FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK"

Transkript

1 FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK

2 De store byggerier vil få afgørende betydning for udviklingen af byggeriet som helhed og have en afsmittende effekt på resten af branchen. I Danmark er der planlagt en række store infrastrukturprojekter og en række store byggerier. Vi kan her afprøve vores fagpolitiske målsætninger i fuld skala. I bund og grund handler det om at sikre et godt samarbejde mellem de mange aktører i den komplicerede proces, som det er at få et byggeri op at stå. Samspillet mellem aktørerne er et helt centralt parameter for, om vi kan levere arbejdskraften, og hvis ikke fagforeningerne skulle være den drivende kraft, hvem skulle så? 1) Udfordringer og muligheder De mest kendte byggerier er Femern Bælt-projektet og de store sygehusbyggerier, men meget andet er også undervejs. Det kan man se på Danmarkskortet på linket side 15 1, hvor man kan klikke sig ind på de større byggerier og få detaljerede oplysninger om hvert enkelt projekt. Der er ikke en branche indenfor BAT s område, der ikke vil mærke beskæftigelseskonsekvenserne af disse planlagte byggerier og anlægsprojekter. Det, man måske mest tænker på, når man taler byggearbejdspladser, er job indenfor fag som struktør, jord- og betonarbejder, murer, tømrer, maler, blikkenslager, elektriker og alle de andre traditionelle håndværksfag. Imidlertid kræver disse byggerier en høj grad af planlægning, projektering og administration. Det er helt normalt med en administrativ skurby i forbindelse med store byggerier. Tænk blot på DR-byggeriet i den forbindelse. Derfor vil der også være mange HK- og teknikerjob samt praktikpladser i disse administrative skurbyer. Det skaber en række udfordringer, men også muligheder, for fagforbundene inden for BAT, og det giver os en særdeles god mulighed for at forfølge og fremme vores fagpolitiske målsætninger: at sikre tilstedeværelsen af den arbejdskraft, som er nødvendig for at gennemføre projekterne, at der er overenskomstdækning på pladserne, at pladserne er gennemorganiserede, at pladserne virker som uddannelsessteder, at arbejdsmiljøet og sikkerhedsorganisationen er i top, at der oprettes Camps til indkvartering, at pladserne bliver produktive, med bedre planlægning og samarbejde og delegering af kompetencer og beslutningskraft til bygningsarbejderne. De store byggerier vil få afgørende betydning for udviklingen af byggeriet som helhed og vil have en afsmittende effekt på resten af branchen. Vi skal gribe denne enestående mulighed for at få afprøvet og implementeret en række af den foreliggende viden og principper for god udførelse af byggeri, som i forvejen knytter sig til BAT s arbejdsområder. Vi kan her afprøve vores fagpolitiske målsætninger i fuld skala. Derfor har vi i BAT-regi besluttet at udarbejde denne strategi for, hvordan man som Byggefagenes Samvirke eller i en lokal/regional BAT-struktur kan påvirke disse projekter fra start til slut, for at fremme vores fagpolitiske målsætninger. 2) Vi skal have fat i beslutningstagerne Vi skal fagligt være på banen, allerede inden beslutningerne tages om byggerier. Det er derfor vigtigt, at man er i tæt dialog med de lokale og regionale bygherrer for at sikre, at vi får vores interesser og målsætninger beskrevet allerede under de drøftelser, der leder hen til den endelige beslutning. Dette skal afspejles i de udbudsmaterialer, som de udførende virksomheder skal forholde sig til i tilbudsgivningen og i udførelsesfasen. Beslutningstagerne eller bygherrerne, om man vil, kan være flere forskellige. Det kan være Staten, der bygger. Det kan være en kommune eller en region, som det er tilfældet med sygehusene. Det kan være almene boligforeninger, pensionskasser med mange flere. Fælles for dem er dog, at de med deres udbudsmateriale er med til at sætte rammebetingelserne for, hvordan en byggeplads fungerer. De kan alle stille krav til de udførende entreprenører. Det kan de, hvad enten de vælger at lade udbuddet foregå i en Totalentreprise eller i Fagentreprise. Det er derfor en rigtig god idé, at man lokalt finder ud af og udpeger, hvem der er de dominerende bygherrer, hvem der er de centrale beslutningstagere, og at man er i løbende kontakt med disse. De dominerende beslutningstagere I kommunen er det borgmesteren, formanden for teknisk udvalg, udvalgte byrådspolitikere og direktøren i teknisk forvaltning. I regionen gælder samme tommelfingerregel. I Boligforeningen er det formanden og direktøren, måske udvalgte bestyrelsesmedlemmer og eventuelt medlemmer af forbundet, der bor i en almen boligforening. Ved statslige byggerier er det eksempelvis Vejdirektoratet, et statsligt A/S som Femern A/S, de statslige bygherrer som for eksempel Forsvarets Bygningstjeneste med flere. Desuden kan man selvfølgelig bruge lokalpressen til at fremme sin sag. Men vi skal også huske at fortælle vores medlemmer og omverdenen, hvad vi står for, og hvad vi søger at fremme. 2 / FEBRUAR 2013 bat bat FEBRUAR 2013 / 3

3 3) Påvirkning af udformningen af udbudsmaterialet Der er intet i vejen for, at en bygherre, uanset hvilken type det måtte være, stiller krav om, at man følger de normale løn- og arbejdsvilkår, der er gældende i Danmark. Det kan ske under henvisning til ILO-konvention 94. Det er allerede et krav hos de statslige bygherrer, og vi håber naturligvis på, at det også vil blive et krav fra de regionale og kommunale bygherrer (element i social dumping pakken), men der er altså heller intet til hinder for, at private aktører så som almene boligselskaber, pensionskasser eller andre stiller lignende krav ud fra ILO konvention 94, som findes på link 2 side 15. Bygherreforeningen opfordrer i øvrigt sine medlemmer til at følge ILO konvention 94 og har udarbejdet en standardformulering herfor. Se boks 1. BOKS 1 Uddrag fra Bygherreforeningens anbefalinger til medlemmerne om god bygherreskik ved anvendelse af ABR89 og AB92 (juni 2011) 11. Udenlandsk arbejdskraft Bygherreforeningen anbefaler, at bygherrer anvender en særlig kontraktbestemmelse om, at rådgivere og entreprenører skal anvende sædvanlige lokale arbejdsvilkår i forhold til udenlandsk arbejdskraft, jf. de såkaldte ILO-konventioner. Bygherren bør også sikre sig, at udenlandske entreprenører er tilmeldt registeret for udenlandske tjenesteydere. Under 10 om Entreprenørens ydelse anbefaler Bygherreforeningen følgende formulering til AB92 (november 2009): Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er ugunstigere end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende, hvor arbejdet udføres. Dette kan f.eks. være ved gældende dansk kollektiv overenskomst. Der kan også findes god inspiration i en formulering fra Gentofte Kommune, som blev anvendt i december 2009 i forbindelse med opførelsen af en ny træningshal. Formuleringen findes i boks 2. Når kravene om sociale klausuler stilles, er det vigtigt, at der også er en opfølgning og en konsekvens ved, at de måske ikke bliver overholdt af de udførende virksomheder. I boks 3 er der eksempler på sådanne formuleringer, som vi i BAT finder brugbare til at læne sig op ad, når dette ønske fremføres. Som en integreret del af de faglige ønsker om overenskomstdækning, er det naturligvis også vigtigt, at der ikke optræder arme-ben -konstellationer eller vikaransatte på pladserne, men at alle har et regulært ansættelsesforhold hos en reelt set eksisterende hoved- eller underentreprenør, og at det er klart for alle, hvem der har ledelsesansvaret for de bygningsarbejdere, der er på pladsen. BOKS 2 Formulering fra Gentofte Kommune vedrørende ILO-konvention 94 10, stk. 2 Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter ønsker Gentofte Kommune at sikre, at totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftkendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. BOKS 3 Eks. på formuleringer i tilfælde af, at sociale klausuler ikke overholdes Fra Bygherreforeningens anbefalinger: Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. Fra Gentofte Kommune: Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet. Gentofte Kommune kan efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning. 4 / FEBRUAR 2013 BAT BAT FEBRUAR 2013 / 5

4 Uddannelsesklausuler Samme type sociale klausuler, om man vil, kan man opstille for uddannelse og praktikpladser. Det er et klart ønske fra BAT, at der i udbudsmaterialet stilles krav om, at der indgår lærlinge i projekterne. Især har vi et stærkt argument, når et byggeri eller en anlægsopgave er finansieret helt eller delvist med skattekroner, eller det er det offentlige, der i sidste instans ejer anlægget eller bygningen eksempelvis Femern Bælt-forbindelsen. Der er imidlertid intet til hinder for, at alle bygherrer kan stille den type krav i deres udbudsmaterialer. Det afgørende er, at de bliver stillet på en lovlig måde, så det ikke forvrider konkurrencen. Igen har vi erfaringer at læne os op ad og vil henvise til formuleringerne om Uddannelses-klausuler hos Region Midtjylland, se side 15 link 3 og link 4. Produktive og effektive byggepladser Udformningen af udbudsmaterialet kan også have stor indflydelse på, hvordan samarbejdet etableres, og hvordan den efterfølgende byggeproces forløber. Ensidigt fokus på laveste pris sker ofte på bekostning af kvalitet og den langsigtede rentabilitet og medvirker til at ødelægge byggeprocessen med forøget risiko for fejl, tidsoverskridelser, konflikter og fordyrelser til følge. Ofte viser det sig, at det billigste tilbud ender med at blive det dyreste i sidste ende, fordi byggeprocessen har været præget af problemer og konflikter. En metode til at sikre bedre kvalitet, effektivitet og minimering af fejl og mangler er at udbyde efter økonomisk mest fordelagtige tilbud med fokus på kvalitet og proces. Ved at stille krav til entreprenørerne om at sikre god ledelse af byggepladsen og en gennemarbejdet og planlagt proces er bygherren kommet langt i retning af bedre kvalitet og minimering af uforudsete omkostninger. I bund og grund handler det om at sikre et godt samarbejde mellem de mange aktører i den komplicerede proces, som det er at få et byggeri op at stå. I vores kontakt til bygherrerne og beslutningstagerne skal vi derfor tage alle midler i brug for at få dem til at stille krav om at inddrage bygningsarbejdernes kompetencer i såvel projektoptimering som koordinering og planlægning af den udførende del af byggeprocessen. Det optimale er at få kriterier ind i udbudsmaterialet, som opstiller krav i forhold til organiseringen af byggepladsen, arbejdsmiljøkrav, byggeprocessens forløb mv. På den måde kan vi være med til at sikre, at der opstilles de bedste forudsætninger for en effektiv og fejlfri byggeproces, og at vores medlemmers kompetencer bruges. Der findes en række værktøjer til at organisere byggeprocessen, og mange af dem udspringer af Lean Construction-tankegangen. Her er der fokus på at minimere spild og forbedre værdien for kunden, bl.a. ved at inddrage bygningsarbejdernes viden og kompetencer i planlægningen og koordineringen af arbejdet. Læs meget mere om dette i BAT-analysen Produktivitet i byggeriet, som kan hentes på link 5 side 15. Værdibyg-projektet har udarbejdet en vejledning, som det vil være oplagt at gøre de lokale bygherrer og beslutningstagere opmærksom på. Den hedder Kvalitet som tildelingskriterium og kan downloades på eller direkte på link 6 side 15. I vejledningen gives konkrete anvisninger på, hvordan man som bygherre kan anvende kvalitative tildelingskriterier i udbuddet. I forhold til det konkrete arbejde på byggepladsen foreligger der desuden to vejledninger, som giver anvisninger på, hvordan der mest optimalt kan etableres et godt samarbejde og hvordan projektet kan optimeres. Her er det især vores medlemmers kompetencer, der er i spil. De to vejledninger kan downloades på link 7 og link 8 side 15. Vejledningerne fra Værdibyg bygger på konsensus mellem alle byggeriets organisationer, som i fællesskab anbefaler brugen af dem. De er udviklet af praktikere fra alle led i byggeriet, og fra BAT s side har vi haft tre sjakbajser med i udviklingsarbejdet. 6 / FEBRUAR 2013 BAT BAT FEBRUAR 2013 / 7

5 4) Et godt arbejdsmiljø Sikkerhedsorganiseringen og arbejdsmiljøet på pladserne er et andet rigtig vigtigt emne. Det er vigtigt, at der er en kompetent sikkerhedsorganisation på pladserne, og vi har nogle gode erfaringer fra andre store pladser, hvor sikkerhedsarbejdet har været helt i top med det resultat, at antallet af arbejdsulykker og sygdomsfravær er faldet dramatisk. Nogle af virkemidlerne har været obligatoriske sikkerhedskurser, sikkerheds-id-kort for alle, bonusordninger med meget mere. 5) Etablering af Camp Etablering af en Camp til indkvartering kan være en stor fordel. Det afhænger naturligvis af, hvor mange folk, der er på pladsen, og hvor langt væk fra de kommer. Her kan de lokale afdelinger være medvirkende til at presse på overfor bygherren. 6) Adgang til pladsen For at kunne understøtte de fagpolitiske målsætninger er det vigtigt, at bygherren er indforstået med, at man har adgang til pladsen og til dem, der arbejder der. I nogle tilfælde kan man med fordel etablere et lille midlertidigt fagforeningskontor i forbindelse med pladsen. 7) A-kasser og Jobcentre skal inddrages I nogle egne af landet kan vi godt frygte, at vi ikke har den danske arbejdskraft, som er nødvendig for at klare de mange projekter, som er på vej. Det er nok ikke mindst struktører/beton ere, vi vil komme til at mangle rundt omkring. Det er fundamentalt vigtigt, at vi får gjort en indsats på dette område. For alternativet kan sagtens være, at arbejdsgiverne rekrutterer udenlandsk arbejdskraft med begrundelsen Vi kunne ikke skaffe den fornødne arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at man på et tidligt tidspunkt får taget en drøftelse med A-kasserne, jobcentrene, arbejdsgiverne, AMU og Erhvervsskolerne i lokalområdet, således at man får sat rettidigt ind med at få uddannet folk, som kunne forestille sig at arbejde i bygge- og anlægsbranchen. Samspillet mellem ovenstående aktører er et helt centralt parameter for, om vi kan levere arbejdskraften, og hvis ikke fagforeningerne skulle være den drivende kraft her i, hvem skulle så? Det handler om, at man - så snart man ved, hvilke virksomheder, der vinder opgaverne - går i tæt dialog med dem om, hvad de skal bruge af folk, og hvor de har tænkt sig at finde dem, og om man kan være behjælpelig med denne opgave. Desuden at de ledige opmuntres til selv at være opsøgende overfor de virksomheder, der vinder opgaverne. Desuden kan man via Danmarkskortet (se link 1 på side 15) og diverse rapporter om beskæftigelsesbehovet i regionerne orientere sig om det fremtidige behov for arbejdskraft. Her er der foretaget analyser og skøn over, hvordan arbejdskraftefterspørgslen vil udvikle sig. Det er også vigtigt, at vi formår at gøre arbejdskraft fra egne af landet, hvor der er ledighed, mere mobil i forhold til at tage et job i egne, hvor der er mangel på arbejdskraft. Gennem vores kendskab til de ledige medlemmer har vi som fagforening/a-kasse mulighed for at bringe den ledige, jobcentret og skolen sammen. Først og fremmest kan vi deltage i møder, som A-kassen holder med ledige, hvor der kan gøres opmærksom på mulighederne for et job i bygge- og anlægsbranchen. Det vil f.eks. være oplagt at spotte nyledige med erfaring fra bygge- og anlæg i bagagen. Men også ledige uden relevant erhvervserfaring kan gøres bekendt med mulighederne. Hvis der er tale om erfaring, som ligger langt tilbage tiden, kan en mulighed være at starte op i et job med løntilskud, og for ledige uden relevant erhvervserfaring vil det måske være relevant med et virksomhedspraktik-ophold, så den ledige kan få et indtryk af, hvad det vil sige at arbejde i branchen. Vi kan også sammen med A-kassen eller Jobcentret invitere til møder, hvor der informeres om mulighederne for at få job i bygge- og anlægsbranchen, hvilke jobtyper det drejer sig om og hvordan man bliver kvalificeret. Her kan målgruppen være såvel ledige dagpengemodtagere som arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Hvis den ledige er i fare for at ryge ud af dagpengesystemet, er der mulighed for at komme under reglerne for den akutpakke, som blev vedtaget af Folketinget i sommeren I de lokale afdelinger kan man etablere jobklubber og stille faciliteter til rådighed for, at ledige kan erfaringsudveksle om jobmuligheder. I tilfælde af, at der er brug for opkvalificering eller omskoling af den ledige, vil det optimale være at nå de ledige, som højst har 9 måneders ledighed bag sig. Det skyldes, at en ledig har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse inden for de første 9 måneders ledighed. Inden for denne ramme vil der kunne sammensættes skræddersyede opkvalificeringsforløb tilpasset de funktioner, som der vil blive mangel på. Efter 9 måneders ledighed skal den ledige følge de aktiveringstilbud, som Jobcentret tilbyder. For at få opkvalificeret disse ledige skal der indgås et samarbejde med Jobcentret. Det er dog tvivlsomt, at Jobcentret skulle stille sig på bagbenene i tilfælde af, at vi kan stille jobåbninger i udsigt inden for bygge- og anlægsområdet. I forbindelse hermed vil det være en fordel at have gode kontakter i de lokale beskæftigelsesråd, som har mulighed for at indstille forslag om etablering af særlige opkvalificeringsforløb til Jobcentret. I det hele taget er det vigtigt at etablere en god forbindelse til det lokale beskæftigelsesråd samt det regionale beskæftigelsesråd. De fungerer som rådgivere for jobcentrene og kommunerne om forholdene på det lokale og regionale arbejdsmarked. Det er trepartsråd, hvor lønmodtagerne også har en eller to repræsentanter. De lokale beskæftigelsesråd er typisk handlingsorienterede, mens de regionale beskæftigelsesråd har en overvågende funktion. De udarbejder analyser og prognoser for den regionale beskæftigelses- og arbejdsløshedsudvikling, og de vil formentlig allerede have fokus på de store bygge- og anlægsprojekter. Det kan dog aldrig skade at presse på og skabe yderligere bevidsthed om, hvad fremtiden vil bringe. For begge råd gælder det, at jo mere konkrete bud og materialer vi kan levere, des større chancer har vi for at få indflydelse. En mulighed vil f.eks. være at tilbyde at komme at holde et oplæg. Hele denne indsats har flere fordele: Vores medlemmer kommer i arbejde Medlemmet har en oplevelse af, at det kan betale sig at være medlem af en fagforening Vi modvirker social dumping. 8 / FEBRUAR 2013 BAT BAT FEBRUAR 2013 / 9

6 8) Uddannelse på pladsen En stor byggeplads, hvor der skal arbejde mange bygningsarbejdere gennem længere tid, typisk flere år, er det oplagte sted at etablere uddannelsesforløb. På grund af pladsens relative stabilitet over en længere periode har vi mulighed for at ruste vores folk til at få indflydelse på organiseringen af byggepladsen, projektgranskningen, planlægningen og koordineringen af det udførende arbejde, håndtere udenlandsk arbejdskraft, styre processerne og i det hele taget påtage sig ledelsesopgaver mv. Der er mulighed for at etablere uddannelsesforløb både inden for AMU- og FIU-systemet. Desuden kan det også lade sig gøre at koble AMU og FIU sammen til f.eks. fælles sjakbajsforløb. AMU-systemet AMU-systemet tilbyder en bred vifte af relevante kurser, som er direkte rettet mod ovenstående mål, f.eks. Byggeledelseskurser, Fokus på kvalitet, Trimmet byggeri for alle, Byggepladslogistik, Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen, Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggepladsen samt en række sjakbajskurser. Se dette link 9 for overblik på side 15. Igennem reglerne om virksomhedsforlagt undervisning giver loven mulighed for at hente undervisere ud på pladsen, og desuden giver systemet mulighed for hurtigt at udvikle uddannelser i forhold til specifikke behov. Under byggeriet af den faste forbindelse til Sverige viste der sig eksempelvis et behov for uddannelse i højkvalitetsbeton, og et kursus heri blev udviklet i løbet af en uges tid. En aftale om et kursusforløb kan sættes i gang ved, at afdelingen i samarbejde med arbejdsgiveren indgår en aftale med en godkendt AMU-skole. Skolen er ikke forpligtet til at forlægge undervisningen til byggepladsen, så det kræver en særskilt aftale. Desuden kan skolen forlange yderligere deltagerbetaling som følge af ekstraomkostninger. Et AMU-kursus finansieres gennem taxameterbetaling fra staten, mens deltagerbetalingen sker gennem VEU-systemet. Her kan deltageren få 80% af den højeste dagpengesats. Ofte kan det aftales med arbejdsgiveren, at denne betaler forskellen mellem VEU-godtgørelsen og den almindelige løn, og der er samtidig mulighed for at få tilskud efter reglerne i kompetencefondene. FIU-systemet Igennem FIU-systemet har vi mulighed for at skræddersy kurser målrettet de faggrupper, som vi ønsker at opkvalificere. Det vil f.eks. være oplagt at klæde sjakbajser, akkordholdere, formænd og andre meningsdannere på til at påtage sig rollen som ansvarlige beslutningstagere i byggeprojekterne. Der findes i forvejen et meget brugbart koncept til dette fra BAT-kurset Byggefagenes Lederuddannelse, som med stor succes har kørt gennem nogle år. At kurset er tværfagligt giver det en særlig dynamik, som deltagerne har været meget glade for. En anden mulighed er at ruste vores folk til at håndtere problemstillingen omkring social dumping og organisering af udenlandsk arbejdskraft. Et FIU-kursus finansieres gennem FIU-fonden, mens fagforeningerne bærer udgifterne til ophold og fortæring, godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste og transportomkostninger. 10 / FEBRUAR 2013 BAT BAT FEBRUAR 2013 / 11

7 Organisering af indsatsen omkring varetagelse af store byggeprojekter 9) Udenlandske virksomheder og arbejdstagere Man kan ikke afvise, at der trods vores anstrengelser til stadighed vil være udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere på disse pladser. Det er således vigtigt, at de også overenskomstdækkes og organiseres. Ovenstående bestræbelser er derfor også en måde at sikre denne målsætning på. Med andre ord er det en måde at indkapsle social dumping på. Med bygherrekrav, vores overenskomstmæssige redskaber, den ekstra faglige satsning, de kommende resultater af social dumping pakken og med RUT har vi nu mulighed for at få langt bedre styr på udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere, end vi har haft nogensinde før. Her er der både en lokal rolle at spille, men der er så sandelig også en rolle at spille fra forbundene centralt i at assistere afdelingerne med at afholde 48-timers møder m.m., hvis det skulle blive nødvendigt. Der er lavet en særlig drejebog, checkliste, om man vil, for 48-timers møderne og for afholdelsen af 48-timers møderne. Se link side ) Ansvar, struktur, forankring og plan for den faglige indsats De erfaringer, som vi allerede har gjort os på store projekter er, at der skal tilknyttes gennemgående faste personer fra fagforbundenes afdelinger, som folkene på pladsen kan forholde sig til, som de kender, og som får deres fortrolighed også at det er de samme mennesker, der møder op hos bygherrerne og hos de udførende virksomheder. Det er således vigtigt, at man til hvert byggeri eller i hver region/lokalområde får udpeget en ansvarlig styregruppe bestående af det nødvendige antal personer (en styregruppe kan naturligvis klare flere byggerier). I byggefagsregi lokalt/regionalt skal man simpelthen delegere kompetencen til denne gruppe mennesker for at sørge for, at det konkrete byggeri forløber nogenlunde tilfredsstillende set ud fra vores målsætninger. Det handler således i høj grad om at byde sig til overfor bygherren, de udførende virksomheder og så være til stede på pladsen. Det handler om at være i tæt kontakt med alle bygningsarbejderne. Det kan både ske gennem fyraftensmøder, gennem informationsfoldere, hjemmesider og meget andet. Imidlertid er der ingen tvivl om, at det, at man er fysisk tilstedeværende og det, at de kender én, spiller en afgørende rolle for, om det vil lykkes for os. Indsatsen tænkes organiseret med BAT som koordinator og facilitator, og med forbund og afdelinger som udførende. I BAT tænkes der afsat en medarbejder i sekretariatet til denne opgave, som sammen med et udvalg bestående af forbundsrepræsentanter og de lokale tovholdere knyttet til de store byggeprojekter får til opgave at koordinere og skabe fælles ramme og retning for arbejdet. De lokale afdelinger skal organisere indsatsen mellem sig. Der lægges op til metodefrihed, men det vil være hensigtsmæssigt at udpege en lokal tovholder, som koordinerer kontakten til BAT. Indsatsen vil primært bestå i lobbyarbejde lokalt, og indsatsens succes vil være helt afhængig af det lokale ejerskab og engagement. Se oversigt over organiseringen af indsatsen på modstående side. BAT skal sikre sammenhængen i arbejdet, hvilket gøres ved at: Varetage kontakten til de lokale nøglepersoner i afdelingerne. Medvirke til, at der udveksles erfaringer på tværs af byggeprojekterne og at viden fra én plads overføres til andre pladser, så der sker læring og udveksling af erfaring på tværs af geografi. Have kontakten til de centrale beslutningstagere som Beskæftigelsesministeriet, Energistyrelsen, Danske Regioner med mange flere. Sørge for mediefokus på de gode historier. De lokale afdelinger skal: udpege en tovholder/nøgleperson, som varetager kontakten til BAT og sidder med i BAT-udvalget for store byggeprojekter koordinere arbejdet lokalt varetage lobbyarbejde overfor og kontakten til bygherrer og andre beslutningstagere, bygningsarbejdere, entreprenører, uddannelsesinstitutioner, jobcentre, A-kasser, lokale og regionale beskæftigelsesråd mv. BAT-afdelinger i Region Nordjylland BAT-afdelinger i Region Sjælland BAT-afdelinger i Region Midtjylland BAT-udvalg for store byggeprojekter Hver region har en repræsentant i udvalget, som står for at sikre og koordinere den regionale indsats og varetage kontakten mellem de lokale BAT-afdelinger. BAT-udvalget for store byggeprojekter har til opgave at koordinere den overordnede indsats, sikre erfaringsudveksling mellem regionerne og stå for kontakt til centrale myndigheder og medier. BAT-afdelinger i Region Syddanmark BAT-afdelinger i Region Hovedstaden 12 / FEBRUAR 2013 BAT BAT FEBRUAR 2013 / 13

8 Eksempel: En kommune skal renovere en række skoler og bygge en ny Trin for trin Trin Aktivitet Hvem og hvad? Trin 1 Kontakt til lokale og regionale beslutningstagere/bygherrer Det er afgørende for muligheden for indflydelse, at den lokale BAT-enhed har løbende og jævnlig dialog med de Trin 1 store lokale bygherrer som eks. kommunerne, Regionen, de almene boligselskaber, pensionskasser, konsortier og større private virksomheder. I dialogen skal bygherrerne gøres opmærksom på BAT s krav til løn- og arbejdsvilkår på kommende byggerier og f.eks. opfordres til at udforme en bygherrepolitik. Trin Aktivitet Hvem og hvad? Den lokale BAT-enhed har løbende dialog med de socialdemokratiske byrådspolitikere og den socialdemokratiske viceborgmester i kommunen, og har opbygget et tillidsbaseret forhold til ledende embedsfolk. Sørg for at have et overblik over dominerende bygherrer i regionen, de relevante beslutningstagere og udpeg en/ flere personer til at varetage den løbende dialog. Trin 2 Beslutning om et byggeri Når beslutningen om et byggeri er truffet skal den lokale Trin 2 BAT-enhed søge at påvirke udbudsmaterialet. Det kan f.eks. vedrøre: Uddannelses- og sociale klausuler Løn- og arbejdsvilkår Organisering af arbejdspladsen og processerne Arbejdsmiljø og sikkerhed Der nedsættes en ansvarlig styregruppe for byggeriet til at varetage opgaven. Styregruppen vil afhængig af byggeriernes størrelse kunne varetage flere byggerier. Trin 3 Brug medierne og informér Lokalpresse, nyhedsbreve og andre informationskilder kan Trin 3 medlemmer tages i brug for at fremme vores sag og gøre medlemmer og omverden opmærksom på vores synspunkter. Trin 4 Kontakt til de lokale og regionale beskæftigelsesråd og uddannelsesinstitutioner Vær opmærksom på, om der er tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til stede i regionen og drøft løbende mulighederne for at efteruddanne og Trin 4 omskole arbejdskraften med de lokale og regionale beskæftigelsesråd, AMU-centre, erhvervsskoler, A-kasser, arbejdsgiverne mv. Trin 5 Etablering af camps Overvej, om der skal gøres en indsats for at få etableret Trin 5 en camp til indkvartering af arbejdskraften. Trin 6 Byggeriet er i gang Mens byggeriet står på er det af yderste vigtighed, at det Trin 6 lokale BAT er til stede på pladsen. At der er tæt kontakt til bygningsarbejderne f.eks. gennem fyraftensmøder, informationsfoldere, hjemmeside mv. Det skal overvejes at igangsætte uddannelse på byggepladsen af de involverede bygningsarbejdere. Det kan være faglige kurser, lederkurser målrettet sjakbajserne mv. Det er også mens byggeriet er i gang, at der løbende skal følges op på det almindelige fagforeningsarbejde i form af organisering af uorganiseret arbejdskraft, opfølgning på sikkerhed og arbejdsmiljø mv. Det skal overvejes, om pladsen er stor nok til, at der etableres et fælles BAT-kontor. Trin 7 Afslutning af byggeriet For at få ført erfaringerne videre er det vigtigt at sikre Trin 7 koordinering og erfaringsudveksling med øvrige regioner og i det centrale BAT-udvalg for store byggeprojekter. Kommunen står overfor en større renovering af flere skoler og nybyggeri af en skole. Det lokale BAT har gennem sin løbende kontakt med viceborgmesteren og direktøren for teknisk forvaltning søgt at sikre, at de vindende entreprenører skal ansætte mindst 10 % lærlinge og at arbejdet skal organiseres efter Lean-metoderne. De lokale BAT-afdelinger sender læserbreve til lokalaviserne for at gøre opmærksom på behovet for ansættelse af flere lærlinge og manglen på praktikpladser. Samtidig udsendes information om afdelingernes indsats til medlemmerne. Den lokale erhvervsskole varsles om, at der vil blive oprettet nye praktikpladser i forbindelse med projekterne. Det sikres, at der lokalt er arbejdskraft nok til de kommende arbejdspladser. Der rettes henvendelse til A-kasserne og det lokale jobcenter. Det er ikke nødvendigt med en camp. De involverede afdelinger har deres ugentlige gang på pladserne og sørger for at holde god kontakt til bygningsarbejderne. Eventuelle uorganiserede og/ eller udenlandske arbejdere opfordres til at melde sig ind i fagforeningen. Erfaringerne fra arbejdet bringes med ind i BAT s udvalg for store byggepladser. Links 1) html 2) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id= ) regionsrådets+møder/visdagsorden?file= /aaben_dagsorden/dagsorden. xml&dag=1#punkt ) regionsrådets+møder/visdagsorden?file= /aaben_dagsorden/bilag/ Punkt_7_Bilag_2_.PDF 5) 6) docman&task=doc_view&gid=47&tmpl=component&format=raw&itemid=4 7) docman&task=doc_view&gid=130&tmpl=component&format=raw&itemid=134 8) docman&task=doc_view&gid=127&tmpl=component&format=raw&itemid=133 9) 10) 6ring%20af%2048-timersm%c3%b8de.aspx 14 / FEBRUAR 2013 BAT BAT FEBRUAR 2013 / 15

9 Få mere at vide Formand for BAT-kartellet Peter Hougård Nielsen tlf Udenlandsk arbejdskraft/ arbejdsklausuler Henrik W. Petersen, tlf Ole Tue Hansen, tlf Rasmus Gunnarson, tlf Jesper Carl, tlf Erik B. Wiberg, tlf Palle Bisgård, tlf FAGLIG HANDLINGSPLAN OG DREJEBOG FOR STØRRE BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER I DANMARK Uddannelse/ uddannelsesklausuler Kim Fusager Balle, tlf Benny Yssing, tlf Søren Kjærsgaard, tlf Trine J. Rasmussen, tlf Steen Boesen, tlf Arbejdsmiljø Ulrik Spannow, tlf BATs koordinator Sidse Buch, tlf Danmarkskortet og FaktaNet Camilla Vakgaard, tlf Udgivet af Bygge-, Anlægs- og Trækartellet Kampmannsgade København V. Rådgivning om arbejdsmiljø på byggepladsen BAM-BUS tlf Rådgivning om uddannelse Byggeriets Uddannelser tlf Industriens Uddannelser tlf EVU - Uddannelse inden for el og vvs tlf Malerfagets faglige Fællesudvalg tlf ATs hotline arbejdsmiljoemner/andre-emner/ registret-for-udenlandske-tjeneste ydere-rut/hotline-om-udenlandske-virksomheder.aspx tlf udgave februar 2013 Layout Rasch 3F kommunikation Tryk 3F Varenr. 2071

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet

Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler. Bo Tarp Vejdirektoratet Bygherreforeningens seminar 17. maj 2010 Entreprise- og arbejdskraftklausuler Bo Tarp Vejdirektoratet SIDE 2 Vejdirektoratet udlicitering samarbejde med branchen (I) Vejdirektoratet er en 90/10 virksomhed,

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 105 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til Arbejdsmarkedsudvalget den 9. december om arbejdsklausuler samrådsspørgsmål R 8.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Betegnelsen arbejdsklausuler henviser til bestemmelser vedr. løn- og arbejdsvilkår i en kontrakt mellem bygherre og entreprenør. BILAG 1: Overordnede principper for anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler i de udbudte kontrakter Helt overordnet skal anvendelse af arbejdsklausuler og sociale klausuler ses i sammenhæng

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland

Workshop 1. april Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet. 1. april Beskæftigelsesregion Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Workshop 1. april 2014 Byg i Nord regional indsats for job og beskæftigelse i byggeriet 1. april 2014 1 Beskæftigelsesregion Nordjylland Agenda Udfordringen hvilken indsats

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Byg til Vækst-aftale: Odense Letbane

Byg til Vækst-aftale: Odense Letbane Byg til Vækst-aftale: Odense Letbane Odense Letbane P/S og Byg til Vækst ønsker at samarbejde omkring rekruttering og uddannelse til byggebranchen i forbindelse med etablering af Odense Letbane, etape

Læs mere

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med.

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. Byg skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter i de almene boligforeninger Byg

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

BAT s syn på CSR i byggeriet

BAT s syn på CSR i byggeriet BAT s syn på CSR i byggeriet Fagforbundene i BAT s indstilling til CSR og ønsker til indholdet i en CSR-strategi BAT 1. Introduktion CSR (Corporate Social Responsibility eller virksomhedernes samfundsansvar)

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter

Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Social ansvarlighed - Klausuler og bestemmelser for bygge- og tjenesteydelseskontrakter Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med kontraktarbejde. (Anvendes i alle

Læs mere

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich

Den danske model & arbejdsklausuler. Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich Den danske model & arbejdsklausuler Ved Lise Lauridsen og Morten Ulrich 2 Den danske model Fagforbund kan kræve overenskomst og iværksætte kampskridt til støtte herfor: Inden for deres faglige område Fornøden

Læs mere

"Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige byggeog anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft"

Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige byggeog anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft "Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige byggeog anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft" Arbejdsmiljøkonsulent Marchen Vinding Petersen, COWI afd. 1301 Miljø og Arbejdsmiljø 1

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler

Vilkår vedr. Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 2. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: mbf@balk.dk Kontakt: Michael Fallesen Sagsid: 88.00.00-A00-1-13 Vilkår

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Projekt "Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige bygge-anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft" Baggrund for projektet

Projekt Indsats mod arbejdsulykker ved offentlige bygge-anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft Baggrund for projektet Baggrund for projektet B&A-projekter i Danmark udføres under anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. AT-tal: Statsborgere fra de nye EU-lande generelt hyppigere udsat for arbejdsulykker end danske statsborgere.

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard

Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder. Jobcenterleder Troels Kjærgaard Samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder Jobcenterleder Troels Kjærgaard Designarbejdsgruppen Virksomhedsrettede mål i Beskæftigelsesplanen 2007 2013: Årlige mål for den virksomhedsvendte indsats 2014:

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne.

De 17 jobcentre i Region Sjælland ønsker at styrke samarbejdet om at bistå virksomhederne med ledig arbejdskraft på tværs af kommunerne. Proces i forb. med rekrutteringssamarbejdet på Sjælland På baggrund af politisk fokus i KKR samt RAR på Sjælland om fælleskommunalt samarbejde om rekruttering til virksomheder blev alle 17 jobcenterchefer

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen

Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 21.maj 2014 Sagsbehandler Kenneth Nordestgaard Telefon direkte 76 16 74 60 Sagsid 14/11020 Notat Jobcenter Esbjergs samarbejde med bygge- og anlægsbranchen 1. Indledning

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere