Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)"

Transkript

1 Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November 2011 VVM-redegørelse November 2011 Sammenfattende redegørelse April 2012 Kommuneplantillæg April 2012

2 INDHOLD 1. Indledning Den videre proces 3 2. Offentlig Høring Resumé og vurdering af høringssvar 4 3. Høringens indflydelse på afgørelsen 6 4. Forventet afgørelse Afgørelsen Forventet udformning af kommuneplantillæg Forventet udformning af VVM-tilladelse Begrundelse for afgørelsen Miljøhensyn i afgørelsen Alternativer Afværgeforanstaltninger Overvågning Bilag 14 2

3 1. INDLEDNING Naturstyrelsen Roskilde er myndighed for projektet, da det er staten, der er bygherre, jf. 11, stk. 5, nr. 1 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 15/12/2010), og da det anmeldte projekt er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14, jf. bilag 1 pkt. 24 om ændring af et jernbaneanlæg. Det er både i VVM-bekendtgørelsen 1 og i Lov om miljøvurdering af planer og programmer 2 et krav, at der ved endelig godkendelse og udstedelse af kommuneplantillægget udarbejdes en sammenfattende redegørelse. Indholdet af den sammenfattende redegørelse, skal ifølge VVM-bekendtgørelsens 12, stk. 2 omfatte: Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den. De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynene er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning. Hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de væsentligste skadelige virkninger. Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer, 3 stk. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering af selve kommuneplantillægget. På de fleste punkter kan VVM-redegørelsen træde i stedet for miljøvurderingen af planen i henhold til miljøvurderingsloven, da der er stort sammenfald med indholdet og ligeså for indholdet i den sammenfattende redegørelse, bort set fra: En redegørelse for, hvordan miljøhensynet er integreret i planen, og hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning. En redegørelse for, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet samt En beskrivelse af hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen. Denne sammenfattende redegørelse er derfor også udarbejdet i forhold til miljøvurderingen af kommuneplantillægget. 1.1 Den videre proces Naturstyrelsen Roskilde fremsender den sammenfattende redegørelse til Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner sammen med kopi af indkomne indsigelser og bemærkninger, hvormed kommunalbestyrelserne får lejlighed til at udtale sig. Herefter vil Naturstyrelsen Roskilde tage stilling til om, der skal træffes afgørelse om udstedelse af kommuneplantillæg samt VVM-tilladelse, der muliggør projektet. 1 BEK nr af 15/12/ Nr. 936 af 24. september

4 2. OFFENTLIG HØRING Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport, VVM-redegørelse og ikke teknisk resume samt udkast til VVM-tilladelse for udskiftning af signalsystemet på S-banen, banestrækningen Lyngby Hillerød har været sendt i offentlig høring i perioden 15. november 2011 til den 11. januar 2012 og annonceret i Hillerød Posten, Allerød Nyt, Rudersdal Avis og Det Grønne Område. Alle 52 støjbelastede boliger blev orienteret pr. brev om offentlighedsfasen og henvisning til tilhørende dokumenter. Der er i høringsperioden indkommet 6 høringssvar henholdsvis fra Lyngby-Taarbæk Kommune, beboer på Elledamsvej nr. 6, Ejerforeningen I. H. Mundts Vej (36 lejligheder), DSB Ejendomme, Rudersdal Kommune og Hillerød Kommune. Høringssvarene er sammenfattet og kommenteret i det følgende. Kopi af høringssvarende fremgår af bilag Resumé og vurdering af høringssvar Gry og Henrik Wise, Elledamsvej 6, Rudersdal Kommune Resumé 1) Ejeren påpeger forringelser af støjniveauet sandsynligvis som følge af skinneslibninger er forringet. 2) Ejeren ønsker grønt støjværn, så støjniveauet i haven ikke stiger. Vurdering 1) Støjgener som følge af manglende eller forkert vedligeholdelse af den almindelige vedligeholdelse af skinnerne vedr. ikke dette projekt, da der er tale om eksisterende støj fra banen. Banedanmark har dog oplyst at ville undersøge det nærmere. 2) Som følge af projektet stiger støjbelastningen ved ejendommen relativt lidt (ca. 1,3 db). Der er to støjbelastede ejendomme på denne delstrækning. I VVMredegørelsens afsnit 5 begrundes valg af afværgeforanstaltninger med, at når støjbelastede boliger hovedsageligt ligger spredt, er det tilstrækkeligt at isolere bygningsfacaden. I denne begrundelse indgår en økonomisk betragtning om omkostningen ift. effekten ved opsætning af én støjskærm, og et teknisk hensyn ved kun at opstille støjskærm for én ejendom. Lyngby Taarbæk Kommune Resumé 3) Kommunen påpeger fejl i angivelse af bygninger ved tidl. teknisk skole i et kortmateriale, som er bilagt støjnotatet. Kommunen beder om at kortet bliver opdateret. 4) Yderligere beder kommunen om en adresseliste for støjbelastede boliger inden for kommunen. Vurdering 3) Banedanmark medgiver, at der er brugt kortmateriale fra Banedanmark har efterfølgende analyseret hele strækningen igen (se bilag 3 og 4) og fundet, at VVMredegørelsens støjafsnit 1.4 og 5 samt bilag 3 (støjnotatet) til VVM-redegørelsen er 4

5 retvisende, dog undtaget det nye byggeri Hvalen på Baune Allé (opført 2009). Opførelsen af Hvalen skete med lokalplan 209, der blev vedtaget 23/ af Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen, som varetager støjhensyn i planlægningen, fik udarbejdet en støjrapport af Cowi af 1/ Se bilag 5. Den konkluderede, at ved opførelse en støjafskærmende glasfacade (en altangang) mod banen, ville den kunne dæmpe støjen fra banen med op til 20 db. Efter opførelsen af Hvalen var der derfor ikke støjpåvirkede boliger. Som følge heraf bliver kortmaterialet opdateret. Det kan yderligere oplyses, at den højeste støjstigning af en bolig som følge af Signalprogrammet er en stigning på 3,3 db. 4) Banedanmark har fremsendt adresseliste til kommunen. Ejerforeningen I. H. Mundts Vej 11-23, Lyngby-Taarbæk Kommune Resumé 5) Foreningen finder det upræcist hvilke ejendomme, der bliver støjbelastet. Der ønskes angivelse af et præcist antal. 6) Ejerforeningen stiller sig uforstående over for, at det kun er boliger, der ikke før har fået tilbudt om lydisolering, som nu tilbydes støjisolering gennem støjpuljen. Foreningen ønsker at alle får tilbud om støjisolering. 7) Ejerforeningen finder det ikke tilstrækkelig med facadeisolering. Foreningen ønsker ingen stigning i støjen, og støjen reduceres ved kilden. Vurdering 5) Banedanmark har fremsendt liste over støjbelastede lejligheder til foreningen. 6) I VVM-redegørelsens afsnit 5 og i udkast til VVM-tilladelsen fremgår det, at Banedanmark vil tilbyde alle boliger, der påvirkes af støj som følge af projektet, facadeisolering efter støjpuljens principper. 7) Som følge af projektet stiger støjbelastningen ved 7 lejligheder moderat med op til ca. 2,1 db. I VVM-redegørelsens afsnit 5 begrundes valg af afværgeforanstaltning med, at det anses for tilstrækkeligt at isolere bygningsfacaden, når støjbelastede boliger hovedsagligt ligger spredt. Ejerforeningen oplever støj fra eksisterende forhold omkring banen, som Banedanmark vil tage vare om ved støjkilden i det omfang muligt i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse af skinnerne, da det ikke direkte er som følge af dette projekt. DSB Ejendomme Resumé 8) DSB ønsker VVM en rettet, så der generelt køres med hastighed op til 120 km/t uden for byerne og ikke kun ved forsinkelser. 9) DSB ønsker, at placering af relæhytter på Holte og Lyngby stationer tager højde for en fremtidig sporudvidelse med et 3./4. spor. 5

6 Vurdering 8) Banedanmark har foretaget beregning af køreplanhastigheder og vurderet dette ift. køreplanen og konkluderer, at forudsætningerne i afsnit 1.1. i VVM-redegørelsen med en køreplanshastighed på 108 km/t og afsnittets oplysninger om hastighed ved forsinkelser er korrekte (se bilag 3). 9) Med politisk aftale af 7. februar 2012 udgik udbygningen af S-togs nettet med evt. 3. eller 4. spor. Vedr. DSB s ønske om ikke at benytte alternativer herunder 0-alternativet, er der ikke med høring af VVM-redegørelsen fremkommet forhold, der medfører ændring af valgte projekt, som det fremgår af VVM-redegørelsen. Hillerød og Rudersdal kommuner havde ingen bemærkninger. 3. HØRINGENS INDFLYDELSE PÅ AFGØRELSEN Høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune har givet anledning til nyt kortmateriale af støjkort nr. 1 i bilag 3 Notat: Signalprogrammet, VVM for S-banen, støjberegninger til VVM-redegørelsen og dermed figur 9 til forslag til kommuneplantillæg, da dette kortmateriale var fra Lyngby-Taarbæk Kommune gjorde opmærksom på, at tidl. Lyngby Tekniske Skole var blevet erstattet af et etagebyggeri, muliggjort med lokalplan 209 (vedtaget i 2008), kaldet Hvalen, som ikke var ajourført i det anvendte kortmateriale der indgik i høringen. Banedanmark har derfor genberegnet støjforholdene, jf. bilag 3 og 4, ift. til VVMredegørelsen, for at sikre at forudsætningerne, der indgår i VVM-redegørelsen fortsat er gældende, når kortmaterialet opdateres. Der er specielt fokus på evt. støjpåvirkninger af Hvalen. Til lokalplan 209 udarbejdede Cowi støjberegninger, da Hvalen blev planlagt på et allerede støjpåvirket område. Den største støjpåvirkning på udendørs facade var på 66,2 db, jf. bilag 5. Hvalen blev designet i en bueform med boliger vendt væk fra banen, så boliger og gårdmiljø bagved, ville blive afskærmet en støjpåvirkning fra banen og dermed ligge inden for de vejledende grænseværdier. Der blev opført en støjafskærmende glasfacade (en altangang) mod banen, som ville kunne dæmpe støjen fra banen med op til 20 db. Se yderligere i bilag 5. Banedanmark har med deres supplerende beregninger i bilag 3 og 4 redegjort for, at den mindre stigning i støjniveauet ved Hvalen, som følge af projektet, stadig ligger under de vejledende støjgrænser. Med Banedanmarks gennemgang af strækningen med nye othofoto (fra 2009) mhp. at registrere ændringer omkring jernbanen bl.a. ift. nye ejendomme, ændringer i bygningsmassen mm, er der sket nogle små ændringer af nogle skure omkring Sorgenfri St. Det har medført en mindre ændring af støjforholdene (stigning på 0,1 db) således, at der er i alt 7 lejligheder frem for tidl. 6 lejligheder - på I. H. Mundtsvej, der bliver støjbelastet over grænseværdien. Det medfører, at det samlede antal af støjbelastede boliger er ændret fra 52 til 53 boliger. Boligen, der som følge af de supplerende beregninger, bliver støjbelastet og tilbydes facadeisolering efter støjpuljens principper, er blevet hørt separat den 26. marts Der fremkom ingen bemærkninger. Høringssvar fra ejerforeningen I.H. Mundtsvej har medført, at Banedanmarks genberegning af støjforholdene også har inddraget forudsætningerne for støj ift. I.H. Mundtsvej, jf. bilag 3 og 4. Af bilag 4 fremgår en figur 4 over de i VVM-redegørelsen 6

7 omfattende 7 støjbelastede lejligheder. Det er fundet tilstrækkeligt, at tilbyde de nu 7 støjpåvirkede lejligheder facadeisolering efter støjpuljens principper som beskrevet i VVM-redegørelsen afsnit 5 og vilkår i udkast til VVM-tilladelsen. Høringssvaret har dog givet anledning til at præcisere, at Banedanmark tilbyder alle 53 boliger, der påvirkes af støj som følge af projektet, facadeisolering efter støjpuljens principper, jf. VVMredegørelsens afsnit 5 og med vilkår i udkast til VVM-tilladelsen. På baggrund af høringssvar fra DSB har Banedanmark, med deres supplerende beregninger i bilag 3 og 4, redegjort for, at køreplanshastighed på 108 km/t og oplysninger om hastighed ved forsinkelser er korrekte som beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit 1.1. DSB har haft Banedanmarks supplerende beregninger i høring og efterfølgende tilsluttet sig denne. Kopi af høringssvar fremgår af bilag 1. Naturstyrelsen Roskilde vurderer på baggrund af ovenstående justeringer, at de supplerende bemærkninger og høringssvar ikke ændrer på den samlede stillingtagen til projektet, og VVM-redegørelsen giver et retvisende billede af projektets indflydelse på nærmiljøet sammenholdt med VVM-redegørelsens øvrige materiale. 4. FORVENTET AFGØRELSE 4.1 Afgørelsen Naturstyrelsen Roskilde træffer afgørelse i sagen på baggrund af det offentliggjorte planforslag med tilhørende VVM-redegørelse, de indkomne høringssvar samt eventuelle udtalelser til den sammenfattende redegørelse fra Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Opdatering af kortmaterialet samt ændring af det samlede antal støjbelastede boliger fra 52 til 53, vurderes ikke at have en så væsentlig karakter, at projektet ikke kan realiseres. Derfor vil kommuneplantillægget med retningslinjer og rammer samt udkast til vilkår for VVM-tilladelsen være uændret, bort set fra nyt støjkort nr. 1 i bilag 3 Notat: Signalprogrammet, VVM for S-banen, støjberegninger til VVM-redegørelsen (del 2) og figur 9 til udkast til kommuneplantillæg (del 1), som det også fremgår af efterfølgende afsnit 4.2 og 4.3. På baggrund af ovenstående forventer Naturstyrelsen Roskilde at træffe afgørelse om, at projektet kan gennemføres. Afgørelsen vil omfatte udstedelse af et tillæg til kommuneplan 2009 for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner og meddelelse af VVM-tilladelse til Banedanmark. 4.2 Forventet udformning af kommuneplantillæg Retningslinjer og rammer for kommuneplantillæg til kommuneplan 2009 for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner for Signalprogrammet forventes formuleret som følgende: Retningslinje1 Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner muliggøres udskiftningen af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (også kaldet Signalprogrammet) i overensstemmelse med planlovens 11 g om VVM-pligtige anlæg og 11a stk. 1 nr. 4). Retningslinjen gælder for projektområdet, som det fremgår af figur 5. 7

8 Figur 5. Oversigt over projektområde, hvor retningslinje og VVM-redegørelsen gælder for. Projektområdet går fra matr. 218a Kgs. Lyngby By, Kgs. Lyngby til Matr. Nr. 59a Hillerød markjorder. Retningslinje2 Med udstedelsen af dette kommuneplantillæg vil støjkortene 1-10 fsva. arealet omkring S-banestrækningen Lyngby-Hillerød, fra bilag 3 til VVM-redegørelsen og bilag 2 til den sammenfattende redegørelse, være gældende for Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Figur 6-9 er en sammenfatning af støjkortene 1-10 fra bilag 3 til VVM-redegørelsen og bilag 2 til den sammenfattende redegørelse. Støjkortene fra bilag 3 til VVM-redegørelsen erstatter eller ligger til grund for kortene til retningslinjerne for støj, afsnit 5.5 for Allerød Kommuneplan, afsnit om støjforebyggelse i Rudersdal Kommuneplan og afsnit 5.6 for Hillerød Kommune. Rammer Signalprogrammet Lyngby-Hillerød kan etableres inden for gældende rammer til Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuneplaner og medfører ikke ændring af eksisterende rammer. 8

9 Figur 6. Oversigt over støjkort for Hillerød Kommune, jf. støjkort fra VVM-redegørelsens bilag 3. 9

10 Figur 7. Oversigt over støjkort for Allerød Kommune, jf. støjkort fra VVM-redegørelsens bilag 3. 10

11 Figur 8. Oversigt over støjkort for Rudersdal Kommune, jf. støjkort fra VVM-redegørelsens bilag 3. 11

12 Figur 9. Oversigt over støjkort for Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. det nye støjkort fra den sammenfattende redegørelses bilag 2 (støjkort fra VVM-redegørelsens bilag 3). 4.3 Forventet udformning af VVM-tilladelse VVM-tilladelsen til Signalprogrammet forventes at indeholde følgende vilkår: Vilkår 12

13 At støjpåvirkiningen på de støjpåvirkede boliger, der fremgår af VVM-redegørelsens afsnit 1.4 og bilag 3, nedbringes ved at de tilbydes at indgå i Banedanmarks støjpulje. Vilkåret er fremsat under de følgende betingelser: Det er en betingelse for VVM tilladelsen, at en udskiftning af signalsystemet på S- banen, banestrækningen Lyngby Hillerød sker i overensstemmelse med de oplysninger og beregninger om beliggenhed, udformning og tekniske forhold herunder fx støj- og naturpåvirkninger, som er lagt til grund for Naturstyrelsen Roskildes vurdering af projektets miljøkonsekvenser i VVM-redegørelsen til kommuneplantillæggene. Der forventes ikke at blive ændret i det stillet vilkår, da der ikke er indkommet oplysninger, der væsentligt ændre på støjpåvirkede boliger. Udkast til VVM-tilladelse, del 4, har været fremlagt i offentligt høring sammen med udkast til kommuneplantillæg, del BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN Med et ønske om etablering et nyt signalsystem på Banedanmarks net (Signalprogrammet), der lever op til de fælles europæiske standarder, vil konkret medføre højere sikkerhed, mere effektiv drift, bedre passagerinformation og mulighed for fuldautomatisk drift på S-banen. En udskiftning af de gamle signaler er nødvendig for at sikre en højere regularitet i jernbanedriften i fremtiden. Ved at udskifte signalsystemerne vil strækningshastigheden kunne hæves på blandt andet S-banen mellem Lyngby og Hillerød fra 88 km/t til 108 km/t (køreplanshastighed). Se også pkt. 3 i udkast til kommuneplantillæg. Naturstyrelsen Roskilde har vurderet, at med de i VVM-redegørelsen nævnte afværgeforanstaltninger og stillede vilkår i udkast til VVM-tilladelsen, kan etableres uden væsentlige påvirkninger af miljøet i anlægsfasen og driftsfasen for Signalprogrammet. Det er Naturstyrelsen Roskildes samlede vurdering, at de miljømæssige gener, som projektet giver anledning til, ikke har en sådan karakter eller omfang, at det taler afgørende imod, at projektet etableres. 5.1 Miljøhensyn i afgørelsen I VVM-redegørelsens afsnit 1.4 og 3 er der redegjort for miljøpåvirkningerne. Der er i kommuneplantillægget og i VVM-redegørelsen redegjort for tænkelige miljøpåvirkninger, og der er i forbindelse med offentlighedsfasen fremkommet bemærkninger, som der er redegjort for i ovenstående afsnit 2-5. Opdatering af kortmaterialet har ikke medført ændringer af miljøhensynet, som ikke allerede er behandlet. 6. ALTERNATIVER I VVM-redegørelsens afsnit 2 er der redegjort for alternativer, der primært består af at fortsætte den eksisterende drift med det nuværende signalsystem eller vælge et nyt signalsystem, der ikke medfører en forøgelse af hastigheden. Konklusionerne om miljøpåvirkningerne fra VVM-redegørelsen og udkast til kommuneplantillæg samt bemærkninger fra offentlighedsfasen, medfører fortsat at projektet med tilhørende afværgeforanstaltninger gennemføres. 13

14 7. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Naturstyrelsen Roskilde har ikke fundet grundlag for at ændre på de valgte afværgeforanstaltninger, der fremgår af VVM-redegørelsens pkt. 5 og udkast til kommuneplantillæg pkt Afværgeforanstaltningerne udgør uændret tilbud om støjisolerende tiltag ved isolering af bygningsfacaderne for boliger, der direkte som følge af projektet, bliver støjbelastet. Afværgeforanstaltningerne er sikret med vilkår i VVM-tilladelsen, som angivet i afsnit OVERVÅGNING Der vurderes, at den overvågning som myndighederne allerede udfører i dag vil være tilstrækkeligt. 9. BILAG Bilag 1: Kopi af høringssvar. Bilag 2: Nyt støjkort i stedet for støjkort nr. 1 i bilag 3 Notat: Signalprogrammet, VVM for S-banen, støjberegninger til VVM-redegørelsen Bilag 3: Supplerende støjberegning til Banedanmarks høringssvar. Bilag 4: Banedanmarks høringssvar. Bilag 5: Støjrapport fra 1/ udarbejdet af Cowi til lokalplan

15 Miljøministeriet Naturstyrelsen Roskilde Ny Østergade Roskilde Telefon nr nst.dk www. Naturstyrelsen.dk ISBE:

Kommuneplantillægget supplerer Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuners Kommuneplan 2009 med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuners Kommuneplan 2009 med følgende retningslinjer: Allerød Kommune, karen.tommerup@alleroed.dk Rudersdal Kommune, MBT@rudersdal.dk Hillerød Kommune, bra@hillerod.dk Lyngby-Taarbæk Kommune, btt@ltk.dk, odm@ltk.dk Naturstyrelsen Roskilde, Fysisk planlægning

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse - bilag Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til kommuneplantillæg VVM-redegørelse

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuners Kommuneplan 2009 med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuners Kommuneplan 2009 med følgende retningslinjer: Allerød Kommune, karen.tommerup@alleroed.dk Rudersdal Kommune, MBT@rudersdal.dk Hillerød Kommune, bra@hillerod.dk Lyngby-Taarbæk Kommune, btt@ltk.dk, odm@ltk.dk Naturstyrelsen Roskilde, Fysisk planlægning

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning Næstved Kommune Miljø- og Planafdelingen Brogade 2 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-200-00023 Ref. kaape Den 25. marts 2008 Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse VVM for hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge - Næstved maj 2014 Titel: Sammenfattende redegørelse for VVM for hastighedsopgradering af jernbanestrækningen Køge-Næstved

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 1: Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Del 1. Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn Idéoplæg Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Juni 2013 Maj 2015 Oktober 2015 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse

Læs mere

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29.

Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby. Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4B 2605 Brøndby Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00317 Ref. togri Den 29. juni 2015 Afgørelse om at ændring af Køge Nord Station ikke er VVM-pligtigt

Læs mere

Ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund Kommune. Sammenfattende redegørelse til Frederikssund Kommune.

Ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund Kommune. Sammenfattende redegørelse til Frederikssund Kommune. Sammenfattende redegørelse Roskilde J.nr. MST-1274-00013 Ref. irbha Den 19. oktober 2011 Ny produktionslinje på Haldor Topsøe A/S i Frederikssund Kommune. Sammenfattende redegørelse til Frederikssund Kommune.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget.

3. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget. Peter Lendal Hestetorvet 7, 1.TV 4000 Roskilde Dato: 05-04-2013 Dokumentnr. 12/00782-25 Sagsbehandler: Bertram Tobias Hacke Direkte tlf.nr.: 91 33 84 28 Tilladelse til etablering af flydende vinterbadeanlæg

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. august 2008 J.nr.: NKN-33-02473 ssc Afgørelse i sagen om Tårnby Kommunes vedtagelse

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 08:00 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller

Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller N O T AT 22. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på 16 spørgsmål fra Enhedslisten om vindmøller Spørgsmål 1: Hvor stort et el-forbrug forventes i 2020 og hvor stor en andel heraf defineres som

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig

Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej sydvest for Karup i Viborg Kommune er ikke VVM-pligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00281 Ref. fleka Den 18. marts 2014 Afgørelse om at etablering af rundkørsel ved Hessellundvej

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 25-10-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 15:30 afholdt Byplanudvalget ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsens spisestue. Medlemmerne

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

TILLÆG NR. 5 HOLBÆK KOMMUNEPLAN 2007-2018 VINDMØLLER VED HAGESHOLM TIL

TILLÆG NR. 5 HOLBÆK KOMMUNEPLAN 2007-2018 VINDMØLLER VED HAGESHOLM TIL TILLÆG NR. 5 TIL HOLBÆK KOMMUNEPLAN 2007-2018 VINDMØLLER VED HAGESHOLM 1 Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og rammebestemmelser... 4 Redegørelse... 4 VVM-redegørelse og Miljøvurdering... 5 Lokalplan

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Udbygning af Panum-Komplekset. Sammenfattende redegørelse

Udbygning af Panum-Komplekset. Sammenfattende redegørelse Udbygning af Panum-Komplekset Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig

Mercedes Alexandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune. Opstilling af to minivindmøller Hastrupvej 4 Gadstrup er ikke VVM-pligtig Mercedes Aleandra Kampmann Byagerparken 60 4030 Tune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Opstilling af

Læs mere

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them.

Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov. Lasse Werling, 72 54 38 40, lawer@nst.dk. Silkeborg Sønderskov, 7b, Virklund By, Them. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Tekst Øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Naturstyrelsen Søhøjlandet,

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside

Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside 2015-36 Ikke hjemmel til obligatorisk digital selvbetjeningsløsning ved klage over parkeringsafgift. Vejledning på hjemmeside En kommune skrev på sin hjemmeside, at borgere, der ønskede at klage over en

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. september 2015 Sags id 2015-18696 Sagsbehandler René Nygaard Antvorskov Telefon direkte 76 16 13 71 E-mail rna@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013.

Afgjort den 26. februar 2009. Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Aktstykke nr. 70 Folketinget 2012-13 Afgjort den 26. februar 2009 Tidligere fortroligt aktstykke F (2008-09). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 25.02.2013. Transportministeriet. København,

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Anmeldeskema Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1184 af 6. november 2014 Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1.

AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus i Ringsted Kommune. efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00008 (tidl. NKN-31-01772) Ref.: jav AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af helårshus

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aalborg Kommunes Kommuneplan

Udstedelse af kommuneplantillæg til Aalborg Kommunes Kommuneplan Aalborg Kommune Sendt til aalborg@aalborgdk Aarhus fysisk planlægning og VVM Jnr NST-131-00077 Ref surhe Den 25 januar 2012 Udstedelse af kommuneplantillæg til Aalborg Kommunes Kommuneplan 2009 om forlængelse

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m²

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m² SCANTIX CONSTRUCTION ApS Vester Lindetvej 15 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk www.haderslev.dk 10. juni

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Indkaldelse af ideer og forslag 6. juni 2013 Kolofon Titel: Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Emneord: Risikovirksomhed, Lager Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter:

Læs mere

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller

Ideoplæg til temaplan for større vindmøller Ideoplæg til temaplan for større vindmøller april 2012 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Forord Med dette oplæg indkalder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036275 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde) 11. april 2014 K E N D E L S E Sigma Entreprise A/S (selv) mod Rudersdal Kommune (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen)

Læs mere

Bilag 2 Basisoplysninger

Bilag 2 Basisoplysninger Bilag 2 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Projektet omhandler to delstrækninger. Strækning 1: Skæring Bæk er ved Virupvej rørlagt på en

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup

Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Notat Energipark ved DNV-Gødstrup Projektleder: Thomas Jørgensen/Lillian Kristensen Dato: 30. august 2015 Generelt For at DNV-Gødstrup kan opfylde energikravene til bygningsklasse 2020 er der behov for

Læs mere

Ønske om nye vindmølleområder

Ønske om nye vindmølleområder POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK NOTAT Ønske om nye vindmølleområder Lodsejere fra Thyholm ved henholdsvis Lyngs, Hindsels og området

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere