Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager"

Transkript

1 Erhvervsjuridisk Tidsskrift Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag 3 finder anvendelse. (Resumé) I artiklen beskrives de væsentligste nyheder i Voldgiftsinstituttets Regler for behandling af voldgiftssager. Reglerne er udformet i overensstemmelse med standarderne i international voldgiftspraksis. Et bærende hensyn bag reglerne er at fremme effektiviteten i processen og dermed reducere omkostningerne ved at føre voldgiftssager, uden at det sker på bekostning af kvaliteten. Et eksempel herpå er, at voldgiftsretten som udgangspunkt skal bestå af en enkelt voldgiftsdommer (og ikke som tidligere af 3 voldgiftsdommere). Reglerne indeholder enkelte danske fingeraftryk, f.eks. de særlige regler i bilag 2 om bevisoptagelse forud for indledningen af voldgiftssagen. Reglerne findes på dk, og er udarbejdet på dansk, engelsk, tysk, fransk, russisk og kinesisk. Indledning Voldgiftsinstituttet har vedtaget nye regler, som trådte i kraft 1. maj Reglerne erstatter reglerne. Parter, der har aftalt, at deres tvist skal afgøres på grundlag af instituttets regler, skal anses for at have aftalt, at voldgiftsagen skal afgøres efter de regler, der er gældende på det tidspunkt, hvor voldgiftssagen indledes, medmindre andet er aftalt, jf. 2. For så vidt angår bilag 3 om den særlige hastevoldgiftsdommerordning (se nærmere nedenfor i afsnit 9.2) finder dette - på grund af reglernes mulige indgribende karakter for en part - kun anvendelse, hvis parternes voldgiftsaftale er indgået efter 1. maj 2013, eller hvis parterne udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag 3 finder anvendelse. 1) Instituttets ambition har været at udforme reglerne i overensstemmelse med de nyeste standarder i international voldgiftspraksis. Mange danske virksomheder og advokater er involveret i internationale voldgiftssager i andre lande. De har med rette en forventning om, at voldgiftssager behandles efter samme internationale målestok ved instituttet i Danmark. Andre institutters regelsæt, især Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) (2012) har derfor været væsentlige inspirationskilder ved udarbejdelsen af instituttets regler. Et væsentligt hensyn bag de nye regler er at fremme effektiviteten i processen og dermed reducere omkostningerne, således at voldgift ved instituttet gøres mere attraktivt for både danske og udenlandske virksomheder, uden at dette går ud over parternes retssikkerhed og kvaliteten i processen i øvrigt.

2 Reglerne er (fortsat) baseret på almindelige voldgiftsretlige principper om uafhængighed og upartiskhed blandt de udpegede voldgiftsdommere ( 12), parternes ret til at fremføre sin sag og ligebehandling af parterne ( 18, stk. 1), partsautonomi (f.eks. 10, stk. 1, og 11, stk. 3), fortrolighed ( 18, stk. 7, og 34) og gennemsigtighed ved fastsættelsen af voldgiftsdommernes honorar og instituttets administrationsafgift (reglernes bilag 1). I det følgende gennemgås de væsentligste ændringer i de nye regler. 2) 1. Voldgiftsinstituttets formandskab Reglernes 1 indeholder - som noget nyt - en præsentation af Voldgiftsinstituttets organisation. Centrale aktører er instituttets formand og næstformand, som tilsammen udgør formandskabet, og instituttets sekretariat, som ledes af en generalsekretær. Formålet med 1 er at skabe klarhed om de organer, som efter reglerne er tillagt forskellige administrative funktioner. Efter 2008-reglerne ( 14) er instituttets formandskab alene tillagt kompetence til at tage stilling til, hvorvidt der foreligger berettiget tvivl om voldgiftsdommerens upartiskhed eller uafhængighed, eller om voldgiftsdommeren ikke havde de kvalifikationer, som parterne har aftalt. Denne opgave henhører fortsat under formandsskabet, men formandskabet er efter de nye regler tillagt yderligere administrative opgaver. Det drejer sig om: Stillingtagen til anmodninger om sammenlægning af separate voldgiftssager, som herefter behandles som en sag, jf. 9, stk. 1 og 2. Stillingtagen til antallet af voldgiftsdommere, medmindre parterne har aftalt andet, jf. 10, stk. 1. Godkendelse af alle voldgiftsdommere, jf. 11, stk. 1. Stillingtagen til at fravige kravet om, at formanden for voldgiftsretten (eller enevoldgiftsdommeren) skal have anden nationalitet og andet hjemsted end nogen af parterne og de øvrige voldgiftsdommere, jf. 11, stk. 7. Udpegning af voldgiftsdommere i tilfælde, hvor parterne har aftalt, at voldgiftsdommeren skal udpeges af instituttet, eller hvor en part ikke inden udløbet af den relevante frist har udpeget en voldgiftsdommer, jf. 11, stk. 8. Stillingtagen til en parts anmodning om udskiftning af en voldgiftsdommer, jf. 14. Fastsættelse af instituttets administrationsafgift og voldgiftsdommerens honorar og stillingtagen til, hvorvidt de af instituttet fastsatte honorartakster skal fraviges i op- eller nedadgående retning, jf. reglernes bilag 1. Formandskabets ovennævnte funktioner minder om de funktioner, som varetages af ICC's International Court of Arbitration i sager, som er indledt efter ICC's regler. Formålet med disse ekstra øjne er at kvalitetssikre sagsbehandlingen. For at dette kan ske, uden at sagen forsinkes,

3 udarbejder instituttets sekretariat typisk et udkast til afgørelse, der forelægges for formandskabet, som herefter træffer afgørelse i sagen, ligesom sekretariatet varetager oplysningen af de spørgsmål, som skal afgøres af formandskabet, samt den øvrige kommunikation mellem parterne og formandskabet. 2. Indledning af voldgiftssagen Voldgiftssagens indledning er reguleret i reglernes 4 og 5. Efter 4, stk. 1 og 2, indledes voldgiftssagen den dag, et klageskrift indgives til instituttet. Det fremgår af 4, stk. 3-5, hvilke formkrav der gælder ved udformningen af et klageskrift. I modsætning til efter 2008-reglerne er det ikke længere tilstrækkeligt blot at indgive en summarisk begæring om voldgift, som inden 30 dage efterfølges af et klageskrift. Baggrunden for denne ændring er at effektivisere processen, således at der ikke længere går op til 30 dage fra sagens indledning til der foreligger et klageskrift. I forhold til 2008-reglerne stilles øgede krav til, hvilke informationer et klageskrift skal indeholde. Det skyldes et ønske om, at så mange relevante informationer som muligt foreligger allerede ved sagens indledning, hvilket erfaringsmæssigt er med til at forkorte den samlede sagsbehandlingstid. Efter bestemmelserne i 4, stk. 3, litra a) og b) skal ikke alene parternes og advokaternes navne og adresser angives, men også parternes og advokaternes adresser. Baggrunden herfor er et ønske om at gennemføre så meget som muligt af sagens korrespondance pr. . Tanken genfindes i 3, som blandt andet fastslår, at meddelelser fra instituttet eller voldgiftsretten anses for gyldigt modtaget af en part, når de er sendt med til partens adresse eller sidst kendte adresse. I bestemmelsen i 4, stk. 3, litra g) (og i 7, stk. 1, litra g, for svarskriftets vedkommende) er det præciseret, at parterne har ret til at føre deres egne ekspertvidner. Egne ekspertvidner er særdeles udbredt i international voldgiftspraksis, og ses i stadig stigende omfang også i rent danske voldgiftssager. En nyskabelse findes også i 4, stk. 3, litra c), hvorefter klageskriftet skal indeholde oplysninger om sagens økonomiske værdi, herunder så vidt muligt et skøn over den økonomiske værdi af eventuelle ikke-betalingspåstande. Baggrunden er at undgå forsinkelse med fastsættelsen af størrelsen og opkrævningen af sikkerhedsstillelsen (hvilket igen kan føre til forsinkelse med nedsættelse af voldgiftsretten), samt så vidt muligt at undgå at der på et senere tidspunkt under sagens forløb bliver behov for at opkræve yderligere sikkerhed. Hvis klageskriftet ikke indeholder de nødvendige informationer, kan instituttet efter 4, stk. 6, fastsætte en frist for, at parten kan skaffe de udestående oplysninger, og - hvis fristen siddes overhørig - afslutte sagen ved instituttet. Denne konsekvens - at sagen afsluttes - vil formodentlig kun indtræde, hvis klageskriftet lider af væsentlige mangler, idet instituttet som alternativ til at afslutte sagen ofte vil foretrække blot at informere den senere nedsatte voldgiftsret om manglerne ved klageskriftet, og herefter overlade det til voldgiftsretten at afgøre, hvilke konsekvenser - om nogen - disse mangler har for den videre behandling af sagen.

4 Bestemmelsen i 5 omhandler indbetaling af registreringsgebyr. Gebyret, der har været uændret siden det blev indført ved instituttet for små 10 år siden, er forhøjet fra kr. til kr. (eller det tilsvarende beløb i euro), og betales af klageren samtidig med indgivelsen af klageskriftet. Gebyret refunderes ikke, uanset at sagen ikke gennemføres som oprindelig forudsat af klageren, f.eks. fordi parterne indgår forlig i sagen. Gebyret indgår som en del af sagens omkostninger, jf. 25, stk. 1, 2. pkt., dvs. beløbet skal medtages i den opgørelse og fordeling af omkostningerne, som indgår i alle voldgiftskendelser, jf. 25, stk. 1, 1. pkt. 3. Sikkerhedsstillelse Bestemmelsen i 6 indeholder nye regler om indbetaling af sikkerhedsstillelse for de udgifter, som voldgiftssagen skønnes at ville medføre. Sekretariatet fastsætter størrelsen af sikkerhedsstillelsen i henhold til de af bestyrelsen vedtagne takster, som findes i reglernes bilag 1. Taksterne er baseret på det omtvistede beløb. Dette beløb fremgår i almindelighed af påstanden i klageskriftet, idet det dog er nødvendigt også at tage værdien af eventuelle modkrav i betragtning. Som hidtil forlanges sædvanligvis samme beløb af de involverede parter, medmindre instituttet bestemmer andet. Det kan især komme på tale, hvis en anden fordeling følger af parternes aftale, eller i sager med flere parter og flere krav, hvor instituttet efter en konkret vurdering finder det velbegrundet at fravige udgangspunktet om ligedeling til fordel for en anden fordeling, f.eks. et princip hvor parterne betaler pro rata afhængig af værdien af den enkelte parts påstande Delkendelse om refusion Hvis en part ikke indbetaler sin andel af sikkerhedsstillelsen, afslutter instituttet sædvanligvis sagen, medmindre den anden part inden en af instituttet fastsat frist indbetaler hele sikkerhedsstillelsen. En part, der på denne måde betaler for den anden part, kan - som noget nyt - anmode voldgiftsretten om at afsige separat voldgiftskendelse om refusion af sikkerhedsstillelse, som er betalt for den ikke-betalende part, jf. reglernes 6, stk. 2, 4. pkt. En sådan voldgiftskendelse kan - i lighed med andre former for voldgiftskendelser - tvangsfuldbyrdes ved de almindelige domstole. 3) Det må antages, at voldgiftsretten herefter som udgangspunkt vil imødekomme en anmodning om at afsige separat kendelse om refusion af sikkerhedsstillelse. Dette gælder f.eks. i de praktiske tilfælde, hvor indklagede uden rimelig grund forholder sig passiv under voldgiftssagen, herunder overfor en anmodning om indbetaling af sikkerhed, men også i de tilfælde, hvor indklagede faktisk medvirker i sagen, men afviser at betale, f.eks. under henvisning til at klagerens krav er uberettiget eller at voldgiftsretten ikke har kompetence. At dømme efter svensk praksis kan der i særlige tilfælde gøres undtagelse til det anførte udgangspunkt, hvis indklagede fremfører en velbegrundet indsigelse mod eksistensen af klagerens krav eller voldgiftsrettens kompetence. En anden mulig undtagelse kan være, hvis den endelige voldgiftskendelse i sagen forventes at foreligge i umiddelbar tilknytning til klagerens anmodning om, at der afsiges separat kendelse. 4) Den sidstnævnte undtagelse er begrundet i, at voldgiftsretten -

5 uanset om den afsiger separat kendelse - tager endelig stilling til fordelingen af sagens omkostninger i den endelige voldgiftskendelse, jf. reglernes 25, stk Sikkerhedsstillelse for advokatomkostninger mv. De under afsnit 3 nævnte beløb står til sikkerhed for de udgifter, som voldgiftssagen skønnes at medføre, herunder honorar til medlemmerne af voldgiftsretten og en administrationsafgift til instituttet, jf. reglernes 6, stk. 1. De anførte beløb står ikke til sikkerhed for modpartens omkostninger ved at føre sagen, herunder denne parts advokatomkostninger. Efter den nye bestemmelse i 6, stk. 8, kan voldgiftsretten - ikke instituttet - efter anmodning fra en part bestemme, at en part skal stille sikkerhed for den anden parts advokatomkostninger og eventuelt også andre omkostninger, som parten kan blive pålagt at betale til den anden part ved den endelige voldgiftskendelse. 5) Baggrunden for bestemmelsen er, at der især i de senere år er rejst spørgsmål om sikkerhedsstillelse for advokatomkostninger i sager, hvor den pågældende part har en begrænset økonomisk formåen og samtidig har rejst et substantielt (mod)krav, som ikke umiddelbart forekommer velbegrundet. I modsætning til den sikkerhedsstillelse, som er nævnt i 6, stk. 1, og som betales kontant, vil et eventuelt krav om sikkerhedsstillelse efter 6, stk. 8, efter voldgiftsrettens bestemmelse kunne opfyldes ved at stille bankgaranti. Stilles sikkerheden ikke, kan voldgiftsretten afslutte eller udsætte behandlingen af den pågældende parts krav (bortset fra påstande om afvisning eller frifindelse, der således fortsat vil kunne tages under realitetsbehandling), jf. 6, stk. 8, 2. pkt. Som følge heraf - og eventuelt også bestemmelsen i reglernes 18, stk pkt. (og voldgiftslovens 18), hvoraf det fremgår, at hver part skal have fuld lejlighed til at fremføre sin sag - bør anvendelsen af bestemmelsen have undtagelsens karakter og formentlig reserveres til tilfælde, hvor der er mistanke om, at en part på svage økonomiske fødder gør substantielle krav gældende i chikanøst øjemed. 4. Sammenlægning af krav og inddragelse af nye parter Der kan - som noget nyt - ske sammenlægning af krav og nye parter kan indtræde i voldgiftssagen, jf. reglernes 9. Udgangspunktet er, at en voldgiftsaftale kun gælder mellem aftalens parter og kun for det konkrete retsforhold. Andre krav, f.eks. parternes indbyrdes modkrav, som udspringer af andre mellemværender, end det den konkrete voldgiftssag vedrører, kan ikke uden særlig aftale inddrages under voldgiftssagen. Et sådant andet krav må i stedet forfølges ved domstolene eller eventuelt ved en parallel voldgift. Ulemperne ved en sådan dobbeltbehandling kan efter omstændighederne begrænses som følge af bestemmelsen i Sammenlægning af krav mellem samme parter Efter 9, stk. 1, kan flere krav behandles under et, hvis der mellem parterne er indgået voldgiftsaftaler, som dels dækker de forskellige krav, som ønskes behandlet samlet, og dels peger på

6 instituttets regler, som grundlaget for sagernes behandling. Dertil kommer, at instituttets formandskab efter anmodning fra en part skal tillade sammenlægningen. Hvis en part tilslutter sig den anden parts forslag om sammenlægning, og hvis der ellers er enighed om vilkårene herfor, sammenlægges kravene formløst, idet instituttets sekretariat samtidig vil vurdere, om der er behov for at regulere sikkerhedsstillelsen for voldgiftsdommernes honorar mv., der som nævnt i afsnit 3 fastsættes efter takster, der er afhængige af sagens værdi. Hvis en part ikke tilslutter sig den anden parts forslag om sammenlægning, afventer formandskabets afgørelse ikke alene en høring af parten, men også en høring af den - eller eventuelt de - allerede nedsatte voldgiftsretter. At der i et sagskompleks kan være nedsat flere voldgiftsretter er netop baggrunden for, at det er instituttets formandskab, som er den kompetente myndighed til at tage stilling til, om kravene skal sammenlægges. Hvis voldgiftsretten var den kompetente myndighed, kunne der nemt opstå kompetencestridigheder mellem voldgiftsretterne om, hvilken der skulle være den fortsættende henholdsvis den ophørende voldgiftsret. Udover resultatet af de ovennævnte høringer, skal formandskabet træffe afgørelse om sammenlægning på grundlag af de konkrete omstændigheder, herunder sagernes og/eller parternes indbyrdes sammenhæng samt hvor fremskreden en eventuel verserende voldgiftsag er, jf. 9, stk. 2, 1. pkt. Er der klare procesøkonomiske fordele forbundet med en sammenlægning, f.eks. fordi store dele af bevisførelsen er sammenfaldende, er dette en væsentlig faktor i vurderingen af, om der faktisk sker sammenlægning. Hvis omstændighederne derimod er, at den ene sag, er meget tæt på at blive afgjort, er det ikke sandsynligt, at formandskabet vil tillade at kravene sammenlægges med den konsekvens, at afgørelsen vedrørende dette krav bliver væsentlig forsinket. Hvis formandskabet imødekommer en anmodning om sammenlægning, er konsekvensen ifølge 9, stk. 2, 2. pkt., at alle involverede parter samtidig anses for at have givet afkald på deres adgang til at bringe en voldgiftsdommer i forslag, ligesom formandskabet kan tilbagekalde godkendelsen af allerede godkendte voldgiftsdommere med henblik på at godkende nye voldgiftsdommere i overensstemmelse med 10-14, således at parterne kan få ens indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning. Er parterne ikke enige om, hvordan voldgiftsretten skal sammensættes efter en sammenlægning af flere krav, skal godkendelsen af allerede udpegede voldgiftsdommere således tilbagekaldes, og en ny voldgiftsret skal nedsættes efter de almindelige regler herom, se nærmere reglernes Inddragelse af nye parter i en verserende voldgiftssag Efter bestemmelsen i 9, stk. 3, kan en eller flere nye parter inddrages i en verserende voldgiftssag. Kompetencen til at inddrage en ny part under en verserende sag henhører under voldgiftsretten (og ikke instituttets formandskab). Det er også i disse tilfælde en betingelse, at der mellem (alle) parterne er indgået voldgiftsaftaler, som dækker det eller de krav, som er baggrunden for, at den nye part ønskes inddraget i sagen, og at denne voldgiftsaftale peger på instituttets regler, som grundlaget for sagens behandling. Et særligt aspekt ved tilfældene, som er omfattet af 9, stk. 3, er, at den tredjemand, som bliver ny part i en verserende sag, normalt ikke - i modsætning til de allerede involverede parter - får lejlighed

7 til at udpege en voldgiftsdommer. Parterne har efter omstændighederne uens adgang til at få indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning. En sådan forskelsbehandling kan føre til spørgsmål om voldgiftskendelsens gyldighed og/eller anerkendelse og fuldbyrdelse, jf. voldgiftslovens 37 og 39. Som følge heraf vil 9, stk. 3, formodentlig kun sjældent føre til, at en ny part - imod sin vilje - inddrages i en allerede verserende voldgiftssag. 5. Udpegning og godkendelse af voldgiftsdommere Reglerne om udpegning og godkendelse af voldgiftsdommere findes i i de nye regler Antallet af voldgiftsdommere Voldgiftsretten skal som udgangspunkt bestå af en enkelt voldgiftsdommer, medmindre parterne har aftalt andet eller instituttets formandskab bestemmer andet, jf. reglernes 10. 6) Denne nyskabelse understreger behovet for, at parterne har fokus på spørgsmålet om antallet af voldgiftsdommere allerede ved indgåelsen af voldgiftsaftalen. Hvis det er af væsentlig betydning for en part, at de tvister, der kan risikere at opstå i anledning af et kontraktsforhold, skal håndteres af tre voldgiftsdommere (og ikke en enevoldgiftsdommer) bør dette fremgå udtrykkeligt af voldgiftsaftalen. Instituttets formandskab kan som anført forhøje antallet af voldgiftsdommere fra en til tre. I sine overvejelserne herom tager formandskabet hensyn til voldgiftssagens kompleksitet, det omtvistede beløb samt andre relevante forhold, jf. 10, stk. 1, sidste pkt. Under andre relevante forhold kan blandt andet indgå, om voldgiftsaftalen er indgået inden 1. maj 2013, idet antallet af voldgiftsdommere på dette tidspunkt som udgangspunkt var tre. Det kan desuden indgå, om en part overfor instituttet har fremsat anmodning om - eller på anden måde givet udtryk for en berettiget forventning om - at voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hvis voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere, har hver part ret til - inden en nærmere angivet frist - at udpege en voldgiftsdommer, og parterne kan udpege formanden for voldgiftsretten i fællesskab. Voldgiftsdommerne godkendes herefter af instituttets formandskab, forudsat at de udpegede voldgiftsdommere er upartiske og uafhængige, jf. nærmere herom i reglernes 12. Hvis en part ikke har udpeget en voldgiftsdommer eller hvis parterne ikke i fællesskab har udpeget en formand for voldgiftsretten (eller en enevoldgiftsdommer) udpeges den eller de manglende voldgiftsdommere af instituttets formandskab, jf. 11, stk Udpegning i tilfælde med flere klagere henholdsvis flere indklagede Hvis der er to eller flere parter på en side, f.eks. to indklagede, skal disse i fællesskab udpege en voldgiftsdommer. Kan de to indklagede ikke blive enige om at pege på en voldgiftsdommer i fællesskab, følger det - som noget nyt - af reglernes 11, stk. 6, 2. pkt., at instituttets formandskab udpeger alle voldgiftsdommerne, dvs. også klagerens voldgiftsdommer, selv om klageren ikke har haft problemer med at udpege en voldgiftsdommer.

8 Baggrunden for denne nye regel er lighedsgrundsætningen i 18, stk. 1, 1. pkt. (og voldgiftslovens 18), hvoraf kan udledes, at sagens modstridende parter (eller interesser) skal have ligelig indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning. Parterne har ikke haft ligelig indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning, hvis klageren har udpeget en voldgiftsdommer, mens de indklagede ikke har. Det gør ingen forskel, at de indklagede har haft muligheden for at udpege, men altså ikke kunne blive enige. 7) 5.3. Særlige krav ved udpegningen af voldgiftsrettens formand henholdsvis enevoldgiftsdommeren Har ikke alle tvistens parter samme nationalitet, skal formanden for voldgiftsretten henholdsvis enevoldgiftsdommeren være af en anden nationalitet og have hjemsted i et andet land end nogen af parterne og (i tilfælde af at voldgiftsretten skal bestykkes med flere voldgiftsdommere) de andre voldgiftsdommere, medmindre parterne har aftalt andet eller formandskabet bestemmer andet, forudsat at en part ikke gør indsigelse, jf. 11, stk. 7. Formålet med denne bestemmelse er at øge kravene til formandens henholdsvis enevoldgiftsdommerens neutralitet, sådan at indsigelser begrundet i sådanne geografiske forhold i videst mulige omfang undgås. Et hovedområde for formandskabets adgang til at fravige nationalitets- og hjemstedskravet må forventes at blive de praktiske tilfælde, hvor en ikke-dansk indklagede uden rimelig grund undlader at deltage i voldgiftssagen Voldgiftsdommerens tilgængelighed Som noget nyt skal en voldgiftsdommer ikke alene være upartisk og uafhængighed, men også tilgængelig, jf. reglernes 12, stk. 1. Det kan være vanskeligt at få afklaret, om en voldgiftsdommer er tilgængelig. Dygtige, erfarne og effektive voldgiftsdommere er meget efterspurgte. Reglerne indeholder ingen umiddelbare sanktioner for den voldgiftsdommer, som ikke er tilgængelig, hvorfor kravet om tilgængelighed fortrinsvis skal opfattes som et signal til voldgiftsdommerne om, at behandlingen af sagerne ikke må forsinkes som følge af voldgiftsdommernes forhold. En part kan ikke gøre indsigelse imod udpegningen af en voldgiftsdommer, under henvisning til at voldgiftsdommeren ikke er tilgængelig. En part kan derimod anmode instituttets formandskab om at tage stilling til, hvorvidt en allerede udpeget voldgiftsdommer skal udskiftes, såfremt voldgiftssagen ikke fremmes behørigt eller hvis de øvrige pligter, som påhviler voldgiftsdommeren ikke overholdes, jf. 14, stk. 2, 1. pkt., ligesom sådanne forhold kan tillægges betydning ved fastsættelsen af voldgiftsdommerens honorar, jf. reglernes bilag 1, 3, stk En voldgiftsdommers indsigelse mod en anden voldgiftsdommer Efter bestemmelsen i 14, stk. 6, i 2008-regler kan en voldgiftsdommer gøre indsigelse mod en anden voldgiftsdommer, hvis han eller hun finder, at der foreligger forhold, som giver anledning til berettiget tvivl om den anden voldgiftsdommers upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis han eller hun finder, at den anden voldgiftsdommer ikke har de kvalifikationer, som parterne har aftalt.

9 Bestemmelsen genfindes ikke i de nye regler. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at en voldgiftsdommer ikke kan gøre indsigelse mod en anden voldgiftsdommer eller - som det mindre i det mere - at henlede instituttets opmærksomhed på forhold, som kan give anledning til berettiget tvivl om den pågældendes habilitet. Efter almindelige voldgiftsretlige principper påhviler der enhver voldgiftsdommer en pligt til at sikre, at voldgiftsretten er sammensat i overensstemmelse med voldgiftsloven, hvilket blandt andet indebærer, at de medvirkede voldgiftsdommere ikke må være inhabile. 8) 6. Fortrolighed Instituttets 2008-regler indeholder i 53 bestemmelser om fortrolighed, men kun for voldgiftsdommerne og instituttet. Hverken voldgiftsloven eller 2008-reglerne indeholder en regulering af parternes pligt til at opretholde fortrolighed. Voldgiftsretten kan - som noget nyt - efter anmodning fra en part træffe beslutning om, at parterne skal opretholde fortrolighed vedrørende behandlingen af voldgiftssagen, jf. 18, stk. 7. Bestemmelsen indebærer, at voldgiftsretten kan træffe beslutning om, at en part skal opretholde fortrolighed vedrørende voldgiftssagens behandling eller andre forhold, f.eks. den blotte eksistens af sagen eller indholdet af voldgiftskendelsen. For at gøre bestemmelsen så effektiv som muligt kan voldgiftsretten beslutte, at et pålæg om fortrolighed skal ledsages af en sanktion, f.eks. en bod, i tilfælde af tilsidesættelse af pålægget. 7. Mundtlig forhandling Som noget nyt fremgår det af 22, stk. 2, at voldgiftsretten efter anmodning fra en part kan beslutte, at en forklaring for voldgiftsretten kan afgives ved brug af telekommunikation, hvor dette er hensigtsmæssigt og sagligt. Det anførte indebærer, at en forklaring f.eks. kan afgives ved brug af Skype eller videokonferenceudstyr. 9) I 22, stk. 3, er det præciseret, at der indtræder præklusion senest 8 dage inden den mundtlige forhandling, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det er umiddelbart vanskeligt at forestille sig, hvilke særlige omstændigheder der kan begrunde, at voldgiftsretten accepterer, at en part fremlægger beviser mv. på dette meget sene tidspunkt. Hvis der har været udpeget en sagkyndig, f.eks. sådan at en part har udpeget sit eget ekspertvidne, som har fremlagt en skriftlig vidneerklæring, følger det af 22, stk. 4, at et sådant ekspertvidne har pligt til at afgive mundtlig forklaring for voldgiftsretten og besvare spørgsmål fra parterne og voldgiftsretten. Konsekvensen af, at dette ikke sker, må være, at voldgiftsretten ser bort fra den pågældendes skriftlige vidneerklæring, medmindre parterne aftaler andet. 10) 8. Voldgiftsdommernes honorar Taksterne og de nærmere retningslinjer for beregning af honorar til medlemmerne af voldgiftsgiftsretten er som noget nyt samlet i bilag 1 til reglerne. Taksterne er ikke forhøjet i forhold til de takster, der gælder efter 2008-reglerne.

10 Det fremgår af de nye reglers 26, at honorar til voldgiftsdommerne fastsættes af formandskabet på baggrund af et begrundet skriftligt forslag om det samlede honorars størrelse og fordeling blandt voldgiftsdommerne fra voldgiftsrettens formand. Det fremgår af 26, sidste pkt., at honorar til voldgiftsdommerne fastsættes efter 3 i bilag 1. Voldgiftsdommernes honorar fastsættes herefter på baggrund af takster, som indeholder intervaller, som er baseret på sagens værdi. Kan sagens værdi ikke bestemmes på grundlag af den rejste påstand, fastsættes sagens værdi skønsmæssigt af formandskabet, jf. bilag 1, 3, stk. 4. Ved fastsættelse af honoraret inden for de nævnte intervaller tager formandskabet hensyn til, om voldgiftsretten har sikret, at den indbetalte sikkerhed til enhver tid var tilstrækkelig, jf. bilag 1, 3, stk. 2. Dette har sammenhæng med pligten efter 6, stk. 7, hvoraf det fremgår, at voldgiftsrettens formand skal holde sig i kontakt med instituttet om udviklingen i sagen for at sikre, at sikkerhedsstillelsen til enhver tid er tilstrækkelig. Desuden lægges der ved fastsættelsen af honoraret vægt på voldgiftsdommernes omhu, hvorvidt voldgiftsdommerne har administreret voldgiftssagen på en hurtig og omkostningsbevidst måde, herunder om den i 24, stk. 1, nævnte frist er overholdt, 11) det omtvistede beløb, den anvendte tid, sagens kompleksitet og andre relevante omstændigheder, jf. bilag 1, 3, stk. 2. Som noget nyt kan formandskabet fastsætte honoraret til medlemmerne af voldgiftsretten til et mindre eller højere beløb end det, som følger af taksterne, såfremt ekstraordinære omstændigheder taler herfor, jf. bilag 1, 3, stk. 3. Baggrunden for bestemmelsen er et ønske om at skabe den fornødne fleksibilitet ved fastsættelsen af honoraret. Det kan der i helt særlige tilfælde være behov for især i sager om små værdier, hvor taksterne efter omstændighederne kan føre til, at voldgiftsdommerens honorar fastsættes til et urimeligt lavt beløb. Som noget nyt er det i 3, stk. 5, præciseret, at separate honoraraftaler mellem parterne og voldgiftsdommerne er i strid med reglerne. Baggrunden er, at sådanne aftaler kan føre til tvivl om den pågældende voldgiftsdommers habilitet. Det fastsatte honorar inkluderer ikke eventuel moms eller andre skatter eller afgifter mv., der måtte være gældende for honoraret. Parterne er ansvarlige for at betale sådanne skatter eller afgifter, idet eventuel refusion heraf udelukkende er et anliggende mellem hver voldgiftsdommer og parterne, jf. 3, stk ) 9. Midlertidige voldgiftsdommere og hastevoldgiftsdommere Som noget nyt fremgår det af reglernes 32, at optagelse af bevis eller anordning af foreløbige retsmidler, som ikke kan afvente nedsættelsen af voldgiftsretten, kan finde sted med bistand fra henholdsvis en midlertidig voldgiftsdommer eller en hastevoldgiftsdommer. Reglernes bilag 2 og 3 indeholder nærmere regler om henholdsvis midlertidige voldgiftsdommere og hastevoldgiftsdommere Isoleret bevisoptagelse ved en midlertidig voldgiftsdommer

11 Formålet med isoleret bevisoptagelse, der ikke sker som led i en verserende voldgiftssag, er typisk at få fastslået faktiske forhold på en måde og i nogle rammer, som øger værdien af beviset i en eventuel senere voldgiftssag. Efter reglerne i bilag 2 udpeges en såkaldt midlertidig voldgiftsdommer. En midlertidig voldgiftsdommer er ikke den sagkyndige, som ofte medvirker, f.eks. hvis den isolerede bevisoptagelser sker i form af syn og skøn, men den person, der med bindende virkning for parterne tager stilling til tvister, som måtte opstå mellem parterne ved bevisoptagelsen, jf. 1, stk. 1, i bilag 2. Sådanne tvister kan f.eks. dreje sig om, hvem der skal udpeges som skønsmand, hvilke dokumenter der skal tilvejebringes, hvor og på hvilke vilkår, der skal foretages besigtigelse, hvilke spørgsmål der skal forelægges skønsmanden osv. Den midlertidige voldgiftsdommers kompetence ophører, hvis der nedsættes en voldgiftsret efter de traditionelle regler, jf. bilagets 1, stk. 2, litra a). I sådanne tilfælde overtager voldgiftsretten de opgaver, som ellers var henlagt til den midlertidige voldgiftsdommer. Den midlertidige voldgiftsdommer kan ikke udpeges som voldgiftsdommer i en eventuel fremtidig voldgiftssag vedrørende tvisten, medmindre parterne aftaler andet, jf. 4, stk. 3. Bestemmelserne i bilag 2 udfylder det hul, der er mellem: a) det tidspunkt, hvor en part ønsker foretaget isoleret bevisoptagelse, og b) det tidspunkt, hvor voldgiftsretten er nedsat. Varigheden af tidsrummet mellem a) og b) varierer naturligvis fra sag til sag. Nogle gange kan der gå så længe, at hvis parten lader bevisoptagelsen afvente, at voldgiftsretten udpeges efter de almindelige regler herom, risikerer parten at lide retstab, f.eks. i de tilfælde hvor der er fare for, at beviset går tabt. Dertil kommer de omkostningsmæssige implikationer, som kan være forbundet med at indlede en voldgiftssag, uden at være på det rene med om væsentlige dele af bevisførelsen kan gennemføres i eget favør. Det har givet anledning til tvivl, hvortil en part skal indgive en anmodning om bevisoptagelse forud for indledningen af voldgiftssagen i tilfælde, hvor tvisten i øvrigt er omfattet af en voldgiftsaftale. Dette spørgsmål blev afgjort af Højesteret i sagen, der er gengivet i U H U H Afgørelsen i U H angår, om en af parterne indgået voldgiftsaftale er til hinder for, at en begæring om isoleret bevisoptagelse kan fremmes ved domstolene. Omstændighederne i sagen er følgende: A og B har indgået en voldgiftsaftale, som foreskriver, at eventuelle tvister i anledning af parternes forhold skal afgøres ved Voldgiftsinstituttet og efter instituttets regler. A ønsker isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn for at få afklaret, hvorvidt der er fejl ved nogle varer, som er leveret af B. Denne tvist skal i givet fald afgøres ved voldgift i overensstemmelse med parternes voldgiftsaftale. A indgiver anmodningen om isoleret bevisoptagelse til domstolene i medfør af retsplejelovens 343, som omhandler optagelse af bevis, selvom det ikke sker til brug for en verserende retssag. B påstår afvisning, især under henvisning til at parterne har aftalt voldgift, hvilket udelukker domstolsbehandling.

12 Byretten tager A's anmodning om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn i medfør af retsplejelovens 343 til følge under henvisning til følgende: [Parternes voldgiftsaftaler] indeholder ikke særlige bestemmelser om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn. Der er ikke indledt en voldgiftssag, således at en voldgiftsret kan udmelde syns- og skønmænd. Henset hertil, til formålet med bevisoptagelsen og til, at bevisoptagelsen efter de foreliggende oplysninger ikke er til hinder for at [B] kan varetage sine interesser i forbindelse med en eventuel bevisførelse under en eventuel voldgiftssag, findes de indgåede voldgiftsaftaler ikke at afskære [A] fra at indgive anmodning om isoleret bevisoptagelse til [domstolene]. B kærer byrettens afgørelse til Østre Landsret. I sit kæreskrift gør B blandt andet gældende, at byrettens afgørelse er i strid med den af parterne aftalte hemmelighedsklausul om indholdet af parternes kontrakt og alle informationer, der udveksles mellem parterne. Ved at have indgivet anmodningen om isoleret bevisoptagelse til byretten har A handlet i strid med denne klausul, da byretten ikke kan omgærde sagen med fortrolighed. Enhver kan f.eks. mod betaling rekvirere udskrift af byrettens afgørelse, som indeholder citater af dele af kontrakten. Landsretten tilsidesætter - med dissens - byrettens afgørelse og afviser anmodningen. Flertallet mener, at parternes voldgiftsaftale også omfatter isoleret bevisoptagelse, idet Voldgiftsinstituttet må antages at kunne iværksætte bevisoptagelse, uden at domstolene nødvendigvis anmodes om bistand, jf. voldgiftslovens 27. Mindretallet stemmer - af de grunde der er anført af byretten - for at stadfæste byrettens afgørelse. Procesbevillingsnævnet giver tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret. Af de grunde, som er anført af byretten, stadfæster Højesteret byrettens afgørelse. Landsrettens afgørelse synes at bygge på det i voldgiftprocessen så fundamentale princip om, at en voldgiftsret - i fravær af parternes aftale om, hvilken fremgangsmåde der skal følges under behandlingen af voldgiftssagen - behandler sagen på den måde, som voldgiftsretten finder hensigtsmæssig, jf. voldgiftslovens 19, stk. 1, 1. pkt. (og instituttets regler, 18, stk. 2). Denne voldgiftsvenlige tilgang til sagen (hvor landsretten med rette forudsætter, at Voldgiftsinstituttet ville have bistået parterne, og om nødvendigt efterkommet en anmodning om at udpege en voldgiftsdommer, som kunne løse eventuelle tvister under den anticiperede bevisoptagelse) underkendes som anført af Højesteret. Det følger endvidere af afgørelsen, at spørgsmålet om isoleret bevisoptagelse kunne have været reguleret i parternes voldgiftsaftale på en sådan måde, at domstolene havde været afskåret fra at fremme en anmodning om isoleret bevisoptagelse. Domstolene havde med andre ord ikke haft kompetence, hvis der i Voldgiftsinstituttets regelsæt (som der var henvist til i parternes voldgiftsaftale) fandtes særlige regler (i lighed med dem, der nu er vedtaget i bilag 2), som kunne træde i stedet for retsplejelovens ) Proceduren efter bilag 2 i instituttets nye regler For at undgå fremtidig tvivl om, hvem der er kompetent til at behandle anmodninger om isoleret bevisoptagelse i sager, hvor parterne har indgået en voldgiftsaftale, som peger på Voldgiftsinstituttet, er der nu i bilag 2 udarbejdet regler om behandling af de nævnte anmodninger. Det må herefter forventes, at sådanne voldgiftsaftaler indebærer, at domstolene i fremtiden vil afvise disse anmodninger. 14)

13 Isoleret bevisoptagelse i Voldgiftsinstituttets regi kan herefter finde sted i alle tilfælde, hvor den midlertidige voldgiftsdommer ikke finder, at bevisoptagelsen er unødvendig eller umulig, jf. reglernes 1, stk. 2, litra b). Reglerne sikrer, at fordelene ved at aftale voldgift udstrækkes til også at gælde forud for udpegningen af voldgiftsretten. Parterne kan f.eks. opretholde sådanne hemmelighedsklausuler, som parten B omtaler i sit ovennævnte kæreskrift, og som ofte fremhæves som en fordel ved voldgiftsbehandling sammenlignet med domstolsbehandling, hvor sagen vil være undergivet retsplejelovens almindelige regler om offentlighed. Bilag 2 indeholder nærmere bestemmelser om, hvordan man indleder en sag om isoleret bevisoptagelse ( 2), og om udpegningen af den midlertidige voldgiftsdommer ( 4). Det fremgår af 7, stk. 3, at en senere nedsat voldgiftsret ikke er bundet af den midlertidige voldgiftsdommers afgørelser. Den senere nedsatte voldgiftsret er således ikke afskåret fra at udpege en (ny) ekspert, f.eks. hvis voldgiftsretten finder, at nye vinkler i sagen må belyses, ligesom en senere nedsat voldgiftsret kan beslutte, at den ekspert, som er udpeget af den midlertidige voldgiftsdommer, skal anmodes om at afgive en tillægserklæring med svar på yderligere spørgsmål og/eller afgive mundtlig forklaring for voldgiftsretten og der besvare spørgsmål fra parterne og voldgiftsretten. Den part, som anmoder om udpegning af en midlertidig voldgiftsdommer, skal indbetale sikkerhed for de omkostninger, som sagen skønnes at ville medføre. Størrelsen af sikkerhedsstillelsen fastsættes af instituttet på baggrund af et skøn, jf. 8, stk. 1 og 2, i bilag 2. I skønnet indgår blandt andet sagens værdi og kompleksitet. Beløbet står til sikkerhed for betaling af den midlertidige voldgiftsdommers honorar og instituttets administrationsafgift. Honoraret til den midlertidige voldgiftsdommer fastsættes af instituttets formandskab på baggrund af et begrundet skriftligt forslag fra den midlertidige voldgiftsdommer. Forslaget skal være udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som fremgår af reglernes bilag 1 med de ændringer, som følger af sagens natur, jf. 8, stk. 3. Administrationsafgiften til instituttet udgør en tredjedel af hastevoldgiftsdommerens honorar, jf. 8, stk. 3, 2. pkt. Isoleret bevisoptagelse efter bilag 2 kan i princippet omhandle alle former for bevisoptagelse. Da behovet for isoleret bevisoptagelse i praksis ofte vil dække over et ønske om anticiperet syn og skøn, er der i 9 indsat en bestemmelse, der omhandler den midlertidige voldgiftsdommers adgang til at udpege sagkyndige, som kan afgive erklæring om bestemte spørgsmål. Bestemmelsen i 9 indeholder bl.a. regler om opkrævning af sikkerhedsstillelse for de udgifter, som forventes at være forbundet med den sagkyndiges arbejde. Sikkerhedsstillelsen betales af den part, der anmoder om udpegningen af den sagkyndige, jf. 9, stk. 4. I lighed med, hvad der gælder for omkostningerne til f.eks. den midlertidige voldgiftsdommers honorar, jf. 8, stk. 4, må det antages, at også de omkostninger, som er omtalt i 9, stk. 3, efter anmodning fra en part, endeligt kan fordeles mellem parterne af den voldgiftsret, som eventuelt senere vil blive nedsat efter instituttets almindelige regler herom. 15) 9.2. Foreløbige retsmidler - hastevoldgiftsdommerordningen

14 Reglernes bilag 3 indeholder særlige bestemmelser om udpegning af en hastevoldgiftsdommer, som har kompetence til at træffe afgørelse om foreløbige retsmidler forud for indledningen af voldgiftssagen. 16) Indledning Hvis parterne efter 1. maj 2013 indgår en voldgiftsaftale, hvorefter nærmere angivne tvister skal afgøres ved Voldgiftsinstituttet efter instituttets nugældende regler, indebærer det, at en part kan anmode instituttet om at udpege en hastevoldgiftsdommer. Hastevoldgiftsdommerordningen har ingen sammenhæng med instituttets regler om forenklet voldgift eller andre former for traditionel fast track voldgift. Ordningen omhandler anordning af foreløbige retsmidler. Formålet med ordningen er - i lighed med det anførte ovenfor under afsnit at udfylde det hul, der findes mellem på den ene side det tidspunkt, hvor en part ønsker at få anordnet foreløbige retsmidler, og på den anden side det tidspunkt, hvor voldgiftsretten er udpeget og godkendt af instituttet. Det er ikke usædvanligt at der går 1-2 måneder mellem disse tidspunkter, hvilket anordningen af foreløbige retsmidler normalt ikke kan afvente Proceduren efter bilag 3 i instituttets nye regler Bilag 3 indeholder nærmere bestemmelser om, hvilke formkrav der gælder for en anmodning om udpegning af en hastevoldgiftsdommer ( 2), og om udpegningen af hastevoldgiftsdommeren ( 4). Instituttet skal efter 3 i bilag 3 give modparten besked om modtagelsen af anmodningen om at udpege en hastevoldgiftsdommer. Hastevoldgiftsdommerordningen omfatter således ikke såkaldte ex parte anmodninger om foreløbige retsmidler, dvs. tilfælde, hvor de foreløbige retsmidler anordnes uden forudgående orientering af modparten. En hastevoldgiftsdommer vil blive udpeget hurtigst muligt, medmindre det er åbenbart, at en hastevoldgiftsdommer ikke er kompetent i sagen, jf. bilag 3, 4. Den manglende kompetence vil normalt være åbenbar, hvis voldgiftsaftalen er indgået inden 1. maj 2013 eller hvis parterne har aftalt ad hoc voldgift. Ambitionen er, at udpegningen af en hastevoldgiftsdommer skal ske inden 24 timer. Hastevoldgiftsdommeren træffer - hurtigst muligt og senest 14 kalenderdage efter datoen for fremsendelsen af sagen til ham eller hende - afgørelse om, hvorvidt der skal anordnes foreløbige retsmidler, jf. 8, stk. 1, 1. pkt. Ved foreløbige retsmidler forstås ikke kun arrest og forbud, men ethvert foreløbigt skridt, som hastevoldgiftsdommeren efter tvistens art finder nødvendigt, jf. bilag 3, 1. Det er overladt til hastevoldgiftsdommerens skøn at vurdere, om det er nødvendigt at pålægge en part at foretage foreløbige skridt og i givet fald hvilke. Der gælder således ikke særlige begrænsninger i, hvilke foreløbige skridt en part kan pålægges at tage. I forbindelse med en afgørelse om foreløbige retsskridt kan hastevoldgiftsdommeren pålægge en part at stille passende sikkerhed for modpartens eventuelle erstatningskrav i anledning af det

15 foreløbige skridt, jf. 1, stk. 3. Hastevoldgiftsdommeren fastsætter sikkerhedens art og størrelse, og kan betinge iværksættelsen af et foreløbigt skridt af, at sikkerheden er stillet. Hastevoldgiftsdommerens afgørelse skal følges op af en almindelig voldgiftssag, hvor en voldgiftsret tager stilling til, om hastevoldgiftsdommerens afgørelse var berettiget, jf. 9, stk. 2, litra c) sammenholdt med stk. 3. I modsat fald ophører hastevoldgiftsdommerens afgørelse med at være bindende. Ordningen i bilag 3 lider - i lighed med de almindelige reglers 21 om voldgiftsrettens adgang til at anordne foreløbige retsmidler - af den umiddelbare svaghed, at hverken hastevoldgiftsdommerens eller voldgiftsrettens afgørelse om foreløbige retsmidler kan tvangsfuldbyrdes ved de almindelige domstole i Danmark. 17) Som følge heraf, kan en part i stedet vælge at anmode de almindelige domstole om at anordne foreløbige retsmidler, som herefter kan tvangsfuldbyrdes, jf. voldgiftslovens 9. Den manglende adgang til tvangsfuldbyrdelse er ikke det samme som, at det er uden risiko for en part ikke at efterleve hastevoldgiftsdommerens afgørelse. Der kan således blive tale om erstatningsansvar, ligesom konsekvensen formodentlig også kan være en bevismæssig lettelse i justifikationsvoldgiftssagen for den, der har fået medhold af hastevoldgiftsdommeren, snarere end for den, der har valgt ikke at efterleve hastevoldgiftsdommerens afgørelse. Den part, der anmoder om udpegning af en hastevoldgiftsdommer, skal indbetale et kontant depositum på kr. (eller det tilsvarende beløb i euro) som sikkerhed for de omkostninger, som hastevoldgiftssagen skønnes at ville medføre, jf. 10, stk. 1, i bilag 3. Beløbet står til sikkerhed for betaling af hastevoldgiftsdommerens honorar og instituttets administrationsafgift. Honoraret til hastevoldgiftsdommeren fastsættes af instituttets formandskab på baggrund af et begrundet skriftligt forslag fra hastevoldgiftsdommeren. Forslaget skal være udarbejdet i overensstemmelse med de principper, som fremgår af reglernes bilag 1 med de ændringer, som følger af sagens natur, jf. 10, stk. 3. Administrationsafgiften til instituttet udgør en tredjedel af hastevoldgiftsdommerens honorar, jf. 10, stk. 3, 2. pkt.

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE Ved partner Carsten Pedersen HVAD ER VOLDGIFT? Voldgift kommer af udtrykket "at give i vold, altså at overlade en skæbne til andre Alternativ til domstolsbehandling Voldgiftsrettens

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere