Forsikringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvejledning"

Transkript

1 Forsikringsvejledning Nytår 2013 j.nr.07/

2 Indholdsfortegnelse Forsikringsvejledning... 1 Februar j.nr.07/ Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringsmægler... 3 Forsikringstager... 3 Rudersdal Kommune har tegnet følgende forsikringer:... 4 Nytegning eller opsigelse af forsikringer:... 5 Entrepriseforsikring, tegnes ad hoc... 5 Selvejende institutioner og 60 kommunale fællesskaber:... 6 Siden sidst reviderede forsikringsvejledning... 6 Præmieopgørelse:... 6 Undtagelse fra krav om halvårlig indberetning Kontaktpersoner... 3 Forsikringsbetingelser - generelle... 7 Selvrisiko og forebyggelse... 7 Hvad forventes af områderne, hvis der er sket en skade?... 7 Anmeldelse af skader til forsikringsselskab... 8 Arbejdsskader Erhvervspraktikanter... 9 Personer i jobaktivering... 9 Bygningsforsikring Løsøreforsikring Indbrudstyveri Kunstforsikring Specialforsikring - kortslutningsskader - løsøre, Kollektiv børneulykkesforsikring Ansvarsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbeviser til biler Kombineret forsikring for privat løsøre, privatansvar og simpelt tyveri for beboere på plejehjem Rejseforsikring Hvordan afregnes rejseforsikringen i forhold til skole eller institution? Gult eller blåt sygesikringskort Besvarelse af forsikringsspørgsmål

3 Formål Forsikringsvejledningen omfatter Rudersdals kommunes tings- og ansvarsforsikringer. Arbejdsskadeområdet er beskrevet på intranettet under Personale under fanen Arbejdsmiljø og arbejdsskader. Formålet med vejledningen er at beskrive de fælles regler for administration af forsikringssager overalt i Rudersdal Kommune. Vejledningen giver også svar på almindeligt forekommende situationer og hændelser. Forsikringsvejledningen findes på Intranettet og revideres løbende. Forsikringsgiver Codan Forsikring, Gl. Kongevej 60, 1790 København V Gjensidige, Otto Mønsteds Plads 11, 1563 København V Gouda Rejseforsikring, Sejrøgade 7, 2100 København Ø Forsikringsmægler Rudersdal Kommune har indgået samarbejdsaftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis i/s, Tuborgvej 5, 2900 Hellerup. Forsikringsmægleren er Rudersdals Kommunes bindeled til forsikringsselskaberne; modtager skadesanmeldelserne, før de videresendes, ekspederer den løbende korrespondance og skadesbehandler i de sager, hvor der ikke er forsikringsdækning. Kontaktpersoner hos Willis er: Forsikringsmægler Dorthe Omgaard Mæglerassistent Christina Moesgaard v/ pt. barselsvikar Michael B. Bom Forsikringstager Rudersdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte Det overordnede ansvar for administration og sagsbehandling af forsikringsforhold i Rudersdal Kommune ligger i Sekretariatet. Det er derfor også i Sekretariatet, at der tages selvstændig stilling til forsikringsselskabernes afgørelse herunder krav om erstatning. Denne kompetence er ikke lagt ud i områderne. Kontaktpersoner Hver områdechef udpeger en forsikringsansvarlig, der skal være bindeled til Sekretariatet og Willis omkring forsikringsspørgsmål for deres område. Fx udfylder de forsikringsansvarlige halvårligt en samlet opgørelse for bygninger, løsøre og motorkøretøjer til brug for regulering af præmierne. Opgørelse sendes til Gertrud Egede - også hvis den forsikringsansvarlige erstattes af en anden. Gertrud Egede giver de forsikringsansvarlige besked, når opgørelse skal opdateres. Se kontaktpersonerne i bilag med oversigt over kontaktpersoner

4 Rudersdal Kommune har tegnet følgende forsikringer Forsikringstyper Bygninger brand, elskader og vand Forsikringsselskab - policenr. Selvrisiko kr. Codan kr. ved enhver Police nr skadebegivenhed. Entrepriseforsikring Løsøre brand, vand Kunstforsikring er med i Specialforsikring All risk Codan - (tegnes ad hoc for det enkelte projekt).generel police nr Codan Police nr Codan Police nr Aftales konkret fra gang til gang kr. ved enhver skadebegivenhed kr. Ansvarsforsikring (lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansvarsforsikring (plejeanbragte børn), Kombineret privat ansvars og løsøreforsikring for 315 plejehjemsbeboere på kommunens plejehjem, Motorkøretøjsforsikring ansvar, brand, kasko Kriminalitetsforsikring (ansattes berigelsesforbrydelser) Kommunalt bestyrelsesansvar Rejseforsikring (ansatte og Kommunalbestyrelse), Skoleelever og beboere, på rejser uden for Norden Gjensidige Police nr Gjensidige Police nr, Gjensidige Police nr (løsøre) Police nr (ansvar) Gjensidige Fælles Police nr Codan Police nr Codan Police nr Gjensidige Police nr Gouda Police nr. DK kr kr. pr. forsikringsbegivenhed pr. produkt Franchise på 500 kr. for den private ansvarsforsikring. 500 kr. i selvrisiko på simpelt tyveri kr. Leasede biler dækkes som de andre bilforsikringer kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr

5 Forsikringspolitik Siden 2012 har kommunen valgt at være selvforsikret. Beslutningen er truffet i samråd med forsikringsmægleren og er baseret på skadesstatistikken. Det betyder, at der kun er tegnet forsikringer på udvalgte områder og på katastrofer. Herefter er mange forsikringsmæssige problemstillinger blevet til fortid og er derfor ikke (længere) relevant i denne vejledning. Nytegning eller opsigelse af forsikringer Principperne for forsikringstegning er, at kommunen kun forsikrer sig i det omfang, det skønnes økonomisk fordelagtigt. Afgørelse herom tages i samråd med forsikringsmægleren og på baggrund af forsikringsstatistikken (hvordan har skadesforløbet været gennem de sidste 3 år). Præmier og udbetalinger skal stå i passende forhold til hinanden. Kan områderne selv tegne en ny forsikring? NEJ. Det er alene kommunens Sekretariat, der kan tegne forsikringer. Skulle der opstå et behov for forsikringstegning, skal der derfor rettes henvendelse til Sekretariatet. Forsikringsselskaberne udsteder fællespolicer for de forsikringer, som kommunen har tegnet. Fællespolicer indebærer, at den enkelte institution, skole eller afdeling ikke selv modtager policer. Områdets forsikringsansvarlige har kopier af forsikringerne, og policerne kan ses i Acadre 11/ Undtagelse fra ovennævnte: For at lette sagsgangen kan bygningsafdelingen selv tegne entrepriseforsikring. Hvordan det gøres, er kort beskrevet nedenfor og er nok mest interessant for bygningsafdelingen. Opsigelse af forsikringer kan kun ske af Sekretariatet. Dertil gælder, at vi efter kommunalfuldmagten kun må tegne generelle forsikringer men ikke forsikringer, der kun begunstiger enkelte borgergrupper. Således er det ikke tilladt at tegne ulykkesforsikringer for børn i daginstitutioner. Børnene må nøjes med privattegnede forsikringer. Entrepriseforsikring, tegnes ad hoc Forsikring etableres i Codan for det enkelte projekt. Samtidig med at der indgås entreprisekontrakter, skal der rettes henvendelse til Willis med henblik på at tegne en entrepriseforsikring omfattende følgende: Kombineret entrepriseforsikring omfattende all-risk forsikring incl. brandforsikring og ansvarsforsikring. Bestående bygninger og anlæg eller løsøre, der befinder sig i umiddelbar nærhed af ny om- eller tilbygning medforsikres med relevant beløb. Det endelige dækningsomfang og evt. selvrisiko afgøres efter det enkelte projekts risikoforhold. Når entreprisen er færdig, skal byggeriet forsikres under den faste forsikring

6 Selvejende institutioner og 60 kommunale fællesskaber Med virkning fra 1. januar 2007 skal selvejende institutioner på lige fod med 60 kommunale fællesskaber selv sørge for forsikring. Det betyder, at de institutioner, som kommunen efter denne dato har indgået driftsoverenskomst med, selvstændigt skal indhente tilbud på deres forsikringsdækning hos et forsikringsselskab efter eget valg og helt uden kommunens mellemkomst. 60 kommunale fællesskaber sørger også selv for forsikring. Siden sidst reviderede forsikringsvejledning Fra 1. januar 2012 er selvrisikoen på bygnings- og løsøreskader forhøjet til ,-, det vil sige selvforsikret, med mindre der bliver tale om større skader. Fra 1. januar 2012 er kommunen selvforsikret for ansvarsskader. Disse udgør den mindste del af skaderne. Fra 1. januar 2009 blev Rudersdal Kommune selvforsikret på arbejdsskadesområdet. Administrationen af anmeldelser af arbejdsskader varetages nu af Willis I/S, som kommunen har indgået en administrationsaftale med. Præmieopgørelse Willis sender omkring årsskiftet forsikringsselskabernes opkrævning på præmier til kommunen for det følgende år. Foråret efter opgøres endelige præmier for det forløbne år, som resulterer i en mer- eller mindrebetaling (omkring oktober måned) for alle de områder, hvor præmien i sidste ende afhænger af antal enheder (bygninger, børn, ansatte). Hvordan kan vi sikre, at forsikringsselskaberne har det rigtige beregningsgrundlag for præmieopkrævningen? Det gør vi ved løbende at ajourføre de værdier, områderne er forsikret for. Hvert 1/2 år udsendes via sekretariatet et skema til de enkelte områders forsikringsansvarlige til gennemgang for evt. ændringer. Hvordan beregner forsikringsselskabet vores præmier? Hvert 1/2 år skal områderne vurdere, om beregningsgrundlaget for deres forsikringer på bygninger, løsøre og motorkøretøjer er korrekt eller skal justeres som følge af ændringer. Gennemgang af opgørelserne er vigtig, da forsikringspræmierne beregnes på baggrund af denne ajourføring. De forsikringsansvarlige samler områdets opgørelse og sender via Sekretariatet videre til Willis. Forsikringsselskaberne beregner så præmie i forhold til de ajourførte opgørelser. Når sekretariatet modtager opkrævning på præmier fra forsikringsselskaberne, fordeler Sekretariatet præmien til de enkelte relevante områder/institutioner mv. Undtagelse fra krav om halvårlig indberetning. Køb eller salg af kommunale ejendomme skal altid meddeles snarest muligt til Sekretariatet. Her skal man altså ikke vente med at indberette til førstkommende indberetning. Oplysning skal indeholde ejendommens adresse, dato og årstal for køb/salg samt BBR oplysninger Hvis kommunen har overtaget en bygning, der tidligere var ejet af en selvejende institution,

7 Anden anvendelse af den kommunale ejendom. F.eks. at 2 børnehaver slås sammen, eller at et aktivitetshus under f.eks. Ældreområdet nu bliver brugt af Børn og Unge. Navneændring på institutioner skal oplyses, således at Sekretariatet kan identificere, hvilket område bygningen hører under og ikke mindst, hvor regningen skal sendes hen. Køb eller salg af motorkøretøjer skal meddeles snarest muligt og med opgivelse af motorkøretøjets registreringsnummer. Selvrisiko og forebyggelse Er der en selvrisiko på de fælles forsikringer, som kommunen har tegnet? Forsikringerne har en selvrisiko, og i praksis er kommunen langt hen ad vejen selvforsikrende. Det skyldes, at skadesprocenten har været så høj, at præmierne er steget til et niveau, hvor det er billigere at være selvforsikrende. Andre kommuner har valgt samme løsning. Selvrisiko ses i skemaet ovenfor side 4. Hvem skal afholde udgift til selvrisiko? Selvrisikoen skal i alle tilfælde afholdes af den skadelidte institution/afdelings driftsbudget på den konto, hvor vedligeholdelse af det beskadigede normalt bogføres. Er det en god idé at tegne forsikringer med selvrisiko? Flere institutioner har givet udtryk for, at ikke forekommer rimeligt, at selvrisikoen er så høj, idet flere af skaderne derved ikke dækkes og/eller institutionen selv skal betale den høje selvrisiko. Hvad skal man så med en forsikring, hvis den alligevel ikke dækker? Men forsikringsselskaberne vil sætte præmierne væsentligt op, hvis selvrisikoen skal reduceres eller helt bortfalde. På den måde bliver alle straffet modsat nu, hvor det kun er de institutioner, der rammes af en forsikringsbegivenhed, der straffes. Rammes en institution uforholdsmæssigt hårdt af større eller flere ulykker, må en sådan situation bringes op overfor områdechefen. Skal skader under selvrisikobeløbet anmeldes? Skader under selvrisiko skal også anmeldes, uanset skaden er mindre end selvrisikobeløbet. Det er for at kunne vurdere, om der fremover bør anlægges en anden vurdering ved valg af selvrisiko ved forsikringstegninger. Når en skade under selvrisikobeløbet anmeldes, vil I ikke høre fra forsikringsselskabet, for selskabet skal ikke dække i de tilfælde. Det er blot til registreringsbrug. Hvad forventes af områderne, hvis der er sket en skade? Det påhviler de forsikrede administrative enheder, når en forsikringsbegivenhed er indtrådt eller umiddelbart før dens indtræden, efter evne at afværge eller begrænse skaden. Må skader reetableres uden videre? Der skal sondres mellem om skaden overstiger eller ikke overstiger selvrisikobeløbet. Overstiger skadeudgiften selvrisikobeløbet Reetablering af indtrådte skader må ikke påbegyndes uden forsikringsselskabernes godkendelse. Iværksættelse af nødværgeforanstaltninger skal ske med hjemmel i forsikringsbetingelserne og efter aftale med forsikringsmægleren. Når reetablering er aftalt med forsikringsmægleren, påhviler det det pågældende skadelidte område / den skadelidte institution selv at sørge for at bestille reetablering af

8 skader og at indsende fakturaer til Willis med oplysning om, hvilken forsikringssag, det drejer sig om for at få udbetalt erstatning. Er skadeudgift under selvrisikobeløbet afholdes udgiften under alle omstændigheder af skaderamte institution, hvorfor reetablering kan foretages straks uden godkendelse fra forsikringsselskab. Hvad kan personalet gøre for at undgå lignende skade? Når der er sket en skade, anbefales det at informere de øvrige kolleger o.a. for, at man sammen kan drøfte, hvordan en gentagelse af skaden kan undgås. Anmeldelse af skader til forsikringsselskab Anmeldelse foretages på følgende måde: Gå ind på klik på: kunde login = Brugernavn: individuelt; ofte institutionens navn Kodeord: individuelt valgt Klik på: skader Klik på: anmeld skader Vælg den konkrete skadesanmeldelse Bemærk at ansvarsforsikring findes under overskriften Erhvervs og Produktansvar. Skader der dækkes under selvrisikoen behøver ikke så detaljeret oplyst som skader, der skal sagsbehandles hos forsikringsselskabet. Skader skal anmeldes snarest muligt efter skadens indtræden. Anmeldelse skal ske via forsikringsmægleren Willis og eventuelt også til politiet, hvis der ligger en kriminel handling bag kommunens tab. Politianmeldelse foretages fra områderne og institutionerne og efter aftale med ledelsen på stedet. Se nedenfor hvordan du anmelder en skade. Det påhviler endvidere de enkelte områder med tilhørende institutioner at medvirke til sammen med forsikringsmægleren at sikre bevisets stilling (vidner, fotos, notater) både for at konstatere, at der foreligger en erstatningsberettiget skade, men også pga. muligheden for forsikringsselskabernes evt. gennemførelse af regreskrav overfor evt. skadevolder. Afslutningsvist skal udgifterne til en udbedret skade også selv om den dækkes af selvrisikoen indberettes til Willis. Hermed har vi et statistisk grundlag for at vurdere omfanget af skaderne. Og Willis registrerer, at sagen nu er afsluttet. Kan man anmelde på Willis hjemmeside, uanset kommunen har tegnet forsikring i forskellige forsikringsselskaber? JA, Willis er altid kommunens mægler og mellemled. Undtagelse rejseforsikring tegnet i Gouda: Anmeldelse af skader hos elever eller beboere i forbindelse med rejser uden for Norden, skal ske direkte til Gouda. Forsikringsselskabets navn og telefonnr. vil fremgå af det udleverede forsikringskort. Findes der en særskilt anmeldelsesblanket for løsøre og en for bygninger? Skaderne skal anmeldes elektronisk til Willis

9 Hvad skal der stå i rubrikken Forsikringstager? Der skal stå Rudersdal Kommune. Anfør herefter hvilken institution/plejehjem eller afdeling, der anmelder, for ellers kan vi ikke vide, hvor skaden er sket. Skal police nr. oplyses? Policenr. fremgår af den forsikring, der foretages anmeldelse på. Ellers kender forsikringsmægleren policenr., og de ses i øvrigt på skemaet ovenfor. Når den elektroniske skadesanmeldelse er udfyldt, skal den afsendes elektronisk Arbejdsskader Kommunen har opsagt sin forsikring i Gjensidige og er pr. 1. januar 2009 blevet selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Kontaktperson i Personaleafd. er Merete Dengsøe. Se i øvrigt intranettet under fanen Personale i emnet Arbejdsmiljø og arbejdsskader. Plejefamilier er de sikret mod arbejdsskader? Plejefamilier er som udgangspunkt ikke sikret mod arbejdsskader, da de betragtes som selvstændige efter arbejdsskadesikringsloven. De kan dog frivilligt vælge privat at tegne en forsikring for at sikre sig mod arbejdsskader. Undtagelse - Hvis man skal anse plejefamiliens arbejde som omfattet af arbejdsskadeforsikringslovens regler, kræver det, efter en konkret vurdering af kontrakten mellem plejefamilien og den anbringende kommune, at der er nedskrevet klare regler for forældrenes arbejde og den anbringende kommunes tilsyn med plejeforældrenes måde at løse opgaverne på. Der er i forhold til sikring efter arbejdsskadesikringslovens regler ikke nok, at der er nedskrevet en aftale om at sikre barnets generelle tarv, og at der vil ske tilsyn med barnet. Erhvervspraktikanter Hvis en person, der er i erhvervspraktik på en kommunal arbejdsplads, får en arbejdsskade, skal skaden anmeldes til WillisEkstranet, idet erhvervspraktikanten er omfattet af kommunens arbejdsskadesforsikring. Personer i jobaktivering Er personer, der af kommunens Jobcenter er sendt i aktivering efter Lov om aktiv beskæftigelses indsats, omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring for ansatte? NEJ. Personen er ikke omfattet af kommunens arbejdsskadeforsikring for medarbejderne. Men se intranettets fane om arbejdsmiljø og arbejdsskader. Hvem skal kommunen da anmelde arbejdsskaden til, hvis en person i aktivering kommer til skade? For personer i vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik (omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10 og 11) skal alle arbejdsskader anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen

10 Den institution eller det område, der har den skadesramte i aktivering skal straks kontakte skadesramtes jobcenter, dvs. jobcentret i personens bopælskommune. Det er dette jobcenter, der anmelder skaden til Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelse skal ske indenfor 9 dage. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvor vidt skaden er omfattet af arbejdsskadedefinitionen i Lov om Arbejdsskadesikring, og om den skadelidte har krav på erstatning m.m. Bygningsforsikring Forsikringen er tegnet så vidt muligt på fuld- og nyværdivilkår. Jf. afsnittet om præmieopgørelse skal det oplyses overfor Sekretariatet, hvis kommunen køber eller afhænder en ejendom, således at forsikringen kan tegnes eller opsiges. Sekretariatet skal have oplyst dato og årstal for køb/salg/nedrivning, ejendommens adresse og BBR-oplysningerne om bygningen. Bygningsforsikringen dækker Forsikringen dækker brand og vandskade. Forsikringen dækker ikke fx husejeransvar, stormskade, udvidet rørskade, svampe- og insektangreb eller glas og sanitet. Om og /eller tilbygning samt renovering. Bygninger under opførelse samt om - og tilbygning er også dækket. Ubenyttede bygninger Forsikringen dækker ejendomme eller bygninger, der står midlertidigt tomme. Have,- parkanlæg, lege- og byggelegepladser er også omfattet af forsikringen. Løsøreforsikring Løsøreforsikringen omfatter Rudersdals Kommunes inventar af enhver art beroende på kommunale adresser men omfatter kun brand og vandskade. Løsøre skal forsikres på den adresse, hvor løsøret fysisk findes. Hermed menes, at hvis en institution har to adresser, skal løsøret tilhørende den pågældende institution, forsikres på de to adresser. Forsikringssummen på de enkelte forsikringssteder skal omfatte alt inventar og løsøre på forsikringsstedet med fastsættelse til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande incl. moms. Små arbejdsmaskiner er også dækket og skal medregnes i opgørelse af løsøresummen. Så det er vigtigt, at løsørets værdiberegningsgrundlag løbende ajourføres. Legeredskaber på institutioners legepladser er udelukkende omfattet af branddækning og med fradrag af selvrisiko. Se også under bygningsforsikring. Er selvkørende arbejdsmaskiner omfattet af løsøreforsikringen? Selvkørende arbejdsmaskiner på under 15 Hk er omfattet af løsøreforsikringen og ansvarsforsikring. Se også under afsnittet om motorkøretøjsforsikring. Containere og skurvogne Forsikringen dækker brand fra containere og skurvogne under åben himmel. Indbrudstyveri Der er ikke længere forsikring for indbrud og hærværk

11 Men husk at anmelde forholdet til politiet. Hvad nu, hvis der bliver stjålet nøgler? For kommunens egne ejendomme skal låsene for at afhjælpe yderligere tyveri hurtigst muligt omkodes. Der har ikke været forsikring for omkodning af låse i bygninger/boliger på en ekstern adresse. Det kan f.eks. være i det tilfælde, hvor der på et Distriktskontor fjernes nøgler til et nøgleskab, hvor der opbevares nøgler til private hjem. Omkodning af låse til de private hjem har ikke været forsikret. Hvad er personalets pligt ved tyveri af nøgler til eksterne adresser? Hvis nøgler til borgernes hjem eller til plejehjem og institutioner fjernes af uvedkommende eller tabes og det vurderes, der er risiko for misbrug - skal der iværksættes omkodning af det sted, hvor indbruddet har fundet sted og udskiftning af nøglesystemer de steder, som de stjålne nøgler giver adgang til, da det ellers kan give stor utryghed blandt borgere, personale og beboere på institutioner og plejehjem. Denne udgift er som nævnt ikke dækket af forsikringen. Det er derfor vigtigt, at man på plejehjem og institutioner minimerer risikoen for denne utryghed og udgift ved bl.a. at sikre, at der ikke er nøgler forsynet med numre samt en liste i tilknytning til nøglen, der angiver den tilhørende adresse. Hvis det efter tyveri/indbrud bliver nødvendigt helt at udskifte nøglecylindere, skal disse være fremtidssikrede; d.v.s. at de skal kunne omkodes hurtigt ved tyveri af nøgler, ligesom de skal være af en sådan beskaffenhed, at de er kopisikrede. Hvilken konsekvens kan det få for kommunen, hvis nøgler til borgeres hjem og ejendele ikke opbevares forsvarligt? Hvis det viser sig, at tyveri af nøgler har kunnet lade sig gøre, fordi personalet på f.eks. et plejehjem eller i et botilbud ikke opbevarer nøgler forsvarligt, vil de berørte beboere på plejehjem eller i beskyttet bolig i tilfælde af tyveri kunne rejse krav om erstatning mod kommunen. Gode råd om nøgler Før altid en registreringsliste over udleverede nøgler. Husk at få udleverede nøgler tilbage; f.eks. fra personale, der fratræder. Udarbejd en kvitteringsskrivelse, som personen kan underskrive ved ud- og aflevering af nøgler ved henholdsvis ansættelse og fratrædelse. Vær også omhyggelig med, at nøgler til nøgleskabet eller et pengeskab i institutionen opbevares på et sikkert sted. Opbevar ekstranøgler forsvarligt i et aflåst og godkendt nøgleskab. Kunstforsikring Kunstforsikringen er omfattet af Specialforsikring, All risk. Forsikringen gælder for kunst overalt i kommunen. Hvad dækker kunstforsikringen? Forsikringen dækker skade på kunstgenstande, ophængt eller opstillet på forsikringstagerens adresse samt transport mellem disse. Herved forstås skade som

12 følge af hærværk, anden pludselig udefra kommende skade samt skade sket under opstilling og nedtagning af genstandene. Forsikringen er udvidet til at meddække sikredes rejseudgifter til undersøgelse/genanskaffelse af genstande efter en dækningsberettiget skade. Kunstudstillinger er også forsikret uanset værdi. De områder, der aftaler udstilling med kunstnere, skal beslutte, om det er området eller kunstneren, der skal bære udgiften til selvrisiko, hvis der sker beskadigelse eller tyveri af den udstillede kunst. Hvis kunstneren skal bære risikoen, skal denne have det oplyst på forhånd. Det kan være en god idé at spørge kunstneren, om hun har tegnet en privat forsikring. Specialforsikring - kortslutningsskader - løsøre, Forsikringen omfatter bygningen og dens tilbehør efter elskader, fx som følge af kortslutning. Kollektiv børneulykkesforsikring Ophørte pr Tandskader børn er herefter kun omfattet af private børneulykkesforsikringer. Ansvar Kommunen er selvforsikrende for Rudersdal Kommunes erstatningsansvar overfor 3. persons ting- og/eller personskade. For at kommunen kan blive pålagt et erstatningsansvar, skal der fra kommunal side være handlet uagtsomt eller udvist forsømmelse. Der er ingen dækning, hvis det viser sig, at skaden opstod på grund af skadelidtes egen skyld/grov uagtsomhed. Kommunen er heller ikke erstatningspligtig, hvis skaden er opstået som følge af et hændeligt uheld. Der skal med andre ord være noget at bebrejde kommunens ansatte under arbejdets udførelse, før kommunen kan blive erstatningsansvarlig. Ansvaret omfatter generelle offentlige tjenester. Med offentlige tjenester menes arrangementer eller aktiviteter, som kommunen eller institutionen sædvanligvis arrangerer. Der er tegnet ansvarsforsikring for følgende: Ansvarsforsikring folk i arbejdsprøvning/praktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunens ansvarsforsikring omfatter personer i arbejdsprøvning/praktik i de tilfælde, hvor disse ikke er omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Ansvarsforsikring i forbindelse med plejeanbragte børn. Der gælder en selvrisiko på kr kr. pr forsikringsbegivenhed pr. produkt. Læs herom i bilaget Plejeanbragte børn forsikring. Der er ikke tegnet forsikringer for uledsagede flygtningebørn. Manglende vedligeholdelse. Børneinstitutioner skal være opmærksomme på, at hvis en skade på et barn skyldtes manglende vedligeholdelse af f.eks. legeredskaber, kan kommunen blive pålagt et erstatningsansvar. Det er en del af de kommunale aktiviteter,

13 at kommunerne skal indrette legepladser, og kommunen har ansvar for, at legepladserne er sikre at færdes på. Manglende tilsyn. Medarbejderne skal ligeledes være opmærksomme på, at der hviler en tilsynsforpligtelse i forhold til børnene. Hvis børnene har leget uden opsyn, kan der pålægges erstatningspligt overfor kommunen. Eksempel på en skade, der er sket på grund af hændeligt uheld Eks. hvis en ansat kommer til at vælte kaffe ned i tastaturet. Uheld hører under begrebet driftsrisiko. Et barns ansvarspådragende handling Også børn under 15 år kan gøres ansvarlige for deres handlinger. Det kan være en elev eller et børnehavebarn, der kaster sten på en bil parkeret ved skolen. Forsikringsmæssigt går tingsforsikring forud for ansvarsforsikring. Så hvis skadelidte har tegnet kaskoforsikring, skal regningen for skaden sendes til skadelidtes eget forsikringsselskab, som udbetaler erstatning til forsikringstager. Herefter kan forsikringsselskabet søge regres (tilbagebetaling hos skadevolder) hos elevens egen familieforsikring - eller hos kommunen, hvis denne har ansvaret for handlingen. Er vi i den situation, hvor bilens ejer ikke har tegnet kasko forsikring, gælder, at bilejeren må få skolen til at sende en besked til elevens forældre og bede dem oplyse navnet på deres forsikringsselskab, hvorefter bilejer må anmelde skaden til elevens familie- eller ansvarsforsikring for via den vej at få dækket sin skade. Opgiv ikke elevens navn og adresse over for skadelidte. Det må I ikke, da det er videregivelse af private og fortrolige oplysninger. Det er skolen, der indhenter oplysninger om familiens forsikringsselskab og giver navn på forsikringsselskab videre til skadelidte. Motorkøretøjsforsikring For samtlige motorkøretøjer, selvkørende arbejdsmaskiner på over 15 Hk samt knallerter tegnes lovpligtig ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker skader på andre og andres ting. Der tegnes enkeltpolicer pr. køretøj. Sekretariatet er ikke i besiddelse af alle disse policer men har en slags fællespolice i forhold til forsikringsselskabet, som udelukkende bruges i forbindelse med opkrævning af præmier. Sekretariatet kan derfor ikke oplyse police nr. på det enkelte køretøj. I stedet er det vigtigt, at motorkøretøjets registreringsnummer på oversigten står anført for det område, hvor motorkøretøjet benyttes, idet præmieopkrævningerne sendes til de enkelte afdelinger/områder. Medarbejdere, der foretager registrering hos CRM, skal sørge for på det hvide forsikringsbevis at anføre område og institution ikke kun kommunen som ejer af køretøjet - samt straks sende oplysningerne til Sekretariatet, som så giver Willis besked om køb / salg af køretøjet. For indregistrerede motorkøretøjer tegnes endvidere kaskoforsikring. Hvad er vigtigt at huske, når du skal anmelde en skade på motorkøretøjet? Motorkøretøjets registreringsnummer og angivelse af, hvilket distrikt eller område bilen hører til og ikke mindst, hvem der var fører af bilen. Endvidere tilrådes, at området, når skaden er anmeldt til forsikringsselskabet, selv tager kontakt og aftaler taksator, så værkstedet kan komme i gang med reparationen

14 Ved skadesanmeldelse på arbejdsmaskiner, skal der opgive stelnr. Forsikringsbeviser til biler Udlevering af forsikringsbeviser til brug ved indregistrering af biler sker via Gertrud Egede fra Sekretariatet på lokal Leasede biler Hjemmeplejens biler er leasede og er forsikret på samme måde som øvrige køretøjer. Hjemmeplejens biler vedligeholdes og registreres i forhold til Sekretariatet af Beredskabet, att.: Flemming Larsen Hvis der i Hjemmeplejen er i tvivl om udfyldelse af skadesanmeldelser i forbindelse med motorkøretøjer, kan der rettes henvendelse til Flemming Larsen. Der er kr. i selvrisiko pr. begivenhed; ved ansvarsskade og kasko. Husk altid ved leasingkontraktens ophør at gennemgå bilen nøje inden aflevering. Dette for at sikre, at man er helt klar på, hvad der er skader i forbindelse med brugen, og hvad der er slidtage. De store skader tages via kaskoforsikringen. Skader over kr. anmeldes til kaskoforsikringen. Knallerter Knallerter skal registreres på samme måde som biler. Til brug herfor skal der indhentes en begæring hos Willis hos Christina Moesgaard, så man på motorkontoret kan aflevere forsikringsbevis og få pladerne udleveret. Hermed er knallerten ansvarsforsikret. Opkrævning fra forsikringsselskabet sendes efterfølgende til kommunen. Når en knallert er forsikret i henhold til færdselslovens 105, modtager kommunen fra forsikringsselskabet et bevis som dokumentation for, at forsikring er tegnet for det pågældende år. Dette bevis bør knallertbrugeren have på sig ved kørsel på vej og kunne forevise politiet på forlangende. Hvis sekretariatet modtager knallertbeviser, sendes disse automatisk videre til den adresse, hvor knallerten er registreret. Knallerter til undervisningsbrug er i stedet omfattet af kommunens generelle ansvarsforsikring. Kombineret forsikring for privat løsøre, privatansvar og simpelt tyveri for beboere på plejehjem Hvad dækker denne kombinerede forsikring? Den dækker 315 plejehjemsbeboers private løsøre med op til kr pr. beboer. Herudover dækker forsikringen privatansvar med max. forsikringssum på 10 mio. kr. pr. skade pr. år. På den private ansvarsforsikring er der en franchise på 500 kr. pr. forsikringsbegivenhed pr. produkt. Franchise betyder, at hvis skaden er under kr. 500 betales intet, men hvis skaden er over kr. 500 erstattes et dækningsberettiget krav fra kr. 0. Dækker denne forsikring for alle kommunens botilbud?

15 NEJ. Forsikringen er tegnet specielt for de 315 beboere, der bor på kommunens plejehjem. Dækning for løsøre, der tilhører beboeren, gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. Det gode ved den kombinerede løsøreforsikring er, at den også dækker simpelt tyveri med op til kr. pr. beboer. Der er dog en selvrisiko på 500 kr. på forsikring mod simpelt tyveri. Ved simpelt tyveri forstås tyveri fra uaflåst, bygning eller lokale. Anmeldelse af indbrud m.m. efter denne forsikring skal ske som foreskrevet ovenfor. Rejseforsikring Ansatte og kommunalbestyrelsesmedlemmer Forsikringen omfatter samtlige kommunens ansatte og kommunalbestyrelsesmedlemmer under rejse for kommunen. Forsikringen omfatter også ledsagende ægtefælle/samlever samt børn, og forsikringen gælder for erhvervsrejser samt kombinerede rejser (erhvervs- og ferierejser). Forsikringen omfatter rejser i hele verden ekskl. rejser i Danmark. Kommunens rejseforsikring dækker også personer, der rejser i embeds medfør uden, at der for rejser uden for Skandinavien, Island og Færøerne skal tegnes særskilt forsikring som følge af ændringerne i sygesikringen, hvor hjemtransport ikke er med i sygesikringens dækning. De medarbejdere og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal rejse uden for Danmark, skal forinden rejsen have udleveret et forsikringskort af Gertrud Egede, Sekretariatet. Tlf Dette gælder f.eks. lærere, som skal på lejrskole i udlandet. Forsikringen er tegnet hos Gjensidige som en årlig aftale, der reguleres efter rejsedage. Blanket til anmeldelse til forsikringsselskab se side 6 Skoleelever og beboere på institutioner/plejehjem m.v. Der er tegnet en særskilt forsikring i Gouda som følge af, at reglerne for det gule sygesikringskort er ændret fra 1. januar Ændringen betød, at den enkelte elev eller beboer ved sygdom eller tilskadekomst på rejser uden for de nordiske lande, selv skal sørge for hjemtransporten. Kommunens personale kan ikke have ansvaret herfor, så derfor har kommunen tegnet rejseforsikring i Gouda for elever og beboere. Hvornår gælder rejseforsikringen? Rejseforsikringen gælder i de situationer, hvor ferierejsen for elever er en forudsætning for gennemførelsen af ekskursioner og lejrskoler eller for beboere, hvor rejsen er arrangeret af institutionen. Som ovenfor nævnt angår denne forsikring rejsemål uden for Norden. I Norden gælder det gule sygesikringsbevis stadig. Husk at rejseforsikringen skal tegnes, inden de rejsende forlader Danmark. Hvad skal skole eller institution gøre inden afrejse? Der skal tages kontakt til Gertrud Egede på , som sender rejseforsikringskort udstedt til enten skole eller beboere. Er lærere og institutionspersonale også omfattet af rejseforsikringen fra Gouda?

16 NEJ, lærere og institutionspersonale, der rejser med elever eller beboere, er fortsat dækket ind under erhvervsrejseforsikringen hos Gjensidige. Lærere og institutionspersonale skal derfor rekvirere det Gjensidiges rejseforsikringskort. Kortet fås hos Gertrud Egede. Hvordan afregnes rejseforsikringen i forhold til skole eller institution? Forsikringen er etableret som årlig aftale, der reguleres efter rejsedage og antal elever/beboere. Hver skole og institution skal derfor notere navne på dem, der rejser, oplysning om destination, hvor mange dage, og om der er tale om en skirejse. Oplysningerne bruges til den årlige efterregulering af forsikringspræmien. Anmeldelse til Gouda hvordan fremgår af Goudas rejseforsikringskort Hvem er rejseledsagere til beboere? Der skelnes mellem to former for ledsagere på rejser. Ansatte i kommunen, der ledsager en beboer på rejse. I de tilfælde er ledsageren (den ansatte) omfattet af kommunens ansvars- og arbejdsskadeforsikring samt erhvervsrejseforsikring. Det kræver som ovenfor anført, at navne på kommunens medarbejdere, der deltager i rejser med beboere, inden afrejsen skal indberettes, når rejsen foregår uden for de skandinaviske lande. De ansatte skal have udleveret et forsikringskort af Sekretariatet, se ovenfor. Forsikringskortet skal medbringes på rejsen. Rejseledsagere, der ikke er ansat i kommunen. Private ledsagere, der deltager i en privat-arrangeret rejse (f.eks. af en beboer i et botilbud), må ligesom beboeren tegne en selvstændig privat rejseforsikring. Det gule sygesikringsbevis gælder i begge tilfælde, når rejsemålet er i Norden. Gult eller blåt sygesikringskort. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udgivet et temanummer af 1. maj 2007 om den offentlige rejsesygesikring vs. EU-sygesikringskortet. Temanummeret kan læses på Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside. Klik ind på vælg fanen sund og gå til Sundhedsydelser i udlandet. Her kan du læse om det gule og blå sygesikringsbevis. Der er også mulighed for via søgefeltet (tast fx blå sygesikring) at komme til nyhedsbrev nr. 3 - november. I dette temanummer kan der hentes information om det gule og blå sygesikringskort. Besvarelse af forsikringsspørgsmål Rådgivning i forbindelse med forsikringsdækning og skadesanmeldelser kan ske ved henvendelse til Jette N. Frandsen, Sekretariatet Rådgivning er også at vurdere forskellige aspekter og risici. Sekretariatet kontakter Willis ved principielle spørgsmål. Afdelingerne skal selv sørge for at holde styr på faktuelle oplysninger til fx aktivlisterne. Ændringer og fejl i data skal indberettes via Gertrud Egede fra Sekretariatet. Måske er der behov for at inddrage områdets forsikringsansvarlige også i forbindelse med generelle synspunkter og problemstillinger indenfor fagområdet

17 Vedrørende rejseforsikringsbevis, forsikringsbevis til biler og præmieopkrævninger kan der rettes henvendelse til Gertrud Egede

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune

FORSIKRINGSINSTRUKS. for. Frederiksberg Kommune FORSIKRINGSINSTRUKS for Frederiksberg Kommune Oktober 2011 2011-537482 1 INDHOLD: 1. Indledning... 3 2. Generelle retningslinier for forsikring... 4 3. Ansvarsforhold... 4 4. Administration af forsikringerne...

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring

Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Byggeselskabet ApS Bygaden 31C 4736 Karrebæksminde Kundenummer 3303520495 Udskriftsdato 3. marts 2016 Tak fordi du valgte et tilbud fra Gjensidige Forsikring Vi har hermed fornøjelsen at fremsende et tilbud,

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Værd at vide om idrættens forsikringer

Værd at vide om idrættens forsikringer Værd at vide om idrættens forsikringer Det handler om at være tryg også når I dyrker idræt 3 Tryg Idræt et overblik 4 Hvad får I ud af en kollektiv aftale? 5 De fælles forsikringer 6 De frivillige forsikringer

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer.

Unionshåndbog FORSIKRINGER. Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. Side nr.: 1 af 8 Forsikringer i Dansk Svæveflyver Union Oversigt over forsikringer med relevans for DSvU, DSvUs klubber og deres medlemmer. DSvUs klubber har et stort ansvar på mange områder, og det kan

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Forsikringer i Det Danske Spejderkorps

Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle vide, hvad der skal gøres, hvis uheldet er

Læs mere

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1

Forsikringsplan for. Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan for Forsikrings- og risikostyringspolitik 1 Forsikringsplan Jammerbugt Kommune forsikrer sine risici, i henhold til den nye forsikringsaftale, der blev indgået, efter det seneste forsikringsudbud

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune

Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Retningslinjer for forsikring i Svendborg Kommune Nærværende revision af Svendborg Kommunes forsikringspolitik er udarbejdet med henblik på at give alle dele af organisationen et overblik over forsikringspolitikken

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner

Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner Regler om betaling, opbevaring og administration af værdier tilhørende andre (ikke-kommunale midler) i kommunale tilbud/institutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Definition af ikke-kommunale midler

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01.

4244 - E/F Øresundsparken. Bygnings- og løsøreforsikring. Telefon 70 12 14 16 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01. Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Policenr. 4244 - E/F Øresundsparken c/o Vest Administration A/S Gammel Vartov Vej 20, 2900 Hellerup Telefon 33 24 61 26 Afd.nr. Skadedato Skadeadresse 1. Brand

Læs mere

Agenda. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013. Velkomst og introduktion. JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger.

Agenda. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013. Velkomst og introduktion. JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger. Forsikringsmøde med JSK Den 7. februar 2013 Mobile +45 40 20 71 55 sly@firstmarine.dk Velkomst og introduktion JSK forsikringsdækning JSK Erstatninger Agenda Forsikringsår JSK Skader Særlige tiltag Fælles

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark DASU s FORSIKRINGSOVERSIGT 2017 Dette dokument giver overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DASU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Grundlæggende

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen

Telefon 70 12 24 24, Fax 70 12 24 25 Telefon 88 13 96 00, Fax 88 13 96 01 Dir. 88 13 97 17 Henrik Mortensen Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreforsikring Ejendommens navn: E/F Øresund Strandpark Etape 2 v/datea A/S Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby Telefon 45 26 01 02, Fax 45 26 01 23 Policenr. 25-036012 Skadedato

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

når ulykken er sket...

når ulykken er sket... Hjæ l p e g u i d e når ulykken er sket... Når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller din bolig. Her kan du bl.a. finde

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne

Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne Udlevering af oplysninger om arbejdsskader/ulykker til kommunerne At-cirkulæreskrivelse CIR-18-1 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringer. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

Forsikringer. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Forsikringer LÆS HVORDAN DU ER DÆKKET NÅR DU F.EKS. er deltager i rally kører MRC er tilskuer ved løb hjælper til som official er løbsleder er bestyrelsesmedlem Oversigt over forsikringer Forsikringer

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Årsrapport 2015 om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning om Forsikringer Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANSVAR OG KOMPETENCE... 3 2.1. Bestyrelsen... 3 2.2. Forsikringsrådgiveren ved Faxe

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund

Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund Bliv ekstra godt forsikret som medlem af dit fagforbund Forbunds Familieforsikring kun 1.258 kr. (pr. 1. januar 2011) Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Specialtilbud til

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser

Forsikrings- og Risikostyringspolitik. Retningslinjer & bestemmelser (afløser bilag af 24. marts 2015) Forsikrings- og Risikostyringspolitik Retningslinjer & bestemmelser 1. Indledning... 3 2. Forsikrings- og Risikostyringspolitikkens anvendelse... 3 3. Hvem er omfattet

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere