NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab."

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. Omfanget af frynsegoder er under konstant udvikling. Bruttotrækordninger, fleksible lønpakker, fri telefon, fri bil osv. bliver mere og mere udbredte. Hvordan er det så lige i en virksomhed med kun én ansat - typisk en hovedaktionær i et selskab? I praksis må reglerne også gælde for den eneste ansatte, og sådan administreres reglerne også. Denne praksis understøttes nu yderligere af et netop afgivet bindende svar fra Skatterådet om et anpartsselskab, som ønsker at udstede en medarbejderobligation til sin eneste medarbejder, som er direktør i selskabet og eneejer af selskabets holdingselskab. 45 pct. i afgift af beløb over kr. Der er en afgiftsfri grænse i forbindelse med medarbejderobligationer. De første kr. skal der ikke betales afgift af. Beløb herudover skal virksomheden betale en fradragsberettiget afgift på 45 pct. af. Efter fem års binding kan medarbejderen hæve beløbet skattefrit. Det er en betingelse for skattefritagelsen, at adgangen til at erhverve obligationer står åben for alle i virksomheden. Dog kan begrænsninger efter almene kriterier anerkendes. Der kan højst gives medarbejderobligationer svarende til 10 pct. af den ansattes årsløn. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Pas på med udlån fra personligt drevet virksomhed Skatteværdien af fradrag Ny vurdering af erhvervsejendomme Side 2 Selskabet anfører i forbindelse med spørgsmålet, at det agter at udstede obligationer til alle ansatte, hvis der skulle blive flere ansatte. Medarbejderobligationen skal indgå i en bruttolønsordning, hvor medarbejderens bruttoløn nedsættes med værdien af medarbejderobligationen. Skatterådets svar Skatterådet svarer, at da udstederen af obligationen er et selskab, kan hovedaktionæren betragtes som ansat. Skatterådet anfører videre, at medarbejderobligationsordninger sædvanligvis anvendes i virksomheder med mere end én ansat, men at det ikke er en udtrykkelig betingelse for skattefrihed, at virksomheden har mere end én ansat. Bestemmelsen omtaler "de ansatte" og "alle ansatte". Formuleringen lader således til at forudsætte, at en ordning omfatter flere ansatte, men udelukker dog ikke dermed, at virksomheder med kun én ansat kan anvende ordningen. Efter Skatterådets opfattelse er det således ikke en betingelse, at selskabet har mere end én ansat. Det er heller ikke en betingelse, at den ansatte ikke er (indirekte) ejer af selskabet. - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. En medarbejderobligation er blot et papir på, at virksomheden skylder en medarbejder et beløb. Oplysningspligt Det er desuden en betingelse for skattefritagelse, at oplysninger om ordningen indsendes til SKAT forsynet med en attestation fra virksomhedens revisor eller advokat om rigtigheden af de afgivne oplysninger. Det skal ske senest den 20. januar i året efter udlodning. Der er ikke krav om en bestemt forrentning af obligationen. Men kun hvis den opfylder mindsterentekravet, vil gevinsten være skattefri ved salget. Mindsterenten er p.t. tre pct. Side 3 Rengøringsdamen, havemanden og barnepigen skal også betale skat Når firmabilen har vinterdæk, trækkrog og alufælge Gaver med eller uden skat Side 4-5 Selvstændigt erhvervsdrivende og ATP Danmarks økonomi Nyttige satser Side 6 Side 7 Side 8

2 Sidste nyt fra Spar penge - betal restskat for 2006 i tide Fordel at betale restskatter over kr. senest den 2. januar 2007 Reglerne for beskatningsgrundlaget for fri bil strammet Normalt tilbehør skal også indgå i grundlaget Befordringssatserne i 2007 Kun en lille ændring i befordringsgodtgørelsen Selvstændiges forbrug af egne varer i 2007 Svagt stigende poster i forhold til i år Højere fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger Fradrag for op til kr. i 2007 Pas på med udlån fra personligt drevet virksomhed Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Skatteyder måtte betale skat af privat virksomheds lån til skatteyderens selskab. Selvstændigt erhvervsdrivendes andel af telefonudgifter Urimelig forskelsbehandling af selvstændigt erhvervsdrivende Uændret mindsterente i 1. halvår 2007 Diskontoforhøjelser påvirker renteniveauet Skattefrit udbytte til flere selskaber Ejerandelen er sat ned til 15 pct. Hvor længe kan SKAT ændre skatten for mindre virksomheder? Ligningsfristen er som hovedregel grænsen Lavere selskabsskat, men stigende beskatning af aktieindkomst Flere indgreb skal gøre Danmark mere konkurrencedygtig Ejendomsvurdering af alle erhvervsejendomme Klagefrist er den 1. juli 2007 Landsskatteretten ændrer egen kendelse om beregningsgrundlaget for fri bil Vinterdæk, aftageligt træk og alufælge skal alligevel ikke indgå Reception som reklame eller repræsentation? Det vil være svært at få fuld fradrag for udgifterne Aconto selskabsskat senest den 20. marts Første rate selskabsskat for indkomståret 2007 Fordel at betale restskatter over kr. senest den 15. marts Herefter kan frivillige indbetalinger vedr ikke overstige kr. Ovennævnte emner har været behandlet på vores hjemmeside siden forrige udgave af Nyt fra ND REVISION. De kan stadig ses på siden. En skatteyder havde etableret et anpartsselskab, som forestod driften af skatteyders virksomhed. Virksomheden blev drevet fra en ejendom, som skatteyderen ejede. Ved etableringen af driftsselskabet ønskede skatteyderen imidlertid ikke at sælge ejendommen til anpartsselskabet. Han fortsatte derfor sideløbende en personlig drevet virksomhed, som udlejede ejendommen til anpartsselskabet. Gennem årene brugte skatteyderen virksomhedsskattelovens regler om opsparet overskud i den personlige udlejningsvirksomhed, og der blev gennem årene opsparet betydelige likvide midler i den personlige virksomhed. Udlån til selskab Skatteyderen ønskede at anvende det opsparede likviditetsoverskud i den personlige virksomhed til at nedbringe anpartsselskabets lån i selskabets pengeinstitut. Formålet var ganske enkelt at spare renteomkostninger. Som bekendt er udlånsrenten større end indlånsrenten. Den personlige virksomhed udlånte derfor penge til anpartsselskabet, og det gav anledning til en sag i Landsskatteretten. Landsskatterettens dom Landsskatteretten konkluderer, at udlånet ikke er erhvervsmæssigt betinget. Da aktiviteterne, der medregnes under virksomhedsskatteordningen skal være erhvervsmæssigt betinget, er konsekvensen, at låneprovenuet anses for hævet af skatteyderen. Det betyder, at skatteyderen må lade det opsparede overskud beskatte. Udlånet fra den personlige virksomhed til selskabet medfører altså en endelig skattebetaling af opsparet overskud i den personlige virksomhed. Hvis ejendommen i stedet havde været ejet af et andet af skatteyderen ejet selskab, havde det ikke udløst beskatning af låneprovenuet ved et lån mellem de to selskaber. Landsskatterettens afgørelse er i overensstemmelse med tidligere anvendt praksis på området. Ensartethed i lovgivningen I mange personligt drevne virksomheder er der opsparet likvide midler. Landsskatterettens dom betyder, at udlån til arvinger, selskaber eller andre ikke kan anses for erhvervsmæssige aktiviteter. Konsekvensen vil være beskatning af eventuelle opsparede overskud i virksomhedsskatteordningen, hvis skatteyderen udlåner virksomhedens likvide midler. Man kan ønske, at politikerne retter op på denne situation og gennemfører en ensartet behandling af samme forhold i virksomhedsskatteordningen og selskabsskatteloven. Indtil det er sket, bør man undgå udlån af likvide midler, der er omfattet af virksomhedsskatteordningen. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 Skatteværdien af fradrag Hvor meget betaler skatten af pensionsopsparing? Når der tales om forskellige typer fradrag, der kan foretages ved opgørelsen af indkomsten, anvendes ofte udtrykkene fradragenes skatteværdi eller fradragsværdi. Hermed menes, at et fradrag har en værdi, der svarer til den skattebesparelse, der opnås ved at foretage fradraget. Det er aktuelt i forbindelse med indbetaling på pensionsordninger, men skatteværdien har betydning i mange andre sammenhænge. Udgifter i forbindelse med indkomsterhvervelsen kan trækkes fra At der i skattelovgivningen gives fradrag, er normalt udtryk for, at man har haft udgifter i forbindelse med sin indkomsterhvervelse. Sådanne udgifter kan eksempelvis være kontingenter til fagforening og A-kasse eller driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende. Det kan også dreje sig om renteudgifter eller indbetalinger til pensionsopsparing. Den del af indkomsten, der anvendes til at betale disse udgifter, skal der ikke betales skat af - altså kan man fradrage udgifterne i indkomsten, før der beregnes skat. Men fradragsreglerne er ikke de samme for alle udgifterne. Fuldt fradrag eller ligningsmæssigt fradrag? I personbeskatningen er der en del udgifter, der gives fuldt fradrag for - dvs. fradrag fra toppen af den progressivt beskattede personlige indkomst. Andre typer udgifter kan alene fradrages som såkaldte ligningsmæssige fradrag, dvs. i den skattepligtige indkomst, der udgør grundlaget for sundhedsbidrag og kommuneog kirkeskat. Ifølge systematikken i personskattesystemet gives der kun fuldt fradrag, når den fradragsberettigede udgift på et senere tidspunkt kommer til beskatning igen som personlig indkomst - altså bliver underlagt progressiv beskatning. Dette gælder bl.a. for fradrag for pensionsopsparing og for selvstændiges driftsudgifter, der genererer et overskud i virksomheden. Et fradrags skatteværdi afhænger således dels af, i hvilken type indkomst fradraget kan foretages, dels af størrelsen af indkomsten, da den har betydning for, hvor høj skatteprocenten er i det progressive skattesystem. Man kan også udtrykke dette ved, at et fradrags skatteværdi svarer til skatten af den indkomst, som fradraget fortrænger. Alle erhvervsejendomme er nyvurderet Det får først betydning for ejendomsskatterne i SKAT har vurderet alle erhvervsejendomme pr. 1. oktober Eventuelle klager over vurderingen kan indgives indtil den 1. juli Vurderingen har betydning for, hvad der skal betales i ejendomsskat (grundskyld) og eventuel dækningsafgift i Ved vurderingen fastsættes en ejendomsværdi, en grundværdi og en forskelsværdi. Ejendomsværdi Ejendomsværdien fastsættes til den værdi, som grunden med bygninger kan sælges til. Ejendomsværdien omfatter den samlede værdi af bygninger og grund. Grundværdi Grundværdien fastsættes til værdien af ejendommens grundareal i ubebygget stand. Her ser SKAT bort fra den eksisterende bebyggelse. Til gengæld tages hensyn til de fremtidige bebyggelsesmuligheder, der ville være på grunden, hvis den eksisterende bebyggelse fjernes. Fradragenes skatteværdi i 2007: Fradragstyper i forskellige beskatningsgrundlag Fradrag i grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget: Driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende mv. Fradrag i personlig indkomst: Arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsopsparing, indbetalinger til pensionsopsparing mv. Skatter der beregnes af indkomstgrundlaget Arbejdsmarkedsbidrag, bundskat, mellemskat, topskat, sundhedsbidrag og Bundskat, mellemskat, topskat, sundhedsbidrag og Fradragenes skatteværdi, pct. 1) 43,7-63,0 38,8-59,7 Forskelsværdi Forskelsværdien beregnes ved at trække grundværdien fra ejendomsværdien. Kommunerne kan opkræve en dækningsafgift af forskelsværdien, hvis ejendommen helt eller delvist bruges til erhverv. Det er dog ikke alle kommuner, der benytter denne mulighed. Klager over den nye vurdering af erhvervsejendomme kan indgives indtil den 1. juli Dog gælder for indbetalinger til kapitalpensionsordninger, at disse ikke kan fratrækkes i grundlaget for topskatten 38,8-44,8 Fradrag i kapitalindkomst: Renteudgifter mv. Personer med positiv nettokapitalindkomst Personer med negativ nettokapitalindkomst Bundskat, mellemskat, topskat, sundhedsbidrag og Sundhedsbidrag og 38,8-59,7 33,3 Fradrag der kun kan foretages i den skattepligtige indkomst: Beskæftigelsesfradrag, lønmodtagerfradrag, underholdsbidrag, fradrag for dagplejere, indskud på etableringskonto mv. Sundhedsbidrag og 33,3 1) Skatteværdien er beregnet i en gennemsnitskommune, der har en samlet kommunal skatteprocent på 25,3 pct. inkl. kirkeskat. SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Rengøringsdamen skal også betale skat Sådan er reglerne for privatpersoners ansættelse af medhjælpere. Med jævne mellemrum dukker diskussionen om vennetjenester op. Naboens datter passer børn, eller en ældre pensionist ordner haven i den travle familie. Hvordan er det så lige med skatten... og alle de andre regler, der gælder i forbindelse med ansættelse? Det har skatteministeren svaret på i Folketinget, og i denne artikel ser vi nærmere på svaret. Når en privatperson aftaler med en person, at denne skal passe familiens børn to-fire timer om ugen, eller når en privatperson ansætter en rengøringshjælper eller havemand to-fire timer om ugen, er både arbejdsgiver og arbejdstager omfattet af administrative bestemmelser. Bortset fra de situationer, hvor det er direkte nævnt, er personens alder uden betydning. For arbejdsgiveren er det primært feriepenge, der er problemet, mens arbejdstageren stort set skal betragte indtægten som al anden indtægt. Skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms Løn mv. til hushjælp og anden medhjælp i private husholdninger er ikke A-indkomst, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrage nogen del af lønnen. Indkomsten er B-indkomst. Det indebærer, at en person, der ansætter en barnepige, havemand eller rengøringshjælp, ikke skal indeholde A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag af den udbetalte løn. Privatpersonen skal ikke foretage indberetning til SKAT om den udbetalte løn til den eller de ansatte. Vedkommende skal heller ikke føre lønregnskab. Den private person skal ikke registreres som arbejdsgiver i relation til SKAT og skal derfor ikke have et CVR-nr. En privatperson, der ansætter en hjælper, skal heller ikke betale moms. Modtageren er skattepligtig Alle indtægter er skattepligtige. Der findes ingen bagatelgrænse, så en indtægt ikke er skattepligtig, hvis arbejdet er under et bestemt antal timer pr. uge (eksempelvis 4 timer), eller lønnen ikke overstiger et nærmere fastsat beløb. Derfor er barnepigen, rengøringshjælpen, havemanden mv. også skattepligtig af den løn, som hun eller han får for at passe børn eller yde anden privat hjælp. Der skal også betales arbejdsmarkedsbidrag af lønnen. Da lønnen er B-indkomst, skal lønnen mv. selvangives. Det fremgår af SKAT s vejledning til selvangivelsen, at hvis man har modtaget løn som privat hushjælp eller anden medhjælp i privat husholdning, fx som babysitter eller havemand, skal beløbet selvangives som B-indkomst i rubrik 15 på selvangivelsen anden personlig indkomst. SKAT opkræver på grundlag af det beløb, som barnepigen mv. har anført i selvangivelsen, arbejdsmarkedsbidrag og skat af lønnen i forbindelse med udsendelse af årsopgørelsen. Rengøringsdamen skal selvangive sin løn som B-indkomst. I nogle tilfælde vil den løn, som barnepigen, havemanden, rengøringshjælpen mv. får, kunne rummes af personfradraget, så den pågældende ikke kommer til at betale ind- NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 komstskat af lønnen. Personfradraget for 2007 er kr. for børn og unge under 18 år. For personer, der er fyldt 18 år, udgør personfradraget kr. Der findes intet bundfradrag for arbejdsmarkedsbidrag. Det betyder, at der er pligt til at betale arbejdsmarkedsbidrag fra første krone af lønnen. Bidragsbeløb under 100 kr. opkræves dog ikke, når arbejdsgiveren ikke er indeholdelsespligtig. Forsikringer og ansættelse Der er ikke forsikringspligt efter arbejdsskadesikringsloven for arbejde i en privat husholdning, når arbejdstiden er mindre end 400 timer i et kalenderår. I arbejdsmiljøloven stilles der blandt andet krav om, at hushjælpen får tilstrækkelig instruktion om, hvordan arbejdet kan udføres på en forsvarlig måde. Arbejdsmiljøloven gælder ikke, hvis den ansatte er under 18 år, fx ved børnepasning, pasning af mindre husdyr og havearbejde mv., hvis der er tale om lejlighedsvist eller kortvarigt arbejde. Det er dog en betingelse, at arbejdet hverken er skadeligt eller farligt for den unge. Det er vigtigt, at det gennem oplæring og effektivt tilsyn sikres, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ansættelsesbevis? Ansættelsesforhold på to-fire timers arbejde om ugen er ikke omfattet af reglerne om ansættelsesbevis. Ansættelsesbevisloven gælder alene for ansættelsesforhold, der varer mere end én måned, og hvor arbejdet udgør minimum otte timers arbejde om ugen. ATP Arbejdsgiveren skal som hovedregel kun betale ATP-bidrag, når den ansatte er over 16 år og arbejder mindst ni timer om ugen. For en barnepige, havemand eller rengøringshjælp, der arbejder mindre end ni timer om ugen, skal der derfor ikke indbetales ATP-bidrag. Arbejdsgiver skal indbetale feriepenge For en timelønnet ansat skal der betales feriegodtgørelse fra først tjente krone med 12,5 pct. af lønnen i kalenderåret. Feriegodtgørelsen skal indberettes hvert kvartal og skal indbetales til FerieKonto senest den 10. i måneden efter kvartalets udløb. Har arbejdsgiveren intet CVR-nr., modtager arbejdsgiveren ikke opkrævninger fra Feriekonto. Arbejdsgiveren skal selv sørge for, at feriegodtgørelsen bliver indbetalt til FerieKonto. Arbejdsgiveren skal påføre indbetalingskortet privat hushjælp uden CVR-nr.. Privat leverandør af hjemmehjælp Modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem godkendte leverandører efter fritvalgsreglerne - eller selv udpege en person, der kan og vil udføre opgaverne. Det er den kommunale myndighed, der godkender og indgår kontrakten med en privat leverandør af hjemmehjælp i kommunen. Når en person vælger en privat leverandør af hjemmehjælp frem for hjemmehjælp fra kommunen, bliver den pågældende derfor ikke pålagt pligter i relation til eksempelvis at lade sig registrere som arbejdsgiver, indbetale arbejdsmarkedsbidrag, ATP, feriegodtgørelse m.m. Kontant tilskud Serviceloven giver kommunen adgang til at udbetale et tilskud til dækning af udgifter til hjælp, som modtageren selv antager. Det kan bl.a. ske i de ekstraordinære tilfælde, hvor kommunen ikke har mulighed for at udføre den hjælp, som en person har behov for. Denne mulighed kan kun anvendes over for borgere, der er visiteret til personlig og praktisk hjælp og/eller har behov for afløsning eller aflastning, og hvor der eksempelvis er betydelige samarbejdsvanskeligheder mellem kommunen og modtageren. Et kontant tilskud indebærer, at borgeren skal løse en række administrative opgaver. Arbejdsgiveransvaret indebærer, at borgeren bl.a. er ansvarlig for at ansætte hjælper(e), opgøre de timer, der skal betales for, og indbetale fx ATP-bidrag og feriegodtgørelse efter reglerne anført ovenfor. Som nævnt anses en hjemmehjælper i relation til skattelovgivningen for privat hushjælp. Derfor skal den, der selv antager en hjemmehjælper, ikke indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af den udbetalte løn. Hjemmehjælperen skal selvangive beløbet som B-indkomst. Der skal ikke betales moms. Når firmabilen har vinterdæk, trækkrog og alufælge Udgifter til ekstra tilbehør indgår ikke i beregningsgrundlaget. I slutningen af 2006 opstod der usikkerhed om beregningsgrundlaget for værdien af fri bil. En kendelse fra Landsskatteretten fastslog, at aftageligt træk, vinterdæk og alufælge måtte anses for normalt tilbehør til en fri firmabil, hvorfor udgifterne hertil skulle medregnes i beregningsgrundlaget for fri bil. Der var tale om en skærpelse af den hidtidige praksis, men usikkerheden er nu bragt til ophør. Kammeradvokaten har efter henvendelse fra Landsskatteretten set nærmere på problematikken. Kammeradvokaten udtaler, at det siden 1996 har været fast praksis, at alene registreringsafgiftspligtigt ekstraudstyr skal medtages i beregningsgrundlaget. Landsskatteretten ændrer sin kendelse På den baggrund har Landsskatteretten efterfølgende ændret den tidligere afsagte kendelse i overensstemmelse med Kammeradvokatens udtalelse. Nyvognsprisen skal derfor igen fastsættes til bilens fakturapris inklusiv moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. Ekstraudstyr, der leveredes af forhandleren i forbindelse med salget, skal ikke indgå i grundlaget, hvis monteringen ikke foretages af producenten eller importøren. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Gaver med eller uden skat Gaver (og arveforskud) er som udgangspunkt skattepligtige, med mindre gaven gives til en nærtbeslægtet person, som er omfattet af reglerne om gaveafgift. Gaver til fødselsdag, bryllup mv. I praksis sker der dog ikke beskatning af lejlighedsgaver af traditionelt præg, fx fødselsdags-, bryllups-, sølvbryllupsgaver og lign., såfremt der er tale om gaver af mindre omfang. Ved bedømmelse af, om der er tale om mindre omfang, skal man se på værdien af den enkelte gave. Hvis flere gaver hidrører fra samme gavegiver, skal der dog foretages en samlet bedømmelse. Jule- og nytårsgaver En tingsgave fra arbejdsgiveren i forbindelse med jul/nytår beskattes normalt ikke, hvis den har en markedsværdi på højst 500 kr. Kontante beløb og gavekort beskattes altid uanset værdien. Andre lejlighedsgaver fra en arbejdsgiver beskattes i praksis ikke, hvis værdien holder sig på få hundrede kroner. Indsamlinger Der gælder særlige regler for gaver, der indsamles. Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, er skattefrie, hvis gaven alene har karakter af en anerkendelse eller gives som følge af alvorlig sygdom eller tilskadekomst - eller gives til personer eller efterladte, der er ramt af en ulykke eller en katastrofe. Gaver til foreninger kan trækkes fra En lang række foreninger er godkendt af SKAT til at kunne modtage gaver, hvis værdi giveren kan trække fra i indkomsten efter særlige regler. Skattepligtige kan op til kr. således fratrække det beløb, hvormed årets gaver overstiger 500 kr. Hver af ægtefællerne kan fradrage sine gaver, og begrænsningerne gælder for hver af ægtefællernes gaver. Hvis den ene ægtefælle ikke benytter sig af gavefradraget eller ikke udnytter det fuldt ud, kan det overskydende beløb ikke overføres til den anden ægtefælle. Gavefradraget fragår under de ligningsmæssige fradrag. Fradraget vil fra 2008 være betinget af, at foreningen har indberettet det modtagne beløb. Gaver til kulturinstitutioner Der er også fradrag for en række kulturgaver. Det betyder bl.a. at virksomheder kan fratrække pengegaver til kulturinstitutioner, ligesom personer og virksomheder kan fratrække værdien af gaver i form af kunstværker og kultur- og naturhistoriske genstande til kulturinstitutioner. Der må ikke ske nogen modydelse til den, der giver gaven, og fradraget er betinget af, at gavens værdi overstiger 500 kr., ligesom der er et årligt bundfradrag på 500 kr. ved beregningen af fradraget. Det er en betingelse for fradragsret, at kulturinstitutionerne i året forud for modtagelsen af gaven har modtaget offentligt driftstilskud eller har skriftligt tilsagn herom. Kulturinstitutionen skal indberette gavens værdi mv. til SKAT. Gaveafgift Som ovenfor anført skal der normalt ikke betales skat af gaver, herunder arveforskud, mellem nært beslægtede. Ved større gaver kan der derimod blive tale om gaveafgift. Ægtefæller og registrerede partnere kan frit give hinanden gaver. Her er ingen gaveafgift og ingen beløbsgrænser. Gaver mellem ikke nært beslægtede skal som udgangspunkt betragtes som personlig indkomst og skal derfor beskattes. Gavemodtager skal påføre gaveværdien på sin selvangivelse. Det gælder dog som nævnt ikke for lejlighedsgaver som fx fødselsdags- og bryllupsgaver af mindre værdi. Ved store gaver og arveforskud mellem nært beslægtede skal der betales en særlig gaveafgift. Det gælder, når årets gaver mellem samme giver og modtager kommer over et grundbeløb. Grundbeløbet er på kr., dog kr. for svigerbørn. Hvis den afgiftsfri bundgrænse overskrides, skal der betales en afgift på 15 pct. af det overskydende beløb. Afgiften er dog 36,25 pct. af det overskydende beløb, hvis der er tale om gave til stedforældre eller bedsteforældre. Der skal betales gaveafgift, hvis enten giver eller modtager har bopæl her i landet. Hvis både giver og modtager har bopæl i udlandet, skal der beregnes gaveafgift, når overdragelsen omfatter fast ejendom, tilbehør til fast ejendom eller formue tilknyttet fast driftssted her i landet. Lad giveren betale gaveafgiften Gaver mellem en lang række familiemedlemmer er ligeledes skattefri, men dog kun op til en grænse på kr. Hvis gaven er større, skal der betales 15 pct. gaveafgift. Hvis man ønsker at give en gave til stedforældre eller bedsteforældre, er gaver under kr. afgiftsfri, mens der skal betales 36,25 pct. i afgift af beløb herudover. Hvis der skal betales gaveafgift, skal gaven anmeldes senest den 1. maj i året efter at gaven er modtaget. Afgiften skal betales samtidig med anmeldelsen. Det er fordelagtigt at lade giveren betale afgiften, idet gaveafgift, som giveren betaler, er afgiftsfri for modtageren. Fordelen fremgår af nedenstående eksempel. En far giver sit barn en gave på kr. Barnet skal betale gaveafgift, da gaven er på mere end kr. Der skal betales 15 pct. af det overskydende beløb ( ), dvs. 15 pct. af kr. = kr., hvorefter barnet har modtaget kr. Gives der i stedet for en gave på kr. med en klausul om, at faderen betaler afgiften, vil afgiften udgøre 15 pct. af ( =) kr. = kr. Barnet modtager på denne måde 500 kr. mere, og faderen slipper 431 kr. billigere. Det vil derfor være en god idé for både giver og modtager at lade giveren betale gaveafgiften. Julegaver fra arbejdsgivere beskattes normalt ikke, hvis værdien ikke overstiger 500 kr. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Selvstændigt erhvervsdrivende og ATP På visse betingelser kan selvstændigt erhvervsdrivende være med i ordningen. Hvis en person, der tidligere har været med i ATP, driver en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, eller hvis personen er komplementar i et kommanditselskab, kan personen på visse betingelser bevare sit medlemskab i Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP. Det kræver at: man har været med i ATP-ordningen i mindst tre år man har indbetalt bidrag svarende til mindst fuld indbetaling i tre år man overgår til selvstændig erhvervsvirksomhed. Endvidere betragtes medarbejdende ægtefæller uden lønaftale som selvstændigt erhvervsdrivende i ATP-lovens forstand, når de i væsentligt omfang deltager i driften af ægtefællens eller den fælles erhvervsvirksomhed, og dette manifesterer sig ved, at ligningsmyndighederne sætter dem særskilt i skat af en del af fællesindkomsten. I givet fald skal den selvstændigt erhvervsdrivende og den medarbejdende ægtefælle selv betale hele ATP-bidraget på 243,90 kr. om måneden. Overgangen til selvstændig Overgangen til selvstændig erhvervsvirksomhed vil normalt betyde, at man ophører med at være beskæftiget som lønmodtager. Betingelsen kan imidlertid godt være opfyldt, selv om lønmodtagerbeskæftigelsen delvis bevares også efter etableringstidspunktet. Betingelsen vil være opfyldt, selv om etableringen som selvstændig sker nogen tid efter, at lønmodtagerbeskæftigelsen er ophørt, fx på grund af arbejdsløshed. Ved selvstændig erhvervsvirksomhed forstås selvstændigt, indtægtsgivende arbejde af erhvervsmæssig karakter. Danmarks økonomi Indeks antal beløb Periode Samme periode året før PRISUDVIKLING Forbrugerprisindekset 112,4 jan ,8% Nettoprisindeks 113,3 jan ,8% Prisindeks, importerede varer 106,6 jan ,9% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 113,7 jan ,4% LØNUDVIKLING Private sektor 146,5 3. kvt ,1% Offentlige sektor - Stat 149,1 4. kvt ,8% - Kommune 147,5 4. kvt ,5% AKTIVITET Detailomsætningsindeks, værdi 166,0 dec ,3% Byggeomkostningsindeks for boliger 111,2 3. kvt ,0% Påbegyndt boligbyggeri sept ,7% Prisindeks enfamiliehuse 265,7 2. kvt ,3% Industriens omsætning, indeks 123,2 dec ,1% Industriens ordreindgang, indeks 130,7 dec ,5% BESKÆFTIGELSEN Fuldtids lønmodtagere (i tusinde) kvt ,9% Ledigheden (i tusinde) dec ,6% På børnepasningsorlov nov ,5% På efterløn dec. 06 7,6% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 43,9 dec ,5% Eksport i mia. kr. 46,1 dec ,6% Valutabeholdning i mia. kr. 173,7 jan ,5% Effektiv kronekurs 101, ,1% Efterlønsmodtagere kan også tilslutte sig ATP Hvis man som medlem af en A-kasse for selvstændigt erhvervsdrivende får efterløn, overgangsydelse eller seniorydelse, kan man frivilligt tilslutte sig ATP-ordningen. I så fald skal den selvstændigt erhvervsdrivende selv betale den ene halvdel af ATP-bidraget, mens staten betaler den anden halvdel. ATP beregnes pr. time, der udbetales efterløn. Der indbetales i alt 1,52 kr. pr. time til ATP, og efterlønsmodtageren skal selv indbetale 0,76 kr. pr. time. Både efterlønsmodtagerens og A-kassens del af ATP-bidraget for en uge eller måned nedrundes til nærmeste hele antal kroner. Nyt fra ND REVISION Nr. 1 - Marts 2007 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense C one2one, Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 17 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER 2007 Nationalbankens diskonto fra ,50% Mindsterenten 1. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2006) 4% Skattesats 28% Selskabsskat - acontoordningen 28% SKATTEFRI REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE Kørselsgodtgørelse indtil km kr. 3,35 Kørselsgodtgørelse over km kr. 1,78 Cykel, knallert og EU-knallert kr. 0,40 Rejse uden overnatning: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 184,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 429,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 17,88 Reduktion for fri morgenmad 15% Reduktion for fri frokost 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 25% til småfornødenheder kr. 107,25 DAGPENGE 2007 Sygedagpenge max. pr. uge kr Arbejdsløshedsdagpenge, 90% pr. dag dog max. kr. 683 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER 2007 Indregningsgrænse restskat kr Medarbejdende ægtefælle kr Kapitalpension efter bruttoskat kr Personfradrag kr Grænse - småaktiver/straksafskrivning kr Maksimalt indskud på ophørspension kr Værdien PRIVAT sættes KØRSEL til en procentdel I FIRMABIL af bilens værdi: 25% af værdien Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi: 25% af værdien op til kr. og 20% af resten. Bilens værdi skal altid sættes til mindst kr. For biler anskaffet mindre end 3 år fra første indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra begyndelsen af 4. indregistreringsår efter første indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter første indregistrering anvendes anskaffelsessummen. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: Afd.: Billund Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: KØGE Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: RANDERS Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SØNDERBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: SEKRETARIAT Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012

Status ultimo Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Personbeskatningen Status ultimo 2011 Seminar for Folketingets Skatteudvalg 17. januar 2012 Emner for indlægget

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst

positiv. Hvis man omvendt har større renteudgifter end renteindtægter, er kapitalindkomsten negativ. Med skattepligtig indkomst forstås indkomst Skat i Danmark Som borger i Danmark betaler man forskellige former for skat: Direkte skat i form af hvad man betegner personskat og evt. ejendomsskat (hvis man ejer bolig) Indirekte skat i form af moms

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Gaver mellem samlevende. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Gaver mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gaver mellem samlevende personer kan rejse flere juridiske problemer, herunder spørgsmål om de skattemæssige forhold, både for

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Når virksomhedsejeren går på pension

Når virksomhedsejeren går på pension - 1 Når virksomhedsejeren går på pension Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selvstændige erhvervsdrivende har ofte søgt at sikre deres pensionisttilværelse ved opsparing i virksomhedsskatteordningen,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017

esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 esport og skat Få overblik, inspiration og viden om beskatning af indtægter og muligheder for fradrag ved udøvelse af esport December 2017 1 Indhold 1. Hvor skal du beskattes?... 4 1.1. Fuld skattepligt...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2003 Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Revision eller ej Af

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68

Skattekommune. Personfradrag. Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68 Forskudsopgørelse Annalise Hyldgaard Hansen N Lambertsens Vej 12, st. tv. 6705 Esbjerg Ø 7 0 7 2 5 7 6 0 Ægtefællens personnummer Skattekommune Esbjerg kommune Skatteprocent Personfradrag Personnummer

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser

NYT FRA ND REVISION. Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser NYT FRA ND REVISION NR. 1 2004 Bestyrelsen skal være et aktiv for selskabet Revisorer må nu være med i selskabers bestyrelser Ofte hører man, at bestyrelser i små og mellemstore selskaber arbejder for

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD

TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Børn og Unge TILSKUD TIL PRIVAT PASNING KOMBINERET MED ET DAGTILBUD Pladsanvisningen Borgerservicecentret Privat pasning Fredericia Kommune tilbyder forældre et økonomisk tilskud til privat børnepasning

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb.

SKEMA SIDERNE. 20 aug. 5 sep. 21 sep. 20 okt. 31 dec. 1 januar. 7 marts. 1 maj. 1 juli SKATTEKALENDER. nov. til 1 juli. til 6 marts. feb. feb. SKATTEKALENDER 205 20 aug. Bopæl den 5. september afgør, hvilken skattekommune der er gældende for 206 Forskudsopgørelse for 206 kan ses i TastSelv af skat for 205 for at undgå at betale renter af beløbet

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere