Førtidspension på vej ud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førtidspension på vej ud"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 11 November 2013 Førtidspension på vej ud Flexjob-reform fører til systematisk afvisning af førtidspension Af Lilli Rodeck n Da den ny flexjob-reform trådte i kraft 1. januar 2013, blev det startskuddet til systematisk afvisning af mennesker, som ansøger om førtidspension. Flexjobreformen giver mulighed for 2 timers flexjob om ugen. Med en sådan lovtekst bliver det stort set umuligt at påvise 100 % nedsat arbejdsevne, da to timer ugentlig stort set modsvarer evnen til selv at lave kaffe eller the hjemme. Voldsomt fald Det har fået én kommune i Region Sjælland til helt at fjerne muligheden for førtidspension, eftersom Solrød Kommune ikke har tilkendt en eneste pension siden 1. januar I Region Sjælland er faldet på gennemsnitslig 69 % mod et landsgennemsnit på 66 %. Denne udvikling går især ud over ældre, som blev lovet en førtidspension, hvis de var for nedslidte til at fortsætte med at arbejde. Dertil var den grundlaget for ændring i pensionsalder og efterløn. Det er ganske smart for de offentlige kasser, fordi de penge, man modtager, mens man venter på flexjob, kun er % af højeste dagpengesats, men en stor økonomisk bet for ansøgeren Et liv i fattigdom Også kronisk syge vil opleve at skulle overleve på ydelser langt under dagpengesatsen, og da flexjob er noget nær umulige at opdrive, ender disse mennesker med så godt som ingen arbejdsevne på kontanthjælp, og med et liv i fattigdom. Det tragiske for specielt denne gruppe er, at de ofte har et stort medicinforbrug og derfor let kommer i den situation ikke at have råd til vigtig medicin. Politiske hyklere Det er ret tragikomisk, at regeringen angivelig gør det for at hjælpe disse mennesker. Regeringens tese er nemlig, at har man bare et par timers arbejde om ugen, vil ens livskvalitet øges ganske betragteligt. Hvor den påståede viden kommer fra, vides ikke. Det er svært at se en for- øgelse af livskvalitet for syge og handicappede, som må nøjes med lav ledighedsydelse og siden kontanthjælpens helvede. Usikker pension Skulle man være blandt de ganske få, som kommer gennem nøglehullet, risikerer man senere at miste sin førtidspension, hvis kommunen finder, at arbejdsevnen er blevet forbedret. Det vil nok hen over årene give kommuner mulighed for besparelser ved at ændre førtidspensionen til flexjob. Det betyder, at de få heldige mennesker, som får førtidspension, skal leve i usikkerhed, indtil de fylder 60 år. Derefter kan pensionen nemlig ikke mere stilles i bero. Bitre syge Grunden til flexjob- og førtidspensionsreformen er tydeligvis regeringens forsøg på at skabe grupper af løntrykkere til gavn for erhvervslivet. Men regeringen og kommunerne med bør være opmærksom på, at man ikke bliver mindre syg eller handicappet af at leve på sultesats, tværtimod. Ved at øge fattigdommen risikerer man snarere at skabe stor bitterhed, som ofte giver stærkt højreorienterede kræfter vind i sejlene. Historien er fyldt med eksempler på styrkelse af ultrahøjregrupper blandt de fattigste, da netop disse grupper passende udfinder syndebukke, som kan misbruges til det politiske formål at fremme fjendskab mod udlændinge og folk af anden tro end den fremherskende. Denne udvikling skal bekæmpes, og det bliver Kommunal- og regionsrådsvalg 2013 Antallet af førtidspensionister Så meget er antallet af førtidspensionister faldet med: Hele landet: 66% Region Sjælland: 69% Kommuner eksempelvis: Solrød: 100% Roskilde: 81% Lejre: 89% Køge: 82% Lolland: 82% Tallene er fra Anke styrelsen den ikke ved at skabe store grupper af fattige borgere. I programmet Folkemagt mod pengemagt har Kommunisterne en langt bedre løsning for samfundets syge, handicappede og arbejdsløse. Her kan du stemme på Kommunisterne Kommuner: Københavns kommune Århus kommune Albertslund Kommune Vesthimmerlands kommune Regioner: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland vælg kommunister

2 Side 2 Nr Leder Stem imod EU-diktater stem på kommunisterne Den 19. november er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Ud fra den lovgivning, der ligger for sociale, uddannelsesmæssige, syge-, sundheds- og kulturelle rettigheder, er det kommuner og regioner, der skal udføre de opgaver, som lovgivningen pålægger dem. Men der følger ikke de penge med, som opgaverne og behovet kræver. Tværtimod. Budgetlov og årlige forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening, regionerne og Finansministeriet bestemmer, hvor mange penge de får til at løse opgaverne, og hvor mange penge de må bruge. De kommuner, som har penge nok til nogle af de mange uløste opgaver, må ikke bruge dem, og anlægsloftet forhindrer, at nødvendige projekter igangsættes. Det har afstedkommet den absurde kendsgerning, at en række kommuner har mange penge hobet op i kommunekassen, mens andre kommuner er fattige. Klar dig selv? Siden sidste valg har Danmark frivilligt tilsluttet sig EU s finanspagt, der blandt andet handler om, at landene gennem stram budgetstyring skal skære ned i den offentlige sektor og fremme privatisering. Det vil på den ene side sige, at private virksomheder i langt større grad skal kunne tjene penge på de rettigheder, som borgerne betaler skat til at få opfyldt, og på den anden side, at borgerne i langt højere grad selv skal betale for det, som har været en fælles rettighed, betalt over skatten. Modernisering kaldes det. Privatiseringen florerer, og brugerbetaling sniger sig ind på flere og flere områder. Jamen, siges det, folk har jo netop fået skattelettelser, så der er flere penge til rådighed til selvbetaling. Nej, alle har ikke fået skattelettelser, og privatisering og brugerbetaling vejer tungt på de laveste indtægter, især såkaldte overførselsindkomster. Kollektiv straf Brugerbetaling og private forsikringer er målet for EUsamfundet. Som en følge af Danmarks tiltrædelse af Finanspagten, vedtog Folketinget Budgetloven. Den gælder for både kommuner og regioner og sætter rammer for, hvor meget kommuner og regioner må bruge. Overtræder bare én kommune eller region påbuddet, straffes alle. Det har haft den virkning, at der er sparet langt ud over det lovgivningsmæssigt nødvendige. Derfor ligger de store beløb i flere kommuners pengekasser og venter på bedre tider. Dem kan de se langt efter. Det samme kan de arbejdsløse, der mangler et job, de unge, der mangler en læreplads, de ældre, der mangler hjælp, børnene, der har for få pædagoger, de syge på hospitalsgangene, de billøse i udkanterne, der mangler kollektiv trafik. Det vil ikke ændres. Tværtimod lanceres ved dette valg en massiv kampagne for at få folk med på, at der skal prioriteres. Ældrebyrden sparet væk Store besparelser gennemført på ældreomsorgen Af Lilli Rodeck n Siden skattestoppets indførelse i 2001 har udgifter på ældreområdet stor set holdt sig uændret. Især har de sidste fem år betydet reducerede udgifter pr. ældre. Antallet af ældre er steget med fra 2007 til 2013, men udgifterne har overordnet holdt sig på samme stade. Det betyder et fald på gennemsnitligt 20 % pr. ældre. Resultatet er, at den enkelte ældre ikke mere får samme service og hjælp som før. Enkelte kommuner har dog sparet op til 42 %. Kommunernes forklaring er, at de ældre i dag har et bedre heldbred end før. Men det lyder fantastisk, at man i løbet af fem år skulle have forbedret sundheden for så stor en befolkningsgruppe, når man ikke kan opnå samme fine resultat med resten af befolkningen. Grunden skal nok findes i regeringens stramme greb om kommunernes økonomi og den ældre medborgers tålmodighed. Sundhedsfarligt Denne besparelse er udelukkende påført ældre i eget hjem. Mange af disse er afhængige af hjælp til rengøring, personlig pleje og indkøb, og hjemmehjælpen er også ofte den eneste menneskelige kontakt for mange ældre. Men mange kommuner har især skåret i denne hjælp. Enten har de brugt optræning til selvhjulpenhed som grundlag for besparelse, eller de ældre har fået teknologi, som ikke gør arbejdet særlig godt. F.eks. tager robotstøvsugere ikke hjørner. Man skal kunne bukke sig ned for at tage den op og se godt for at kunne rense dem. Men netop robotstøvsugere har givet store besparelser i kommunerne. Nullermænd, som ligger gemt mere end tre uger, bliver sundhedsfarlige, da de bliver hjemsted for svampesporer og bakterier, som er luftbårne. Disse svampe og bakterier er sygdomsfremkaldende og kan i værste tilfælde koste livet for et svækket ældre menneske. Fordoblet antal ulykker Hjemmeplejen, som skal sikre medicin, sårpleje og forebyggelse, er også forringet. Bl.a. har man sparet på vikarer og nedsat antallet af forebyggende samtaler. Det har betydet flere fejl. I 2008 var der utilsigtede hændelser som f.eks. forkert medicin eller fald. I 2012 var der fejl ifølge Dansk Patientsikkerheds database. Det øgede antal hændelser kan skyldes, at personalet er blevet bedre til at indberette, men kan også skyldes travlhed og stress. Dog bør man bemærke, at en tiendedel af hændelserne betyder enten indlæggelse eller behandling ved egen læge. Enkelte dør dog af fejlene. Omsorgssvigt Indtil nu har besparelserne ikke ramt ældreboligerne eller plejehjem, men også her øjner kommunerne mulighed for at spare på især personale. I første omgang bortspares vikarer. Det er en trist udvikling, at ældre gennem besparelser og med hetz fra samfundet, som kalder dem ældrebyrden, risikerer at blive udsat for omsorgssvigt af det offentlige. Disse mennesker har opbygget velfærdssamfundet og skabt det Danmark, vi ser i dag. Som tak sparer vi dem tidligere i graven eller sørger for at kanalisere deres penge over i andre kommunale opgaver, så flere ældre i fremtiden sidder med valget mellem mad eller rengøring. Den udbragte mad er også udsat for besparelser, hvilket resulterer i højere og højere priser. De ældres medicin oplever også besparelser, så det i dag ikke er et ukendt problem, at ældre ikke har råd til den nødvendige medicin og ofte må forlade apoteket tomhændet. Gør oprør Men det skal ændres. Der skal gøres op med den udvikling. Kommunisterne vil ikke bøje sig for diktater, hverken fra EU eller en finansminister. Kommunisterne vil kæmpe for et kommunalt og regionalt selvstyre, der kan opkræve og afsætte de penge, der er behov for. Kommunisterne vil også kæmpe for, at Kommunernes Landsforening og regionerne ikke mere deltager i de EU-dikterede nedskæringer og forandringer, som vi så det med det udemokratiske angreb på lærernes overenskomster i foråret og efterfølgende på de praktiserende læger. Det kræver opbakning så mød op og stem på Kommunisterne. 22. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. Redigering af november-num meret er afsluttet 21. okt. Afleveret til Post Danmark: 23. oktober. Deadline kommende numre: December 18. november Januar december Kommende numre afleveres til Post Danmark: December 27. november Januar december Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Effektivitetens effekt De negative effekter af det effektive samfund bliver stadig tydeligere Af Betty Frydensbjerg Carlsson Kommunistisk Parti i Danmark n For at vælgerne op til denne måneds valg til kommuner og regioner let skal kunne finde den kandidat, hvis synspunkter de mest sympatiserer med, er der arrangeret en kandidatmatch på nettet, hvor vælgere og kandidater kan tage stilling til de samme udsagn. Et af udsagnene lyder: Det er en god idé at belønne sygehusafdelinger, der opnår gode resultater, med en økonomisk bonus. Hvis nogen tror, at gode resultater handler om, hvor mange patienter man helbreder, må man tro om. Det handler om effektivitet, altså om, hvor mange patienter man kan få igennem systemet, og hvor hurtigt man kan få patienten sendt hjem for at give plads til en ny. Effekten af denne effektivitet har selvfølgelig været, at antallet af indlæggelsesdage er faldet betydeligt. Til gengæld er antallet af fejlbehandlinger, dødsfald og genindlæggelser steget betragteligt. et lotteri for den arbejdsskadede, om han eller hun får behandlet sin sag ordentligt og tildeles erstatning. Er skaden af psykisk art, går det helt galt. Kun 5 % af de anmeldte skader ydes der erstatning, men her er man jo også inde i selve effektivitetens effekt, som de, der har udtænkt og krævet effektiviteten, ikke fatter noget af. En tikkende bombe kalder formanden for FTF de stressrelaterede arbejdsskader. Der mangler dokumentation, siger chefen, formentlig fordi det er uforståeligt, at årsagen netop er kravet til effektivitet. Det handler om et ekstremt arbejdstempo, krav om resultater, overarbejde, truslen om fyring og udstødelse, som er en dræber. gerne noget. Det gælder for eksempel behandlingen af sager om børnepenge, pensionister, der skal søge om tilskud, boligydelse med mere. Mens der tidligere fandtes lokale kontorer, hvor de ansatte kendte deres klienter og sagerne, sker sagsbehandlinger nu for det meste via internettet og/eller gennem telefonkommunikation med et fremmed menneske, der også er udsat for effektivitetskravet. Tidligere tiders lokale rodekontorer er blevet til Skat, hvor man ikke ved, hvorfra i landet man får en stemme i røret efter alenlang ventetid. Effektiv arbejdstid Forårets lockout og utidige regeringsindgreb mod lærernes arbejdstid var et politisk diktat om effektivitetssystemets indførelse i skolerne. Effektiv undervisningstid, mindre forberedelsestid og individuelle hensyn. Skolelederen er værkfører, der skal sørge for effektiv produktion. Det samme gjaldt aktionen mod de praktiserende Du er nu nummer På det kommunale plan har effektivitetsplanlæggerne centraliseret en række borgerrelevante sagsbehandlinger, der givetvis giver besparelser, men til gengæld koster borlæger. Ikke al den snak med patienten. Ti minutter max, put en af medicinalindustriens piller i halsen på patienten, og så tilbage til arbejdet eller eksamenen. Inden for ældreplejen har vi i årevis set effekten af effektivitetskravet. Social- og sundhedsassistenter, der skulle bruge sin tid på at dokumentere deres effektivitet, har taget den fra den tid, de skulle have brugt på at hjælpe de ældre, som samtidig havde fået skåret i hjælpetid. Skandalerne hober sig op om ældre med uskiftede bleer og manglende bad og rengøring, og alt sammen er med til at sende de ældre på sygehuset igen og igen. På sygehusene har nedskæringer betydet privatisering af rengøringen, og de private firmaers effektivitetskrav til de ansatte har betydet for dårlig rengøring med bakterier og stafylokokker til følge. Ringen er sluttet. Umenneskeligt Effektivitet, altså højere produktivitet, opstod i første del af 1900-tallet i USA med Ford, der opfandt samlebåndet. Siden har industrien og salgsvirksomheder forfinet systemet igen og igen. Samtidig med, at der blev åbnet for at høste profit for skattekronerne i de offentlige sektorer, indførtes overenskomster med først fedterøvstillæg og resultatløn. På samme måde som en sælger lønnes efter, hvor meget hun eller han får solgt. Man underviste en stribe af studerende i det forfinede Lean -system, udtænkt af Toyota-bilfabrikkerne, for at de senere kunne udbrede systemet overalt i den offentlige sektor. Der manglede bare en væsentlig faktor i uddannelsen: effekten af effektiviteten. En rusten bilskærm kan erstattes. Det kan et menneskeliv ikke. Derfor er Kommunisterne gået til kamp mod dette umenneskelige system for at få det erstattet med et system, hvor det er borgeren, der er i centrum. Det er trods alt borgerne, der betaler den offentlige sektor. Tikkende bombe Kravet til effektivitet inden for den offentlige sektor har bredt sig som en steppebrand, ikke mindst hjulpet på vej af voldsomme nedskæringer. Senest er Arbejdsskadestyrelsen kommet i fokus, hvor en ansat har sagt op på grund af det indførte effektivitetssystem, som har den effekt, at det er

4 Side 4 Nr Unge farer vild i uddannelsesjunglen Når de unge går ud af folkeskolen, har de 19 forskellige uddannelsesveje at vælge imellem n Hvert år forlader lidt over elever folkeskolen og mødes af et virvar af tilbud og uddannelsesveje. Regeringen vil have flere elever til at vælge erhvervsskolerne frem for gymnasiet. Men for at kunne vælge skal der vejledning til. Uoverskuelig jungle Det en uoverskuelig jungle at begive sig ind i, selv for personer, der har det som deres arbejde. Det skulle ellers være en forenkling, men kun de færreste kan gennemskue, hvad STX, HTX, EUD10, EGU og STU står for. Og for at gøre det hele endnu mere kompliceret gemmer der sig bag hver af betegnelserne endnu flere linjer og retninger. Det er svært at vejlede, når man ikke selv forstår systemet. Peter Koudahl, uddannelsesforsker og lektor ved institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet, mener ikke, at de unge præsenteres for et overskueligt uddannelsesvalg. Regeringen har ikke for alvor taget livtag med hele ungdomsuddannelsessystemet. Og det forekommer dybt besynderligt, at man laver en reform af erhvervsuddannelserne uden at kigge på tværs og inddrage de gymnasiale uddannelser også. Derfor er det alt andet end overskueligt for børn og forældre at skulle vælge mellem så mange retninger og spor, siger han til Ugebrevet A4. Forkert prioritering I udspillet foreslår regeringen, at den individuelle vejledning bliver fokuseret, så den bliver forbeholdt de elever, der i 8. eller 9. klasse ikke vurderes uddannelsesparate, og som dermed har et særligt vejledningsbehov. I praksis vil det betyde, at den gruppe af elever, som regeringen fremover vil have til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet, er afskåret fra individuel vejledning i folkeskolen. I stedet skal den individuelle vejledning, der består af personlige samtaler med skolernes UUvejleder, gå til elever, der er i risiko for slet ikke at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse. Agnete Vienberg Hansen fra Danske Skoleelever mener, det er latterligt, at der ikke skal være individuel vejledning til alle elever. Hun mener, at det modarbejder alt andet, regeringen vil med reformen. De vil gerne have, at eleverne vælger rigtigt, men der er ikke tid til, at alle kan få snakket om det. Ved siden af målet Det er ikke nok bare at tage ud og besøge en skole. Eleverne skal også reflektere over det og snakke med nogen, der har det store overblik og kender til de mange forskellige uddannelser. Den eneste, der kan sætte sig tilstrækkeligt ind i, hvad det enkelte tilbud indeholder, er UU-vejlederen, og derfor skal UU-vejlederen også snakke med alle elever, siger Agnete Vienberg Hansen. Lektor Peter Koudahl fra Aalborg Universitet mener dog ikke, at øget vejledning får de unge til at vælge rigtigt hurtigere. Han mener, at uddannelsesvalget er en proces. Det kan ikke forceres igennem bare ved at tale med en UU-vejleder eller forældre. Eleverne skal ud og prøve sig selv af og udskyde erhvervsvalget. mj nyt FRA arbejdsmarkedet Dyre gule a-kasser De gule fagforeninger markedsføres som billige. Men sådan er det ikke, hvis man ser på a-kassernes kontingent. Ud af 26 a-kasser er der 14 a-kasser, der er billigere end Det Faglige Hus a-kasse. Og hele 17 a-kasser er billigere end Krifas a-kasse. Jeg synes, det er helt overset i prisdebatten, at de gules a-kasser langt overvejende netop ikke er billigere end for eksempel LO-forbundenes a-kasser, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, der er professor ved Aalborg universitet. Forklaringen på, at de gules a-kasser ligger i den dyre ende, er, at her kan de gule ikke snyde på vægten. A-kasser udfører et ofte besværligt administrativt og lovbestemt arbejde, der skal udføres for hver enkelt dagpengemodtager, siger han. De gule anker ikke Flere advokater med speciale i arbejdsskadesager er enige om, at de gule for at spare penge ikke følger arbejdsskadesagerne til dørs. Der er en sammenhæng mellem det, man betaler for og så det, man får, siger advokat Søren Kjær Jensen. Den traditionelle fagbevægelse fører sager, som måske ikke er oplagte vinder-sager, men sager, hvor man forsøger at påvirke retspraksis til fordel for lønmodtagerne. Vismænd: Der mangler job Skal man tro vismændene, skal vi frem til 2020, før Danmark står i en situation, hvor tallene for velstand, job og balance i tingene er normale. Lige nu mangler der job. Krisen rækker en del år ud i fremtiden. Derfor bør vi bruge penge på investeringer nu. Det kan give vores kortuddannede arbejdsløse et uddannelsesløft, der kan bane en sikker vej til en langsigtet god tilknytning til arbejdsmarkedet, når der kommer gang i hjulene igen, siger 3F s forbundsformand Per Christensen. Han sidder i Det Økonomiske Råd, og han peger på, at ledige har opbrugt deres dagpengeret fra nytår til 1. august, og at det bør tages ekstra alvorligt, fordi dagpengeperioden er forkortet, uden at beskæftigelsespolitikken og tilbuddene til de ledige er tilpasset. Helles ord bør forpligte Statsministerens åbningstale i år havde et nyt fokus på blandt andet erhvervsuddannelserne og de psykisk syge. FOA håber, at regeringen nu føler sig forpligtet af de fine ord i talen. Der var i år mere fokus på danskernes hverdag og mindre på højtflyvende og abstrakte tanker om nye store reformer. Det tolker jeg som regeringens erkendelse af, at indsatsen for de dårligst stillede, de psykisk syge og de ledige har haft for store mangler. Nu kommer prøven til at stå, om regeringen kan leve op til erkendelserne og de fine ord, siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA. Og han fortsætter: Hvad statsministeren sagde om tømreren, der skulle forsørge sin familie med et ganske almindeligt arbejde, var meget sympatisk. Men regeringen bør stadig gøre langt mere ved den sociale dumping. Vi har et erkendt problem. Og vi har det enkle værktøj, der løser det i den offentlige sektor, nemlig de såkaldte arbejdsklausuler, som staten selv anvender. Slaveri på verdenshavene Fra vor mand i Vesthimmerland, Brian Olsen, har vi modtaget følgende: Usle vilkår, søfolk uden sociale og faglige rettigheder, ansat på skibe, der sejler rundt på verdenshavene under et eksotisk flag. To gange på tre uger. Først i Esbjerg, hvor Søfartsstyrelsen holdt et skib tilbage, og senest 24/9, hvor containerskibet Alva Richmers er ramt af strejke. Også i Gøteborg er den gal. Her har havnearbejderne og Svensk Transport-

5 Nr Side 5 Handelsskoleelever protesterer mod uddannelsesreformen n Kultorvet i Københavns indre by blev i midten af oktober ramme om tre happenings af handelsskoleelever imod regeringens forslag til adgangsbegrænsning og nedskæringer i erhvervsskoleuddannelserne. En dør, en stige og papkasser var torsdag den 17. oktober hovedelementer i en symbolsk happening, som Landssammenslutningen af Handelsskolelever (LH) stod bag på Kultorvet i Københavns indre by. Handelsskoleeleverne protesterede imod, at der fremover stilles krav om bestået dansk og matematik i folkeskolen for at kunne optages på en handelsskole, at den merkantile erhvervsuddannelse, HG en, forringes, og at handelsskoleeleverne mener, de bliver opfattet som andenrangs-studerende. Vores uddannelse vil både blive forringet og halveret af reformen, derfor var det vores mål at få forbipasserende til at stoppe op og snakke, så vi kunne fortælle om, hvor problematisk vi arbejderforbund taget affære efter et tip fra havnearbejderne i Aarhus. Havnearbejderne i Gøteborg nægter at losse og laste skibet, før der er tegnet overenskomst og sikret ordnede forhold for de 15 asiatiske søfolk ombord. Havnearbejderne i Skandinavien kræver, at skibe, der betjenes i vores havne, har en overenskomst, der er anerkendt af Det internationale Transportforbund. Alva Richmers har ingen overenskomst, det er tysk ejet, kaptajnen er kineser, søfolkene er fra Østasien. Og selve skibet er indregistreret i østaten Marshall Island. Landet tilbyder ligefrem rederier, at de kan registrere skibe under bekvemmelighedsflag i ly for fagforeninger, skat og kontrol fra diverse myndigheder. finder reformudspillet, siger Trine Simmel, politisk udvalgsformand i LH. Handelsskoleeleverne nåede det mål ved at bruge symboler på forringelserne i form af en trappe med manglende trin, en lukket dør med matematiske ligninger og lyrik samt handelsskoleelever i flyttekasser. De tre symboler dækker over henholdsvis en halvering af grundforløbet i den merkantile uddannelse, nye adgangskrav samt at eleverne mener, at reformen sætter handelsskoleuddannelserne i bås som en andenrangs uddannelse. For nogle uger siden sikrede ITF, at Søfartsstyrelsen tog affære, da skibet Atlantic Carrier anløb Esbjerg havn. Skibet er indregistreret i Liberia, selvom det er Britisk ejet. Man kunne konstatere, at ikke engang mindsterettigheder for søfolkene var forsøgt overholdt. Søfartsstyrelsen brugte her for første gang de nye regler til at tilbageholde et skib, og efter et døgn var der styr på kontrakterne. Behov for ny politik Der er behov for en helt anden tilgang til både beskæftigelses- og uddannelsespolitik, hvis tusindvis af job ikke skal besættes af udlændinge og føre til flaskehalsproblemer i Danmark. Det siger Dansk Metal i en kommentar til Leo Larsen-udvalgets rapport. Per Tønnesen, der er formand for HK Handel støtter handelsskoleelever i, at det er stærkt problematisk at halvere grundforløbet i den merkantile uddannelse: Det er en dårlig idé at fjerne skolegang fra de merkantile uddannelser. Vi frygter, at virksomhederne vil gå efter unge med en gymnasial uddannelse og vælge de kortere uddannede fra. Derudover har halveringen konsekvenser for elevernes mulighed for at bruge uddannelsen som adgang til den nødvendige videreuddannelse senere i livet, siger han. Redigeret af Martin Jensen Først og fremmest er det meget positivt, at regeringen har nedsat udvalget. Det er udtryk for en rettidig omhu, at de også på forhånd undersøger, hvad det det her kommer til at betyde for efterspørgslen på arbejdskraft og kvalifikationer, siger Per Påskesen, der er uddannelseschef i Dansk Metal. Først og fremmest er det tydeligt, at efterspørgslen på faglært arbejdskraft vil være voldsomt stor, og hvis vi ikke skal opleve store flaskehalse, så skal vi allerede nu i gang med at uddanne flere faglærte. Ellers frygter jeg, at vi kommer til at se, at alle jobbene bliver besat af udlændinge. Det kommer til at koste nogle penge, men de er givet godt ud, hvis vi kan få opkvalificeret nogle ufaglærte til at kunne besætte de nye job, siger Per Påskesen. ØKONOMI DONG Af Bo Møller DONG Energy er landets største energiselskab. Selskabet leverer naturgas, olie, vindenergi og driver kraftværker. DONG har ca ansatte og omsatte sidste år for 67 milliarder kr. Selskabet er i dag ejet af især den danske stat (81 pct.), men også selskaberne SEAS-NVE og Sydenergi samt et par andre energiselskaber har mindre aktieposter. Men sådan skal det ikke være mere! I oktober måned blev det meddelt, at det amerikanske investeringsselskab Goldman Sachs skyder 8 milliarder kr. i aktier i DONG, mens pensionsselskaberne ATP og PFA indskyder henholdsvis 2,2 milliarder kr. og 0,8 milliarder kr. Hermed stiger DONG s egenkapital fra 31,5 milliarder til 42,5 milliarder. Med den nye private kapital falder statens ejerandel fra de 81 pct. til 60 pct. Goldman Sachs regnes for et af de mest grådige investeringsselskaber i verden, og firmaets uhæmmede spekulation var i 2007 med til at udløse den krise, som stadig rammer verden hårdt. Firmaet har ansatte, hvis arbejde består i at flytte penge rundt mellem firmaer og lande. Goldman Sachs regnes af mange for mere magtfuld end selv USA s regering, så det er ikke en ligegyldig partner, der nu får stor indflydelse i DONG. Med de nye medejere følger naturligvis også bestyrelsesposter i DONG og en vis veto ret til amerikanerne og de danske pensionsselskaber. Planen er samtidig, at DONG i 2018 skal noteres på børsen. DONG s ønske om yderligere kapital skyldes planer om, at DONG skal kunne investere langt mere i udlandet. Det er altså ikke for at sikre energi i Danmark, at kapitaludvidelserne finder sted. De tidligere venstreledede regeringer har altid ønsket en privatisering af DONG, men har ikke kunnet komme igennem med det. Men det kan den socialdemokratisk ledede regering åbenbart. Finansminister Corydon er naturligvis glad for, at DONG hermed får tilført ny kapital. Den socialdemokratisk ledede regering og flertallet i folketinget kan ikke se nogen fare ved, at DONG fremover i langt højere grad skal satse på profit frem for på dansk energipolitik. Når et amerikansk investeringsfirma får stor indflydelse i DONG, sker det ikke, fordi amerikanerne vil støtte en fornuftig energipolitik, der satser på vedvarende energi nej, amerikanerne er kun interesseret i et stort overskud. Hvis børsnoteringen bliver til noget i 2018, vil yderligere pro fit hungrende firmaer få indflydelse i DONG om det så bliver det kæmpemæssige russiske Gazprom (Ruslands største virksomhed og verdens største naturgasselskab) eller andre, må tiden vise. Kommunisterne har altid været modstandere af privatiseringer. Tværtimod ønsker vi bl.a., at hele energisektoren, dvs. ud over DONG også A.P. Møllers og andres udvinding af olie og gas i Nordsøen, bliver nationaliseret, så hele samfundet kan få gavn af landets naturlige rigdomme i stedet for, at de skal danne grundlag for privat profit. Samtidig vil et statsligt ejerskab af DONG og nordsøolien kunne danne grundlag for en langt mere grøn dansk energipolitik. Det er rart at være millionær! Den fattigste halvdel af verdens befolkning ejer kun 1 pct. af verdens samlede formue. Omvendt ejer de 10 pct. rigeste 86 pct. af verdens formue. Den allerrigeste gruppe bestående af 1 pct. af verdens befolkning ejer hele 46 pct. af verdens rigdomme. Der findes i verden personer, der ejer mere end 50 millioner dollars det er mere end 275 millioner kr. Blandt dem er der 3.100, der ejer mere end 2,7 milliarder kr. 46 pct. af dem, der ejer mere end 275 millioner kr., er amerikanere. 6 pct. af disse rigmænd er kinesere. Den mest ulige fordeling af formuerne finder man i Rusland, hvor de 110 rigeste ud af en samlet befolkning på 143 millioner ejer en tredjedel af alle landets værdier. Desværre er der ikke så mange kommunister blandt millionærerne det ville jo ellers kunne give et godt bidrag til årets indsamling til Kommunist!

6 Side 6 Nr Brandskat Nu kommer endnu en afgift, der vender den tunge ende nedad Skat på brænde Af Lilli Rodeck n Vor nuværende regering er angivelig indstillet på at indføre mere miljøsikre energikilder og fjerne forurening. Det har fået regeringen til at indføre afgift på biobrændsel og brænde, som over de næste år indtil 2020 vil ende på 456 kr. til 621 kr. pr. rummeter, alt efter brændets art. Men ikke for alle Nu er det bare det, at brænde er CO 2 -neutralt, og CO 2 er en af de uønskede klimagasser! Men brændeafgiften handler mere om partikler og tom statskasse end om grøn energi. Det er nemlig sådan, at folk med egen skov eller folk, som har råd og kræfter til at sanke, dvs. købe tilladelse til selv at fælde og hjemtage brænde, fritages for brændeafgiften. Det betyder, at regeringen igen har lavet en afgift, som rammer med den tunge ende nedad. Mange små huse i landzonerne opvarmes med brændeovne, fordi det er billigere end olie, el og gas, og dertil en effektiv opvarmning. For ikke så mange år siden blev især pillefyr og -ovne fremhævet som en klimaneutral opvarmning, som kunne hjælpe industrien af med et spildprodukt. Nu lægges den selvsamme teknologi for had og pålægges afgifter. Modsatte konsekvenser Men nu er danskerne jo et kreativt folk, som altid finder en løsning. I Tyskland betaler man kun 7% moms, og brænde uden brændeafgift vil blive den nye eksplosive grænsehandel. Netop brændselspiller er et produkt, man allerede nu med fordel kan importere fra Tyskland grundet den lave moms der. Med de nye afgifter kommer vi til at se lastbiller i stor stil med tyske træpiller her i Danmark. Mennesker vil hurtigt finde metoder til at få billigt brænde fra Tyskland. Det betyder også, at danske skovejere, hvoraf staten er den største, vil miste store summer på salg af bøgetræ. De skove, som er plantet med brænde for øje, vil blive så godt som værdiløse. Der vil måske ske en stigning af folk, der sanker, men med flere mennesker rendende rundt med motorsave vil der ske flere ulykker med udgifter til behandling som følge. For de mennesker, som ikke har mulighed for at få fingre i billigt brænde, og som ikke har råd til de højere priser og ikke har fysikken til at sanke, vil gamle idéer såsom at lave briketter af aviser, brænde affaldstræ, bl.a. trykimprægneret træ, blomstre op igen med mere forurening til følge. Udkantsdanmark Alle vil da helst gøre noget godt for miljøet og forurene mindst muligt. Mange ville for eksempel gerne i stedet for brændeovnene installere grøn teknologi såsom solfangere og jordvarme. Men det koster mange penge, og banker og kreditforretninger vil ikke låne penge ud til folk i udkantsområderne, som omfatter store dele af Jylland, småøerne og Region Sjælland. Også her har regeringen skudt sig selv i foden. For de mennesker, som har investeret i pillefyr og -ovne, kan ikke omstille deres opvarmning grundet bankernes politik med lån. Så alt i alt, dårligt for miljøet, for staten og ikke mindst for de mindstbemidlede i Udkantsdanmark. Falsk argumentation Hvad kunne regeringen have gjort, hvis forureningen var det problem, de ville ændre eller fjerne? Tja, man kunne forbyde brændeovne i store og mellemstore byer, man kunne udvikle effektive filtre og en rensemetode til disse filtre, så de forurenende stoffer ikke spredes i miljøet. Man kunne også give tilskud eller statsgaranterede lån til installering af jord- eller solenergi. Men sådanne tiltag vil ikke fylde statskassen op efter de mange skattelettelser, der er givet til de mere velstillede og virksomhederne. Demokratiske Socialister i Brøndby: Brev-afstemningen er statsorganiseret valg-manipulation Fakta Det er muligt at brevstemme allerede tre måneder inden kommunalvalget, der finder sted 19. november. Men lokallister er ikke anført på listen over opstillede partier i stemmeboksene, fordi opstillingslisterne endnu ikke er på plads. Indtil da reklameres kun for navne på partier, der er opstillingsberettigede til Folketinget. Sidste frist for indlevering af kandidatlister er fire uger før valget. n At lokallister ikke optræder på opslag til brevafstemningen de første to måneder, er ren valgmanipulation. Og det bliver ikke smukkere af, at den er organiseret af staten med eller uden politikernes velsignelse! Ordene er Allan Nielsens, spidskandidat for Demokratiske Socialister og byrådsmedlem gennem 35 år i Brøndby. Enten er mange af de store landspartiers politikere hyklere, eller også har de sovet i timen. Der er simpelthen ingen undskyldning for, at man ikke har fjernet diskriminationen af de lokale lister, fortsætter Allan Nielsen med henvisning til, at flere partier nu ønsker, at indenrigsminister Margrethe Vestager (R) griber ind over for denne diskrimination. Det gælder Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre. Formanden for Lokallisterne i Danmark, Birgit Hemmingsen fra Gentofte-listen, kalder i dagbladet Politiken sagen for en fadæse, mens socialdemokraternes kommunalordfører, Simon Kollerup, kalder det en storm i et glas vand: Alle kandidater og partier bliver kendt i slutningen af oktober, og så har man mulighed for at ændre sin brevstemme. Så det fungerer fint, udtaler Simon Kollerup Sagen rejst i 2009 Vrøvl. Det fungerer ikke fint. Alligevel er det er dog lidt opløftende, at Venstres kommunalordfører, Jacob Jensen, i samme avis giver udtryk for, at politikerne kan lære af det, selv om de endnu ikke har rørt en finger i sagen. Det er jo ikke noget nyt problem. Folkebladet i Glostrup rejste allerede sagen for fire år siden på baggrund af en klage fra en vælger i Brøndby, der ikke kunne finde Demokratiske Socialister i brevstemmeboksen. Der har siden været møder i alle de kommunale og regionale valgbestyrelser, uden at der åbenbart er sket det fjerneste i sagen. Tværtimod har man måske skærpet problemet ved at lave en landsdækkende kampagne for blandt andet at få flere til at brevstemme, før de relevante oplysninger foreligger, replicerer Allan Nielsen. Det er grotesk, at man i Brøndby godt må reklamere for Liberal Alliance og De Radikale, der ikke har valgte i byrådet, mens vælgerne ikke må få at vide, at Demokratiske Socialister har en plads og i øvrigt genopstiller, konstaterer Allan Nielsen.

7 Nr Side 7 Rapport fra Sofia UD AF EU Ved EU-udvalget Af Bodil Enoch, formand for Horserød-Stutthof foreningen n FIR International paraplyorganisationen for fangeforeninger i Europa afholdt sin 16. kongres i dagene 5. og 6. oktober 2013 i Bulgariens hovedstad Sofia. Lørdagen var helliget kongressen, og søndag formiddag var der rundtur i Sofia med besøg ved Dimitrovs grav og ved det hus, han boede i som barn. At kongressen blev afholdt i Sofia, er lidt af en bedrift for de lokale antifascister, idet deres veteranorganisations medlemmer ikke anerkendes som frihedskæmpere mod nazismen under 2. verdenskrig. Bulgarien var dengang medlem af aksemagterne og samarbejdede med tyskerne, ligesom landet i øvrigt også gjorde under 1. verdenskrig. Bulgarien blev befriet af den røde hær 9. september Det afholder dem dog ikke fra at stable en flot og meget velbesøgt kongres på benene. Lørdag åbnede kongressen med deltagelse af ca. 100 lokale veteraner, den ældste var lige fyldt 103 år, og der blev uddelt både blomster og medaljer til præsidiet. De 45 delegerede repræsenterede mere end 20 europæiske lande inklusive Israel, og det gennemgående tema var ikke overraskende højredrejningen i Europa. Især Østeuropa, de baltiske stater og landene på Balkan er hårdt ramt. Problemerne med nynazisme og fascisme kender vi mest fra Grækenland, men nok så interessant er, at i lande, som ligger meget tættere på, nemlig Estland, Letland og Litauen, findes en stærk bevægelse, som stadig hylder nazismen, og som bruger enhver lejlighed til at vise sig frem med afholdelse af marcher og fejring af diverse mærkedage fra 2. verdenskrigs tyske overherredømme. FIR s arbejde er i stigende grad præget af den politiske udvikling. Den økonomiske krise har samme virkning i dagens Europa som i 30 erne og danner sammen med den umiskendelige historieforfalskning grundlaget for fascismen, som vi ser blomstre fra Norge i nord til Israel i syd og fra Rusland i øst til Holland i vest. Den alvorlige situation kom også til udtryk i de mange resolutioner, som blev debatteret og vedtaget på kongressen, og her skal nævnes de vigtigste. Det blev vedtaget at opfordre det bulgarske parlament til at godkende veteraner fra modstandskampen under 2. verdenskrig som frihedskæmpere. FIR opfordrer ligeledes Ungarns regering til at finde og retsforfølge de nynazister (Jobbik s), som for mere end et år siden ved et offentligt møde i Budapest overfaldt FIR s præsident Wilmos Hanti (ungarer), så han måtte indlægges i en måned på hospitalet. Der er intet gjort i sagen. FIR opfordrer alle antifascistiske organisationer til at møde op i Riga i Letland den 16. marts 2014 og den 26. juli 2014 i Vaivara i Estland, hvor SS-veteraner fra flere europæiske lande og nyfascister mødes. Der er brug for massiv opbakning af de lokale aktivister. FIR-DK vil oplyse yderligere om arrangementerne senere. De baltiske lande betragter SS-soldaterne som almindelige soldater eller frihedskæmpere og bruger SS-historien til at retfærdiggøre deres nationale identitet, minimere betydningen af den røde hærs indsats i krigen og chikanere de russiske mindretal i landene. Den græske delegation opfordrede til at fordømme partiet Gyldent daggry, hvis meritter vi ikke er uvidende om i kraft af de historier, der når ud til medierne. FIR opfordrer den græske regering til at forbyde organisationen, ligesom EU og dets institutioner opfordres til at standse de økonomiske sanktioner mod den græske befolkning og befolkninger i andre sydeuropæiske lande, idet disse sanktioner er med til at understøtte højredrejningen i mange europæiske lande. Grækerne venter i øvrigt stadig på tilbagebetaling af de krigslån, tyskerne fik i tiden op til 2. verdenskrig. Tyskerne synes ikke, de skal betales tilbage, idet Grækenland jo samarbejdede med Tyskland. Egentlig burde Grækenland snarere betale Tyskland erstatning for den græske modstandsbevægelses sabotager m.v. under krigen. Grotesk, men vi har før set, at Tyskland har meget svært ved at komme til lommerne, når det gælder krigserstatninger. Lånene ville i dagens mønt svare til 2,7 mia. euro. Vi nærmer os 70-året for afslutningen på 2. verdenskrig, som markeres den 8. maj De russiske veteraner har tilbudt FIR International at være værter for fejringen. For at oplyse medlemslandenes befolkninger om krigen, nazismen og fascismen startede et fakkeltog i Sofia. FIR-faklen skal gå på omgang fra land til land, og de lokale organisationer påtager sig at gøre alt for at viderebringe FIR s motto: FIR s Fakkel mod 70-års dagen for sejren ambassadører for fred. Lad os sige NEJ til nutidens nyfascisme! Fascisme er ikke en holdning, men en forbrydelse mod menneskeheden. Alternativ jobformidling En lille spansk kommune forsøger at fordele det begrænsede arbejde, der er i kommunen, på retfærdig vis! Halvdelen af kommunens indbyggere er arbejdsløse, og de har mulighed for en gang om måneden at deltage i et lotteri om de kommunale job. Det sker ved en direkte udtrækning på den lokale tv-stadion, hvor den heldige får et arbejde, der dog højest varer 3 måneder. Hver måned er der over 500 arbejdsløse, der deltager i lotteriet. Mange af dem, der søger, er arbejdere, der har mistet retten til arbejdsløshedsunderstøttelse. Overvågning af bankerne Med udgangspunkt i finanskrisen er der oprettet en bankunion i EU, der skal forhindre, at bankerne kaster samfundet ud i et nyt økonomisk kaos. Bankunionen er gældende for euro-zonen, men er åben for ikke-eurolande. Det er vedtaget, at det skal være den europæiske centralbank (ECB), der skal stå for overvågningen. ECB, der er uden for demokratisk kontrol, gives magt til at lukke de banker, der ikke vil følge den økonomiske model, der er grundlaget for EU. Den danske regering har endnu ikke taget stilling til en dansk deltagelse, men er positiv over for en bankunion. EU unionens tilstand EU-kommissionens formand Barroso har i sin årlige tale til EUparlamentet forsøgt at give indtryk af, at krisen i EU er ved at være overstået. Det er, fordi den gennemførte nedskæringspolitik har virket, og der nu skulle være gang i væksten. Det står dog i kontrast til virkeligheden: der er over 25 millioner mennesker, der er arbejdsløse, og fattigdommen stiger. I den efterfølgende debat i parlamentet blev EU hyldet med påstanden om, at det europæiske projekt er vidunderligt, og at der er behov for et stærkere og mere forenet Europa. I den nuværende situation må det være slut med kampen mellem det politiske venstre og højre, og i stedet skal det være en kamp mellem at være for eller imod EU, mener man. Manglende overenskomstdækning I Spanien har både arbejdere og arbejdsgivere været bundet af indgåede overenskomster også efter deres udløb, indtil en ny aftale var indgået. Med en lov vedtaget af den spanske regering i 2012 er alle overenskomster, der er indgået før 2012 og ikke fornyet, annulleret. Fremtidige overenskomster skal fornyes senest et år efter indgåelsen. Hvis ikke det sker, bliver de automatisk annulleret. Det er en del af den aftale, Spanien har indgået med EU-trojkaen, hvor de evige overenskomster har været en torn i øjet på EU-kommissionen. De spanske arbejdsgivere er nu begyndt at boykotte overenskomstforhandlingerne. De spanske fagforeninger vurderer, at 1,8 millioner arbejdere nu står til at miste deres overenskomstdækning. Samtidig har den spanske regering dikteret en fastfrysning af offentlige lønninger for fjerde år i træk. Massefyringer De offentligt ansatte i Grækenland har igen været i strejke og været på gaden i protest mod den græske regerings planer om at overflytte offentligt ansatte til reserve på nedsat løn. De skal så vente på en tvangsforflyttelse eller en fyreseddel. Den græske regering har aftalt med EU-trojkaen, at antallet af offentligt ansatte skal ned. I 2015 skal ansatte helt ud i arbejdsløshedskøen, der allerede er oppe på 28 % af arbejdsstyrken. De græske universiteter nægter at udpege medarbejdere, der skal overflyttes til reserve, da de i forvejen er underbemandede. De offentligt ansattes protester og strejke støttes af fagforeningerne i den private sektor.

8 Side 8 Nr Der jongleres med grundskyld og dækningsafgifter Den betydelige arbejdsløshed og mangel på nye arbejdspladser har åbnet for en gaveregn til virksomhedsejere n Et af de seneste hotte skud på stammen er kødannelse ved de håndvaske, hvor kommunalpolitikere skyller budgetterne rene for dækningsafgifter og grundskyld. Der jongleres frejdigt med påstande om, at det kan give lokale arbejdspladser. Venstre og Liberal Alliance jubler, lokale smådirektører klapper i hænderne, og S og SF smiler slesk til parcelhusejerne, der tæller godt 60 procent af vælgerne. Bytte-bytte købmand Der er go i nedsættelse af skatter, der for de fleste ikke blot er upopulære, men også uforståelige. De færreste har forstået, at dækningsafgift og grundskyld er en af de få muligheder, en kommune har for lokalt at fordele byrderne mellem erhverv og borgere Fakta Dækningsafgiften er en afgift, der har til formål at dække det tab, som en kommune har ved, at der ligger en virksomhed på grunden i stedet for en bolig med en eller flere personskatteydere. Afgiften må højst være 10 promille. I Jylland er det de færreste kommuner, der opkræver dækningsafgift; derimod ligger 18 af de 20 kommuner, som opkræver den maksimale afgift, i Region Hovedstaden. Grundskylden er den skat, som grundejere skal betale til kommunen for de samfundsskabte værdistigninger på jorden. I alt reducerer 26 kommuner i 2014 deres personskatteprocent, grundskyldspromille eller dækningsafgift for erhvervsejendomme for et samlet beløb svarende til ca. 350 mio. kroner. Fem kommuner hæver skatten med tilsammen ca. 200 mio. kroner. Det viser en ny opgørelse, efter at alle budgetter er vedtaget. Kampagnetilbud på Grib chancen. Tegn et års prøveabonnement på Kommunist for 100 kr. og få bladet leveret et helt år med posten! eller formuende og ikke formuende. Hadet og vreden over disse skatter er ikke blevet mindre efter SKATs erkendelse af, at statens vurderinger er fyldt med fejl. Derfor er udmeldinger om nedsættelser mødt med kyshånd af de fleste, og manglen på job får gang i bytte-bytte-købmandpolitikken. Ifølge Ugebrevet A4 har 11 kommuner sænket dækningsafgiften de seneste fem år, mens tre har hævet den. I Horsens har kommunen, erhvervslivet og den lokale fagbevægelse givet hinanden håndslag på, at hvis erhvervslivet skaffer 150 ekstra arbejdspladser om året, sænker kommunen afgiften med 1,5 promillepoint årligt, til den om fem år er afskaffet. Ringe i vandet Horsens borgmester Peter Sørensen (S) erkender dog samtidig i A4, at han ikke tror, at en afskaffelse af dækningsafgiften i sig selv vil være med til at tiltrække eller fastholde virksomheder. Afgiften er en blandt en række faktorer. For mig er det som at skabe ringe i vandet, når vi kan skabe flere Frem til 3. november ved afslutningsfesten for årets indsamling til bladet kan du få/ og tegne et års prøveabonnement for 100 kr. Det vil sige, at du kun betaler portoen for at få bladet tilsendt. Eneste betingelse er, at du betaler kontant og ikke er abonnent i forvejen. Abonnementet kan tegnes hos bladsælgere, i partiboden for Kommunistisk Parti i Danmark, hos partimedlemmer, i Bogcafeen og på kontoret Frederikssundsvej 82, Købehavn NV. arbejdspladser, siger Peter Sørensen. I Odense har byrådet vedtaget at nedsætte promillen med 1,2 point i 2014, og borgmester Anker Boye (S) ser gerne, at afgiften skal være helt væk i Men det kræver, at erhvervslivet giver en hånd med at få arbejdsløse borgere i arbejde. Borgmesteren har imidlertid ingen konkrete tal for, hvor mange der skal i arbejde, for at afgiften vil forsvinde. Færre går modsat I samme periode har tre kommuner valgt den modsatte vej og hævet afgiften. I Ringsted er afgiften steget 3,5 promillepoint til de maksimale 10 promille. Her siger viceborgmester Svend-Erik Jakobsen (S), at byrådet har hævet afgiften for at få penge i kassen. Det er en måde at skabe mulighed for at øge servicen for borgerne på. Det er et spørgsmål om, at man deler driftsomkostningerne mellem borgerne og virksomhederne. Virksomhederne får også service af kommunen ligesom borgerne. Jeg er ikke nervøs for, at det har nogen betydning for, om der er virksomheder, som ikke vil slå sig ned, eller som flytter på grund af afgiften, siger Svend-Erik Jakobsen til A4. Dækningsafgiften gav ifølge analyseinstituttet KORA i fjor knap tre milliarder kr. til kommunerne. Ifølge kommunalforsker Kurt Houlberg er der hidtil ikke er lavet nogen undersøgelser af, hvorvidt dækningsafgiften har betydning for kommunernes mulighed for at fastholde og tiltrække virksomheder. Slugte lavere grundskyld En del kommuner vil for næste år også nedsætte grundskylden. En af dem er Brøndby, der nedsætter grundskylden med 0,5 pro millepoint, og Allan Nielsen. Kommunalbestyrelsesmedlem Brøndby kommune liste Å, Borgerlisten Demokratiske Socialister det er Allan Nielsen, Demokratiske Socialister (Å), ikke helt stolt af. Alle andre var enige om det, bortset fra os, der har stærke rødder i lejer- og boligbevægelsen. Men vi valgte alligevel at gå med i et altomfattende budgetforlig, fordi vores største problem er arbejdsløshed. Og her lykkedes det at sætte to millioner ekstra af i budgettet til bekæmpelse af arbejdsløsheden. Ved at gå med i forliget har vi derudover fået penge til fritidsjob til unge, øget lokal borgerservice i bydelene samt bosættelsespolitik. Der er i øvrigt også blevet penge til at ansætte elever i kommunen og en ekstra boligsocial gademedarbejder, siger Allan Nielsen. Han finder, at det er gode signaler i et budget, der samlet set ikke indeholder nedskæringer. Det sidste har været afgørende for, at vi slugte kamelen med nedsættelsen af grundskylden. Det er en unødvendig million-gave til erhvervslivet. Det er anslået, at husejerne hermed i snit får 40 kr. mere til rådighed om måneden. De to tredjedele af Brøndbys familier, der er lejere, må imidlertid i snit nøjes med 6-7 kr. Men da staten i 2014 dækker op til tre fjerdedele af skattenedsættelsen, er uretfærdigheden til at leve med i denne omgang, siger Allan Nielsen.

9 Nr Side 9 En anden vej for Aarhus kryds R n Kommunistisk fællesliste i Aarhus går til kommunalvalg med et godt bud på en anden vej for Aarhus kommune. Vi har spurgt Hans Nielsen, kandidat for listen, hvad der specielt ligger i en anden vej. Vi vil en kommune med en stærk velfærdssektor af høj kvalitet, hvor ingen, der har sociale, alders- og helbredsmæssige problemer, bliver ladt i stikken, hvor der er job nok på overenskomstmæssige vilkår, hvor børn og unge har høj prioritet med uddannelsespladser og praktikpladser til alle. Kommunisterne vil igen og igen minde byrådet om den almindelige befolknings behov. Nedskæringer Aarhus har været ramt af store besparelser, fortsætter Hans. De hårdest ramte er børn og unge, kulturen og sundhed og omsorg. I 2011 mistede børne- og ungeområdet og ældreområdet hver ca. 300 ansatte, og sådan kan vi blive ved fra område til område. Social dumping Århus Kommune er en stor bygherre og arbejdsgiver. Men fagbevægelsen har konstateret, at ved et stort byggeri som f.eks. havne området er der et omfattende brug af underbetalt østeuropæisk arbejdskraft, og også tilsidesættelse af arbejdsmiljøregler. Kommunen påstår, den opfylder internationale konventioner om lige betaling, men kommunisterne siger: Ikke godt nok! Udnyttelsen af udenlandsk arbejdskraft, mens danske bygningsarbejdere går arbejdsløse, er social dumping og skal stoppes! Oprør mod EU-politik En anden vej for Aarhus forudsætter et opgør med den politik, der blindt følger EU s nedskæringspolitik. Vi står for et kommunalt oprør mod budgetloven og EU-styring af kommunens økonomi. Vi mener, at velfærden skal udvikles ikke afvikles, og at det kan lade sig gøre. Husk på, at al forandring starter nedefra, når de, der var tiltænkt tilskuerens rolle, træder ind på scenen. Hans Nielsen, kandidat på Kommunistisk Fællesliste, Aarhus kommune og listen Kommunisterne, liste R, Region Midtjylland Region Midtjylland Manipulerende valgindsats målrettet ungdommen n Kommunistisk Parti i Danmark stiller op til regionsvalget med listebetegnelsen Kommunisterne liste R rigtige røde. Partiet har opstillet tre kandidater, Kim Holm, reparatør, Uldum, Inge Høgh, køkkenarbejder, Silkeborg, og Hans Nielsen, smed, Aarhus. Kandidaterne har bl.a. medvirket i et koncept målrettet førstegangsvælgere, et koncept, de vurderer som manipulation for at få de unge til at prioritere opgaver og krav ud fra et princip om, at skal noget løses, så skal andet ikke løses. Dilemma-film Regionen har udvalgt ti uddannelsessteder spredt ud over hele Region Midtjylland, hvor Kommunisterne sidder i panel med fire andre partier. Konceptet går ud på, at de skal tage stilling til fire dilemmafilm. Hvert dilemma behandles for sig, og man skal tage stil- Kommunal- og regionsrådsvalg 2013 De vælg Rigtige kommunister Røde! Kim Holm Inge Høgh ling til, om man vil det ene eller det andet. Så stemmer de unge via mobiltelefon på enten A eller B, hvorefter kandidaterne melder, hvad de vil satse på, og får et minut til at uddybe, hvorfor valget faldt på det, man nu har sagt. Så kan de unge stille spørgsmål, igen via mobil, og en moderator (ordstyrer) dirigerer så debatten og bestemmer, hvornår debatten er ovre, hvorefter de unge stemmer igen for at se på, om argumenterne har rykket på stemmeafgivningen. Skadestuer eller kræftbehandling? De fire dilemmafilm handler om 1. Frafaldstruede kontra elite 2. Kortere ventetid på skadestuer kontra kræftbehandling. 3. Ungecafeer for langtidssyge kontra indsats mod spiseforstyrrelser. 4. Bedre offentlig transport kontra flere arbejdspladser. Det er absurde problemstillinger. F.eks. kan du vælge flere arbejdspladser, men så kan du ikke få offentlig transport til disse arbejdspladser Kommunisterne har alligevel valgt at deltage og er således tvunget til at vælge et af dilemmaerne. Det betyder jo så, at vi i forklaringsrunden og under debatten må forklare, at Danmark er et rigt land, og vi accepterer ikke at regionspolitikerne skal vælge mellem pest eller kolera, bare fordi regionen bøjer sig for regeringens budgetloft, dikteret af EU s korstog mod befolkningens skattebetalte rettigheder. Kommunisterne i region Midtjylland kæmper for, at de krav og behov, der er i regionen, bliver opfyldt, og at der bliver afsat den hertil nødvendige økonomi. Kommunisternes spidskandidat medvirker i et tv-program, som DR-MidtVest sender i samarbejde med TV 2 Østjylland, hvor alle spidskandidater fra de opstillede partier skal debattere. Programmet vises på begge kanaler den 10. november. Kommunisterne opstiller i Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Emil Olsen, murersvend Medlem af landsledelsen og formand for 3F Ungdom Aalborg Region Hovedstaden Sæt x ved liste R, Kommunisterne. Rigtige Røde står vagt om profitfri velfærd Brian Olsen, murersvend Medlem af landsledelsen og forretningsudvalget i KPiD n Stem ægte rødt sæt kryds ved LISTE R Kommunistisk Parti i Danmark. Stem på et ægte arbejderparti til kommunal- og regionsrådsvalget. Kun ved at stemme på og styrke Kommunistisk Parti i Danmark vil vi sammen kunne frigøre os af regeringens stramme EU-dikterede styring af de offentlige budgetter. Det kommunale selvstyre er ikke-eksisterende, men dikteret af Kommunernes Landsforening (KL), regeringen, Folketinget og det kapitalistiske systems redskab EU. Regionerne er ligeledes frataget enhver form for selvstyre, da økonomien også her styres fra Christiansborg og Bruxelles. Kommunistisk Parti i Danmark vil kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt kæmpe arbejderklassens sag imod EU og imod det kapitalistiske system i vores stædige kamp for socialisme. n Listen har 18 kandidater, fra København: Amager, Christianshavn, Indre By, Nordvest, Valby, Vanløse, Østerbro. Fra kommunerne: Albertslund, Ballerup, Dragør, Frederikssund, Herlev, Tårnby, Værløse.

10 Side 10 Nr fra videnskabens verden Af Martin Jensen WFTU s ungdomslejr på Cypern Dobbelte regnbuer For at få en regnbue skal der være vanddråber i den nederste del af atmosfæren. Disse vanddråber opfører sig som små spejle, der reflekterer det lys, der rammer dem. Sollys består kort fortalt af partikler, som bevæger sig i forskellige bølgelængder. Tilsammen udgør bølgelængderne det hvide gennemsigtige lys, som vi kender det. Når det hvide sollys rammer regndråbernes overflade, så brydes sollysets bølger op i farver. Hver farve repræsenterer lyspartikler med en bestemt bølgelængde. Regnbuer sender kun lyset tilbage til os i en helt bestemt vinkel, nemlig 40,6 grader for blåt og violet lys og 42,3 grader for rødt fra den linje, der går igennem os, når vi har Solen i ryggen. Men en gang imellem kan man være så heldig at se to regnbuer på en gang, fordi der opstår en sekundær regnbue. Det sker ved, at den primære regnbue spejles ind i regndråberne. Den sekundære regnbue vil være en afspejling af den primære regnbue, og derfor vil farverne også være spejlvendte. Det lyder måske lidt indviklet, men man kan jo også nøjes med at nyde det smukke resultat. Sidestik Midt under en løbetur får man pludselig en stikkende smerte lige under ribbenene i den ene eller anden side. Man kender ikke årsagen til fænomenet, men der er flere teorier. Nogle mener, det kan være, at de ledbånd, der binder mellemgulvet til rygsøjlen, bliver trætte. Mellemgulvet er en vigtig åndedrætsmuskel. Når vi spænder mavemusklerne, kan det medføre træthed i bugmusklen og i ledbåndene, og det kan måske give sidestik. Der er mange andre teorier om, hvad sidestik er. Der er ikke noget endegyldigt svar på spørgsmålet. Men man kan komme langt ved at lytte til sin egen krop. Man må prøve sig lidt frem og finde ud af, hvor meget man for eksempel kan fylde i sin mave før en løbetur uden at få sidestik. Tissetrang Man skal ikke gå og holde sig, når tissetrangen melder sig. Gør man det regelmæssigt eller i lang tid ad gangen, kan det lede til skader på blæren og på nyrerne. Faktisk bør man få tømt sin blære hver tredje til fjerde time. Urinblæren er en muskel, som sidder i tæt forbindelse til nyren. Urinblæren kan rumme cirka 350 til 450 milliliter urin hos en voksen. Når væskemængden når op på det niveau, registrerer nogle føleceller i blæren, hvor udspilet den er blevet. Hjernen reagerer ved at sende to signaler tilbage. Det ene signal fortæller blærehalsen, at den skal slappe af, og det andet, at blæremusklen skal trække sig sammen. Hvis man holder sig alt for længe, kan det give skader på musklen, blærehalsen og i sidste ende nyrerne. Nyrerne renser blodet for affaldsstoffer, der sendes til urinblæren. Urinen indeholder bakterier der hvis de ikke skylles ud kan medføre infektioner. Internationalt møde for den klassebevidste ungdom på Cypern n I dagene fra den 9. til den 13. september havde WFTU indbudt til sin første ungdomslejr. Som et led i WFTU s arbejde med at uddanne og samle den klasse-bevidste ungdom var 30 unge fra 19 lande mødt op til en uges ferie med indhold. En blandet flok havde meldt deres ankomst. Alt fra jernbanearbejdere fra England til lærere fra Libanon og ingeniører fra olieproduktionen i Sudan var samlet en uge på Cypern. Fagforeningen PEO stod for programmet i sin kursusejendom i den lille by Pervolia uden for Larnaca. Selv om Cypern i 1960 blev uafhængigt af England, har det cypriotiske folk endnu ikke haft mulighed for at leve selvstændigt i fred og harmoni mellem øens to dominerende folkeslag: grækere og tyrkere. Selv om den generelle stemning blandt de to samfund på øen er for ét Cypern, er der fra forskellige politiske instanser stor interesse i, at disse to befolkningsgrupper ikke opnår enhed. Selvom partiet AKEL lige fra starten sammen med PEO har været stabilt og principfast i det cypriotiske folks kamp for en udelt ø, har højre- og venstreorienterede kræfter flagret frem og tilbage siden 1974 i deres forsøg på at forvirre øens befolkning. Selv om der opnås enighed om en udelt ø, kan det cypriotiske folk ikke forvente sikkerhed for fred. På grund af Cyperns beliggenhed op til Afrika og Mellemøsten har NATO stor interesse i øen, hvor militæralliancen har to aktive militærbaser, berettede de cypriotiske kammerater. Ugen startede da også med en demonstration i Nicosia mod, at Cypern skal bruges til et angreb på Syrien. Formålet med, at WFTU er begyndt at organisere ungdomslejre, er at klassebevidste unge kan mødes i afslappende omgivelser for at udveksle ideer og erfaringer. Det må siges at have ramt plet. Dagene gik med afslapning ved stranden eller ved poolen, som lå midt i PEO s kursusejendom i Pervolia. Ej heller at forglemme var de gode aftenstunder med sjov og spas til langt ud på de sene nattetimer. Men når den klassebevidste ungdom mødes, er der også seriøsitet blandet ind i programmet. Hvert land skulle berette om den aktuelle situation hjemme. Overalt, om det var i Sydafrika, Grækenland eller i Danmark, kunne vi konstatere, at det er ungdommen, som betaler den højeste pris for kapitalismens brutale magtudøvelse i form af arbejdsløshed og alle de følger, den medfører. Det var værd at notere i oplægget fra kammeraten fra Tjekkiet, at i et land, som har været socialistisk og er blevet drevet over i kapitalisme, har det ikke ført til et bedre liv for det tjekkiske folk; det har ikke kunnet give befolkningen de mest basale ting som arbejde, social sikkerhed og deslige. Indførelsen af kapitalisme har faktisk betydet væsentligere dårligere forhold for den tjekkiske arbejderklasse. I dag lever der flere menneske på gaden i Prag, end der gør i London samtidig med, at mennesker er uden arbejde ud af en befolkning på 3,7 mio. indbyggere. Vi kunne konkludere, at der er behov for, at der bliver lavet grundlæggende om på magtforholdene. Vi må stille det samfund til ansvar, der er skyld i den høje arbejdsløshed, nemlig det kapitalistiske. Ligeledes må vi gøre det klart for enhver, hvem det er, man skal holde med, og hvem man ikke skal holde med. Hvem er det, vi skal have enhed med? Er det med virksomhederne, eller er det med arbejderne? Dette er højaktuelt i en tid, hvor anti-kommunismen nærmest har frit løb og alle opnåede resultater for arbejderklassen bliver fejet af bordet uden protester. Kapitalismen viser nu sine historiske begrænsninger og har nået sit maksimum. Den er ikke i stand til at give mere til arbejderklassen. Derfor gav vi den klassebevidste ungdom, som mødtes på Cypern håndslag på, at vi ikke vil leve et helt liv i kapitalisme med udbytning. Unikt fund I takt med, at isen slipper sit tag i de norske fjelde, dukker nyt kildemateriale frem under isen. Stort set hvert år frilægges der ved isafsmeltning områder, som ikke har været isfrie siden middelalderen, jernalderen og endda længere tilbage. Arkæologer, der var oppe ved gletsjeren Lendbreen i Oppland i Norge, fandt ved et nyligt afsmeltet område en tøjbylt. Med en kulstof-14 analyse viste det sig, at det var en tunika, der stammede fra yngre romersk jernalder. Tunikaen har ingen knapper eller andre lukkemidler, den blev simpelthen trukket over hovedet. Det er en klædetype, der er fundet andre steder i Norden, og det kaster nyt lys over forbindelserne mellem folkene. Den globale opvarmning er altså ikke kun negativ. I hvert fald jubler arkæologerne over de nye muligheder for at gøre unikke fund. Konferencens deltagere under en pause. Emil står i midten af næstbagerste række (komfoto)

11 Nr Side 11 Kommunistisk modoffensiv Kommunistiske partier i hele Europa i fælles kamp mod EU Af Betty Frydensbjerg Carlsson n På den årlige konference for Europas kommunistiske partier i oktober dannedes et fælles initiativ mod EU. Formålet er at styrke og koordinere kampen mod EU. I arbejdsgrundlaget understreges det, at EU er en overstatslig institution til gavn for monopolerne, for koncentration og centralisering af kapital, hvilket forstærker EU s karakter som en økonomisk, politisk og militær imperialistisk blok. EU intensiverer oprustning og autoritær styring og begrænser suveræne rettigheder, påpeger initiativet. En anden vej Den politik, som EU gennemfører i medlemslandene, står i modsætning til arbejderklassen og de folkelige lag, men der findes en anden udviklingsvej end EU s, siger partierne bag initiativet en vej, der sikrer social fremgang, velstand til folkene, demokratiske rettigheder, ligeværdigt samarbejde, fred og socialisme. Vi står for ethvert folks ret til selv at vælge sin egen suveræne udviklingsvej, hedder det videre i arbejdsgrundlaget. Det gælder også retten til at frigøre sig fra EU s og NATOs snærende bånd, og retten til at vælge socialismen som samfundssystem. Ingen reform mulig EU kan ikke reformeres til gavn for arbejderne. Det strider mod unionens grundlag og formål. EU skal bekæmpes nationalt og i fællesskab. Derfor er initiativets kommunistiske partier ikke medlemmer af eksisterende europæiske partier som f.eks. det parti, der i EU betegnes som Partiet for Europas Venstrefløj. Det betyder ikke, at partierne ikke deltager i valg til EUparlamentet, men at de valgte medlemmers hovedopgave er at styrke den folkelige kamp mod EU og dets interesser og rettigheder. Ud over at koordinere aktiviteter og solidaritet vil initiativet bidrage til undersøgelser og studier af EU s politiske linje og dets virkninger for arbejdernes og folkenes liv, sådan som det er opridset i dets struktur, Initiativer Initiativet mod EU valgte på mødet et sekretariat og går omgående i gang med arbejdet. Det gælder blandt andet forberedelse til EU-topmødet i december, som vil behandle en revision af EU s fælles sikkerheds-og forsvarspolitik. Kommunistisk Parti i Danmark er med i det kommunistiske initiativ, og vi vil bidrage med de mange erfaringer, vi har høstet gennem årtiers kamp mod løgne og manipulationer for at få danskerne til at bøje sig for stormonopolernes diktatur. Konferencen vedtog i øvrigt nedenstående fælles udtalelse. Fælles udtalelse fra de europæiske kommunistiske partiers og arbejderpartiers møde i Bruxelles den 30. september 2013 n De europæiske kommunistiske partier og arbejderpartier, der den 30. september 2013 samledes til de europæiske kommunisters møde i Bruxelles, retter en militant opfordring til arbejderklassen, de folkelige lag og ungdommen og understreger, at disse grupper må spille hovedrollen, hvis det arbejdende folks bevægelse skal blive effektiv og antage massedimensioner. Dette er en opfordring til at reagere beslutsomt og militant på den altomfattende offensiv, der rettes mod folket af kapitalens kræfter og af regeringer, der tjener de store forretningskorporationers interesser og profitmuligheder. Folkenes erfaringer viser klart, at EU er monopolernes union, og at den i sin strategi går den europæiske kapitals ærinde. Familierne i arbejderklassen og de folkelige lag står ansigt til ansigt med de smertelige følger af borgerligt styre og de socialdemokratiske partiers og regeringers folkefjendtlige politiske linje. Arbejdsløsheden plager millioner af arbejdere og rammer især de unge og kvinderne. Løse ansættelsesformer udbredes uophørligt, mens kollektive overenskomster, sociale rettigheder og social tryghed afvikles, og fattigdommen vokser. Kapitalismen kan ikke levere løsninger på folkets problemer. Den har overskredet sin historiske levetid og er et råddent udbyttersystem, der ikke mere kan rettes op på. Folkenes kamp vil være virkningsfuld i det omfang, som den er rettet mod at omstyrte dette system. Det påhviler arbejderne beslutsomt at fordømme imperialistiske krige, undertrykkelsespolitik, antikommunisme og fascistiske organisationers forbryderiske aktiviteter. Vores partier intensiverer deres kamp mod socialdemokratisme og opportunisme og vier deres kræfter til at forstærke folkets kamp, udvikle arbejderklassesolidaritet, fortsat organisere arbejderklassen og opbygge en folkelig alliance i samfundet, så kampen for afskaffelse af den kapitalistiske udbytning kan blive mere effektiv og arbejderne kan nyde godt af den rigdom, de producerer. Socialismen kan ikke længere udsættes! Østrigs Arbejderparti Hvideruslands Kommunistiske Arbejderparti Belgiens Arbejderparti Bulgariens Kommunistiske Samling Storbritanniens Ny Kommunistiske Parti AKEL Tjekkiets Kommunistiske Parti (Komunistická strana Cech a Moravy) Danmarks Kommunistiske Parti Kommunistisk Parti i Danmark Den Kommunistiske Genfødsels Pol i Frankrig Revolutionære Kommunisters Samling i Frankrig Georgiens Forenede Kommunistparti Grækenlands Kommunistiske Parti Ungarns Arbejderparti Irlands Arbejderparti Italiens Venstrekommunistiske Folkeparti Italiens Kommunistiske Parti Letlands Socialistiske Parti Litauens Socialistiske Folkeparti Luxemburgs Kommunistiske Parti Maltas Kommunistiske Parti Den Folkelige Modstand i Moldova Nederlandenes Ny Kommunistiske Parti Norges Kommunistiske Parti Ruslands Kommunistiske Arbejderparti Sovjetunionens Kommunistiske Parti Jugoslaviens Ny Kommunistiske Parti Slovakiets Kommunistiske Parti Spaniens Folks Kommunistiske Parti Tyrkiets Kommunistiske Parti

12 Side 12 Nr Portræt af Peter Abrahamsen Af Margit Andersen n Selvbiografier er normalt noget, man skriver, når man har afsluttet sit aktive liv og nærmer sig den evige hvile. Derfor er portrætbogen om Peter Abrahamsen heller ikke en selvbiografi, men et portræt tegnet af hans kone, journalisten Abelone Glahn, hvor hovedpersonen dog får rig lejlighed til at give sit besyv med. Han er nemlig slet ikke stået af endnu. Her fortælles om Peters liv og levned fra ungt rockidol med højt pandehår og anderumpe (den gang under navnet Peter Abrams) til den senere fortolker af bl.a. digtere som Dan Andersson, Jeppe Aakjær og B.S. Ingemann, men også om udviklingen i dansk populærmusik fra 50 erne og frem til i dag, hvor der lige bliver sparket en analyse af den standende musikpolitik ind. Der er meget at berette, for det drejer sig om en driftig herre, der altid har haft mange jern i ilden, nogle på fuldt blus, mens andre stod på vågeblus, indtil det blev deres tid, men uanset hvad altid drevet frem af trangen til at meddele, hvad der har ligget ham på sinde, og hvad han har fundet spændende. Lad os bare opremse: sanger, digter, komponist, reklamemand, bookingagent, radio- og tvmedarbejder, pladeselskabsdirektør, krimiforfatter og delikatessehandler inden for cajunspecialiteter m.v. Ikke kun cajunmad, men cajunkulturen som sådan står Peters hjerte nær og bliver tilgodeset med en interessant redegørelse. Det årelange tætte samarbejde med Carl Scharnberg, hvor Peter satte musik til Carls digte, som de sammen turnerede rundt med, får selvfølgelig også sin plads, ligesom det politiske tilhørsforhold til DKP. Peter savner stadig indsamlingsfesterne, for ikke at tale om Land og Folk-festivalerne, men som han udtaler om møder i den ene eller anden sammenhæng med gamle kammerater efter partisplittelsen: Vi har stadig et bånd i det, vi havde sammen. I dag er Peter nået til skelsår og alder, har passeret de 70 år, men har ikke af den grund tænkt sig at ophøre med sine musikalske aktiviteter. Trangen til at meddele sig er der stadig, og der er masser af kulturelt guld, som han har lyst til at trække frem og opdatere til den tid, vi nu lever i. Både indenlandsk og udenlandsk stof som f.eks. den portugisiske fadomusik, der med sit udtryk for længsel og smerte taler til hans sentimentale jeg. For et stykke tid siden var han ude for en slags åbenbaring; han så bogstaveligt talt lyset, og uden at han er blevet religiøs af denne metafysiske oplevelse, så har den givet ham en indre ro og styrke til at blive gammel uden at miste lysten til at se fremad. Bogens skildring af musiklivets udvikling kan for en ignorant på det område være en smule for grundig, men sikkert ikke for mange andre, og som helhed er den, uden at blive for privat, et velkomponeret portræt af en aktiv og engageret kunstner og en omsorgsfuld familiefader en konstellation der ellers ikke altid ligger lige for. Bogen skal også roses for mange fine illustrationer og for, at der er sørget for kildeangivelser, diskografi og navneregister. Abelone Glahn: Man skal jo starte et sted Peter Abrahamsen fortæller om sit liv Forlaget Sohn. 345 sider. 300 kroner. Politik uden perspektiv Af Margit Andersen n Omslaget på Lone Aburas tredje roman ligner, med en rød knyttet næve på hvid baggrund, noget fra Røde Mor, og så hedder den oven i købet Politisk Roman. Det tegner jo godt, og politisk er den på sin vis også, men på en deprimerende, perspektivløs måde. Hvor forfatteren i sine tidligere romaner var humoristisk, er hun her sort satirisk. Satiren går ud over en middelklassefamilie og dens omgangskreds, der har erstattet ungdommens revolutionære tilbøjeligheder med en doven salonsocialisme. Det gælder dog ikke Rebecca, der underviser på et VUC-center og er helt upolitisk, og som kun interesserer sig for sig selv og sin vrisne søn, Oscar. De bor sammen med tandlægen Robert, der går rundt med en badge, hvor der står Jeg skjuler en flygtning, og hans to døtre fra et tidligere ægteskab. Robert går ind for at handling giver forvandling, og i et forkrampet forsøg på at gøre en forskel inviterer han en illegal flygtning til at flytte ind hos familien, der ellers ikke har for meget overskud at give af, og det bliver heller ikke ligefrem nogen succes. Faktisk har den velbjærgede familie det overhovedet ikke godt. Parforholdet knaser. Rebecca er godt træt af Robert, men gider ikke begynde forfra med en anden igen og nøjes derfor med lidt uforpligtende smugsex med overboen; en af pigerne lider af en livstruende spiseforstyrrelse; og Oscar, der er vred på alt og alle, går sine egne gedulgte veje, der kan føre til hvad som helst. Vennerne har også deres problemer med bl.a. parforhold, dårlig sædkvalitet og ringe selvagtelse. Det er altsammen så velkendt og fortalt i en enkel, socialrealistisk stil, men forfatteren kan sit kram og gør almindelighederne ualmindelige ved at lade den følelseskolde Rebecca, der egentlig er en stakkel, være fortællerstemmen. Hun er den evige tilskuer, der ikke vil engagere sig i noget eller nogen, og det er med hendes kyniske øjne, vi følger den triste forestilling. Romanen er ubehagelig, men velskrevet og sikkert velment i den hensigt at sætte et spejl op foran ansigterne på dem, der kun har deres gode holdninger i munden. Lone Aburas: Politisk roman Gyldendal. 144 sider. 200 kroner

13 Nr Side 13 Saramagos sidste historie Af Margit Andersen n Hvis nogen skulle have undret sig over, hvad der blev af enhjørningen, som i historisk tid kun har eksisteret i eventyr og på gobeliner, så findes svaret i den sidste roman af den portugisiske nobelpristager José Saramago ( ). Det fine dyr med det snoede horn forsvandt fra jorden under syndfloden, fordi det ikke nåede om bord på arken. En anden interessant afsløring i bogen er, at det slet ikke var en engel, der i yderste øjeblik reddede Isak fra at blive slået ihjel af sin far, Abraham, men derimod brodermorderen, Kain, idet englen var blevet forsinket pga. en maskinskade i den ene vinge. Allerede i 1991 lagde Saramago sig voldsomt ud med den katolske kirke efter sin udlægning af det nye testamente i romanen Jesusevangeliet, og med Kain, som udkom i 2009, sikrede han sig i hvert fald, at himlens port blev hermetisk lukket for ham. Her er det det gamle testamente, den bibelstærke Saramago tager under behandling på sin finurlige og provokerende facon, og allerede på første side er tonen lagt an ved, at der under et citat fra Hebræerbrevet står Meningsløshedens Bog. Men det, der skildres i Biblen, er ifølge forfatteren ikke kun meningsløst, men et stort, blodigt slagteri iscenesat af en forfængelig, opblæst og i realiteten vanvittig despot, der ikke kan få nok af at bevise sin magt. Meget kronologisk begyndes der med uddrivelsen af Paradis og derefter Kains mord på Abel. Derefter går der ged i kronologien, for Kain bliver vores reporter til mange af de følgende store dramaer som f.eks. sprogforbistringen omkring bygningen af Babelstårnet, ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra, slaget om Jeriko, syndfloden og dansen om guldkalven, og for øvrigt kommer de heller ikke i den rigtige rækkefølge. Det hele iscenesat af Gud for at afprøve folk og få bekræftet sin magt uden hensyn til, om hans straf også rammer uskyldige. Hans folk skal bare underkaste sig ordene: Herren gav og herren tog, velsignet være hans navn og Herrens veje er uransagelige. At Kain oplever alle disse misgerninger, burde ikke tidsmæssigt være muligt, men for det første kunne man i biblen blive 930 år og stadig være fødedygtig, og for det andet er Kain udstyret med en evne til at springe rundt i alle nutider, det være sig førnutid, nutid og førfremtidsnutid. Men ligesom Lucifer satte sig op mod Gud, gør Kain det også til sidst, da han synes, at nu kan det være nok. At ateisten og kommunisten Saramago er så optaget af denne meningsløshedens bog, kan have flere grunde, bl.a. katolicismens magt i Portugal, men også at biblen, som visse af vore hjemlige politikere ynder at påpege, er en væsentlig del af vestens kulturarv. På små 150 sider påviser han her, at hvis koranen er en bog, der opildner til vold og had, så kan biblen snildt klare sig i den konkurrence. Hvordan den igennem tiderne har været brugt til at få folk til at bøje nakken og været en undskyldning for krige og forfølgelser. Og selvfølgelig lusker forfatteren også helt aktuelle sager ind i den, som da han beskriver et slag, hvor israelitterne dræber i tusindvis af mennesker, mens deres fører går amok, fordi han mister 36 af sine soldater. Den slags proportionsforvrængninger ser vi jo stadig. Selv begrunder Saramago sin emne med, at historien om mennesket er historien om dets tvister med gud, for hverken han forstår os eller vi ham. Kain er altså Saramagos sidste lille, fine historie om os, om det vi har været det vi er det vi kunne være blevet. José Saramago: Kain Oversat af Tine Lykke Prado Samleren. 148 sider. 300 kroner. Skitser fra vendelbooprør Af John Poulsen n I 1936 malede Niels Larsen Stevns ( ) seks store freskoer med motiver fra vendelboernes historie til læsesalen i Centralbiblioteket i Hjørring. I dag er der ikke længere bibliotek i lokalerne, men en sparekasse, men det er stadig muligt at se dem i åbningstiden. De seks billeder skildrer henholdsvis bøndernes kamp under Skipper Clements ledelse imod adelshæren i 1534 og Lars Dyrskjøts ( ) og vendelboernes kamp imod de svenske besættelsestropper i Men inden det kom så langt, gjorde Larsens Stevns grundige studier forskellige steder i Vendsyssel, hvor Skitse: Niels Larsen Stevns Slaget ved Svenstrup Mose ( ) Randers Kunstmuseum. han malede de steder, hvor begivenhederne havde fundet sted. For at sikre sig, at det blev så historisk korrekt som muligt, aflagde han også flittigt besøg på museer for at studere bl.a. klædedragter og våben. I to år var han optaget af forstudierne, og det var, som han selv har udtrykt det, det største arbejde. Alle de mange skitser, fotos mv. kan nu ses på udstillingen Niels Larsens Stevns Slagmaleri på KØS i Køge. Den har tidligere været vist på Vendsyssel Kunstmuseum, som foruden en stor samling af hans arbejder også har et Niels Larsens Stevns Videnscenter. Takket være et stort arbejde af Mikael Wivel er det lykkedes at skabe en omfattende og meget interessant udstilling. Han har i mange år beskæftiget sig med Larsen Stevns og skrevet en meget læseværdig doktordisputats om ham. Til udstillingen er udgivet et katalog med en større artikel af Mikael Wivel og gengivelser af mange af de udstillede arbejder og genstande. Foto: Erik Høybye Niels Larsen Stevns Slagmaleri. KØS, Køge. Indtil 23. februar 2014

14 Side 14 Nr Nyt fra Carl Scharnbergs uofficielle fond n Tidligere efterretningsofficer Anders Koustrup Kærgaard har modtaget fondens særlige whistleblowerpris, der første gang blev uddelt i 2005 til tidligere efterretningsofficer Frank Grevil. Anders Koustrup Kærgaard trådte i efteråret 2012 frem med en videooptagelse, der dokumenterede, at danske soldater i 2004 under den såkaldte dansk-ledede operation Green Desert overværede mishandling af irakiske fanger et overgreb, som forsvaret benægtede eksistensen af. Efterfølgende er Anders Koustrup Kærgaard i Byretten i april 2013 dømt til at betale, hvad der svarer til ugebøder a 500 kr. i et tidsrum af 6 måneder, eller til han har afgivet oplysning om identiteten på den person, der i starten af 2005 i Irak til ham afleverede et videobånd. Det nægter Anders Koustrup Kærgaard. På selve dagen for prisoverrækkelsen stadfæstede Østre Landsret Byrettens dom. Denne sag viser i sin absurditet, at en mand, der tager sin vidnepligt alvorligt, på det alvorligste bliver forfulgt af systemet. For Anders Koustrup Kærgaard blev forsvarets fortielser og løgne for meget. Samvittigheden og det personlige mod vandt. Demokratier har brug for mennesker som Anders Koustrup Kærgaard, og derfor får han Scharnbergfondens whistleblowerpris, udtalte Kjeld Richter-Mikkelsen fra fondens bestyrelse under overrækkelsen. Årets anden prismodtager fra fonden var fredsministerium.dk, der opstod i 2012 som et samarbejde mellem p.t. 17 fredsbevægelser og grupper. Fredssamarbejdet arbejder for at fokusere på oprettelse af et fredsministerium i statens regi, så befolkningen kan få reelle alternativer til den militaristiske udenrigspolitik, som Fogh-generationen har ført i alt for mange år. Desuden ønsker fredsministerium.dk fokus på et Danmark, som i fremtiden ikke skal løse internationale konflikter med militær magt, men med fredelige midler og metoder, som blandt andet konfliktløsning, stjerne-diplomati og humanitær hjælp. jm Aldrig mere en Krystalnat! Fakkelmanifestation på Nytorv kl. 17 Krystalnatmøde kl i Grundtvigshus, Studiestræde 38 TALERE OG MUSIK Hans Goldstein, øjenvidne fra Wien 1938, Holger Kallehauge (Landsforeningen af Polio-, Trafikog Ulykkesskadede), Lars Petersen (Socialpædagogerne Storkøbenhavn) og Rebekka Abildtrup Hansen (3F Ungdom) Musik: Channe Nussbaum Trio MØDELEDER Per Olsen, Byggefagenes Samvirke I GRUNDTVIGSHUS Ferenz Orosz fra Raul Wallenberg Selskabet i Ungarn, og Finn Schwartz, formand for Mosaisk Troessamfund. Mødeleder: Danielle Pröschold, Landsforeningen LEV Musik: Lior Kojo og Goldschmidts Børnekor. Arrangør: Krystalnatinitiativet Lige ret - ligeværd for alle Nej til chikane og forskelsbehandling Nej til racisme 9. november Mindeord Svetlana Konkova, som er kendt af mange danskere, afgik ved døden på et hospital i Moskva den 17. oktober efter lang tids sygdom, og hun blev bisat den 20. ds. Jeg forsøger at sende en hilsen til de efterladte. Æret være hendes minde. Jørgen Madsen Indsamlingsfest Til fordel for KOMMUNIST Lørdag den 2. november kl i Murergårdens festlokaler Korsgade 9 11 (gennem porten). Dørene åbnes kl. 16:00 Stor buffet, lotteri auktion banko Drikkevarer til populære indsamlingspriser Festtaler: Cuba-Jørgen. Musik: Pelle Voigt Pris: kr. 100,- Tilmelding til Arne Cheller senest 31. oktober eller KPiD Indre by afdeling Mortens And hos Henning Grønvold Den 23. november 2013 kl Pris 150 kr. drikkevarer købes særskilt. Vi mødes traditionen tro til Hennings lækre andesteg, dessert, kaffe og kage. Hvad med en lækker æggekage? Vi håber, alle møder talstærkt op til en sædvanlig dejlig aften med hygge, sang, lotteri og gevinster. Fin Alfred vil igen i år underholde os med sang og musik hvad mere kan vi så ønske for en dejlig dag. Vi mødes på Rotterdam Alle 20, Dragør. Fra byen går bus nr. 33 ud til endestationen ved Nøragersmindevej. Stå af der og gå de sidste 10 minutters gang. Vi glæder os til at se jer alle. På gensyn. Bladfond 2013 Bladfonden for oktober måned 2013 indgår i indsamlingen. www. kommunisterne.dk DKP og KPiD, Amagerland Tilmelding til Gerhard Wehlitz, tlf.nr eller til Jytte og Ib, tlf.nr eller mail til Tilmeld dig gerne nu eller senest den 20. november. Reparation og salg af computere kører også ud! Rantzausgade 37A, 2200 København N. Tlf Mail: Åben man. fre lør Vi ønsker alle vore kunder en god 1. maj! kulturliv Film værd at se Den store skønhed Dybet Mor og søn Spise, sove, dø Nyt forlag Ved et pressemøde i midten af oktober i Folkets Hus i Stengade blev et nyt forlag holdt over dåben, Forlaget Nemo. På pressemødet fortalte man om de planlagte udgivelser, som omfatter to billedbøger af Hans Scherfig, som han oprindeligt forærede til sin datter Christine og sit barnebarn Lukas. Lukas Bog bliver anmeldt andet steds i bladet. Den tredje planlagte udgivelse er en række private breve fra de tre brødre Harald, Kai og Aage Nielsen, der cyklede til Paris for at melde sig som frivillige i den spanske borgerkrig. Brevene, der aldrig tidligere har været offentliggjort, giver et unikt indblik i de tanker, de tre brødre gjorde sig i forhold til den politiske og antifascistiske kamp, de deltog i. Dom over død mand På forårets københavnske filmfestival vistes den svenske instruktør Jan Troells film Dom over død mand med Jesper Christensen i hovedrollen som Torgny Segersted, der var chefredaktør af Göteborgs Handels- og Sjöfarts- Tidning. Desværre var der ingen danske filmdistributører, der ønskede at importere den, så Cinemateket skal have ros for, at de nu giver publikum mulighed for at se filmen i slutningen af november. Manuskriptet er skrevet af Jan Troell og Klaus Rifbjerg og er baseret på den virkelige historie om Torgny Segerstedt, der var en af de mest fremtrædende svenske journalister i det 20. århundrede. Han kæmpede en enmandskamp mod Hitler indtil sin død i 1945 og gjorde alt for at punktere Sveriges neutrale position i krigen, selv om både den svenske konge og statsminister forsøgte at få ham til at nedtone sin heftige retorik. Spilledatoerne kan findes på

15 Nr Side 15 Indsamling 2013: Så går spurten ind n Med et resultat på 49 % af målet på kroner den 4. indsamlingsuge er målet i sigte. Et par afdelinger må nok gøre en ekstraordinær indsats, hvis de da ikke har gemt til slutspurten. Men en foreløbig tak fra indsamlingskontoret til abonnenter og afdelinger for støttebeløb og indsats. Stor afslutningsfest Traditionen tro slutter indsamlingen med en stor fest med koncert og auktion. Samtidig kan Kommunistisk Parti i Danmark fejre sin 20 års stiftelsesdag. Årets indsamlingsfest Mikael Wiehe Oktoberkoret kl Festtaler: Formand for Kommunistisk Parti i Danmark Betty Frydensbjerg Carlsson Søndag den 3. nov dørene åbens kl Pris 120,00 kr. Billetter: tlf Fagforeningen, Peter Ipsens Allé 26, 2400 Kbh. NV Mad, drikkevarer, lotteri, stor auktion Michael Wiehe har lige fejret 50 års jubilæum og er aktuel med ny pladeudgivelse Isolde, udkommet 11. september. Køb billetter på kontoret Frederikssundsvej 82, København NV, eller ring og bestil på ovennævnte numre. Eventuelle restbilletter kan købes ved indgangen til festen. Auktionen Som det ligeledes er tradition på sidste afregningsdag i København, afholdes der stor auktion med mange gode ting under hammeren. Alle kan bidrage med ting og sager til auktionen. Salgsbeløbet tilskrives giveren. Hvis du har sager til auktionen, skal dette meddeles til Preben Fogelstrøm, tlf senest torsdag den 31. oktober. Dette kan du blandt andet erhverve dig på auktionen: Fanespids. Billeder: Ib Spang Olsen. Signeret

16 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10. November 2013 Pris kr. 10,- Kommunist, Frederikssundsvej 82, 2400 København NV En gave fra Hans Scherfig Af Margit Andersen n Det nyfødte forlag Nemo lægger flot ud med Hans Scherfigs sidste bog, som hidtil kun har eksisteret i et privat eksemplar. Lukas Bog hedder den, og den blev lavet som en julegave til Scherfigs barnebarn i Som barn lavede Scherfig collager af de tryksager, som hans far kom hjem med fra det trykkeri, han var direktør for. Den kunst vender han her tilbage til. Den smukt indbundne bog indeholder 60 sider, hvor hvert opslag, der er indrammet med sin egen farve, er som at åbne en ny skuffe i en skatkiste. Da det var en julegave, er der selvfølgelig juletræer, nisser, slæder, hjerter osv. Men julen varer jo kun til påske, så der er alt muligt andet godt at kigge på, såsom cirkusartister, musikere, dansere, dyr, fugle, insekter, fotos fra nær og fjern, klassiske malerier og nyere. I et hjørne Scherfigs kære, gamle skildpadde, et andet sted et portræt af en nydelig, ældre herre med en masse hår og skæg (gæt selv hvem), og ved siden af ham en lille nisse, der i skovbunden er fordybet i en bog. I 1940 udkom Scherfigs nok mest læste roman Det forsømte forår, der handler om, hvordan det borgerlige samfunds sorte skole stjal ungdommens iboende fantasi og livsglæde. Men allerede ca. 100 år før havde Charles Dickens taget emnet op i romanen Strenge tider, hvori han kritiserede den tids endnu mere sorte skole og manglende forståelse for, at det er lige så vigtigt at more sig som at lære syvtabellen, og at der skal være plads til fantasi, magi og poesi, hvis mennesker ikke skal blive kolde og golde. Det er derfor ikke så underligt, at Scherfig også giver denne børnenes forsvarer en plads i bogen, siddende afslappet med sutsko på i sin stue. På skødet har han en Tommeliden og i baggrunden illustrationer fra hans romaner. Og et papirklip af H.C. Andersen skal da også med, når vi er ved dem, der kunne huske, hvordan det var at være barn. Hverken for Dickens eller Andersen var der vist Køb og læs Kommunist Abonnement: 1 år 275,- kr. 1/2 år 165,- kr. noget, der hed festlige børnefødselsdage, men nu er vi altså nået til 1978, hvor tingene trods alt har ændret sig lidt, så en festlig fødselsdagskransekage med flag og et sortiment af sodavand er er på sin plads blandt herlighederne. Vi kunne fortsætte i denne dur, men vil i stedet sænke armene og blot slå fast med syvtommersøm, at Lukas Bog vil være en fryd for voksne, der endnu har lidt tilbage af barnesindet, og at den er velegnet til at digte historier ud fra for de små dunede, som også sagtens selv kan underholde sig med at læse billederne. Så glæd jer selv og nutidens små Lukas er med at lægge den under træet i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Arbejdende fattige i Europa

Arbejdende fattige i Europa Arbejdende fattige i Europa I en del europæiske lande er det et stigende problem at flere og flere, på trods af at de er i arbejde, tjener så lidt, at de kan betegnes som arbejdende fattige. Udviklingen

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018

SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 SF S FINANSLOVS UDSPIL 2018 VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER 2 ORDFØRER/KONTAKT: VELFÆRD OG GRØN OMSTILLING FREMFOR SKATTELETTELSER SF viser her, hvordan finansloven kunne se ud, hvis

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU Oplæg på Future Greenland onsdag den 10. maj 2017 Budskaber: SLIDE 1: Værdiskabelse i bygge og anlægssektoren de største

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGET

1. BEHANDLING AF BUDGET 1. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune Kære Alle, Jeg har set frem til i dag. For i dag tager vi for alvor fat på dette års budgetforhandlinger og det er altid

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 09.30 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj-tale 2016 LO-næstformand Ejner K. Holst Godmorgen. Dejligt at se Jer godt at være her i Skanderborg. 1. maj er en af mine absolutte yndlingsdage.

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere