KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager."

Transkript

1 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klager og en medejer havde en ejendom, som de ønskede, at indklagede skulle sælge. Parterne indgik i januar 2008 en formidlingsaftale om salg af ejendommen. Indklagede indhentede den 3. januar 2008 en tingbogsattest på ejendommen. Det fremgik heraf, at der var tinglyst 2 pantebreve på ejendommen, henholdsvis et realkreditpantebrev med et pålydende på kr. samt et ejerpantebrev med påtegning om, at indkaldelser med videre vedrørende anmodning om tvangsauktion over ejendommen skulle sendes til et pengeinstitut. Nogle interesserede købere underskrev en betinget købsaftale om ejendommen. En frist for opfyldelse af en betingelse om, at køberne først skulle have solgt deres egen

2 2 ejendom, udløb, uden at denne var blevet opfyldt. Formidlingsaftalen udløb uden salg, og klager besluttede sig herefter for selv at overtage ejendommen. Klager var herefter med skøde af 20. august 2009 eneejer af ejendommen. Køberne fik deres ejendom solgt og henvendte sig herefter på ny til indklagede. Da klager stadig var interesseret i at sælge sin ejendom, blev der den 8. oktober 2009 indgået en købsaftale med en salgspris på kr. Det fremgik under Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår bl.a.: Rådgiverforbehold Nærværende handel er betinget af købers og sælgers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed. Eventuelle indsigelser skal skriftligt være EDC Ejendoms Centret A/S, i hænde senest den kl I modsat fald er handlen bindende for køber og sælger. Samme dag underskrev klager en ny formidlingsaftale, og klager fik udleveret et salgsbudget. Det fremgik af salgsbudgettet, der var opstillet ud fra en salgspris på kr. bl.a.: [ ]

3 3 [ ] Det fremgik videre, at et yderligere pantebrev var anslået med et indfrielsesbeløb, som udgjorde kr., og at det budgetterede underskud var kr. Indklagede havde samme dag indhentet en ny tingbogsattest. Det fremgik heraf bl.a., at der stadigvæk var tinglyst et realkreditpantebrev med en hovedstol på samt et ejerpantebrev med en hovedstol på kr. Samme aften den 8. oktober 2009 sendte indklagede en til klagers pengeinstitut. Det fremgik heraf bl.a.: Hermed en kopi af købsaftale med diverse dokumenter i handel hvor [klager] sælger [ejendommens adresse]. Oplysninger om restgæld i salgsbudget er ikke opdateret, idet [klager] ikke har kunnet give mig de nødvendige oplysninger. Måtte der være spørgsmål eller kommentarer hører jeg gerne. Den 26. oktober 2009 fremsendte indklagede en faktura og opgørelse til henholdsvis klagers pengeinstitut og klager. Indklagedes krav på salær var kr. inkl. moms. Beløbet samt udlæg til tingbogsattest med 350 kr.,

4 4 ejendomsoplysningsskema med 400 kr. samt udlæg til ½ skødestempel, kr., blev modregnet i købers deponering på kr. Indklagede vedlagde således en check på kr. til indsættelse på en deponeringskonto, indtil tinglyst anmærkningsfrit skøde forelå. Den 4. november 2009 skrev klager til indklagede bl.a.: [ ] Indklagede svarede ved den 5. november Det fremgik af indklagedes svar, at indklagede henviste til den , som indklagede havde fremsendt til klagers bankrådgiver den 8. oktober Det fremgik videre bl.a.:

5 5 [ ] Den 6. november 2009 skrev klagers bankrådgiver til indklagede bl.a.: Jeg bekræfter, at jeg har fået din mail dateret 8/ med nedennævnte ordlyd. Du meddeler i denne mail, at oplysninger om restgæld ikke er opdateret, idet [klager] ikke har kunnet give dig de nødvendige oplysninger. Restgælden er af EDC anslået til kr og da den samlede gæld til os med sikkerhed i huset pr. overtagelsesdagen den 1. november 2009 kunne opgøres til kr ,87 incl. renter, fandt vi ikke anledning til indvending eller kommentarer på din mail. Samme dag skrev klager til indklagede bl.a.:

6 6 [ ] Den 31. marts 2010 oplyste klagers pengeinstitut klager om, at den korrekte indfrielseskurs pr. 8. oktober 2009 var 99,69 svarende til et indfrielsesbeløb på kr. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale godtgørelse til klager for den fejlagtige salgsprovenuberegning. Indklagede udarbejdede den 8. oktober 2009 et salgsbudget til klager. Af salgsbudgettet fremgik, at det oprindelige lån kunne indfries til kurs 95,98 svarende til af kr. Det viste sig imidlertid, at den korrekte indfrielseskurs var 99,69 svarede til et indfrielsesbeløb på kr. Forskellen mellem indklagedes fejlagtige beregning af provenuet og en korrekt beregning er kr. Indklagede anvendte en indfrielseskurs pr. 17. juni Indklagede anvendte dermed en 4 måneder gammel indfrielseskurs. Indklagede har erkendt, at det udarbejdede salgsbudget var fejlbehæftet, men indklagede har ikke ønsket at betale den fulde godtgørelse. Det er ikke korrekt, at klager ikke oplyste indklagede om låneforholdene i ejendommen. Klager oplyste således, at han havde overtaget det eksisterende kreditforeningslån, samt at restgælden til banken udgjorde omkring kr. Klager er ikke professionel og eventuelle standardforbehold om forskel på indfrielsen af lån kan ikke fritage indklagede for ansvar. Indklagede har henvist til, at klager og dennes pengeinstitut har udvist manglende omhu. Da klager imidlertid ikke er ejendomsmægler, har klager tilkøbt denne ydelse, idet klager valgte at sælge sin bolig i forventning om at modtage en sædvanlig og korrekt mæglerydelse. Dette har klager ikke fået. Indklagede har beregnet et forkert salgsprovenu, hvorfor klager i henhold til lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, skal have godtgjort forskellen mellem den forkerte og en korrekt provenuberegning. Indklagedes bemærkning om klager og klagers pengeinstituts manglende gode tro synes i det hele at være udokumenteret og må stå for indklagedes egen regning. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale godtgørelse til klager.

7 7 Indklagede fik ejendommen til salg i januar Den 3. oktober 2008 havde klager og nogle købere indgået en betinget købsaftale. Købsaftalen var betinget af købernes salg af egen ejendom. Frist for opfyldelsen af betingelsen udløb, uden at køberne havde solgt deres ejendom, og køberne kunne således ikke gennemføre handlen. Indklagede havde herefter ejendommen til salg frem til sommeren 2009, hvor klager valgte selv at overtage denne som eneejer. Herefter bad klager indklagede om at stoppe med salget, idet klager selv ønskede at bebo ejendommen og udleje et værelse til en lejer. Ultimo september 2009 fik indklagede solgt de potentielle køberes ejendom, og da køberne forsat var interesserede i at købe klagers ejendom, tog indklagede på ny kontakt til klager. Indklagede traf klager på ejendommen og præsenterede klager for købernes tilbud om at købe. Klager var interesseret i at sælge, og det blev aftalt, at klager og indklagede skulle mødes på indklagedes kontor dagen efter for at drøfte detaljerne. Indklagede bad i den forbindelse klager om at medbringe seneste oplysninger om lån i ejendommen efter klagers overtagelse af ejendommen. Klager mødte imidlertid op på indklagedes kontor uden at medbringe oplysningerne. Klager henviste i den forbindelse indklagede til klagers pengeinstitut, idet klager oplyste, at han ikke vidste, hvilke lån han havde i ejendommen. Indklagede forsøgte flere gange at få fat på klagers bankrådgiver. Indklagede lagde telefonbeskeder, men der blev aldrig ringet tilbage. Indklagede hentede herefter en ny tingbogsoplysning, og indklagede indhentede med de tidligere realkreditkoder en opdatering af lånet, og resultatet heraf blev, som det ses i salgsbudgettet af 8. oktober På købsaftalemødet blev klager gjort opmærksom på, at der kunne være en forskel på indfrielsen af lånet på indfrielsesdagen i forhold til det i salgsbudgettet anførte. Klager sagde til indklagede, at klager blot var glad for, at ejendommen endelig var blevet solgt, og resten vedrørende økonomien ville han vende med sin bankrådgiver. Indklagede fremsendte samme aften kopi af købsaftalen med samtlige dokumenter og salgsbudget til klagers bankrådgiver. Indklagede gjorde specielt opmærksom på, at restgælden i salgsbudgettet ikke var opdateret på grund af manglende oplysninger fra klager. Købsaftalen indeholdt rådgiverforbehold for både køber og klager, hvilket betød, at klagers rådgiver ved rettidig omhu kunne have benyttet sig af denne klausul til om nødvendigt at hæve handlen. Først flere uger senere gjorde klager og dennes bankrådgiver opmærksom på, at de mente, at der var noget galt med indfrielsesbeløbet. Klager ønskede, at indklagede skulle tage det fulde ansvar. Indklagede tilbød at eftergive kr. i forventning

8 8 om, at klagers pengeinstitut ville vedgå sig dets ansvar for mangelfuld rådgivning. Klager har på ingen måde været i god tro ved underskrivelse af købsaftalen, og klagers pengeinstitut har ydet dårlig rådgivning over for kunden. Nævnet udtaler: Det er i lov om omsætning af fast ejendom 24, stk. 2, bestemt, at såfremt der til skade for en forbruger er foretaget en forkert beregning af provenu ved salg, og forbrugeren er i god tro, har forbrugeren krav på godtgørelse af forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning. Indklagede opdaterede ikke restgælden korrekt. Det fremgik af salgsbudgettet af 8. oktober 2009, at kursdatoen på realkreditlånet var 17. juni Nævnet finder derfor, at indklagede har foretaget en forkert beregning af provenu ved salg. Indklagede har oplyst, at klager på købsaftalemødet blev gjort opmærksom på, at der kunne være en forskel på indfrielsen af lånet på indfrielsesdagen i forhold til det i salgsbudgettet anførte. Nævnet finder ikke, at klager var gjort opmærksom på, at indfrielseskursen på handelstidspunktet ikke var opdateret, og at denne derfor kunne afvige fra den, som var oplyst i salgsbudgettet. Nævnet finder derfor, at klager var i god tro. Nævnet finder ikke, at indklagedes til klagers pengeinstitut bragte klager i ond tro. Nævnet finder derfor, at indklagede skal betale en godtgørelse til klager svarende til forskellen mellem den forkerte og en korrekt beregning, kr. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen

9 formand 9

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede skal refundere klagernes udgift til tilstandsrapport. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Morten Dahl og Henrik Stage Hasseris Bymidte 3 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har krav på udgift

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted

Klager. J.nr. 2012-0063 UL/bib. København, den 10. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted 1 København, den 10. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Sct. Bendtsgade 6 4100 Ringsted Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere