Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,"

Transkript

1 A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres var vi alle enige om, at alle, der er i gang med en ungdomsuddannelse, skal tilbydes de samme kontingentvilkår. Derfor blev der vedtaget en henstilling om, at hovedbestyrelsen skulle arbejde for at sikre dette. Siden da er problemet ikke blevet løst. Vi genfremstiller derfor forslaget med en skarpere formulering. Den aktuelle kontingentstruktur betyder, at tre venner, der alle f.eks. har 14 timer om ugen i Føtex, men går på forskellige ungdomsuddannelser, kan betale tre forskellige kontingenter og betale mellem 0 og 137 kr. om måneden. Som det er nu, kommer mange af eleverne på HK s uddannelser ikke kun fra handelsskolerne, men i høj grad også fra andre ungdomsuddannelser. Alle på en ungdomsuddannelse har også samme indkomstniveau. Vi mener derfor, at vi i HK ikke kan favorisere handelsskoleeleverne frem for elever fra andre ungdomsuddannelser. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget trækkes til fordel for, at hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal se på kontingentet for studerende og medlemmer i fritidsjob, alternativt at forslaget forkastes. Udvalget skal komme med forslag til beslutning i hovedbestyrelsen senest den 1. juni Udvalget skal afdække området for ungdomskontingenter og fremkomme med en indstilling til: Hvordan der kan skabes større sammenhæng mellem de forskellige kontingentgrupper/- tilbud. Hvordan det sikres, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Hvordan der sikres et attraktivt medlemstilbud til studentermedhjælpere inden for HK s organisationsområde.

2 A2 HK/Østjylland Handel foreslår: Når elever har gennemført den praktiske uddannelse, tilbydes de et særligt introduktionskontingent i 6 mdr. Når elever har gennemført den praktiske uddannelse med et kontingent på p.t. kr. 95,00 og skal til at betale alm. fuldtidskontingent, skal det betales af en elevløn. Det giver mange gange anledning til, at de nyudlærte kommer i restance og efterfølgende opgiver medlemskab af HK. Ved at lave et introduktionskontingent sidestiller vi dem med dem, der har en videregående teoretisk uddannelse. Begrundelse: HK er ikke i en særlig og mere direkte konkurrencesituation i forhold til elever end almindelige medlemmer, og derfor vil en gennemførelse af forslaget være en konstatering af, at HK s kontingent generelt er for højt i forhold til det, medlemmerne ønsker at betale.

3 A3 Hovedbestyrelsen indstiller, at følgende vedtages: Regulering af kontingentet på kr. 95 for elever under praktisk uddannelse besluttes af hovedbestyrelsen. Kongressen besluttede i 2005 at indføre et kontingent for elever under praktisk uddannelse på kr. 95. Vedtagelsen indeholdt ikke mulighed for at regulere kontingentstørrelsen, så den fulgte med den almindelige udvikling i kontingenterne i HK.

4 A4 Sam-Data/HK foreslår: At HK/Danmark hurtigst muligt udarbejder et tillægskontingent til studerende, der er i studentermedhjælperjob inden for HK s organiseringsområde. Tillægskontingentet skal naturligvis være væsentligt lavere end det eksisterende tilbud om deltidskontingent. TR har efterspurgt mulighed for at kunne give studerende ansat i studentermedhjælperjob et langt mere favorabelt tilbud for at kunne organisere disse mange potentielle medlemmer. Arbejdsgiverne har de seneste år brugt vikarer som våben i kampen om billig arbejdskraft, men i takt med at EU-lovgivningen gør det sværere, lægges vægten mere og mere på studentermedhjælpere. Det er vigtigt, at vi har en klar profil for at få studentermedhjælpere organiseret. Vi ønsker derfor, at HK/Danmark hurtigst muligt udarbejder et tillægskontingent til studerende, der er i studentermedhjælperjob inden for HK s organiseringsområde. Tillægskontingentet skal naturligvis være væsentligt lavere end det eksisterende tilbud om deltidskontingent. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget trækkes til fordel for, at hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg, der skal se på kontingentet for studerende og medlemmer i fritidsjob, alternativt at forslaget forkastes. Udvalget skal komme med forslag til beslutning i hovedbestyrelsen senest den 1. juni Udvalget skal afdække området for ungdomskontingenter og fremkomme med en indstilling til: Hvordan der kan skabes større sammenhæng mellem de forskellige kontingentgrupper/- tilbud. Hvordan det sikres, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Hvordan der sikres et attraktivt medlemstilbud til studentermedhjælpere inden for HK s organisationsområde.

5 A5 HK/Privat forbundssektorbestyrelsen foreslår: Finansiering af lokale brancheklubbers/tværgående brancheklubbers virksomhed. Til brug for finansiering af de lokale brancheklubbers/tværgående brancheklubbers virksomhed jævnfør afdelingslovenes 9 stk. 2 fastsætter hovedbestyrelsen en gang om året, som led i budgettet og kontingentfordelingsaftalen, et fast beløb pr. medlem. Hver afdeling tilføres dette beløb ganget med antallet af erhvervsaktive medlemmer i den pågældende afdeling, som er medlem af en brancheklub/tværgående brancheklub. Såfremt afdelingerne ikke anvender disse midler til formålet, tilbageføres de til forbundet. Forslaget skal sikre, at de penge, der er øremærket til brancheklubbers/tværgående brancheklubbers virksomhed, ikke anvendes til andre formål end de tilsigtede. Afdelingerne har tidligere fået tildelt midler til brancheklubbernes/ tværgående brancheklubbers virksomhed gennem kontingentfordelingsaftalen, men klubberne får ikke tildelt midler til faglige aktiviteter i alle afdelinger. Begrundelse: Det politiske og økonomiske ansvar for lokale brancheklubber ligger i afdelingerne og indgår her i en samlet prioritering.

6 A6 HK/Kommunal, Nordjylland foreslår: Dobbeltmedlemskab Kongressen pålægger HK s daglige ledelse hurtigst muligt at tilvejebringe mulighed for, at medarbejdere, der ansættes på en virksomhed med HK-overenskomst, og hvor disse har en anden uddannelsesmæssig baggrund end traditionelle HK-uddannelser, tilbydes et dobbeltmedlemskab af deres fagforening/hk til et kontingent, som højest svarer til det dyreste kontingent. Vi ser typisk, at det at have tilknytning til en uddannelsesfagforening efter en uddannelse vejer tungere end at forholde sig til sin nye ansættelsessituation. Ved et dobbeltmedlemskab kan den nye kollega opnå den fordel, at HK på arbejdspladsen sørger for de løbende faglige opgaver og lokale forhandlinger, mens der så etableres et samarbejde, der mere fokuserer på uddannelsen og faget. Dette også fordi et medlem, der betaler halvt kontingent, er bedre end et ikke medlem. Begrundelse: Det er overenskomstens dækningsområde og opgavernes karakter, der er styrende for, om man skal være medlem af HK eller en anden organisation, og ikke hvilket fag man er uddannet inden for.

7 A7 HK/Midt foreslår: På forbundskongressen i november 2009 udvides kongressens lønudvalg til at skulle aftale lønog ansættelsesforhold for de regionale afdelingsformænd og afdelingssektorformænd med virkning fra 1. januar Lønnen udbetales af de regionale afdelinger. De regionale afdelinger betaler hele lønnen for afdelingsformanden og 1/5 for hver af de 4 sektorformænd. Forbundet betaler 2/5 af lønnen for sektorformændene. Forbundssektorerne betaler 2/5 af lønnen for sektorformændene. Med den seneste organisationsændring fra 16 til 7 afdelinger, et forbundsforretningsudvalg med afdelingsformænd, fuldtidsbetalte sektorformænd i de regionale afdelinger og ikke mindst den uigennemskuelige forskel på løn- og ansættelsesmæssige vilkår i afdelingerne, er der behov for en politiker-overenskomst, så alle kender vilkårene for det politiske niveau. Det vil sikre os imod sager om uklarheder vedrørende fratrædelsesgodtgørelser. Forbundet har med baggrund i en tidligere kongresbeslutning ydet tilskud til aflønning af sektorformænd svarende til 2 dage om ugen. Denne beslutning udløber med denne kongres. Enkelte sektorer har endvidere ydet tilskud til forskellige afdelinger til aflønning af sektorformænd. Regionaliseringen og indskrænkningen af det politiske niveau har medført et øget arbejde for det centrale niveau, hvilket bør medføre, at der stadig ydes et tilskud fra det centrale niveau til aflønning af sektorformænd, og at tilskuddet er ens fra sektorer og forbund. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget trækkes til fordel for vedtagelse af hovedbestyrelsens forslag: Der skal med virkning fra 1. januar 2010 i hver afdeling være en fællesformand og en formand for hver afdelingssektor, som er fuldtidsaflønnet, dog skal en sektorformand, som ikke er fuldtidsaflønnet, indtræde i ordningen senest ved den førstkommende ordinære generalforsamling i I disse tilfælde fortsætter hidtidig ordning. Lønnen udbetales af de regionale afdelinger. De regionale afdelinger betaler hele lønnen for afdelingsformanden og 1/5 for hver af de 4 sektorformænd. Forbundet betaler 2/5 af lønnen for sektorformændene. Forbundssektorerne betaler 2/5 af lønnen for sektorformændene. Lønniveauerne fastsættes på HK/Danmarks kongresser. Modtager forbundsformand, forbundsnæstformænd, forbundssektorformænd, forbundssektornæstformænd, afdelingsformænd, afdelingssektorformænd, formænd og næstformænd for brancheafdelingerne Trafik og Jernbane og Post og Kommunikation honorarer i kraft af et politisk hverv i HK, tilfalder disse HK. Der nedsættes et lønudvalg på kongressen 2009, som skal komme med et forslag til kongressen om lønniveauer for de fuldtidsaflønnede politikere inkl. afdelingernes fællesformænd og sektorformænd. Udvalget skal endvidere komme med forslag til reguleringsordning af de fastsatte lønninger.

8 A8 HK/Midt foreslår: For at sikre et fortsat højt serviceniveau i de regionale afdelinger, skal økonomien i afdelingen styrkes. A) Kontingentnedsættelsen på a-kassekontingentet i 2010 på kr. 11,00 lægges i stedet oven i det faglige kontingent, og de kr. 11,00 bliver på det kommende møde i hovedbestyrelsen fordelt mellem forbund, sektorer og afdelinger. B) De lokale reservefondsmidler skal ikke længere forrentes. Hvis der på et tidspunkt opstår en strejke, der medfører, at strejkefonden bliver forbrugt, skal afdelingerne refundere de lokale reservefondsmidler til forbundet. Medlemsnedgangen og overgangen til Nyt HK har været særdeles hård ved HK s mulighed for at have det nødvendige personale og dermed kunne yde en optimal service. At flytte de kr. 11,00 pr. måned fra a-kassen og til den faglige del vil ikke kunne mærkes af mange, og det vil derfor være en forholdsvis mild måde at forøge det faglige kontingent, men det vil være en tiltrængt økonomisk indsprøjtning for det faglige niveau. Afdelingerne fik i sin tid en del økonomi (lokale reservefondsmidler) lagt ud fra strejkekassen. Afdelingerne har, på nær de seneste år, afregnet renter til strejkekassen. HK har i dag en strejkekasse, som ikke lider nød. Vi finder det omsonst, at hele systemet skal spare, og at man samtidig skal opbygge en kæmpe formue. Samtidig skal vi naturligvis sikre, at vi ikke står en dag med en tom strejkekasse, hvorfor afdelingerne er forpligtet til at indbetale de lokale reservefondsmidler, hvis det bliver nødvendigt. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget trækkes, alternativt forkastes. Begrundelse: Forslaget er allerede gennemført.

9 A9 HK/Hovedstaden foreslår: Hovedbestyrelsen har mellem kongresserne ansvaret for forbundets drift og økonomi. Forbundet forestår HK s politiske arbejde og profilering i forhold til regering, folketing, ministerier, LO, FTF, AC, medier og offentlighed i alle spørgsmål og sager af fælles interesse. Forbundet forestår og finansierer herudover driften af forbundshuset, uddannelsen af tillidsrepræsentanter, juridisk kompetencecenter, den faglige del af HK s it-systemer og den dertil hørende nødvendige administration. Udgifterne hertil må ikke overstige mere, end hvad der i dag svarer til 100 kr. pr. medlem pr. måned. Hovedparten af det samlede forbunds resurser skal anvendes på det lokale, udadvendte og opsøgende faglige arbejde. I forbindelse med etableringen af Nyt HK er der hjemtaget store besparelser i HK s afdelinger. Men der er samtidig blevet længere mellem HK-afdelingerne, og afdelingerne har fået langt sværere ved at finde resurser til offensive tiltag. Der er nu brug for en kraftig saltvandsindsprøjtning til afdelingernes faglige arbejde. Med dette forslag flyttes der resurser tilbage til det lokale faglige arbejde. Begrundelse: Forslaget kan hindre hovedbestyrelsen i at tilrettelægge en fornuftig og forretningsmæssig drift af hele HK, ved forlods at fastlåse en del af kontingentet.

10 A10 HK it, medie & industri Hovedstaden foreslår: Hovedbestyrelsen har mellem kongresserne ansvaret for forbundets drift og økonomi. Forbundet koordinerer i det daglige det politiske arbejde i forhold til regering, folketing, ministerier, LO, FTF, AC. Hertil opretholdes en politik- og analyseafdeling. Forbundet forestår og finansierer herudover driften af forbundshuset, tillidsmandsuddannelserne, juridisk kompetencecenter, de tværgående landsforeninger, FAC og den faglige del af HK s itsystemer. Driften heraf må ikke overstige mere, end hvad der svarer til 100 kr. pr medlem pr måned. Den øvrige del af forbundskontingentet tilgår afdelingerne. Afdelingernes forøgede andel af forbundskontingentet skal anvendes til en styrkelse af det udadvendte og opsøgende faglige arbejde. I forbindelse med etableringen af Nyt HK er der hjemtaget store besparelser i HK s afdelinger. Men der er samtidig blevet længere mellem HK-afdelingerne, og afdelingerne har fået langt sværere ved at finde resurser til offensive tiltag. Der er nu brug for en kraftig saltvandsindsprøjtning til afdelingernes faglige arbejde. Med dette forslag flyttes der resurser tilbage til det lokale faglige arbejde Begrundelse: Forslaget kan hindre hovedbestyrelsen i at tilrettelægge en fornuftig og forretningsmæssig drift af hele HK, ved forlods at fastlåse en del af kontingentet.

11 A11 HK Handel Hovedstaden foreslår: Forslag om fordeling af kontingent: HK s kongres nedsætter kontingentet til HK s forbund til kr. 100,00 pr. fuldtidsmedlem pr. måned, øvrige medlemsgruppers forbundskontingent nedsættes forholdsmæssigt. Forskellen mellem nuværende forbundskontingent og det nye forbundskontingent omfordeles til fagligt arbejde til hhv. forbundets sektorer, og forbundets afdelinger, med hovedvægten lagt på det faglige opsøgende arbejde på arbejdspladserne i overensstemmelse med principperne i den såkaldte organiser model. HK s forbundssektorbestyrelser udarbejder i samarbejde med de 7 regionale afdelinger og de regionale sektorbestyrelser en model for fordeling af økonomi samt rammer og målsætning for det opsøgende organiserende arbejde. Der udarbejdes en rapport over det opsøgende organiserende arbejde til førstkommende ordinære forbundskongres. I forbindelse med nyt HK er der hjemtaget store besparelser i HK s afdelinger. Der er nu længere imellem HK s lokale afdelingskontorer, og der er behov for en stærkere og mere synlig effekt hos medlemmerne på arbejdspladserne. Med dette forslag omfordeles resurser fra det centrale forbund til det lokale faglige arbejde med krav om, at vi er mere synlige på arbejdspladserne, og at vi får øget og effektiviseret arbejdet med at organisere flere medlemmer. Begrundelse: Forslaget kan hindre hovedbestyrelsen i at tilrettelægge en fornuftig og forretningsmæssig drift af hele HK, ved forlods at fastlåse en del af kontingentet.

12 A12 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Alle forbundssektorer og HK-afdelinger skal ansætte ungdomskonsulenter, der skal sørge for agitation over for og aktivitet blandt fagenes unge. Sidste kongres var vi alle enige om, at der skulle ansættes ungdomskonsulenter lokalt i afdelingerne og i forbundssektorerne. Derfor blev der vedtaget en henstilling om, at der skulle ansættes ungdomskonsulenter både lokalt og i sektorerne. Siden da er antallet af ungdomskonsulenter faldet. I dag er der kun ungdomskonsulenter i 2 ud af 7 afdelinger. Vi genfremstiller derfor forslaget med en skarpere formulering. Vi har stadig et behov. Undersøgelser viser, at der p.t. er ca elever i Danmark med HKbaggrund, der ikke er medlem af HK, som vi bør komme i kontakt med. Ansættelse af ungdomskonsulenter i hver afdeling og sektorer, vil sikre et styrket ungdomsarbejde og sikre synlighed, organisering og fastholdelse af unge. Begrundelse: Det er op til de enkelte afdelingers politiske og administrative ledelser at afgøre, hvordan personalesammensætningerne skal være i afdelingerne.

13 A13 HK it, medie & industri Hovedstaden foreslår: Kongressen pålægger hovedbestyrelsen at sikre, at alle forbundets indmeldelsesprocedurer moderniseres, således at enhver indmeldelse skal være gennemført senest 48 timer efter, at alle nødvendige oplysninger er modtaget at afdelingers, landsforeningers og andres velkomst til nye medlemmer standardiseres og samordnes at mulighederne for at indmelde sig via internettet forenkles og bringes til at fungere og at indmeldelsesproceduren adskilles fuldstændigt fra forbundets forskellige tilbud fra AL- KA, Forbrugsforeningen med mere, således så disse tilbud først fremsendes, efter at HK har modtaget det første kontingent. Begrundelse: De tre første punkter er alle igangsat eller gennemført. Med hensyn til det sidste punkt, så vil er en fuldstændig adskillelse af forsikrings- og medlemstilbud fra selve indmeldelsen fratage muligheden for kollektive forsikringsordninger uden fx helbredsoplysninger.

14 A14 HK/Stat Hovedstaden foreslår: Dagsorden og oplysninger om beslutninger fra kongresser, delegeretmøder, bestyrelsesmøder mv. i HK s forskellige led herunder de overordnede regnskabs- og budgettal, skal præsenteres i en let tilgængelig form for medlemmer af HK, fx på MitHK eller i form af nyhedsbreve. Enhederne i HK s nye struktur er blevet meget store, og der er derfor langt fra det enkelte medlem til de forskellige ledelser. Der ligger derfor en stor opgave i at åbne op for nye veje til at få medlemmerne engageret, og til at medlemmerne kan få indflydelse. En af mulighederne er, at det skal være nemt for det enkelte medlem at finde ud af, hvilke aktiviteter der er, og hvilke beslutninger der bliver taget. Så giver man de HK ere, der gerne vil være aktive, bedre muligheder for at deltage i diskussionerne. Det er en fin intention i forslaget om højeste grad af åbenhed i organisationens arbejde. HK arbejder kontinuerligt på at forbedre kommunikationen med medlemmerne. En fuldstændig åbenhed vil kunne hæmme HK s forhandlingspositioner. Derfor kan forslaget ikke anbefales.

15 A15 HK it, medie & industri Hovedstaden foreslår: Det foreslås, at alle nuværende og fremtidige udvalg i HK's syv afdelinger og sektorafdelinger er åbne for alle fagligt aktive og interesserede medlemmer i den pågældende afdeling, og at udvalgenes opgaver og aktiviteter offentliggøres på MitHK. Afdelingerne er blevet meget store i HK s nye struktur og har medført, at der er blevet meget langt for mange medlemmer til afdelingerne. Derfor er det vigtigt at få gjort noget ved dette, da det kan være meget svært at se, hvordan man kan blive aktiv i sin fagforening, medmindre man er enten TR eller SIR. En af måderne for at gøre HK og dermed den enkelte afdeling mere vedkommende for det enkelte medlem er bl.a. at gøre udvalg åbne. Det betyder, at alle skal have mulighed for at deltage i de udvalg, som er nedsat i de enkelte afdelinger. Alle udvalgets aktiviteter skal samtidigt offentliggøres via MitHK, hvor kun medlemmerne har adgang. De må samtidigt gerne være synlige på afdelingens hjemmeside, så ikke-medlemmer kan læse om, hvad der foregår. Som medlem vil det betyde, at man enten kan være med i udvalget eller følge med i udvalgtes arbejde og dermed have mulighed for at diskutere og påvirke, hvad der sker. I forhold til de store geografiske afstande kunne noget af udvalgsarbejdet fungere via internettet, så folk ikke behøver at mødes ansigt til ansigt så ofte - det er jo tidskrævende og dyrt. Det er en fin intention i forslaget om højeste grad af åbenhed i organisationens arbejde. HK arbejder kontinuerligt på at forbedre kommunikationen med medlemmerne. En fuldstændig åbenhed vil kunne hæmme HK s forhandlingspositioner. Derfor kan forslaget ikke anbefales.

16 A16 HK/Stat Hovedstaden foreslår: Alle led i HK skal målrettet arbejde for mangfoldighed til HK s valgte poster, som fx bestyrelsesmedlemmer, formænd, tillidsrepræsentanter, delegerede mv. I arbejdet for mangfoldighed skal der være et særligt fokus på kønsmæssig og etnisk ligestilling. HK s hovedbestyrelse forpligtes til at udarbejde de overordnede rammer og måltal for arbejdet. De enkelte led i organisationen skal derefter forpligte sig på mål og konkrete tiltag. Der laves en evaluering af indsatsen i anden halvdel af På baggrund af denne justeres rammer og mål for den sidste del af kongresperioden. Og der gives en evaluering til kongressen i HK skal vise, at vi mener mangfoldighed (herunder kønsmæssig og etnisk ligestilling) alvorligt og vi selv ser det som en styrke i forhold til valgte poster i alle led af organisationen. Hovedbestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.

17 A17 HK/Østjylland Handel foreslår: Når medlemmer henvender sig i afdelingen og har været udsat for en traumatisk oplevelse i forbindelse med deres arbejde, kan der bevilliges krisehjælp fra professionelle psykologer til medlemmerne. Når medlemmer henvender sig i afdelingen og har været udsat for røveri, trusler eller mobning, har nogle virksomheder i dag aftaler med psykologer om, at deres medarbejdere får hjælp. Det er dog ikke i alle situationer, hvor denne mulighed er til stede, og uanset hvor dygtige medarbejdere HK har, er de ikke i stand til at yde den professionelle psykologiske behandling, og medlemmerne står derfor i den situation, at de ikke får den professionelle hjælp, de har behov for. I disse tilfælde kan HK sende medlemmerne til psykolog for senere at forsøge at aflevere regningen til arbejdsgiveren, men det er ofte vigtigt, at medlemmerne får øjeblikkelig hjælp. Begrundelse: Det er en ydelse, som i 2007 blev fjernet, dels fordi den kom relativt få medlemmer til gode, og dels fordi mulighederne for at opnå hjælp andre steder fra er blevet forbedret.

18 A18 HK Handel Hovedstaden foreslår: I forbindelse med nyt HK etableredes FAC (Fælles Administrations Center) som en ny enhed for at effektivisere administrationen i HK/Danmark, HK s forbundssektorer og HK s afdelinger, herunder at bidrage til det samlede besparelsesmål i HK. Imidlertid er det Fælles Administrations Center ikke lykkedes med at løse opgaverne på en tilfredsstillende måde, heller ikke i økonomisk henseende, ligesom det Fælles Administrations Center er etableret med en stor og omkostningstung ledelsesstruktur. Det foreslås derfor, at det Fælles Administrations Center nedlægges i sin nuværende form, og at HK s hovedbestyrelse bemyndiges til at etablere en ny, bedre og mere økonomisk hensigtsmæssig administrativ platform for HK. Ved etableringen af det Fælles Administrations Center skulle der hjemtages væsentlige besparelser samtidig med, at driften og administrationen i HK skulle effektiviseres. Imidlertid har etableringen af det Fælles Administrations Center betydet manglende indsigt og overblik på afdelingernes økonomi, betydelige vanskeligheder ved driften af nogle opgaver, samt at man i de faglige enheder i afdelingerne i dag bruger betydelig mere tid på at administrere økonomi, end man gjorde, inden FAC blev etableret. Derfor bør FAC nedlægges i sin nuværende form, og hovedbestyrelsen bemyndiges til at etablere en ny, bedre og mere økonomisk hensigtsmæssig administrativ platform i HK.

L1 2 De syv tværgående landsforeninger i HK og Akademimerkonomer i HK foreslår:

L1 2 De syv tværgående landsforeninger i HK og Akademimerkonomer i HK foreslår: L1 2 De syv tværgående landsforeninger i HK og Akademimerkonomer i HK foreslår: at tiltrække og fastholde alle funktionærer, tjenestemænd, timelønnede og unge under uddannelse, hvis arbejdsområde naturligt

Læs mere

i centrum HK KONGRES DEN OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG

i centrum HK KONGRES DEN OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG Medlemmet i centrum HK KONGRES DEN 24.-26. OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG Almindelige forslag Kontingent A1 Indkomne forslag Motivation HK/It, Medie og Industri Hovedstaden foreslår:

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest

Snitflader og funktionsbeskrivelse for HK MidtVest Stillingsbetegnelse Afdelingsformanden Kontorchef (A-niveau) Reference Repræsentantskabsgeneralforsamlingen Afdelingsbestyrelsen Nærmeste overordnede Ansvarsområde Øverste politiske leder af afdelingen

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt

HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. Standardvedtægt HK/kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (endelig udgave - sprogligt revideret 2010) Standardvedtægt for fællesklubber under HK/Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening 2002 1 Vedtægter for fællesklubber

Læs mere

HK Kommunals forbundssektorlove Vedtaget på HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

HK Kommunals forbundssektorlove Vedtaget på HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 HK Kommunals forbundssektorlove Vedtaget på HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Navn og medlemmer ( 1-2) 1 HK Kommunal hører under HK Danmark med hjemsted i Københavns

Læs mere

Overenskomstrelaterede forslag faglig profil lønforsikring Organisationsforhold Uddannelse Andre forslag

Overenskomstrelaterede forslag faglig profil lønforsikring Organisationsforhold Uddannelse Andre forslag FORslaG XXX Opfølgning 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ALMINDELIGE FORSLAG Overenskomstrelaterede forslag faglig profil lønforsikring Organisationsforhold Uddannelse Andre forslag en del

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.0215: HK Provinsklubben og HK-Klubben HK Hovedstaden (advokat Bjarke Vejby for begge) mod Sammenslutningen af HK s Provinsafdelinger og HK Hovedstaden

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet 2012 Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet VEDTÆGT Den gældende vedtægt er vedtaget på 2 efterfølgende generalforsamlinger og senest 10. april 2012. 1 1. Foreningens navn og formål Hornslet

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM 2012-2016 Vedtaget på HK/Kommunal forbundssektorkongres 2012 Målprogram som styringsredskab Ved etableringen af Nyt HK blev beslutningsgangene strømlinet for at sikre en større

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN

VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN VEDTÆGTER FUNKTIONÆRKARTELLET/ TEKNIKERSAMMENSLUTNINGEN!1 medlemsshoppen mv. Formål 1. Forbundets navn er Funktionær- Kartellet/TeknikerSammenslutningen. Forkortet FK/TS. Stk. 2.Forbundet er partipolitisk

Læs mere

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE

LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 LOVE FOA FAG OG ARBEJDE 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er FOA Fag og Arbejde - Sønderborg. Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i Sønderborg. Stk. 3 Ingen bestemmelser i afdelingslovene må stride

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Fusionsaftale med bilag

Fusionsaftale med bilag Oprettelse af fagforeningen 3F Nordsjælland Øst. Fusionsaftale Mellem 3F Nordsjælland Syd og 3F Nordøstsjælland med tilhørende a-kasser. Med tilslutning fra de respektive bestyrelser, er der den 22. februar

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer

FOA Fag og Arbejde. Svendborg afdeling. Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde Svendborg afdeling Love for afdeling og sektorer FOA Fag og Arbejde, Svendborg afdeling Møllergade 56 5700 Svendborg Tlf. 4697 2727 Fax. 4697 2718 Faglig afdeling Fax. 4697 2719 A-kassen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Lovforslag Stillet af bestyrelsen

Lovforslag Stillet af bestyrelsen Lovforslag Stillet af bestyrelsen Forslag til ordinær generalforsamling 11. november 2014 Ændringsforslag til 3 b: Ordet med tilføjes, så der står i forbindelse med. Motivation: Redaktionel ændring Ordet

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Køge

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Køge Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted.

Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Robert Teddy Jensen Kornbakken 14, Esbønderup 3230 Græsted Esbønderup den 16. marts 2015. Til bestyrelsen i grundejerforeningen Kløverholm v. formand Leif Krøyer, Stubmarken 12, 3230 Græsted. Hermed fremsendes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke

Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Revideret efter generalforsamlingen 2007, 2010, 2013 og 2015. 1 Vedtægter for Foreningen af Tegnsprogstolke Navn og formål 1, stk. 1. Foreningens navn er " Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler.

Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af klubber og ungdomsskoler. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. juni 2014 Økonomiske rammer for klubrejser Retningslinjer for den maksimale kommunale andel af udgifterne ved rejser arrangeret af

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere