Lærervejledning: Bolig og naboskab. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning: Bolig og naboskab. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen"

Transkript

1 Lærervejledning: Bolig og naboskab Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen 5. Kursisterne 6. Eksempler på opgaver, som tjener til at opfylde de overordnede mål 7. Eksempler på opgaver, som også forbereder til modultesten 1. Overordnede mål for undervisningen Sproglige mål At kursisterne i relation til konkrete og almindelige hverdagsforhold inden for emnet Bolig og naboskab kan forstå hovedindholdet i enkel mundtlig kommunikation kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog finde konkret information i et mindre udsnit af tekster læse enkle tekster i et yderst enkelt sprog formulere sig skriftligt i et yderst enkelt sprog. De sproglige mål er i overensstemmelse med målene for Danskuddannelse 3 modul 1 efter bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., nr af 10. december Formuleringen er her let forenklet i forhold til bekendtgørelsesteksten. Undervisning i kultur- og samfundsforhold 1

2 Forslag til vidensmæssige mål At kursisterne får indblik i bolig- og boformer i Danmark, herunder fx skrevne og uskrevne regler. Forslag til andre mål At kursisterne får lejlighed til at overveje egne holdninger til godt naboskab At kursisterne får mod på at bruge det danske sprog især det talte sprog i praksis At kursisterne videreudvikler deres selvstændighed og samarbejdskompetence. Senere i denne beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse er der en oversigt med eksempler på konkrete opgaver, som bidrager til at opfylde ovennævnte mål. 2. Målgruppe Undervisningen tager udgangspunkt i elementer fra de obligatoriske emner i den særligt tilrettelagte undervisning i kultur- og samfundsforhold på modul 1 og 2: Hverdagsliv på modul 1. Det beskrevne undervisningsforløb er afprøvet på et introduktionshold på Ishøj Sprog- og Integrationscenter, bestående af kursister fra både danskuddannelse 2 og danskuddannelse 3, modul 1 og modul Forløbets faser Overordnet er undervisningsforløbet tilrettelagt i tre faser: en forberedelsesfase, hvor kursisterne vidensmæssigt og sprogligt introduceres til emnet en gennemførelsesfase med ekskursion(er), gæstelærerbesøg mv. en efterbehandlingsfase, hvor arbejdet opsummeres både sprogligt og indholdsmæssigt og afsluttes med en evaluering af forløbet. Undervisning i kultur- og samfundsforhold 2

3 De enkelte aktiviteter i de tre faser tilrettelægges på samme måde: en før-fase, hvor opgaven eller aktiviteten introduceres en under-fase, hvor opgaven løses, eller aktiviteten gennemføres, og et resultat præsenteres - det kan være i form af en kort mundtlig fremlæggelse, en kort tekst, en planche, et indtalt bånd eller kursisternes selvstændige aktivitet under en ekskursion eller et gæstelærerbesøg en efter-fase, hvor der fokuseres på både sprog, viden og arbejdsproces. De tre faser ligger således lejret ind i hinanden som i et kinesisk æskesystem: I de enkelte faser arbejdes med opgaver, som hver især har en før-, en under- og en efter -fase. Og i gennemførelsesfasen vil der ofte indgå både arbejde med Medborger i Danmark, uddrag af autentiske tekster, ekskursioner og gæstelærerbesøg, hvor efterbehandlingen af en ekskursion måske tjener som forberedelse for et gæstelærerbesøg osv. Undervisning i kultur- og samfundsforhold 3

4 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen Undervisningsforløbet indledes med en brainstorming-øvelse, hvor kursisternes forforståelse aktiveres både i forhold til viden om boligmarkedet og i forhold til ordforråd. Det er her en vigtig pointe, at kursisterne i første omgang inviteres til at byde ind med deres viden og ikke udelukkende med deres aktive ordforråd. Spørgsmålet hvor kan man bo? er langt mere motiverende og trækker derfor langt mere sprog med sig, end et spørgsmål som fx hvilke danske ord kender I om bolig?. Kursisterne løser først alene og dernæst parvis eller i grupper en opgave med svar på, hvor man kan bo, dvs. hvilke boligtyper de kender. Udfordringen ligger ikke i at skulle tage stilling til, hvor man kan bo (for det er selvindlysende), men opgaven fungerer erfaringsmæssigt godt som input til at sætte kursisterne i gang med at bruge sproget. Ofte er der et par lyse hoveder på holdet, som lader sig inspirere til at brygge videre på opgaven med alternative og fantasifulde forslag, hvilket gerne vækker latter og latter er altid befordrende for indlæringen. Læreren producerer en rigtig/forkert-opgave med oplysninger om kursisternes bolig. Kursisterne må selv bestemme, hvordan de ønsker at løse opgaven (ved at spørge eller ved at gætte), men i efterbehandlingen af opgaven skal de formulere spørgsmål til hinanden. Syntaksen i ja/nej-spørgsmål efterbearbejdes. Kursisterne interviewer efterfølgende hinanden om deres bolig og refererer for læreren. Med udgangspunkt i interview og referat produceres en ganske enkel skriftlig tekst. Kursisterne har således arbejdet på forskellige måder med det samme, hvilket har givet anledning til den varierede gentagelse. Når den skrevne tekst udgør en afslutning på kursistens arbejde med stoffet, sættes der automatisk fokus på sprogets form. Herefter sættes der yderligere fokus på sprogets form, ved at læreren vælger eksempler på ukorrekt sprog fra kursisternes tekster, og kursisterne diskuterer parvist eller i grupper problemet og forsøger at korrigere fejlen. De relevante grammatiske regler repeteres eller introduceres. Som afslutning laver kursisterne fx en planche med foto og ganske enkle tekster Undervisning i kultur- og samfundsforhold 4

5 om deres bolig eller om udvalgte boliger i lokalområdet. Udarbejdelsen af et konkret produkt giver mulighed for endnu en varieret gentagelse og motiverer desuden kursisterne til at gøre sig særlig umage med sproget. Ordforråd og viden konsolideres og udvides ved forskellige lytte- og/eller læseopgaver samt forskellige ordforrådsopgaver. Her bringes den meningsfulde gentagelse igen i anvendelse: kursisterne løser forskellige opgaver, hvorved udtryk og strukturer automatiseres, uden at kursisterne oplever det som en kedsommelig gentagelse af noget allerede indlært. I forbindelse med lytteopgaver kan det være en god idé at lade kursisterne lytte til teksten én gang, udveksle med sidemanden, hvad de hver især har opfanget, lytte én gang til og evt. gentage processen. Denne fremgangsmåde skærper opmærksomheden på både indhold og form. Det nytilegnede sprog bringes i anvendelse gennem argumentationsopgaver som fx hvad er en god bolig? samt opgaver, hvor kursisterne fortæller om deres bolig. Det spontane sprog trænes ved den varme stol, hvor en kursist vælges eller melder sig frivilligt til at være offer. De øvrige kursister stiller spørgsmål om offerets bolig. Der er fokus på forståelighed, ikke korrekthed, under interviewet, men det anbefales, at der efterfølgende sættes fokus på udvalgte dele af sprogets form, som læreren finder særlig relevant. Kursisterne foretager en mundtlig sammenligning mellem deres nuværende bolig i Danmark og deres tidligere bolig i hjemlandet. Herved foretages kulturkontrastive analyser på det allermest konkrete niveau og på et ganske enkelt dansk, og samtidig introduceres dette at fortælle om fortiden ved hjælp af datidsformer og tidsudtryk. Eventuelt udarbejder læreren først en tekst om Fatma i Tyrkiet el.lign., så udvalgte verber i datid og relevante tidsudtryk præsenteres i en meningsfuld sammenhæng. Emnet bolig udvides herefter til også at indeholde begrebet naboskab : En argumentationsopgave, hvor kursisterne tager stilling til udsagn om gode naboer, efterfølges af en opgave, hvor kursisterne fortæller en historie om en god eller dårlig nabo. Historierne kan indtales på bånd og efterfølgende skrives ned, og til sidst kan historierne samles i en lille tekstsamling eller Undervisning i kultur- og samfundsforhold 5

6 bruges til en planche. Der arbejdes med talehandlinger i forbindelse med daglig omgang med naboer, og kursisterne introduceres for genren besked, som indgår i modultesten. 4.2 Gennemførelsesfasen Gennemførelsesfasen er fasen, hvor kursisterne i forbindelse med en mere omfattende aktivitet i praksis skal bruge, hvad de hidtil har arbejdet med at tilegne sig, og hvor de i relation til såvel sprogtilegnelse som tilegnelse af viden får lejlighed til at stille spørgsmål og få svar. Det centrale i gennemførelsesfasen er en større aktivitet som fx et gæstelærerbesøg: En boligrådgiver eller en anden person med særligt indblik i forskellige emner inden for bolig og naboskab inviteres på besøg, evt. med tolke, og orienterer om forholdene på det danske boligmarked generelt, om relevante boligmuligheder i lokalområdet, om boligforeninger og beboerdemokrati, nabokontakt og nabohensyn samt forskellige regler på boligområdet. Kursisterne har forud for besøget forberedt, hvad de gerne vil vide noget om, og har forberedt spørgsmål. Under besøget deltager kursisterne aktivt både ved at stille spørgsmål og ved at kommentere gæstelærerens oplæg. Besøget efterbehandles grundigt ved repetition og konsolidering af den tilegnede viden og det tilegnede sprog. Det nye stof fastholdes fx på plancher, i en samling af skriftlige tekster eller ved optagelser af mundtligt sprog. Der arrangeres relevant(e) ekskursion(er). Kursisterne deltager aktivt i udvælgelsen af ekskursionsmål, i praktisk planlægning, informationssøgning og anden forberedelse til besøget, og de har ikke mindst forberedt spørgsmål og andre former for opgaver, som skal løses under besøget. Besøget efterbehandles grundigt både sprogligt og i forhold til den indhøstede viden. Læs mere om gæstelærere og ekskursioner i Naja Fuglsang-Damgaards Noget om brug af gæstelærere og Om ekskursioner. Videnstilegnelse fra Medborger i Danmark : Før (eller efter) læsning/lytning af de relevante sider fra Medborger i Danmark bruges diskussions-, argumentations- og ordforrådsopgaver af Undervisning i kultur- og samfundsforhold 6

7 forskellig art til at skærpe kursisternes opmærksomhed og herunder give kursisterne lejlighed til at overveje egne holdninger. På denne måde sikres, at informationerne fra Medborger i Danmark ikke blot modtages som ren information, men derimod giver anledning til refleksion, og gennem refleksionen gøres (dele af) den modtagne information til brugbar viden for den enkelte. Uddrag af Medborger i Danmark læses eller høres om muligt først på modersmål og dernæst på dansk (evt. i omskreven form). Der kan suppleres med statistik og/eller faktaoplysninger fra andre kilder gerne indhentet gennem forskellige informationssøgningsopgaver. Efterfølgende kan der arbejdes med forståelsesspørgsmål til teksten, eller kursisterne kan producere små tekster (skriftligt eller mundtligt) om særlige forhold på det lokale boligmarked, om forskelle mellem bolig i Danmark og i et andet land, om hvad der karakteriserer et godt naboskab eller lignende. 4.3 Efterbehandlingsfasen I såvel den enkelte aktivitet som i det større undervisningsforløb er en efterbehandlingsfase overordentlig vigtig. Her opsummeres arbejdet både sprogligt og indholdsmæssigt, sprog og viden konsolideres, og såvel sprogtilegnelse som videnstilegnelse udmøntes i et konkret produkt: En planche, et temahæfte, en mundtlig fremlæggelse eller andet. I det færdige produkt har alle bidraget med hver deres del, hvilket især er vigtigt på hold, hvor niveauspredningen er en daglig udfordring for såvel kursister som lærere. Kursister og lærere evaluerer forløbet i fællesskab, gerne med udgangspunkt i de dags- eller ugeplaner, som har givet struktur på undervisningen. I grupper opsummerer og evaluerer kursisterne forløbet på baggrund af spørgsmål som fx 1. Hvad har I arbejdet med? 2. Hvordan har I arbejdet med det? 3. Hvad har I lært? (Sprog og viden). 4. Hvad var godt, og hvad var ikke så godt? Hvorfor? Undervisning i kultur- og samfundsforhold 7

8 Der opsamles i plenum, og endelig får den enkelte kursist lejlighed til at gøre status på egen indlæring og ikke mindst på, hvad vedkommende har behov for at lære fremover. Som afslutning på evalueringen oplyses kursisterne om, hvor de kan finde yderligere information om emnet både på dansk og på modersmål. 5. Kursisterne Det er af afgørende betydning at tage kursisternes baggrund i betragtning, når forløbet planlægges, således at indholdet i de forskellige opgaver målrettes mod den aktuelle kursistgruppe. Kursisterne, der deltog i afprøvningen af det beskrevne undervisningsforløb, var hovedsageligt yngre familiesammenførte fra Tyrkiet og Pakistan, men også Marokko, Gambia og Ghana var repræsenteret. I relation til emnet bolig var det et vigtigt karakteristika ved kursistgruppen, at de som familiesammenførte typisk allerede ved ankomsten til landet havde tilknytning til et netværk af etablerede borgere i Danmark, som kender de grundlæggende regler på boligområdet ganske godt. Kursisterne havde dermed en forhåndsviden om forholdene i Danmark, som kunne bruges i undervisningen, mens der for en anden gruppe kursister måske snarere skulle arbejdes videre på et erfaringsgrundlag fra hjemlandet. 6. Eksempler på opgaver, som tjener til at opfylde de overordnede mål Når undervisningen har udtalt fokus på det mundtlige sprog, indeholder alle opgaver naturligt talt sprog og tjener som sådan til at opfylde målene om, at kursisterne skal kunne forstå hovedindholdet i en enkel mundtlig kommunikation og selv kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog. For eksemplets skyld oplistes dog her eksempler på opgaver, som hver især bidrager til at opfylde de enkelte mål: Undervisning i kultur- og samfundsforhold 8

9 Sproglige mål i forberedelsesfasen Forstå hovedindholdet i enkel mundtlig kommunikation: Opgave 3 Interviewopgave. Opgave 7 - En decideret lytteopgave. Kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog: Opgave 3 Især aktiviteten fortæl om din sidemand efter interviewet. Opgave 14 Den varme stol. Finde konkret information i et mindre udsnit af tekster: Opgave Informationssøgningsopgaver. Læse enkle tekster i et yderst enkelt sprog: Opgave 8 og 9 Læsetekst med tilhørende spørgsmål. Formulere sig skriftligt i et yderst enkelt sprog: Opgave 4 Skriv om din sidemand (og hans bolig). Opgave 19 og 20 Beskedopgaver forberedelse til modultest. Vidensmæssige mål i forberedelsesfasen At kursisterne får indblik i bolig og boformer i Danmark, herunder fx skrevne og uskrevne regler: Opgave 1 Hvor kan man bo? Opgave 12 Hvad er en god bolig? Opgave 18 Hvad siger vi? Andre mål i forberedelsesfasen At kursisterne får lejlighed til at overveje egne holdninger til godt naboskab: Opgave 16 Er det gode naboer? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 17 Fortæl en historie om en god eller dårlig nabo. At kursisterne får mod på at bruge det danske sprog især det talte sprog i praksis: Argumentationsopgaver som fx: Opgave 12 Hvad er en god bolig? At kursisterne videreudvikler deres selvstændighed og samarbejdskompetence: Produktbaserede opgaver som fx udarbejdelse af plancher, hvor den enkelte kursist dels arbejder selvstændigt med sin egen delproduktion, dels samarbejder om et fælles produkt. Desuden er mange opgaver tilrettelagt således, at kursisterne både må samarbejde om og forhandle om opgavens løsning. Samarbejdet sker ikke alene i udførelsen af de større projekter, men også i den daglige rutines mindre aktiviteter. Undervisning i kultur- og samfundsforhold 9

10 Sproglige mål i gennemførelses- og efterbehandlingsfaserne Forstå hovedindholdet i enkel mundtlig kommunikation: Alle opgaver i gennemførelsesfasen har et element af forståelse af mundtlig kommunikation. Kommunikere mundtligt i et yderst enkelt sprog: Alle opgaver i gennemførelsesfasen har et element af produktion af mundtlig kommunikation. Dog kan gennemførelse og efterbehandling af ekskursioner/virksomhedsbesøg og besøg af gæstelærere fremhæves som aktiviteter, der især tjener til at opfylde dette mål. Finde konkret information i et mindre udsnit af tekster: Informationssøgningsopgaver. Læse enkle tekster i et yderst enkelt sprog: Læsning af tekster som forberedelse til ekskursion eller gæstelærerbesøg. Formulere sig skriftligt i et yderst enkelt sprog: Efterbehandling af ekskursioner og gæstelærerbesøg, for så vidt efterbehandlingen indebærer skriftlig produktion. Vidensmæssige mål i gennemførelses- og efterbehandlingsfaserne At kursisterne får indblik i bolig- og boformer i Danmark, herunder fx skrevne og uskrevne regler: Opgaverne i forbindelse med Medborger i Danmark. Besøg af boligrådgiver. Ekskursioner. Andre mål i gennemførelses- og efterbehandlingsfaserne At kursisterne får lejlighed til at overveje egne holdninger til godt naboskab: Besøg af boligrådgiver. Evt. ekskursioner. At kursisterne får mod på at bruge det danske sprog især det talte sprog i praksis: Ekskursioner og gæstelærerbesøg, hvor ikke al kommunikation er tolket. At kursisterne videreudvikler deres selvstændighed og samarbejdskompetence: Opgaver til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af ekskursioner og gæstelærerbesøg, som kræver selvstændighed og samarbejde. 7. Eksempler på opgaver, som også forbereder til modultesten Forberedelse til modultest bør være en integreret del af undervisningen, således at kursisternes forberedelse til selve testen (og herunder at kursisterne opnår kendskab til de enkelte opgavetyper) sker gennem undervisningens daglige aktiviteter. Hertil tjener bl.a. følgende opgavetyper: Undervisning i kultur- og samfundsforhold 10

11 Opgave 3 Opgave 6 Opgave 7 Opgave 8 Opgave 19 og 20 Opgave 26 Interviewopgave. Clozeopgave. Lytteopgave. Læseopgave. Beskedopgave. Læseopgave. Undervisningsforløbet med dets forskellige dele skal betragtes som eksempler, der forhåbentlig kan inspirere til udarbejdelse af nye opgaver, som indholdsmæssigt og sprogligt svarer til den aktuelle kursistgruppes forudsætninger og behov. Undervisning i kultur- og samfundsforhold 11

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen

Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark. Indhold. 1. Overordnede mål for undervisningen Lærervejledning: Arbejdsliv i Danmark Indhold 1. Overordnede mål for undervisningen 2. Målgruppe 3. Forløbets faser 4. Tilrettelæggelse 4.1 Forberedelsesfasen 4.2 Gennemførelsesfasen 4.3 Efterbehandlingsfasen

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

Opgaver: Bolig og naboskab

Opgaver: Bolig og naboskab Opgaver: Bolig og naboskab Indhold Opgave 1: Hvor kan man bo? Forslag til sprogligt fokus: Opgave 2: Rigtigt eller forkert? Forslag til sprogligt fokus: at få kendskab til boligtyper ordforråd, spørgestrukturer,

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING

FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING FOLKETINGSVALG LÆRERVEJLEDNING 1 Om temaet Til læreren Dette tema er lanceret i forbindelse med folketingsvalget 2015 og indeholder artikler, videoer, opgaver og en quiz, som er særligt målrettet undervisning

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan.

Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. Gennemførelse Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med afsæt i en lektionsplan. 1. - 2. lektion overblik: Læreren præsenterer temaet og sætter eleverne i gang med at planlægge deres rejse. Eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 3 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU3.1 Lytte Mål Kan forstå det meste i en nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Pædagogisk værktøjskasse

Pædagogisk værktøjskasse Pædagogisk værktøjskasse Vi har lavet denne pædagogiske værktøjskasse for at styrke den alsidige historieundervisning, hvor du kan finde forskellige arbejdsformer og øvelser, som kan gøre historieundervisningen

Læs mere

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse

Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Eksempel på undervisningsplan i tysk 9. klasse Tysk 9. klasse Tema: Ich bin eine deutsche Türkin Opstart: august 2013 Indhold: kulturforskelle og immigration Mål: Fokus vil ligge på udtale og sætningsopbygning.

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Sådan 2 Lærervejledning

Sådan 2 Lærervejledning Einar Pihl Helleland og Frank Sebastian Hansen Sådan 2 Lærervejledning INDHOLD 1: Introduktion... 3 Fokusområder... 3 Bogens opbygning... 5 2: Opgavetyper... 6 Universer... 6 Variationer... 7 Udtaleøvelser...

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Læseplan for faget samfundsfag

Læseplan for faget samfundsfag Læseplan for faget samfundsfag Indledning Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen i 8. og 9. klasse. Undervisningen strækker sig over ét trinforløb. Samfundsfagets formål er at udvikle elevernes

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 2 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU2.1 Mål Modultest Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Distrikt Hede/-Magleparken

Distrikt Hede/-Magleparken Evaluering af kvalitetsmidler til sprog For kvalitetsmidlerne har vi særlig fokus på et generelt sprogligt og kommunikativt løft af de 2-3 årige børn. Navn Hvor meget har institutionen fået tilført? Hvilke

Læs mere

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen

Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen Sagsnr.: 312434 Dokumentnr.: 1947874 Vurdering af danskuddannelsestilbuddet på det særligt tilrettelagt grundforløb på Social- og Sundhedsskolen RESUMÉ Indberetninger om sprogligt standpunkt ved start

Læs mere

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer

Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan giver vi vejledning i verdensklasse Ca. timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi bliver endnu bedre til at vejlede. Undervejs kommer der øvelser og eksempler

Læs mere

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Tysk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: LRO De ugentlige tysktimer vil bestå af: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kommunikative færdigheder

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan tale i et meget nemt sprog om kendte ting

Læs mere

Sådan 1 Lærervejledning

Sådan 1 Lærervejledning Einar Pihl Helleland og Frank Sebastian Hansen Sådan 1 Lærervejledning INDHOLD 1: Introduktion... 3 områder... 3 Bogens opbygning... 5 2: Opgavetyper... 6 Universer... 6 Variationer... 7 Udtaleøvelser...

Læs mere

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL

Kærester. Lærermanual Sexualundervisning KÆRESTER LÆRERMANUAL Kærester Lærermanual Sexualundervisning 1 Kompetenceområde og færdigheds- og vidensmål Dette undervisningsmateriale, der er velegnet til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab for 7. -9. klassetrin,

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Vibevej 9-11 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2016 Om IA Sprog Pædagogikken vil som sædvanlig få fokus, men 2016 bliver også præget af en strømlining af forretningsgange og kommunikationsveje på IA Sprog. Det sker ikke mindst ved hjælp

Læs mere

Moi et mon école dans le monde francophone

Moi et mon école dans le monde francophone Moi et mon école dans le monde francophone Undervisningsforløbet Moi et mon école dans le monde francophone beskriver læringsmålstyret undervisning i faget fransk i 5. klasse, hvor der arbejdes med kompetenceområderne

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. BEK nr 981 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-6739 Senere

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Nyt i faget Matematik

Nyt i faget Matematik Almen voksenuddannelse Nyt i faget Matematik Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Den nye opgavetype ved den skriftlige prøve efter D Ændringer af rettevejledningen

Læs mere

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen

ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen ALKOHOL Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om alkohol. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Høringsudkast Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 4, 11,

Læs mere

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: JOL De ugentlige engelsktimer vil bestå af: - Grammatikøvelser (selvstændigt og som gruppeundervisning) - Lytte- og forståelsesøvelser - Den resterende tid anvendes til arbejde med læreroplæg

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Herluf Schelde og Anne Charlotte Petersen, Udviklere og undervisere, Lærdansk Århus

Herluf Schelde og Anne Charlotte Petersen, Udviklere og undervisere, Lærdansk Århus Lærervejledning: Denne lærervejledning adskiller sig fra øvrige lærervejledninger, idet den ikke henviser til et materiale, der er offentligt tilgængeligt. Målet med lærervejledningen er derfor ikke at

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010. Lovtidende A 2010 24. juni 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk.

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune BAGGRUND 32 Den rare stol Beskrevet med input fra pædagogisk leder Stine Andersen og pædagog Karina Ekman, Abels Hus, Greve Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden BAGGRUND Den rare stol Ved hjælp

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Forenklede mål for 5.-6. klasse: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk Uge Emne Beskrivelse Trinmål Evaluering August/ September Tegneserier Der arbejdes

Læs mere

Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017

Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017 Årsplan for engelsk i 6. klasse Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Vi arbejder både i grupper, i par og enkeltvis. Desuden

Læs mere

Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk

Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk Kort vejledning til undervisning og øvelser i Rigtig dansk INDHOLD Hvilke holdtyper egner Rigtig dansk sig til?... 2 Hvordan kan undervisningen tilrettelægges til hold med løbende optag/differentieret

Læs mere

Formativt evalueringsskema

Formativt evalueringsskema Formativt evalueringsskema I skemaet nedenfor markerer du i forbindelse med hver samtale de faglige mål, som du mener at have styr på. Inden evalueringssamtalen med din lærer, vil han/hun tilsvarende sætte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.Fokusgruppeinterviews.3. 3.Kodeks 5

Indholdsfortegnelse. 2.Fokusgruppeinterviews.3. 3.Kodeks 5 Indholdsfortegnelse 1.Refleksion...2 2.Fokusgruppeinterviews.3 3.Kodeks 5 Side 1 af 5 1. Refleksion over proces Til det opstartsseminariet i Viborg den 18. september fik vi en masse gode input med hjem

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

Integrationsministeriets informationsbrev

Integrationsministeriets informationsbrev Nr. 4/2008 15. februar 2008 Integrationsministeriets informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge Ændret bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Faktaoplysninger. Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen. Billede. Mailadresse emr@esbjergkommune.dk kamm@esbjergkommune.dk. Telefon nr.

Faktaoplysninger. Navn Mie Rasmussen Kamma Jørgensen. Billede. Mailadresse emr@esbjergkommune.dk kamm@esbjergkommune.dk. Telefon nr. 1 2 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT

DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? DEN SURE PLIGT DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS; PLIGT ELLER MULIGHED? Der kommunikeres meget i det offentlige. Der er love og regler for hvad der skal siges til offentligheden i hvilke situationer. Der er lokalplaner,

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m.

1) Status på din kompetenceudvikling i forhold til uddannelsens krav, forventninger, muligheder, rammer m.m. Januar 2008/lkr SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester NB: Skemaet skal i udfyldt stand sendes til din SUS-dialogpartner (Annie, Nana, Mogens, Magne, Ulla ellerlone) senest 2 hverdage før aftalt samtaletidspunkt!

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Læreplan for 3. fremmedsprog

Læreplan for 3. fremmedsprog Læreplan for 3. fremmedsprog *********** A: Formål og Introduktion A2 3. fremmedsprog - december 2004 Formålet for undervisningen i 3. fremmedsprog (Jf. 16 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål

Læs mere

Læseplan for faget tysk

Læseplan for faget tysk Læseplan for faget tysk Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 5.-7. klassetrin 4 Mundtlig kommunikation 4 Skriftlig kommunikation 5 Kultur og samfund 6 2. trinforløb for 8.- 9. klassetrin 7 Mundtlig kommunikation

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Over There Across Time

Over There Across Time Selvevaluering Engelsk 8.-9. klasse 2013-14 Over There Across Time Hvordan var det for vores forfædre at rejse ud i verden og bosætte sig i fremmede egne. Hvorfor gjorde de det? Hvad oplevede de? Og hvordan

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag.

Baggrundsstof til læreren om Peter Seeberg kan fx findes i Peter Seeberg en kanonforfatter af Thorkild Borup Jensen, Dansklærerforeningens Forlag. FORLAG Kanon i indskolingen Fra morgen til aften. En vinterdag i vikingetiden. Peter Seeberg. Af Dorthe Eriksen, CFU Aabenraa Intro til læreren Også i indskolingen skal der undervises i tekster skrevet

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus).

Brøker kan repræsentere dele af et hele som et område (fx ½ sandwich, ½ pizza, ½ æble, ½ ton grus). Elevmateriale Undervisningsforløb Undervisningsforløbet er tiltænkt elever på 5. klassetrin. Der arbejdes en uge med hver af de tre hovedpointer, i fjerde uge arbejdes der med refleksionsaktiviteter, og

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Lærervejledning til Dansk start

Lærervejledning til Dansk start Lisbet Skjerbæk Winther og Thomas Abraham Nielsen Lærervejledning til Dansk start Dansk for udenlandske studerende 2 Om Dansk start 2 Den pædagogiske tanke 2 Brugen af engelsk 2 Temaerne 2 Brugen af Dansk

Læs mere

Fornyelse af overskolen

Fornyelse af overskolen Fornyelse af overskolen Undervisningen i overskolen (9. klasse og de tre videregående trin) antager nye former fra og med skoleåret 2013-14. Læs om de vigtigste forandringer her. Sådan gør du når du går

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN

LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN WORKSHOP PÅ FAGLIGE FORÅRSDAGE 12. MAJ 2015 0 PROGRAM: FØRSTE DEL Dagens program og præsentation 09.10-09.30 Introduktion til læringsscrum

Læs mere