Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr. 346 behandledes ved mødets start, hvorefter borgmester H.P. Geil forlod mødet kl på grund af ministerbesøg. 1. viceborgmester Jens Chr. Gjesing varetog herefter mødeledelsen.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 337. Politisk tidsplan for økonomiske forhold, Økonomiudvalgets eget område Budgetmæssige risici Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej Demonstrationsprojekt Anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse i Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme Foranalyse af rengøringsområdet Anlægsbevilling, Stier på Strandengen Erhvervsjord - markedsføring BMX - klubben: Anlæg af bane Vojens Speedway Center - opgradering Idékonkurrence - virkeliggørelse af visionen for turismen i Aarøsund Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg Udvidelse af sommerhusområde ved Flovt Strand II Etablering af p-plads Rådhuscentret Nord, Vojens LUKKET DAGSORDEN 350. Anmodning om samtykke Overtagelse af areal Arealovertagelse

3 Økonomiudvalget, Side Politisk tidsplan for økonomiske forhold, Økonomiudvalgets eget område DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 23. januar 2008 godkendte Økonomiudvalget den politiske tidsplan for økonomistyring i 2008 og budgetlægning i I vedhæftede notat ses den politiske tidsplan for behandlingen af de økonomiske forhold på Økonomiudvalgets eget område. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Politisk tidsplan for Økonomiudvalget (447731) Indstilling Intern Service indstiller at Økonomiudvalget tager tidsplanen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Taget til efterretning Budgetmæssige risici DIJYKN / 08/1418 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen anmodede på sit møde den 4. december 2007 Intern Service om i samarbejde med serviceområderne og med baggrund i det godkendte budget 2008 at udarbejde en kvalificeret beskrivelse af de budgetmæssige risici både i forhold til indtægtssiden og i forhold til udgiftssiden. Direktionen har i sit møde den 5. februar 2008 forholdt sig til de budgetmæssige risici, og Direktionens konklusion er, at Direktionen for nærværende forventer at driftsbudgettet for 2008 overholdes. Der er generel usikkerhed omkring lønbudgetterne i 2008 som følge

4 Økonomiudvalget, Side 634 af, at en ny overenskomst træder i kraft med virkning pr. 1. april Når de økonomiske konsekvenser af overenskomsterne foreligger, vil regulering af lønbudgetterne i 2008 blive fremsat til politisk behandling som en konkret enkeltsag. På landsplan opfordrer KL politikerne i Folketinget/Regeringen til at være opmærksomme på den afledte effekt af politiske udtalelser til pressen i form af øget pres på økonomien for at imødekomme de skabte forventninger. På lokalt plan gør en tilsvarende problemstilling sig gældende. Byrådet opfordres til konstant også at gøre opmærksom på behovet for politisk prioritering inden for en økonomisk ramme. Økonomiske forhold Der peges i notatet på problemstillingen om låneoptagelse, idet der på nuværende tidspunkt (med de afsatte anlægsmidler i budget 2008) er låneadgang til ca. 12 mio. kr., hvilket ikke matcher forudsætningen i budget 2008, om en samlet låneoptagelse på 20 mio. kr. Procedure Direktionen har i sit møde den 5. februar 2008 anbefalet, at der fremsendes tilrettet sammenfatning til anbefaling i Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2008, samt til orientering i Byrådets møde den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen. Bilag Budgetmæssige risici 2008 (443791) Indstilling Intern Service indstiller, at sammenfatningen af budgetmæssige risici fremsendes Byrådet til orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Sammenfatningen blev taget til efterretning og fremsendes Byrådet, ligeledes til efterretning.

5 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej Demonstrationsprojekt DIFLFO / 03/208 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i sit møde den 30. november 2006 godkendt skema A dels for en støttet del og dels for en ustøttet del af et projekt omfattende 48 almene familieboliger på Thrigesvej. Med baggrund i en behovsanalyse fra 2001 har Landsbyggefonden godkendt, at der på landsbasis gennemføres en række demonstrationsprojekter, herunder det konkrete projekt, med det formål at dokumentere og synliggøre effekten af støttede renoveringsprojekter, der forbedrer attraktionsværdien i almene boliger. Det er hensigten at forbedre afdelingens funktioner og bygningsmæssige tilstand med det overordnede formål at tiltrække og fastholde nye lejere til boligerne, der fremover kommer til at indeholde nutidige faciliteter. Boligerne, der i sin nuværende udformning ikke længere er konkurrencedygtige, var særdeles attraktive for 50 år siden og har i en årrække været efterspurgt, bl. a. på grund af et relativt lavt huslejeniveau. Haderslev Andels Boligforening har nu til godkendelse fremsendt B- skemaer med bilag for såvel den støttede del som for den ustøttede del, der således omfatter en opgørelse af anskaffelsessummerne på tidspunktet for projektets iværksættelse. Renoveringen af afdelingen er opdelt i følgende kategorier: Byggeskaderenovering, ombygning, tilgængelighed, miljøprojekt og vedligehold/forbedring. Byggeskaderenoveringen omfatter udskiftning af ventilationsanlæg, der skal hindre fugtophobning, forbedre indeklima og nedsætte risiko for skimmelsvampedannelse. Ombygningen indebærer påbygning af nyt "multifunktionsrum" på facaden, som beskytter mod vind og vejr. Der indrettes nye boligstørrelser med forskellige funktionaliteter og udformninger. Foran lejlighederne opføres en tilbygning med glaspartier, der muliggør en utraditionel indretning, bl. a. flere lejligheder i 2 etager. Den overvejende del af el- og VVS-installationerne udskiftes, der etableres nye køkkener og badeværelser, nye vægge, etagedæk og trapper. Der udføres niveaufri adgang overalt, ligesom badeværelserne bliver ældre- og handicapvenlige. Tilgængelighed: Der etableres 2 elevatorer for at lette adgangen til boligerne for småbørnsfamilier og handicappede. Miljøprojekt: Eksisterende udeareal behandles nænsomt, men der

6 Økonomiudvalget, Side 636 søges mere direkte adgang til det grønne område. Vedligehold og forbedring: Tag, vinduer og ovenlys udskiftes, og murværk repareres. Teknik- og Miljøservice har gennemgået den nu foreliggende byggesag, der ikke har givet anledning til bemærkninger. Landsbyggefondens tilsagn til projektet ult var betinget af 1) tiltræden fra involverede realkreditinstitut(ter), kommune og boligorganisation til evt. nødvendig kapitaltilførsel, 2) udarbejdelse af en uafhængig juridisk vurdering af, om der kan gøres ansvar gældende overfor dem, der i sin tid forestod projektering og opførelse af bebyggelsen senest på skema B-tidspunktet og 3) kommunalbestyrelsens og fondens særskilte accept af det endnu ikke oplyste konkrete garantikrav for realkreditbelåning. Haderslev Andels Boligforening har på forespørgsel oplyst, at kapitaltilførsel ikke bliver aktuel, ligesom der foreligger en erklæring fra Boligselskabernes Landsforenings juridiske konsulent, hvorefter eventuelle krav, der relaterer sig til projektering og opførelse af det oprindelige byggeri, er forældede. Økonomiske forhold Anskaffelsessummerne kan opgøres således ved skema A og skema B: Samlet anskaffelsessum A: kr. B: kr. Ustøttet del kr kr. Støttet del kr kr. Den samlede anskaffelsessum forventes således at blive kr. mindre end beregnet i skema A. Det kommunaløkonomiske engagement omfatter alene en garantiforpligtelse, der foreløbig er beregnet til ca. 30% af kr., kr. Byggeskaderenovering, ombygning, tilgængelighed og miljøprojekt beløber sig til kr., der finansieres ved et landsbyggefondsstøttet realkreditlån (ydelsesstøtte). Vedligehold og forbedring beløber sig til kr., der finansieres ved optagelse af et ustøttet realkreditlån kr., tilskud fra selskabet på kr., bidrag fra opsparede midler på kr. og boboerindskud på kr. En beregning af merudgifterne til boligsikring/boligydelse vil foreligge til mødet. I blok 1 bliver huslejen på 590 kr./m2. En lejlighed på 70

7 Økonomiudvalget, Side 637 m2 stiger med 353 kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. I blok 2 og 3 bliver huslejen på 555 kr./m2. En lejlighed på 77 m2 stiger med 266 kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. I blok 4 bliver huslejen 600 kr./m2. En lejlighed på 80 m2 stiger med kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. Juridiske aspekter Projektet gennemføres i henhold til 91 i lov om almene boliger, hvorefter Landsbyggefonden af midler overført til Landsdispositionsfonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i almene boligafdelingers byggeri. Projektets juridiske grundlag er endvidere Landsbyggefondens regulativ fra Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at projektet godkendes på baggrund af de fremsendte B- skemaer med bilag, herunder at Haderslev Kommune påtager sig den anførte garantiforpligtelse på ca kr., vedstår eksisterende kommunegarantier, og at de fornødne låneoptagelser med evt. kommunegaranti og huslejeforhøjelser godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales.

8 Økonomiudvalget, Side Anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2008 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 12. december 2006 modellen for den fremtidige kommunale ejendomsadministration, der kan træde i kraft, når bygningsmassen og vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger er registreret. Teknik- og Miljøservice er i gang med at gennemgå og registrere alle kommunale bygninger. Ved årsskiftet 2007/08 vurderede Teknik- og Miljøservice, at ca. 2/3 af de kommunale ejendomme er registreret. I 2008 registreres resten, og dermed ligger grundlaget fast for etablering af langtidsplaner for den samlede udvendige bygningsvedligeholdelse med henblik på en længeresigtet prioritering af fordelingen og omfanget af midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. På investeringsoversigten er der i 2008 samt overslagsårene afsat 2 puljer på i alt 11,074 mio. kr. til den udvendige del (2/3) af midler til bygningsvedligeholdelse. Disse er fordelt på en pulje under Økonomiudvalget, sted nr , på 6,599 mio. kr. og en pulje under Udvalget for Børn og Familie, sted nr , på 4,475 mio. kr. Der er forudsat delvis lånefinansiering af udgifterne i puljen under Udvalget for Børn og Familie. Teknik -og Miljøservice søger i 2008 om et tillæg til anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til akutpuljen stednr , som dels anvendes til akutte vedligeholdelsesopgaver og dels til færdiggørelse af registreringen af kommunens bygningsmasse. Akutpuljen finansieres ved ompostering fra sted på 1,5 mio. kr. med henvisning til, at der forventes overførte uforbrugte midler fra 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Det kan oplyses, at der for årene 2007 og 2008 er tale om en overgangsordning. Fra 2009 forventes det endelige grundlag på plads og bliver indarbejdet i budget 2009 i forbindelse med budgetlægningen. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der meddeles anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb til følgende stednumre Akutpuljen 1,500 mio. kr.

9 Økonomiudvalget, Side Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler Fælles bygningsvedligeholdelse - skoler Anlægsbevillinger i alt 5,099 mio. kr. 4,475 mio. kr. 11,074 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på stednr og stednr på ialt mio. kr. restrådighedsbeløbet på stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler udgør herefter 3,599 mio. kr. før overførsel fra Herefter udgør anlægsbevillingen på akutpuljen 2,618 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 29. januar 2008, i Økonomiudvalget den 20. februar 2008 og i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Indstilling Intern Service indstiller at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen ovenfor godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales.

10 Økonomiudvalget, Side Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme DIAMTU / 07/26972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Lov nr. 585 af , "Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" har kommunerne fået en række nye arbejdsopgaver omkring kommunens bygninger: Senest 1. juli 2009 skal kommunale bygninger over m² være energimærket. I henhold til tidligere lovgivning var grænsen m2. Senest den 31. marts 2008 skal kommunen fremsende en redegørelse for, hvordan kommunen vil gennemføre energimærkningen af sine bygninger inden tidsfristen udløber 1. juli Kommunerne skal for bygninger over m² månedligt lave en registrering af energi- og vandforbrug samt en registrering af varmtvandsog røggastemperaturer. Ventilations- og klimaanlæg med en el-effekt over 5 KW skal efterses hvert 5. år af et akkrediteret firma. Anlæg i store bygninger skal være efterset senest den 31. marts 2009, mindre anlæg i perioden Olie- og fastbrændselskedler skal have et lovpligtigt eftersyn hvert 5. år. Første gang september Gaskedler over 100 KW skal have et eftersyn hvert 4. år. Første gang senest september og KL har herudover i oktober 2007 lavet en aftale med Trafik- og Energiministeriet om, at kommunerne vil gennemføre de energibesparende foranstaltninger, som bliver foreslået i forbindelse med energimærkningen, hvis disse foranstaltninger har en tilbagebetalingstid på 5 år eller mindre. De energibesparende foranstaltninger skal være gennemført senest 5 år efter, at energimærkningen er gennemført. Energimærkningsopgaven er den opgave, der presser mest på. Kommunen har 72 bygninger over m2, der skal energimærkes svarende til m2 etageareal. Heraf har 16 bygninger svarende til m2 en gyldig energimærkning frem til år 2010 eller De resterende 56 bygninger, svarende til m2, skal energimærkes inden 1. juli Teknik- og Miljøservice vil foreslå, at de resterende bygninger energimærkes over 2 år, med halvdelen i 2008 og resten i første halvdel af Udgiften til energimærkningerne i 2008 og i 2009 skønnes at blive på 1,2 mill. kr. hvert af årene. Den anden opgave, der snarest skal igangsættes, er registreringen af bygningernes el, vand og varmeforbrug samt en registrering af vandog røggastemperaturer. De fleste skoler indberetter allerede i dag

11 Økonomiudvalget, Side 641 oplysninger om el, vand og varme i et energistyringsprogram hos Teknik- Miljøservice. Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning, som kan indberette energidata til energistyringsprogrammet. Energistyringsprogrammet skal herudover udbygges således, at det kan behandle flere forskellige energidata. Da de fleste skoler allerede i dag indberetter energidata foreslås det, at prioritere energimærkningen af skolerne frem for de andre kommunale bygninger. Det vil være en fordel, hvis undersøgelsen af de forskellige energitiltags omfang, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning af energimærkningen samles et sted. Økonomiske forhold I forbindelse med opfølgning på lovgivningen, vil der være behov for en større økonomisk ramme til: Energimærkning af kommunens bygninger. Der skal overslagsmæssig afsættes 12,- kr. pr. m² bygning, svarende til 1,2 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i Indsamling og bearbejdning af energidata. Opfølgning på energimærkningen med energibesparende tiltag. Eftersyn af diverse kedler og ventilationsanlæg. Finansieringen forventes at ske med henvisning til overførte uforbrugte midler på Bygningsvedligehold i 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Personalemæssige forhold Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning over m2, som skal indsamle og inddatere energidata. Udpegning af de energiansvarlige foretages af de enkelte serviceområder. Ansvaret for undersøgelser, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning på energimærkning kunne foregå i Ejendomssektionen under Teknik- og Miljøservice. Da omfanget af arbejdsopgaven p.t. ikke er tilstrækkelig belyst, kunne man vente med at afklare et evt. større personalebehov til styring og koordinering af opgaven til ultimo 2008.

12 Økonomiudvalget, Side 642 Juridiske aspekter Lovgivningen foreskriver, at opgaven med energimærkning af de af kommunens bygninger, som ikke har en gyldig energimærkning, skal være afsluttet senest den 1. juli Trafik- og Energiministeriet mener at alle offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, men kommunens jurist mener ikke der er lovgrundlag for at pålægge kommunerne at energimærke bygninger under m2. Kommunen har i et brev til Energistyrelsen bedt om dokumentation for lovhjemlen til de 60 m2, men har endnu ikke modtaget svar på henvendelsen. Indtil andet er dokumenteret tager administrationen udgangspunkt i de m2. Procedure Sagen har været behandlet i Direktionen den 15. januar 2008 og den 29. januar Herefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar 2008, samt godkendes i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Teknik- og Miljøservice ved Peter K. Jessen Bilag Energimærkning. Notat. Direktion. 21. januar (437108) Attached Image _001.tif (436017) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller til Direktionens godkendelse: at energimærkningen af kommunens bygninger foretages som foreslået i notatet om energimærkning. at serviceområderne udpeger energiansvarlige for alle deres bygninger over m2. at der afsættes 1,2 mill. kr. i 2008 og 2009 til energimærkning af bygninger, finansieret af en central pulje under Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker, Niels Koustrup Udsat til fornyet behandling i Direktionen den 22. januar Beslutning i Direktionen den

13 Økonomiudvalget, Side 643 Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Godkendt. Intern Service udarbejder finansieringsforslag til Økonomiudvalget og Byrådet. Intern Service indstiller supplerende, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til stednr. 650.xxx Energimærkning at der til stednr. 650.xxx meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2008 finansieret af stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler og der i budget 2009 indarbejdes rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i restrådighedsbeløbet på stednr Fælles Bygningsvedligeholdelse excl. skoler udgør herefter 2,399 mio. kr. i 2008 før overførsel fra Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Et mindretal på 3 socialdemokrater stemte imod, idet midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil og eventuel energimærkning finansieres af kassen.

14 Økonomiudvalget, Side Foranalyse af rengøringsområdet DIAMTU / 07/22743 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Formål: Driften af rengøringen i Haderslev Kommune tages nu op til overvejelse, fordi områdets kontrakter for hovedpartens vedkommende udløber Der skal i foråret 2008 træffes beslutning om, hvordan rengøringen i kommunen skal drives fremover. Overvejelserne er i tråd med aftalen mellem Regeringen og KL om at øge andelen af kommunale opgaver, der konkurrenceudsættes, fra 20% i 2006 til 25% i Indhold: I forbindelse med foranalyse og opbygning af et beslutningsgrundlag til Direktionen, foreligger en række opgaver, som Direktionen bør tage stilling til. Det har vist sig, at der ikke er overblik over tegningsmaterialet over bygningernes arealer. Teknik & Miljøservice, Ejendomssektionen oplyser, at tegningerne over kommunens bygninger ikke forefindes elektronisk, og de indgår således ikke i det aktuelle GIS-projekt. Tegningerne ligger, hvis de findes, i vejarkivet. Det er kun arealerne i gammel Vojens Kommune, som ligger komplet indskannet og beskrevet i Data-Know-How klar til brug ved udbud. (IT-værktøj til planlægning, styring og kontrol af rengøringsarbejde). Der forestår således en større opgave med at opmåle arealer og validere tegningerne for størstedelen af rengøringsarealet. Herefter skal oplysningerne lægges ind i Data-Know-How. Der skal ligeledes opbygges og valideres en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt lokales beskaffenhed, herunder gulvtype, besmudsningsgrad, møbleringstæthed osv. Ovennævnte informationsindsamling udgør en forudsætning for en udbudsproces, og for at en foranalyse kan illustrere effektiv drift - uanset om driften af området udbydes eller hjemtages. Det herved opbyggede datagrundlag i Data-Know-How vil kunne genbruges ved fremtidige udbud af rengøring i kommunen. Der er således også tale om en langsigtet investering. Som et yderligere led i opbygningen af et beslutningsgrundlag bør det nuværende og fremtidige rengøringsniveau, ressourceforbrug samt optimeringspotentialer klarlægges for hver enkelt lokalitet. Derved skabes overblik over potentielle rationaliseringsgevinster ved ændret driftsform. Dette fordrer dels stor viden om rengøringsteknologi og

15 Økonomiudvalget, Side 645 driftsformer og dels interviews med serviceområdernes ledere, serviceledere og egne rengøringsassistenter mv. Selve foranalysen af den nuværende driftsform og opstilling af handlemuligheder samt deres konsekvenser foretages herefter. Foranalyse skal omfatte aspekterne: økonomi, kvalitet, organisering, personaleforhold, rekruttering, værdigrundlag mv. Foranalysen skal klarlægge potentielle rationaliseringsgevinster samt konsekvenser heraf med indtænkning af forskellige driftsformer under hensyntagen til de nuværende markedsvilkår for rengøringsdrift. Foranalysen afklarer hermed totaløkonomien mv. ved: fuldstændig udlicitering delvis udlicitering og delvis drift af rengøring i eget regi fuldstændig hjemtagning af rengøringen Økonomiske forhold Det anslås, at udgiften til ekstern konsulentbistand ved forundersøgelsen beløber sig til kr. Økonomien ved en eventuel efterfølgende udbudsproces forventes at kunne reduceres til anslået kr. som følge af forundersøgelsens omfang og indhold. Finansieringen forventes at ske med henvisning til overførte uforbrugte midler på Bygningsvedligehold 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Juridiske aspekter Rengøringsområdet er underlagt udbudspligt, idet kommunens rengøring juridisk opfattes som en helhed, hvorved området langt overskrider tærskelværdien på 1,6 mio. kr. for en kontraktperiode. Procedure Sagen har været behandlet i Strategigruppen den 22. januar 2008 og i Direktionen den 29. januar Herefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar 2008, samt godkendes i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Udviklingsafdelingen

16 Økonomiudvalget, Side 646 Indstilling Intern Service indstiller: at Strategigruppen og Direktionen godkender igangsættelse af en foranalyse af rengøringsdriften, hvor udviklingsafdelingen bemyndiges til at styre processen at Strategigruppen og Direktionen godkender indkøb af ekstern konsulentbistand til gennemførelse af foranalysen, herunder opmåling, beskrivelse og indskanning i Data-Know-How, idet det omfang Teknik- og Miljøservice ikke har det fornødne materiale at Strategigruppen og Direktionen godkender, at rammerne for beslutningsgrundlag skal indbefatte ovennævnte aspekter samt harmonisering af rengøringsstandarden pr. driftsområde ved beslutningsscenarierne: fuldstændig udlicitering, delvis udlicitering og delvis drift af rengøring i eget regi samt fuldstændig hjemtagning af rengøringen at Strategigruppen og Direktionen godkender, at finansieringen af ekstern konsulentbistand til foranalysen sker ved besparelse på det samlede rengøringsbudget efter 1. januar 2009, alternativt finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse Beslutning i Strategigruppen den Strategigruppen anbefaler, at der gennemføres en foranalyse. Finansiering heraf bør ikke tages som en besparelse på rengøringsbudgettet, da rengøringsniveauet i forvejen - ifølge gruppen - er for lavt. Udgiften kan eventuelt finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Direktionen godkender oplægget fra Strategigruppen, idet foranalysen finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse. Intern Service indstiller supplerende, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der gives tillægsbevilling på kr. i 2008 til driften på Økonomiudvalgets område at der gives negativ rådighedsbeløb på kr. i 2008 til stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler. Restrådighedsbeløb på stednr udgør herefter 1,949 mio. kr. i 2008 før overførsel fra 2007.

17 Økonomiudvalget, Side 647 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Et mindretal på 3 socialdemokrater stemte imod, idet midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil Anlægsbevilling, Stier på Strandengen DIERBA / 08/1408 ÅBEN SAG Sagsfremstilling En vandresti kan forbinde havnens nye boligbyggeri med det gamle banelegeme til Vesterris mod øst. En stiforbindelse som anført i Masterplanen, er som udgangspunkt en grussti med nogle opholdspladser. Opholdspladserne tænkes udlagt dels i grus og dels som platforme i træ med udsigt ud over fjorden. Her vil man endvidere kunne lægge sin kano eller kajak til. Stierne og opholdsarealer vil ikke kun være til gavn for havnens nye beboere, men vil også være en ny rekreativ mulighed for primært kvarteret omkring Aastrupvej, Fjelstrupvej og Vesterris. Dette projekt omhandler 1. etape i form af anlæg af stierne på land. 2. etape omhandler etablering af trædæk ud i vandet. Hertil har der været søgt fondsmidler fra Artikel 33 ordningen (tilpasningen til landdistrikterne) og Friluftsrådet uden held. Der vil efterfølgende blive søgt om støtte hos andre fonde. Der er indhentet priser på anlæg af både grusstier og trædæk. Arbejdet vil blive udført foråret Økonomiske forhold Der er indhentet en anlægspris fra Arkil A/S på kr , ekskl. moms for etablering af et sammenhængende stiforløb inkl. opholdspladser i grus. Opsætning af bænke og skraldespande til de to opholdspladser i grus vil yderligere udgøre ca. kr ekskl. moms. Hertil kommer uforudseelige udgifter på kr. ekskl. moms, altså i alt en anlægsudgift på kr. ekskl. moms, som

18 Økonomiudvalget, Side 648 foreslås finansieret af havnepuljen. Havnepuljen består af indtægterne fra salg af havnearealer fratrukket udgifter til byggemodning. Den disponible beholdning i havnepuljen er knap 1,6 mio. kr. før denne bevilling. Anlægsprojektets gennemførelse ledes af Teknik og Miljøservice. Der er også indhentet overslagspriser på etablering af platforme i træ, men prisen for 2 platforme inkl. forbindelsesbroer er udregnet af Rambøll til i alt , ekskl. moms. På baggrund af disse priser søges udelukkende midler til stiforløbet med opholdsarealer i grus inkl. inventar. Der kan eventuelt senere bygges platforme eller broer, som kobles på stien. Til dette vil der blive ansøgt om fondsmidler. Driftsmidler til vedligeholdelse af grussti og inventar samt klipning af græskanter vil udgøre ca. kr pr. år og varetages af Teknik og Miljøservice (tillægsbevilling til driftsbudget) Bevillingspåtegning: Til nyt stednummer 222.xxx Sti på Strandengen gives i 2008 en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af det på stednr Haderslev Havn Omdannelse afsatte rådighedsbeløb. Det samlede rådighedsbeløb på stednr. 222.xxx Stier på Strandengen udgør herefter kr., og restrådighedsbeløbet på stednr Haderslev Havn - Omdannelse udgør herefter 1,35 mio. kr. Til funktion Vejvedligeholdelse m.v. gives fra 2008 en årlig driftsbevilling på kr. finansieret af kassebeholdningen. Juridiske aspekter Der er givet dispensation fra Sønderjyllands Amt pr. den 24. januar 2006 i forhold til lov om naturbeskyttelse. Dispensationen er gældende i 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar og Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay Bilag Strandengen, stiprojekt (435883) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller,

19 Økonomiudvalget, Side 649 at der gives en anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen under økonomiske forhold, at der gives en driftsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen under økonomiske forhold. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Holger Lauritzen stemte imod Erhvervsjord - markedsføring DIWIFE / 07/24975 ÅBEN SAG Sagsfremstilling En væsentlig del af den kommunale erhvervsudvikling og jobskabelse ligger i salg af erhvervsjord - ikke mindst ved motorvejen, hvor Haderslev-Vojens Erhvervspark i Byrådets planstrategi er udpeget som vækstdynamo. En afgørende forudsætning for salg er markedsføring. Haderslev Kommune har i de sidste par år ikke haft en målrettet, systematisk og professionel markedsføring af erhvervsjorden. Nord, syd og vest for Haderslev Kommune har nabokommunerne godt gang i salget af erhvervsjord ved motorvejen. Dertil kommer at de potentielle købere i stigende grad afdækker markedet og de tilbud kommunerne i en given region har. Haderslev Kommune har pt. kun et sparsomt salgsmateriale, der kan fremsendes til potentielle købere. I et samarbejde mellem den kommunale seniorkonsulent med ansvar for salg af erhvervsjord og UdviklingsCenter Haderslev der tidligere har haft ansvaret for markedsføringen af den kommunale erhvervsjord ved motorvejen er der nu udarbejdet et oplæg til markedsføring. Sammen med Olivander & Partners er der lavet et oplæg til markedsføring af de tre områder der er ved motorvejen: Søndergård, Erhvervsparken og Hammelev (se vedlagte oplæg). Vedlagte markedsføringsoplæg tilgodeser en række af de forhold, der kendetegner den aktuelle situation for Haderslev Kommune. Oplægget giver mulighed for integration og praktisk sammenhæng med såvel Haderslev Kommunes som UdviklingsCenter Haderslevs markedsføring

20 Økonomiudvalget, Side 650 og aktiviteter. For det andet er der i oplægget angivet en løsning på, hvordan de tre områder (Søndergård, Erhvervsparken og Hammelev) bindes sammen. Oplægget tilgodeser i markedsføringen differentieringen af de tre områders fokus på videnserhverv, transporttunge erhverv mv. Med vedlagte materiale vil Haderslev Kommune få en rød tråd i sin behandling af nye kunder til erhvervsjorden set fra kundernes synsvinkel. Fra de henvender sig og modtager materiale, til de indledende forhandlinger med en kompetent forhandler, til den udstrakte service i sagsbehandlingen, til modtagerapparatet i etableringsfasen og til udviklingsfasen hvor erhvervsservice bliver en del af hverdagen. Økonomiske forhold Oplægget til markedsføring af erhvervsjord beløber sig til kr. Kampagnen kommer til at løbe over tre år ( ). Hovedparten af udgifterne forfalder i Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udgiften indregnes i omkostningerne ved salg af erhvervsjord og således finansieres af salgsindtægter fra erhvervjord i Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 21. november Tovholder/informationsansvarlig Mogens Olsen. Bilag Markedsføringsforslag (404644) EP3 revision ep3 rev2.pdf (434834) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at den beskrevne markedsføring af erhvervsjord iværksættes, og at udgifterne indregnes i salgsprisen på erhvervsjord. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Erhvervs- og Kulturservice anmodes om at viderebearbejde oplægget til fornyet forelæggelse for Økonomiudvalget på grundlag af udvalgets drøftelse.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 03-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Inger Fleischer deltog ikke i punkt 612 Markvard

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere