lejlighedsskel) skal mindst svare til BD-bygningsdel 60. Stk. 3. I brandvægge og tilsvarende adskillende konstruktioner skal åbninger lukkes med en konstruktion svarende til vægge m.m., dog mindst svarende til BS-bygningsdel 60. Stk. 4. Loft i kælder skal have overflader mindst svarende til beklædning af klasse 1. Trappe. 3. Indvendige trappe skal være anbragt i trapperum med uhindret adgang direkte til det fri eller med adgang til det fri gennem forrum eller gang. Stk. 2. Vægkonstruktioner og etage adskillelser i trapperum, forrum og gange, der tjener som flugtvej, skal svare til BDbygningsdel 60. Væg mod kælder skal svare til BD-væg 60. I bygninger med mere end 3 etager, hvor hver lejlighed kun har adgang til 1 trappe, skal etageadskillelsen mellem kælder og trapperum med tilhørende forrum eller gang mindst svare til BS-bygningsdel 60. Stk. 3. Overflader på vægge og lofter i trapperum samt undersider af trappeløb skal mindst svare til beklædninger af klasse 1. I bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til 2 trapper, kan eksisterende vægpaneler i trapperum dog bibeholdes, når panelerne har overflader, der mindst svare til beklædninger af klasse 2 og ikke er højere end 1,5 m. Stk. 4. I trapperum må ikke forefindes gasmålere og gasledninger, træskabe til el-målere og trappelysautomater m.m. eller skabe og skabsrum. [Ændring 1977, til 3, stk. 2: Principielt skal der være adgang fra gade til en ejendoms ubebyggede areal. Foregår adgangen gennem port eller gennemgang, skal denne som flugtvej have gulv mod kælder samt vægge og loft som mindst svarer til BD-konstruktion 60. I port eller genemgang kan udmunde en eller flere trapper efter følgende retningslinier, idet det i øvrigt forudsættes, at etageadskillelse mod eventuel kælder under port eller gennemgang opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsens 3, stk. 2, om etageadskillelse mellem kælder og trapperum m.v. Entrappehuse. (Bygninger hvor hver lejlighed kun har adgang til 1 trappe). Kun 1 trappe må udmunde i port eller gennemgang; eventuel anden trappe skal føres direkte til det fri (gård eller gade). Der stilles ingen krav til dør mellem trappe og port eller gennemgang.

12 Hvor etageadskillelse mod kælder i port eller gennemgang i bygninger med mere end 3 etager ikke opfylder kravene i bekendtgørelsens 3, stk. 2, kan det anbefales, at der dispenseres fra disse bestemmelser på betingelse af, at etageadskillelse mod kælder udføres mindst som BD-bygningsdel 60, og at port eller gennemgang højst er lukket med tætte portfløje eller døre i den ene facade (mod gård eller gåde). Totrappehuse. (Bygninger hvor der fra hver lejlighed er adgang til 2 trapper. En hovedtrappe kan udmunde i port eller gennemgang; der stilles ingen krav til dør mellem trappe og port eller gennemgang. 2 hovedtrapper kan udmunde i port eller gennemgang, når disse adskilles mod port eller gennemgang. a) med mindst BD-døre 30 eller b) med uklassificerede selvlukkende døre, og hvor port eller gennemgang tillige højst er lukket med tætte portfløje eller døre i den ene facade (mod gård eller gade). Port eller gennemgang som ovenfor beskrevet, kan tillige tjene som eneste flugtvej fra andre trapper, der udmunder i et lukket gårdareal, på betingelse af, at der efter det stedlige brandvæsens nærmere vurdering skønnes at være forsvarlige opholdsmuligheder for personer i gården, indtil brandvæsenet kommer til stede. De i bekendtgørelsens 3, stk. 2, angivne krav til etageadskillelse mellem trapperum og kælder finder ikke anvendelse på etageadskillelse over lokal krybekælder under trapperum, port eller gennemgang, hvor adskillelse mellem krybekælder og den øvrige kælder er udført mindst som BS-konstruktion med eventuel inspektionslem som BS-lem 60. Eventuel ventilation af krybekælder må kun ske til det fri og/eller til samme brandcelle. En BD-etageadskillelse 90, som er nævnt i 3, stk. 2, i den ændrede bekendtgørelse om brandsikring, vil efter boligministeriets skøn kunne udføres som angivet i følgende eksempler: a. En BD-etageadskillelse 60 på undersiden beklædt med enten 2 x 13 mm gipsplader med forskudte samlinger eller 25 mm fastholdt temperaturstabil mineraluld og klasse 1 beklædning i pladeform. b. 22 mm gulvbrædder på bjælker. 50 mm temperaturstabil mineraluld, 5 mm asbestcementplade eller 3 mm asbest-silikatplade. 50 mm fastholdt temperaturstabil mineraluld, klasse 1 beklædning. c. 22 mm gulvbrædder på bjælker. 50 mm mineraluld. 40 mm monierpuds forsvarligt fastgjort til bjælkerne. d. 22 mm gulvbrædder på bjælker. 50 mm mineraluld, 50 mm ameret og autoklaveret letbeton brandteknisk forsvarligt understøttet langs trappeskillevægge f.eks. af 50 mm opmuret letbeton. Opmærksomheden henledes på, at gipsplader kan være uheldige at anvende, hvor der er risiko for fugt.] 4. I hver etage må der til hver trappe højest være adgang fra 4 lejligheder. Stk. 2. I bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til 2 trapper, må der kun være forbindelse mellem de 2 trapper gennem de enkelte lejligheder og gennem en eventuel tagetage. Døre 5. Døre fra trapperum til lejligheder skal svare til BD-entredøre 30. I lejligheder med adgang til 2 trapper kan kravet fraviges efter følgende regler. a) i lejligheder, hvor der er mindst 1 tætsluttende trædør uden glaspartier mellem 2 døre til trapperne, kan trappedørene udføres som tætsluttende trædøre uden glaspartier. b) i lejligheder, hvor der er mindst 2 tætsluttende trædøre uden glaspartier mellem 2 døre til trapperummene og mindst 8 m mellem trappedørene, kan glaspartier bibeholdes i den ene trappedør, når den pågældende trappe ikke har forbindelse til kælder,jfr.stk.2. Stk. 2. Døre fra trapperum til kælder skal mindst svare til BD-dør 30. Sådanne døre må kun findes i bygninger, hvor hver lejlighed har adgang til 2 trapper, og kun i forbindelse med den ene af trapperne. Stk. 3. Døre fra trapperum til tagetager skal være mindst BD-dør30, når tagetagen helt eller delvis anvendes til beboelse. Er der ikke beboelse i tagetagen, skal døre fra trapperum til tagetagen mindst være tætsluttende trædøre uden glaspartier.

13 Stk. 4. Andre døre i trapperum end de i stk. 1-3 nævnte skal mindst være tætsluttende trædøre uden glaspartier. Dette krav gælder ikke udgangsdøre til det fri og døre til WC-rum, hvortil der kun er adgang fra trapperum. Erhvervslokaler i bygninger med beboelse. 6. Døre fra trapperum til erhvervslokaler skal udføres i overensstemmelse med følgende regler: a) døre fra trapperum til erhvervslokaler, hvis samlede bruttoetageareal er mindre end 150 kvm., skal udføres efter bestemmelserne i 5. Er bruttoetagearealet større end 150 kvm., skal døre fra trapperum udføres mindst som BD-dør 60. b) døre fra trapperum til erhvervslokaler med større brandbelastninger og til lokaler, hvori der foregår brandfarlige arbejdsprocesser, skal uanset lokalernes størrelse udføres mindst som BS-dør 60. c) ved erhvervslokaler med særlig stor brandfare kan kommunalbestyrelsen forlange, at lokalerne forsynes med selvstændig adgang til det fri, og at døråbninger m.v. til trapperum lukkes med væg mindst svarende til BSvæg 60. [Ændring/præcisering 1977: En bygning med blandet beboelse og erhverv betragtes som en beboelsesbygning i relation til bekendtgørelsen af 27. februar 1976, hvis der blot er een bolig i bygningen. Det gælder dog ikke bygninger, der er opført til erhverv, og hvori der af hensyn til virksomhedens drift er indrettet f.eks. en portnerbolig. Når kælderetagen indeholder både pulterrumsfunktion og erhverv, skal disse adskilles med BS-konstruktion 60, hvis erhvervet har adgang til den trappe, som ikke har forbindelse med den øvrige del af kælderen. I denne adskillelse må der kun forekomme BSdør 60. Dør fra trappe til erhverv skal i øvrigt udføres efter bestemmelserne i bekendtgørelsens 6.] Elevatorer. 7. Elevator med tilhørende spil m.v. skal være adskilt fra kælder med væg mindst svarende til BSbygningsdel 60. Dør, fra kælder til elevator og spilrum m.v. skal mindst svare til BD-dør 60. Anmeldelse om brandsikring. 8. De i loven foreskrevne indberetninger til kommunalbestyrelsen og boligtilsynet om gennemgang af bygningerne og om de foranstaltninger, som er nødvendige for at opfylde kravene om brandsikring, skal ske på særlige af boligministeriet udfærdigede skemaer, betegnet >>indberetninger om brandsikring<<. Skemaerne rekvireres hos kommunalbestyrelsen. Stk. 2. I indberetningen skal ejeren oplyse, hvilken teknisk sagkundskab han har benyttet til gennemgangen og udarbejdelsen af forslag til brandsikring. Beboernes medvirken. 9. Er der i medfør af lejeloven valgt beboerrepræsentanter for ejendommen, skal ejeren give dem underretning om, hvornår den i loven foreskrevne gennemgang af bygningerne vil finde sted. Det skal i indberetningsskemaet angives, om beboerrepræsentanterne har bemærkninger til de foreslående brandsikringsforanstaltninger. Bemærkningerne skal påføres skemaet eller vedlægges dette. Stk. 2. Er der ikke valgt beboerrepræsentanter, skal ejeren ved meddelelse til lejerne eller ved opslag gøre lejeren bekendt med indberetningen til kommunalbestyrelsen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvor en genpart af indberetningen ligger til gennemsyn for lejerne. Fredede bygninger. 10. Er bygningen fredet i medfør af lovgivningen om bygningsfredning, skal ejeren i indberetningen gøre opmærksom herpå. Forslaget til brandsikring indsendes af kommunalbestyrelsen til Fredningsstyrelsen til forlæggelse for Det særlige Bygningssyn. Arbejdet må først iværksættes når kommunalbestyrelsen efter modtagelsen af Fredningsstyrelsens udtalelse har godkendt forslaget. Ordensforskrifter m.v. 11. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper og gange samt adgang hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang og gange eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal stedse holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m., der kan befordre en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand. Stk. 2. Lofts- og kælderrum, der hører til de enkelte lejemål, skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at sådanne rum tømmes ved lejeskifte. Undtagelser. 12. Bekendtgørelsen gælder ikke for fritliggende en- og tofamiliehuse. Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for lokaler, der omfattes af justitsministeriets bekendtgørelse nr. 252 af 21. maj 1974 om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller m.v. [Ændring 1977: Bekendtgørelsens 12 er ændret og indeholder en lempelse for ikke-fritliggende en- og tofamiliehuse. Enfamiliehuse fritages fra kravene i bekendtgørelsens 3 og 5, dvs. kravene til trapperum og døre, når der i stedet er mindst et redningsvindue mod gaden i hver etage, og der foretages en adskillelse af kælderen mod trappen med en konstruktion mindst svarende til BD-bygningsdel 60 og med dør mindst svarende til BD-dør 30. For tofamiliehusenes vedkommende gælder de samme lempelser, men der kræves tillige, at der fra trapperummet til lejlighederne, herunder enkeltværelser, er en tætsluttende trædør.

14 Endvidere kræves for tofamiliehuses vedkommende, at værelser, hvorfra der kun er adgang til det ovenfor nævnte redningsvindue mod gaden gennem trapperummet, skal være forsynet med et redningsvindue. De nævnte lempelser forudsætter, at disse huse i øvrigt er lovligt indrettede.] Ikrafttræden. 13. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende (10. marts 1976).

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Retningslinier for individuel råderet

Retningslinier for individuel råderet LINDESKOVEN Afdelingsbestyrelsen - Afdeling 32 Østre Lindeskov 209-2600 Glostrup Tlf.: 43 43 17 21 En afdeling under Glostrup Boligselskab Retningslinier for individuel råderet vedrørende hegn, låger,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen

Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen Ordensreglement og Brandsikringsbestemmelser for Selvejerboligselskabet Højdevangen Ordensreglement 1. Hoved- og køkkentrapper - Al henkasten af papir eller affald på trapperne er forbudt. - Henstillen

Læs mere

skolefritidsordning mv.).

skolefritidsordning mv.). Dato: Marts 2009 - Side: 1/5 Lyd Lydforhold i bygninger Bygningsreglementet BR2008 stiller krav til bygningers lydforhold. Kravene er angivet som funktionskrav i form af minimumsværdier henholdsvis maksimumsværdier,

Læs mere

Ændring. af 4, stk. 1, i regulativ af 1. marts 1971 vedrørende indretning af nødtørftsrum. af 18,. stk. 5, i regulativ af 1. marts 1971 vedrørende

Ændring. af 4, stk. 1, i regulativ af 1. marts 1971 vedrørende indretning af nødtørftsrum. af 18,. stk. 5, i regulativ af 1. marts 1971 vedrørende af 4, stk. 1, i regulativ af 1. marts 1971 vedrørende indretning af nødtørftsrum. Ændring af 18,. stk. 5, i regulativ af 1. marts 1971 vedrørende indretning af nødtørftsrum. 4. Adgang. 1. Adgangen til

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning Aarhus Brandvæsen 2014 Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning 1. Formål Denne vejledning er grundlag for administration af bygningsreglementernes bestemmelser om en bebyggelses arealer

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016

Forchhammersvej 24-26, 1920 Frederiksberg C 10.02.2016 Ansøgning: På vegne af ejendommens ejer ansøges om tilladelse til indretning af 4 stk. senior-boliger i tagetagen. I indretningen lægges vægt på fleksibilitet og tilgængelighed i form af åbne rum, lette

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Forberedelse til salg / udlejning. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg

Forberedelse til salg / udlejning. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Forberedelse til salg / udlejning v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Forberedelse til salg / udlejning Lejemålsberegning Beregning af BBR-arealer Ejerlejlighedsarealer Deklarationer og vedtægter Lejemålsberegning

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag AFSKRIVNINGSREGLER På de efterfølgende sider bringer vi ABF-håndbogens katalog over forbedringer og løsøre. Heraf fremgår de anvisninger AST s bestyrelse bruger som vejledning ved vurderingen. Enkelte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag

Ekstraordinær. Forringelse. Ingen værdi. opretning. Fradrag Emne Tilpasset løsøre Alm. løsøre Ingen værdi Forbedring Ekstraordinær opretning Forringelse Fradrag Afskrivningsår Skal være udført autoriseret Byggetilladelse skal foreligge Bemærkninger GULV Afslibning

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg modtog med breve af 19. december 2003 og 6. april 2004 kommunens udtalelser. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. september 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af rådhuset i Sorø Kommune. I rapporten bad jeg kommunen om udtalelser og om underretning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1. Vægge, gulve og lofter 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 0 1 Vægge, gulve og lofter 0 1 BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER Registrering af vægge, gulve og lofter Registreringen omfatter følgende data for alle bygninger: beskrivelse

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen Ordensregler Afdeling 13 - Ørehøj Afdelingsbestyrelsen 2015 Forord Afd. 13, Ørehøj, er opført i årene 1953-1955. bebyggelsen består af boligblokke med 40 lejemål. Disse ordensregler og praktiske råd er

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk

Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Lofter, Etagedæk i træ og renovering af Etagedæk Beskrivelse Lofter Omfatter MK-Godkendte BD 30 og BD 60 loftkonstruktioner mod uudnytteligt tagrum. Etagedæk i træ Omfatter BD 30 og BD 60 løsninger til

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7283 Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstedeværelse af rotter i ejendommen Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten,

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 20. oktober 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Generelt... 3 3 Åbning mellem 2 stolper (for eks. flytning af dørhul)...

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

D E K L A R A T I O N.

D E K L A R A T I O N. D E K L A R A T I O N. Undertegnede Birkerød Kommunalbestyrelse, der er ejer af ejendommen matr.nr. 5 b og 16 n Kajerød by, Birkerød sogn, og 113 a Birkerød by, Birkerød sogn, pålægger herved med virkning

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER

Teknisk Forvaltning Side 1 KÆDEHUSE, SYVHØJVÆNGE NR. 90 222 ( LIGE NUMRE ) RETNINGSLINIER FOR BYGNINGSÆNDRINGER Teknisk Forvaltning Side 1 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Væg i carport 4. Dør og vinduespartier 5. Tilbygninger 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning Teknisk forvaltning Side 2 1. GENERELLE

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Jørgen Brejl BEHANDLES AF: INSP

Jørgen Brejl BEHANDLES AF: INSP 157 GENTOFTE KOMMUNE JNR.: 14.12.00.G01 02 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: MATR. NR. 17 FH, SAG VEDR.: HØYRUPS ALLE 21 A BRANDSIKRING GENTOFTE TD 5585-91 92-0578-2 EJER: HANS-HENRIK HANSEN SAGSBEHANDLER: Jørgen

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

INDHOLDFORTEGNELSE. Husets historie. Parkeringsforhold

INDHOLDFORTEGNELSE. Husets historie. Parkeringsforhold Håndbog for A/B Dybbølsbro Juni 2009 INDHOLDFORTEGNELSE Husets historie Parkeringsforhold Praktiske forhold Grill og parasol i gården Opbevaring af vinterdæk Hobbyrum Cykelkælder Flügger Vicevært Fælles

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer

Brand. Brandforhold. Klassifikation af byggematerialer Brandforhold Jf. Bygningsreglementets bestemmelser skal bygninger opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og brandspredning til andre bygninger. I Bygningsreglementets vejledninger

Læs mere

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540

Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions. Morsø 1540 Opstillings- og betjeningsvejledning / Installation and Operating Instructions Morsø 1540 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 2 Til lykke med

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Vurderingsmand. Jens Lind Arkitekt maa Jens Juels Gade 36 2100 København Ø. T: 35 26 88 28 E: jenslind@webspeed.dk E: j.lind@live.

Vurderingsmand. Jens Lind Arkitekt maa Jens Juels Gade 36 2100 København Ø. T: 35 26 88 28 E: jenslind@webspeed.dk E: j.lind@live. November 2012 Procedure for vurdering af lejlighed i forbindelse med salg. Tilføjelser/afvigelser i forhold til ABF s forbedringskatalog Boligforeningen Bispegaarden. 1. Efter at have indgivet sin skriftlige

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik.

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2014 Denne vejledning

Læs mere

Ordbog over fagudtryk indenfor låse

Ordbog over fagudtryk indenfor låse Ordbog over fagudtryk indenfor låse A-mål er et mål fra låsekassens midte til udvendig side. Anvendes til beregning af tilbehør. ABDL-anlæg (automatisk branddørlukningsanlæg) har til formål at tillade

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Kirkevænget Karréen Gl. Jernbanevej 1-11, Valby Langgade 21A-B, Kirkevænget 2-6. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Kirkevænget

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udarbejdelse af Brandteknisk dokumentation Indholdsfortegnelse Formål... 2 Brandteknisk dokumentation indhold:... 2 Indledning... 2 Lovgivning:... 2 Lovhjemmel...

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Lydisolering mod nabostøj

Lydisolering mod nabostøj forside > publikationer > 1998 > her Lydisolering mod nabostøj - hvad kan man gøre? Pjecen kan fås på biblioteket. "Lydisolering mod nabostøj hvad kan man gøre?" er udarbejdet for Boligministeriet af DELTA

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V.

Nr. 51. Partiel byplan. for et område af SVOGERSLEV BY. i Roskilde kommune ROSKILDE. Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Nr. 51 Partiel byplan for et område af SVOGERSLEV BY i Roskilde kommune ROSKILDE Felix Møllers Bogtrykkeri vi S. & V. Pedersen 1977 Indledning. Svogerslev landsby bestod oprindelig af en 'bebyggelse af

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42) Page 1 of 23 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 3. Bygningers indretning (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id49/0/42) 3. Bygningers indretning

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere