Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008"

Transkript

1 Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Internationalisering er et af de tre nøgleområder som skolen i henhold til sit kvalitetssikringssystem har valgt at evaluere henover en treårig periode. Evalueringen er foretaget i henhold til de procedurer, som er beskrevet i skolens kvalitetssikringssystem - en beskrivelse af evalueringen og dens mål - en begrundet udvælgelse af respondenter - en analyse af data - en afrapportering Rapporten indeholder resultaterne af de kvantitative evalueringer henholdsvis lærerne og eleverne har besvaret, referater for opfølgende samtaler udvalgte lærere og elever samt internationaliseringsgruppens anbefalinger til det videre arbejde på området. Pædagogisk Råd drøfter på sit møde den 23. september 2008 rapportens anbefalinger og i forlængelse heraf beslutter ledelsen de konkrete opfølgningstiltag. Evalueringsgruppens medlemmer Repræsentanter valgt af Pædagogisk råd: Lene Nibuhr Andersen, Niels Aplin Frederiksen, Martin Nissen Kjær Fra Ledelsen: Hanne Josephsen

2 1. Om evalueringen Denne rapport er konklusionerne på en evaluering af internationalisering på Nyborg Gymnasium, som er et af de tre nøgleområder skolen evaluerer over en treårig periode. Evalueringen blev gennemført i uge 15, altså lige efter rejseugen. Respondenterne omfattede alle skolens lærere samt klasser, der har været på studierejse i skoleåret ( ) - dvs. alle hf ere, alle 2g ere og 3i. Svarprocenten for lærerne var ca. 70% og for eleverne ca. 72%. Evalueringen omfatter 3 hovedområder: internationalisering i undervisningen, studierejsen og erfaringer og ønsker med internationalisering. Elevsvarene er krydstabuleret ift. studie, køn og studieretning. Og lærersvarene er krydstabuleret ift. alder, køn og hovedfag. Hvor det er relevant vil disse variable blive fremhævet nedenfor. 2. Internationalisering på Nyborg Gymnasium 2.1 Internationalisering i undervisningen Eleverne Respondenter markerer - uafhængigt af uddannelse, at de ved internationalisering forstår - viden om andre kulturer (83%) - kontakt med andre kulturer f.eks. via internettet, udenlandske naboer mv. (76%) - ophold i udlandet (66%) - tolerance over for andre kulturer (64%) Respondenterne oplever, at internationale emner inddrages i undervisningen. Dog giver elever fra naturvidenskabelige studieretninger udtryk for, at det kun sker i ringe grad. Hvad angår inddragelse af fællesarrangementer om internationale emner i undervisningen, så giver ca. halvdelen af respondenterne udtryk for, at de oplever, at det sker. Igen udtrykker eleverne fra de naturvidenskabelige studieretninger sig med et vist forbehold. 94% af eleverne oplever ikke, at et internationalt emne som Operation Dagsværk inddrages i undervisningen Lærerne 92% af respondenterne angiver, at de inddrager internationale emner i undervisningen. Et flertal af de lærere som svarer positivt kommer fra det humanistiske / sproglige fagområde. Ca. 50% af respondenterne oplever, at eleverne foreslår internationale emner inddraget i undervisningen.

3 Ca. 66% af respondenterne inddrager ikke i nævneværdig grad fællesarrangementer i undervisningen. Inddragelse af Operation dagsværk i undervisningen sker i nogen grad. Ca. 65% af respondenterne finder det relevant for deres undervisning, at skolen har besøg af gæstelærere og indgår i udvekslingsprogrammer. Lærerne fra det humanistiske / sproglige fagområde er de mest positive. Ca. 64% oplever at skolen har en politik, der understøtter rammerne for inddragelse af internationale emner i undervisningen. 2.2 Studierejsen Eleverne Der er generelt en tendens til, at pigerne er en smule mere positive ind drengene i de svar, de har givet på spørgsmål omkring studierejsen. Størstedelen af eleverne mener ikke, at de har haft indflydelse på, hvor studierejsen er gået til. Ca. 75% mener, at det er en god idé, hvis lærerne planlægger studierejsen. Langt de fleste elever har følt sig godt informeret om studierejsen inden rejsen, men oplever ikke, de har været med til at planlægge rejsens aktiviteter. Alle elever svarer positivt på spørgsmålet om, hvorvidt de før rejsen har fået tid til at forberede spørgsmål, oplæg og andet til brug på selve rejsen og alle er ligeledes enige i, at der har været sammenhæng mellem undervisningen i rejsefag og indholdet af studierejsen. Stort set ingen mener, at rejsen skal tilføjes yderligere faglige elementer. 75% af eleverne mener, at studierejsen kan bruges i deres faglige udvikling - her er stx- og hf-elever mere positive end IB erne. Stort set alle er enige om, at rejsen kan bruge i deres personlige udvikling, og at turen har styrket det sociale miljø i klassen. Ca. 75% af eleverne oplever, at der er et positivt forhold mellem pris og udbytte af studierejsen. Ligeledes finder 75% af samtlige elever det positivt, at der er en max.pris på hvor meget en studierejse må koste - især hf erne lægger vægt på, at der skal være en prisloft for studierejsen. På spørgsmålet om hvorvidt, der var arrangeret aktiviteter med lokale (partier, bevægelser, institutioner) var der forskel på, hvad eleverne svarede alt afhængig af uddannelse. 75% af hf erne svarer her positivt mod kun 50% af stx erne og 15% af IB erne. 75% af alle respondenter havde i løbet af studierejsen kontakt med lokale og 75% oplever ligeledes, at studierejsen har nuanceret deres viden om det besøgte land, dets kultur og dets indbyggere Lærerne 97% af respondenterne mener, at det er en god idé at have en studierejse i løbet af gymnasie- hf- eller IB-forløbet og kun 20% ønsker ikke at rejse med eleverne. Ca. halvdelen af lærerne mener, at eleverne skal inddrages mere i planlægningen af studierejsen og 33% mener, at eleverne skal præsenteres for min. 2 rejseforslag.

4 Et lille flertal af lærerne mener ikke, at studierejsen er faglig nok. Ca. 64% mener, at studierejsen skal knyttes til studieretningen, og ca. halvdelen af respondenterne mener, at studierejsen skal knyttes til AT. Ca 33% mener, at studierejsen skal indeholde elementer af udveksling, og 80% mener, at der på studierejsen skal være arrangeret aktiviteter med lokale (institutioner, partier, foreninger m.v) 75% af respondenterne mener, at der skal være en maks.pris for hvad en studierejse må koste, og ca. 40% mener, at prisen må afhænge af rejsemål. 75% mener, at studierejserne bør foregå i samme uge - a la den nuværende rejseuge. Ca. 75% af respondenterne mener, at skolens studie- og ordensregler er tilstrækkelige ift. lærernes ansvar i løbet af rejseugen. 2.3 Erfaringer og ønsker med internationalisering Eleverne Ca. 25% af respondenterne har modtaget undervisning i udlandet; IB og HF lidt mere end STX. Engelsk var det primære undervisningssprog. Flertallet vurderer, at det har haft stor betydning for deres nuværende uddannelse, at de har denne erfaring. Ca. 10% af respondenterne har været på udvekslingsophold eller praktik/skoleophold. Ca. 85% kunne tænke sig at deltage i studieophold i udlandet, hvis der var mulighed derfor. Som de vigtigste begrundelser for dette ønske anføres ønsker om at blive bedre til sprog og lysten til at rejse og prøve noget nyt. De elever, som foretrækker at blive hjemme anfører primært familie/kæreste som årsag Lærerne 23% af respondenterne oplyser, at de selv har undervist i udlandet. Disse lærere er jævnt fordelt på alle 3 fakulteter. Der er en lille overvægt af kolleger over 45 år. Undervisningen var overvejende på gymnasialt niveau. Undervisningssproget (i prioriteret rækkefølge) var: engelsk, tysk, fransk og spansk. Denne undervisningserfaring i udlandet anses for at have nogen betydning for det nuværende undervisningsjob. 55% af respondenterne har modtaget undervisning/været på studieophold i udlandet. Der er en lille overvægt af kvinder. Kolleger under 45 år er i flertal og det sproglige/humanistiske fakultet har en lille overvægt. Den undervisning, som man modtag i udlandet, var overvejende på universitetsniveau. Engelsk var det primære undervisningssprog, men der blev også undervist på tysk, spansk, fransk, italiensk og andre sprog.

5 Et stort flertal af lærerne vurderer, at det har stor betydning for deres nuværende undervisning, at de har denne erfaring. 47% af respondenterne har deltaget i anden internationalisering end en uges studierejser med elever, heraf vurderer ca. 84%, at denne erfaring har stor betydning for deres nuværende undervisning. Der er en lidt større tilfredshed hos sproglærerne. 81% af respondenterne kunne tænke sig at deltage i internationalisering fremover. Hovedbegrundelserne for dette ønske er ønsker om at udvikle (faglige) kompetencer, men også som et bidrag til den personlige udvikling. Andre anfører, at det passer i deres livsstil, og enkelte anfører at disse internationaliseringsprojekter kunne bruges som springbræt til andre jobs. De 19% af respondenterne, som påpeger, at de ikke har lyst til at deltage i internationalisering anfører, at det passer dårligt i deres liv lige nu, og/eller, at der ikke har været nogle spændende projekter. Enkelte anfører, at de ikke vidste, at skolen støttede op om sådanne projekter. 3. Konklusion På baggrund af evalueringen af internationalisering på Nyborg Gymnasium kan vi konkludere at der en række positive tilkendegivelser, men også at der er en række udfordringer på området. Hvad angår spørgsmålet om hvorvidt internationalisering inddrages i undervisningen, kan vi konkludere, at eleverne ikke oplever, at OD og fællesarrangementer integreres i undervisningen. Og lærerne mener, at skolen ikke i tilstrækkeligt omfang har en politik for rammerne for internationalisering. Både elever og lærere er generelt tilfredse med studierejsen, dog peges der på, at eleverne bør have mere end ét rejsetilbud, og lærerne mener, at eleverne bør inddrages mere i planlægningen af studierejsen. Eleverne er meget tilfredse med planlægningen, afviklingen og det faglige, personlige og sociale udbytte af studieturen. Eleverne er generelt tilfredse med prisen på studieturen, mens en række lærere problematiserer prisloftet. Både hvad angår elever og lærere synes der at være en udfordring omkring inddragelse af kulturmøde/elementer af udveksling under studieturen. Lærerne mener generelt, at studieturen skal knyttes mere til studieretning og AT-forløb. Det kan anføres som en udfordring for skolen, at ca. en femtedel af lærerne ikke ønsker, at rejse. De elever og lærere der har deltaget i en eller anden form for udveksling har haft et stort udbytte ift. nuværende uddannelse og arbejde. Et problemfelt synes at være, hvordan skolen støtter formidlingen og realiseringen af internationaliseringsprojekter for både elever og lærere.

6 4. Referat af samtaler med elever og lærere 4.1 Referat af møde med elever den 1. september 2008 kl Tilstede: Evalueringsgruppen: LN, Kj, NF,HJ Elever: Hannibal 3i, Kristoffer 3d, Anne-Mette 2p Internationalisering i undervisningen Eleverne oplever, at internationalisering i højere grad inddrages i fagene på A-niveau end i fagene på de underliggende niveauer. Eleverne giver udtryk for, at nogle fag i kraft af deres væsen er internationaliseret f.eks. sprogfagene og de humanistiske fag. Eleverne bekræfter, at der ikke er megen internationalisering i de naturvidenskabelige fag, måske fordi det ikke er en naturlig del af fagenes væsen. Eleverne peger på, at måske kan det opnås ved et tværfagligt samarbejde mellem naturvidenskabelige fag og humanistiske fag. I det hele taget mener eleverne, at de som elever vil opleve en langt højere grad af internationalisering af undervisningen i fagene, hvis lærerne bevidst tydeliggør dette perspektiv for eleverne. Hvad angår Operation Dagsværk så giver eleverne udtryk for, at deltagelse bør være frivillig, at inddragelsen af OD i undervisningen i fagene bør være op til lærer og elever. Det er OK, at skolen t ved et fællesarrangement oplyser om OD Internationalisering og studierejsen Eleverne giver udtryk for, at det en god ide, hvis der foreligger minimum to forslag til studierejsen. Det endelige mål for studierejse kan så vælges begrundet i det emne / de emner der knytter sig til rejsen. Det vil give en langt højere grad af elevmotivation for koblingen mellem rejse og fag. Det vil også åbne op for den mulighed, at eleverne i langt højere grad inddrages i planlægningen af studierejsen, som det f.eks. sker med den nuværende 3i s rejse. Eleverne kunne i et par lektioner undersøge hvilke muligheder forskellige destinationer giver for fagenes udfoldelse. Den deltagende hf-elev påpeger endvidere at øget elevdeltagelse vil kunne få flere hf ere til at deltage i studierejse. Eleverne finder, at det er en god ide, at studierejsen tager udgangspunkt i studieretningsfagene. Eleverne mener, at det er en god ide at tilrettelægge studierejsen, så programmet omfatter besøg hos lokale partier og foreninger mv. Eleverne giver udtryk for, at et max. Beløb for en studierejse på kr. er mange penge, hvis der herudover skal betales for mad, transport og entreer på stedet. Eleverne er dog også villig til at betale kr eller mere, hvis rejsen går f.eks. til rejsemål uden for Europa. Igen påpeger hf-eleven at det omtalte beløb kan være for meget, hvis man er udeboende, hvad flere hf ere er Eleverne ønsker, at studierejsen fastholdes som obligatorisk for alle ellever. Det er vigtigt at opleve fagene i praksis. Eleverne giver udtryk for, at de i de i undervisningen på skolen mangler dimensionen: hvad fagene kan bruges til. Det sociale element i studierejsen er også meget vigtigt

7 4.2. Referat af møde med rejselærere onsdag d. 17. september Tilstede: MJ, AV, UM, La, EM, RL, CJ, SJ, EB, SW, AS, Ha. Evalueringsgruppen: LN, Kj, NF,HJ Internationalisering i undervisningen Lærerne i de naturvidenskabelige fag oplever, at det kan være svært at integrere det internationale aspekt i undervisningen, men i fagenes anvendelsesdimension kan det lade sig gøre. Der var enighed om, at Operation Dagsværk skal være elevernes sag, der foregår udenom undervisningen. Med hensyn til eventuel styrkelse af internationaliseringen i fællesarrangementerne bør den nye model, der lige er kørt i gang, prøves af først. Der kom forslag om, at faggrupperne hver især skulle drøfte fagets internationale dimension og nå frem til 4 stikord herom Internationalisering og studierejsen Lærerne påpegede et strukturelt og timemæssigt problem med den nuværende ATrejsemodel. For det første er det problematisk, at 3 studieretningsfag samarbejder om ATforløb med henblik på studierejsen, men kun 2 fag rejser. Det betyder, at det fag, der ikke rejser med, bruger sine timer på at forberede eleverne til rejsen, selvom det ville være mest hensigtsmæssigt at selve rejsefagene havde timer med eleverne inden afrejse. For det andet afgiver fagene hver 15 timer, som det skal have fuld valuta for, hvilket især for det fag, der bliver hjemme, kan være svært at få. Kernefagligheden viser sig nemlig at være central, når der afgives så mange timer til studierejsen. Dilemmaet kan enten løses ved at skolen åbner op for, at alle 3 lærere kan rejse med deres fag eller at kun 2 fag tilknyttes AT-forløbet. Lærerne pointerede vigtigheden i, at de lærere, der står til at skulle rejse, også rent faktisk har lyst til at rejse. Dette princip synes vigtigere, end at det er de rigtige fag, der rejser. Det skal endvidere være muligt for en given lærer at takke nej til at rejse. Følgende to muligheder for studierejsen blev drøftet på mødet: En fagspecifik dannelsesrejse og en decideret udvekslingsrejse, hvor der var klart størst tilslutning til førstnævnte dannelsesrejse. Her kom der forslag om dels en vidensbank med nyttig information og gode tips, herunder eventuelle netværk til bestemte rejsemål, dels at en hel årgang på skolen rejser det samme sted hen. Der var stort set enighed om, at lærerne kommer med ét rejsetilbud til eleverne, hvilket imidlertid strider mod elevernes ønske. Samtidig skal der være et kroneloft for, hvor meget studierejsen må koste, dog med mulighed for at overskride beløbsgrænsen i særlige tilfælde. Valgholdsrejser skal fortsat være mulige, og her påpegede lærerne, at en binding til klassetrin ville være uhensigtsmæssig. Rejseordningen bør tilpasses skolens 3 uddannelser især blev der agiteret for en særlig hf-rejseordning Erfaringer og ønsker med internationalisering Lærerne ytrede ønske om information fra skolens side om mulighederne på området, herunder om det økonomiske aspekt for den enkelte lærer.

8 5. Anbefalinger På baggrund af den kvantitative undersøgelse samt de to samtaler med henholdsvis lærere og elever, har internationaliseringsgruppen udarbejdet en række anbefalinger til det videre arbejde med internationalisering: - Internationalisering bør i højere grad indgå i undervisningen også i de naturvidenskabelige fag f.eks. i anvendelsesdimensionen - OD bør kun inddrages i den faglige undervisning, hvor det er relevant og OD bør fortsat være elevernes sag. - Skolen bør have en politik, der understøtter rammerne for inddragelse af internationale emner i undervisningen - Fællesarrangementer vedrørende internationalisering bør i højere grad målrettes mod studieretninger eller bestemte fag på tværs af årgang - Alle klasser skal på studierejse. Studierejsen tager udgangspunkt i studieretningsfagene (f.eks. At). Der åbnes op for at en studierejse også kan planlægges på baggrund af tværfaglige samarbejder eller at en hel årgang tager til et fælles rejsemål. - Det skal drøftes hvorvidt vi skal imødekomme elevernes forslag om min. to rejsedestinationer de kan vælge mellem - Der bør på alle studierejser indgå en form for besøg/lokalt samarbejde (foreninger, partier, religiøse institutioner m.m) - Hvis en lærer et skoleår har et begrundet ønske om ikke at deltage i studierejse skal det accepteres - Rejseordningen skal tilpasses skolens tre uddannelser - Normalt må elevudgiften (til transport, ophold og mad) ikke overstige 6000 kr. - Der udarbejdes en politik, der viser eleverne, hvilke muligheder der er for udveksling m.m (Regi: studievejledning/studievalg Fyn/ fællesarrangementer/samlinger) - Der udarbejdes en politik, der optimerer lærernes muligheder for internationaliseringsprojekter/ophold. Der skal fokuseres på både informationssiden og på opbakning fra skolens side. - Vi foreslår, at der oprettes et udvalg under PR, der reviderer rejseordningen i henhold til anbefalingerne ovenfor og udarbejder en politik for området. Internationaliseringsgruppen: HJ, KJ, NF og LN

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B

STUDIE- RETNINGER 1 STØVRING GYMNASIUM MATEMATIK A FYSIK B KEMI B MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B STUDIE- RETNINGER 1 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B 2 MATEMATIK A BIOLOGI B KEMI B 3 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B BIOLOGI B 4 ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MATEMATIK B 5 ENGELSK A TYSK A SAMFUNDSFAG B 6 ABROAD ENGELSK

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf

Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 2008 De nye niveauer på stx og hf Resultaterne af de skriftlige eksamener i matematik sommer 8 De nye niveauer på stx og hf Midt på efteråret vil der som altid foreligge en evalueringsrapport over sommerens skriftlige eksamener i matematik.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Globalisering: Strategi og handlingsplan

Globalisering: Strategi og handlingsplan Globalisering: Strategi og handlingsplan Indhold 1. Globaliseringsarbejdet på Viby Gymnasium... 2 2. International talentudveksling... 4 International talentudvikling Tyskland (Slesvig)... 5 International

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

Bilag 1: Forslag 4. Side 1 af 12

Bilag 1: Forslag 4. Side 1 af 12 Bilag 1: Forslag 4 Side 1 af 12 Bilag 2: Spørgeskema Et spørgeskema sendt pr. mail til alle skoler: 255 skoler i alt, heraf 158 svar. Svarprocent 62 %. Se spørgsmålene herunder: Hvilken type efterskole

Læs mere

Rapport fra Klasserumskulturudvalget:

Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Sankt Annæ Gymnasium September 2010 Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Baggrunden: Klasserumskulturudvalget blev nedsat som et ad hoc udvalg i skoleåret 2009/10 i forlængelse af en pædagogisk dag i

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

Gymnasiet. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Reformen og undervisning i fremmedsprog

Reformen og undervisning i fremmedsprog Reformen og undervisning i fremmedsprog Virum, den 26.01. Dokument udarbejdet af - Dea Jespersen, fagkonsulent for fremmedsprog i Lyngby-Taarbæk Kommune og - Leon Aktor, formand for fransk fagudvalg i

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog,litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra:4/2

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Hovedemner Kategori Emner Talent a. Måling a. Mindst 20 elever deltager i skoleåret i talentakademi eller i et andet talentudviklingsprojekt.

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen)

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen) UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til højere handelseksamen (hhxbekendtgørelsen) I medfør af 12, stk. 3 og 5, 14, stk. 2, 17, stk. 3, 18, stk. 2, 20, 27, 28, 36, stk. 2, 37, stk. 1, 40,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Alicante Land: Spanien Periode: Fra: 01/02-2013

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx/htx]

Opfølgningsplan. [hhx/htx] Opfølgningsplan [hhx/htx] Køge Handelsskole: HHX overgang til videregående uddannelser. Ministeriet har i brev af 6. november 2015 tilsluttet sig skolens igangværende aktiviteter, som har til hensigt at

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Université Paris Ouest Nanterre la Défense Land: Frankrig Periode: Fra:04.02.13

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15.

Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. HJØRRING GYMNASIUM OG HF-KURSUS Skolevangen 23, DK-9800 Hjørring Evaluering af HF-uddannelsen årgang 2014/15. I maj 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus foretaget to undersøgelse blandt skolens HF

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Punkt 10 Dagsordenspunkt: Rektors resultatkontrakt Sagsfremstilling: I september 2008 indgik rektor en resultatkontrakt

Læs mere

Kom videre på kun to år!

Kom videre på kun to år! Kom videre på kun to år! En toårig gymnasial uddannelse Bred sammensætning af fag (kultur, sprog, samfund & naturvidenskab) Løbende individuel, faglig vejledning Start efter 10. klasse (eller anden uddannelse

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 27. august 2008

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 27. august 2008 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 27. august 2008 Tilstede: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand Indstillet

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Fornyelse af overskolen

Fornyelse af overskolen Fornyelse af overskolen Undervisningen i overskolen (9. klasse og de tre videregående trin) antager nye former fra og med skoleåret 2013-14. Læs om de vigtigste forandringer her. Sådan gør du når du går

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur. Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Fransk Sprog, Litteratur og Kultur Navn på universitet i udlandet: Sorbonne (Paris IV) Land: Frankrig Periode: Fra:18.1.13 19.6.13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Christianshavns Gymnasium

Christianshavns Gymnasium Christianshavns Gymnasium Evaluering af årgang 2013 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 3.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med deres tre gymnasieår til brug for det

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var meget tilfreds med mit ophold og kan varmt anbefale det til alle, der overvejer et semester i udlandet.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg var meget tilfreds med mit ophold og kan varmt anbefale det til alle, der overvejer et semester i udlandet. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:19.02 2014 Til:27.06 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder.

FIND DIN RETTE HYLDE. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ind i gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UU-vejleder. Ud af gymnasiet: Spørgsmål om adgangskrav til de videregående uddannelser efter gymnasiet skal

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Lars Bundgaard Sørensen

Lars Bundgaard Sørensen Side 1 af 6 Lars Bundgaard Sørensen Fra: "Kirsten Markussen" Dato: 16. april 2010 10:47 Til: "Lars Bundgaard Sørensen" ; "lasoe96 forward"

Læs mere

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Uddannelsesministeriet Slotsholmsgade 10 1015 København K Handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser Den 13. september 2013 Sag.nr. S-2013-541 Dok.nr. D-2013-16209 bba/ka

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer

Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Kompetencer Praksis Faglig sammenhæng Klasserums- og studiekompetencer Disse kompetencer trænes i alle fag, i alle projekter, under alle arbejdsformer, hele tiden og er forudsætningen for, at du og din

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Baggrund Med fusionen af tre tidligere fakulteter til Arts er der opstået behov for at skabe en fælles ramme med fælles retningslinjer

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie. Navn på universitet i udlandet: City University London. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kunsthistorie Navn på universitet i udlandet: City University London Land: UK Periode: Fra:September 2012 Til:Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen

Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen Selvevaluering af Uddannelsesvejledningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Metode og dataindsamling 3 Præsentation af resultaterne 4 Baggrundsvariabler 4 Information om svejlederen 4 - kort sammenfatning

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel

Fremmedsprog i gymnasiet: Innovation, didaktik og digitale medier. Projekttitel Afrapportering for projekter, der deltager i netværks-, analyse- og formidlingsprojekt vedr. fremmedsprogenes profil, faglige identitet og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Runde 2 /

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Sådan bruger du Spor. Schultz

Sådan bruger du Spor. Schultz Sådan bruger du Spor Schultz Hvad kan jeg bruge Spor til? Spor hjælper dig, når du skal vælge uddannelse og job. Først skal du svare på, hvad du vil, og hvad du kan. Resultatet er en liste med job, der

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen BEK nr 776 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen BEK nr 778 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever

projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever projektnr projektnavn skole - bevillingshaver 127937 Faglig udvikling i fysik mhp øget udbytte for gymnasiefremmede elever Brøndby Gymnasium Basisoplysninger Kontaktpersoner (navn, skole, e- mail) Fag

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Handlingsplan 2004 2003 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Indhold Handlingsplan 2004 2003 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

S o l r ø d G y m n a s i u m

S o l r ø d G y m n a s i u m S o l r ø d G y m n a s i u m HF Velkommen til HF på Solrød Gymnasium På HF-uddannelsen får du en almen, gymnasial uddannelse, som vi på Solrød Gymnasium har valgt at tone. Det gør vi igennem fagpakker,

Læs mere

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium

Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Gældende fra 1.12.2016 Ekskursioner og studierejser på Struer Statsgymnasium Formålet med disse fælles retningslinjer er at sikre gode faglige ekskursioner og studieturer. Ekskursioner og studierejser

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

Undersøgelse om arbejdstid

Undersøgelse om arbejdstid Undersøgelse om arbejdstid Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i begyndelsen af september måned 2014 gennemført en undersøgelse blandt lederne på efterskolerne. Formålet har været at danne

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Gent Land: Belgien Periode: Fra: 6/2 2013 Til: 13/7 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune.

Evaluering af GeoGebra og lektionsstudier Hedensted Kommune. Evaluering af "GeoGebra og lektionsstudier" Hedensted Kommune. Projektet "GeoGebra og lektionsstudier" er planlagt og gennemført i samarbejde mellem Hedensted Kommune, Dansk GeoGebra Institut og NAVIMAT.

Læs mere