Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød"

Transkript

1 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel: Fax: Web:

2 1 Udbudsteksten er delt op i to afsnit: 1. Ejendommene Beskriver de udbudte ejendomme (efterfølgende kaldet ejendommene). 2. Udbudsvilkår Beskriver under hvilke udbuds- og overtagelsesvilkår, ejendommene kan overtages. Der kan bydes på de to ejendomme samlet eller hver for sig. Bydes der på begge ejendomme, skal der afgives et samlet bud, men med oplysning om budsummen for hvert enkelt matrikel: matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød beliggende Tinghusvej 5 A og 5 B, 3480 Fredensborg. 1. Ejendommene 1.1 Indledning For Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, udbydes ejendommene, Tinghusvej 5 A og 5 B, 3480 Fredensborg, bestående af matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød, til salg. Begrundelsen for salget er, at Fredensborg Kommune, efter sammenlægning af henholdsvis Karlebo Kommune og Fredensborg Humlebæk Kommune, har samlet kommunens forvaltning på adressen Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, og således ikke længere har brug for ejendommene. Den samlede ejendom, eller del heraf, ønskes overtaget af køber den 1. december Matrikelnummer 12 d Fredensborg By, Asminderød, beliggende Tinghusvej 5 A, 3480 Fredensborg 10 a Fredensborg By, Asminderød, beliggende Tinghusvej 5 B, 3480 Fredensborg 1.3 Grundareal Der henvises til matrikelkort, bilag x. Grundarealet udgør, ifølge de nye matrikulære ændringer, jf. bilag x og x, 12 d Fredensborg By, Asminderød Tinghusvej 5 A, 3480 Fredensborg 900 m 2, heraf vej 0 m 2 10 a Fredensborg By, Asminderød Tinghusvej 5 B, 3480 Fredensborg 700 m 2, heraf vej 0 m 2 Bygningsareal og etageareal for så vidt angår matr.nr. 10 a Fredensborg By, Asminderød fremgår af afsnittet bygningsbeskrivelse samt bilag x. 1.4 Områdebeskrivelse Ejendommen er meget smukt beliggende med indkørsel fra Tinghusvej i umiddelbar nærhed af indkøbsgaderne og centret i Fredensborg. Området ligger ligeledes tæt på Fredensborg Slotspark. Offentlig transport, station og indkøb er inden for gå afstand.

3 2 1.5 Bygningsbeskrivelse - jf. BBR-meddelelsen, bilag x Tinghusvej 5 B matr.nr. 10 a Fredensborg By, Asminderød Bygningen er oprindeligt opført i 1910 og har tidligere været anvendt til offentlig administration. Det samlede bebyggede areal for bygningen er 107 m 2 med et samlet etageareal, inkl. tagetage, på 297 m plus kælder på 107 m 2. Bygningen har en bevaringsværdi på 3, jf. Kulturarvsstyrelsen, se bilag x. Der vil blive tinglyst bevaringsbestemmelser på ejendommen, jf. bilag x. Fredensborg Kommune har meddelt Kulturarvsstyrelsen, at ejendommen forventes solgt. Kulturarvsstyrelsen har den 14. april 2009 meddelt, at der ikke er tilstrækkelige værdier i bygningen til, at det kan begrunde en fredning. Matr.nr. 12 d Fredensborg By, Asminderød, Tinghusvej 5 A, er ubebygget. 1.6 Teknisk beskrivelse Ejendommen Tinghusvej 5 B - matr.nr. 10 a Fredensborg By, Asminderød - har egen naturgaskeddel. Af vedlagte kort, bilag x, fremgår placering af spildevands- og regnvandsledninger. Der overtages ikke gæld til kloak-, vand- og vejforsyning. 1.7 Jordbundsforhold. Kommunen har intet kendskab til jordbundsforholdene. Det anbefales potentielle budgivere selv og for egen regning at foretage de nødvendige jordbundsundersøgelser. Ønsker budgiver en geoteknisk undersøgelse af ejendommene gennemført, skal denne finde sted efter aftale med Fredensborg Kommune v/sadolin & Albæk. 1.8 Miljøforhold Miljøoplysninger er anført i ejendomsoplysningsskemaerne, jf. bilag x. Kommunen har intet kendskab til, eller nogen formodning om, at grundarealerne skulle være forurenede. Region Hovedstaden har oplyst, at ejendommene ikke er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt ikke oplysninger, der giver grundlag for en kortlægning af ejendommene. Den systematiske indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter på grunde i Region Hovedstaden er dog ikke afsluttet. Det kan derfor ikke afvises, at ejendommene på et tidspunkt kan blive kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. Der henvises til pjecen En hverdag med jord i byen, bilag x. Det anbefales imidlertid potentielle budgivere selv og for egen regning at foranledige de nødvendige undersøgelser for at tilsikre, at der ikke findes miljømæssig forurening på ejendommene.

4 3 Ønsker budgiver en miljømæssig undersøgelse af ejendommene gennemført, skal denne finde sted efter aftale med Fredensborg Kommune v/sadolin & Albæk. 1.9 Planforhold Ejendommene er i dag omfattet af Kommuneplan 2009, rammeområde F0 01 og Lokalplan F1 for den centrale del af Fredensborg. For ejendommene er der fastsat følgende rammer: Lokalplanområdets anvendelse fastsættes til centerformål, forretnings- og boligformål samt til offentlig og privat service med en bebyggelsesprocent på max 40. Indenfor området må der ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter Byrådets skøn er til ulempe for de omboende. Nuværende lokalplan F1, se bilag x samt bilag x for de planmæssige rammer for udbud og salg af Tinghusvej 5 A og 5 B i Fredensborg. Ny bebyggelse: Ny bebyggelse skal i placering, skala og formsprog tilpasses, således at der skabes sammenhæng med de omkringliggende bygninger og så karakteren af det samlede gadebillede bevares. Spildevand afventer Økonomiudvalgets beslutning Offentlig vurdering og ejendomsskat Offentlig vurdering pr. 1. oktober 2010 udgør, jf. bilag x: Matr.nr. 10 a og 12 d Fredensborg By, Asminderød Ejendomsværdi Kr heraf grundværdi Kr Ejendommene er i dag fritaget for grundskyld, men er pligtig at betale dækningsafgift af grundværdi og dækningsafgift af forskelsværdi, jf. skattebillet 2011, bilag x Budgivere skal således selv tage højde for ændring af disse forhold ved afgivelse af bud Eksterne lejere Ejendommene overtages frigjort for lejeaftaler af en hver art Ejendommenes overtagelse Ejendommene overtages den 1. december Forsikring Ejendommene er i dag forsikret via en fællespolice for Fredensborg Kommune Kommune- Forsikring police nr , jf. bilag x. Ejendommen Tinghusvej 5 B er forsikret mod bygningsbrand, insektskade, svampeskade, storm, rør og kortslutning.

5 4 Policen kan ikke overtages og køber anmodes således om selv at drage omsorg for behørig forsikring af ejendommen fra overtagelsesdagen at regne Kommunale ejendomsoplysninger, tingbogen, plantegninger m.v. Kommunale ejendomsoplysninger Vedlagt, bilag x. Tingbogen Tingbogsoplysninger er vedlagt, bilag x. De på ejendommene tinglyste servitutter er vedlagt, bilag x Endvidere vil der på ejendommen Tinghusvej 5 B blive tinglyst den som bilag x angivne deklaration deklaration om bevaringsbestemmelser. Bygningstegninger m.v. Bygningstegninger for ejendommen Tinghusvej 5 B er vedlagt, bilag x. Tegningerne afspejler ikke nødvendigvis de faktiske forhold i dag. Teknisk gennemgang af ejendommen Ønsker budgiver en byggeteknisk gennemgang af ejendommen Tinghusvej 5 B gennemført, skal denne finde sted forinden udløb af tilbudsfristen, og efter aftale med Fredensborg Kommune v/sadolin & Albæk. Energimærkning Der er udarbejdet energimærkning jf. bilag x Besigtigelse samt spørgsmål Besigtigelse For tilbudsgiverne vil der blive arrangeret fælles besigtigelse af ejendommen den xx kl Anmodning om besigtigelse af ejendommen skal være Sadolin & Albæk A/S i hænde seneste den xx på mailadressen: Spørgsmål Eventuelle spørgsmål rettes til direktør Kurt Albæk, Sadolin & Albæk A/S skriftligt enten i form af brev eller mail, inden den xx, hvorefter der afgives skriftligt svar inden den xx. Samtlige spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive tilsendt alle, som har modtaget udbudsmaterialet. Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads København K Mail:

6 5 2. Udbudsvilkår 2.1 Udbudsvilkår Ejendommene, matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød beliggende Tinghusvej 5 A og 5 B, 3480 Fredensborg, udbydes til salg i henhold til Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, se bilag x. Der kan bydes på ejendommene samlet, eller hver for sig. Bydes der på begge ejendomme skal der afgives et samlet bud, men med oplysning om budsummen for hvert enkelt matrikel/ejendom - matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød beliggende Tinghusvej 5 A og 5 B, 3480 Fredensborg. Tilbudsgiver skal angive budsummen (købsprisen) inkl. moms. Tilbudsgiver er forpligtet til: at afgive skriftligt tilbud på vedlagte tilbudsblanket, bilag x at sammen med købstilbudet at fremsende forslag til dels udbygningen af det ubebyggede grundareal og dels konvertering af eksisterende bebyggelser for anden anvendelse i henhold til lokalplan F1, i form af et principoplæg. Principoplægget skal dels udarbejdes i henhold til Kommuneplan 2009, rammeområde F0 01 dels i henhold til lokalplan F1 samt det planmæssige grundlag, bilag x samt skema vedrørende bæredygtighed, mangfoldighed, arkitektonisk kvalitet og social kontakt, bilag x. Principoplægget/tegningsmaterialet skal omfatte: helhedsplan min. 1:500 snit gennem bebyggelser og arealer min. 1:200 Eksempel på facader 1:200 samt redegørelse for materialer Beskrivelse af anvendelsen af de enkelte dele af bygningerne såvel eksisterende som evt. ny bebyggelse rumlige tegninger rejst plan eller perspektiver efter eget valg oplæg til fordeling mellem boliger og erhverv med angivelse af antal etagemeter samt boliger fordelt på antal af de enkelte typer angivelse af periode for realisering af byggeprojekt (konvertering af eksisterende bebyggelser/fuld udbygning af grundarealer). Jf. lokalplan F 1 er bebyggelsesprocenten 40. Ved accept af det afgivne købstilbud vil såvel købspris som principoplæg for konvertering/udbygning indgå i beslutningsgrundlaget. at afgive tilbud i en lukket kuvert mærket Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød beliggende Tinghusvej 5 A og 5 B, 3480 Fredensborg til Sadolin & Albæk, Nikolaj Plads 26, 1067 København K, personligt mod kvittering eller pr. anbefalet post, således at tilbudet er fremme senest mandag den 29. august 2011, kl Garantistillelse ved accept af købstilbud Der kan for den tilbudsgiver, hvis købstilbud indstilles til accept, blive stillet krav om, at denne, ved underskrivelse af betinget købsaftale, stiller sikkerhed for 10% af købesummen. Sikkerheden kan bestå af kontant deponering eller anfordringsgaranti stillet af anerkendt bank, sparekasse eller forsikringsselskab.

7 6 Accept af købstilbud Sælger forbeholder sig ret til at vælge frit mellem tilbudene og eventuelt forkaste dem alle, jf. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Bindende købstilbud Afgivne købstilbud skal være gældende til og med 1. april Salget er fra sælgers side betinget af Fredensborgs Byråds godkendelse. Købsaftale Seneste 10 arbejdsdage efter, at den/de udvalgte tilbudsgivere har modtaget meddelelse fra Fredensborg Kommune om, at dennes købstilbud indstilles til accept, skal denne, som køber, underskrive en betinget købsaftale. Den betingede købsaftale vil fra sælges side være betinget af, at der opnås accept på salget af Fredensborg Byråd. 2.3 Overtagelsesvilkår Overtagelsestidspunktet er fastlagt til den 1. december Ejendommen overtages på nedenstående vilkår: a. Køber er forpligtet til at overtage ejendommen den 1. december 2011 at tage endeligt skøde på ejendommen på de tilbudte og accepterede vilkår senest 5 uger efter overtagelsesdagen at såfremt køber er et selskab, at erklære, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007 om sommerhuse og campering, at ejendommen erhverves i erhvervsøjemed, der ikke vil være omfattet af lovens 1 at anvende bestallingshavende dansk advokat til berigtigelse af handlen b. Med hensyn til ejendommenes servitutter m.v., der skal respekteres af køber, henvises til ejendommenes blad i tingbogen, bilag x. Herudover vil der blive tinglyst bevaringsbestemmelser, jf. bilag x. c. Ejendommene overtages i en stand, som svarer til ejendommenes stand ved tilbudsgivers afgivelse af købstilbud, 29. august 2011, ryddet for løst inventar o.l. d. Bortset fra vanhjemmel påtager sælger sig intet som helst ansvar for ejendommene, herunder bl.a. jordbundsforhold, miljøforhold og grundenes eller bygningernes beskaffenhed i øvrigt. Køber accepterer derfor, at der ikke kan gøres mangelindsigelser gældende af nogen art, hverken som erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved ophævelse af handlen. Som følge af denne fuldstændige ansvarsfraskrivelse opfordres tilbudsgiver derfor til, inden afgivelse af tilbud, for egen regning, at gennemgå ejendommene med den nødvendige tekniske og juridiske faglige ekspertise med henblik på konstatering af eventuelle fejl og mangler, herunder eventuel forurening.

8 7 e. Ejendommene overtages med samme rettigheder, byrder, servitutter og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger og tidligere ejere, herunder eventuelle forpligtelser overfor ejendommenes forsyningsselskaber. f. Ejendommene overtages uden gæld til vand, vej, kloak, rensningsanlæg o.l. g. Ejendommene overtages fri for pantehæftelser af en hver art. h. Ejendommene overdrages fri for indgåede lejeaftaler. i. Ejendommene er i dag forsikret via en fællespolice for Fredensborg Kommune Kommune. Forsikring police nr , jf. bilag x. Forsikringen kan ikke overtages, hvorfor køber selv pr. overtagelsesdagen må tegne den nødvendige forsikringsdækning for egen regning og risiko. j. Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, som skal foreligge senest 5 uger fra overtagelsesdagen, over ejendommenes indtægter og udgifter, hvis saldo betales kontant senest én måned efter fremsendelse af refusionsopgørelsen. Ved betaling efter dette tidspunkt tillægges der renter efter renteloven. k. Ejendommene er i dag ikke momsregistrerede. l. Ejendommene henligger fra overtagelsesdagen for købers regning og risiko i enhver henseende, For ejendommen Tinghusvej 5 B herunder også risikoen for ejendommens hændelige undergang. Da ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen efter de herom gældende regler og forpligtet til at opfylde den indgåede handel. m. Købesummen deponeres kontant i sælgers pengeinstitut senest den 1. december Ved forsinket betaling tillægges der renter efter renteloven. Den af køber eventuelt stillede anfordringsgaranti returneres, når den fulde købesum er deponeret. Købesummen forrentes af sælger fra deponeringstidspunktet og frem til overtagelsesdagen med 4% p.a. n. Sælger kan til en hver tid mod indeståelse for, at der kan tinglyses skøde for den enkelte ejendom uden præjudicerende retsanmærkninger, få frigivet den af køber deponerede købesum. o. Køber indhenter alle nødvendige tilladelser til den påtænkte fremtidige anvendelse af ejendommen og afholder omkostningerne herved. p. Køber afholder omkostninger til stempel og tinglysning af skøde og dettes udarbejdelse og ekspedition samt samtlige omkostninger til egne rådgivere af enhver art. Sælger afholder udgifter til egne rådgivere samt dokumentationsmateriale til brug for udbud. Skøde og øvrige dokumenter i forbindelse med handelen udfærdiges snarest muligt og fremsendes til sælger senest 5 uger efter overtagelsesdagen.

9 8 2.4 Mulighed for at træde tilbage fra handelen Køber er berettiget til, i indtil 30 arbejdsdage efter sælgers accept af købstilbuddet, for egen regning og risiko, at udføre tekniske undersøgelser af grundarealerne. Såfremt der ved den tekniske gennemgang måtte afdækkes så væsentlige mangler vedrørende jordbundsforholdene (bæreevne og forurening), at køber finder det umuligt at vedstå købsaftalen, kan køber inden udløb af ovennævnte 30 dages tidsfrist træde tilbage fra handelen ved skriftlig meddelelse til sælger, uden at parterne kan rette krav mod hinanden i den anledning, dog skal resultatet af de tekniske undersøgelser stilles vederlagsfrit til rådighed for sælger. Køber orienterer snarest muligt sælger om resultatet af den tekniske undersøgelse. Efter modtagelsen af resultatet har sælger ligeledes en ret til inden udløbet af en frist på 20 dage at træde tilbage fra handelen ved skriftlig meddelelse til køber, uden at parterne kan rette krav mod hinanden i den anledning. 2.5 Yderligere oplysninger Eventuelle spørgsmål rettes til direktør Kurt Albæk, Sadolin & Albæk A/S skriftligt enten i form af brev eller mail, inden den xx 2011, hvorefter der afgives skriftligt svar inden den xx Samtlige spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive tilsendt alle, som har modtaget udbudsmaterialet. København, den 13. april 2011 På vegne af Fredensborg Kommune Sadolin & Albæk A/S Vedlagte bilag indgår som en integreret del af udbudsvilkårene

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø.

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø. Januar 2015 Sagsnr.: 2014-0194666 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 4635 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø til salg Ejendommen fremvises efter

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle

UDBUD AF FRISKOLE. home Erhvervscenter Nordsjælland udbyder herved. Lyshøj Friskole. Matr. nr. 1 A og 5 DQ Veddinge By, Fårevejle Riisvej 3, 4540 Fårevejle UDBUD AF FRISKOLE Erhvervscenter Nordsjælland - Hillerød v/ Stephen Berthelsen Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer, MDE Nordstensvej 9, 1. sal Postboks 129 3400 Hillerød Tlf.

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj.

Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Erhvervs ejerlejlighed Algade, Nykøbing Sj. Byens absolutte centrum Sag 11S5122 TIL SALG Nykøbing Sj - Algade 36, st. Ejendommen har tidligere rummet en Irma Butik Stor offentlig parkeringsplads Vareindførsel

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere