Den gode Proces for forskningsbaseret myndighedsrådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode Proces for forskningsbaseret myndighedsrådgivning"

Transkript

1 Den gode Proces for forskningsbaseret myndighedsrådgivning 1. Indledning To virkeligheder mødes Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning Proces for samarbejde mellem MFVM og AU/DCA omkring de forskellige opgavetyper af myndighedsbetjening Forventningsafstemning Ad hoc opgaver Lovforberedende arbejde Deltagelse i arbejdsgrupper Udtalelser i forbindelse med lovforberedende arbejde Offentlige høringer Udredninger/vidensynteser Kommissorium Øvrige forhold Løbende opgaver Opfølgning på fremsendte svar Behov for opklaring og/eller uddybning af afgivet svar Journalisering Feed back på afgivne svar Offentliggørelse af afgivne svar Indledning Aarhus Universitet (AU) har en aftale med Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for fødevare- og jordbrugsområdet. Myndighedsbetjeningen på jordbrugs- og fødevareområdet på AU varetages gennem DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Myndighedsbetjening ved AU omfatter primært sektorrelateret forskning og forskellige typer myndighedsrådgivning. I de ni år, aftalen mellem MFVM og AU/DCA har været gældende, har parterne løbende søgt at kvalitetsudvikle den forskningsbaserede rådgivning, især via regelmæssige ledelsesgruppemøder, faglige følgegruppemøder og faglige temamøder. Mange embedsfolk i MFVM med underliggende styrelser og mange forskere på AU s institutter er involveret i samarbejdet omkring myndighedsrådgivning. For at præcisere over for medarbejderne og offentligheden, at samarbejdet bygger på dialog og på princippet om, at den forskningsfaglige vurdering adskilles fra den senere beslutning/håndtering fra politikeres og myndigheders side, blev der til aftalen for 2010 mellem AU/DCA og MFVM udarbejdet nærværende Bilag 5 om Den gode proces. Dette bilag har siden været en del af aftalen. 1

2 2. To virkeligheder mødes Hjørnestenen i et velfungerende samarbejde omkring myndighedsrådgivning er en gensidig forståelse og respekt for hinandens virkelighed: 1. på den ene side embedsværkets behov for hurtige, præcise svar på ofte meget komplicerede spørgsmål, dets behov for kontinuitet til tidligere opgaver på området og dets behov for at tage udgangspunkt i den seneste forskningsbaserede viden i den politiske proces 2. på den anden side universitets behov for stor åbenhed og gennemsigtighed omkring opgaveløsning og universitetets og den enkelte forskers mål om høj forskningsmæssig kvalitet, mange publikationer og stor faglig integritet De samfunds- og erhvervsmæssige udfordringer og potentialer kræver direkte og åben dialog mellem relevante forskere og embedsmænd om løsninger. En løbende og jævnlig kontakt er afgørende for en for alle parter tilfredsstillende opgaveløsning. Her er relevans, effekt og fremsynethed centrale aspekter, lige som også overholdelse af armslængdeprincippet og respekt for forskernes integritet er helt afgørende. Der er en gensidig informationsforpligtelse. Ofte ser forskerne kommende udfordringer, før politikere og embedsfolk gør. Dialogen medvirker til at beslutningstagere med rettidig omhu kan håndtere en given sag. Samtidig kan forskerne via embedsfolkene forberedes på kommende forskningsbehov som følge af f.eks. internationale forhandlinger om miljø, klima eller dyrevelfærd. Begge parter har behov for stor åbenhed og gennemsigtighed omkring universiteternes bidrag med viden i forbindelse med politiske beslutningsprocesser og myndighedsvaretagelse. Samtidig skal universiteterne kunne medvirke til at etablere det faglige grundlag for myndighedernes interne afklaringsproces inden offentliggørelse af universiteternes bidrag. Armslængdeprincippet skal overholdes, dvs. at der skal være en tydelig adskillelse mellem den forskningsfaglige vurdering og rådgivning og den senere beslutningsproces og håndtering af forvaltningsopgaver, som er placeret hos politikere og myndigheder. Der må ikke kunne sås tvivl om de bidragydende forskeres uvildighed og faglige integritet, og den enkelte forsker skal være parat til at diskutere den rådgivning, som han eller hun giver, og forskerne skal fuldt ud stå bag deres faglige vurderinger. Med andre ord: Universitetets og embedsværkets virkeligheder skal mødes i dialog, og ikke blandes. Derfor kan der heller ikke optræde fælles forfatterskab af embedsværk og forskere ved AU/DCA på ad hoc notater og på kapitler til udredninger, rapporter o.l., udarbejdet som led i myndighedsbetjeningen se også afsnit Derved skabes der basis for en åben og uvildig rådgivning, der er baseret på forskning af høj kvalitet og formidlet på en måde, der gør resultaterne og rådgivningen troværdig og fagligt begrundet samt anvendelig i myndighedernes daglige arbejde. 2

3 3. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning Det juridiske udgangspunkt er, at universiteterne har ret og pligt til at offentliggøre, eller på anden vis gennem innovation eller undervisning at nyttiggøre ny viden. Både universitetet og ministeriet er underlagt forvaltnings- og offentlighedsloven. I aftalen mellem AU/DCA og MFVM er det præciseret, at hvad angår leverancer på konkrete bestillinger af forskningsbaseret rådgivning fra MFVM sker offentliggørelse i henhold til de retningslinjer, der er beskrevet i Aftalen. I Den gode Bestilling (Aftalens Bilag 4) kan bestiller anføre evt. særlige forhold omkring offentliggørelse. For forskningsresultater, der præsenteres i DCA-nyhedsbreve eller pressemeddelelser, og som kan have betydning på MFVM s ressort, skal MFVM orienteres forud for offentliggørelsen og anvendelsen. I Den gode Bestilling stilles nogle krav til udformning af bestillinger, herunder bl.a. at de konkrete bestillinger fra MFVM går via Forskningsbanken: Forskningsbanken er Miljø- og Fødevareministeriets interne online system til at bestille og dele viden fra universiteterne. Hvis bestillingen undtagelsesvis er fortrolig sendes den til AU/DCA, e- mail: med henblik på registrering af opgaven og kontinuitet i rådgivningsarbejdet. AU/DCA har oprettet en hjemmeside til alle offentliggjorte svar eller anden form for bidrag, der afgives i.f.m. myndighedsrådgivning til såvel MFVM som andre myndigheder. Svarene kan findes på Da aftalen med MFVM omfatter flere typer af rådgivning, og da der er behov for forskellige procedurer omkring samarbejdet for de forskellige typer, behandles disse efterfølgende hver for sig. I forbindelse med de akutte myndighedsopgaver, omtalt herunder, sender AU/DCA bidrag/svar via koordinator med angivelse af, hvilke forskere, der har det faglige ansvar for svaret. Derved kan forskerne også få disse opgaver anerkendt som et produkt, de har leveret eller bidraget til. 4. Proces for samarbejde mellem MFVM og AU/DCA omkring de forskellige opgavetyper af myndighedsbetjening Herunder beskrives ganske kort processen for de forskellige opgavetyper inden for myndighedsbetjening. Bemærk at bilaget kun adresserer processen for snitfladen mellem MFVM og AU/DCA. Den håndtering, der foregår internt i henholdsvis MFVM og AU/DCA håndteres af de respektive institutioner. 4.1 Forventningsafstemning Som beskrevet i Den gode Bestilling (Aftalens Bilag 4) er det vigtigt, at afgivne bestillinger er præcise og entydige, både for at lette arbejdet for forskerne og for at levere et svar, der kan anvendes efterfølgende af embedsværket. Nogle gange kan det være vanskeligt at udforme en præcis bestilling, bl.a. fordi den ansatte i MFVM ikke er klar over, hvad AU/DCA vil kunne levere på de forskellige områder og inden for 3

4 den ønskede frist. Derfor kan både bestilleren og AU/DCA bede om, at der foretages en forventningsafstemning mellem parterne, enten inden fremsendelse af bestillingen eller som umiddelbar opfølgning på fremsendelse af bestillingen. Hvis der afholdes møder, herunder også telefon- eller videolinkmøder, ifm. forventningsafstemning, skal der udarbejdes et kort beslutningsreferat, så parterne er enige om, hvad der er aftalt. Referatet vil blive lagt på sagen. 4.2 Ad hoc opgaver Procedurer omkring bestilling af akutte ad hoc opgaver er beskrevet i Den gode bestilling, der er Aftalens Bilag 4. I forbindelse med besvarelse af ad hoc opgaver underskrives følgebrev af koordinator eller fagområdets temakoordinator på vegne af AU/DCA. Dette viser, at opgaven har fulgt de procedurer, AU/DCA har vedtaget for intern kvalitetskontrol af svar på akutte opgaver. Selve notatet vedlægges følgebrevet som bilag. Eventuelt supplerende materiale vedlægges ligeledes som bilag. Notatet forsynes med navn på bidragydende forsker eller forskere. En særlig type ad hoc opgaver er faglige bidrag til myndighedernes besvarelse af de såkaldte 20- spørgsmål fra Folketingets medlemmer og de spørgsmål, der stilles af folketingets forskellige udvalg om emner inden for deres sagsområde. Disse opgaver har ofte kort tidsfrist, og svaret skal formuleres så kort og entydigt som muligt, fordi ministeren ofte citerer svaret direkte med henvisning til, at det er indhentet fra AU/DCA. Evt. uddybning af det korte svar kan vedlægges som bilag Lovforberedende arbejde Mange af AU/DCA s akutte opgaver har relation til myndighedernes lovforberedende arbejde. Disse opgaver er meget vigtige i myndighedsmæssig sammenhæng, og svarene kan få stor betydning for samfund og erhverv Deltagelse i arbejdsgrupper AU/DCA deltager ofte i arbejdsgrupper i forbindelse med lovforberedende arbejde, f.eks. på dyrevelfærdsområdet og biavlsområdet. Proceduren er typisk, at AU/DCA på opfordring fra myndigheden indstiller en eller flere af sine forskere med netop den ønskede ekspertise til at deltage i arbejdsgruppens møder og i udarbejdelse af arbejdsgrupperapport. Arbejdet følger de retningslinjer, der er fastlagt i gruppens kommissorium. Den forsker, der er medlem af arbejdsgruppen, er AU/DCA s repræsentant. Forskeren deltager således som repræsentant for en forskningsinstitution og forventes at bidrage med forskningsbaseret viden og rådgivning, herunder f.eks. vurdering af forskellige virkemidlers egnethed til at nå det mål, lovgivningen tilsigter. Ordet forskningsbaseret er meget vigtigt i relation til overholdelse af armslængdeprincippet i netop disse arbejdsgrupper, der ofte foruden deltagelse af forskere også har deltagelse af embedsfolk og repræsentanter for erhvervs- og interesseorganisationer. Det ideelle er, at forskernes input til arbejdsgrupperne foruden deltagelse i møder og faglige kommentarer i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsgruppens rapport sker i form af særskilte udredninger/notater. 4

5 I begrebet repræsentant for AU/DCA ligger ikke, at forskeren udtaler sig på vegne af AU/DCA, men at man undervejs i arbejdet har ansvaret for at sikre den forskningsfaglige bredde ved at inddrage relevante ekspertiser i arbejdet. Det vil sige, at man opsøger evt. relevant viden/ny forskning, evt. også i andre forskergrupper og institutter og i nogle tilfælde også på andre hovedområder ved AU. Ansvaret for det endelige input til selve arbejdsgrupperapporten ligger hos den forsker, der sidder i arbejdsgruppen. Ofte vil der blive en opfølgning på den færdige arbejdsgrupperapport, f.eks. i form af folketingsspørgsmål. Besvarelse af disse spørgsmål vil følge AU/DCA s sædvanlige procedure for akutte myndighedsopgaver og den kvalitetssikringsprocedure, der ligger heri. Både AU/DCA s repræsentant i arbejdsgruppen og evt. andre relevante forskere vil blive inddraget i besvarelsen, som afgives på vegne af AU/DCA. Som repræsentanter for en forskningsinstitution kan AU/DCA s arbejdsgruppemedlemmer kun tage stilling til spørgsmål, der er baseret på forskningsfaglig viden og erfaringer. Arbejdsgruppemedlemmet kan om nødvendigt bede om, at dette tages til referat eller indføjes i arbejdsgrupperapporten, hvis medlemmet anmodes om at tage stilling til spørgsmål af mere holdningspræget karakter eller spørgsmål, hvor det videnskabelige grundlag efter hans/hendes opfattelse er for spinkelt. Der kan opstå situationer, hvor AU/DCA s repræsentant er fagligt uenig med arbejdsgruppens flertal. I sådanne tilfælde kan det være relevant og nødvendigt at bede om en mindretalsudtalelse. Det er i alle tilfælde meget vigtigt, at arbejdsgruppemedlemmet får mulighed for at tage stilling til den endelige version af arbejdsgruppens rapport Udtalelser i forbindelse med lovforberedende arbejde Disse udtalelser kan finde sted i forskellige faser af det lovforberedende arbejde, men altid inden den offentlige høring. Det drejer sig ikke kun om faglige input til lovforberedelse. Det kan også være forberedelse af bekendtgørelser, vejledninger, EU-direktiver o.l. I tilfælde, hvor MFVM måtte have ønske herom, vil bestillinger af denne type blive sendt til DCA og håndteret af DCA-sekretariatets koordinatorer på samme vis som ad hoc opgaver Offentlige høringer Jf. Aftalens punkt deltager AU/DCA kun i den offentlige høringsfase, hvis MFVM eksplicit udbeder sig AU/DCA s forskningsfaglige kommentarer. Proceduren med bestilling og besvarelse via AU/DCA vil være den samme som for andre rekvirerede opgaver. Hvis forskere på eget initiativ afgiver svar på offentlige høringer, skal det fremgå, at svaret fremsættes på egne vegne. 5

6 4.4 Udredninger/vidensynteser Inden igangsættelse af disse større opgaver udarbejder opdragsgiver et oplæg til kommissorium, som inden det endeligt vedtages diskuteres med AU/DCA Kommissorium Et kommissorium bør indeholde oplysninger om: Oplysninger om evt. projektejer/styregruppe/projektgruppe. Baggrund for opgavens igangsættelse. Heri uddybes myndighedens baggrund for at igangsætte arbejdet hos AU/DCA Hvilket produkt efterspørges (f.eks. vidensyntese, rapport, udredning). Det er vigtigt, at opdragsgiver fra start gør rede for, hvilket produkt man efterspørger. Det faglige emne, omfang og form, herunder ønske til omfang af kildehenvisninger og inddragelse af særlige kilder, defineres for at gøre det lettere at afstemme forventningerne og lettere for universitetet at vurdere leveranceplan (se nedenfor) Faglige formål/delformål. Heri fastlægges de faglige formål med opgaven, herunder de forudsætninger, der er lagt ind for opgavens løsning. Disse afgrænsninger er vigtige at lægge fast, fordi opgaverne kan blive uoverskueligt store, hvis alle faglige formål/forudsætninger skal adresseres Hvilke ekspertiser skal inddrages i løsningen. I kommissoriet fastlægges hvilke faglige ekspertiser, der er brug for. Efterfølgende fastlægges hvem der leverer hvad. Bidragsyderne udgør ekspertgruppen Finansiering af de enkelte institutioners indsats. Det fastlægges i kommissoriet, hvorledes arbejdet finansieres for de enkelte institutioner, så dette er klart fra opgaven påbegyndes Evt. særlige forhold omkring kvalitetssikring (f.eks. vedrørende review, ekstern høring o.l.) Leveranceplan. Når ekspertgruppen er nedsat, forelægger opdragsgiver et udkast til leveranceplan. Heraf fremgår tidsplan, herunder evt. midtvejsmøder mellem opdragsgiver og ekspertgruppe. Det kan overvejes, om opgaven med fordel for begge parter kan etapeinddeles Trykning. Forhold omkring trykning anføres i kommissoriet Offentliggørelse. Procedurer vedrørende tidspunkt for offentliggørelse følger aftalens retningslinjer Øvrige forhold Hvis der afholdes møder vedrørende opgaven med deltagelse af opdragsgiver og ekspertgruppe, tages referat, der rundsendes til godkendelse af begge parter. Dette gælder også telefon- eller videolinkmøder. Derimod er der ikke faste procedurer for evt. interne møder på hhv. ekspert- og myndighedssiden. De kapitler, AU/DCA forskere har skrevet eller bidraget til at skrive herunder også det faglige sammendrag skal bære forfatterens/forfatternes navn(e) og institutionelle tilhørsforhold, både i indholdsfortegnelsen og på selve kapitlet. Der kan ikke optræde fælles forfatterskab af embedsværk og AU/DCA-forskere på kapitler til udredninger, rapporter o.l. 6

7 I det færdige produkt skal klart gøres rede for opgavens Terms of conditions, dvs. produktet skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af kommissorium og proces. Dette kan f.eks. ske i forord eller appendix. 4.5 Løbende opgaver AU/DCA løser for MFVM en række løbende opgaver, dvs. tilbagevendende aktiviteter, der har specifik betydning for myndighedernes lovgivning, administration eller øvrig myndighedsudøvelse inden for områderne jordbrug, miljø og fødevarer. For disse opgaver gælder samme forhold som for øvrige myndighedsbetjeningsopgaver, hvad angår uvildighed, gennemsigtighed og overholdelse af armslængdeprincippet. Fælles for de løbende opgaver er dog også, at den daglige håndtering bygger på en fast, etableret dialog mellem de forskere og embedsfolk, der håndterer disse opgaver. Derfor følger de løbende opgaver ikke de samme retningslinjer for opgavebestilling og svarfremsendelse som beskrevet for opgaverne under punkt 4.2 til Opfølgning på fremsendte svar Efter fremsendelse af svar er der ofte en opfølgende proces. Nedenfor gives nogle muligheder for at håndtere denne. 5.1 Behov for opklaring og/eller uddybning af afgivet svar Ligesom det er vigtigt, at afgivne bestillinger er præcise og entydige, er det vigtigt for embedsværket, at de svar der afgives, er præcise og entydige. Jo mere upræcist, der svares, desto større er sandsynligheden for, at bestiller har behov for at stille opklarende og uddybende spørgsmål. Et sådant tilbageløb bør så vidt muligt undgås, og det kan i mange tilfælde ske ved at der i notatet gives en klart formuleret, kort konklusion. I de tilfælde, hvor opfølgning drejer sig om nogle få, opklarende spørgsmål, kan bestiller tage direkte kontakt til den forsker, der står som førsteforfatter til notatet. Hvis det derimod drejer sig om behov for uddybning af selve notatet, herunder eventuelt behov for yderligere analyser, er det nødvendigt, at der afgives en ny bestilling. Dette er nødvendigt, for at både MFVM og AU/DCA kan være sikre på, at der er kontinuitet i rådgivningsarbejdet, herunder at armslængdeprincippet overholdes. Derudover sikres det, at alle aspekter af svaret ligger ved sagen, såfremt man efterfølgende har brug for at udrede historikken omkring et svar og de forudsætninger, der ligger til grund herfor. 5.2 Journalisering I tråd med sidste afsnit i 5.1 er det vigtigt, at korrespondance mellem MFVM og AU/DCA omkring myndighedsrådgivning journaliseres. Det gælder både bestillinger, svar og evt. forventningsafstemning (mødereferater og mellemliggende korrespondance mellem forskere og embedsfolk). 7

8 5.3 Feed back på afgivne svar For AU/DCA er det vigtigt med feedback som også anført i punkt 13 i Den gode Bestilling. Dette tjener flere formål: Dels er det vigtigt for AU/DCA at erfare, om form, omfang mv. af besvarelsen har været tilfredsstillende, så der kan ske en stadig udvikling i kvaliteten af den forskningsbaserede rådgivning. Dels er det vigtigt for evt. opfølgende rådgivning på området, at DCA informeres om, hvorvidt svaret har været anvendeligt og hvorledes det har været anvendt i MFVM. 5.4 Offentliggørelse af afgivne svar Bestilte opgaver skal som hovedregel offentliggøres så hurtigt som muligt, og det tilstræbes, at der ved opgavens igangsættelse laves en præcis aftale om offentliggørelse. I henhold til de retningslinjer, der er vedtaget i aftalen med MFVM (Afsnit 4.4), offentliggør AU/DCA sine rådgivningssvar på hjemmesiden: Det er en mulighed i bestillingen at anføre, at En eksakt dato for offentliggørelse kan ikke gives. Denne mulighed benyttes ofte med baggrund i igangværende politisk/administrativ proces på området. For at kunne offentliggøre disse svar skal AU/DCA ifølge aftalen kontakte embedsværket i hvert enkelt tilfælde inden notatet frigives. Der er eksempler på, at dette kan tage mange måneder, og AU/DCA beder derfor i disse tilfælde kontaktpersonen i MFVM om umiddelbart at melde tilbage, når notaterne kan offentliggøres, idet dette vil være en stor hjælp for medarbejderne ved AU/DCA og det samtidig vil sikre hurtigst mulig offentliggørelse. 8

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning

Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Den gode Proces for forskningsbaseret rådgivning Indledning... 1 1. To virkeligheder mødes... 1 2. Åbne og gennemsigtige procedurer omkring forskningsbaseret rådgivning... 2 Den gode Proces... 3 1 Ad hoc

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

US AARH KVALITETSSIKRING AF DEN FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSRÅDGIVNING VED AARHUS UNIVERSITET

US AARH KVALITETSSIKRING AF DEN FORSKNINGSBASEREDE MYNDIGHEDSRÅDGIVNING VED AARHUS UNIVERSITET US AARH KVALITETSSIKRING AF DEN 2 INDHOLD 0. Forord... 3 1. Indledning... 3 1.1 Publikationens målgruppe...3 1.2. Formålet og disposition...3 1.3. Definitioner...6 1.4. Overordnede principper...6 1.5.

Læs mere

Annonceringsmateriale 28. januar 2016

Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annonceringsmateriale 28. januar 2016 Annoncering af opgave med at tilvejebringe analyse- og evidensgrundlag for rumområdet med udgangspunkt i Danmark 0. Bilagsoversigt Bilag 1: Kommissorium for udarbejdelse

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I UNIVERSITETERNES MYNDIGHEDSBETJENING?

HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I UNIVERSITETERNES MYNDIGHEDSBETJENING? HVORDAN SIKRES KVALITET OG INTEGRITET I ERNES MYNDIGHEDSBETJENING? PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN MYNDIGHEDSBETJENINGEN HVORHEN EFTER FUSIONERNE? Aalborg Universitet: Aarhus Universitet: Danmarks Tekniske

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har følgende kommentarer til lovforslaget.

Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark har følgende kommentarer til lovforslaget. Vejle, 10. februar 2011 Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K I e-mail af 20. januar 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendt forslag til lov om videnskabsetisk

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Den gode Bestilling af forskningsbaseret myndighedsrådgivning

Den gode Bestilling af forskningsbaseret myndighedsrådgivning Den gode Bestilling af forskningsbaseret myndighedsrådgivning Som led i udvikling af det gode samarbejde mellem parterne er det hensigten, at FVM s medarbejdere anvender nedenstående skema og medsender

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

AU Økonomi snitflader

AU Økonomi snitflader AU Økonomi snitflader Udgangspunkt for snitflader mellem AU Økonomi og institutter (og øvrige enheder udenfor AU Administration). 1. Formål Notatet har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet,

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Peter Nørrevang, Deloitte og Svend F. Sørensen deltager i punkterne 1,2 og 3. Velkommen til Adam Dam, der som

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Yderligere opfølgning vedr. forhøjelse af efterafgrødekravet samt genberegning af efterafgrødegrundarealet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger

TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV. Onsdag den 26. februar 2011. Professor, dr.jur. Niels Fenger TALE TIL RETSUDVALGET OM FORSLAGET TIL NY OFFENTLIGHEDSLOV 1. Overordnede pointer Onsdag den 26. februar 2011 Professor, dr.jur. Niels Fenger Tak for invitationen til at komme her i dag og give en indledende

Læs mere

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov,

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej 51, Herning Kirsten Andersen. Joan Dahl Nørgaard. Mia Gry Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 01-06-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Molevitten Vestergade 82, afd. Ny Møllevej

Læs mere

2. Standardiseringsarbejdets karakter og omfang

2. Standardiseringsarbejdets karakter og omfang Standardiseringsarbejdets indhold 1. Arbejdets omfang Arbejdet omfatter standardisering på Sikkerhedsstyrelsens vegne inden for området sikkerhed af elektrisk materiel i udvalgte standardiseringskomiteer

Læs mere

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april.

Svar: Jamen, jeg vil da indlede med at takke Finansudvalget for anledningen til at følge op på samrådet fra april. Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på 17 Spørgsmål 11 Offentligt T A L E september 2010 Samråd i FiU den 14. september 2010 kl. 10 om ferie-/efterløn 2010-0003606 Samrådsspørgsmål B til 17: Ministeren

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg

Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg Myndighedsbetjeningen ved Aarhus Universitet - et tematiseret debatoplæg I april 2009 udgav Danske Universiteter publikationen Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hvidbogen blev udarbejdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018

SUNDHEDSAFTALE 2015 2018 Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedrørende Data om aktivitet og økonomi Godkendt: Den administrative styregruppe den xx xx xx Bemærkning: 1. UDKAST BAGGRUND Region Hovedstaden og kommunerne i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse

1. Om synopsis. Koncept bogens bærende ide. Målgruppe og anvendelse Om denne folder Denne folder er henvendt til dig, der skal tilrettelægge og redigere en antologi til udgivelse hos Samfundslitteratur. Den skal ses som supplement til folderen Forfatter hos Samfundslitteratur,

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning?

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning? Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 11. maj 2016 Spørgsmål nr.: 017-16 Dato: 2. februar

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark

Forretningsorden. for bestyrelsen i. Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark 1 Konstitution 1.1 Bestyrelsen, herunder

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

EDNI VEJL VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER. BSS, december Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences EDNI VEJL PHD NG / VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER BSS, december 2012 Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen...

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser

HR OG KOMMUNIKATION. Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR OG KOMMUNIKATION Guide til ledere i håndtering af afskedigelser HR og Kommunikation 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afskedigelsesprocessen... 3 2.1 Fasen, hvor der træffes beslutning om, at der skal

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Opbygning af praktikken

Opbygning af praktikken Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen Bilag til Studieordning for energiteknologuddannelsen Energiteknologuddannelsen www.eal.dk Nov. 2011 Opbygning af praktikken på Energiteknologuddannelsen

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut Statens Serum Institut Kristianiagade 12 2100 København Ø Telefon 35 44 84 06 Mobil 23 71 33 40 Mail mpk@dadl.dk www.selskaberne.dk Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Offentlig forskning for private midler

Offentlig forskning for private midler Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende fonde og private virksomheder Offentlig forskning for private midler Universiteternes samarbejde med erhvervsdrivende

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for

Vejledning om retningslinjer for Inspirationsnotat nr. 9a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 9. november 2009 Vejledning om retningslinjer for APV-handlingsplaner Alle arbejdspladser skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) mindst hver tredje

Læs mere

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer

Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Bilag B: Beskrivelse af principper for sagsgange ved TTO samt beslutningsprocedurer Juridisk behandling af samarbejdsaftaler TTO forestår legalitetskontrol, herunder udarbejdelse, gennemgang og forhandling

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere