Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11"

Transkript

1 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11

2 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: t' l\ ^ *A * y JOL1979 kr. Akt: Skab^A n r 5 l Købers Kreditors Anmelder: LOKALPLAN N R. for et område, incl. en del af Tilemannsvej og Anbækvej, som indgår i Hammel by f s fremtidige "indre ringgade" fra den sydlige til den nordlige tilslutning med landevejsforlægningen Skanderborg-Låsby-Houlbjerg. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Formål Denne lokalplan har til formål: at at at fastlægge Hammel by f s overordnede trafikanlæg, således at en fordeling af trafikken til center-, erhvervs- og boligområderne kan ske så hensigtsmæssigt, overskueligt og trafiksikkert som muligt, sikre areal til etablering af rutebilstation med tilhørende servicefaciliteter og lignende tæt ved bycentret og det overordnede trafikanlæg, i størst muligt omfang at sikre en nedbringelse af vejtilslutningernes antal mellem den "indre ringgade" og tilgrænsende ejendomme. 2. Område og zonestatus stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. l, 2 og 3 - med priksignatur - og området omfatter følgende matrikelnumre: Bestillingsformular

3 M tr. nr. f ejer lav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl, i tingbogen, art n r,, ejerlav, sogn. Stempel: kr. Akt: Skab n r Købers ] Kreditors J Gade og hus n r.: Anmelder: Voldby by og sogn 1 i., l n/2 a, 2 ø, 2 am, 2 av, 2 bq, 2 em, 2 iq, 2 kg, 2 kh, 2 ki, 2 nb, 2 Ig, 2 Iq, 2 It, 2 nb, 2 no, 2 np, 3, 3 e, 3 k, 3 o, 3 p, 3 r, 3, 3 y, 3 x, 3 y, 3 aa, 3 *k' ^ o, 9 ay, lo b, lo p, lo q, lo u, lo æ, lo at, 10 au, lo bp, lo bq, 11 Jf, 11 as, 11 ax, 11 ay, 11 bi, 11 br, 11 bz, 11 cd, 11 cg, 11 ci, 11 cl, 11 cm, 11 en, 11 C P' 11 2' 11 es, 11 cæ, 11 dd, 11 de, 11 dg, 11 do, 11 dr, 12 a, 12 aø, 12 be, 12 bk, 12 bt, 12 bu, 12 bv, 12 bx, 12 ca, 12 eb, 12 da, 12 dø, 13 bm, 14 a, 14 r, 19 g, 19 æ, 19 bh, 19 bu, 19 bv, 2o n, 22 b, 25 v, 25 x, 25 ar, 25 ay, 27 e, 33 b, 34 b, 38, 49 a, 49 b, 57 Jf, Hammel by og sogn samt alle parceller, der efter den 2. oktober 1978 udstykkes fra de nævnte ejendomme. stk. 2. Lokalplanens område opdeles i områderne I, II og III som vist på kortbilag nr. 1. stk* 3* Med undtagelse af det på kortbilag nr. l med linieskravering viste område, befinder lokalplanen sig i byzonen - der sker via denne lokalplan ingen zonestatusændring for området, som er beliggende i landzonen. 3. Områdets anvendelse stk. 1. stk. 2. Områderne I og III udlægges til offentligt formål med henblik på fastlæggelse af Hammel by f s "indre ringgade", linieføring, udlægsbredde, buslommer og normalprofil, samt fastlæggelse af "ringgadens" tilslutning til landevejsforlægningen Skanderborg-Låsby-Houlbjerg, jfr. kortbilag l, 2, 3, 4 og 5. Område II udlægges til offentligt, formål og må kun anvendes til vejanlæg og rutebilstation med tilhørende servicefaciliteter, som ventesal, cafeteria, kiosk, mindre butikker, og lignende, jfr. kortbilag 2 og 3. Bestillingsformular

4 0 O) ^ E /?/-., ejer lav, sogn: eller (i de sønderjydske lands - dele)bd. og bl. i tingbogen, art. n r., ejer lav, sogn. Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab n r. 'E >. E S " Gade og hus nr.: Anmelder: 4«Vej- og stiforhold stk, 1. Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed som vist på vedhæftede kortbilag l og 2. Vejen A - B i en bredde af 30 m. Vejen C - D i en bredde af 12 m. stk. 2. Der udlægges areal til udvidelse af Tilemannsvej, således at vejen får en bredde af 12 m. Udvidelsesarealet skal falde på vejens nordlige side, som vist på kortbilag 2. stk. 3. stk. 4. stk, 5. stk. 6. Langs Tilemannsvej og Anbækvej udlægges areal til holdeplads for bus i en bredde af 3 m (+ 2 m fortov) og en længde af 5o m, således som vist på vedhæftede kortbilag 5. Fra tilgrænsende ejendomme til den "indre ringgade" må der ikke etableres flere vejtilslutninger. Vejtilslutningernes antal - fra tilgrænsende ejendomme til den "indre ringgade" - søges igennem vejloven nedbragt i størst muligt omfang. Tilemannsvej, Anbækvej og hovedstierne a - a og b - b skal have niveaufri skæring. stk. 7, stk. 8. Ved vejtilslutninger skal hjørner af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på vedhæftede kortbilag 2 og 3, og der skal sikres de fornødne oversigtsarealer. Langs den "indre ringgade" pålægges en 3 m byggelinie fra vej skel, således som vist på vedhæftede kortbilag l, 2, 3 og 5. Arealet mellem byggelinien og vej skellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse* Bestillingsformular

5 M tr. n r., ejer lav, sogn: eller (i de sønderjydske landsdele )bd. og bl. i tingbogen, art. n r,, ejerlav, sogn. Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab n r. Gade og hus n r,: Anmelder, 5 a Bebyggelsens omfang og placering stk. 1. stk* 2. Den maksimale bebyggelsesprocent for område II fastsættes til 35. Bebyggelsen må kun opføres med en udformning, som er i overenstemmelse med den på vedhæftede kortbilag 2 og 3 viste retningsgivende bebyggelsesplan og de på kortbilagene angivne bygningsprofiler. 6. Servitutter Den på matr. nr. 2 a Hammel by og sogn tinglyste servitut af den 23/ vedrørende rørlægning og tilfyldning af landevej sgrøft, De på matr* nr. lo u og lo bq sammested tinglyste servitutter af den 2o/l 1928 vedrørende ret til færdsel for sælgeren og efterfølgende ejere af denne ejendom og den 22/ ophæves«vedrørende skøde 1. på matr. nr. lo b servitutstiftende vejret på matr. nr. 11 a og 11 ed, De på matr. nr. 11 ax sammested tinglyste servitutter af 24/ vedrørende anlæg af vej over matr. nr. 11.f m.fl. og den 17/ / vedrørende rørlægning af landevejsgrøft og den vedrørende rørlægning af landevejsgrøft

6 Mtr. nr. r ejerlav, sogn: eller (i de sønderjydske landsdele )bd. og bl, i tingbogen, art n r,, ejer/av, sogn. Stempel: kr. 5 Købers Kreditors Akt: Skab n r. Gade og hus nr. : Anmelder: De på matr«nr. 11 ay sammested tinglyste servitutter af 7/ vedrørende rørlægning af landevejsgrøft og den 8/ vedrørende forpligtelse med hensyn til byggemåde og 15/ vedrørende rørlægning af landevejsgrøft og den 21/ vedrørende pligt til at bygge vejen syd for det solgte areal nærmere end 2 alen og den 24/ vedrørende vej over matr. nr* 11 f_, 11 s, 11 av, 11 ah m.f1. ophæves * De på matr. nr. 11 br sammested tinglyste servitutter af den 24/ vedrørende anlæg af vej over matr. nr. 11 :f m.fl. og den 16/ vedrørende vedligeholdelsespligt vedrørende en del af den nord for parcellen førende vej De på matr. nr. 11 bjz og 11 cc smst. tinglyste servitutter af den 24/ vedrørende anlæg af vej over matr. nr. 11 f_ m.fl. og den 7/ vedrørende rørlægning af landevejsgrøft og den 21/ vedrørende rørlægning af landevejsgrøft De på matr. nr. 11 cq sammested tinglyste servitutter af den 16/ vedrørende skøde 1. om vedligeholdelsespligt vedrørende en del af den nord for parcellen førende vej og den 24/ vedrørende anlæg af veje over matr. nr. 11 f: m. f l. Bestillingsformular

7 Mtr. n r., ejer lav, sogn: eller (i de sønderjydske landsdele )bd. og bl. i tingbogen, art. n r,, ejerlav, sogn. Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab n r. Gade og hus n r.: Anmelder: De på matr, nr, 11 cæ sammested tinglyste servitutter af den 24/ vedrørende anlæg og drift af vej over matr. nr. 11 f_ m. f l. og den 5/ vedrørende skøde 1. servitutstiftende med hensyn til vejret ad Nørrevangsvej og den 25/ vedrørende skøde 1. servitutstiftende med hensyn til vedligeholdelse af Nørrevangsvej De på matr- nr. 11 dg sammested tinglyste servitutter af den 16/ vedrørende skøde 1. servitutstiftende vedrørende vedligeholdelsespligt for en del af den nord for parcellen førende vej og den 24/ vedrørende anlæg af vej ophæves * Den på matr«nr. 12 aø sammested tinglyste servitut af den 19/ vedrørende"~~skøde, hvorefter der er reserveret vej over matr. nr. 12 aø, og at bygninger ikke må bygges vejen nærmere end to alen Den på matr. nr. 12 bd og 12 be sammested tinglyste servitut af den 12/ vedrørende dok. 1. til ikke at bygge nærmere udlagt vej end to alen ophæves, De på matr. nr. 12 bk sammested tinglyste servitutter af den 24/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 ab m.fl. og den 19/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 bb og 12 bc og den 24/ vedrørende vejret over matr, nr. 12 a og 25 b ophæves *

8 M tr. n r., ejerlav, sogn: Stempel: kr. Akt: Skab n r. eller (i de sønderjydske landsdele )bd. og bl. i tingbogen, art. n r,, ejer/av, sogn. Købers Kreditors Gade og hus n r.: Anmelder: Den på matr. nr. 12 bt samme sted tinglyste servitut af den 24/ vedrørendifanlæg af vej over matr. nr. 12 a og 25 b Den på matr. nr. 12 bu sammested tinglyste servitut af den 5/ vedrørende ret for matr. nr. 12 bc og 12 bb til at have vinduer og færdselsret for samme med hensyn til indskrænkning i bebyggelse af matr. nr. 12 bu Den på matr. nr. 12 by sammested tinglyste servitut af den 15/ vedrørende~"forpligtelse med hensyn til byggemåde og eventuel gangsti De på matr. nr. 12 bx sammested tinglyste servitutter af den 11/ vedrørende dok. om, at ejendommen ikke må bygges vejen nærmere end to alen og den 24/ vedrørende anlæg af vej over matr. nr. 12 a og 25 b Den på matr. nr. 12 ca sammested tinglyste servitut af den 8/ vedrørende byggeafstand fra vej eventuel afgivelse af 2i alen jord og forbud mod opførelse af træhus fabriksanlæg eller garageanlæg Den på matr. nr. 12 eb sammested tinglyste servitut af den 9/ vedrørende bebyggelse, eventuel afgivelse af areal til vej, samt forbud mod opførelse af beboelse af træ eller fabriksanlæg

9 M t r. n r., ejerlav, sogn: eller (i de sønderjydske landsdele )bd. og bl. i tingbogen, art. n r., ejerlav, sogn. Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab n r. = -5? H- æ. _æ '«" Q. -O w g = - ra t! "o y) -(D c É Gade og hus n r.: Anmelder: Den på matr, nr. 25 ar sammested tinglyste servitut af den 24/ vedrørende"~vejret over matr. nr. 25 b m.fl. De på matr. nr.25 ay sammested tinglyste servitutter af den 24/ vedrørende vejret over matr. nr. 25 b m.fl. og den 15/ vedrørende vejret for matr. nr. 25 ay og 25 az De på matr. nr. 2o n sammested tinglyste servitutter af den 4/ vedrørende vejret for matr. nr. 13 bd og den 4/ vedrørende vejret for matr. nr. 13 be og den 11/ vedrørende vejret for matr. nr. 19 af, 13 y og 13 be og den 4/ vedrørende vejret og den 24/ vedrørende hegn og forbud mod industri- og håndværksindustri De på matr* nr. 11 as sammested tinglyste servitutter af den 16/ vedrørende dok. l servitutstiftende vedrørende vedligeholdelsespligt af en del af den nord for parcellen førende vej og den 24/ vedrørende vejret over matr. nr. 11 if m.fl. De på matr. nr. 11 cg; og 12 ba sammested tinglyste servitutter af den 24/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 ab og 12 ao m.fl. og den 27/ vedrørende forpligtelse til ikke at bygge udlagt vej nærmere end 2 alen >esti!lings-

10 M f/". /?/-., ejer lav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr. f ejer lav, sogn. Stempel: kr. Købers Kreditors Akt: Skab n r. S E Gade og hus nr.: Anmelder: De på matr. nr. 11 cl. og 12 au sammested tinglyste servitutter af den 16/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 a og 12 c m.f1. og den 17/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 al og 12 ai og den 8/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 an og den 7/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 ak og den 12/ vedrørende vejret for matr* nr. 12 ap og den 6/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 ab og 12 a og den 5/ vedrørende skøde 1. på matr. nr. 12 au om, at der ikke må bygges vejen nærmere end 2 alen og vejret for matr. nr. 12 ab og den 24/ vedrørende vejret for matr. nr. 12 a, 12 m m.fl. De på matr. nr. 13 bm sammested tinglyste servitutter af den 4/ vedrørende skøde 1. på matr. nr. 13 bd fra Anker Ørbæk til, hvor der er tillagt køberen ret til færdsel over matr. nr. 13 j. og den 4/ vedrørende skøde 1. på matr. nr* 13 be, hvor der er tillagt samme parcel ret til kørsel og gang langs parcellens nordlige skel I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Hammel byråd, den 28. fel/ruar 197/ gaar Therkelsen borgmester Rasmussen kommunaldirektør Bestillingsformular

11 INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l SILKEBORG DEN 2 JULI 1979 LYST ATtfUt fai>. oiig. rnatr ii l i c^ l n, de. diooo iklco f indo o i matriklen. Udstreget inden underskrivelse, \ Peter Rosleff retsassessor anm.: Påtegning til lokalplan nr. 6, lyst 2. juli 1979 Nærværende lokalplan nr. 6 begæres herved tinglyst på matr.nr.e. 3JL og 31 Hammel by og sogn. Hammel, den f< 3- Som ejer af matr.nr. 3i Hammel by og sogn Som ejer af matr.nr. 31 Hammel by og sogn el byråd everinsen borgmester P. Rasmussen kommunaldirektør

12 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) o Q) Qi Ci. "t CD r* 8- C3- CD l r CD^ =3- Q> ^v n kvarter) ^$ s^<i»5. CD >5T ^ 8 <Q CD "D CD CO i9 - : \ t \\ < vi. S S G ^Y\ i cf«r 'o r+ > - i (/>«. J WMU; r\ s g» Vv i «f K\^ 2 fi CV ^~- 3 «a fs. ^ cs, ^\ r o ^^ 3 < 2 CO *> ^ 3> p*3 CO 00 ro X 4 rr -4 m z c r" ^ r c 0 33 Q 5P J^l n 1:4 «--^ *^ H D > ;:D '1 O Q m z n O 0 ^ <Q M r ^. Co CD' P 1 co 1 C3- Q. < O ^»H «Q CJ- O «Q CD CD *^ 5> S- CD ^ derjydske i Q) ^ - 1

13

14

15

16

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLsING *F OOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. 17954 2&Jtfll9#'0191 15.0EC1976 Mtr. nr., ejerlav, sgn: matr. nr. 4sStempel: (/ København kvarter) \t\ eller (i de sønder/ydske lands- Hammelby art. nr., ejerlav, sgn. Hammel sgn Gade g hus nr.: l O i - i 8. kr..sep1977 Købers 197 6

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Boliger ved Provstlund

Boliger ved Provstlund Boliger ved Provstlund Lokalplan 4-2011, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 4-2011 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615 Kort-

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP

. KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP . KALUNDBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 15A VED KONGSTRUP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Redegnre1 se for lokal p1 anens forhold ti1 anden p1 anlægning. 3. Lokalplan nr. 15 A i Afsnit Il 1: Lo kal p1

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere