Notat. Kulturudvalget L 138 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Kulturudvalget 2015-16 L 138 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget L 138 Bilag 1 Offentligt Notat 26. januar 2016 Høringsnotat høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio mv.) Kulturministeriet sendte den 24. november 2015 et udkast til lovforslag om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio mv.) i høring. Med lovforslaget foreslås det at indføre: En forpligtelse til at sikre, at husstande med de i lovforslaget nærmere beskrevne undtagelser får mulighed for at blive fritaget fra tilslutning til fælles programforsyning i fællesantenneanlæg og betaling hertil. En hjemmel til, at en såkaldt gatekeeper kan distribuere digital radio ved hjælp af jordbaserede digitale radiosendenet. En forpligtelse til at opbevare programmer i 6 måneder i overensstemmelse med medieansvarsloven samt en ændring af bemyndigelse til at fastsætte regler om regnskab og revision. Høringsfristen var d. 4. januar Ved fristens udløb var der indkommet 25 høringssvar. Efterfølgende har BFE, Danske Medier og Dansk Energi den 5. januar og Radio- og tv-nævnet den 6. januar efter aftale med ministeriet fremsendt deres høringssvar. Der henvises til vedlagte bilag med oversigt over indkomne høringssvar. De 9 svar, der alene går på, at man ikke har bemærkninger/ikke ønsker at udtale sig, er på oversigten markeret med kursiv. Nærværende høringsnotat er, jf. lovudkastet, opdelt i nedenstående tre hovedafsnit: A. Husstandes mulighed for at fravælge fælles programforsyning ( frit valg af tvdistributør ) B. Hjemmel til at udstede tilladelse til en distributør af digital radio. Der har ikke været bemærkninger til de øvrige dele af lovudkastet. Det bemærkes, at nærværende høringsnotat for så vidt angår afsnit A er udarbejdet i samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og efter drøftelse med en række øvrige myndigheder. Dok. nr. 15/

2 Side 2 Det bemærkes endvidere, at der fra en række høringsparter og myndigheder er modtaget forslag til præciseringer samt lovtekniske og andre ændringer, som ikke er omtalt i dette notat. Forslagene er indarbejdet i det reviderede lovudkast i det omfang, ministerierne har fundet det relevant. Det gælder bl.a. fjernelse af straffebestemmelser efter fornyet drøftelse med Justitsministeriet. A.: Husstandes mulighed for at fravælge fælles programforsyning Generelt Stort set samtlige høringssvar udtrykker en overordnet positiv holdning overfor lovudkastet bl.a. med henvisning til, at det adresserer husstandenes ønsker om bedre mulighed for frit at kunne vælge tv-distributør og behovet for at øge konkurrencen på markedet for tv-distribution. Canal Digital bemærker, at en forudsætning for tilslutningen er, at forslaget ikke får en samlet effekt, som svækker konkurrence og udbud eller har en utilsigtet prisforøgende effekt. Teracom finder det vigtigt, at man ikke fjerner eller forringer elementer i udkastet. Danske Udlejere fremkommer med en række mere overordnede betragtninger omkring forsyning af tv m.v. i udlejningsejendomme. Danske Udlejere finder som udgangspunkt, at eventuel levering af fælles tv-forsyning i en privat udlejningsejendom er et anliggende, som udlejeren alene træffer beslutning om. Det må endvidere sikres, at udlejere, som afholder eller har afholdt udgifter til etablering af fællesantenneanlæg, sikres dækning for disse udgifter. Derudover anfører Danske Udlejere, at lejernes forbrug af tv-kanaler lige så vel kan være et mellemværende mellem lejeren og tv-distributøren som mellem udlejeren og lejeren. Alternativt kan udlejeren overlade det til lejerne at etablere og drive en fælles tv-løsning. I forhold til Danske Udlejeres betragtninger bemærkes, at det også fremover vil være op til den enkelte private udlejer at træffe beslutning om, hvorvidt der skal etableres og drives en fælles tv-forsyning i ejedommen, ligesom der med lovudkastets bestemmelser er sikret udlejeren dækning for afholdte udgifter til etablering m.v. Det er imidlertid hele formålet med lovforslaget at sikre, at udlejeren ikke fremover kan pålægge lejere at aftage en bestemt programforsyning. Der ændres med forslaget ikke ved lejeres adgang til at etablere og drive en antenneforening i ejendommen. I forhold til effekten af lovforslaget bemærkes, at ministerierne vil følge udviklingen på området og foretage en evaluering af de nye regler og deres virkning, når de har været gældende i to år. Dette vil blive indarbejdet i lovudkastets bemærkninger.

3 Side 3 Høringssvarene giver ikke herudover anledning til ændring af lovudkastet. Fortsat betaling til etablering, forbedring og drift, herunder administration, af fællesantenneanlæg Flere høringsparter (Stofa, TDC/YouSee og Dansk Energi) er kritiske overfor, at det efter forslaget kun vil være er muligt at pålægge husstande at betale til etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlæg (selve den fysiske kabelinfrastruktur), hvis anlægget ejes af en ejendomsejer eller en forening, men eksempelvis ikke en kommerciel tv-distributør eller et elselskab. Stofa peger på, at det i dag typisk er den samme kabel-infrastruktur, der benyttes til distribution af både tv og bredbånd, og at det derfor vil hæmme udrulningen af digital infrastruktur til bredbånd og tv i hele landet i strid med bl.a. fremlagte regeringsinitiativer hvis kommercielle aktører ikke kan indgå kollektive aftaler, der sikrer dækning for omkostninger ved denne infrastruktur. Stofa peger med henvisning til sin egen ny faktureringsmodel på, at kommercielle aktører vil kunne udskille faste omkostninger til etablering, forbedring og drift mv. af infrastrukturen, således at der ved fakturering af kunderne kan ske opdeling på hhv. et abonnement til dækning heraf, som vil være af begrænset størrelse, og selve programforsyningen. Stofa bemærker endvidere, at størrelsen af abonnementet vil kunne verificeres af Erhvervsstyrelsen, der har konkret indsigt i omkostningsforholdene i branchen. TDC/YouSee finder, at alle husstande uanset fravalg af den fælles tv-forsyning fortsat skal kunne forpligtes til at betale til de faste omkostninger ved fællesantenneanlæg, også når de er ejet af en kommerciel tv-distributør. Det vil medvirke til at sikre, at anlæggene fortsat udbygges og opdateres, hvilket også vil være til gavn for de husstande, som ikke er en del af den fælles tv-forsyning, men som bruger anlægget til internetforbindelse. Det er TDC s antagelse, at den foreslåede skelnen vil kunne medvirke til at begrænse udbredelsen af højhastighedsbredbånd. TDC/YouSee bemærker, at man i dag investerer store beløb i at opgradere egne og andres net, og at incitamentet hertil reduceres, hvis ikke alle husstande kan forpligtes til at bidrage til fællesudgifterne ved anlægget. Dansk Energi peger på behovet for store investeringer i ny bredbåndsinfrastruktur bl.a. som følge af, at traditionel programforsyning i fællesantenneanlæg i stigende grad fravælges til fordel for individuel streaming af tv-kanaler over bredbåndsinfrastruktur. Der henvises bl.a. til regeringens 2020-målsætning om, at alle danskere senest i 2020 skal have adgang til bredbåndsforbindelser med hastigheder på mindst 100 Mbit/2 download og 30 Mbit/s upload. Det anføres, at det i vid udstrækning er kommercielle udbydere, der står for udbygningen af kabelbaseret infrastruktur til fremme af hurtigt bredbånd og tv-distribution. Dansk Energi finder det på den baggrund essentielt, at kommercielle udbydere ikke hindres i fortsat at kunne indgå kollektive aftaler med boligforeninger mv. om udrulning af ny fiberinfrastruktur til fremme af konkurrencen på bredbånd og tvdistribution. Det vurderer man imidlertid vil være et resultat af den foreslåede

4 Side 4 regulering, da nye udbydere vil blive afskåret fra at tilbyde traditionel programforsyning via kollektive aftaler med boligforeninger i tillæg til internettjenester over fiberinfrastruktur. Dansk Energi bemærker, at lovforslaget ikke ses at berøre teleudbyderes mulighed for at indgå kollektive aftaler med boligselskaberne om etablering af bredbåndsinfrastruktur og levering af internettjenester, som er særkilt reguleret i bl.a. telelovgivningen. Dansk Energi bemærker endvidere, at energiselskabernes fiberudrulning i boligforeninger i dag bygger på kollektive aftaler, der ikke indeholder aftalepligt og betaling for tv-kanaler. Det er således op til den enkelte hussstand i boligforeningen selv at beslutte, om man ønsker at aftage og betale for traditionel programforsyning af tv-kanaler over fibernet, eller om man ønsker at aftale programforsyning fra en alternativ tvdistributør, alternativt streame tv-indhold over internettet. Sammenfattende finder Dansk Energi det essentielt, at også anlæg ejet af kommercielle udbydere omfattes af den i lovudkastets 6, stk. 2, nævnte mulighed for at pålægge husstande at betale til etablering, forbedring og drift af anlægget. Boxer TV ser det som et vigtigt skridt i retning af ligestilling af konkurrencevilkårene, at kommercielle konkurrenter ikke får adgang til dækning af faste omkostninger ved selve den fysiske kabel-infrastruktur. Ejendomsforeningen Danmark er positiv overfor, at det med lovforslaget fastslås, at udlejere m. fl. også fremover er sikret dækning for afholdte udgifter til etablering, forbedring og drift af et fællesantenneanlæg. Ejendomsforeningen Danmark foreslår dog, at det præciseres i bemærkningerne, at den pligt, alle lejere også fremover vil have til at deltage i refusionen af udlejerens udgifter til etablering m.v. af et fællesantenneanlæg, ikke vil være i strid med bestemmelsen i radio- og fjernsynslovens 6 a, stk. 4, hvorefter ejere af fællesantenneanlæg ikke gennem vilkår m.v. må hindre husstande i at blive fritaget for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning. Ejendomsforeningen Danmark finder det endvidere uklart, præcis hvilke omkostninger udlejeren eller foreningen kan kræve dækket i de tilfælde, hvor fællesantenneanlægget ikke ejes af udlejeren eller foreningen. Endelig finder Ejendomsforeningen Danmark, at det i lovforslagets bemærkninger angivne beløb på 100 kr. til dækning af udlejerens eller foreningens administration af fællesantenneanlægget er lavt sat. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreslår, at det i lovbemærkningerne i relation til størrelsen af et administrationsgebyr beskrives, om den i bemærkningerne nævnte øvrige grænse på 100 kr. årligt pr. husstand ikke kun vil kunne forhindre, at gebyret sættes så højt, at det reelt har virkning som en binding af forbrugerne, men også, om den vil kunne have en normerende virkning. FDA er enig i adskillelsen af faste og variable omkostninger, idet man bemærker, at betaling til Verdens TV (hvis den ikke reguleres som foreslået af FDA) bør gøres til en fast omkostning.

5 Side 5 Efter den i høringsudkastet foreslåede bestemmelse i 6 a, stk. 2, vil husstande, der har fravalgt fælles tv-forsyning over et anlæg, ikke kunne pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af fællesantenneanlæg, der ikke er ejet af en udlejer eller en forening (men af en tv-distributør eller anden kommerciel distributør). De af Stofa, TDC/YoySee og Dansk Energi anførte betragtninger har givet ministerierne anledning til at genoverveje de i høringsudkastet indeholdte bestemmelser herom. Ministerierne anerkender, at det i stigende omfang er den samme fysiske infrastruktur, der benyttes til forsyning af husstande med både tv og bredbånd/internet. Da sådanne blandede anlæg efter Kulturministeriets tolkning er omfattet af radio- og fjernsynslovens definition af et fællesantenneanlæg, vil det med de foreslåede bestemmelser generelt ikke være muligt at pålægge husstande at betale til faste omkostninger ved etablering, vedligeholdelse og drift af nettene. Dette vurderes at indebære en ikke tilsigtet effekt af lovforslaget, da det ikke er hensigten at forringe mulighederne for at etablere og drive fælles internetløsninger i ejendomme og foreninger. Ministerierne er enige i, at det vil kunne få negative konsekvenser for udrulningen af ny og hurtig bredbåndsinfrastruktur, hvis ikke ejerne af fortsat kan indgå kollektive aftaler med boligforeninger mv., der sikrer dem dækning for de faste omkostninger ved anlæg med blandet benyttelse. Samtidig vurderes det ikke muligt i praksis at opdele de faste omkostninger ved sådanne anlæg på hhv. tv og bredbånd/internet, sådan at husstande evt. kunne fritages for betaling til tv-delen heraf. På den baggrund finder ministerierne anledning til en justering af lovudkastet, så det kommer til at fremgå, at husstande uanset hvem der ejer anlægget fortsat skal kunne forpligtes til at bidrage til anlæggets etablering, forbedring og drift (men ikke programforsyning over anlægget), såfremt det ud over fælles programforsyning også fremfører andre tjenester end lyd- og billedprogrammer (dvs. bredbånd/internet) i den pågældende ejendom eller forening. Ministerierne finder derimod ikke grundlag for at ændre på adgangen for husstande, der er fritaget for fælles programforsyning, til at blive fritaget for at betale til etablering, vedligeholdelse eller drift, hvis der er tale om et anlæg, der alene benyttes til fremføring af tv i den pågældende ejendom eller forening. Det skal afslutningsvis bemærkes, at kulturministeren efter forslaget vil kunne fastsætte nærmere regler om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning. Det gælder bl.a. nærmere regler vedrørende muligheden for at pålægge husstande omkostninger til etablering, vedligeholdelse og drift af fællesantenneanlæg. Sådanne regler vil blive udarbejdet i samarbejde med Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen (som tilsynsmyndighed) og

6 Side 6 eventuelle øvrige relevante parter. Herudover er det hensigten, at Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen i samarbejde med bl.a. de involverede ministerier udarbejder en nærmere vejledning til ejere af fællesantenneanlæg, udlejere, foreninger og husstande. I forhold til Ejendomsforeningen Danmarks bemærkninger kan det anføres, at det af både lovtekst og bemærkninger i det udsendte udkast ses at fremgå, at husstande kan pålægges at bidrage til de af en udlejer eller foreningen afholdte udgifter til administration af fællesantenneanlæg, uanset husstandens eventuelle fravalg af programforsyning over anlægget og uanset ejerskabet til anlægget. Dette vil dog i forbindelse med justering af lovudkastet blive søgt beskrevet endnu tydeligere. For så vidt angår størrelsen af det beløb, der kan opkræves til dækning af administrationsomkostninger, jf. også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bemærkninger, bemærkes, at det ikke forventes, at udlejeres og foreningers administrationsomkostninger vil blive forøget væsentligt som følge af indførelse af mulighed for at fravælge programforsyning. Derved vurderes de faktiske administrationsomkostninger heller ikke at ville overstige det i bemærkningerne skønsmæssigt fastsatte beløb på 100 kr. pr. år. Omvendt vurderes beløbet på 100 kr. ikke at være sat for højt, da der må påregnes en vis begrænset meradministration som følge af lovforslaget. Der ses på den baggrund ikke at være anledning til ændring af lovudkastet på dette punkt. Undtagelse af sløjfeanlæg Boxer TV foreslår, at ejere af sløjfeanlæg pålægges at oplyse de tilsluttede husstande, når anlægget opgraderes/udskiftes og derfor ikke længere er undtaget fra pligten til at sikre husstandene mulighed for fritagelse for den fælles programforsyning. Dansk Energi står uforstående overfor undtagelsen af sløjfeanlæg med henvisning til, at det afskærer et betydeligt antal husstande fra muligheden for til- og fravalg af tv-distributør. Det foreslås derfor, at man overvejer muligheden for at fastsætte en tidsfrist for modernisering af disse anlæg. Også Ole Hansen (privatperson) foreslår fastsat en frist for ombygning af sløjfeanlæg til stikledningsanlæg. Forbrugerrådet Tænk finder det beklageligt, at der ikke er fundet en løsning for de ca husstande, der er tilsluttet sløjfeanlæg. Man foreslår indarbejdet i lovbemærkningerne, at der efter to år gøres status over den nu forventede udfasning af anlæggene med henblik på at vurdere, om der er behov for særlige tiltag for at ligestille disse husstande med resten. FDA spørger, hvad der skal ske med sløjfeanlæg, hvis lovforslaget vedtages.

7 Side 7 Der ses ikke at være grundlag for at indføre en oplysningspligt særligt i forhold til sløjfeanlæg. En oplysningspligt burde således i givet fald omfatte også anlæg, der som udgangspunkt er omfattet af forslaget. En oplysningspligt vil i givet fald indebære en administrativ belastning både i forhold til de pågældende ejere/foreninger og formentlig også de organer, der efter forslaget skal føre tilsyn med overholdelse af lovens bestemmelser, herunder en eventuel oplysningspligt. Der vurderes at være tale om en belastning, som ikke vil være proportional med fordelene for husstandene i form af øget kendskab til muligheden for at blive undtaget fra en fælles programforsyning. Det må være udgangspunktet, at det kan forventes, at ejere af fællesantenneanlæg, ejendomsejere og foreninger efterlever loven. I modsat fald vil der kunne klages til de nævnte tilsynsorganer. For så vidt angår en eventuel frist for ombygning af sløjfeanlæg bemærkes, at der herved vil kunne påføres ejerne af disse anlæg en førtidig udgift, der er af ekspropriationslignende karakter. Samtidig forventes anlæggene som nævnt i udkastet udfaset over de kommende år. Det vurderes på den baggrund ikke hensigtsmæssigt at justere lovudkastet, så der fastsættes en frist for ombygning. For så vidt angår Forbrugerrådet Tænks forslag om at gøre status over udfasningen efter to år, bemærkes, at dette vil kunne indgå i den foreslåede generelle evaluering af effekten af den nye regulering. Forbud mod gennem vilkår at hindre retten til fritagelse for fælles programforsyning Boxer TV finder forbuddet mod gennem vilkår at hindre retten til fritagelse for fælles programforsyning væsentligt, da den udbredte praksis med at bundle internet og tv ikke må føre til, at en forbruger mister sin internetforbindelse, hvis man ikke ønsker at modtage tv via den fælles programforsyning. Boxer ønsker med henvisning til YouSee seneste udmelding vedrørende mulighed for at abonnere på internet alene en præcisering af, at det vil være i strid med bestemmelsen, hvis kun private kunder og ikke kunder med kollektiv tilslutning af flere husstande får mulighed for at abonnere på internet uden samtidig at skulle aftage en tv-pakke. Der ses ikke umiddelbart at være behov for den af Boxer ønskede præcisering, da forbuddet retter sig mod netop husstande, der som udgangspunkt er omfattet af fælles programforsyning. Opsigelsesvarsel Boxer TV noterer med tilfredshed, at forbrugeraftalelovens bestemmelser kommer til at gælde for kabel-tv-udbyderes kollektive kunder.

8 Side 8 Forbrugerrådet Tænk finder det positivt, at der skabes ens retsstilling for alle forbrugere omkring opsigelse, idet varsling af fritagelse vil skulle ske svarende til opsigelsesvarslerne i forbrugeraftaleloven. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af lovudkastet. Tilsyn Lejernes Landsorganisation finder, at det bør præciseres, at beboerklagenævnet har kompetence til at bedømme tvister mellem udlejeren og lejeren om lejerens eventuelle fravalg af programforsyning. Det vurderes, at beboerklagenævnets kompetence til at afgøre tvister mellem udlejeren og lejeren om lejerens fravalg af programforsyning er fastlagt i almenlejelovens 62, stk. 4, jf. den foreslåede ændring i lovens 62, stk. 1. Det fremgår endvidere af bemærkningerne til den foreslåede ændring af almenlejelovens 62, stk. 1, at lovforslaget indebærer, at beboerklagenævnenes kompetence udvides til også at behandle klager vedrørende spørgsmål om fritagelse fra den fælles programforsyning. Høringssvaret giver på den baggrund ikke anledning til ændring af lovudkastet. Ikrafttrædelse Stofa finder ikrafttrædelsestidspunktet relevant og med respekt for allerede indgåede aftaler. TDC/YouSee bemærker, at både de kommercielle aktører og foreningerne står overfor en stor og ressourcekrævende opgave med at tilpasse forholdene og aftaler som følge af lovændringerne, herunder i forhold til håndtering af stigningen i antallet af individuelle henvendelser. Man kvitterer derfor for de foreslåede ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af lovudkastet. Straffebestemmelser Ejendomsforeningen Danmark finder, at det vil være en skærpelse af ejendomsejernes pligter, at der kan pålægges bødestraf for manglende overholdelse af de foreslåede regler. I den forbindelse bemærkes desuden, at eventuel bødestraf til andelsforeninger og ejerforeninger bør tage højde for, at der ikke er tale om professionelle aktører.

9 Side 9 Forslaget om at pålægge bødestraf for overtrædelser af den foreslåede bestemmelse i radio- og fjernsynsloven om husstandes ret til at blive fritaget for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning er efter høringen taget op til fornyet overvejelse. Ministerierne er enige i, at indførelse af bødestraf for overtrædelser af bestemmelsen vil være en skærpet sanktion set i forhold til, hvad der ellers gælder i forhold til andre overtrædelser af boliglovgivningen. Lejere har således mulighed for at indbringe spørgsmål om uenighed om betaling af antennebidrag m.v. for henholdsvis huslejenævn og beboerklagenævn. Derfor finder ministerierne anledning til at justere lovudkastet, således at den foreslåede bødebestemmelse udgår af lovforslaget. Økonomi FDA finder, at der mangler en tilbundsgående undersøgelse af de økonomiske konsekvenser for borgerne. FDA finder det tvivlsomt, om den forudsatte økonomiske besparelse for husstande ( mio.kr.) vil kunne opnås, idet man bl.a. finder forudsætningen om, at de husstande, der forbliver i den fælles programforsyning, ikke får højere udgifter direkte forkert, med mindre der indføres den af FDA foreslåede regulering af Verdens TV og programudbyderne. TDC/YouSee kan ikke tilslutte sig de beregninger over de økonomiske konsekvenser for husstandene, der henvises til i lovbemærkningerne (årlig besparelse på 68 mio.kr.), da man ikke finder dem fuldt dækkende. Man anfører i den forbindelse, at den årlige besparelse ved kollektive tv-aftaler med boligforeningerne kan anslås til at være 288 mio.kr. årligt, baseret på samme forudsætninger som benyttet ved i beregningen af de 68 mio.kr. Da indførelsen af frit valg af tv-distributør med stor sandsynlighed vil betyde prisstigninger, da der ikke vil være samme mulighed for at give mængderabat som nu, og da man i øvrigt kun vurderer, at 10 pct. og ikke som forudsat 15 pct. af husstandene vil fravælge en fælles tv-løsning med besparelser til følge, finder TDC/YouSee, at gennemførelsen af lovforslaget vil betyde øgede omkostninger for langt størstedelen af danskerne. En fastholdelse af kollektive tv-løsninger vurderes på den baggrund at give bedre mening set fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Canal Digital bemærker, at besparelsen for forbrugerne vil være koncentreret i den lille andel, der gør brug af muligheden for frit at vælge udbyder, og bemærker i øvrigt, at prisstrukturen på markedet sandsynligvis vil blive påvirket af den foreslåede regulering, hvad der ikke er taget højde for i de beregninger, der ligger til grund for lovudkastet. Danske Medier bemærker, at lovforslaget synes at basere sig på at stille borgerne mere frit, mens det er mindre tydeligt, om det i sidste ende vil indebære en reel besparelse.

10 Side 10 De i lovudkastet oplyste anslåede økonomiske besparelser for husstandene på samlet set mellem 35 mio. kr. og 115 mio.kr. er som det fremgår af bemærkningerne i det foreliggende lovudkast baseret på en analyse fra konsulentfirmaet Incentive, hvis rapport blev offentliggjort af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i april I denne analyse har det bl.a. på baggrund af interviews med både YouSee og Stofa, jf. side 17 i rapporten ikke været vurderingen, at de husstande, der forbliver i fælles tv-løsninger, vil få merudgifter som følge af prisstigninger. Ministerierne er opmærksomme på, at de økonomiske konsekvenser er behæftet med betydelig usikkerhed, da de vil afhænge af bl.a. forbrugernes reaktion på adgangen til at fravælge fælles programforsyning og udviklingen i konkurrencen mellem de kommercielle aktører på markedet for tvdistribution. Ministerierne må imidlertid henholde sig til de af Incentive anslåede økonomiske konsekvenser, idet usikkerheden herom vil blive søgt (yderligere) understreget i de almindelige bemærkninger til lovudkastet. Øvrige forhold Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) finder betegnelsen frit valg af tvdistributør i lovudkastets undertitel misvisende, da der blot er tale om fravalg af en ellers kollektiv tv-pakke. Valget vil bestå mellem en luftbåren og en kabelbaseret udbyder. Med lovforslaget skabes bedre mulighed for at fravælge en fælles programforsyning i en ejendom eller forening, hvilket gør det lettere at vælge en anden tv-distributør. Heraf undertitlen. Høringssvaret giver på den baggrund ikke anledning til ændring af lovudkastet. FDA finder, at en forudsætning for, at lovforslaget skal give nogen form for mening, er, at der sker en regulering af Verdens TV og deres prismodel, så husstande ikke straffes, hvis flere husstande, der er tilsluttet et fællesantenneanlæg, fravælger den fælles programforsyning. Der bør endvidere ske regulering af programforetagenderne, hvis mere frit valg ikke skal resultere i højere priser. Copydan Verdens TV håndterer visse ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af danske og udenlandske tv- og radiokanaler. Der ses ikke at være grundlag for en regulering af bl.a. antenneforeningers betaling til CopyDan Verdens TV for de pågældende kanaler, idet bemærkes, at tvister desangående kan indbringes for Ophavsretslicensnævnet eller i sidste ende domstolene. Hvad angår programforetagender i forhold til deres fastsættelse af priser for deres programmer/kanaler, ses der heller ikke at være grundlag for regulering. Der

11 Side 11 henvises til ministeriernes kommentar til bemærkningerne vedrørende økonomiske forhold. Høringssvaret giver på den baggrund ikke anledning til ændring af lovudkastet. FDA bemærker, at forslaget gennemføres for at tilgodese de 15 pct. der ved frit valg vil fravælge deres nuværende fælles programforsyning og i stedet udelukkende se gratis-tv (8 pct.) eller vælge en billigere løsning (7 pct.). FDA savner en redegørelse for, at der kan vælges en billigere løsning, der matcher de 7 procents præferencer forudsat, at de ikke vil nøjes med udelukkende at aftage DR s kanaler. Der ses at være taget højde for muligheden for at vælge en billigere løsning i Incentives analyse, der har indgået i grundlaget for lovudkastet. Høringssvaret giver på den baggrund ikke anledning til ændring af lovudkastet. TDC/YouSee understreger, at TDC Group i dag ikke stiller krav i sine kontrakter med foreninger o.l. om, at samtlige medlemmer skal aftage et tv-produkt. Graden af medlemmernes forbrugsvalg afgøres således af beslutninger truffet i foreninger, idet det dog bemærkes, at antallet af tv-brugere som oftest har betydning for prissætningen i kontrakten. TDC s/yousees bemærkning er noteret. For så vidt angår prissætning henvises til ministeriernes kommentar til bemærkningerne vedrørende økonomiske forhold. Høringssvaret giver på den baggrund ikke anledning til ændring af lovudkastet. Canal Digital udtrykker tilfredshed med, at der ikke foreslås indført krav om frit kanalvalg. Generelt finder Canal Digital, at det bør være konkurrence og ikke regulering, der udvikler tilbuddene til forbrugerne på markedsvilkår. Canal Digital anerkender dog den her foreslåede regulering som et muligt led til at øge borgernes valgmuligheder og udbud og som en måde at øge konkurrencen på. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af lovudkastet. Dansk Journalistforbund anfører, at lovændringerne ikke må forhindre, at alle de berørte husstande fortsat modtager de danske og nabolandenes public servicekanaler. De foreslåede lovændringer påvirker ikke i sig selv mulighederne for at modtage de danske og nabolandenes public service-kanaler. Forskydninger i markedsandele

12 Side 12 mellem de forskellige tv-distributører som afledte konsekvens af den foreslåede regulering vil muligvis afhængig af de enkelte distributørers udbud af tv-kanaler kunne betyde en begrænsning i udbredelsen af public service-kanalerne. En eventuel sikring herimod synes ikke umiddelbart mulig, bl.a. fordi de gældende must carry -regler omfatter et meget begrænset antal programmer og i øvrigt ikke retter sig mod distributører af antenne-tv og satellit-tv, men alene mod ejere af fællesantenneanlæg. Der vil i øvrigt i tilfælde af en sådan begrænsning i givet fald være tale om et resultat af husstandenes frie valg. Høringssvaret giver på den baggrund ikke anledning til ændring af lovudkastet. Danske Medier finder, at frit valg er uundgåeligt, om end konsekvenserne for mindre, nicheprægede kanaler kan være negative. Bemærkningerne fra Danske Medier giver ikke anledning til kommentarer eller ændring af lovudkastet. Danmarks Lejerforeninger finder overordnet set, at det er uhensigtsmæssigt, at nærmere regler om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning fastsættes i en bekendtgørelse. Derudover foreslås det, at det nærmere indhold af bekendtgørelsen i videst muligt omfang fastlægges i overensstemmelse med de anbefalinger, som organisationerne på boligområdet i 2008 fremkom med i den såkaldte enighedsliste som led i arbejdet med at modernisere og forenkle lejelovgivningen. Det er hensigten, at de nærmere regler om fritagelse for fælles programforsyning fastsættes i en bekendtgørelse udstedt af kulturministeren. I løbet af de kommende år skal der ske en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. I den forbindelse og som led i gennemskrivningen af reglerne om lejerens betaling til fællesantenne m.v. kan behovet for at indarbejde dele af reguleringen i den nævnte bekendtgørelse overvejes. Som led i arbejdet vedrørende forenkling og modernisering af lejelovgivningen blev det tilkendegivet, at organisationernes forslag til ændrede antenneregler måtte afvente resultatet af det udvalgsarbejde, som blev igangsat som følge af de seneste medieaftaler. Dette udvalgsarbejde og opfølgningen herpå har resulteret i lovudkastets bestemmelser om frit valg af tv-distributør. Det er bl.a. vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at der foreslås indført samme model for frit valg m.v. for samtlige boligformer. Høringssvaret giver ikke anledning til ændring af lovudkastet.

13 Side 13 B.: Hjemmel til at udstede tilladelse til en distributør af digital radio Gatekeeper eller sendesamvirke BFE og Teracom konstaterer med glæde, at lovændringen giver mulighed for, at en gatekeeper vil kunne etablere og drive DAB-blok 1. Danske Medier og Bauer Media foretrækker, at den landsdækkende kommercielle DAB-blok drives som et sendesamvirke, mens Borch Teknik foretrækker en operatør eller et sendesamvirke. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bemærker, at både gatekeeper- og sendesamvirkemodellen kan give udfordringer i forhold til konkurrencen mellem radiostationer, men at der vil kunne tages højde for disse udfordringer på forskellig vis. Høringssvarene fra Bauer Medier, BFE, Borch Teknik, Danske Medier, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Teracom giver ikke anledning til kommentarer. Udvikling af radiomarkedet BFE og Teracom bemærker, at en gatekeeper vil kunne skabe de bedste betingelser for udviklingen af radiomarkedet og den største pluralitet, da gatekeeper har et incitament til at udvikle radiomarkedet ved at arbejde for mangfoldighed og kontinuert fornyelse. Teracom finder, at sendesamvirkemodellen har vist sine svagheder ved, at der stadig i ingen af DAB-blok 3 regionerne er opbygget sendenet. Høringssvarene fra BFE og Teracom giver ikke anledning til kommentarer. Kontrol over adgangen til at sende radio Danske Medier og Borch Teknik finder det uhensigtsmæssigt, hvis en gatekeeper kan beslutte, hvilke radiostationer, der kan sende, og hvad prisen herfor skal være. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener, at det skal sikres, at en gatekeeper giver adgang til sendenettet ud fra objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Der er mulighed for at regulere gatekeepers adfærd overfor radiostationerne i forbindelse med fastsættelse af regler i udbudsbekendtgørelsen. Det vil eksempelvis kunne fastlægges, at gatekeeper skal give adgang til sendenettet ud fra objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Der vil ligeledes kunne fastlægges nogle principper for gatekeepers prissætning overfor radiostationerne.

14 Side 14 Økonomi og administration i gatekeepermodellen BFE og Teracom fremhæver, at gatekeepermodellen er den mest omkostningseffektive løsning pga. stordriftsfordele, ligesom den friholder radiostationerne fra den økonomiske risiko, der ligger i at deltage i en sendesamvirkemodel, hvor der kan være underskud i en opstartsperiode. BFE og Teracom bemærker i øvrigt, at gatekeepermodellen er administrativt enkel og ubureaukratisk for alle parter. Der henvises desuden til, at modellen benyttes i en lang række lande i Europa. Danske Medier finder ikke, at det fremstår utvetydigt, at gatekeepermodellen er billigst, og at den administrative byrde ved en gatekeepermodel vil være lav for radiostationerne. Borch Teknik finder, at et sendesamvirke eller en operatør vil kunne tilpasse løsningen dynamisk og dermed opnå lavere investeringer samt en mindre administration. Borch Teknik finder i øvrigt, at et beregningsgrundlag for omkostninger til etablering og drift må fremlægges, hvis det foreligger. Der er i tillægsaftalen til medieaftalen for om digital radio mv. lagt op til, at de landsdækkende kommercielle radioer som minimum skal dække 80 procent af landet. Dette vil gælde uanset hvilken driftsmodel, der vælges. Kulturministeriet vurderer derfor ikke, at mulighederne for dynamisk tilpasning er bedre i en sendesamvirkemodel end i en gatekeepermodel. Vedrørende prisen for etablering og drift af et sendenet for landsdækkende kommerciel radio er denne efter Kulturministeriets vurdering et forhandlingsspørgsmål. Der foreligger på den baggrund ikke noget beregningsgrundlag. Hvem skal kunne byde på at blive gatekeeper? Bauer Media, Danske Medier og Borch Teknik mener ikke, at man som aktiv radioaktør skal fratages muligheden for at kunne byde ind på gatekeeperrollen alene eller i et konsortium. Bauer Media finder dog, at der skal iværksættes nogle tiltag, som kan sikre, at der er den nødvendige adskillelse mellem virksomhedens drift af radiostationer og gatekeeperdriften. Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen finder ligeledes, at det er nødvendigt at sikre, at gatekeeper ikke får adgang til konkurrencefølsomme oplysninger om konkurrenter. Teracom vurderer, at følgende aktører vil overveje at byde, hvis sendemulighederne i DAB-blok 1 udbydes til en gatekeeper: Arqiva, Bauer Media, Broadcast Partners, Norkring, Borch Teknik, Teracom, Global og MTG. Bemærkningerne vil kunne indgå i kommende overvejelser om fastsættelsen af reglerne i udbudsbekendtgørelsen. Udvælgelseskriterier Teracom og BFE opfordrer til, at gatekeeper vælges ved en skønhedskonkurrence, hvor en række kriterier sikrer, at der opnås mangfoldighed. Teracom foreslår, at

15 Side 15 der søges inspiration og viden i England og henviser til, at der i England er gennemført udbud med følgende seks kriterier: 1. Så høj dækning som muligt, 2. Tidsplan for udbygning, 3. Redegørelse for at udbyder er økonomisk solid og besiddere de nødvendige faglige kompetencer, 4. Mangfoldigt kanaludbud, 5. Markedsføringsplan, 6. Fair og reel prissætning. BFE foreslår, at et parameter i en skønhedskonkurrence kan være, at sendemulighederne udnyttes bedst muligt, således at der foretages vægtninger af sendekapacitet alt efter geografiske muligheder, regional efterspørgsel og kvalitet i signalerne. Bemærkningerne vil kunne indgå i kommende overvejelser om fastsættelsen af reglerne i udbudsbekendtgørelsen. Dækningsgrad Danske Medier mener, at dækningsgraden bør opgøres befolkningsmæssigt og ikke geografisk. Bauer Media finder, at kravet til dækningen skal sænkes, så der kun stilles krav om, at en startdækning for et sendenet skal være på 70 procent befolkningsdækning. Der fremgår af tillægsaftalen om digital radio mv., at der stilles krav om, at de landsdækkende kommercielle radioer som minimum dækker 80 procent af landet. Hvis dækningsgraden sænkes vil det betyde, at dækningen for de landsdækkende kommercielle DAB-kanaler bliver lavere end dækningen for de landsdækkende kommercielle FM-kanaler, som netop dækker ca. 80 procent af landet. Det vil kunne afføde kritik fra de borgere, som stilles ringere. Mulighed for ændring af radioformat mv. Bauer Media finder, at tilpasningerne af radioformater mv. alene skal styres af markedet og de enkelte radiostationer. For at sikre borgerne nem adgang til alle de radiokanaler, de ønsker at lytte til, vurderes det at være mest hensigtsmæssigt med en vis koordinering af, hvilke radioformater, der sendes i. FM5 og FM6 s DAB-forpligtelser Bauer Media og Danske Medier mener, at DAB-forpligtelsen for FM 5 og FM 6, automatisk bør bortfalde hvis det vedtages, at driftsmodellen for DAB-blok 1 skal være en gatekeepermodel, da DAB-forpligtelsen ifølge Bauer Media og Danske Medier underminerer forhandlingsmulighederne med gatekeeper.

16 Side 16 Det er ikke udbudsretligt muligt at lade DAB-forpligtelsen for FM 5 og FM 6 bortfalde, men der vil kunne fastlægges nogle principper for gatekeepers prissætning overfor FM 5 og FM 6 i en kommende udbudsbekendtgørelse. Tidsperspektiv Teracom finder det beklageligt, at der henstår ubrugt landsdækkende frekvensplads og opfordrer til, at blokbyttet mellem DAB-blok 1 og DAB-blok 2 og udbuddet af den ledige landsdækkende kapacitet bliver fremskyndet. Ingen bemærkninger. Krav om distributionstilladelse Radio- og tv-nævnet foreslår, at DR i lighed med hvad der gælder for distribution ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendenet skal have en tilladelse fra nævnet for at kunne distribuere programmer ved hjælp af jordbaserede digitale radiosendenet. Radio- og tv-nævnet foreslår desuden, at der indsættes en specifik undtagelse, så det fremgår, at distribution i sendesamvirker ikke kræver en distributionstilladelse. Det fremgår af DR s public service-kontrakt for , at DR udlejer kapacitet i DAB-blok 2 til de kommercielle radiostationer, der som en del af deres tilladelsesvilkår har en forpligtelse til at sende i DAB-nettet. Det fremgår videre, at vilkår for udnyttelsen af kapaciteten aftales parterne imellem, herunder betalingen for kapaciteten, i overensstemmelse med EU-Kommissionens afgørelse af 26. juli 2012 om fastsættelse af betalingsmodel (trappemodellen). Kulturministeriet vurderer, at DR s vilkår for udleje af kapacitet til kommerciel radio er tilstrækkeligt reguleret i public service-kontrakten og finder på den baggrund ikke anledning til som noget nyt at introducere et krav om distributionstilladelse overfor DR. Kulturministeriet finder heller ikke anledning til i lovteksten at indsætte en specifik undtagelse af sendesamvirker fra kravet om distributionstilladelse, idet der efter Kulturministeriets vurdering ikke på baggrund af det foreliggende lovudkast kan være tvivl om, at sendesamvirker ikke skal have distributionstilladelse. Anden teknologi Borch Teknik finder, at jordbaseret digital radio også bør omfatte distribution via 4G og det kommende 5G net.

17 Der er allerede i dag mulighed for at sende radio vha. mobilt bredbånd. Side 17

18 Side 18 Bilag: Oversigt over modtagne høringssvar Kulturministeriet har modtaget i alt 29 høringssvar (ud over bemærkninger fra visse ministerier og styrelser). Heraf har 8 svaret, at de ikke har bemærkninger (markeret med kursiv). Bauer Media BFE Borch Teknik Boxer TV ApS Canal Digital Danmark A/S Danmarks Lejerforeninger Dansk Byggeri Dansk Energi Dansk Journalistforbund Danske Medier Danske Udlejere Datatilsynet DR Ejendomsforeningen Danmark Forbrugerombudsmanden Forbrugerrådet Forenede Danske Antenneanlæg Grundejernes Investeringsfond Håndværksrådet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Lejernes Landsorganisation Privatpersoner (Ole Hansen) Vestre Landsret Østre Landsret Radio- og tv-nævnet Rigsrevisionen Stofa A/S TDC/YouSee Teracom (Broadcast Service Danmark A/S)

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

L 138 Forslag 1 » 6 a. » 7 b.

L 138 Forslag 1 » 6 a. » 7 b. Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

2015/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2015/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2015/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/00450 Fremsat den 26. februar 2016 af kulturministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Notat. Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

Notat. Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg Notat 19. maj 2016 Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg Kulturministeriet sendte den 21. april 2016 et

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012

Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Varde Antenneforening Beretning 2011-2012 Pr. 1. oktober 2012 havde Varde Antenneforening 9.091 medlemmer, hvilket er et uændret medlemsantal i forhold til sidste år. Antenneforeningen har hermed en dækning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.) 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet Velkommen til 17:00-17:10 Velkomst 17.10-18.00 Oplæg og spørgsmål 18.00 18.30 Pause og spisning 18.30-19.00 Steamning af TV 19.00-20.00 Spørgsmål samt ordet er frit

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net.

Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. Vedtægter for antenneforeningen Hanstholm-Net. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Hanstholm-Net. 1 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for

Læs mere

Gørding Antenneforening

Gørding Antenneforening Informationsmøde Gørding Idræts- og Kulturcenter Onsdag 26. november 2014 Dagsorden: Velkommen Præsentation m. priser Pause m øl, vand brød. Spørgsmål Stofa En trussel eller nye muligheder? Vi skal som

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening

VEDTÆGTER. for. Svendborg Vest Antenneforening VEDTÆGTER for Svendborg Vest Antenneforening Vedtægterne er udsendt til alle medlemmerne i oktober 2011. Ved fraflytning bedes vedtægterne og programoversigten overdraget til ny ejer/lejer. Vedtægter for

Læs mere

VELKOMMEN. Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING. 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1

VELKOMMEN. Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING. 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1 VELKOMMEN Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1 FAKTA Forlængelse af Yousee aftalen drøftet på tidligere Afdelingsmøde.

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014

memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø memokr@erst.dk, postmar@erst.dk København, den 2. juli 2014 Høring vedr. netadgang til TDC s kabel-tv-net Boxer TV A/S takker hermed

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2008/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-22153-37 Fremsat den 19. november 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06

RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om grænsedragningen mellem byggeriet i Ørestad og DR s andre aktiviteter 1. På baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. NOTAT Høringsnotat vedrørende forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 17. april 2013 J.nr. 2011-628 JAIC/AKL-SCH Forslag til lov om vikarers retsstilling ved udsendelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud.

Hvis man påtænker udskiftning af stikledningen, så ring til antenneforeningen og få et godt tilbud. Beretning 2011. Vi har igen haft et travlt år med meget arbejde i anlægget. Vi har udskiftet en hel del kabler på grund af gamle skader. Vi lægger kun de bedste kabler ned, så signalet bliver så optimalt

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013.

Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Aabybro Antennelaug, Generalforsamling mandag den 13. februar 2013. Formandens beretning: Jeg vil gerne byde velkommen til den 39. ordinære generalforsamling i Aabybro Antennelaug. Konstituering: Efter

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen

Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Punkt 5. Form af tildelingsmodel af langturskoncessioner på Gudenåen Baggrund På Gudenåkomitéens møde, blev det besluttet, at Sekretariatet til indeværende møde skulle undersøger hvorvidt en godkendelsesmodel

Læs mere

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sendt pr. e-mail til: trm@trm.dk og bgk@trm.dk Dato: 23. november 2015 Vor ref.: CMO Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 35 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Færre omkostninger ved udbygning af højhastighedsnet

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Velkommen til generalforsamling. 27. oktober 2014

Velkommen til generalforsamling. 27. oktober 2014 Velkommen til generalforsamling 27. oktober 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab til godkendelse 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights: 13. januar 2012 Dyre dråber Highlights: Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. SKITSE TIL UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Skitse til udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS Teleklagenævnet Elektro-Let ApS Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup Bredgade 43 DK-1260 København K fif 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Elektro-Let ApS vedrørende klage over et

Læs mere