Lokalplan Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER"

Transkript

1 FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X til X 2011 Forslag

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger retningslinjerne for, hvordan et areal må anvendes. For eksempel: Hvordan man må placere og udforme bygninger, veje og stier. Hvor der skal være friarealer og hvordan de skal indrettes. Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige mv. Retningslinjerne i en lokalplan skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyn til omgivelserne og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Silkeborg Kommune udarbejder altid en lokalplan forud for større bygge- og anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom - eller hvis byrådet i øvrigt skønner, at det er nødvendigt. Offentlig høring Inden Silkeborg Byråd kan vedtage en lokalplan, skal forslaget offentliggøres i otte uger. Borgerne kan sætte sig ind i forslaget og har mulighed for at kommentere det og komme med forslag til ændringer. Når Byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Bestemmelserne får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Når lokalplanen er vedtaget Når en lokalplan er vedtaget må der ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i strid med planen. Anvendelsen af bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan dog fortsætte uændret. En lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som planen indeholder. Men hvis du vil ændre noget på din ejendom, skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. For eksempel, hvis du ønsker at bygge om på din ejendom eller ønsker at bruge din ejendom til andre formål. Byrådet kan give dispensation til mindre betydende ændringer, mens mere væsentlige ændringer kun kan gennemføres med en ny lokalplan. Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven. Planloven regulerer anvendelsen af areal i Danmark på et overordnet niveau. Den sikrer samtidigt, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal offentliggøres. Læsevejledning: Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for byrådet, samt for grundejere i - og brugere af området. 2 HVAD ER EN LOKALPLAN LOKALPLAN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en lokalplan? 2 Redegørelse Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning 5 Lokalplanens baggrund og formål 5 Lokalplanens indhold 6 Miljøvurdering 7 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning 7 Tilladelse fra anden lovgivning 8 Bestemmelser 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse og anlæg Grundejerforening/centerforening Ophævelse af ældre lokalplan Ophævelse af servitutter Lokalplanens retsvirkninger 18 Vedtagelsespåtegning 20 Kortbilag 1, Eksisterende forhold Kortbilag 2, Lokalplankort Kortbilag 3, Vejledende illustrationsplan Til internt brug ved Silkeborg Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (1992/KD ) LOKALPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE 3

4 4 REDEGØRELSE LOKALPLAN

5 REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning Lokalplanen omfatter et areal på ca m² beliggende i det centrale Funder ved Funder Bygade. Mod nord afgrænses området af parcelhusområdet ved Funder Vestervang og af Funder Bygade. Mod syd afgrænses området af Skærskovhedevej rute 15. Lokalplanområdet er vist på oversigtskortet. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er et konkret projekt for et nyt butikscenter med en central placering i forhold til det overordnede vejsystem. Inden for centerområdet ønskes opført flere butikker både til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Ligeledes er der planer om at etablere et ubemandet tankanlæg. Oversigtskort. Formålet med lokalplanen er, at der i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner kan opføres et bycenter i Funder. Centret får en central placering i forhold til både den kommende byudvikling og den nye motorvejstilslutning ved Funder. For at opnå sammenhæng mellem det nye center og den ældre bebyggelse langs Funder Bygade, skal der plantes vejtræer langs Funder Bygade. Strukturplan Udkast til strukturplan for for Funder Funder Nord - 1. juni Nord 2010 Boligområde Erhvervsområde Butiks- og centerområde Fremtidigt boligområde Fremtidigt erhvervsområde Fremtidigt område til offentlige formål Offentlige formål Grønt område Strukturplan for Funder Nord med angivelse af sti- og vejforløb. LOKALPLAN REDEGØRELSE 5

6 Vejledende illustration af Funder Bycenter set fra Skærskovhedevej. Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige godkendelse overføres området til byzone. I området er der en ældre gård, som ikke er bevaringsværdig. Gården forudsættes nedrevet. Midt i lokalplanområdet findes et lille vandhul. Vandhullet er opstået for få år siden, da et dræn er holdt op med at fungere. Af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde forudsættes vandhulet flyttet da det ligger lige i den mest hensigtsmæssige placering af det overordnede vejnet for området. Hovedparten af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan Anvendelsen er fastlagt til jordbrugsformål. Ved den endelige godkendelse af lokalplan ophæves lokalplan for det område, som lokalplan omfatter. Lokalplanområdet grænser op til statsvejen Skærskovhedevej, som administreres af Vejdirektoratet. Når motorvejen er anlagt og taget i brug forventes det, at Skærskovhedevej nedklassificeres med henblik på overdragelse til Silkeborg Kommune. Langs vejen er der fastlagt en byggelinje og adgangsbegrænsninger jævnfør lov om offentlige veje 72. Alle vejtilslutninger og anlæg inden for byggelinjen skal derfor godkendes af vejmyndigheden. Lokalplanens indhold Fremtidige forhold Lokalplanen er opdelt i 2 delområder, som vist på kortbilag 2 i lokalplanen. Delområde I Området må kun anvendes til centerformål. Butikker, kontorer, liberalt erhverv og servicevirksomhed. Bebyggelsesprocenten for området som helhed eksklusiv udlagte veje er fastlagt til maks. 40. Ny bebyggelse skal opføres inden for fastlagte byggefelter. Etageantallet må ikke overstige 2 med en maks. højde på 7,0 meter. For at give området et arkitektonisk helhedspræg er der bestemmelser der regulerer bebyggelsens ydre udformning. Bebyggelsens tage skal udføres som flade tage. Det giver mulighed for etablering af grønne tage. De grønne tage sikrer, at mindre mængde regnvand bliver bortledt via regnvandsledninger/ faskiner. Dette er væsentligt, da å-systemerne i Funder og omegn ikke må belastes med overfladevand. Lokalplanen giver mulighed for at etablere et sammenhængende parkeringsområde til betjening af hele centerområdet. I tilknytning til parkeringen kan der opføres et tankanlæg for benzinsalg. Centret får gode adgangsforhold til Skærskovhedevej - rute 15, da der etablers et nyt vejtilslutningspunkt umiddelbart syd for centret. 6 REDEGØRELSE LOKALPLAN

7 Delområde II Området er udlagt til grønt område. Der kan etableres en tilplantet støjvold mod rute 15. Ligeledes kan der etableres søer og tekniske anlæg i form af regnvandsbassiner. Især muligheden for at kunne etablere en sammenhængende støjvold betyder, at område II vil kunne fungere som et grønt område for beboerne ved Funder Vestervang. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter 3, stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen kun omfatter et mindre område på lokalt plan der kun vil påvirke omgivelserne i mindre grad. Derfor er der ikke udarbejdet en miljøvurdering. Miljøscreeningen ligger som et særskilt dokument i sagen. Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning Silkeborg Kommuneplan Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 14-C-01, 14-C-02, 14-B-04, 14- O-02, 14-R-01, som vist på nedenstående kort. I lokalplanen er den fremtidige afgrænsning for det nye bycenter i rammeområde 14-C-01 konkretiseret. Ifølge lokalplanen ønskes centerområdet reduceret, så der kun tillades opført butikker syd for en forlægning af Funder Bygade. Det udlagte centerområde nord for Funder Bygade ønskes i stedet ændret til et kommende boligområde med henblik på at opføre en bymæssig bebyggelse. I den sammenhæng vil en eksisterende branddam kunne indgå som et rekreativt element for bebyggelsen. For at opnå overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 11 til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg udsendes i offentlig høring samtidig med lokalplanforslaget. Eksisterende lokalplan Lokalplan nr ophæves for det areal, som nærværende lokalplan omfatter, jf. kortbilag 1. Arealet, som ophæves, er i lokalplan udlagt til landbrugsområde. Anden sektorplanlægning Detailhandel Kommuneplanen udlægger et samlet areal på max m² indenfor rammeområde 14-C- 01 og 14-C-02 som helhed til nye butikker for Funder. I tillæg nr. 11 fordeles etagearealet m² tildeles rammeområde 14-C-01. De resterende 500 m² tildeles rammeområde 14-C- 02. Rammerne for område 14-C-01 giver mulighed Lokalplanområdets beliggenhed i forhold til de udlagte rammeområder i Silkeborg Kommuneplan O B B O C C B R B-25 LOKALPLAN REDEGØRELSE 7

8 for, at den enkelte dagligvarebutik kan etableres med et maks. etageareal til butiksformål på m² samt mulighed for etablering af mindre butikker med udvalgsvarehandel på max. 200 m² pr. butik. Trafikplan 2009 De nye vejudlæg i lokalplanen er i overensstemmelse med Trafikplan I trafikplanen ønskes en forbedring af tilgængeligheden mellem motorvejen mod vest og boligområderne i Hvinningdal. Derfor forlænges Højmarksvej fra Eidervej til Funder Kirkevej. Strukturplanen for Funder Nord, som vist på side 5, er en konkretisering af trafikplanen og kommuneplanen. Kollektiv trafik Lokalplanområdet er allerede busbetjent. Fra september 2011 betjenes området af buslinje 5. Ruten er: Trafikterminalen ved banegården Lysbro Funder Funder Kirkeby og retur til terminalen. Varmeplan Området er udlagt til kollektivt varmeforsyningsområde. Ny bebyggelse må derfor ikke tages i brug før der er foretaget tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Silkeborg Kommunes anvisning. Undtaget er byggeri opført som lavenergibyggeri. Dvs. byggeri, som opfylder de på byggetidspunktet gældende klassificeringskrav for lavenergibyggeri. Bestemmelser herom fremgår af det gældende Bygningsreglement. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen for Silkeborg Kommune. Spildevand ledes til Søholt Renseanlæg. Overfladevand skal i videst muligt omfang nedsive på egen grund, jævnfør spildevandsplanen, da det af miljømæssige årsager er vanskeligt at aflede regnvand fra tage, veje og andre befæstede arealer til recipienten. For lokalplanområdets større veje skal der etableres vejgrøfter for at fremme nedsivningen og fordampningen af regnvand. Såfremt jordanalyser viser, at alt regnvand ikke kan nedsive på egen grund via faskiner m.m. skal der foretages foranstaltninger, så der sker forsinkelse eller delvis nedsivning af regnvandet fra de befæstede arealer inden der sker afledning til spildevandsforsyningens kloak. Vandforsyning Området skal tilsluttes Silkeborg Vand A/S. Grundvandsbeskyttelse Lokalplanområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser. Derudover er området registreret som nitratfølsomt indvindingsområde. Den planlagte anvendelse vurderes ikke at påvirke grundvandet. Affaldsplan Lokalplanområdet er omfattet af Silkeborg Kommunes affaldsplan, hvorefter alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende regulativer. Tilladelse fra anden lovgivning Planloven Kommuneplantillæg Lokalplanens endelige vedtagelse forudsætter at Naturstyrelsen Aarhus ikke har bemærkninger til kommuneplantillæg 11. Museumsloven Der er ikke kendskab til arkæologiske fund i området. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal museumslovens dog iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelser af fund. Findes der i forbindelse med jordarbejder spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Silkeborg Museum. Landbrugsloven Tilladelse til at inddrage landbrugspligtige arealer til bebyggelse og anlæg kræver tilladelse efter Landbrugsloven. Tilladelse skal meddeles af Jordbrugskommissionen for Region Midtjylland Øst. Jordforureningsloven Der er ikke kendskab til forurening eller aktiviteter, der kan have medført forurening af jorden. Såfremt der i øvrigt i forbindelse med anlægsarbejderne opstår mistanke om jordforurening, skal arbejdet standses, og anmeldelse indgives til Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdeling. 8 REDEGØRELSE LOKALPLAN

9 Naturbeskyttelsesloven Inden for lokalplanområdet er der registreret en sø, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Søen er vurderet til at være opstået som følge af et overkørt drænrør. Søen har en uhensigtsmæssig placering i forhold til det overordnede vejnet. Derfor ønskes søen flyttet. Umiddelbart sydvest for den nye fordelingsvej A-B-C i område II er der et lavt beliggende areal. Her kan søen genetableres på en naturlig måde. Område II, som er udlagt til grønt område, er ikke omfattet af naturbeskyttelseslinier i henhold til Lov om Naturbeskyttelse. Nedlægning af den omtalte sø med henblik på anden placering, kræver godkendelse i henhold til lov om Naturbeskyttelse ved Silkeborg Kommune. Lov om offentlige veje samt lov om private fællesveje Anlæggelse af veje, stier og parkeringsarealer skal ske efter vejlovgivningsregler herom. Før veje, stier og parkeringsarealer anlægges skal Silkeborg Kommune godkende projektet. I visse tilfælde skal godkendelsen offentligt annonceres med en indsigelsesfrist på 6 uger. Det fremsendte projekt skal omfatte plan, længdeprofil samt tværsnit, der viser opbygning af vejen/stien. Der skal oplyses om afvandingsog belysningsforhold samt udførelse af vejtilslutning til andre veje. Der skal også indsendes et projekt, der viser en nordlig forlægning af Funder Bygade samt vejens tilslutning til den nye vej A-B. Forlægning/nedlægning af eksisterende private vejadgange, der ikke er forenelige med realiseringen af lokalplanen, forudsættes gennemført i henhold til vejlovgivningens regler herom. Vejdirektoratet er p.t. vejmyndighed for rute 15 - Skærskovhedevej. Anlægsarbejder, herunder også terrænreguleringer og opsætningen af skilte, inden for den fastlagte byggelinje på 20 meter målt fra vejmidte skal godkendes af vejmyndigheden. Vejdirektoratet har meddelt principiel tilladelse til, at der kan etableres en ny 4-benet rundkørsel på Skærskovhedevej. En forudsætning er, at Grøndalsgårdvejs og Funder Skolevejs vejtilslutninger lukkes. Ligeledes skal Funder Skolevejs vejtilslutning lukkes for al anden trafik end bustrafik. Miljøloven Lokalplanen giver mulighed for at opføre et tankanlæg. I den sammenhæng fastlægger miljøloven betingelser som tankanlægget skal overholde før anlægget kan opstilles. Vejledende illustrationsplan LOKALPLAN REDEGØRELSE 9

10 Servitutter Der er foretaget en servitutundersøgelse af lokalplanområdet. En forældet deklaration om et ubrudt hegn forudsættes ophævet. 10 REDEGØRELSE LOKALPLAN

11 Kommentarer BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbek. nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: at der kan opføres et bycenter med gode adgangsforhold til Skærskovhedevej, at bycentret får et arkitektonisk helhedspræg og at der for bycentret etableres et sammenhængende parkeringsområde med et grønt præg. Ad 2.2. Lokalplanområdet har status af landzone. Kun via en lokalplan kan et område overføres til byzone Områdets afgrænsning og zonestatus Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1, og omfatter matrikel nr. 2a, 2bk, 4g, 4s, del af 5a og del af vejareal matr.nr. 7000s (Funder Bygade), alle Funder By, Funder, samt alle parceller, der efter den 1. juni 2011 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres lokalplanområdet til byzone. Der er landbrugspligt på matr.nr. 2a, 2bk, 4s og del af 5a Funder By, Funder. Arealerne skal drives landbrugsmæssigt efter Landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til det, planen bestemmer. Lokalplanområdet opdeles i delområderne I og II, som vist på kortbilag Områdets anvendelse Delområde I Området må kun anvendes til centerformål som butikker, kontorer, restaurant og cafe, udstillingslokaler, liberalt erhverv, servicevirksomhed, mindre ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne samt andre funktioner, der med fordel kan placeres i et bycenter. I tilknytning til centrets parkeringsområde kan der etableres et ubemandet tankanlæg uden vaskehal. Der skal etableres en ny fordelingsvej benævnt A-B-C. Vejen sammenbinder Skærskovhedevej med LOKALPLAN BESTEMMELSER 11

12 Funder Bygade og Funder Kirkevej. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet må ikke overstige m². Bruttoetagearealet til butiksformål må ikke overstige m² for den enkelte dagligvarebutik, og 200 m² for den enkelte butik med udvalgsvarehandel. Delområde II Området må kun anvendes til grønt område, herunder etablering af en grøn støjafskærmning langs Skærskovhedevej med en placering som vist på kortbilag 2. Endvidere kan etableres nye søer og tekniske anlæg, herunder regnvandsbassiner. Fælles for delområde I og II Der kan udenfor de udlagte byggefelter opføres mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for privat, fælles og offentlig forsyningsvirksomhed. F.eks. transformerstationer, masteanlæg og andre tekniske anlæg. Det forudsættes, at placering og udformning tilpasses den omgivende bebyggelse. Udstykning Delområde I Delområde I kan med baggrund i en samlet plan tillades opdelt i sokkelgrunde under forudsætning af, at der for den enkelte ejendom tinglyses det til bebyggelsen tilhørende antal parkeringspladser. Ligeledes skal der ved tinglysning sikres fordeling af det maksimale etageareal og bruttoetagearealet på m² til butiksformål. Delområde II Delområde II kan udstykkes i overensstemmelse med områdeinddelingen og arealet kan tilskødes grundejerforeningen for Funder Vestervang. Kommentarer Ad 3.2. Det samlede etageareal til nye butiksformål for Funder er i Kommneplanen fastlagt til m². Dvs de resterende 500 m² til nye butiksformål vil kunne tildeles Funder Bygade øst for lokalplanområdet. Ifølge planloven kan der til det maksimale etageareal for den enkelte butik tillægges maks. 200 m² til personaleformål, såsom kantine, toiletter, pauserum. Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål skal ske efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af etagearealer. Dog skal kælder altid medregnes. Ad Ved grøn støjafskærmning skal forstås, at afskærmningen skal fremstå tilplantet, så den sikres et grønt skovpræg. Ved etablering af ny sø, som vist på kortbilag 2, forudsættes, at der ligeledes sikres mulighed for støjafskærmning. Ad For bl.a. at sikre et ensartet præg og drift af centerområdets parkerings- og fællesarealer mod især Skærskovhedevej skal der oprettes en centerforening. Denne forudsættes oprettet ved udstykning i delområde I eller senest ved ibrugtagen af ny centerbebyggelse Veje, stier og parkering Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Skærskovhedevej og Funder Bygade, i princippet som vist på lokalplankortet, kortbilag 2. Kørsel til centret på den østlige strækning af Funder Bygade skal begrænses. Derfor tillades kun udkørsel fra den østlige del af det store udlagte parkeringsområde til Funder Bygade. Veje og stier udlægges i princippet som vist på kortbilag 2 og skal tillige udlægges og anlægges efter vejlovgivningens regler. Ved vejtilslutninger skal der etableres hjørneafskæringer, jf. 39 i lov om offentlige veje (lovbek. nr. 671). Endvidere skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Ad. 5.1 m.fl. Før veje/stier anlægges, skal Silkeborg Kommune godkende projektet. I visse tilfælde skal godkendelsen annonceres offentligt med en indsigelsesfrist på 6 uger. Det fremsendte projekt skal omfatte plan, længdeprofil samt tværsnit, der viser opbygningen af vejen/stien. Der skal oplyses om afvandings- og belysningsforhold samt udførelse af vejens tilslutning til overordnet vej. Forlægning/nedlægning af eksisterende private vejadgange, der ikke er forenelige med realiseringen af 12 BESTEMMELSER LOKALPLAN

13 Kommentarer lokalplanen, forudsættes gennemført i henhold til vejlovgivningens regler herom. Centerforeningen skal stå for vedligeholdelse af interne private fællesveje og stier og fælles parkeringsarealer. Ad. 5.2 og 5.3 Vejudlæg på min. 12 m og 16 m har baggrund i ønsket om nedsivning af regnvand og plantning af opstammede træer langs de to veje. Forlægningen af Funder Bygade sikrer større afstand til tilslutningspunktet ved rute 15. Herved forbedres trafikafviklingen til centret. Ad. 5.4 Vejprojekt for tilslutningspunktet skal godkendes af vejmyndigheden, som p.t. er Vejdirektoratet. Af hensyn til en smidig trafikafvikling ønskes en rundkørsel frem for et kryds med signalanlæg. Ad. 5.5 Ved udformning af vendepladser henvises til Vejdirektoratets publikation: Byernes trafikarealer, hæfte 9. Anlæg for parkering og standsning m.v. Ad. 5.7 Baggrunden for kravet om synlig nedsivning er, at man bedre vil kunne lokalisere en evt. forurening. Ad. 5.8 Søen, som nedlægges, er opstået ved, at vejdræn for Funder Bygade ikke er vedligeholdt. Søen er besigtiget foråret 2010 og er efterfølgende blevet registreret som 3 sø. Dvs. søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Overskudsjord ved etablering af ny sø skal så vidt muligt blive i området. Overskudsjord kan med fordel benyttes til en støjvold langs Skærskovhedevej til gavn for beboerne ved Funder Vestervang. Ad. 5.9 Stien a-b sikrer, at der etableres en sikker stiadgang mellem det store nye boligområde syd for Skærskohedevej og det nye center ved Funder Bygade. Stien skal etableres før centret må tages i brug. Vejledende for stien a-b kan oplyses, at de gældende regler foreskriver en rampehældning på maks. 1:20. For hver 10 m skal der etableres repos med en bredde på min. 1,5 m af hen Veje Fordelingsvejen A-B-C udlægges med en bredde på min. 16,0 m og skal være facadeløs. Funder Bygade forudsættes forlagt med en principiel linjeføring B-D, som vist på kortbilag 2. Vejen skal udlægges med en bredde på min. 12 m. Tilslutningen for Funder Bygade i punktet B kan enten udføres som rundkørsel eller som et 3-benet kryds. Lokalplanområdets vejadgang til det overordnede vejnet etableres i tilslutningspunktet A. Der skal være vendemulighed for renovationsvogne, lastvogne o.l. for enden af blinde veje i centerområdet. Vejadgang til butikscentret skal ske nordfra, i princippet som vist på kortbilag 2. Der kan hverken etableres direkte vejadgang til butikscentret fra vej A-B eller direkte vej- eller stiadgang fra Skærskovhedevej. Afvanding af nye veje Afvanding af fordelingsvejen og forlægningen af Funder Bygade skal ske til åbne grøfter. Langs begge veje skal der plantes opstammede vejtræer. Flytning af sø ved etablering af vejstykket A-B-C Den overordnede fordelingsvej A-B-C krydser en mindre sø i punktet B. Af hensyn til realiseringen af det overordnede vejnet for Funder vil søen kunne nedlægges under forudsætning af, at der etableres en ny sø med en principiel placering som vist på kortbilag 2. Stier Der udlægges areal til stierne a-b og c-d med en principiel placering, som vist på kortbilag 2. Stierne udlægges med en bredde på 5,0 m og anlægges med en bredde på 3,0 m. Stien a-b krydser rute 15 i en stitunnel. Stien c-d skal krydse den nye fordelingsvej A-B-C enten som tunnel, stibro eller ved etablering af helleanlæg. Bil- og cykelparkering Der udlægges areal til parkering med en principiel placering som vist på kortbilag 2 og 3. Der skal anlægges et antal parkeringspladser, der svarer til: - 1 parkeringsplads pr. 25 m² etageareal til dagligvarehandel. - 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til udvalgsvarehandel. - 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal til kontor/ administration. - 1 parkeringsplads pr. 15 m² etageareal til restauranter og lign. LOKALPLAN BESTEMMELSER 13

14 cykel parkeringsplads pr. 50 m² etageareal. I tidsrummet kl er det ikke tilladt at have varelevering fra eller parkere følgende køretøjer på veje, parkeringspladser og fællesarealer: - biler med tilladt totalvægt på over kg. - biler med et tilladt antal passagerer på over 8. - større anhængere (sættevogne, campingvogne og lign.). Kommentarer syn til kørestolsbrugerne. Skråningskanter skal have hældninger mellem 1:1,5 og 1:2. Ad Krav om antal af parkeringspladser er i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes gældende normer Vejbyggelinje for Skærskovhedevej (rute 15) Inden for vejbyggelinjen, som vist på kortbilag 1, gælder at anlæg inden for byggelinjen og evt. oversigtslinjer skal godkendes af vejmyndigheden. Vejbyggelinjen er 20,0 m målt fra vejmidte. Hertil skal tillægges højde- og passagetillæg. Støjafskærmning Der skal etableres grøn støjafskærmning, som vist på kortbilag 2. Der forudsættes tilplantning med buske og træer mod vej. Bebyggelsens omfang og placering Delområde I Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40. Der kan tillades sokkelgrunde under forudsætning af, at der udarbejdes deklaration for sikring af parkering og fordeling af både det maksimale etageareal og bruttoetagearealet. Ad Ved anlæg skal forstås: Terrænregulering, etablering af p-pladser, sø, bygningsanlæg m.m. Vejmyndigheden er Vejdirektoratet. Højde- og passagetillægget er 2 gange højdeforskellen mellem Skærskovhedevej og terrænet tillagt den fornødne bredde til passage, mindst 1 m. Vejdirektoratet kan som myndighed give dispensation på vilkår til de anlæg der evt. opføres inden for vejbyggelinjen. For tankanlæg kræves særlig godkendelse ved mindre afstand end 50 m, jf. lov om offentlige veje, 104, stk Bebyggelse og anlæg til varegård, affaldssortering må i princippet kun opføres inden for de på kortbilag 2 angivne byggefelter. Bebyggelse med tilhørende varegård og affaldssortering skal som minimum holdes i en afstand på 5,0 m til vejskel for Funder Bygade og forlægningen af vejen mod nord. Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige m² se også afsnit om områdets anvendelse. Adgang til de enkelte butikker skal ske fra de udlagte torvearealer. Der må ikke etableres synligt oplag, affaldspladser og vareindlevering. Disse anlæg skal integreres med centerbebyggelsen og opføres inden for de udlagte byggefelter. Endvidere skal den enkelte butik med tilhørende vare- og affaldsgård m.m. fremstå som en arkitektonisk sammenhængende bebyggelse. Vareindlevering vil kunne finde sted som vist på kortbilag 2. Uden for byggefelterne kan der placeres overdækkede skure til indkøbsvogne og cykler. Sådanne skure skal opføres i lette konstruktioner. Disse skal primært opføres i tilknytning til byggefelterne, og de udlagte parkeringsarealer. Ubemandet tankstation uden vaskehal kan etableres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. Ad. 6.2 Kravet om en afstand på min. 5,0 m sikrer, at nye opstammede vejtræer langs Funder Bygade får rimelige vækstvilkår. Ad. 6.3 Bestemmelsen skal sikre, at der ikke etableres dominerende affaldsgårde og vareindleveringsgårde uden sammenhæng med centerbebyggelsen. For størrelsen af butikker se bestemmelse 3.2. Bruttoetagearealet til butikker er inklusiv alt etageareal i kælder. 14 BESTEMMELSER LOKALPLAN

15 Kommentarer Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,0 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bygninger må ikke opføres i mere end 2 etager. Delområde II Der må ikke opføres bebyggelse i området. Dog kan der opføres tekniske anlæg. Fælles for hele lokalplanområdet Støjfølsom bebyggelse skal støjmæssigt sikres, så det indendørs støjniveau i opholdsrum opfylder miljølovgivningens krav. Grundejerne har pligt til at lade bebyggelsen tilslutte et kollektivt varmeforsyningsanlæg, el, vand og kloakering på de enkelte forsyningsvirksomheders til enhver tid gældende regler. Ad og 6.12 Til brug for bygningsmyndighedens bedømmelse af et konkret projekt skal oplyses præcise koter på eksisterende og fremtidigt terræn (0,5 m-kurver). Koter skal angives i D.V.R. 90 (Dansk Vertikal Reference). Skæringslinier mellem bygning og eksisterende og fremtidigt terræn skal indtegnes på facadetegninger. Kravet om sokkelkote 30 cm over vej har baggrund i, at der for Funder Bygade og ny fordelingsvej satses på nedsivning af regnvand i vejgrøfter. I den sammenhæng skal der forebygges, så der undgås regnvand på egen grund. Ad. 7.1 For at opnå sammenhæng til bebyggelsen på Funder Bygade vil mørke facader ikke fremstå dominerende I forbindelse med byggemodningen skal udstykker udfærdige et revideret kotekort, der skal godkendes af Silkeborg Kommune. Byggeri kan ikke igangsættes før ovennævnte er godkendt. Ved byggemodningen skal der tages højde for kravet om sokkelkote min. 30 cm over vej. Efter byggemodning må der højest foretages terrænreguleringer på +/- 0,5 m. Terræn inden for 0,5 m fra naboskel må ikke ændres. Skråningshældningen må maksimalt være 1:1,5. Yderligere terrænreguleringer kræver dispensation. Bebyggelsens ydre fremtræden Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet, skal gives et arkitektonisk helhedspræg så området fremstår sammenhængende i byggestil, farveholdning og materialevalg. Facader for centerbebyggelsen skal hovedsageligt fremstå som blank eller pudset mur i mørke jordfarver. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer. Afskærmning af varegårde og lignende skal udføres i samme materialer som bebyggelsen. Ad. 7.3 Kravet om flade tage betyder, at der kan etableres grønne tage. Herved reduceres problemer med nedsivning af regnvand. Typisk tagvegetation er mos og stenurter Tage skal udføres som flade tage eller som tage med skjult taghældning. Facader skal afsluttes med murkrone som skjuler tagfladen. Der kan opsættes solfanger, solcelleanlæg og tagvinduer. Solfangere og solceller skal enten indarbejdes som elementer i facaden, integreres som en del af tagfladen eller skjules bag murkrone m.m. Tekniske installationer som ventilationsanlæg, kompressorer og lignende skal enten være skjult i bygningen eller udformes således, at de fremtræder LOKALPLAN BESTEMMELSER 15

16 som en integreret del af bygningens arkitektur. Skiltning Facadeskilte skal indgå som et arkitektonisk element og skal holdes indenfor bygningens afgrænsning. Erhvervsmæssig skiltning og reklamering må kun finde sted i overensstemmelse med principperne i Skilte- og facadevejledning for Silkeborg Kommune 1995, med efterfølgende ændringer. Med en principiel placering, som vist på kortbilag 2, kan der opsættes 2 pyloner med en bredde på maks 2,5 m. Højden for pylonen ved Skærskovhedevej må ikke oversige 7,0 m. Højden for pylonen ved Funder Bygade må ikke overstige 6,0 m. Skiltning og belysning af centrets parkeringsarealer må ikke virke generende for trafikanterne på Skærskovhedevej. Kommentarer Ad. 7.7 Det skal tilstræbes, at skilte indgår som et arkitektonisk element i facaden. Derfor skal skilte holdes inden for bygningens afgrænsning. Ad. 7.9 Pylonen, som er omfattet af vejbyggelinjen for Skærskovhedevej, kræver godkendelse af både vejmyndigheden og Silkeborg Kommune Ubebyggede arealer De ubebyggede arealer skal anlægges efter en samlet plan, som skal godkendes. Arealer som ikke anvendes til vej-, sti-, adgangs-, torve- eller parkeringsarealer, skal fremstå som grønne områder. Der skal anlægges torvearealer i princippet som vist på kortbilag 2. Arealerne skal fungere som adgangsog opholdsarealer til bebyggelserne. Øst for vejtilslutning A, skal der langs Skærskovhedevej etableres et landskabeligt element på minimum 1 meters højde, evt. som klippet hæk eller som en jordvold, kombineret med andre materialer, såsom cortenstål se kortbilag 3. Endelig udformning af denne, skal godkendes af Silkeborg Kommune og vejmyndigheden for Skærskovhedevej. Belægning, beplantning og belysning må kun udføres i overensstemmelse med et godkendt projekt. For at fremme nedsivning af regnvand skal parkeringsarealer udføres med belægning udført som græsarmeringssten eller lignende. Det udlagte parkeringsareal for centret skal begrønnes. Beplantning skal ske i overensstemmelse med den retningsgivende illustrationsplan, som vist på kortbilag 3. Der skal plantes mindst 1 opstammet vejtræ for hver 5-7 parkeringspladser. Langs lokalplanområdets østlige afgrænsning skal der, som angivet på kortbilag 2, etableres et afskærmende beplantningsbælte af egnstypiske arter. Beplantningsbæltet skal have en bredde på min. 2,5 m. Langs Funder Bygade og ny fordelingsvej skal Ad. 8.3 Anlægget vil afskærme parkeringspladsen mod Skærskovhedevej. Billys fra parkeringsområdet vil således ikke genere trafikanterne på Skærskovhedevej. Cortenstål fremstår i rustrød farve. Materialet benyttes bl.a. til facadebeklædning af bygninger. Ad. 8.7 Vejtræer for vejen A-B-C skal medvirke til at give vejen karakter af overordnet vej. Kravet om opstammede vejtræer for Funder Bygade skal medvirke til at binde den ældre del af Funder Bygade mod øst sammen med den nye centerbebyggelse. 16 BESTEMMELSER LOKALPLAN

17 Kommentarer Ad. 8.8 Placering og indretning af fælles løsninger skal aftales med Silkeborg Forsyning A/S. Der ønskes ikke fritliggende affaldspladser. Disse skal, jf. bestemmelse 6.3, integreres med centerbebyggelsen der etableres opstammede vejtræer, som vist på kortbilag 3. For Funder Bygade skal den indbyrdes afstand mellem træerne være 8-12 m. For vejen A-B-C skal afstanden mellem træerne være m. Håndtering af affald Der skal til hver ejendom udlægges areal til indretning af plads til opsamling af affald, herunder genanvendeligt affald. Reetablering af ødelagte dræn Den enkelte grundejer har ansvar for at eksisterende dræn reetableres senest ved ibrugtagen af nye anlæg og bygninger. Ad. 9.1 Byrådet har dog pligt til at dispensere fra kravet om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, såfremt bygningsreglementets kriterier for lavenergihuse opfyldes, jf. planlovens 19, stk. 4. Vejdirektoratet er p.t. vejmyndighed for Skærskovhedevej. I den sammenhæng har direktoratet udmeldt, at ibrugtagning af tilslutningspunktet A forudsætter nedlæggelse af den eksisterende vejtilslutning ved Funder Skolevej. Ved udbygning af centret i etaper, skal der aftales det til etapen nødvendige anlæg af parkering og afvikling af trafikken. Ad. 9.3 Udgangspunkt for beregning af støjkravet er et udbygget center med et dagligt besøgstal på biler Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse og anlæg Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning, før der er etableret de til bebyggelsen hørende antal parkeringspladser samt tilhørende beplantning og grønt anlæg mod Skærskovhedevej, før stien a-b med tilhørende tunnel for Skær skovhedevej er et abler et, før og beplantningsbælte mod øst er etableret, som vist på kor tbilag 2, før fordelingsvejen A-B og dennes tilslutning til Skærskovhedevej er et abler et me d tilhør ende vejtr æ er, før forlægningen af Funder Bygade er etableret med tilhørende vejtræer, før ødelagte dræn er reetableret. Fordelingsvejen A-B må ikke anlægges før der er etableret en erstatningssø for eksisterende sø, som vist på kortbilag 1. Fordelingsvejen A-B må ikke tages i brug før der er dokumenteret overholdelse af de gældende støjkrav i forhold til boligbebyggelsen ved Funder Vestervang. Ad Det forudsættes, at udstykkerne tager initiativ til oprettelse af ejerforeningen. Ad Baggrunden herfor er, at alle grundejere deltager i drift og vedligeholdelse af private fællesveje, parkeringsarealer og grønne områder Grundejerforening/centerforening Der skal oprettes en ejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for delområde I. Ejerforeningen oprettes ved udstykning eller senest når 1/3 af centret er bygget og taget i brug, eller når byrådet kræver det, idet der dog gives ejerne et forudgående varsel på 3 måneder. Ejerforeningen skal forestår drift og vedligeholdelse af private veje, stier, parkeringsarealer og beplantningsbælter, fællesarealer herunder områder, hvor LOKALPLAN BESTEMMELSER 17

18 regnvandsgrøfter etableres fællesantenneanlæg, rekreative fællesarealer m.v. Kommentarer Ejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesanlæg, parkerings- og fællesarealer m.m. Ejerforeningen skal stedse underrette Silkeborg Kommune om sin adresse. Ejerforeningens vedtægter og ændringer skal godkendes af Silkeborg Kommune. Udstykkerne af lokalplanområdet (ejerne af ejendommene) skal forestår drift og vedligeholdelse af veje, parkering, beplantningsbælter, fællesarealer m.v. indtil ejerforeningen er oprettet og har overtaget opgaverne. 11. Ophævelse af ældre lokalplan 11.1 Lokalplan nr ophæves for det areal, som nærværende lokalplan omfatter, jf. kortbilag Ophævelse af servitutter Ad Arealet, som ophæves i lokalplan 61.03, er areal, som er udlagt til landbrugsområde Med den endelige vedtagelse af lokalplan ophæves nedenstående servitut: Matr.nr. 2bk Funder By, Funder. Dokument om anbringelse og vedligeholdelse af et ubrudt hegn tinglyst den 5. april Påtaleberettiget er Silkeborg Kommune. Ad Ifølge planlovens 15, stk.2 kan der i en lokalplan optages bestemmelser om ophør af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter Lokalplanens retsvirkninger Ifølge planlovens 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr. planlovens 47. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, 18 BESTEMMELSER LOKALPLAN

19 Kommentarer og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Først herefter kan byrådet ifølge 19 i planloven give dispensation. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. LOKALPLAN BESTEMMELSER 19

20 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan er vedtaget af Silkeborg Byråd den 22. august På byrådets vegne. Hanne Bæk Olsen Borgmester Jann Hansen Ordførende direktør Forslaget er offentliggjort i Ekstra Posten 31. august 2011 og er fremlagt i høring fra 31. august 2011 til 27. oktober Lokalplanen er endeligt vedtaget af Silkeborg Byråd dd. mm. åå. På byrådets vegne. Hanne Bæk Olsen Borgmester Jann Hansen Ordførende direktør Lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort i Ekstra Posten dd. mm. åå. Lokalplanens retsvirkninger gælder fra denne dato. 20 VEDTAGELSESPÅTEGNING

Funder Bygade FUNDER. Skærskovhedevej LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDR BYGADE. Funder

Funder Bygade FUNDER. Skærskovhedevej LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDR BYGADE. Funder FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej LOKALPLAN 14-003 FOR ET CENTEROMRÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDR BYGADE Funder Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger retningslinjerne for, hvordan et areal

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 112.08 LOKALPLAN NR. 112.08 FOR ET OMRADE VED LYSBROGADE INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere