Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade."

Transkript

1 Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget tapninger i de danske blodbanker. Ved bloddonation er der en lille risiko for, at der kan opstå fysiske gener i tilknytning til tapningen. Bloddonorerne i Danmark modtog i anmeldelser af gener i forbindelse med blodtapning mod 104 anmeldelser i Langt de fleste anmeldelser vedrører forbigående utilpashed og udvikling af mindre blodansamlinger i tilknytning til tapningen. I de sjældne tilfælde, hvor der opstår en mere alvorlig skade, vil der typisk være tale om en kronisk nervepåvirkning. Venepunktur ved bloddonation foretages ved indstik i albuebøjningen. Ved en for dyb indføring af venepunkturkanylen er der en risiko for læsion af nervus medianus eller af dybtliggende blodårer, hvilket kan føre til blødning med risiko for påvirkning af både over- og underarmens nerver. Et længerevarende tryk fra en blodansamling kan forårsage hævelse, inflammatorisk reaktion og fibrose førende til varige gener. I de sjældne tilfælde, hvor der som følge af en påvirkning af nerverne omkring albuen opstår varige gener, vil disse typisk være karakteriseret ved en kronisk smertetilstand og føle- og funktionsforstyrrelser i armen. Bloddonorernes dækning efter patientforsikringsloven. Med vedtagelsen af lov om patientforsikring blev bloddonorerne pr. 1. juli 1992 omfattet af den almindelige patientforsikringsordning. Af lovens 1, stk. 2, 2. pkt., følger, at fysisk skade, der påføres en donor, dækkes efter reglerne i patientforsikringsloven. Før lovens ikrafttræden var bloddonorerne omfattet af en særlig forsikring administreret af Arbejdsskadestyrelsen. Af patientforsikringslovens 4 følger, at der i forhold til reglerne i 2 er en udvidet ret til erstatning for skader, der rammer sunde forsøgspersoner og donorer, der omfattes af 1, stk. 2. Denne udvidelse begrundes med, at personer, der frivilligt underkaster sig et vist indgreb for at hjælpe andre, bør undergives en så omfattende dækning som muligt i tilfælde af skade. Såfremt en fysisk skade opstået i forbindelse med en blodtapning er omfattet af patientforsikringslovens 4,

2 stk. 1, er der mulighed for, at bloddonoren kan få erstatning og godtgørelse efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Den særlige ret til erstatning efter 4, stk. 1, er betinget af, at skaden er forårsaget af selve blodtapningen. Således følger af 4, stk. 1, at bestemmelsen dækker enhver skade, (bortset fra skader omfattet af lægemiddelforsikringsordningen, jf. 4, stk. 2), som kan sættes i forbindelse med blodtapningen. Bestemmelsen bevirker, at der ikke kan stilles krav om, at skaden skal være forvoldt på en af de i 2, stk. 1, nr. 1-4, angivne måder. Særligt angående retten til erstatning ved uundgåelige komplikationer medfører det, at de i 2, stk. 1, nr. 4, opstillede betingelser vedrørende skadens alvor og sjældenhed ikke gælder i tilfælde af skade i forbindelse med blodtapning. Med andre ord vil enhver skade i disse tilfælde gå ud over, hvad den pågældende bloddonorer med rimelighed skal tåle, hvorfor også mindre skader efter blodtapning vil kunne berettige til erstatning. I overensstemmelse hermed følger det af 5 stk. 3, at lovens almindelige krav om, at det samlede erstatnings- og godtgørelsesbeløb skal overstige kr. for, at der kan ske udbetaling, ikke gælder i tilfælde af skade ved blodtapning. Den udvidede erstatningsdækning i medfør af 4 omfatter endvidere, at kravet om årsagssammenhæng mellem blodtapning og skade er afsvækket i forhold til den almindelige betingelse i medfør af 2 om en overvejende sandsynlig årsagssammenhæng. Det er efter bestemmelsen tilstrækkeligt, at skaden kan være forårsaget af blodtapningen, således skal altså enhver rimelig tvivl om den konkrete årsagssammenhæng komme bloddonoren til gode. Således vil bloddonoren være erstatningsberettiget, selv om skaden lige så godt kunne være forårsaget af andre omstændigheder, eller selv om det ikke er muligt at vurdere den relative sandsynlighed af de mulige skadesårsager. Skader, der indtræder i forbindelse med transport fra donorstedet, erstattes efter patientforsikringsloven. Skader opstået i forbindelse med transport til blodtapningen er derimod betragtet som faldende uden for lovens dækningsområde, idet der skulle mangle årsagssammenhæng mellem selve afgivelsen af blod og skaden. Da denne indskrænkning i donorernes retsstilling ikke var tilsigtet med patientforsikringsloven, blev der pr. 1. januar 1995 indgået en særlig aftale om, at amterne og Hovedstadens Sygehusfællesskab via

3 Patientforsikringsforeningen erstatter skader, der rammer bloddonorer ved ulykkestilfælde i forbindelse med transport til aftalt eller rekvireret tapning i blodbank eller ved mobil blodbank. Med ændringen af patientforsikringsloven, der træder i kraft den 1. januar 2004, affattes den nuværende 4, stk. 3, således, at bloddonorernes retsstilling i form af den særlige ordning vedrørende dækning af transportskader til en aftalt tapning fremgår direkte af loven. Det er imidlertid en betingelse for at opnå erstatning, at donoren ikke forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden. Der ydes heller ikke erstatning, såfremt donoren er berettiget til erstatning for skaden efter anden lovgivning, f.eks. fra skadevolders ansvarsforsikring. Af 4, stk. 3, følger, at også rent psykisk skade dækkes efter patientforsikringsloven for sunde forsøgspersoner. Denne udvidelse gælder imidlertid ikke for bloddonorer. Såfremt en blodtapning medfører en dækningsberettiget fysisk skade, vil psykiske følger af denne dog kunne kræves erstattet i overensstemmelse med de almindelige regler herom. Med ændringen af lov om patientforsikring udvides skadesbegrebet, således at også rene psykiske skader medtages under lovens dækningsområde, hvorfor særreglen i 4, stk. 3, ikke opretholdes Praksis vedrørende godtgørelse for varigt mén. I perioden behandlede Patientskadeankenævnet 12 klagesager vedrørende blodtapning. Patientforsikringen havde i 11 af sagerne fundet, at der var ansvarsgrundlag i medfør af patientforsikringslovens 4, stk. 1. Patientskadeankenævnet tiltrådte 10 af Patientforsikringens afgørelser, mens 2 klager blev afvist på grund af henholdsvis for sen indgivelse og manglende klageberettigelse. Nedenfor refereres et udsnit af Patientskadeankenævnets afgørelser, hvor der er fundet ansvarsgrundlag i medfør af patientforsikringslovens 4, stk. 1. J.nr : Tilkendt méngodtgørelse svarende til en méngrad på 5 %. En 24-årig kvinde gav som donor blod ved en tapning. Blodtapningen blev foretaget ved venepunktur i højre albuebøjning. Efter tapningen opstod der smerter svarende til

4 indstikningsstedet, og man behandlede med laser og støttebind for seneinflammation. Ca. 2½ år efter tapningen var der fortsat smerter og føleforstyrrelser i armen. 4, stk. 1, og tilkendte kvinden godtgørelse for varigt mén på grundlag af en méngrad på 5 %. Patientforsikringen fandt ikke grundlag for at tilkende erstatning for helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab eller godtgørelse for svie og smerte. Patientskadeankenævnet tiltrådte Patientforsikringens afgørelse. Nævnet fandt, at méngraden udgjorde 5 % og lagde herved vægt på kvindens gener i form af vedvarende tunghed og smerter i højre albue svarende til bøjefuren. Smerterne strålede ud i under- og overarmen og medførte en sovende, prikkende og stikkende fornemmelse i de tre midterste fingre på højre hånd. Videre lagde nævnet vægt på, at der var fri ledbevægelighed og normal kraft for fleksion/ekstension over skulder-, albue- og håndled, og at der ikke var fundet muskelsvind. Kvinden havde endvidere let smertebetinget kraftnedsættelse for fingerspredning på højre side. Nævnet lagde endelig vægt på Arbejdsskadestyrelsens méntabel, hvorefter tennisalbue med daglige belastningsudløste smerter og normal bevægelighed ligesom carpaltunnelsyndrom uden lammelser vurderes til en méngrad på 5%. J.nr : Tilkendt méngodtgørelse svarende til en méngrad på 5 %. En 35-årig mand gav blod som donor. Da man stak kanylen i den venstre albuebøjning, opstod der smerter ved indstikningsstedet strålende op mod venstre skulder. Efter indstikningen fandtes ingen hævelse, misfarvning eller tegn til blødning, og følesansen var normal. Manden blev efterfølgende fulgt på sygehusets fysiurgisk-reumatologiske afdeling. Ved kontrol ca. 11 måneder efter blodtapningen klagede den 35-årige over smerter i venstre arm og en snurrende fornemmelse ud i fingrene. Ved klinisk undersøgelse fandtes ingen lammelser eller muskelsvind og normal bevægelighed af venstre arm, skulder og fingre. 4, stk. 1, og tilkendte manden godtgørelse for varigt mén svarende til en méngrad på 5 %. Patientforsikringen fandt ikke grundlag for at tilkende erstatning for helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab eller godtgørelse for svie og smerte.

5 Patientskadeankenævnet tiltrådte Patientforsikringens afgørelse. Nævnet lagde vedrørende ménfastsættelsen vægt på, at manden havde gener i form af smerter i hele venstre arm fra albuen op over skulderrundingen til midt mellem skulderbladene samt en snurrende fornemmelse fra skulderen ud til alle fem fingre. J.nr : Tilkendt méngodtgørelse svarende til en méngrad på 5 %. En 55-årig mand gav blod som donor. Ca. 1 måned efter blodtapningen klagede manden over, at han siden tapningen havde haft smerter i venstre albuebøjning strålende ud i fingrene og op i armen, navnlig ved belastning. Ved objektiv undersøgelse konstateredes en lille blodansamling ved albuebøjningens udside, og der fandtes normal bevægelighed i albuen og i håndleddet og ingen føleforstyrrelser ud i fingrene. Ca. 2 måneder efter tapningen klagede manden fortsat over smerter og føleforstyrrelse helt op på overarmen og ned på ud- og oversiden af underarmen, ofte strålende ud i nogle af fingrene. Man konstaterede let føleforstyrrelse på ud- og oversiden af underarmen. Ved undersøgelse ca. 1½ år efter blodtapningen var manden fortsat generet af murrende smerter fra venstre albuebøjning strålende ned på udsiden af underarmen og ud i 2., 3. og 5. finger. Man fandt let direkte ømhed i albuebøjningen, hvor der kunne mærkes en lille blød hævelse. Endvidere fandtes eventuel let nedsat følesans på ud- og oversiden af underarmen. Der fandtes normal kraft i armen og normal hudfarve og muskelfylde. 4, stk. 1, og tilkendte manden godtgørelse for varigt mén svarende til en méngrad på 5 % og erstatning for udgifter til transport. Patientforsikringen fandt ikke grundlag for at tilkende erstatning for helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab eller godtgørelse for svie og smerte. Patientskadeankenævnet tiltrådte Patientforsikringens afgørelse. Nævnet fandt, at méngraden udgjorde 5 % og lagde vægt, at manden havde gener i form af vedvarende murrende smerter fra venstre albuebøjning strålende ned på udsiden af underarmen og ud i 2., 3. og 5. finger. Videre blev der lagt vægt på, at smerterne blev forværret ved belastning, og at der var en fornemmelse af nedsat kraft i venstre arm.

6 J.nr : Méngrad under 5 %. En 54-årig mand afgav blod som donor. Ca. 5 måned efter tapning blev han tilset af en læge, og klagede over gener svarende til indstiksstedet ved brug af armen i forbindelse med vægtløftning. Generne havde karakter af den stikkende smerte, der kan være ved indstik i forbindelse med en tapning. Ved en objektiv undersøgelse fandtes normale forhold, herunder ingen hævelse eller ømhed ved gennemføling. Ca. 1½ år efter blodtapningen klagede manden til sin egen læge over en stikkende smerte ved tungere løft på ca. 10 kg. 9 måneder senere angav manden nu at have en stikkende smerte ved tryk i albuebøjningen, og at han ikke kunne løfte selv moderat tunge ting uden smerter i albuen. Den 54-årige havde fri bevægelighed i albuen, intet muskelsvind af armen og ingen føleforstyrrelser. 4, stk. 1, men méngraden fandtes ikke at være på 5 % eller derover, hvor der ikke blev tilkendt godtgørelse for varigt mén. Videre fandt Patientforsikringen ikke grundlag for at tilkende erstatning for helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab eller godtgørelse for svie og smerte. Patientskadeankenævnet tiltrådte Patientforsikringens afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at manden først mere end 2 år efter skaden angav, at have stikkende smerter ved tryk i venstre albuebøjning og ikke kunne løfte selv moderat tunge ting uden smerter i albuen. Videre blev der lagt vægt på, at der var fri bevægelighed i albuen, intet muskelsvind og ingen føleforstyrrelser. J.nr : Méngrad under 5 %. En 37-årig kvinde gav blod som donor. Efter blodtapningen udviklede der sig en blodansamling, der gav ømhed og en del smerter i 2-3 uger. Smerterne aftog, men der var fortsat ca. 10 måneder efter blodtapningen en del ømhed ved indstiksstedet ved tryk og tøjpåvirkning.

7 4, stk. 1, men der fandtes ikke grundlag for at tilkende erstatning for helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab eller godtgørelse for og svie og smerte og varigt mén. Patientskadeankenævnet tiltrådte Patientforsikringens afgørelse. Nævnet fandt således ikke, at kvinden som følge af tapningsskaden var påført et varigt mén på 5 % eller derover. Nævnet lagde herved vægt på, at kvinden havde beskedne gener i form af føleforstyrrelser, men normal kraft og bevægelighed i armen og hånden, og uændret funktionsniveau af fingrene. J.nr : Méngrad under 5 %. En 31-årig mand afgav blod som donor. I forbindelse med en ny tapning ca. 5 måneder senere angav manden, at han siden den sidste tapning havde haft smerter ved belastning af højre arm. Ved undersøgelse på fysiurgiske afdeling klagede den 31-årige over periodevise smerter og uro i højre underarm, og at generne forværredes ved belastning. Under behandlingsforløbet kunne smerterne i højre arm fremprovokeres, men efter 4 behandlinger med fysioterapi var der ikke længere gener. 4, stk. 1, men der fandtes ikke grundlag for at tilkende erstatning for helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab eller godtgørelse for og svie og smerte og varigt mén. Patientskadeankenævnet tiltrådte Patientforsikringens afgørelse. Vedrørende méngraden lagde nævnet vægt på oplysningerne om mandens gener i journalen fra fysioterapien. Videre blev der lagt vægt på en erklæring fra hans egen læge, hvori det vurderedes, at der henset til den 31-åriges hidtidige sygehistorie var tale om en tennisalbue, og at der næppe var sammenhæng mellem denne lidelse og blodtapningen. Nævnet tillagde det endvidere betydning, at smertegenerne ikke havde været af et sådant omfang, at manden havde søgt lægebehandling. Således fandt nævnet det ikke muligt på baggrund af de foreliggende oplysninger at tage stilling til, om alle de beskrevne gener skyldtes blodafgivelsen; men de samlede gener skønnedes ikke at burde fastsættes til en méngrad på 5 % eller derover.

8 Af Patientskadeankenævnets praksis kan det herefter udledes, at generne efter blodtapning normalt udgør en méngrad på mellem 0 og 5 %. Af praksis fremgår endvidere, at generne kun har medført en méngrad på 5 % i de tilfælde, hvor den skadelidte både har kroniske smerter og føle- eller funktionsforstyrrelser i armen som følge af blodtapningen. Bloddonorernes Sikrings- og Forskningsfond. Bloddonorernes Sikringsfond blev oprettet i 1963 og supplerer den offentlige sikringsordning i form af økonomisk støtte til frivillige bloddonorer samt knoglemarvs- og organdonorer der i forbindelse med indsatsen som donor har lidt direkte eller indirekte personskade. Støtten vil endvidere kunne gives til en donors pårørende, hvis denne er påført gener som følge af donorens personskade. Anmeldelse af enhver fysisk og økonomisk skade, der er indtruffet i forbindelse med afgivelse af blod, indgives til Bloddonorerne i Danmark. Anmeldelsen videresendes efterfølgende til Patientforsikringen, hvor der sker en materiel behandling i de tilfælde, hvor skaden er omfattet af patientforsikringslovens regler. Bloddonorer, der i forbindelse med afgivelse af blod påføres skade eller tab af anden art, end det der dækkes efter patientforsikringsloven, har mulighed for at opnå erstatning fra Bloddonorernes Sikringsfond. Således dækker Sikringsfonden i særlige tilfælde betydelig tingsskade, eksempelvis hvis beklædningsgenstande beskadiges i tilknytning til tapningen. Det følger af Sikringsfondens formål, at hjælpen fortrinsvis skal ydes i de tilfælde, hvor den skadelidte ikke kan opnå erstatning efter patientforsikringslovens regler eller andetsteds fra. Endvidere vil hjælpen kunne gives, hvis en tilkendt erstatning ikke af Sikringsfonden skønnes tilstrækkelig. Ligeledes vil der kunne ydes hjælp, såfremt en tilkendt erstatning endnu ikke er udbetalt, eller hvis der endnu ikke er tilkendt erstatning for en afholdt udgift. Sikringsfonden kan vælge at yde en eventuel supplerende støtte som et lån. Det er Sikringsfondens bestyrelse, der i hver enkel sag foretager en konkret vurdering af, om fonden i det pågældende tilfælde kan yde hjælp, herunder i hvilket omfang og i hvilken form.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning I Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme er de sygdomme

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Når du bliver behandlet på et offentligt sygehus, et privat sygehus, hos egen læge eller anden autoriseret sundhedsperson, er du omfattet af

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion 2005 Denne pjece kan bestilles hos Schultz Information på tlf. 7026 2636, samt downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Tapning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. marts 2011 Sag 174/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Krebs) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af ulykker

Vejledning om anerkendelse af ulykker Vejledning om anerkendelse af ulykker Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelserne for at anerkende en ulykke... 4 Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6... 4 Bevisvurdering... 4 Årsagssammenhæng...

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Tortgodtgørelse til efterladte (2014) Erstatningsansvarsloven har, siden den trådte i kraft i 1984, indeholdt en bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for en retsstridig

Læs mere

Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital. Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer

Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital. Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital Dato: 21. november 2013 Enhed: SPOK Sagsbeh.:

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Kapitel 1 Patientkontorernes opgaver Lovbekendtgørelse 2009-01-21 nr. 24 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1. De af regionsrådene oprettede patientkontorer skal bistå patienter med

Læs mere

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom

Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05. Østre Landsrets dom Ø.L.D. af 30. januar 2006. Sag: 1. afd., nr. B-122-05 (A. F. Wehner, Henrik Bitsch og Karen Hald (kst.)) A (adv. Henrik Ravnild) mod Patientskadeankenævnet (Kammeradv. v/ adv. Kim Holst) Erstatningsret:

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Tillægsnotat til ulykkesvejledningen personskadebegrebet

Tillægsnotat til ulykkesvejledningen personskadebegrebet Tillægsnotat til ulykkesvejledningen personskadebegrebet 1. Indledning 1.1 Ulykkesbegrebet 6 1.2 Højesteretsdom af 8. november 2013 Den nedre grænse for en personskade 1.3 Ankestyrelsens principafgørelser

Læs mere

Årsberetning 2004. Patientforsikringen

Årsberetning 2004. Patientforsikringen Årsberetning 2004 Patientforsikringen Indhold Side Forord 9 Resumé 11 1. Patientforsikringen 15 1.1. Lovgrundlag 15 1.2. Udvidelse af patientforsikringsloven 15 1.2.1. Indledning 15 1.2.2. Hvem er omfattet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

D O M. Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)).

D O M. Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)). D O M Afsagt den 31. marts 2015 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Steen Mejer og Rune Wold (kst.)). 22. afd. nr. B-4060-13: Boet efter A v/b (advokat Michelle Louise Bunk, besk.)

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte, Patientskadeankenævnet, har endeligt nedlagt påstand om frifindelse. Retten i Helsingør- retsafdelingen Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. marts 2014 i sag nr. BS 1-2286/2009: mod Patientskadeankenævnet Vimmelskaftet 43 1161 København K Påstande Under denne sag, der

Læs mere

Ulykkestilfælde opstået i forbindelse med sygehusbehandling.

Ulykkestilfælde opstået i forbindelse med sygehusbehandling. Ulykkestilfælde opstået i forbindelse med sygehusbehandling. (Årsberetning 2005) Ifølge patientforsikringslovens 3, stk. 2, ydes der erstatning ved ulykkestilfælde, der ikke er omfattet af 2, stk. 1, nr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Operation for kompression af nervus ulnaris

Operation for kompression af nervus ulnaris Patientinformation Operation for kompression af nervus ulnaris Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Ortopædkirurgisk ambulatorium Kontaktsygeplejerske: 2 Operation for kompression af

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003.

Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. Forældelse af erstatningskrav efter lov om patientforsikring 19, Højesterets dom af 8. december 2003. (Årsberetning 2003) Højesterets dom af 8. december 2003. En patient blev opereret for en nedgroet negl

Læs mere

Påstanden vedrører godtgørelse for varigt mén samt erhvervsevnetabserstatning.

Påstanden vedrører godtgørelse for varigt mén samt erhvervsevnetabserstatning. Københavns Byret Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 14. marts 2016 i sag nr. BS 28B-2873/2013: mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag,

Læs mere

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter

INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER. Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter INFORMATION & ØVELSER EFTER BRYSTOPERATION Fysioterapien Frederiksberg Sundhedscenter Stockflethsvej 4, 2000 Frederiksberg Telefon: 38 21 54 75 FYSIOTERAPIEN FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER Udarbejdet af

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - ulykke - minimumskrav til personskadens omfang - behandling KEN nr 9475 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-5012-56987 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget Arbejdsskadestatistik for perioden 1. marts 2015 til 31. maj 2015 - Hovedudvalget Anmeldt P-enhed Jobtype Skadens art Skadet legemsdel Ulykkens afdeling Ulykkestidspunkt Hændelsesforløb 11-03-2015 18-03-2015

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

Årsberetning 2002. Patientskadeankenævnet & Lægemiddelskadeankenævnet

Årsberetning 2002. Patientskadeankenævnet & Lægemiddelskadeankenævnet Årsberetning 2002 Patientskadeankenævnet & Lægemiddelskadeankenævnet Årsberetning 2002 Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet Layout og tryk: Schultz Grafisk Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur Patientinformation Dupuytrens kontraktur Kuskefinger Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Årsag og symptomer Årsag og symptomer Dupuytrens kontaktur er en sygdom

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab.

Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte patientskade er berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. DOM Afsagt den 14. maj 2013 i sag nr. BS 5-699/2012: A mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens problemstilling Denne sag handler om, hvorvidt en person i forbindelse med en anerkendte

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i armhulen Du har fået fjernet lymfeknuder i din armhule. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner efter operationen.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Operation for rodledsartrose / trapezektomi

Operation for rodledsartrose / trapezektomi Patientinformation Operation for rodledsartrose / trapezektomi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling OPERATION FOR RODLEDSARTROSE/TRAPEZEKTOMI Hvad er rodledsartrose? Artrose, også kaldet

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Årsberetning 2003. Patientskadeankenævnet & Lægemiddelskadeankenævnet

Årsberetning 2003. Patientskadeankenævnet & Lægemiddelskadeankenævnet Årsberetning 2003 Patientskadeankenævnet & Lægemiddelskadeankenævnet Årsberetning 2003 Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet Layout og tryk: Schultz Grafisk Patientskadeankenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) (Tethered Cord) Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes informationer mellem kroppen og hjernen. Nervernes hovedledning (rygmarven) strækker sig fra hjernen gennem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. juni 2016 Sag 272/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. juni 2014 i sag nr. BS J-750/2013: N mod Pientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande Denne

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose Patientvejledning Falsk leddannelse i skulder Pseudoartrose Efter brud på kravebenet er der risiko for, at bruddet ikke heler normalt, hvorved der kan dannes et falsk led (pseudoartrose). Ofte skyldes

Læs mere

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord)

Operation for bunden rygmarv (Tethered Cord) Aarhus Universitetshospital NK Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Operation for bunden rygmarv () Om rygmarven Nerverne i kroppen kan sammenlignes med ledninger, hvori der sendes

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Patientinformation. Artrodese af håndled. Stivgørelse af håndled. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg

Patientinformation. Artrodese af håndled. Stivgørelse af håndled. Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg Patientinformation Artrodese af håndled Stivgørelse af håndled Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Håndkirurgisk Sektor, Sønderborg årsag Håndleddet dannes af den nederste del af spolebenet

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet

Patientsikkerhed & patientforsikring. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & patientforsikring Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & -forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse & Patientklager Patientombuddet

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Temadag for forflytningsorganisation 26.11.13 www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk Arbejdsskader forflytning 2012 Med fravær - 2007: 8-2008: 8-2009:15-2010:10-2011:

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Forsiden er et parti fra Nytorv, København med springvandet Caritas i forgrunden. Årsberetning 2003. Fotograf: Peter Willersted. Patientforsikringen

Forsiden er et parti fra Nytorv, København med springvandet Caritas i forgrunden. Årsberetning 2003. Fotograf: Peter Willersted. Patientforsikringen Forsiden er et parti fra Nytorv, København med springvandet Caritas i forgrunden. Fotograf: Peter Willersted Årsberetning 2003 Patientforsikringen Indhold Side Forord 10 Resumé 11 1. Patientforsikringen

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientskadeankenævnet

Årsberetning 2012. Patientskadeankenævnet Årsberetning 2012 Patientskadeankenævnet Titel: Årsberetning 2012, Patientskadeankenævnet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere