LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri"

Transkript

1 LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997

2 2

3 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning 5 Regionplanlægning Beskyttelse i kystområderne Kommuneplanlægning KommuneatlasNyborg Fredninger Lokalpianlægning Zonestatus Forsyningsforhold 6 Miljoforhold 6 Lokalpianens midlertidige retsvirkninger 7 Lokalplanens retsvirkninger 7 Lokaiplanens bestemmelser Lokalpianens formål 2. Område ogzonestatus 3. Områdets anvendelse 4 Udstykning 5. Vej og stiforhold 6.Ledningsanlæg 7.Bebyggelsens omfang og placering 8.Bebyggelsensydre fremtræden 9.Ubebyggede arealer 10 Bestemmelserom støj 11.Fomdsætninger foribrugtagenafbebyggelse 12. Servitutter 13.Dispensation 14.Påtaleret Vedtagelsespåtegning 12 Kortbilag 1, Matrikelkort 13 Bilag 2, Servitutter der ophæves 14 3

4 Lokalplanens redegørelse Indledning Byrådetønskermed denne lokalpian at skabe mulighed forat realisereomdannelsenafdet gamle bryggeritil Døves kultur- og aktivitetscenteri Nyborg. Centeret skal beståafboliger, administration, møde-, værksteds- ogundervisningslokalerm.m. og pålængeresigt et pædagogisk støttecenter for døve. Lokaiplanens baggrund Nyborgskolen, somer en specialundervisningsinstitutionfortunghøreog døve, har udvidet deres aktiviteter med Carisminde, Døves kultur- og aktivitetscenterinyborg. Ud over bofunktioneni centeret, skal centret indeholde mødelokalerog lokalertil undervisning og værksteder forbrugerne afskolen og centeret. Derønskesindrettetundervisningslokalerog -værksteder til aktiviteter sombiledkunst, drama,musik, grafiskfremstilling, syning og lignende, der ikke støjervæsenligt.endvidere ønskes der indrettetmødelokalersom kan anvendes tilforedrag;dramaog udstilling. Ombygningenafbryggeriet er gennemført forsåvidt angår boligerne. Derresterer indretningenafundervisnings-, værksteds- og fællesfacilliteter. Ende! afden undervisning der skal foregå, vil blive udbudttil alle interesserede feks. tegnsprogsundervisning. Carlsmindebryggeneter enafbyensbevaringsværdigeerhvervsbebyggelser, hvilket er baggrundenforat byrådetigangsatte byfornyelsesprojektet, der har ført tilindretningen afboliger samt kultur- og aktivitetscenter. Omdannelsen bevirkerat det gamlebryggeriforsat f~ren aktivbetydning forbyen, samtidig med atbiyggeriet sombygningskompleksbevares. Lokalplanens indhold Lokalpianens formål er at give mulighed forde aktiviteter, der naturligt hører til et kultur- og aktivitetscenter. Lokalpianengiver ikkemulighed foryderligere bebyggelse, men skal sikre at den eksisterendebebyggelsebevares. Derskal fortsat sikresharmonii forhold til omgivelserne: Voldterrænnet og det historiskebymiljø som karréenmed bryggeriet er en del af. I I Lokalpianområde 4

5 Forholdet til anden planlægning Regionplanlægning Lokalpianeneri overenstemmelse medregionplan Beskyttelse i kystområderne Områdeter et eksisterende boligområde indenforbykernen, derliggeri den kystnære del afbyzonen. Deneksisterendebebyggelsevarierer mellem 1½og 3 /2 etage, lokalpianengiverikke mulighed foryderligere bebyggelse. Kommuneplanlægning Lokaiplanområdet eren del aframmeområde i.b. 15 til boligformål, jfr. Kommuneplan Områdets anvendelse, som er fastlagt tilboligformål og centerfunktioner, ud- - vides til også at omfatte offentlige formål i form afundervisningog administration, detbetyder, at der tillige skal udarbejdeset kommuneplantillæg. Tillægnr.9til Kommuneplan 1991 er en ændring aframmebestemmelserne i Kommuneplantillæg nr.4forbykerneninyborg. Tillægget vil endvidere blive indarbejdeti Kommuneplan 1997ved byrådets endelige vedtagelse. Kommuneplantillæg nr.9offentliggøres i samme periodesideløbende med lokalpianen. Kommuneatlas Nyborg Kommuneatlas Nyborg omfatteren registrering afbygningeri Nyborg kommune, der er opført før registreringenfastlægges derenbevaringsværdi - høj, middel eller lav - forden enkelte bygning på baggrund afen sammenfattendevurdering afbl.a. bygningernes arkitektoniskeog kulturhistoriske kvaliteter samtbetydning foromgivelserne. Facadebebyggelsenmod Blegdamsgade erregistreret med høj bevaringsværdi og den resterende del afbygningerne med middelbevaringsværdi. Bygningerneer oprindeligt afen god arkitektonisk kvalitet og har en storkulturhistoriskværdiforbyen. Selv om bygningerneerrenoveret og ombygget skal de fortsat værnesmod forringelse afbevaringsværdieme. Fredninger Områdeter beliggendeindenfor 100 m s beskyttelsesliie omkringfortidsminder- voldanlægget. 5

6 Lokalpianlægning Med den endeligevedtagelse aflokalplan nr.92 ophæves den gældendelokaiplan nr. 16 inden forområdet. Zonestatus Områdeterbeliggende i byzone. Forsyningsforhold Spildevandsforhold Områdeter fælleskloakeret og omfattetafnyborgkommunesgodkendte spildevandsplan. Vedrenoveringafeksisterende afløbssystem skal der forberedes fortilslutning til separatsystem. Vandforsyning Området er beliggende indenfornyborg Kommune vandforsyningsområde. Varmeforsyning Områdeter omfattet afnyborgkommunesgodkendtevarmeplan og fastlagt som fjernvarmeområde. Elforsyning Områdeter beliggende inden fornyborg kommunale elforsyningsområde. Miljøforhold Stojforhold Ihenhold tilmiljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Eksternstøj fra virksomheder fastlægges området som områdeforblandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder(bykerne): Tidsrum Område type (faktisk anvendelse) Mandag - fredag kl lørdag kl Mandag - fredag kl Alle dage kl Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykeme) Ø Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i af tidsrum og og område type. db(a) somfunktion 6

7 Lokaiplanens retsvirkninger Efterbyrådets endeligevedtagelseog offentliggørelseaflokaiplanen måejendomme, derer omfattetafplanen kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendesi overensstemmelsemed planens bestemmelser,jvf. 18 i lov omplanlægning. Deneksisterende lovlige anvendelse afen ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalpianen medførerikke i sig selvkrav om etableringafde anlæg m.v., der er indeholdt iplanen. Byrådetkan meddeledispensation til mindrevæsentlige lempelser aflokalplanens bestemmelserunder forudsætning af, atdet ikke ændrer den særlige karakter afdetområde, der søges skabt ellerfastholdt afplanen. Mere væsentlige afvigelserfra lokalplanenkan kun gennemføresved tilvejebringelseaf ennylokalplan. Privatetilstandsservitutter, der eruforenelige med lokalpianen, fortrænges afplanen. 7

8 8

9 Lokalplanens bestemmelser I henhold til is ilov omplanlægning (lovbekendtgørelsenr. 746 af 14. august 1994)fastsættes herved følgendebestemmelserfordet i afsnit 2 nævnte område. 1.0 Lokalpianens formål 1.1 Lokalpianens formål er ~ fastlæggeområdetsanvendelsetil boligformål,kultur- ogaktivitetscenter og offentligservicei form afundervisningog administration. ~ sikre at den eksisterende bygningsmasse bevares og samtidig forhindre yderligere bebyggelsepå ejendommen. ~fastlægge principperforudformningenafde ubebyggedearealer i harmonimed dettilgrænsendevoldterræn. 2.0 Område ogzonestatus 2.0 Lokalplanområdetomfattermatr. nr.22lnyborgbygrunde samt alle parceller, der efter i. december 1996 udstykkes fra denne. Området erbeliggende ibyzone. 9

10 3.0 Områdets anvendelse 3.1 Områdets anvendelse fastlægges tilboligformål,kultur- og aktivitetscenter og offentlig serviceiformafundervisningog administration. 3.2 Andelenafboliger skaludgøre min, halvdelen afejendommens anvendelse, således at boligpræget fastholdes forkarréensomhelhed. 4.0 Udstykning 4.1 Matrikulære ændringerinden forlokalpianens område måkun finde sted medbyrådetstilladelse i hvert enkelt tilfælde. 5.0 Vej ogstiforhold 5.1 Adgangtil området skal skead Blegdamsgade. 5.2 Evt, direkte adgang forgåendetilvoldterrænet skalforhandles med og godkendes i Skov- ognaturstyrelsen. 6.0 Ledningsanlæg 6.1 Området erfælleskloakeret i henholdtil spildevandspianen. Spildevandet skal ledestil Nyborg Renseanlæg. Ved renoveringafeksisterende afløbssystem skal der forberedes fortilslutning til separatsystem. 6.2 Ledninger, herunder tilvejbelysning, skaludføressomjordkabler. 6.3 Belysning afveje og andre udearealerskal udføresefterbyrådets anvisning. 7.0 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Der måikke opføresyderligerebebyggelse indenforlokalpianensområde. Deneksisterendebebyggelse ervistpåkortudsnit side Deneksisterendebebyggelses højde og etageantal må ikke ændres. 7.3 Deneksisterende bebyggelsesplacering og omfang skal bevares uden mulighedforvolumenmæssige ændringer. 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsens arkitektoiskekvalitet og udtryk skal bevares. 8.2 Bygningerstag, facadevinduer,døre, materialer,farver mm. skal fremtræde som tilhørendebebyggelsens tidsalder og arkitektur. 10

11 Vo1de~z ~4 f8 2E3 Om m Eksisterende bebyggelse 8.3 Alle facadeændringerherunder farver skal godkendes afnyborgkommune. 8.4 Skiltningog reklameringmå kun finde sted med byrådetstilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9.0 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer, derikke ertrafikarealer, skal anlægges som opholdsarealer forbeboereog brugere afcenteret. 9.2 Arealerne skal anlægges såder opnåes en god helhedsvirkning med voldterrænet, der grænserop til arealerne. 9.3 Hegni skel skal etableres som levende hegn, evt, suppleret med trådhegnindtil den ønskedevæksthøjde ernået. 9.4 Faste belægninger skal såvidt muligt udføresi sten, eksisterende granitbelægninger skal bevares. 11

12 Bestemmelser om støj Miljøstyrelsenstil enhvertid gældendekrav om støjbelastning skal overholdes. Det betyderjfr. den gældendevejledning nr. 5/1984 om Eksternstøj fravirksomheder, at der indenforområdet ikke måudøvesaktiviteter, der betyderat det ækvivalente støniveauoverstiger5 5/45/40 db(a) Forudsætninger foribrugtagen afbebyggelse Bebyggelsemå ikke tages i brugtil den i pkt. 3.1 nævnte anvendelse førend der er skettilslutning til ljernvarmenettet, og spildevandet tilledes NyborgRenseanlæg Servitutter 12.1 Lokaiplan nr. 16 ophæves inden fordenne lokalplans områdeved lokalplanens endeligevedtagelse Servitutter angivet på bilag 2 ophæves ved lokalplanens endelige vedtagelse Dispensation 13.1 Byrådetkan dispensere fra mindrevæsentligebestemmelser og forholdi lokalpianen,hvis det ikke strider mod planens intentioner Påtaleret 14.1 Påtalerettenover for nærværendelokalpian har alenenyborg Byråd. Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 ilov om planlægningvedtagesforanstående lokalplan endligt, idet byrådethar foretagesenkelte rettelser i forhold til det den 14. april 1997 vedtagne forslag. Nyborg Byråd, den 8. september P.b.v NielsV. Andersen /Kai P. Larsen Lokaiplanen er tinglyst den 12. september 1997 og offenliggjortden 16. september

13

14 Bilag 2 Servitutter derophævesved lokalplanens endeligevedtagelse Dok. omforøgelse afen skorstens dimensioner Dok. tilnyborg Kommune ang. afiedning alene afgrundvandettil kommunens rørledning Iflg. skøde: Forpi. til at opføre muri højde 2 alenover voldensniveaui skelletmod kommunesgrund Iflg. skøde: Hegnspligt Særlighegnspligt, selvomsorgforspildevandsafløb, god- -kendelseafsåvelbygningenstegninger som beliggenhed, forbudmod oplagsplads, sålænge der ikke er hegnet, pligt til flisebelægning, indskr. m.h.t. adgangtil bygningen. 14

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 101. For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken)

LOKALPLAN NR. 101. For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken) LOKALPLAN NR. 101 For et boligområde ved Vindingevej (Lærkeparken) NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1998 2 Indhoidsfortegnelse: Lokalpianens formålog indhold 4 Æorholdettil andenplanlægning 5 Lokaiplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere