ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden planlægning. side 3 Lokalplanens retsvirkninger. side 4 LOKALPLANENS BESTEMMELSER: 1. Lokalplanens formål. side 5 2. Område- og zonestus. side 6 3. Områdets anvendelse. side 7 4. Vej-/ sti- og parkeringsforhold. side 8 5. Tekniske anlæg. side 9 6. Bebyggelsens omfang og placering. side Bebyggelsens ydre fremtræden. side Ubebyggede arealer. side Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse. side Servitutter. side 13 Vedtagelsespåtegning. side 13 Bilag 1. KORTBILAG: Kortbilag til lokalplan. Illustrionsplan. ØLSTYKKE KOMMUNE

2 OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMMAOCTS AFGRÆNSNING LOKALPLANQR, DELOMRADEQRÆNSE

3 BESKRIVELSE AF LOKALPLAN INDLEDNING: Ølstykke kommune igangste i 1982 planlægningsarbejdet for Ølstykke stionsby. Planlægningen skulle især løse to hovedproblemer, dels forbedre de fysiske udviklingsbetingelser for centret og dels angive løsninger for den fremtidige trafikafvikling gennem centret. I foråret 1983 blev der, på grundlag af et udarbejdet deboplæg, afholdt en offentlig deb om den fremtidige udvikling af centerområdet i Ølstykke stionsby. Den foreliggende lokalplan er udarbejdet på grundlag af byrådets sammenfning af debten og har til formål, forbedre udviklingsbetingelserne for centret i stionsbyen. Lokalplanen skal sikre områdets anvendelse til centerformål, hvilket omfter daglig- og udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv, offentlige institutioner m.m., samt angive de fysiske rammer for anlæg af veje, stier, beplantning og ny bebyggelse. Inden for lokalplanområdet er der tale om områder med forskellig karakter, og lokalplanen er derfor opdelt i delområder med detaljerede bestemmelser for de forskellige områder. Udbygningsmulighederne for priv service samles på strækningen fra Johannedalsvej til centerdannelsen ved Ørnebjergvej (område C jf. kortbilag). Nord og syd herfor udlægges områder til offentlige formål (område D jf. kortbilag). Herudover udlægges de tilstødende områder til boligområder, hvor der gives mulighed for øget bebyggelse (fortætning). Indenfor det egentlige centerområde (område C), udlægges Frederiksborgvej til "sive- og parkeringsgade" med gangstrøg på begge sider, hvilket dog forudsætter etablering af den i kortbilaget angivne udvidelse og forlængelse af Østervej. For sikre en tilpasning af ny bebyggelse til den eksisterende, er der i område C fastlagt byggefelter, inden for hvilke bebyggelse kan opføres, med facade placeret i en fastlagt facadelinie.

4 FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING: Kommuneplanen; Centerområdet i Ølstykke stionsby er i kommuneplanen udlagt til kommunecenter, hvilket indebærer, der udover bydelsservice skal placeres offentlig og priv service, der har hele kommunen som opland. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de i kommuneplanen for Ølstykke kommune fastlagte rammer for lokalplanlægningen for områderne C1 og C2 (stionsbycentret). I rammerne fastsættes, en lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre - ikke generende - fremstillingsvirksomheder), offentlige formål (rådhus, bibliotek, jernbanestion, busterminal, parkeringsplads) og boligbebyggelse, b. bebyggelsesprocenten for hver enkelt parcel ikke overstiger 40, c. bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 1/2 etage, og bygningshøjden ikke overstiger 12 m, d. bebyggelsen placeres således, genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelserne undgås, e. der til parkering udlægges arealer svarende til 150% af det udlagte butiks- og erhvervsareal, f. mindst 10% af det samlede etageareal, i området som helhed, anvendes til friarealer, g. der langs eller ad Frederiksborgvej udlægges areal til en hovedsti. Stien formes som et butiksstrøg fra bibliotek/rådhus til stion, med en sikring af strøgets krydsning af Frederiksborgvej ved Ørnebjergvej.

5 For C2 gælder desuden: h. hele områdets udformning planlægges under eet, før mere detaljerede bestemmelser fastlægges/ i. Frederiksborgvejs fremtidige stus/ udformning og beliggenhed fastlægges/ j. der reserveres mulighed for etablering af en niveaufri skæring mellem Frederiksborgvej/ eller dennes forlægning/ og banen. Nærværende lokalplan strider mod rammernes pkt. e. Lokalplanen kan således kun godkendes når et tillæg til kommuneplanen/ omkring ændring af parkeringsbestemmelserne/ er vedtaget. Spildevandsplan (jf* kommunens 21-plan): Området er fuldt kloakeret og der påtænkes ingen nyanlæg ifølge spildevandsplanen. Varmeforsyningsplanen; Varmeplanen foreskriver/ ny bebygelse skal udformes så den kan indpasses i en fremtidig kollektiv varmeforsyning. Området forventes nurgasforsynet fra 1985/86. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER: Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme/ der er omftet af planen/ ifølge kommuneplanlovens 31/ kun udstykkes/ bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser«den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre/ der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispension til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af/ det ikke ændrer den særlige karakter af det område/ der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

6 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975), fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL: 1.1. Lokalplanen har til formål: fastlægge de fysiske rammer for kommunecentret i Ølstykke kommune, opdele lokalplanområdet i delområderne A, B, C og D, udlægge delområde A til blandet bolig, liberalt erhverv og institutioner, udlægge delområde B til boligområde, med mulighed for en fortætning af boligmassen, udlægge delområde C til centerformål som daglig- og udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv og lignende samt boliger, udlægge delområde D til offentlige formål. udlægge Frederiksborgvej til "sive- og parkeringsgade" fra Johannedalsvej i nord til Ponomavej i syd, udlægge Østervej til fremtidig gennemkørende trafikvej med mulighed for underføring under banen.

7 2. OMRÅDE- OG ZONESTATUS: 2.1. Lokalplanen af grænses som vist på vedlagte kortbilag og omfter følgende mr.nr. : 7 U, 7 V, 16 k, 16 m, 16 n, 16, 161, 16 X, 16 Z, 16 aa, 16 ae, 16 am, 16 ao, 16 bn samt del af mr.nr. I6 a, 16 1, 16 be og 16 b 9 alle af Ølstykke by, Ølstykke. 3 b, 3 C, 39, 3 h, 3 k, 3 m, 3, 3P, 3^, 3 s, 3 fc, 3 V, 3 ak, 3 al, 3 ar, 3 as, 3, 7 1, 7 h, 7 k, 7 1, 7 m, 7 n, 7, 7P, 73, 7 r, 7 s, 7*, 7 U, 7Y, 7 æ, 1*. 7 ab, 7 ad, 7 ae, 7 af, 7 a 9, 7 ah, 7 ai, 7 ak, jam jan yaq jar jas j jau jav jay jaz jaæ jba ybc ybi ybl ybm 7 bo/, 7 b P^ l***', 7 bs/, 7 bt^ 7 bu/, 7 bv^ 7 b^^ l cc ', 7 cd, 7 cf, 7 C^, 7 ch, 7 ck, 7 cl, 7 C^, 7 ml, 7 XC, 7 xd, 7 X^, 7 XS, 7 xt, 7Y 1, 15 a, 15 d, 15 e, 15 f, 15^, 15 k, 15 1, 15 m, 15, 15P, 15<I, 15 r alle af Udlejre by, Ølstykke, samt parceller der efter den 1. december 1983, er udstykket fra nævnte ejendomme. Fodnote: Lokalplanområdet har byzonestus.

8 3. OMRÅDETS ANVENDELSE: 3.1. Delområde A Inden for delområde A må bebyggelse kun anvendes til bolig og erhvervsformål (liberalt erhverv/ institutioner)/ eller lignende, der efter byrådets skøn nurligt hører til området Delområde B Inden for delområde B må bebyggelse kun anvendes til boligformål Der kan inden for det på vedlagte kortbilag med L 0 angivne areal tillades en boligfortætning på grundlag af en af byrådet godkendt plan for hele området Byrådet kan tillade, der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes. virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommene må i øvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed.

9 Delområde C Inden for delområde C må bebyggelse anvendes til bolig- og erhvervsformål som følger: Butikker/ kontorer/ klinikker/ restauranter/ offentlige formål samt lignende formål/ som efter byrådets skøn nurligt hører til i området I bebyggelsens stueetage må der ikke uden byrådets særlige tilladelse indrettes boliger Fælles bestemmelser for delområde A og C Inden for delområde A og C må der ikke opføres eller indrettes bebyggelse til, eller udøves/ værksteds-/ fabrikions-/ vognmands-/ eller oplagsvirksomhed. Dog kan der efter byrådets godkendelse/ i hvert tilfælde/ indrettes mindre værkstedsvirksomhed/ såfremt den har tilknytning til en butik Der må inden for området kun udøves virksomhed som ikke eller kun i ubetydelig grad medføre gener i form af støj/ luftforurening eller lugt Delområde D Delområde D anvendes til offentlige formål (rådhus/ bibliotek/ stion m.v.) 3.6. Fælles bestemmelser for delområde A/ B/ C og D Inden for området kan der opføres transformerstioner til kvarterets daglige forsyning/ når de ikke har mere end 30 m^ bebygget areal, og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn/ og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4. VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD: 4.1. Vejanlæg Inden for lokalplanområdet udlægges de på vedlagte kortbilag med Bffi&ftffl angivne arealer til vejudvidelse og vejanlæg.

10 Inden for delområde C udlægges de på vedlagte kortbilag med E- HXH angivne arealer til "sivegade" i princippet som angivet på vedlagte illustrionsplan Der pålægges byggelinier langs Østervej i en afstand af 5 m fra vejlinie eller, hvor der er reserveret arealer til vejudlæg, i en afstand af 5 m fra grænsen af vejudlægget Stianlæg Der etableres stiforbindelser som angivet med på vedlagte kortbilag Der udlægges areal til niveaufri skæring mellem stianlæg i lokalplanormådet og henholdsvis Østervej (ved Ny Toftegårdsvej) og banen (ved Frederiksborgvej ), som angivet med l!! i i il på kortbilaget Parkeringsanlæg Der skal tilvejebringes parkeringsarealer til erhvervsbebyggelse i overensstemmelse med en af Ølstykke kommune udarbejdet parkeringsvedtægt Parkeringsarealer kan tillades etableret uden for egen grund efter principper/ som er fastlagt i ovennævnte parkeringsvedtægt De på vedlagte kortbilag med 1^99951 angivne arealer udlægges til fremtidige fælles parkeringsanlæg. 5. TEKNISKE ANLÆG: 5.1. El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. Undtaget for denne bestemmelse er, anlæg i forbindelse med jernbanen Ved etablering af den på vedlagte kortbilag med kr-h-i-j angivne "sivegade", skal belysning udføres som "parklamper".

11 10 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING: 6.1. Delområde A Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må kun opføres med een etage og udnyttet tagetage Delområde B Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Undtaget er dog bestemmelsen i Bebyggelse må kun opføres i een etage og udnyttet tagetage. Undtaget er dog bestemmelsen i Der kan indenfor de på vedlagte kortbilag med L n % l angivne områder tillades opført bebyggelse i to etager og med en bebyggelsesprocent på indtil 40 på grundlag af en af byrådet godkendt plan for hele området Tage skal udføres som sadeltage med en taghældning mellem 35 og Delområde C Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Tage skal udføres som sadeltage og taghældningen skal være mellem 35 og Bebyggelse langs Frederiksborgvej skal opføres som sluttet bebyggelse inden for det på vedlagte kortbilag med SSaSSS! angivne byggefelt I og med facade i byggefeltets afgrænsning mod Frederiksborgvej.

12 Der kan tillades følgende antal etager for bebyggelse indenfor byggefelt I, set fra vejniveau (Frederiksborgvej): 2 til 2 1/2 etage for mr.nr. 7 r, 7Y, 7 al, 7 ac ï og 7 b Ø, 1 1/2 til 2 etager for mr.nr. 7 k, 7 m, 7 t 7*, 7 æ, 70, 7 a 9, 7 au, 7 bo og 7ml / 1 til 1 1/2 etage for mr.nr. 7 ab, 7 ch, 7 ck, 7Y 1 og 15 d, alle af Udlejre by/ Ølstykke, samt parceller der efter 1. december 1983 er udstykket fra nævnte ejendomme Bebyggelse kan, efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, tillades inden for det på vedlagte kortbilag med ^: ;ii;ii;ii> angivne byggefelt II, når særlige udbygningsbehov ikke kan tilgodeses i byggefelt I Der kan inden for byggefelt II tillades bebyggelse i 1 etage set fra vejniveau (Frederiksborgvej ) Der skal tilvejebringes opholdsarealer på mindst 10% af etagearealet Delområde D Bebyggelsesprocenten for delområde D må ikke overstige BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN: 7.1. Blanke og reflekterende tagmerialer må ikke anvendes Til udvendige bygningssider samt tagbelægning må ikke anvendes merialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende Med mindre andet godkendes af byrådet, må udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, kun fremtræde i farver, dannet af hvidt, sort eller jordfarver (okker, terra de sienna, umbra, engelsk rødt, dodenkop), eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes.

13 Delområde B Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted Delområde C Ny bebyggelse skal ved udformning og merialevalg søges tilpasset den eksisterende bebyggelse Ved sammenbygning i skel skal byrådet i hvert enkelt tilfælde godkende udformning og merialevalg Fælles bestemmelser for delområde A og C Omfang og udformning af eventuel skiltning og reklamering, herunder farvevalg, skal godkendes af byrådet under hensyn til planens arkitektoniske sigte og helhedsindtrykket i området. 8. UBEBYGGEDE AREALER: 8.1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af merialer og lignende skal overholdes Ved etablering af den på vedlagte kortbilag med E~-~-~-~3 angivne "sivegade", skal der langs vejen etableres alletræer som angivet på vedlagte illustrionsplan På mr.nr. 7P, 7 as, 7 bm og 7 C<? alle Udlejre by, Ølstykke, skal der ved etablering af parkeringsanlæg søges gennemført en løsning, der bevarer værdifulde træer. 9. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAG- NING AF NY BEBYGGELSE: 9.1. Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, efter byrådets anvisning Ny bebyggelse inden for delområde C, kan ikke tages i brug før der er etableret eller sikret etableret de i og nævnte parkerings- og opholdsarealer.

14 SERVITUTTER: I henhold til kommuneplanlovens 18 stk. 1 nr. 16 ophæves følgende deklarioner tinglyst på ejendomme i lokalplanområdet, (se vedlagte bilag 1). VEDT AGELSESPÅTEGNING : I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt.»yråd, den 13. juni H. E. ^/Nielsen Borgmester Kommuneplantillæg omkring ændring af parkeringsbestemmel serne er endelig godkendt af byrådet den 13. juni 1984.

15 BILAG 1 FØLGENDE TINGLYSTE TILSTANDSSERVITUTTER OPHÆVES: Mr.nr. 7 1 Udlejre by, Ølstykke. Bestemmelse om indskrænkning i bebyggelsesretten. Skøde tinglyst den: Mr.nr. 7 n, 7 s og 7 t Udlejre by, Ølstykke. Bestemmelse om indskrænkning i bebyggelsesretten. Skøde tinglyst den: Mr.nr. 7 V Ølstykke by, Ølstykke. Bestemmelse om bebyggelse og benyttelse. Skøde tinglyst den: Samt byggelinie langs Frederiksborgvej indenfor delområde C.

16 Begæres tinglyst på mr.nr. 7, 7 m 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, z...aa,^ae -...am n^ao -,,-bn ^ ^.a n_i -,,-be _ ^bg 16, 16,16,16,16, 16 samt del af 16, 16, 16 og 16 ^ alle af Ølstykke by, Ølstykke. 3 b, 3, 3 g, 3 h, 3 k, 3 m f 3, 3 P, 3 q, 3 S, 3 fc, 3 V, ak al ar as i h k l m n o p q r s t J, J, J f O t O i l i l i l i l t l i l i l i l i l i l i l i l l u y æ ø ab ad ae af ag ah ai ak al am an aq /, /, /, /, /,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/, ar as au av ax ay az aæ ba bc bi bl bm bo /,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/ i bp bq bs bt bu bv bø cc cd cf cg ch ck cl cø /,/,/,/,/,/,/,/,/,/ t l,/,/,/,/, 7 ml, 7 XC, 7 Xd, 7 Xq, 7 XS, 7 Xt, 7 yi, 15 a, 15 d, 15 6, 15 f, 15 g, 15 k, 15 1, 15 m, 15, 15 P, 15 q, 15 r alle af Udlejre by, Ølstykke. Jr.nr Ølstykke, den P.k.v. H. E. Nielsen Borgmester Sign. B. Stampe Jørgensen Km.ingeniør Sign.

17

18

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF

KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF KALUNDBORG KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 47A FOR ET OMRADE AF DEN GAMLE BYKERNE. INDHOLDSFORTEGNELSE:...---e --i11 1. Indledning 2. RedegØrelse for lokalplanens forhold til anden planlægning 3. Lokalplan nr.

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere