Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbevægelsen og kampen mod krisen"

Transkript

1 Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: Mail: Web: Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen mod krisen Fagligt politisk oplæg fra Kommunistisk Parti ISBN: Forlaget Arbejderen

2 Indledning Krisen raser med uformindsket styrke, og intet tyder på at den vil klinge af efter en kort periode sådan som cheføkonomerne i de store banker forudser. Arbejdsgiverne med Dansk Industri i spidsen har udstukket kursen: Krisen skal betales af arbejderne med lønnedgang, med forringelse af overenskomsterne med stigende arbejdsløshed og udsalg af arbejdspladser. Dansk Industri og den borgerlige regering har hurtigt skabt en fælles kriseoffensiv mod arbejdere og fagbevægelsen, og den har udløst voksende utryghed på arbejdspladserne. Fagbevægelsen må rejse sig, og organisere arbejdernes modoffensiv mod den kapitalistiske krise. Den må aktivt understøtte kampen for et politisk alternativ til den borgerlige regering og den må frem for alt støtte, organisere og udløse kampen for arbejdernes vigtigste krav og interesser. Fagbevægelsen er arbejdernes vigtigste enhedsorganisation i kampen mod arbejdsgiverne. Med dette faglige og politiske oplæg giver vi vores bud på hvilke krav der står i fokus i dag. Og vi giver vores ideer til hvordan kampen kan rejses og organiseres. Fagligt Udvalg Kommunistisk Parti August DEN KAPITALISTISKE KRISE har, med sit hurtige og omfattende gennemslag, stillet fagbevægelsen overfor nye opgaver og udfordringer. Fagbevægelsen skal omstille sig fra en tid med højkonjunktur med stor beskæftigelse og lille ledighed til en tid med voldsom stigende ledighed. En tid med udsalg af arbejdspladser, pres på overenskomsterne og med en øget fare for stærke spændinger mellem danske og udenlandske arbejdere. Krisen skærper klassemodsætningerne i samfundet. Fagbevægelsen må som konsekvens heraf styrke sine organisationer, sin enhed og sine kollektive overenskomster. Vi står overfor en altomfattende kapitalistisk krise. Den rammer bredere end de finansielle og bankmæssige sektorer. Den rammer den reale økonomi på alle områder. Antallet af arbejdsløse eksploderer i verden og forventes at vokse fra cirka 190 millioner i 2008 til 241 millioner i Fattigdommen og uligheden i verden vil blive yderligere forstærket. Krisen bliver ikke overvundet i løbet af et par måneder sådan som bor- 5

3 gerlige økonomer og politikere gentagne gange udtaler. Der er tale om en langvarig og dyb krise hvis følger endnu ikke står klart for nogen. FAGBEVÆGELSEN OG FREMTIDEN Med krisen sættes fagbevægelsen og dens medlemmer på en hård styrkeprøve. Kampen for at styrke de kollektive overenskomster er en nødvendig forsvarskamp mod forsøg på at kaste krisens byrder over på arbejdernes skuldre. At den faglige og den politiske kamp hænger uløseligt sammen oplever vi tydeligt i dag. Den kollektive overenskomst og den kollektive velfærd er forbundet med hinanden. At styrke den kollektive velfærd giver det bedste udgangspunkt for at stille krav om indførelse af folkelig kontrol med finanssektoren, gennemførelse af nationaliseringer for at forsvare arbejdspladserne, og for at rejse kampen for socialismen, som den eneste virkelige garanti for den kollektive velfærd. Kampens udgangspunkt ligger på arbejdspladserne gennem aktivering af medlemmerne og demokratiet. For at mestre tidens kerneopgaver må fagbevægelsens ledelse skifte spor. Den enøjede fokusering på forhandling og samarbejde med arbejdsgiverne slår ikke til i kampen mod den kapitalistiske krise. Her er der brug for fagbevægelsen som kamporganisation, der bygger på medlemmernes aktivitet og indflydelse på egne forhold. NY REGERING NY POLITIK Den borgerlige regering, der støtter industriens og bankernes interesser, har fra krisens start lagt en stram kurs for at vælte dens byrder over på arbejdernes skuldre. Uden at ryste på hånden blev der således hurtigt vedtaget en række millardstore hjælpepakker til bankerne uden modkrav hvorimod regeringen flere måneder efter krisens gennemslag stadig ikke har tænkt sig at gøre noget ved den kendsgerning, at ledigheden stiger med flere tusinde arbejdere om ugen. På linje med regeringens hjælpende hånd til finanskapitalen og industrien vedtog den sammen med Dansk Folkeparti den såkaldte rødvinsreform. Der er tale om en simpel skatteomlægning der tager fra de fatti- 6 ge og giver til de rige. Denne reform er ydermere underfinansieret. Det betyder, at den kollektive velfærd igen kommer under pres, når der skal betales for skattelettelserne til de rige. Den borgerlige regering fastholder sammen med Dansk Folkeparti kursen mod minimalstaten det vil sige retningen mod et samfund hvor de kollektive overenskomster og den kollektive velfærd udhules. I stedet banes vejen for et markedsdirigeret og privatiseret samfund. Den borgerlige regering fastholder sin liberale strategi som dens svar på kapitalismens krise. Fagbevægelsen må deltage aktivt og samlet i den politiske kamp for at vælte den borgerlige regering. Det er en forudsætning for at bekæmpe krisen og dens følger, og i forsvaret for den kollektive velfærd og de kollektive overenskomster. Men kampen handler ikke alene om en ny regering eller en ny bogstavkombination. Den handler mere afgørende om gennemførelsen af en ny politik. Det er derfor vigtigt, at fagbevægelsen formulerer sine forventninger og sine krav til en ny regering eller til den opposition i Folketinget, der ønsker at overtage regeringsmagten efter den borgerlige regering. 7

4 Foto: Sven Espensen Af stor betydning i denne kamp for en ny politik står: Udbygning af den kollektive velfærd herunder en genoprettelse af det offentlige sundheds- og sygehusvæsen. Et stop for al udlicitering og privatisering og tilbageføring af opgaver til det offentlige. Gennemførelsen af en skattereform efter princippet: De stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Praktikpladsgaranti til de unge. Markante forbedringer af de økonomiske vilkår for de dårligst stillede. Respekt for fagbevægelsens overenskomster og aftaler. Fagbevægelsen må spille en aktiv og central rolle, hvis en kommende regering skal anerkende arbejdernes krav og interesser. Det er derfor vigtigt at der allerede nu tages fælles initiativer til at diskutere de politiske krav på arbejdspladserne, og til at udvikle aktiviteterne i den politiske kamp. LO, som er samlende for enhedsfagbevægelsen, kan sammenfatte fagbevægelsens politiske krav og præsentere dem for den nuværende opposition i Folketinget, som grundlaget for organiseret støtte i den kommende valgkamp. 8 KAMPEN FOR TRYGHED Den borgerlige regering har gennem hele sin levetid bekæmpet det solidariske dagpengesystem, som skal give arbejderne tryghed i en tid med arbejdsløshed. Et omfattende sæt af bureaukratiske love og regler er vedtaget alene for at kontrollere og straffe den ledige, som støder ind i en mur af mistillid. Men mistilliden er også rettet mod de faglige a-kasser. Den borgerlige regering har vedtaget en plan, der i sidste ende skal integrere de faglige a-kasser i den kommunale struktur, og dermed fjerne dem fra fagbevægelsen. Denne skridtvise kommunalisering må fagbevægelsen bekæmpe. Samtidigt må a-kasserne indgå konkrete samarbejdsaftaler med kommunerne så medlemmerne sikres optimale vilkår her og nu. Den aktuelle svækkelse af de faglige a kasser, og forsøget på at integrere dem i den kommunale struktur, handler også om at skabe et øget pres på fagforeningerne og dermed på de kollektive overenskomster. Det er derfor af vital betydning for fagbevægelsen at kæmpe for de faglige a-kasser og for opretholdelsen af det solidariske dagpengesystem. Under den nuværende krise er det en kerneopgave for fagbevægelsen at forsvare de arbejdsløses interesser. I denne kamp rejser der sig følgende: Genopretning af dagpengenes købekraft med 25 procent. Det svarer til hvad dagpengenes købekraft er blevet udhulet med gennem de sidste 25 år. En almindelig LO-arbejder, der i dag mister sit arbejde, vil således i dagpenge modtage det der svarer til 53 procent af den hidtidige løn. Denne ringe dækning skaber utryghed, og giver ingen garanti mod social nedtur i forbindelse med ledighed. En uddannelsesreform for ledige. Igennem de sidste år er de økonomiske bevillinger til uddannelse og efteruddannelse af arbejdsløse stort set fjernet. Denne situation må ændres så arbejdsløse og især de ufaglærte arbejdsløse får mulighed for at uddanne sig og på den måde forbedre mulighederne på arbejdsmarkedet. Afbureaukratisering af dagpengereglerne. A-kasserne og de ledige må frigøres fra de mange meningsløse regler og krav. Målet er at det skal være let at få dagpenge og at dagpengene skal give tryghed. Plan for flere arbejdspladser. Fagbevægelsen må gå i spidsen med krav om, at der skabes flere arbejdspladser. Der er fx brug for omfattende renovering af offentlige byggerier, for en landsdækkende udvidelse af det almennyttige boligbyggeri, for bygning af hospitaler, skoler osv. Der 9

5 er brug for initiativer der styrker miljøet. Kamp mod marginalisering af arbejderne. Med krisen forstærkes den såkaldte marginalisering af i tusindevis af arbejdere. Mange mister kontakten til arbejdsmarkedet og til fagbevægelsen. Det medfører ensomhed og fattigdom. Kun fagbevægelsen kan varetage deres interesser og den må organisere dem i fællesskabet, og i den faglige og politiske kamp. Med den stigende ledighed må der opbygges en aktiv og landsdækkende arbejdsløshedsbevægelse. Den opbygges i lokale fagforeninger og byer på grundlag af de særlige behov og muligheder der eksisterer i de forskellige brancher. Den er vigtig i kampen for at organisere på arbejdspladserne og for at holde fokus i kampen for de arbejdsløses krav. KAMPEN FOR KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER Fagbevægelsens kollektive overenskomster udgør grundlaget for de kollektive velfærdsordninger i samfundet. Netop gennem den historiske kamp for overenskomsterne erfarede arbejderklassen betydningen af at finde kollektive svar på fælles problemer. Gennem en høj organisationsprocent bidrager den organiserede fagbevægelse til at opretholde den kollektive velfærd. Kampen for stærke kollektive overenskomster har således ikke alene stor betydning for arbejdernes umiddelbare økonomiske levevilkår, men også en afgørende betydning for de kollektive velfærdsordninger, som er blevet opbygget gennem mange års kamp. Det er derfor ikke tilfældigt, at den borgerlige regering, industrien, bankerne og de velhavende søger at undergrave de kollektive overenskomster for herigennem at ramme den kollektive velfærd. De kollektive overenskomster gøres stærke ved at blive brugt, ved at blive vedligeholdt og gennem stadig organisering på arbejdspladserne. Det er derfor vigtigt at især overenskomsternes kollektive bestemmelser styrkes. Ideer om at indføre en såkaldt frit valgs model hvor hver enkelt arbejder selv kan vælge sin overenskomst eller indføre særlige overenskomstfordele alene for organiserede medlemmer svækker den kollektive styrke, og giver arbejdsgiverne flere muligheder for at spille arbejderne ud imod hinanden. Kampen mod krisen kræver, at ideer af denne type afvises fordi de vil svække fagbevægelsens enhed og kampkraft. 10 Med krisens gennemslag rejser sig nogle samlende hovedkrav: Kampen for generelle lønforhøjelser for at sikre arbejdernes købekraft i en tid hvor levevilkårene undergraves og trues Kampen for en mærkbar forlængelse af overenskomsternes opsigelsesbestemmelser for at give større tryghed i ansættelsen. Kampen for at opgaver der udliciteres til tredje part forpligtes til at følge overenskomsten. Vi har oplevet flere eksempler på at arbejdsgiverne forsøger at true arbejderne med lukning og fyringer hvis ikke de går ned i løn. Men arbejdsgiverne bruger også de særlige bestemmelser i EU om arbejdskraftens fri bevægelighed. De betyder, at billig og uorganiseret arbejdskraft misbruges af arbejdsgivere til at underbyde overenskomsterne. Bortfaldet af Østaftalen vil yderligere forstærke denne udvikling. Den kan udløse stærke spændinger og modsætninger mellem danske og udenlandske arbejdere på arbejdspladserne, og svække kampen mod arbejdsgiverne. Kampen for fælles organisering og kampen for fælles overenskomstdækning uanset hvilket land man kommer fra er en kamp af central betydning. 11

6 Men også den såkaldte Laval - dom og andre lignende domme fra EFdomstolen truer de kollektive overenskomster. Dansk Industri og de øvrige arbejdsgiverforeninger vil ikke holde sig tilbage, hvis de herigennem får muligheden for at amputere især konfliktretten. Den solidariske kamp for den kollektive overenskomst er fagbevægelsens styrke overfor EU og arbejdsgiverne. Fagbevægelsen må afvise EU s indblanding i den danske overenskomstkamp og rejse krav om at den danske forhandlingsmodel ikke ødelægges af EU og EF-domstolen. Ideen om at arbejdernes lønninger skal sikres ved lov i Folketinget for at imødegå EU s udstationeringsdirektiv og presset på overenskomsterne vil på kort sigt betyde at de kollektive overenskomster kastes i graven. Dette vil blive resultatet fordi skiftende regeringer vil gøre arbejdernes lønninger til en kastebold i det taktiske spil i Folketinget, og fordi arbejdsgiverne ikke ser nogen grund til at forhandle når lønpolitikken besluttes af Folketinget. Det er vigtigere end nogensinde at fagbevægelsen styrker sin enhed i overenskomstkampen. Fagbevægelsens ledelse bærer ansvaret for at modsætninger mellem for eksempel de offentligt og de privatansatte bringes til ophør. Offentligt og privatansatte har fælles interesser og en fælles kamp. FAGBEVÆGELSENS KAMP FOR ORGANISERING Under den nuværende krise er kampen for at organisere arbejderne på arbejdspladserne af vital betydning. Uden stærke fagforeninger kan kampen ikke rejses imod arbejdsgiverne og den borgerlige regering. Kampen for den faglige organisering bygger uanset ide eller retning på det enkle forhold, at kun en høj organisationsprocent giver den kollektive overenskomst styrke og gennemslag. Det drejer sig om at aktivere medlemmerne på arbejdspladserne og i klubberne. Kun herigennem kan overenskomsten forsvares og demokratiet styrkes. Aktive fagforeninger i lokalområderne udvikler solidariteten og understøtter den daglige kamp for organisering på arbejdspladserne. Ideen om at fagbevægelsen for at overleve skal levere serviceydelser til det enkelte medlem er forfejlet. Fagbevægelsen kan ikke overleve ved at forvandle sig til et supermarked eller ved at fungere som en centralt styret koncern. Disse ideer bygger på frygt for klassekampen, og de fjerner fokus fra den medlemsaktivitet der giver overenskomsten styrke og demokratiet et reelt indhold. Fagbevægelsens kampkraft bygger ikke på store og dyre forbundskontorer. Den udspringer af det enkelte medlems aktive indsats for egne og for arbejdskammeraternes interesser. 12 Foto: Sven Espensen FAGBEVÆGELSENS INTERNATIONALE OPGAVER Fagbevægelsens internationale kamp har gennem hele dens historie spillet en særdeles vigtig rolle. Arbejdsgiverne har altid forsøgt at spille arbejderne i de enkelte lande ud imod hinanden for at sikre sig selv den størst mulig indtjening. Den internationale solidaritet er af afgørende betydning for at imødegå forsøg på omfattende internationalt løntrykkeri. Den internationale solidaritet styrkes ved at udvikle kontakterne direkte mellem arbejderne i de store internationale virksomheder og over grænserne i de enkelte brancher. Kampen mod krisen udvikler sig i de enkelte lande. Vi har set hvordan arbejdere i andre lande allerede har organiseret store demonstrationer, er gået i strejke, har besat virksomheder osv. Fagbevægelsen i Danmark er en del af denne kamp, og den må selv tage initiativer der styrker arbejdernes enhed og give støtte til kampen i andre lande moralsk, politisk og økonomisk. 13

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Dokumenter Fra Kommunistisk Partis 4. kongres Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1 Indhold: Side 3: Arbejdsprogram Side 7: National udtalelse Side 10: Ungdomspolitisk udtalelse Side 17: International

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

En ny kurs til en ny tid

En ny kurs til en ny tid SFU S ØKONOMISKE PAPIR En ny kurs til en ny tid - - - Vedtaget på landsmødet 2009 - - - 0.0 Indledning Selvom samfundets økonomi af mange betragtes som en flyvsk og uhåndterlig størrelse, er dette ikke

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra

Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Næstformamd Poul Christensens dagsrapport fra Kongressens 3. møde. Søndag. Søndag starter med 3 F s kor fra Ålborg synger morgenstund. Dagens dagsorden er debat om formandens beretning fra i går en beretning

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004

Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Forbundsformand Poul Erik Skov Christensens mundtlige beretning på SiD's 47. ordinære kongres 2004 Indledning... 3 En historisk kongres... 4 Regeringen angriber lønmodtagerne... 5 Forfejlet beskæftigelsespolitik...

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere