Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,"

Transkript

1 A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres var vi alle enige om, at alle, der er i gang med en ungdomsuddannelse, skal tilbydes de samme kontingentvilkår. Derfor blev der vedtaget en henstilling om, at hovedbestyrelsen skulle arbejde for at sikre dette. Siden da er problemet ikke blevet løst. Vi genfremstiller derfor forslaget med en skarpere formulering. Den aktuelle kontingentstruktur betyder, at tre venner, der alle f.eks. har 14 timer om ugen i Føtex, men går på forskellige ungdomsuddannelser, kan betale tre forskellige kontingenter og betale mellem 0 og 137 kr. om måneden. Som det er nu, kommer mange af eleverne på HK s uddannelser ikke kun fra handelsskolerne, men i høj grad også fra andre ungdomsuddannelser. Alle på en ungdomsuddannelse har også samme indkomstniveau. Vi mener derfor, at vi i HK ikke kan favorisere handelsskoleeleverne frem for elever fra andre ungdomsuddannelser. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget trækkes til fordel for, at hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal se på kontingentet for studerende og medlemmer i fritidsjob, alternativt at forslaget forkastes. Udvalget skal komme med forslag til beslutning i hovedbestyrelsen senest den 1. juni Udvalget skal afdække området for ungdomskontingenter og fremkomme med en indstilling til: Hvordan der kan skabes større sammenhæng mellem de forskellige kontingentgrupper/- tilbud. Hvordan det sikres, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Hvordan der sikres et attraktivt medlemstilbud til studentermedhjælpere inden for HK s organisationsområde.

2 A2 HK/Østjylland Handel foreslår: Når elever har gennemført den praktiske uddannelse, tilbydes de et særligt introduktionskontingent i 6 mdr. Når elever har gennemført den praktiske uddannelse med et kontingent på p.t. kr. 95,00 og skal til at betale alm. fuldtidskontingent, skal det betales af en elevløn. Det giver mange gange anledning til, at de nyudlærte kommer i restance og efterfølgende opgiver medlemskab af HK. Ved at lave et introduktionskontingent sidestiller vi dem med dem, der har en videregående teoretisk uddannelse. Begrundelse: HK er ikke i en særlig og mere direkte konkurrencesituation i forhold til elever end almindelige medlemmer, og derfor vil en gennemførelse af forslaget være en konstatering af, at HK s kontingent generelt er for højt i forhold til det, medlemmerne ønsker at betale.

3 A3 Hovedbestyrelsen indstiller, at følgende vedtages: Regulering af kontingentet på kr. 95 for elever under praktisk uddannelse besluttes af hovedbestyrelsen. Kongressen besluttede i 2005 at indføre et kontingent for elever under praktisk uddannelse på kr. 95. Vedtagelsen indeholdt ikke mulighed for at regulere kontingentstørrelsen, så den fulgte med den almindelige udvikling i kontingenterne i HK.

4 A4 Sam-Data/HK foreslår: At HK/Danmark hurtigst muligt udarbejder et tillægskontingent til studerende, der er i studentermedhjælperjob inden for HK s organiseringsområde. Tillægskontingentet skal naturligvis være væsentligt lavere end det eksisterende tilbud om deltidskontingent. TR har efterspurgt mulighed for at kunne give studerende ansat i studentermedhjælperjob et langt mere favorabelt tilbud for at kunne organisere disse mange potentielle medlemmer. Arbejdsgiverne har de seneste år brugt vikarer som våben i kampen om billig arbejdskraft, men i takt med at EU-lovgivningen gør det sværere, lægges vægten mere og mere på studentermedhjælpere. Det er vigtigt, at vi har en klar profil for at få studentermedhjælpere organiseret. Vi ønsker derfor, at HK/Danmark hurtigst muligt udarbejder et tillægskontingent til studerende, der er i studentermedhjælperjob inden for HK s organiseringsområde. Tillægskontingentet skal naturligvis være væsentligt lavere end det eksisterende tilbud om deltidskontingent. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget trækkes til fordel for, at hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal se på kontingentet for studerende og medlemmer i fritidsjob, alternativt at forslaget forkastes. Udvalget skal komme med forslag til beslutning i hovedbestyrelsen senest den 1. juni Udvalget skal afdække området for ungdomskontingenter og fremkomme med en indstilling til: Hvordan der kan skabes større sammenhæng mellem de forskellige kontingentgrupper/- tilbud. Hvordan det sikres, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Hvordan der sikres et attraktivt medlemstilbud til studentermedhjælpere inden for HK s organisationsområde.

5 A5 HK/Privat forbundssektorbestyrelsen foreslår: Finansiering af lokale brancheklubbers/tværgående brancheklubbers virksomhed. Til brug for finansiering af de lokale brancheklubbers/tværgående brancheklubbers virksomhed jævnfør afdelingslovenes 9 stk. 2 fastsætter hovedbestyrelsen en gang om året, som led i budgettet og kontingentfordelingsaftalen, et fast beløb pr. medlem. Hver afdeling tilføres dette beløb ganget med antallet af erhvervsaktive medlemmer i den pågældende afdeling, som er medlem af en brancheklub/tværgående brancheklub. Såfremt afdelingerne ikke anvender disse midler til formålet, tilbageføres de til forbundet. Forslaget skal sikre, at de penge, der er øremærket til brancheklubbers/tværgående brancheklubbers virksomhed, ikke anvendes til andre formål end de tilsigtede. Afdelingerne har tidligere fået tildelt midler til brancheklubbernes/ tværgående brancheklubbers virksomhed gennem kontingentfordelingsaftalen, men klubberne får ikke tildelt midler til faglige aktiviteter i alle afdelinger. Begrundelse: Det politiske og økonomiske ansvar for lokale brancheklubber ligger i afdelingerne og indgår her i en samlet prioritering.

6 A6 HK/Kommunal, Nordjylland foreslår: Dobbeltmedlemskab Kongressen pålægger HK s daglige ledelse hurtigst muligt at tilvejebringe mulighed for, at medarbejdere, der ansættes på en virksomhed med HK-overenskomst, og hvor disse har en anden uddannelsesmæssig baggrund end traditionelle HK-uddannelser, tilbydes et dobbeltmedlemskab af deres fagforening/hk til et kontingent, som højest svarer til det dyreste kontingent. Vi ser typisk, at det at have tilknytning til en uddannelsesfagforening efter en uddannelse vejer tungere end at forholde sig til sin nye ansættelsessituation. Ved et dobbeltmedlemskab kan den nye kollega opnå den fordel, at HK på arbejdspladsen sørger for de løbende faglige opgaver og lokale forhandlinger, mens der så etableres et samarbejde, der mere fokuserer på uddannelsen og faget. Dette også fordi et medlem, der betaler halvt kontingent, er bedre end et ikke medlem. Begrundelse: Det er overenskomstens dækningsområde og opgavernes karakter, der er styrende for, om man skal være medlem af HK eller en anden organisation, og ikke hvilket fag man er uddannet inden for.

7 A7 HK/Midt foreslår: På forbundskongressen i november 2009 udvides kongressens lønudvalg til at skulle aftale lønog ansættelsesforhold for de regionale afdelingsformænd og afdelingssektorformænd med virkning fra 1. januar Lønnen udbetales af de regionale afdelinger. De regionale afdelinger betaler hele lønnen for afdelingsformanden og 1/5 for hver af de 4 sektorformænd. Forbundet betaler 2/5 af lønnen for sektorformændene. Forbundssektorerne betaler 2/5 af lønnen for sektorformændene. Med den seneste organisationsændring fra 16 til 7 afdelinger, et forbundsforretningsudvalg med afdelingsformænd, fuldtidsbetalte sektorformænd i de regionale afdelinger og ikke mindst den uigennemskuelige forskel på løn- og ansættelsesmæssige vilkår i afdelingerne, er der behov for en politiker-overenskomst, så alle kender vilkårene for det politiske niveau. Det vil sikre os imod sager om uklarheder vedrørende fratrædelsesgodtgørelser. Forbundet har med baggrund i en tidligere kongresbeslutning ydet tilskud til aflønning af sektorformænd svarende til 2 dage om ugen. Denne beslutning udløber med denne kongres. Enkelte sektorer har endvidere ydet tilskud til forskellige afdelinger til aflønning af sektorformænd. Regionaliseringen og indskrænkningen af det politiske niveau har medført et øget arbejde for det centrale niveau, hvilket bør medføre, at der stadig ydes et tilskud fra det centrale niveau til aflønning af sektorformænd, og at tilskuddet er ens fra sektorer og forbund. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget trækkes til fordel for vedtagelse af hovedbestyrelsens forslag: Der skal med virkning fra 1. januar 2010 i hver afdeling være en fællesformand og en formand for hver afdelingssektor, som er fuldtidsaflønnet, dog skal en sektorformand, som ikke er fuldtidsaflønnet, indtræde i ordningen senest ved den førstkommende ordinære generalforsamling i I disse tilfælde fortsætter hidtidig ordning. Lønnen udbetales af de regionale afdelinger. De regionale afdelinger betaler hele lønnen for afdelingsformanden og 1/5 for hver af de 4 sektorformænd. Forbundet betaler 2/5 af lønnen for sektorformændene. Forbundssektorerne betaler 2/5 af lønnen for sektorformændene. Lønniveauerne fastsættes på HK/Danmarks kongresser. Modtager forbundsformand, forbundsnæstformænd, forbundssektorformænd, forbundssektornæstformænd, afdelingsformænd, afdelingssektorformænd, formænd og næstformænd for brancheafdelingerne Trafik og Jernbane og Post og Kommunikation honorarer i kraft af et politisk hverv i HK, tilfalder disse HK. Der nedsættes et lønudvalg på kongressen 2009, som skal komme med et forslag til kongressen om lønniveauer for de fuldtidsaflønnede politikere inkl. afdelingernes fællesformænd og sektorformænd. Udvalget skal endvidere komme med forslag til reguleringsordning af de fastsatte lønninger.

8 A8 HK/Midt foreslår: For at sikre et fortsat højt serviceniveau i de regionale afdelinger, skal økonomien i afdelingen styrkes. A) Kontingentnedsættelsen på a-kassekontingentet i 2010 på kr. 11,00 lægges i stedet oven i det faglige kontingent, og de kr. 11,00 bliver på det kommende møde i hovedbestyrelsen fordelt mellem forbund, sektorer og afdelinger. B) De lokale reservefondsmidler skal ikke længere forrentes. Hvis der på et tidspunkt opstår en strejke, der medfører, at strejkefonden bliver forbrugt, skal afdelingerne refundere de lokale reservefondsmidler til forbundet. Medlemsnedgangen og overgangen til Nyt HK har været særdeles hård ved HK s mulighed for at have det nødvendige personale og dermed kunne yde en optimal service. At flytte de kr. 11,00 pr. måned fra a-kassen og til den faglige del vil ikke kunne mærkes af mange, og det vil derfor være en forholdsvis mild måde at forøge det faglige kontingent, men det vil være en tiltrængt økonomisk indsprøjtning for det faglige niveau. Afdelingerne fik i sin tid en del økonomi (lokale reservefondsmidler) lagt ud fra strejkekassen. Afdelingerne har, på nær de seneste år, afregnet renter til strejkekassen. HK har i dag en strejkekasse, som ikke lider nød. Vi finder det omsonst, at hele systemet skal spare, og at man samtidig skal opbygge en kæmpe formue. Samtidig skal vi naturligvis sikre, at vi ikke står en dag med en tom strejkekasse, hvorfor afdelingerne er forpligtet til at indbetale de lokale reservefondsmidler, hvis det bliver nødvendigt. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget trækkes, alternativt forkastes. Begrundelse: Forslaget er allerede gennemført.

9 A9 HK/Hovedstaden foreslår: Hovedbestyrelsen har mellem kongresserne ansvaret for forbundets drift og økonomi. Forbundet forestår HK s politiske arbejde og profilering i forhold til regering, folketing, ministerier, LO, FTF, AC, medier og offentlighed i alle spørgsmål og sager af fælles interesse. Forbundet forestår og finansierer herudover driften af forbundshuset, uddannelsen af tillidsrepræsentanter, juridisk kompetencecenter, den faglige del af HK s it-systemer og den dertil hørende nødvendige administration. Udgifterne hertil må ikke overstige mere, end hvad der i dag svarer til 100 kr. pr. medlem pr. måned. Hovedparten af det samlede forbunds resurser skal anvendes på det lokale, udadvendte og opsøgende faglige arbejde. I forbindelse med etableringen af Nyt HK er der hjemtaget store besparelser i HK s afdelinger. Men der er samtidig blevet længere mellem HK-afdelingerne, og afdelingerne har fået langt sværere ved at finde resurser til offensive tiltag. Der er nu brug for en kraftig saltvandsindsprøjtning til afdelingernes faglige arbejde. Med dette forslag flyttes der resurser tilbage til det lokale faglige arbejde. Begrundelse: Forslaget kan hindre hovedbestyrelsen i at tilrettelægge en fornuftig og forretningsmæssig drift af hele HK, ved forlods at fastlåse en del af kontingentet.

10 A10 HK it, medie & industri Hovedstaden foreslår: Hovedbestyrelsen har mellem kongresserne ansvaret for forbundets drift og økonomi. Forbundet koordinerer i det daglige det politiske arbejde i forhold til regering, folketing, ministerier, LO, FTF, AC. Hertil opretholdes en politik- og analyseafdeling. Forbundet forestår og finansierer herudover driften af forbundshuset, tillidsmandsuddannelserne, juridisk kompetencecenter, de tværgående landsforeninger, FAC og den faglige del af HK s itsystemer. Driften heraf må ikke overstige mere, end hvad der svarer til 100 kr. pr medlem pr måned. Den øvrige del af forbundskontingentet tilgår afdelingerne. Afdelingernes forøgede andel af forbundskontingentet skal anvendes til en styrkelse af det udadvendte og opsøgende faglige arbejde. I forbindelse med etableringen af Nyt HK er der hjemtaget store besparelser i HK s afdelinger. Men der er samtidig blevet længere mellem HK-afdelingerne, og afdelingerne har fået langt sværere ved at finde resurser til offensive tiltag. Der er nu brug for en kraftig saltvandsindsprøjtning til afdelingernes faglige arbejde. Med dette forslag flyttes der resurser tilbage til det lokale faglige arbejde Begrundelse: Forslaget kan hindre hovedbestyrelsen i at tilrettelægge en fornuftig og forretningsmæssig drift af hele HK, ved forlods at fastlåse en del af kontingentet.

11 A11 HK Handel Hovedstaden foreslår: Forslag om fordeling af kontingent: HK s kongres nedsætter kontingentet til HK s forbund til kr. 100,00 pr. fuldtidsmedlem pr. måned, øvrige medlemsgruppers forbundskontingent nedsættes forholdsmæssigt. Forskellen mellem nuværende forbundskontingent og det nye forbundskontingent omfordeles til fagligt arbejde til hhv. forbundets sektorer, og forbundets afdelinger, med hovedvægten lagt på det faglige opsøgende arbejde på arbejdspladserne i overensstemmelse med principperne i den såkaldte organiser model. HK s forbundssektorbestyrelser udarbejder i samarbejde med de 7 regionale afdelinger og de regionale sektorbestyrelser en model for fordeling af økonomi samt rammer og målsætning for det opsøgende organiserende arbejde. Der udarbejdes en rapport over det opsøgende organiserende arbejde til førstkommende ordinære forbundskongres. I forbindelse med nyt HK er der hjemtaget store besparelser i HK s afdelinger. Der er nu længere imellem HK s lokale afdelingskontorer, og der er behov for en stærkere og mere synlig effekt hos medlemmerne på arbejdspladserne. Med dette forslag omfordeles resurser fra det centrale forbund til det lokale faglige arbejde med krav om, at vi er mere synlige på arbejdspladserne, og at vi får øget og effektiviseret arbejdet med at organisere flere medlemmer. Begrundelse: Forslaget kan hindre hovedbestyrelsen i at tilrettelægge en fornuftig og forretningsmæssig drift af hele HK, ved forlods at fastlåse en del af kontingentet.

12 A12 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Alle forbundssektorer og HK-afdelinger skal ansætte ungdomskonsulenter, der skal sørge for agitation over for og aktivitet blandt fagenes unge. Sidste kongres var vi alle enige om, at der skulle ansættes ungdomskonsulenter lokalt i afdelingerne og i forbundssektorerne. Derfor blev der vedtaget en henstilling om, at der skulle ansættes ungdomskonsulenter både lokalt og i sektorerne. Siden da er antallet af ungdomskonsulenter faldet. I dag er der kun ungdomskonsulenter i 2 ud af 7 afdelinger. Vi genfremstiller derfor forslaget med en skarpere formulering. Vi har stadig et behov. Undersøgelser viser, at der p.t. er ca elever i Danmark med HKbaggrund, der ikke er medlem af HK, som vi bør komme i kontakt med. Ansættelse af ungdomskonsulenter i hver afdeling og sektorer, vil sikre et styrket ungdomsarbejde og sikre synlighed, organisering og fastholdelse af unge. Begrundelse: Det er op til de enkelte afdelingers politiske og administrative ledelser at afgøre, hvordan personalesammensætningerne skal være i afdelingerne.

13 A13 HK it, medie & industri Hovedstaden foreslår: Kongressen pålægger hovedbestyrelsen at sikre, at alle forbundets indmeldelsesprocedurer moderniseres, således at enhver indmeldelse skal være gennemført senest 48 timer efter, at alle nødvendige oplysninger er modtaget at afdelingers, landsforeningers og andres velkomst til nye medlemmer standardiseres og samordnes at mulighederne for at indmelde sig via internettet forenkles og bringes til at fungere og at indmeldelsesproceduren adskilles fuldstændigt fra forbundets forskellige tilbud fra AL- KA, Forbrugsforeningen med mere, således så disse tilbud først fremsendes, efter at HK har modtaget det første kontingent. Begrundelse: De tre første punkter er alle igangsat eller gennemført. Med hensyn til det sidste punkt, så vil er en fuldstændig adskillelse af forsikrings- og medlemstilbud fra selve indmeldelsen fratage muligheden for kollektive forsikringsordninger uden fx helbredsoplysninger.

14 A14 HK/Stat Hovedstaden foreslår: Dagsorden og oplysninger om beslutninger fra kongresser, delegeretmøder, bestyrelsesmøder mv. i HK s forskellige led herunder de overordnede regnskabs- og budgettal, skal præsenteres i en let tilgængelig form for medlemmer af HK, fx på MitHK eller i form af nyhedsbreve. Enhederne i HK s nye struktur er blevet meget store, og der er derfor langt fra det enkelte medlem til de forskellige ledelser. Der ligger derfor en stor opgave i at åbne op for nye veje til at få medlemmerne engageret, og til at medlemmerne kan få indflydelse. En af mulighederne er, at det skal være nemt for det enkelte medlem at finde ud af, hvilke aktiviteter der er, og hvilke beslutninger der bliver taget. Så giver man de HK ere, der gerne vil være aktive, bedre muligheder for at deltage i diskussionerne. Det er en fin intention i forslaget om højeste grad af åbenhed i organisationens arbejde. HK arbejder kontinuerligt på at forbedre kommunikationen med medlemmerne. En fuldstændig åbenhed vil kunne hæmme HK s forhandlingspositioner. Derfor kan forslaget ikke anbefales.

15 A15 HK it, medie & industri Hovedstaden foreslår: Det foreslås, at alle nuværende og fremtidige udvalg i HK's syv afdelinger og sektorafdelinger er åbne for alle fagligt aktive og interesserede medlemmer i den pågældende afdeling, og at udvalgenes opgaver og aktiviteter offentliggøres på MitHK. Afdelingerne er blevet meget store i HK s nye struktur og har medført, at der er blevet meget langt for mange medlemmer til afdelingerne. Derfor er det vigtigt at få gjort noget ved dette, da det kan være meget svært at se, hvordan man kan blive aktiv i sin fagforening, medmindre man er enten TR eller SIR. En af måderne for at gøre HK og dermed den enkelte afdeling mere vedkommende for det enkelte medlem er bl.a. at gøre udvalg åbne. Det betyder, at alle skal have mulighed for at deltage i de udvalg, som er nedsat i de enkelte afdelinger. Alle udvalgets aktiviteter skal samtidigt offentliggøres via MitHK, hvor kun medlemmerne har adgang. De må samtidigt gerne være synlige på afdelingens hjemmeside, så ikke-medlemmer kan læse om, hvad der foregår. Som medlem vil det betyde, at man enten kan være med i udvalget eller følge med i udvalgtes arbejde og dermed have mulighed for at diskutere og påvirke, hvad der sker. I forhold til de store geografiske afstande kunne noget af udvalgsarbejdet fungere via internettet, så folk ikke behøver at mødes ansigt til ansigt så ofte - det er jo tidskrævende og dyrt. Det er en fin intention i forslaget om højeste grad af åbenhed i organisationens arbejde. HK arbejder kontinuerligt på at forbedre kommunikationen med medlemmerne. En fuldstændig åbenhed vil kunne hæmme HK s forhandlingspositioner. Derfor kan forslaget ikke anbefales.

16 A16 HK/Stat Hovedstaden foreslår: Alle led i HK skal målrettet arbejde for mangfoldighed til HK s valgte poster, som fx bestyrelsesmedlemmer, formænd, tillidsrepræsentanter, delegerede mv. I arbejdet for mangfoldighed skal der være et særligt fokus på kønsmæssig og etnisk ligestilling. HK s hovedbestyrelse forpligtes til at udarbejde de overordnede rammer og måltal for arbejdet. De enkelte led i organisationen skal derefter forpligte sig på mål og konkrete tiltag. Der laves en evaluering af indsatsen i anden halvdel af På baggrund af denne justeres rammer og mål for den sidste del af kongresperioden. Og der gives en evaluering til kongressen i HK skal vise, at vi mener mangfoldighed (herunder kønsmæssig og etnisk ligestilling) alvorligt og vi selv ser det som en styrke i forhold til valgte poster i alle led af organisationen. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.

17 A17 HK/Østjylland Handel foreslår: Når medlemmer henvender sig i afdelingen og har været udsat for en traumatisk oplevelse i forbindelse med deres arbejde, kan der bevilliges krisehjælp fra professionelle psykologer til medlemmerne. Når medlemmer henvender sig i afdelingen og har været udsat for røveri, trusler eller mobning, har nogle virksomheder i dag aftaler med psykologer om, at deres medarbejdere får hjælp. Det er dog ikke i alle situationer, hvor denne mulighed er til stede, og uanset hvor dygtige medarbejdere HK har, er de ikke i stand til at yde den professionelle psykologiske behandling, og medlemmerne står derfor i den situation, at de ikke får den professionelle hjælp, de har behov for. I disse tilfælde kan HK sende medlemmerne til psykolog for senere at forsøge at aflevere regningen til arbejdsgiveren, men det er ofte vigtigt, at medlemmerne får øjeblikkelig hjælp. Begrundelse: Det er en ydelse, som i 2007 blev fjernet, dels fordi den kom relativt få medlemmer til gode, og dels fordi mulighederne for at opnå hjælp andre steder fra er blevet forbedret.

18 A18 HK Handel Hovedstaden foreslår: I forbindelse med nyt HK etableredes FAC (Fælles Administrations Center) som en ny enhed for at effektivisere administrationen i HK/Danmark, HK s forbundssektorer og HK s afdelinger, herunder at bidrage til det samlede besparelsesmål i HK. Imidlertid er det Fælles Administrations Center ikke lykkedes med at løse opgaverne på en tilfredsstillende måde, heller ikke i økonomisk henseende, ligesom det Fælles Administrations Center er etableret med en stor og omkostningstung ledelsesstruktur. Det foreslås derfor, at det Fælles Administrations Center nedlægges i sin nuværende form, og at HK s hovedbestyrelse bemyndiges til at etablere en ny, bedre og mere økonomisk hensigtsmæssig administrativ platform for HK. Ved etableringen af det Fælles Administrations Center skulle der hjemtages væsentlige besparelser samtidig med, at driften og administrationen i HK skulle effektiviseres. Imidlertid har etableringen af det Fælles Administrations Center betydet manglende indsigt og overblik på afdelingernes økonomi, betydelige vanskeligheder ved driften af nogle opgaver, samt at man i de faglige enheder i afdelingerne i dag bruger betydelig mere tid på at administrere økonomi, end man gjorde, inden FAC blev etableret. Derfor bør FAC nedlægges i sin nuværende form, og hovedbestyrelsen bemyndiges til at etablere en ny, bedre og mere økonomisk hensigtsmæssig administrativ platform i HK.

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

MALERFORBUNDET I DANMARK

MALERFORBUNDET I DANMARK Vedtaget på Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK 2014 Malerforbundets 33. ordinære kongres 25. - 27. oktober 2014 Love for MALERFORBUNDET I DANMARK

Læs mere

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling

LOKALnyt Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling LOKALnyt Medlemsblad for KAD Frederiksværk & Hillerød SiD Frederikssund, Frederiksværk, Skibby & Stenløse Særnummer Indkaldelse til Stiftende generalforsamling INDHOLD Stiftelsesgeneralforsamling...........

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere