Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 23. november 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Forligskredsen bag den politiske aftale om omorganisering af affaldssektoren har i juli 2011 indgået en ny aftale om virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne. Der er lagt op til, at aftalen skal være gældende fra 1. januar Aftalen sætter landets kommuner under et voldsomt tidspres og i en særlig situation, fordi hjemlen til at gennemføre den politiske aftale er en ny affaldsbekendtgørelse, som endnu ikke er vedtaget, men som har været i høring og forventes at træde i kraft den 1. januar Teknik og Miljø fremsender indstillingen nu i forsøget på at leve op til de nye regler, som altså forventes at være gældende fra 1. januar Bautavej Aarhus V Sagsnummer AVA/11/00717 Sagsbehandler Susanne Thor Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte Indstillingen er således fremsendt under forudsætning af, at den i forligskredsen aftalte ændring af affaldsbekendtgørelsen bliver underskrevet af ministeren inden årsskiftet. Hvis bekendtgørelsen mod forventning ikke når at blive underskrevet inden årsskiftet, er der ikke hjemmel til regulativændringen, og ændringen vil således ikke træde i kraft, før en ny affaldsbekendtgørelse træder i kraft. Den nye affaldsbekendtgørelse indebærer, at kommunerne skal etablere en tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse samt opbakning fra de lokale brancheorganisationer i Aarhus Kommune anbefales det, at der i Aarhus Kommune etableres en tilmeldeordning i form af en abonne-

2 mentsmodel, hvor virksomhederne har adgang til genbrugsstationerne for et år ad gangen, og hvor virksomhederne kan aflevere affald på samme vilkår som husholdningerne. Ændringen af virksomheders adgang til genbrugsstationerne har medført en opdatering af regulativet, som dermed er tilpasset de ordninger, der tilbydes i Aarhus Kommune. Regulativ for erhvervsaffald skal vedtages af Aarhus Byråd. Den nye ordning forventes at reducere antallet af virksomheder, som vil anvende ordningen. Der er i Aarhus Kommune ca virksomheder, som potentielt kan anvende ordningen, men det forventes, at ca virksomheder vil tilmelde sig ordningen. Mængden af erhvervsaffald på genbrugsstationerne forventes at falde med det reducerede antal virksomheder, der tilmelder sig ordningen. Selvom ordningen for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne er ændret, skal alle virksomheder dog stadig, jf. den nye affaldsbekendtgørelse, betale et administrationsgebyr, der blandt andet dækker kommunes udgifter til generel administration, planlægning, regulativdatabase m.v. Administrationsgebyret var i kr. ekskl. moms, mens administrationsgebyret i 2012 bliver 250 kr. ekskl. moms. Administrationsgebyret er således i 2012 nedsat med 46 % i forhold til Beslutningspunkter Under forudsætning af, at den forventede ændring af affaldsbekendtgørelsen bliver underskrevet af ministeren, indstilles følgende: At 1) virksomhederne skal have adgang til de seks genbrugsstationer i Aarhus Kommune efter abonnementsmodellen. At 2) vedtage takster for virksomheders adgang til genbrugsstationerne og for administrationsgebyr, jævnfør afsnit 7, bilag 4. At 3) vedtage ændringer i Aarhus Kommunes regulativ for erhvervsaffald. At 4) AffaldVarme Aarhus bemyndiges til, administrativt at justere eventuelle ændringer efter endt høringsperiode af affaldsbekendtgørelsen. 3. Baggrund Den 1. juli 2011 har forligskredsen bag aftalen om omorganisering af affaldssektoren vedtaget en ny aftale, der omhandler etablering af en Side 2 af 14

3 tilmeldeordning for virksomheders adgang til genbrugsstationerne. Aftalen medfører således, at der den 1. januar 2012 skal etableres en tilmeldeordning i alle kommuner for virksomheders adgang til de kommunale genbrugsstationer. En tilmeldeordning betyder, at virksomhederne selv aktivt skal tilmelde sig hos AffaldVarme Aarhus førend de må anvende genbrugsstationerne til aflevering af affald. Tilmeldeordningen er således modsat den ordning, der anvendes i dag, hvor der er etableret en rådighedsordning. Rådighedsordningen betyder, at alle virksomheder som udgangspunkt har adgang til at anvende genbrugsstationerne, idet alle virksomhederne opkræves et gebyr. Når tilmeldeordningen træder i kraft, vil der kun være adgang for virksomheder, der er tilmeldt ordningen, og som dermed har betalt et gebyr for at bruge genbrugsstationerne. Ifølge den politiske aftale skal kommunerne give virksomhederne adgang til minimum én genbrugsstation i kommunen, hvor virksomhederne kan aflevere affald, der i art og mængde svarer til det affald, husholdningerne afleverer. Der må ikke fastsættes mængdebegrænsninger for, hvor meget affald virksomhederne må aflevere, men der skal dog kun gives adgang for køretøjer med en maksimum vægt på kg, og som må medbringe en trailer. Ligeledes må virksomhederne maksimalt aflevere 200 kg farligt affald pr. virksomhed om året. Grænserne for køretøjer og farligt affald er således i overensstemmelse med de regler, der anvendes i dag. Efter aftalen er der lagt op til, at kommunerne kan vælge mellem tre forskellige modeller for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne. De tre modeller er vægtmodellen, klippekortmodellen og abonnementsmodellen. Erfaringer fra andre kommuner på Sjælland, der har etableret vægt- og klippekortmodel viser, at kun et fåtal af virksomhederne vil benytte genbrugsstationerne, når virksomhederne skal betale pr. besøg. Virksomhederne søger i stedet at aflevere deres affald hos det modtageanlæg, der den pågældende dag har den bedste pris. De omkostninger, der er forbundet med at iværksætte en vægteller klippekortmodel, vil derfor være vanskelige at få dækket via gebyrerne, og der kan være en risiko for, at omkostningerne i stedet skal finansieres af de private affaldskunder. Det anbefales derfor ikke, at vægt- eller klippekortmodellen etableres i Aarhus Kommune, men at der i stedet etableres en abonnementsmodel, der tilgodeser det Side 3 af 14

4 lokale erhvervsliv og som også er den model, erhvervslivet i Aarhus Kommune ønsker. Abonnementsmodellen Abonnementsmodellen er i overensstemmelse med den model, der i dag anvendes for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne. Modellen betyder, at virksomhederne tilmelder sig for et år ad gangen, hvorefter de kan anvende genbrugsstationerne uden yderligere betaling. Fordelen ved abonnementsmodellen er, at administrationen er forholdsvis minimal, når først virksomhederne har tilmeldt sig ordningen. Endvidere kender virksomhederne ordningen, og de er vant til at bruge genbrugsstationerne dagligt. Ordningen indebærer en vis kontrol for at sikre, at det kun er virksomheder, der er tilmeldt ordningen, som kommer ind på genbrugsstationerne. Ordningen i praksis Når en virksomhed tilmelder sig abonnementsordningen, modtager virksomheden et antal klistermærker, svarende til det antal biler, som virksomheden ønsker at bruge. Klistermærkerne skal være anbragt synligt i de biler, som virksomheden ønsker at anvende ved aflevering af affald på genbrugsstationerne. Det vil således kun være virksomheder, der har et synligt klistermærke på bilen, der må anvende genbrugsstationerne. Til fastsættelse af hvilket gebyr virksomhederne skal opkræves for brug af genbrugsstationerne, vil det være muligt at anvende flere graduerede gebyrsatser end i 2011, hvor der kun var fire forskellige gebyrer. Erfaringsmæssigt giver flere gebyrsatser en bedre fordeling mellem betaling og virksomhedernes brug af genbrugsstationerne. Det anbefales derfor, at der fastsættes 24 forskellige gebyrer, hvor virksomhederne differentieres efter antal ansatte, og håndværkerne yderligere differentieres efter deres branchekode. Tabel 1 viser fordelingen af de 24 gebyrer. Tabel 1 Gebyr for brug af genbrugsstationerne ekskl. moms Antal ansatte Håndværkergebyr 1 Håndværkergebyr 2 Håndværkergebyr 3 Øvrige virksomheder kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Side 4 af 14

5 Håndværker 1: Landskabspleje, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed, udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning, glarmestervirksomhed. Håndværker 2: Tagdækningsvirksomhed, murer, anden bygningsinstallationsvirksomhed, anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Håndværker 3: El-installation, vvs- og blikkenslagerforretninger, malerforretninger, anlæg af ledningsnet, opførelse af bygninger, anlæg af veje og jernbaner, anden anlægsvirksomhed. Øvrige virksomheder: Alle øvrige brancher, der ikke fremgår af håndværker 1, 2 eller 3. Kontrolforanstaltninger Pladsmandskabet skal føre kontrol med, om virksomheder, der ikke har et synligt klistermærke på bilen, anvender genbrugsstationerne. Hvis virksomhederne ikke har synlige klistermærker, må de ikke anvende genbrugsstationerne. Dette er nødvendigt for at sikre, at der ikke sker krydssubsidiering mellem husholdninger og virksomheder. Det forventes ikke, at det vil være nødvendigt at ansætte ekstra mandskab til kontrol af, om virksomhedernes biler er påført klistermærker. Det vil være det nuværende pladsmandskab, der er ansvarlig for kontrol af virksomhederne. Andre modeller for virksomheders adgang til genbrugsstationerne Som ovenfor nævnt er der tre modeller for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne. Vægt- og klippekortmodellen kan ikke anbefales af AffaldVarme Aarhus, idet der er en væsentlig risiko for, at der vil opstå et underskud i ordningerne, som formentligt skal finansieres af de private affaldskunder. Skema 1 viser en oversigt og en sammenligning af de tre modeller. Side 5 af 14

6 Skema 1: Oversigt og sammenligning af de 3 modeller Situation Abonnementsmodel Klippekortmodel Vægtmodel Investeringsomkostninger kr. til mærkatordning Ca kr. klippekort og automater Ca. 3 mio. kr. til vægt og bom Forventet antal besøgende Ca Ca Ca virksomheder på gen- brugsstationerne Kontrol Kontrol som i dag Ekstra kontrol Kontrol som i dag Som det fremgår af skema 1, er der store investeringsomkostninger forbundet med at etablere en vægtmodel. Årsagen hertil er, at genbrugsstationerne skal udstyres med bom og vægt, hvilket er bekosteligt. Ved at bilerne skal vejes både ved ind- og udkørsel, må det forventes, at der vil være en længere ventetid, hvilket i spidsbelastningssituationer kan skabe bilkøer, til gene for de besøgende. Klippekortmodellen er forbundet med langt mindre investeringsomkostninger, men til gengæld kræver modellen, at der etableres et omfattende kontrolapparat. Det vil være nødvendigt, at der på hver enkelt genbrugsstation er afsat tilstrækkelig personale til at sikre, at virksomheden rent faktisk har klippet kortet, og at kortet er klippet det korrekte antal klip. Såfremt der ikke etableres denne udvidende kontrol, er der en risiko for, at det vil være forholdsvis nemt for virksomhederne at glemme at betale for at aflevere affald. Konsekvenserne heraf vil være, at det vil være husholdningerne, der i stedet kommer til at betale for bortskaffelsen af affaldet. 4. Den forventede effekt Ved at ordningen for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne ændres fra en rådighedsordning og til en tilmeldeordning, må det forventes, at der vil være langt færre virksomheder, der ønsker at tilmelde sig ordningen. Der er ca virksomheder i Aarhus Kommune, hvor håndværkere og anlægsgartnere ca. udgør virksomheder. Det forventes, at % af håndværkere og anlægsgartnere vil tilmelde sig ordningen for genbrugsstationerne, mens kun 5 10 % af de resterende virksomheder vil tilmelde sig ordningen. Årsagen hertil er formentligt, at virksomhederne har små mængder affald, som de bortskaffer via egne ordninger. Det samme viser erfaringen fra 2011, hvor det ofte var øvrige virksomheder, der søgte om fritagelse for adgang til genbrugsstationerne, idet de selv havde etableret egne ordninger til håndtering af deres affald. Side 6 af 14

7 Som en konsekvens af, at der bliver færre virksomheder, der bruger genbrugsstationerne, vil mængderne af erhvervsaffald, der afleveres på genbrugsstationerne også blive mindre. For at fastlægge, hvor meget virksomhederne belaster genbrugsstationerne, og dermed hvor stor en del af omkostningerne virksomhederne skal betale, gennemføres der 1 2 årlige brugerundersøgelser, på to forskellige genbrugsstationer. 5. De planlagte ydelser Som konsekvens af at der ændres på virksomheders adgang til genbrugsstationerne, skal regulativ for erhvervsaffald tilsvarende tilpasses, således at regulativteksten modsvarer den ordning, der gælder i Aarhus Kommune. I forbindelse med tilpasning af regulativet er der kun ændret i den faste tekst i regulativet, hvilket vil sige, at ændringerne er foretaget direkte af Miljøstyrelsen. Der er tale om ændringer af tekst, som AffaldVarme Aarhus ikke kan ændre i. Efter affaldsbekendtgørelsen skal der ikke foretages offentlig høring af regulativer, når der sker en ændring af regulativernes faste del, jf. 23, stk. 2. Generelt er regulativet blevet forkortet, således at der flere steder, blot er henvist til affaldsbekendtgørelsens regler frem for at opliste hele bestemmelser. Dette ses bl.a. under 3 definitioner, hvor der er henvist til, at affaldsbekendtgørelsens definitioner er gældende. Ligeledes fremgår det nu under 5 gebyrer, at kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer og årligt vedtager et gebyrblad, der offentliggøres på kommunens hjemmeside. Tidligere fremgik fordelingsnøglen for opkrævning af affaldsgebyrer, fritagelsesmulighederne mv. også af 5. Der er vedlagt en kopi af det nye regulativ for erhvervsaffald i bilag Organisering af indsatsen Forud for valg af løsningsmodel har AffaldVarme Aarhus holdt møde med brancheorganisationerne, der blandt andet repræsenterer håndværkerne og anlægsgartnerne i Aarhus Kommune. Endvidere er der udvalgt et antal virksomheder i Aarhus Kommune, der direkte er spurgt, hvilken model de vil foretrække. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en stikprøveundersøgelse i august Møde med brancheorganisationerne På mødet blev tre forskellige løsningsforslag for abonnementsmodellen præsenteret og gennemgået. Disse tre løsningsforslag er: Løsningsforslag 1, hvor gebyret differentieres i 24 forskellige gebyrsatser, og Side 7 af 14

8 hvor håndværkerne differentieres i tre forskellige kategorier, baseret på deres branchekode. Løsningsforslag 2, hvor gebyret differentieres i 10 forskellige gebyrsatser, men hvor der ikke sker en differentiering af håndværkerne. Løsningsforslag 3, hvor gebyret differentieres i fire forskellige gebyrsatser, men hvor der ikke sker en differentiering af håndværkerne. På mødet var der deltagelse med repræsentanter fra Aarhus Håndværkerforening, Dansk Byggeri og Anlægsgartnerne. Der var blandt repræsentanterne fra Aarhus Håndværkerforening og Anlægsgartnerne stor enighed om, at den bedste model for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne var løsningsforslag 1, idet det er den model, der giver den mest retfærdige fordeling af gebyret i forhold til virksomhedernes belastning af genbrugsstationerne. Disse to repræsentanter var ligeledes enige om, at det vil være en dårlig løsning, hvis der ændres i serviceniveauet for genbrugsstationerne, idet de lange åbningstider har stor betydning for virksomhederne. Det giver dem en stor fleksibilitet i forhold til anvendelsen af genbrugsstationerne. I modsætning til Aarhus Håndværkerforening og Anlægsgartnerne, var Dansk Byggeri ikke tilhænger af, at der etableres en abonnementsordning for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne. Dansk Byggeri ser hellere, at der etableres en vægtbaseret ordning, hvor affaldet vejes ved hvert besøg, hvorefter virksomhederne afregnes efter vægt. Ligeledes anbefaler Dansk Byggeri, at der åbnes op for, at virksomheder, der ikke er hjemmehørende i Aarhus Kommune også kan anvende genbrugsstationerne mod betaling. Dette synspunkt deler AffaldVarme Aarhus. På nuværende tidspunkt er der dog ikke hjemmel til at give udenbys virksomheder adgang til genbrugsstationerne i Aarhus Kommune. Referat fra mødet, er vedlagt som bilag 1 og bemærkninger fra Dansk Byggeri, er vedlagt som bilag 1a. Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaet er udsendt til 600 håndværkere og anlægsgartnere og af de såkaldte øvrige virksomheder, som er alle andre former for virksomheder end håndværkere og anlægsgartnere. Spørgeskemaet er udsendt via , hvor adresserne bl.a. stammer fra brancheorganisationerne, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) samt virksomheder, som AffaldVarme Aarhus har været i kontrakt med i forbindelse med affaldsgebyret Spørgeskemaet er udsendt af analyseinstituttet Epinion, der ligeledes har kvalitetssikret Side 8 af 14

9 spørgeskemaet og udarbejdet det endelige resultat. Spørgeskemaet og resultat af spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag 2 og bilag 3. Af de adspurgte håndværkere og anlægsgartnere har ca. 29 % svaret på spørgeskemaet, mens ca. 21 % af de øvrige virksomheder har svaret på spørgeskemaet. Samlet set har næsten 600 virksomheder valgt at besvare spørgeskemaet og give deres mening til kende. Der er således tale om en ganske tilfredsstillende svarprocent, idet svarprocenten på tilsvarende undersøgelser, ifølge Epinion ligger på ca. 10 % 30 %. Svarprocenten kan derfor bruges som indikator på, hvilke ordninger erhvervsvirksomhederne i Aarhus Kommune foretrækker. Undersøgelsen viser, at ca. 78 % af håndværkerne gerne vil anvende genbrugsstationerne fremover, og at ca. 39 % foretrækker modellen med 24 forskellige gebyrsatser, der også er den model, der tidligere har været anvendt i Aarhus Kommune frem til 2010, hvor der blev indført et nationalt regelsæt for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne. Der er efter undersøgelsen ca. 22 % af håndværkerne, der ikke ønsker at anvende genbrugsstationerne fremover, og som i stedet vil anvende egne ordninger. For de øvrige virksomheder er resultatet noget anderledes. Her vil ca. 84 % af virksomhederne ikke anvende genbrugsstationerne men i stedet have egne ordninger. Ca. 16 % af virksomhederne vil benytte genbrugsstationerne, hvor ca. 10 % foretrækker en model, hvor øvrige virksomheder ikke differentieres, men opkræves samme gebyr. Brugerundersøgelser I forbindelse med, at der hvert år gennemføres brugerundersøgelser på genbrugsstationer i Aarhus Kommune, har AffaldVarme Aarhus ved den seneste brugerundersøgelse valgt også at spørge brugerne, om de er tilfredse med at bruge genbrugsstationerne. Der er ikke tale om en videnskabelig undersøgelser, men tendensen fra de adspurgte brugere er klar. Ud af 115 brugere, vil 88,7 % af virksomhederne fortsat gerne anvende genbrugsstationerne i De resterende 11,3 % af virksomhederne har endnu ikke taget stilling til, om de ønsker at anvende genbrugsstationerne eller ikke ønsker at fortsætte med at bruge genbrugsstationerne i Ligeledes ønsker størstedelen af de adspurgte virksomheder et uændret serviceniveau, hvor de nuværende åbningstider fastholdes. På baggrund af det afholdte møde med brancheorganisationerne samt de udsendte spørgeskemaundersøgelser og gennemførte brugerunder- Side 9 af 14

10 søgelser, synes tendensen at være, at de virksomheder, der fortsat ønsker at anvende genbrugsstationerne, ønsker en model med 24 forskellige gebyrsatser, og hvor det serviceniveau, der kendes i dag, fastholdes. 7. Konsekvenser for ressourcer Affaldsgebyret består af to dele, dels et administrationsgebyr, der som udgangspunkt betales af alle virksomheder beliggende i Aarhus Kommune, og dels et gebyr for adgang til at anvende genbrugsstationerne, der kun betales af de virksomheder, der aktivt tilmelder sig ordningen. Omkostninger for administrationsgebyret I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen opkræves administrationsgebyret hos alle virksomheder, der er beliggende i Aarhus Kommune. Virksomhederne, der fremgår af affaldsbekendtgørelsen 62, stk. 1 3 er dog automatisk fritaget for gebyret. Dette omfatter virksomheder med 0 1 ansatte og som ikke har en egentlig affaldsproduktion, som f.eks. virksomheder omfattet af branchekoden taxikørsel. Ligeledes er virksomheder, der har en omsætning under kr., automatisk fritaget for gebyret. Grænsen for omsætningen er hævet fra kr. og til kr. Virksomheder, der ikke er direkte fritaget, vil formentligt få mulighed for at søge om fritagelse for administrationsgebyret, hvis virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. I Aarhus Kommune er der ca virksomheder, der forventes at skulle betale administrationsgebyr. I skema 2, fremgår det hvilke omkostninger, der indgår i administrationsgebyret. Skema 2 Omkostninger der indgår i administrationsgebyret Omkostningstype Omkostninger Beløb i kr. Regningsudskrivning 144 Regulativ database 23 Affaldsdatamodel 246 Kontorhold 14 Lønudgifter Diverse 100 Geo Enviro 75 Omkostninger i alt Herved bliver administrationsgebyr pr. virksomhed 250 kr. ekskl. moms. Side 10 af 14

11 I forhold til det nuværende budget er der tale om en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Herudover bortfalder betalingen til Modtagestationen for farligt affald, hvilket reducerer indtægten med yderligere 2,0 mio. kr. Der er således en ændring på 3,0 mio. kr., hvor omkostningerne til administration er tilpasset, således at administrationsgebyret kan nedsættes med 46 %. Dermed imødekommes en del af den kritik der har været af, at administrationsgebyret i Aarhus Kommune har været højere end i andre sammenlignelige kommuner. Opkrævningen vedr. administrationsgebyret udsendes primo 2012, mens opkrævning for adgang til genbrugsstationerne forventes udsendt inden udgangen af 2011 for at sikre virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne pr. 1. januar Omkostninger for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne Når virksomhederne anvender genbrugsstationerne, skal de ligeledes deltage i finansieringen af omkostningerne på genbrugsstationerne. I gebyret for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne indgår følgende omkostninger: Skema 3 Erhvervs andel af omkostningerne på genbrugsstationerne Omkostningstype Beløb i kr., ekskl. moms Erhvervs andel af omkostningerne på genbrugsstationerne Samlede omkostningerne for genbrugsstationerne Transport- og behandlingsomkostninger (va- riable omk.) Driftsomkostninger (faste omk. og adm. omk.) Omkostninger i alt De samlede omkostninger for erhverv skal således fordeles ud på de virksomheder, der tilmelder sig ordningen for adgang til genbrugsstationerne. Eftersom at der vil være langt færre virksomheder, der tilmelder sig ordningen, vil det betyde, at der også vil komme en mindre mængde erhvervsaffald ind på genbrugsstationerne. De variable omkostninger, der omfatter transport og behandling af affald, er derfor Side 11 af 14

12 reguleret, så de er tilpasset med den mængde affald, der forventes, at komme på genbrugsstationerne. Der forventes derfor en mindreudgift til behandling og transport af affald på ca. 3,9 mio. kr. (svarende til ændringen af erhvervsvirksomhedernes andel fra 19% til 10%). De faste omkostninger, der omfatter løn, afskrivninger mv. er ikke afhængige af mængden af affald og kan derfor ikke reguleres, så de er tilpasset en mindre mængde affald. Eftersom der er færre virksomheder, som de faste omkostninger kan fordeles ud på, opstår der en manglende finansiering på dette område, som i stedet skal finansieres af boligbidraget. Den forventede samlede mindreindtægt vedr. genbrugsstationerne og administrationsgebyr (ekskl. Modtagestationen for farligt affald) bliver hermed på 2,7 mio. kr. Konsekvensen heraf er, at det isoleret set ville være nødvendigt at hæve boligbidraget med ca. 25 kr. kr. om året pr. boligenhed. Det anbefales imidlertid ikke at hæve boligbidraget i 2012, da der i 2011 forventes et tilsvarende overskud på boligbidraget som følge af: Flere indtægter på genbrugsstationerne Færre behandlingsudgifter på genbrugsstationerne Dette vil betyde, at det serviceniveau, der i dag er på de seks genbrugsstationer, kan opretholdes. Med serviceniveau menes blandt andet lange åbningstider hele året rundt. I modsat fald vil det betyde, at det vil være nødvendigt at ændre i serviceniveauet, således at åbningstiderne forkortes væsentligt og antallet af medarbejdere på genbrugsstationerne reduceres væsentligt. Konsekvenserne for de efterfølgende år vil afvente erfaringerne fra det første år med den nye afregningsmetode. Dette vil indgå i takstberegningerne for budget , da boligbidraget som hvile i sig selv -område ikke kan budgetteres med et permanent over- /underskud. Mindreindtægten vedr. Modtagestationen for farligt affald finansieres inden for dette selvstændige takstområde. Side 12 af 14

13 De samlede økonomiske konsekvenser af ændringen kan kort resumeres i følgende: Beløb i kr Mindreindtægt Modtagestationen for farligt affald Mindreindtægt - Modtagestationen Mindreindtægt - administrationsgebyr Mindreudgift - affaldsbehandling Mindreindtægt - adgang til genbrugsst Mindreindtægt renovationsgebyret Netto mindreindtægt Der forventes ikke at være miljømæssige konsekvenser ved abonnementsmodellen for virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne. Laura Hay / Bjarne Munk Jensen Bilag Bilag 1: Referat fra møde med brancheorganisationerne den 16. august 2011 (Kopi kun vedlagt originalsagen + elektronisk.) Bilag 1a: Bemærkninger fra Dansk Byggeri til referat fra møde med brancheorganisationerne den 16. august 2011 (Kopi kun vedlagt originalsagen + elektronisk.) Bilag 2: Spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne (Kopi kun vedlagt originalsagen + elektronisk.) Bilag 3: Resultat af spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes adgang til genbrugsstationerne (Kopi kun vedlagt originalsagen + elektronisk.) Bilag 4: Regulativ for erhvervsaffald (Kopi kun vedlagt originalsagen + elektronisk.) Bilag 5: Takstoversigt for affaldsgebyret for erhvervsvirksomheder (Kopi kun vedlagt originalsagen + elektronisk.) Bilag 6: Bevillingsskema T (Kopi kun vedlagt originalsagen - elektronisk.) Side 13 af 14

14 Tidligere beslutninger 8. oktober 2009: Forslag til årsbudget for 2010 samt budgetoverslag for årene september 2010: Fastsættelse af affaldsgebyr for erhvervsvirksomheder juni 2011: Vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald og erhvervsaffald. Side 14 af 14

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011

Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Page 1 of 1 Charlotte Jakobsen Eriksen - Orientering om ny aftale om genbrugspladser af d. 1. juli 2011 Fra: "Madsen, Søren R. N."

Læs mere

Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser

Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser Notat Dato: 20. september 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Tilmeldeordning for erhverv på genbrugspladser Indledende bemærkninger Forligskredsen bag aftalen om ny organisering af affaldssektoren

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. oktober 2007 Etablering af elektroniske træk i Store Sal i Musikhuset Aarhus. 1. Resume Musikhusets eksisterende 65 tæppe- og

Læs mere

På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne?

På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne? På hvilke genbrugspladser skal ordningen etableres og hvad er anlægsomkostningerne? Klippekortmodel Vægtmodel Abonnementsmodel Der skal tages stilling til, hvor mange genbrugspladser i kommunen/oplandet,

Læs mere

Ny ordning for virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012

Ny ordning for virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012 Notat Dato: 6. oktober 2012 Vedrørende: Virksomheders adgang til MiljøCenter Greve fra 1. januar 2012 Notat udarbejdet af: Forvaltningerne i Solrød og Greve Kommune samt Greve Solrød Forsyning Ny ordning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer

Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer Notat Titel Dato Observationer samt fordele og ulemper ved forskellige betalingsmodeller for virksomheders adgang til genbrugsstationer 15. august 2013 JHN Processor Spinderigade 11E 7100 Vejle Telefon

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2. Indstilling Til Byråd via Magistraten Den 2. november 2011 AffaldVarme Teknik og Miljø Kommune 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2012 for Affald- Varme. AffaldsCenter (Forbrændingsanlægget)

Læs mere

Til de på høringslisten anførte

Til de på høringslisten anførte Til de på høringslisten anførte Jord & Affald J.nr. MST-7779-00225 Ref. Mamun, Lilma Den 7. november 2012 Udsendelse i høring af tre bekendtgørelser: Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at:

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at: Dette notat er udarbejdet i et samarbejde mellem administrationerne i Solrød Kommune, Greve Kommune og Greve Solrød Forsyning. 1. Principper for genbrugspladsgebyr for erhverv i 2014 Reglerne for virksomheders

Læs mere

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 24. juni 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 24. juni 2010 Etablering af Rehabiliteringscenter for træning, læring og mestring og ombygning af Center for Syn og Hjælpemidler i Rehabiliteringsparken

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2018, Affald- Varme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2018, Affald- Varme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017, Affald- Varme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet og fjernvarmeområdet på baggrund

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Notat 07. august 2015 J-nr.: /

Notat 07. august 2015 J-nr.: / Notat 7. august 21 J-nr.: 818 / 2271 Håndtering af erhvervsaffald i kommunerne Ny analyse fra Dansk Byggeri giver et billede af erhvervsvenligheden i affaldssektoren. Der ses på tre punkter: Tilgængelighed

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1920 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/03619

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. april 2011. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. april 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Aarhus Kommune har siden juni 2009 stillet krav om, at alle boliger

Læs mere

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22.

Indstilling. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø. Den 22. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik Miljø Den 22. oktober 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet 1. Resume Da forventet regnskab

Læs mere

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således:

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således: Bilag 7 Bilag: Fastsættelse af gebyrer for 2006 På baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelserne på genbrugsstationerne foreslås gebyret for 2006 fastsat ud fra ændrede beregningsprincipper, der fortsat

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 31. maj 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 31. maj 2011 1. Resume og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er i dag placeret i Socialforvaltningen.

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Teknik- og miljøudvalget

Referat Teknik- og miljøudvalget Referat Teknik- og miljøudvalget 2014- Mødedato: 25. oktober 2016 Tidspunkt: 13:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: M21, Faaborg Indkaldelse Søren Kristensen Hans Jørgensen Claus Jørgen Bendtsen Kristian Nielsen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet

Læs mere

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret:

I forbindelse med driften af de 2 anlæg ønskes følgende problemstillinger afklaret: Århus, den 13. september 2004 Kære Mogens Birch Det overordnede spørgsmål, der ønskes besvaret er, hvorvidt anlæggene på Kalvebod Miljøcenter (KMC) og Prøvestenen drives i overensstemmelse med hvile i

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Aarhus Kommune. Opførelse af Mødrekollegium. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 19-12-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 19. december 2011 kl. 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Medlemmerne var

Læs mere

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var:

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var: Notat Redegørelse om baggrund m.v. for erhvervsgebyrer 2017 21. september 2016 Sagsnr. Dok. nr. Initialer Side 1 af 5 XXX HEN Efter forespørgsel fra Frederiksberg Kommune er udarbejdet en redegørelse om

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015.

Takstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2015 under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. 1. Resume Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2014

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. april 2004 02.01.05G01/SA/00/10897 Annette

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2013 Ændring af erhvervsparkeringsordning Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark

Indstilling. Støtte til etablering af energiforskerpark Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. november 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Støtte til etablering af energiforskerpark 1. Resume Som et led i den samlede

Læs mere

Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen

Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den : 2. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 9001 /

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 29. april 2010 til en borger: 29-04- 2010 Du har ved brev af 3. august 2009 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Aabenraa Kommune har

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer

Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger

Læs mere

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus

Indstilling. Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. december 2012 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Ny takststruktur for Varmeplan Aarhus 1. Resume Teknik og Miljø anbefaler

Læs mere

Virksomheder på genbrugspladsen 2012

Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Virksomheder på genbrugspladsen 2012 Velkommen på genbrugspladsen Varde Kommune har i mange år tilladt virksomheder at komme af med affald på genbrugspladserne. Igen i 2012 er det muligt for virksomheder

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. august 2008 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5.

Byrådsindstilling. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. juni 2005 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 31. august 2007 Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme 1. Resume Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus

Læs mere

Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne

Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne Notat Dato: 5. september 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne Forhistorien Gennem de seneste fire år har virksomheders brug af

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2012 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2012 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2012 Resume Pæn vækst i malervirksomhederne i (side 2) Malervirksomhederne oplevede en pæn vækst

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013

Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013 Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2013 5978901234 Jensen VVS Sahara 6 6700 Esbjerg Nyt betalingssystem med Gen Bizz i forruden På genbrugspladsen modtager vi ikke dagrenovation kommer køretøjer med

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus Å samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt mellem HF Søvang og Aarhus Kommune.

Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus Å samt godkendelse af tillæg til lejekontrakt mellem HF Søvang og Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. august 2015 Kloakering i kolonihaver etape 2 og tillæg til lejekontrakt Anlæg af kloak i otte kolonihaveforeninger langs Aarhus

Læs mere

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.

Takstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. maj 2014 under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2014 for under AffaldVarme Aarhus.

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere