Førtidspension på vej ud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Førtidspension på vej ud"

Transkript

1 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 11 November 2013 Førtidspension på vej ud Flexjob-reform fører til systematisk afvisning af førtidspension Af Lilli Rodeck n Da den ny flexjob-reform trådte i kraft 1. januar 2013, blev det startskuddet til systematisk afvisning af mennesker, som ansøger om førtidspension. Flexjobreformen giver mulighed for 2 timers flexjob om ugen. Med en sådan lovtekst bliver det stort set umuligt at påvise 100 % nedsat arbejdsevne, da to timer ugentlig stort set modsvarer evnen til selv at lave kaffe eller the hjemme. Voldsomt fald Det har fået én kommune i Region Sjælland til helt at fjerne muligheden for førtidspension, eftersom Solrød Kommune ikke har tilkendt en eneste pension siden 1. januar I Region Sjælland er faldet på gennemsnitslig 69 % mod et landsgennemsnit på 66 %. Denne udvikling går især ud over ældre, som blev lovet en førtidspension, hvis de var for nedslidte til at fortsætte med at arbejde. Dertil var den grundlaget for ændring i pensionsalder og efterløn. Det er ganske smart for de offentlige kasser, fordi de penge, man modtager, mens man venter på flexjob, kun er % af højeste dagpengesats, men en stor økonomisk bet for ansøgeren Et liv i fattigdom Også kronisk syge vil opleve at skulle overleve på ydelser langt under dagpengesatsen, og da flexjob er noget nær umulige at opdrive, ender disse mennesker med så godt som ingen arbejdsevne på kontanthjælp, og med et liv i fattigdom. Det tragiske for specielt denne gruppe er, at de ofte har et stort medicinforbrug og derfor let kommer i den situation ikke at have råd til vigtig medicin. Politiske hyklere Det er ret tragikomisk, at regeringen angivelig gør det for at hjælpe disse mennesker. Regeringens tese er nemlig, at har man bare et par timers arbejde om ugen, vil ens livskvalitet øges ganske betragteligt. Hvor den påståede viden kommer fra, vides ikke. Det er svært at se en for- øgelse af livskvalitet for syge og handicappede, som må nøjes med lav ledighedsydelse og siden kontanthjælpens helvede. Usikker pension Skulle man være blandt de ganske få, som kommer gennem nøglehullet, risikerer man senere at miste sin førtidspension, hvis kommunen finder, at arbejdsevnen er blevet forbedret. Det vil nok hen over årene give kommuner mulighed for besparelser ved at ændre førtidspensionen til flexjob. Det betyder, at de få heldige mennesker, som får førtidspension, skal leve i usikkerhed, indtil de fylder 60 år. Derefter kan pensionen nemlig ikke mere stilles i bero. Bitre syge Grunden til flexjob- og førtidspensionsreformen er tydeligvis regeringens forsøg på at skabe grupper af løntrykkere til gavn for erhvervslivet. Men regeringen og kommunerne med bør være opmærksom på, at man ikke bliver mindre syg eller handicappet af at leve på sultesats, tværtimod. Ved at øge fattigdommen risikerer man snarere at skabe stor bitterhed, som ofte giver stærkt højreorienterede kræfter vind i sejlene. Historien er fyldt med eksempler på styrkelse af ultrahøjregrupper blandt de fattigste, da netop disse grupper passende udfinder syndebukke, som kan misbruges til det politiske formål at fremme fjendskab mod udlændinge og folk af anden tro end den fremherskende. Denne udvikling skal bekæmpes, og det bliver Kommunal- og regionsrådsvalg 2013 Antallet af førtidspensionister Så meget er antallet af førtidspensionister faldet med: Hele landet: 66% Region Sjælland: 69% Kommuner eksempelvis: Solrød: 100% Roskilde: 81% Lejre: 89% Køge: 82% Lolland: 82% Tallene er fra Anke styrelsen den ikke ved at skabe store grupper af fattige borgere. I programmet Folkemagt mod pengemagt har Kommunisterne en langt bedre løsning for samfundets syge, handicappede og arbejdsløse. Her kan du stemme på Kommunisterne Kommuner: Københavns kommune Århus kommune Albertslund Kommune Vesthimmerlands kommune Regioner: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland vælg kommunister

2 Side 2 Nr Leder Stem imod EU-diktater stem på kommunisterne Den 19. november er der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Ud fra den lovgivning, der ligger for sociale, uddannelsesmæssige, syge-, sundheds- og kulturelle rettigheder, er det kommuner og regioner, der skal udføre de opgaver, som lovgivningen pålægger dem. Men der følger ikke de penge med, som opgaverne og behovet kræver. Tværtimod. Budgetlov og årlige forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening, regionerne og Finansministeriet bestemmer, hvor mange penge de får til at løse opgaverne, og hvor mange penge de må bruge. De kommuner, som har penge nok til nogle af de mange uløste opgaver, må ikke bruge dem, og anlægsloftet forhindrer, at nødvendige projekter igangsættes. Det har afstedkommet den absurde kendsgerning, at en række kommuner har mange penge hobet op i kommunekassen, mens andre kommuner er fattige. Klar dig selv? Siden sidste valg har Danmark frivilligt tilsluttet sig EU s finanspagt, der blandt andet handler om, at landene gennem stram budgetstyring skal skære ned i den offentlige sektor og fremme privatisering. Det vil på den ene side sige, at private virksomheder i langt større grad skal kunne tjene penge på de rettigheder, som borgerne betaler skat til at få opfyldt, og på den anden side, at borgerne i langt højere grad selv skal betale for det, som har været en fælles rettighed, betalt over skatten. Modernisering kaldes det. Privatiseringen florerer, og brugerbetaling sniger sig ind på flere og flere områder. Jamen, siges det, folk har jo netop fået skattelettelser, så der er flere penge til rådighed til selvbetaling. Nej, alle har ikke fået skattelettelser, og privatisering og brugerbetaling vejer tungt på de laveste indtægter, især såkaldte overførselsindkomster. Kollektiv straf Brugerbetaling og private forsikringer er målet for EUsamfundet. Som en følge af Danmarks tiltrædelse af Finanspagten, vedtog Folketinget Budgetloven. Den gælder for både kommuner og regioner og sætter rammer for, hvor meget kommuner og regioner må bruge. Overtræder bare én kommune eller region påbuddet, straffes alle. Det har haft den virkning, at der er sparet langt ud over det lovgivningsmæssigt nødvendige. Derfor ligger de store beløb i flere kommuners pengekasser og venter på bedre tider. Dem kan de se langt efter. Det samme kan de arbejdsløse, der mangler et job, de unge, der mangler en læreplads, de ældre, der mangler hjælp, børnene, der har for få pædagoger, de syge på hospitalsgangene, de billøse i udkanterne, der mangler kollektiv trafik. Det vil ikke ændres. Tværtimod lanceres ved dette valg en massiv kampagne for at få folk med på, at der skal prioriteres. Ældrebyrden sparet væk Store besparelser gennemført på ældreomsorgen Af Lilli Rodeck n Siden skattestoppets indførelse i 2001 har udgifter på ældreområdet stor set holdt sig uændret. Især har de sidste fem år betydet reducerede udgifter pr. ældre. Antallet af ældre er steget med fra 2007 til 2013, men udgifterne har overordnet holdt sig på samme stade. Det betyder et fald på gennemsnitligt 20 % pr. ældre. Resultatet er, at den enkelte ældre ikke mere får samme service og hjælp som før. Enkelte kommuner har dog sparet op til 42 %. Kommunernes forklaring er, at de ældre i dag har et bedre heldbred end før. Men det lyder fantastisk, at man i løbet af fem år skulle have forbedret sundheden for så stor en befolkningsgruppe, når man ikke kan opnå samme fine resultat med resten af befolkningen. Grunden skal nok findes i regeringens stramme greb om kommunernes økonomi og den ældre medborgers tålmodighed. Sundhedsfarligt Denne besparelse er udelukkende påført ældre i eget hjem. Mange af disse er afhængige af hjælp til rengøring, personlig pleje og indkøb, og hjemmehjælpen er også ofte den eneste menneskelige kontakt for mange ældre. Men mange kommuner har især skåret i denne hjælp. Enten har de brugt optræning til selvhjulpenhed som grundlag for besparelse, eller de ældre har fået teknologi, som ikke gør arbejdet særlig godt. F.eks. tager robotstøvsugere ikke hjørner. Man skal kunne bukke sig ned for at tage den op og se godt for at kunne rense dem. Men netop robotstøvsugere har givet store besparelser i kommunerne. Nullermænd, som ligger gemt mere end tre uger, bliver sundhedsfarlige, da de bliver hjemsted for svampesporer og bakterier, som er luftbårne. Disse svampe og bakterier er sygdomsfremkaldende og kan i værste tilfælde koste livet for et svækket ældre menneske. Fordoblet antal ulykker Hjemmeplejen, som skal sikre medicin, sårpleje og forebyggelse, er også forringet. Bl.a. har man sparet på vikarer og nedsat antallet af forebyggende samtaler. Det har betydet flere fejl. I 2008 var der utilsigtede hændelser som f.eks. forkert medicin eller fald. I 2012 var der fejl ifølge Dansk Patientsikkerheds database. Det øgede antal hændelser kan skyldes, at personalet er blevet bedre til at indberette, men kan også skyldes travlhed og stress. Dog bør man bemærke, at en tiendedel af hændelserne betyder enten indlæggelse eller behandling ved egen læge. Enkelte dør dog af fejlene. Omsorgssvigt Indtil nu har besparelserne ikke ramt ældreboligerne eller plejehjem, men også her øjner kommunerne mulighed for at spare på især personale. I første omgang bortspares vikarer. Det er en trist udvikling, at ældre gennem besparelser og med hetz fra samfundet, som kalder dem ældrebyrden, risikerer at blive udsat for omsorgssvigt af det offentlige. Disse mennesker har opbygget velfærdssamfundet og skabt det Danmark, vi ser i dag. Som tak sparer vi dem tidligere i graven eller sørger for at kanalisere deres penge over i andre kommunale opgaver, så flere ældre i fremtiden sidder med valget mellem mad eller rengøring. Den udbragte mad er også udsat for besparelser, hvilket resulterer i højere og højere priser. De ældres medicin oplever også besparelser, så det i dag ikke er et ukendt problem, at ældre ikke har råd til den nødvendige medicin og ofte må forlade apoteket tomhændet. Gør oprør Men det skal ændres. Der skal gøres op med den udvikling. Kommunisterne vil ikke bøje sig for diktater, hverken fra EU eller en finansminister. Kommunisterne vil kæmpe for et kommunalt og regionalt selvstyre, der kan opkræve og afsætte de penge, der er behov for. Kommunisterne vil også kæmpe for, at Kommunernes Landsforening og regionerne ikke mere deltager i de EU-dikterede nedskæringer og forandringer, som vi så det med det udemokratiske angreb på lærernes overenskomster i foråret og efterfølgende på de praktiserende læger. Det kræver opbakning så mød op og stem på Kommunisterne. 22. årgang Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Frederikssundsvej København NV Telefon Bankkonto: Ansvarlig over for presseloven: Jørgen Madsen. Redaktion: Frederikssundsvej København NV Telefon ISSN X 12 numre årligt. Abonnement: Halvårs 165,- kr. Helårs 275,- kr. Løssalg 10,- kr. Redigering af november-num meret er afsluttet 21. okt. Afleveret til Post Danmark: 23. oktober. Deadline kommende numre: December 18. november Januar december Kommende numre afleveres til Post Danmark: December 27. november Januar december Sats: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic

3 Nr Side 3 Effektivitetens effekt De negative effekter af det effektive samfund bliver stadig tydeligere Af Betty Frydensbjerg Carlsson Kommunistisk Parti i Danmark n For at vælgerne op til denne måneds valg til kommuner og regioner let skal kunne finde den kandidat, hvis synspunkter de mest sympatiserer med, er der arrangeret en kandidatmatch på nettet, hvor vælgere og kandidater kan tage stilling til de samme udsagn. Et af udsagnene lyder: Det er en god idé at belønne sygehusafdelinger, der opnår gode resultater, med en økonomisk bonus. Hvis nogen tror, at gode resultater handler om, hvor mange patienter man helbreder, må man tro om. Det handler om effektivitet, altså om, hvor mange patienter man kan få igennem systemet, og hvor hurtigt man kan få patienten sendt hjem for at give plads til en ny. Effekten af denne effektivitet har selvfølgelig været, at antallet af indlæggelsesdage er faldet betydeligt. Til gengæld er antallet af fejlbehandlinger, dødsfald og genindlæggelser steget betragteligt. et lotteri for den arbejdsskadede, om han eller hun får behandlet sin sag ordentligt og tildeles erstatning. Er skaden af psykisk art, går det helt galt. Kun 5 % af de anmeldte skader ydes der erstatning, men her er man jo også inde i selve effektivitetens effekt, som de, der har udtænkt og krævet effektiviteten, ikke fatter noget af. En tikkende bombe kalder formanden for FTF de stressrelaterede arbejdsskader. Der mangler dokumentation, siger chefen, formentlig fordi det er uforståeligt, at årsagen netop er kravet til effektivitet. Det handler om et ekstremt arbejdstempo, krav om resultater, overarbejde, truslen om fyring og udstødelse, som er en dræber. gerne noget. Det gælder for eksempel behandlingen af sager om børnepenge, pensionister, der skal søge om tilskud, boligydelse med mere. Mens der tidligere fandtes lokale kontorer, hvor de ansatte kendte deres klienter og sagerne, sker sagsbehandlinger nu for det meste via internettet og/eller gennem telefonkommunikation med et fremmed menneske, der også er udsat for effektivitetskravet. Tidligere tiders lokale rodekontorer er blevet til Skat, hvor man ikke ved, hvorfra i landet man får en stemme i røret efter alenlang ventetid. Effektiv arbejdstid Forårets lockout og utidige regeringsindgreb mod lærernes arbejdstid var et politisk diktat om effektivitetssystemets indførelse i skolerne. Effektiv undervisningstid, mindre forberedelsestid og individuelle hensyn. Skolelederen er værkfører, der skal sørge for effektiv produktion. Det samme gjaldt aktionen mod de praktiserende Du er nu nummer På det kommunale plan har effektivitetsplanlæggerne centraliseret en række borgerrelevante sagsbehandlinger, der givetvis giver besparelser, men til gengæld koster borlæger. Ikke al den snak med patienten. Ti minutter max, put en af medicinalindustriens piller i halsen på patienten, og så tilbage til arbejdet eller eksamenen. Inden for ældreplejen har vi i årevis set effekten af effektivitetskravet. Social- og sundhedsassistenter, der skulle bruge sin tid på at dokumentere deres effektivitet, har taget den fra den tid, de skulle have brugt på at hjælpe de ældre, som samtidig havde fået skåret i hjælpetid. Skandalerne hober sig op om ældre med uskiftede bleer og manglende bad og rengøring, og alt sammen er med til at sende de ældre på sygehuset igen og igen. På sygehusene har nedskæringer betydet privatisering af rengøringen, og de private firmaers effektivitetskrav til de ansatte har betydet for dårlig rengøring med bakterier og stafylokokker til følge. Ringen er sluttet. Umenneskeligt Effektivitet, altså højere produktivitet, opstod i første del af 1900-tallet i USA med Ford, der opfandt samlebåndet. Siden har industrien og salgsvirksomheder forfinet systemet igen og igen. Samtidig med, at der blev åbnet for at høste profit for skattekronerne i de offentlige sektorer, indførtes overenskomster med først fedterøvstillæg og resultatløn. På samme måde som en sælger lønnes efter, hvor meget hun eller han får solgt. Man underviste en stribe af studerende i det forfinede Lean -system, udtænkt af Toyota-bilfabrikkerne, for at de senere kunne udbrede systemet overalt i den offentlige sektor. Der manglede bare en væsentlig faktor i uddannelsen: effekten af effektiviteten. En rusten bilskærm kan erstattes. Det kan et menneskeliv ikke. Derfor er Kommunisterne gået til kamp mod dette umenneskelige system for at få det erstattet med et system, hvor det er borgeren, der er i centrum. Det er trods alt borgerne, der betaler den offentlige sektor. Tikkende bombe Kravet til effektivitet inden for den offentlige sektor har bredt sig som en steppebrand, ikke mindst hjulpet på vej af voldsomme nedskæringer. Senest er Arbejdsskadestyrelsen kommet i fokus, hvor en ansat har sagt op på grund af det indførte effektivitetssystem, som har den effekt, at det er

4 Side 4 Nr Unge farer vild i uddannelsesjunglen Når de unge går ud af folkeskolen, har de 19 forskellige uddannelsesveje at vælge imellem n Hvert år forlader lidt over elever folkeskolen og mødes af et virvar af tilbud og uddannelsesveje. Regeringen vil have flere elever til at vælge erhvervsskolerne frem for gymnasiet. Men for at kunne vælge skal der vejledning til. Uoverskuelig jungle Det en uoverskuelig jungle at begive sig ind i, selv for personer, der har det som deres arbejde. Det skulle ellers være en forenkling, men kun de færreste kan gennemskue, hvad STX, HTX, EUD10, EGU og STU står for. Og for at gøre det hele endnu mere kompliceret gemmer der sig bag hver af betegnelserne endnu flere linjer og retninger. Det er svært at vejlede, når man ikke selv forstår systemet. Peter Koudahl, uddannelsesforsker og lektor ved institut for læring og filosofi på Aalborg Universitet, mener ikke, at de unge præsenteres for et overskueligt uddannelsesvalg. Regeringen har ikke for alvor taget livtag med hele ungdomsuddannelsessystemet. Og det forekommer dybt besynderligt, at man laver en reform af erhvervsuddannelserne uden at kigge på tværs og inddrage de gymnasiale uddannelser også. Derfor er det alt andet end overskueligt for børn og forældre at skulle vælge mellem så mange retninger og spor, siger han til Ugebrevet A4. Forkert prioritering I udspillet foreslår regeringen, at den individuelle vejledning bliver fokuseret, så den bliver forbeholdt de elever, der i 8. eller 9. klasse ikke vurderes uddannelsesparate, og som dermed har et særligt vejledningsbehov. I praksis vil det betyde, at den gruppe af elever, som regeringen fremover vil have til at vælge en erhvervsuddannelse frem for gymnasiet, er afskåret fra individuel vejledning i folkeskolen. I stedet skal den individuelle vejledning, der består af personlige samtaler med skolernes UUvejleder, gå til elever, der er i risiko for slet ikke at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse. Agnete Vienberg Hansen fra Danske Skoleelever mener, det er latterligt, at der ikke skal være individuel vejledning til alle elever. Hun mener, at det modarbejder alt andet, regeringen vil med reformen. De vil gerne have, at eleverne vælger rigtigt, men der er ikke tid til, at alle kan få snakket om det. Ved siden af målet Det er ikke nok bare at tage ud og besøge en skole. Eleverne skal også reflektere over det og snakke med nogen, der har det store overblik og kender til de mange forskellige uddannelser. Den eneste, der kan sætte sig tilstrækkeligt ind i, hvad det enkelte tilbud indeholder, er UU-vejlederen, og derfor skal UU-vejlederen også snakke med alle elever, siger Agnete Vienberg Hansen. Lektor Peter Koudahl fra Aalborg Universitet mener dog ikke, at øget vejledning får de unge til at vælge rigtigt hurtigere. Han mener, at uddannelsesvalget er en proces. Det kan ikke forceres igennem bare ved at tale med en UU-vejleder eller forældre. Eleverne skal ud og prøve sig selv af og udskyde erhvervsvalget. mj nyt FRA arbejdsmarkedet Dyre gule a-kasser De gule fagforeninger markedsføres som billige. Men sådan er det ikke, hvis man ser på a-kassernes kontingent. Ud af 26 a-kasser er der 14 a-kasser, der er billigere end Det Faglige Hus a-kasse. Og hele 17 a-kasser er billigere end Krifas a-kasse. Jeg synes, det er helt overset i prisdebatten, at de gules a-kasser langt overvejende netop ikke er billigere end for eksempel LO-forbundenes a-kasser, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, der er professor ved Aalborg universitet. Forklaringen på, at de gules a-kasser ligger i den dyre ende, er, at her kan de gule ikke snyde på vægten. A-kasser udfører et ofte besværligt administrativt og lovbestemt arbejde, der skal udføres for hver enkelt dagpengemodtager, siger han. De gule anker ikke Flere advokater med speciale i arbejdsskadesager er enige om, at de gule for at spare penge ikke følger arbejdsskadesagerne til dørs. Der er en sammenhæng mellem det, man betaler for og så det, man får, siger advokat Søren Kjær Jensen. Den traditionelle fagbevægelse fører sager, som måske ikke er oplagte vinder-sager, men sager, hvor man forsøger at påvirke retspraksis til fordel for lønmodtagerne. Vismænd: Der mangler job Skal man tro vismændene, skal vi frem til 2020, før Danmark står i en situation, hvor tallene for velstand, job og balance i tingene er normale. Lige nu mangler der job. Krisen rækker en del år ud i fremtiden. Derfor bør vi bruge penge på investeringer nu. Det kan give vores kortuddannede arbejdsløse et uddannelsesløft, der kan bane en sikker vej til en langsigtet god tilknytning til arbejdsmarkedet, når der kommer gang i hjulene igen, siger 3F s forbundsformand Per Christensen. Han sidder i Det Økonomiske Råd, og han peger på, at ledige har opbrugt deres dagpengeret fra nytår til 1. august, og at det bør tages ekstra alvorligt, fordi dagpengeperioden er forkortet, uden at beskæftigelsespolitikken og tilbuddene til de ledige er tilpasset. Helles ord bør forpligte Statsministerens åbningstale i år havde et nyt fokus på blandt andet erhvervsuddannelserne og de psykisk syge. FOA håber, at regeringen nu føler sig forpligtet af de fine ord i talen. Der var i år mere fokus på danskernes hverdag og mindre på højtflyvende og abstrakte tanker om nye store reformer. Det tolker jeg som regeringens erkendelse af, at indsatsen for de dårligst stillede, de psykisk syge og de ledige har haft for store mangler. Nu kommer prøven til at stå, om regeringen kan leve op til erkendelserne og de fine ord, siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA. Og han fortsætter: Hvad statsministeren sagde om tømreren, der skulle forsørge sin familie med et ganske almindeligt arbejde, var meget sympatisk. Men regeringen bør stadig gøre langt mere ved den sociale dumping. Vi har et erkendt problem. Og vi har det enkle værktøj, der løser det i den offentlige sektor, nemlig de såkaldte arbejdsklausuler, som staten selv anvender. Slaveri på verdenshavene Fra vor mand i Vesthimmerland, Brian Olsen, har vi modtaget følgende: Usle vilkår, søfolk uden sociale og faglige rettigheder, ansat på skibe, der sejler rundt på verdenshavene under et eksotisk flag. To gange på tre uger. Først i Esbjerg, hvor Søfartsstyrelsen holdt et skib tilbage, og senest 24/9, hvor containerskibet Alva Richmers er ramt af strejke. Også i Gøteborg er den gal. Her har havnearbejderne og Svensk Transport-

5 Nr Side 5 Handelsskoleelever protesterer mod uddannelsesreformen n Kultorvet i Københavns indre by blev i midten af oktober ramme om tre happenings af handelsskoleelever imod regeringens forslag til adgangsbegrænsning og nedskæringer i erhvervsskoleuddannelserne. En dør, en stige og papkasser var torsdag den 17. oktober hovedelementer i en symbolsk happening, som Landssammenslutningen af Handelsskolelever (LH) stod bag på Kultorvet i Københavns indre by. Handelsskoleeleverne protesterede imod, at der fremover stilles krav om bestået dansk og matematik i folkeskolen for at kunne optages på en handelsskole, at den merkantile erhvervsuddannelse, HG en, forringes, og at handelsskoleeleverne mener, de bliver opfattet som andenrangs-studerende. Vores uddannelse vil både blive forringet og halveret af reformen, derfor var det vores mål at få forbipasserende til at stoppe op og snakke, så vi kunne fortælle om, hvor problematisk vi arbejderforbund taget affære efter et tip fra havnearbejderne i Aarhus. Havnearbejderne i Gøteborg nægter at losse og laste skibet, før der er tegnet overenskomst og sikret ordnede forhold for de 15 asiatiske søfolk ombord. Havnearbejderne i Skandinavien kræver, at skibe, der betjenes i vores havne, har en overenskomst, der er anerkendt af Det internationale Transportforbund. Alva Richmers har ingen overenskomst, det er tysk ejet, kaptajnen er kineser, søfolkene er fra Østasien. Og selve skibet er indregistreret i østaten Marshall Island. Landet tilbyder ligefrem rederier, at de kan registrere skibe under bekvemmelighedsflag i ly for fagforeninger, skat og kontrol fra diverse myndigheder. finder reformudspillet, siger Trine Simmel, politisk udvalgsformand i LH. Handelsskoleeleverne nåede det mål ved at bruge symboler på forringelserne i form af en trappe med manglende trin, en lukket dør med matematiske ligninger og lyrik samt handelsskoleelever i flyttekasser. De tre symboler dækker over henholdsvis en halvering af grundforløbet i den merkantile uddannelse, nye adgangskrav samt at eleverne mener, at reformen sætter handelsskoleuddannelserne i bås som en andenrangs uddannelse. For nogle uger siden sikrede ITF, at Søfartsstyrelsen tog affære, da skibet Atlantic Carrier anløb Esbjerg havn. Skibet er indregistreret i Liberia, selvom det er Britisk ejet. Man kunne konstatere, at ikke engang mindsterettigheder for søfolkene var forsøgt overholdt. Søfartsstyrelsen brugte her for første gang de nye regler til at tilbageholde et skib, og efter et døgn var der styr på kontrakterne. Behov for ny politik Der er behov for en helt anden tilgang til både beskæftigelses- og uddannelsespolitik, hvis tusindvis af job ikke skal besættes af udlændinge og føre til flaskehalsproblemer i Danmark. Det siger Dansk Metal i en kommentar til Leo Larsen-udvalgets rapport. Per Tønnesen, der er formand for HK Handel støtter handelsskoleelever i, at det er stærkt problematisk at halvere grundforløbet i den merkantile uddannelse: Det er en dårlig idé at fjerne skolegang fra de merkantile uddannelser. Vi frygter, at virksomhederne vil gå efter unge med en gymnasial uddannelse og vælge de kortere uddannede fra. Derudover har halveringen konsekvenser for elevernes mulighed for at bruge uddannelsen som adgang til den nødvendige videreuddannelse senere i livet, siger han. Redigeret af Martin Jensen Først og fremmest er det meget positivt, at regeringen har nedsat udvalget. Det er udtryk for en rettidig omhu, at de også på forhånd undersøger, hvad det det her kommer til at betyde for efterspørgslen på arbejdskraft og kvalifikationer, siger Per Påskesen, der er uddannelseschef i Dansk Metal. Først og fremmest er det tydeligt, at efterspørgslen på faglært arbejdskraft vil være voldsomt stor, og hvis vi ikke skal opleve store flaskehalse, så skal vi allerede nu i gang med at uddanne flere faglærte. Ellers frygter jeg, at vi kommer til at se, at alle jobbene bliver besat af udlændinge. Det kommer til at koste nogle penge, men de er givet godt ud, hvis vi kan få opkvalificeret nogle ufaglærte til at kunne besætte de nye job, siger Per Påskesen. ØKONOMI DONG Af Bo Møller DONG Energy er landets største energiselskab. Selskabet leverer naturgas, olie, vindenergi og driver kraftværker. DONG har ca ansatte og omsatte sidste år for 67 milliarder kr. Selskabet er i dag ejet af især den danske stat (81 pct.), men også selskaberne SEAS-NVE og Sydenergi samt et par andre energiselskaber har mindre aktieposter. Men sådan skal det ikke være mere! I oktober måned blev det meddelt, at det amerikanske investeringsselskab Goldman Sachs skyder 8 milliarder kr. i aktier i DONG, mens pensionsselskaberne ATP og PFA indskyder henholdsvis 2,2 milliarder kr. og 0,8 milliarder kr. Hermed stiger DONG s egenkapital fra 31,5 milliarder til 42,5 milliarder. Med den nye private kapital falder statens ejerandel fra de 81 pct. til 60 pct. Goldman Sachs regnes for et af de mest grådige investeringsselskaber i verden, og firmaets uhæmmede spekulation var i 2007 med til at udløse den krise, som stadig rammer verden hårdt. Firmaet har ansatte, hvis arbejde består i at flytte penge rundt mellem firmaer og lande. Goldman Sachs regnes af mange for mere magtfuld end selv USA s regering, så det er ikke en ligegyldig partner, der nu får stor indflydelse i DONG. Med de nye medejere følger naturligvis også bestyrelsesposter i DONG og en vis veto ret til amerikanerne og de danske pensionsselskaber. Planen er samtidig, at DONG i 2018 skal noteres på børsen. DONG s ønske om yderligere kapital skyldes planer om, at DONG skal kunne investere langt mere i udlandet. Det er altså ikke for at sikre energi i Danmark, at kapitaludvidelserne finder sted. De tidligere venstreledede regeringer har altid ønsket en privatisering af DONG, men har ikke kunnet komme igennem med det. Men det kan den socialdemokratisk ledede regering åbenbart. Finansminister Corydon er naturligvis glad for, at DONG hermed får tilført ny kapital. Den socialdemokratisk ledede regering og flertallet i folketinget kan ikke se nogen fare ved, at DONG fremover i langt højere grad skal satse på profit frem for på dansk energipolitik. Når et amerikansk investeringsfirma får stor indflydelse i DONG, sker det ikke, fordi amerikanerne vil støtte en fornuftig energipolitik, der satser på vedvarende energi nej, amerikanerne er kun interesseret i et stort overskud. Hvis børsnoteringen bliver til noget i 2018, vil yderligere pro fit hungrende firmaer få indflydelse i DONG om det så bliver det kæmpemæssige russiske Gazprom (Ruslands største virksomhed og verdens største naturgasselskab) eller andre, må tiden vise. Kommunisterne har altid været modstandere af privatiseringer. Tværtimod ønsker vi bl.a., at hele energisektoren, dvs. ud over DONG også A.P. Møllers og andres udvinding af olie og gas i Nordsøen, bliver nationaliseret, så hele samfundet kan få gavn af landets naturlige rigdomme i stedet for, at de skal danne grundlag for privat profit. Samtidig vil et statsligt ejerskab af DONG og nordsøolien kunne danne grundlag for en langt mere grøn dansk energipolitik. Det er rart at være millionær! Den fattigste halvdel af verdens befolkning ejer kun 1 pct. af verdens samlede formue. Omvendt ejer de 10 pct. rigeste 86 pct. af verdens formue. Den allerrigeste gruppe bestående af 1 pct. af verdens befolkning ejer hele 46 pct. af verdens rigdomme. Der findes i verden personer, der ejer mere end 50 millioner dollars det er mere end 275 millioner kr. Blandt dem er der 3.100, der ejer mere end 2,7 milliarder kr. 46 pct. af dem, der ejer mere end 275 millioner kr., er amerikanere. 6 pct. af disse rigmænd er kinesere. Den mest ulige fordeling af formuerne finder man i Rusland, hvor de 110 rigeste ud af en samlet befolkning på 143 millioner ejer en tredjedel af alle landets værdier. Desværre er der ikke så mange kommunister blandt millionærerne det ville jo ellers kunne give et godt bidrag til årets indsamling til Kommunist!

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2012 Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Olie og gasforekomster er baggrunden for gentagne militærøvelser i området n Gennem det seneste

Læs mere

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop.

-kvote. for fagbevægelsen, at der skal stilles krav om gennemførelse af en lov om øjeblikkeligt prisstop. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2012 Regeringen på afveje Regeringen er i gang med at gøre krisen endnu værre for befolkningen Af Betty F. Carlsson Giv agt! Reformer på vejen n Efter

Læs mere

SPARK LØKKE AF TABURETTEN

SPARK LØKKE AF TABURETTEN [Nummer 299. 15. juli, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK SPARK LØKKE AF TABURETTEN SPARK LØKKE!! Læs om konsekvenserne af Løkkes, Pias og Lenes katastrofepolitik. Læs side 2, 3,

Læs mere

medlemmerne til at stemme nej. BJMF siger også nej I 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes er det også svært at spore begejstring

medlemmerne til at stemme nej. BJMF siger også nej I 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes er det også svært at spore begejstring Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 4 April 2014 Stem nej til mæglingsforslaget Af Martin Jensen n Der har været meget stille omkring overenskomstforhandlingerne. Men i nogle fagforeninger har man

Læs mere

Fattigdommens kasser vokser

Fattigdommens kasser vokser februar 2014 nr 54 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Fattigdommens kasser vokser Flere danskere oplever fattigdom i disse år, og med regeringens reformer vil tendensen blot blive værre, frygter en række

Læs mere

Sikkerhedsnettet røget

Sikkerhedsnettet røget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2011 Sikkerhedsnettet røget De borgerlige forlig har cementeret uligheden i Danmark n Efterlønsreformen, der blev aftalt mellem regeringspartierne, Dansk

Læs mere

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget

PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 6-7 Juni-juli 2011 PSSST Skattelettelser skal nok komme, men vent til efter valget n I begejstringen over det borgerlige forlig med den sociale massakre frem

Læs mere

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge

NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: SAP og Enhedslisten. Kontanthjælpsreformen. Erfaringer fra Norge SI NR. 248 Januar 2014 SKIFERGAS - NEJ TAK LÆS OGSÅ OM: Kontanthjælpsreformen SAP og Enhedslisten Erfaringer fra Norge FRA REDAKTIONEN Skifergas, kontanthjælpsreform og norsk venstrefløj Beboere i hovedstadsområdet

Læs mere

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet!

Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Fra Folkets Parlament, Rådhuspladsen København, 4. juni 2012 Stop fleks- og førtidsreformen! Nr. 14 16. årg. 2012 7. juli - 3. august Støttepris 20 kr. TEMA: Reformerne af bordet! Skriften på væggen s.

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution Nr. 1 Jan - feb 2014 18. årg. Tunesien 14. januar 2014. Demonstration markere tre års dagen for revolutionen der væltede diktaturet. Foto:Albadil.org TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat Perspektiverne

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Klar, parat, valgkamp! TEMA

Klar, parat, valgkamp! TEMA november 2013 nr 51 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Klar, parat, valgkamp! Enhedslisten er klar til et brag af en kommunal og regional valgkamp. Rød+Grøn er taget en sidste tur ud i landet for at tage

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet

RADIKAL POLITIK 11. 8. nov. 2006. Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet RADIKAL POLITIK 11 8. nov. 2006 Radikal skattereform skal fremtidssikre velfærdssamfundet FO R MAN D E N S K R I V E R Den royale OL-drøm DER ER IKKE ET SKRIGENDE krav om afskaffelse af kongedømmet. Som

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Flittige folk på Landskontoret

Flittige folk på Landskontoret maj 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Flittige folk på Landskontoret Hvad går de egentlig og laver på Landskontoret? Kom med og se Side 20-21 Delte meninger om Libyen Læs argumenterne for og imod deltagelse

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Rachel Corrie er opkaldt efter den myrdede amerikanske Palæstina-aktivist Frihedsflotillen på vej til det belejrede Gaza Nr. 11 14. årg. 2010 28. maj - 11. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

NR. 242 September 2012. Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi. Sydafrika. Syrien og revolution

NR. 242 September 2012. Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi. Sydafrika. Syrien og revolution SI NR. 242 September 2012 Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi Syrien og revolution Sydafrika FRA REDAKTIONEN Kampen i Vejle Vejle har her i sommer været centrum for en række aktiviteter,

Læs mere