Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr. 346 behandledes ved mødets start, hvorefter borgmester H.P. Geil forlod mødet kl på grund af ministerbesøg. 1. viceborgmester Jens Chr. Gjesing varetog herefter mødeledelsen.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 337. Politisk tidsplan for økonomiske forhold, Økonomiudvalgets eget område Budgetmæssige risici Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej Demonstrationsprojekt Anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse i Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme Foranalyse af rengøringsområdet Anlægsbevilling, Stier på Strandengen Erhvervsjord - markedsføring BMX - klubben: Anlæg af bane Vojens Speedway Center - opgradering Idékonkurrence - virkeliggørelse af visionen for turismen i Aarøsund Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg Udvidelse af sommerhusområde ved Flovt Strand II Etablering af p-plads Rådhuscentret Nord, Vojens LUKKET DAGSORDEN 350. Anmodning om samtykke Overtagelse af areal Arealovertagelse

3 Økonomiudvalget, Side Politisk tidsplan for økonomiske forhold, Økonomiudvalgets eget område DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 23. januar 2008 godkendte Økonomiudvalget den politiske tidsplan for økonomistyring i 2008 og budgetlægning i I vedhæftede notat ses den politiske tidsplan for behandlingen af de økonomiske forhold på Økonomiudvalgets eget område. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Politisk tidsplan for Økonomiudvalget (447731) Indstilling Intern Service indstiller at Økonomiudvalget tager tidsplanen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Taget til efterretning Budgetmæssige risici DIJYKN / 08/1418 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen anmodede på sit møde den 4. december 2007 Intern Service om i samarbejde med serviceområderne og med baggrund i det godkendte budget 2008 at udarbejde en kvalificeret beskrivelse af de budgetmæssige risici både i forhold til indtægtssiden og i forhold til udgiftssiden. Direktionen har i sit møde den 5. februar 2008 forholdt sig til de budgetmæssige risici, og Direktionens konklusion er, at Direktionen for nærværende forventer at driftsbudgettet for 2008 overholdes. Der er generel usikkerhed omkring lønbudgetterne i 2008 som følge

4 Økonomiudvalget, Side 634 af, at en ny overenskomst træder i kraft med virkning pr. 1. april Når de økonomiske konsekvenser af overenskomsterne foreligger, vil regulering af lønbudgetterne i 2008 blive fremsat til politisk behandling som en konkret enkeltsag. På landsplan opfordrer KL politikerne i Folketinget/Regeringen til at være opmærksomme på den afledte effekt af politiske udtalelser til pressen i form af øget pres på økonomien for at imødekomme de skabte forventninger. På lokalt plan gør en tilsvarende problemstilling sig gældende. Byrådet opfordres til konstant også at gøre opmærksom på behovet for politisk prioritering inden for en økonomisk ramme. Økonomiske forhold Der peges i notatet på problemstillingen om låneoptagelse, idet der på nuværende tidspunkt (med de afsatte anlægsmidler i budget 2008) er låneadgang til ca. 12 mio. kr., hvilket ikke matcher forudsætningen i budget 2008, om en samlet låneoptagelse på 20 mio. kr. Procedure Direktionen har i sit møde den 5. februar 2008 anbefalet, at der fremsendes tilrettet sammenfatning til anbefaling i Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2008, samt til orientering i Byrådets møde den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen. Bilag Budgetmæssige risici 2008 (443791) Indstilling Intern Service indstiller, at sammenfatningen af budgetmæssige risici fremsendes Byrådet til orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Sammenfatningen blev taget til efterretning og fremsendes Byrådet, ligeledes til efterretning.

5 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej Demonstrationsprojekt DIFLFO / 03/208 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i sit møde den 30. november 2006 godkendt skema A dels for en støttet del og dels for en ustøttet del af et projekt omfattende 48 almene familieboliger på Thrigesvej. Med baggrund i en behovsanalyse fra 2001 har Landsbyggefonden godkendt, at der på landsbasis gennemføres en række demonstrationsprojekter, herunder det konkrete projekt, med det formål at dokumentere og synliggøre effekten af støttede renoveringsprojekter, der forbedrer attraktionsværdien i almene boliger. Det er hensigten at forbedre afdelingens funktioner og bygningsmæssige tilstand med det overordnede formål at tiltrække og fastholde nye lejere til boligerne, der fremover kommer til at indeholde nutidige faciliteter. Boligerne, der i sin nuværende udformning ikke længere er konkurrencedygtige, var særdeles attraktive for 50 år siden og har i en årrække været efterspurgt, bl. a. på grund af et relativt lavt huslejeniveau. Haderslev Andels Boligforening har nu til godkendelse fremsendt B- skemaer med bilag for såvel den støttede del som for den ustøttede del, der således omfatter en opgørelse af anskaffelsessummerne på tidspunktet for projektets iværksættelse. Renoveringen af afdelingen er opdelt i følgende kategorier: Byggeskaderenovering, ombygning, tilgængelighed, miljøprojekt og vedligehold/forbedring. Byggeskaderenoveringen omfatter udskiftning af ventilationsanlæg, der skal hindre fugtophobning, forbedre indeklima og nedsætte risiko for skimmelsvampedannelse. Ombygningen indebærer påbygning af nyt "multifunktionsrum" på facaden, som beskytter mod vind og vejr. Der indrettes nye boligstørrelser med forskellige funktionaliteter og udformninger. Foran lejlighederne opføres en tilbygning med glaspartier, der muliggør en utraditionel indretning, bl. a. flere lejligheder i 2 etager. Den overvejende del af el- og VVS-installationerne udskiftes, der etableres nye køkkener og badeværelser, nye vægge, etagedæk og trapper. Der udføres niveaufri adgang overalt, ligesom badeværelserne bliver ældre- og handicapvenlige. Tilgængelighed: Der etableres 2 elevatorer for at lette adgangen til boligerne for småbørnsfamilier og handicappede. Miljøprojekt: Eksisterende udeareal behandles nænsomt, men der

6 Økonomiudvalget, Side 636 søges mere direkte adgang til det grønne område. Vedligehold og forbedring: Tag, vinduer og ovenlys udskiftes, og murværk repareres. Teknik- og Miljøservice har gennemgået den nu foreliggende byggesag, der ikke har givet anledning til bemærkninger. Landsbyggefondens tilsagn til projektet ult var betinget af 1) tiltræden fra involverede realkreditinstitut(ter), kommune og boligorganisation til evt. nødvendig kapitaltilførsel, 2) udarbejdelse af en uafhængig juridisk vurdering af, om der kan gøres ansvar gældende overfor dem, der i sin tid forestod projektering og opførelse af bebyggelsen senest på skema B-tidspunktet og 3) kommunalbestyrelsens og fondens særskilte accept af det endnu ikke oplyste konkrete garantikrav for realkreditbelåning. Haderslev Andels Boligforening har på forespørgsel oplyst, at kapitaltilførsel ikke bliver aktuel, ligesom der foreligger en erklæring fra Boligselskabernes Landsforenings juridiske konsulent, hvorefter eventuelle krav, der relaterer sig til projektering og opførelse af det oprindelige byggeri, er forældede. Økonomiske forhold Anskaffelsessummerne kan opgøres således ved skema A og skema B: Samlet anskaffelsessum A: kr. B: kr. Ustøttet del kr kr. Støttet del kr kr. Den samlede anskaffelsessum forventes således at blive kr. mindre end beregnet i skema A. Det kommunaløkonomiske engagement omfatter alene en garantiforpligtelse, der foreløbig er beregnet til ca. 30% af kr., kr. Byggeskaderenovering, ombygning, tilgængelighed og miljøprojekt beløber sig til kr., der finansieres ved et landsbyggefondsstøttet realkreditlån (ydelsesstøtte). Vedligehold og forbedring beløber sig til kr., der finansieres ved optagelse af et ustøttet realkreditlån kr., tilskud fra selskabet på kr., bidrag fra opsparede midler på kr. og boboerindskud på kr. En beregning af merudgifterne til boligsikring/boligydelse vil foreligge til mødet. I blok 1 bliver huslejen på 590 kr./m2. En lejlighed på 70

7 Økonomiudvalget, Side 637 m2 stiger med 353 kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. I blok 2 og 3 bliver huslejen på 555 kr./m2. En lejlighed på 77 m2 stiger med 266 kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. I blok 4 bliver huslejen 600 kr./m2. En lejlighed på 80 m2 stiger med kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. Juridiske aspekter Projektet gennemføres i henhold til 91 i lov om almene boliger, hvorefter Landsbyggefonden af midler overført til Landsdispositionsfonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i almene boligafdelingers byggeri. Projektets juridiske grundlag er endvidere Landsbyggefondens regulativ fra Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at projektet godkendes på baggrund af de fremsendte B- skemaer med bilag, herunder at Haderslev Kommune påtager sig den anførte garantiforpligtelse på ca kr., vedstår eksisterende kommunegarantier, og at de fornødne låneoptagelser med evt. kommunegaranti og huslejeforhøjelser godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales.

8 Økonomiudvalget, Side Anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2008 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 12. december 2006 modellen for den fremtidige kommunale ejendomsadministration, der kan træde i kraft, når bygningsmassen og vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger er registreret. Teknik- og Miljøservice er i gang med at gennemgå og registrere alle kommunale bygninger. Ved årsskiftet 2007/08 vurderede Teknik- og Miljøservice, at ca. 2/3 af de kommunale ejendomme er registreret. I 2008 registreres resten, og dermed ligger grundlaget fast for etablering af langtidsplaner for den samlede udvendige bygningsvedligeholdelse med henblik på en længeresigtet prioritering af fordelingen og omfanget af midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. På investeringsoversigten er der i 2008 samt overslagsårene afsat 2 puljer på i alt 11,074 mio. kr. til den udvendige del (2/3) af midler til bygningsvedligeholdelse. Disse er fordelt på en pulje under Økonomiudvalget, sted nr , på 6,599 mio. kr. og en pulje under Udvalget for Børn og Familie, sted nr , på 4,475 mio. kr. Der er forudsat delvis lånefinansiering af udgifterne i puljen under Udvalget for Børn og Familie. Teknik -og Miljøservice søger i 2008 om et tillæg til anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til akutpuljen stednr , som dels anvendes til akutte vedligeholdelsesopgaver og dels til færdiggørelse af registreringen af kommunens bygningsmasse. Akutpuljen finansieres ved ompostering fra sted på 1,5 mio. kr. med henvisning til, at der forventes overførte uforbrugte midler fra 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Det kan oplyses, at der for årene 2007 og 2008 er tale om en overgangsordning. Fra 2009 forventes det endelige grundlag på plads og bliver indarbejdet i budget 2009 i forbindelse med budgetlægningen. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der meddeles anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb til følgende stednumre Akutpuljen 1,500 mio. kr.

9 Økonomiudvalget, Side Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler Fælles bygningsvedligeholdelse - skoler Anlægsbevillinger i alt 5,099 mio. kr. 4,475 mio. kr. 11,074 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på stednr og stednr på ialt mio. kr. restrådighedsbeløbet på stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler udgør herefter 3,599 mio. kr. før overførsel fra Herefter udgør anlægsbevillingen på akutpuljen 2,618 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 29. januar 2008, i Økonomiudvalget den 20. februar 2008 og i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Indstilling Intern Service indstiller at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen ovenfor godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales.

10 Økonomiudvalget, Side Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme DIAMTU / 07/26972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Lov nr. 585 af , "Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" har kommunerne fået en række nye arbejdsopgaver omkring kommunens bygninger: Senest 1. juli 2009 skal kommunale bygninger over m² være energimærket. I henhold til tidligere lovgivning var grænsen m2. Senest den 31. marts 2008 skal kommunen fremsende en redegørelse for, hvordan kommunen vil gennemføre energimærkningen af sine bygninger inden tidsfristen udløber 1. juli Kommunerne skal for bygninger over m² månedligt lave en registrering af energi- og vandforbrug samt en registrering af varmtvandsog røggastemperaturer. Ventilations- og klimaanlæg med en el-effekt over 5 KW skal efterses hvert 5. år af et akkrediteret firma. Anlæg i store bygninger skal være efterset senest den 31. marts 2009, mindre anlæg i perioden Olie- og fastbrændselskedler skal have et lovpligtigt eftersyn hvert 5. år. Første gang september Gaskedler over 100 KW skal have et eftersyn hvert 4. år. Første gang senest september og KL har herudover i oktober 2007 lavet en aftale med Trafik- og Energiministeriet om, at kommunerne vil gennemføre de energibesparende foranstaltninger, som bliver foreslået i forbindelse med energimærkningen, hvis disse foranstaltninger har en tilbagebetalingstid på 5 år eller mindre. De energibesparende foranstaltninger skal være gennemført senest 5 år efter, at energimærkningen er gennemført. Energimærkningsopgaven er den opgave, der presser mest på. Kommunen har 72 bygninger over m2, der skal energimærkes svarende til m2 etageareal. Heraf har 16 bygninger svarende til m2 en gyldig energimærkning frem til år 2010 eller De resterende 56 bygninger, svarende til m2, skal energimærkes inden 1. juli Teknik- og Miljøservice vil foreslå, at de resterende bygninger energimærkes over 2 år, med halvdelen i 2008 og resten i første halvdel af Udgiften til energimærkningerne i 2008 og i 2009 skønnes at blive på 1,2 mill. kr. hvert af årene. Den anden opgave, der snarest skal igangsættes, er registreringen af bygningernes el, vand og varmeforbrug samt en registrering af vandog røggastemperaturer. De fleste skoler indberetter allerede i dag

11 Økonomiudvalget, Side 641 oplysninger om el, vand og varme i et energistyringsprogram hos Teknik- Miljøservice. Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning, som kan indberette energidata til energistyringsprogrammet. Energistyringsprogrammet skal herudover udbygges således, at det kan behandle flere forskellige energidata. Da de fleste skoler allerede i dag indberetter energidata foreslås det, at prioritere energimærkningen af skolerne frem for de andre kommunale bygninger. Det vil være en fordel, hvis undersøgelsen af de forskellige energitiltags omfang, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning af energimærkningen samles et sted. Økonomiske forhold I forbindelse med opfølgning på lovgivningen, vil der være behov for en større økonomisk ramme til: Energimærkning af kommunens bygninger. Der skal overslagsmæssig afsættes 12,- kr. pr. m² bygning, svarende til 1,2 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i Indsamling og bearbejdning af energidata. Opfølgning på energimærkningen med energibesparende tiltag. Eftersyn af diverse kedler og ventilationsanlæg. Finansieringen forventes at ske med henvisning til overførte uforbrugte midler på Bygningsvedligehold i 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Personalemæssige forhold Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning over m2, som skal indsamle og inddatere energidata. Udpegning af de energiansvarlige foretages af de enkelte serviceområder. Ansvaret for undersøgelser, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning på energimærkning kunne foregå i Ejendomssektionen under Teknik- og Miljøservice. Da omfanget af arbejdsopgaven p.t. ikke er tilstrækkelig belyst, kunne man vente med at afklare et evt. større personalebehov til styring og koordinering af opgaven til ultimo 2008.

12 Økonomiudvalget, Side 642 Juridiske aspekter Lovgivningen foreskriver, at opgaven med energimærkning af de af kommunens bygninger, som ikke har en gyldig energimærkning, skal være afsluttet senest den 1. juli Trafik- og Energiministeriet mener at alle offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, men kommunens jurist mener ikke der er lovgrundlag for at pålægge kommunerne at energimærke bygninger under m2. Kommunen har i et brev til Energistyrelsen bedt om dokumentation for lovhjemlen til de 60 m2, men har endnu ikke modtaget svar på henvendelsen. Indtil andet er dokumenteret tager administrationen udgangspunkt i de m2. Procedure Sagen har været behandlet i Direktionen den 15. januar 2008 og den 29. januar Herefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar 2008, samt godkendes i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Teknik- og Miljøservice ved Peter K. Jessen Bilag Energimærkning. Notat. Direktion. 21. januar (437108) Attached Image _001.tif (436017) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller til Direktionens godkendelse: at energimærkningen af kommunens bygninger foretages som foreslået i notatet om energimærkning. at serviceområderne udpeger energiansvarlige for alle deres bygninger over m2. at der afsættes 1,2 mill. kr. i 2008 og 2009 til energimærkning af bygninger, finansieret af en central pulje under Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker, Niels Koustrup Udsat til fornyet behandling i Direktionen den 22. januar Beslutning i Direktionen den

13 Økonomiudvalget, Side 643 Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Godkendt. Intern Service udarbejder finansieringsforslag til Økonomiudvalget og Byrådet. Intern Service indstiller supplerende, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til stednr. 650.xxx Energimærkning at der til stednr. 650.xxx meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2008 finansieret af stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler og der i budget 2009 indarbejdes rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i restrådighedsbeløbet på stednr Fælles Bygningsvedligeholdelse excl. skoler udgør herefter 2,399 mio. kr. i 2008 før overførsel fra Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Et mindretal på 3 socialdemokrater stemte imod, idet midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil og eventuel energimærkning finansieres af kassen.

14 Økonomiudvalget, Side Foranalyse af rengøringsområdet DIAMTU / 07/22743 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Formål: Driften af rengøringen i Haderslev Kommune tages nu op til overvejelse, fordi områdets kontrakter for hovedpartens vedkommende udløber Der skal i foråret 2008 træffes beslutning om, hvordan rengøringen i kommunen skal drives fremover. Overvejelserne er i tråd med aftalen mellem Regeringen og KL om at øge andelen af kommunale opgaver, der konkurrenceudsættes, fra 20% i 2006 til 25% i Indhold: I forbindelse med foranalyse og opbygning af et beslutningsgrundlag til Direktionen, foreligger en række opgaver, som Direktionen bør tage stilling til. Det har vist sig, at der ikke er overblik over tegningsmaterialet over bygningernes arealer. Teknik & Miljøservice, Ejendomssektionen oplyser, at tegningerne over kommunens bygninger ikke forefindes elektronisk, og de indgår således ikke i det aktuelle GIS-projekt. Tegningerne ligger, hvis de findes, i vejarkivet. Det er kun arealerne i gammel Vojens Kommune, som ligger komplet indskannet og beskrevet i Data-Know-How klar til brug ved udbud. (IT-værktøj til planlægning, styring og kontrol af rengøringsarbejde). Der forestår således en større opgave med at opmåle arealer og validere tegningerne for størstedelen af rengøringsarealet. Herefter skal oplysningerne lægges ind i Data-Know-How. Der skal ligeledes opbygges og valideres en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt lokales beskaffenhed, herunder gulvtype, besmudsningsgrad, møbleringstæthed osv. Ovennævnte informationsindsamling udgør en forudsætning for en udbudsproces, og for at en foranalyse kan illustrere effektiv drift - uanset om driften af området udbydes eller hjemtages. Det herved opbyggede datagrundlag i Data-Know-How vil kunne genbruges ved fremtidige udbud af rengøring i kommunen. Der er således også tale om en langsigtet investering. Som et yderligere led i opbygningen af et beslutningsgrundlag bør det nuværende og fremtidige rengøringsniveau, ressourceforbrug samt optimeringspotentialer klarlægges for hver enkelt lokalitet. Derved skabes overblik over potentielle rationaliseringsgevinster ved ændret driftsform. Dette fordrer dels stor viden om rengøringsteknologi og

15 Økonomiudvalget, Side 645 driftsformer og dels interviews med serviceområdernes ledere, serviceledere og egne rengøringsassistenter mv. Selve foranalysen af den nuværende driftsform og opstilling af handlemuligheder samt deres konsekvenser foretages herefter. Foranalyse skal omfatte aspekterne: økonomi, kvalitet, organisering, personaleforhold, rekruttering, værdigrundlag mv. Foranalysen skal klarlægge potentielle rationaliseringsgevinster samt konsekvenser heraf med indtænkning af forskellige driftsformer under hensyntagen til de nuværende markedsvilkår for rengøringsdrift. Foranalysen afklarer hermed totaløkonomien mv. ved: fuldstændig udlicitering delvis udlicitering og delvis drift af rengøring i eget regi fuldstændig hjemtagning af rengøringen Økonomiske forhold Det anslås, at udgiften til ekstern konsulentbistand ved forundersøgelsen beløber sig til kr. Økonomien ved en eventuel efterfølgende udbudsproces forventes at kunne reduceres til anslået kr. som følge af forundersøgelsens omfang og indhold. Finansieringen forventes at ske med henvisning til overførte uforbrugte midler på Bygningsvedligehold 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Juridiske aspekter Rengøringsområdet er underlagt udbudspligt, idet kommunens rengøring juridisk opfattes som en helhed, hvorved området langt overskrider tærskelværdien på 1,6 mio. kr. for en kontraktperiode. Procedure Sagen har været behandlet i Strategigruppen den 22. januar 2008 og i Direktionen den 29. januar Herefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar 2008, samt godkendes i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Udviklingsafdelingen

16 Økonomiudvalget, Side 646 Indstilling Intern Service indstiller: at Strategigruppen og Direktionen godkender igangsættelse af en foranalyse af rengøringsdriften, hvor udviklingsafdelingen bemyndiges til at styre processen at Strategigruppen og Direktionen godkender indkøb af ekstern konsulentbistand til gennemførelse af foranalysen, herunder opmåling, beskrivelse og indskanning i Data-Know-How, idet det omfang Teknik- og Miljøservice ikke har det fornødne materiale at Strategigruppen og Direktionen godkender, at rammerne for beslutningsgrundlag skal indbefatte ovennævnte aspekter samt harmonisering af rengøringsstandarden pr. driftsområde ved beslutningsscenarierne: fuldstændig udlicitering, delvis udlicitering og delvis drift af rengøring i eget regi samt fuldstændig hjemtagning af rengøringen at Strategigruppen og Direktionen godkender, at finansieringen af ekstern konsulentbistand til foranalysen sker ved besparelse på det samlede rengøringsbudget efter 1. januar 2009, alternativt finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse Beslutning i Strategigruppen den Strategigruppen anbefaler, at der gennemføres en foranalyse. Finansiering heraf bør ikke tages som en besparelse på rengøringsbudgettet, da rengøringsniveauet i forvejen - ifølge gruppen - er for lavt. Udgiften kan eventuelt finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Direktionen godkender oplægget fra Strategigruppen, idet foranalysen finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse. Intern Service indstiller supplerende, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der gives tillægsbevilling på kr. i 2008 til driften på Økonomiudvalgets område at der gives negativ rådighedsbeløb på kr. i 2008 til stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler. Restrådighedsbeløb på stednr udgør herefter 1,949 mio. kr. i 2008 før overførsel fra 2007.

17 Økonomiudvalget, Side 647 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Et mindretal på 3 socialdemokrater stemte imod, idet midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil Anlægsbevilling, Stier på Strandengen DIERBA / 08/1408 ÅBEN SAG Sagsfremstilling En vandresti kan forbinde havnens nye boligbyggeri med det gamle banelegeme til Vesterris mod øst. En stiforbindelse som anført i Masterplanen, er som udgangspunkt en grussti med nogle opholdspladser. Opholdspladserne tænkes udlagt dels i grus og dels som platforme i træ med udsigt ud over fjorden. Her vil man endvidere kunne lægge sin kano eller kajak til. Stierne og opholdsarealer vil ikke kun være til gavn for havnens nye beboere, men vil også være en ny rekreativ mulighed for primært kvarteret omkring Aastrupvej, Fjelstrupvej og Vesterris. Dette projekt omhandler 1. etape i form af anlæg af stierne på land. 2. etape omhandler etablering af trædæk ud i vandet. Hertil har der været søgt fondsmidler fra Artikel 33 ordningen (tilpasningen til landdistrikterne) og Friluftsrådet uden held. Der vil efterfølgende blive søgt om støtte hos andre fonde. Der er indhentet priser på anlæg af både grusstier og trædæk. Arbejdet vil blive udført foråret Økonomiske forhold Der er indhentet en anlægspris fra Arkil A/S på kr , ekskl. moms for etablering af et sammenhængende stiforløb inkl. opholdspladser i grus. Opsætning af bænke og skraldespande til de to opholdspladser i grus vil yderligere udgøre ca. kr ekskl. moms. Hertil kommer uforudseelige udgifter på kr. ekskl. moms, altså i alt en anlægsudgift på kr. ekskl. moms, som

18 Økonomiudvalget, Side 648 foreslås finansieret af havnepuljen. Havnepuljen består af indtægterne fra salg af havnearealer fratrukket udgifter til byggemodning. Den disponible beholdning i havnepuljen er knap 1,6 mio. kr. før denne bevilling. Anlægsprojektets gennemførelse ledes af Teknik og Miljøservice. Der er også indhentet overslagspriser på etablering af platforme i træ, men prisen for 2 platforme inkl. forbindelsesbroer er udregnet af Rambøll til i alt , ekskl. moms. På baggrund af disse priser søges udelukkende midler til stiforløbet med opholdsarealer i grus inkl. inventar. Der kan eventuelt senere bygges platforme eller broer, som kobles på stien. Til dette vil der blive ansøgt om fondsmidler. Driftsmidler til vedligeholdelse af grussti og inventar samt klipning af græskanter vil udgøre ca. kr pr. år og varetages af Teknik og Miljøservice (tillægsbevilling til driftsbudget) Bevillingspåtegning: Til nyt stednummer 222.xxx Sti på Strandengen gives i 2008 en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af det på stednr Haderslev Havn Omdannelse afsatte rådighedsbeløb. Det samlede rådighedsbeløb på stednr. 222.xxx Stier på Strandengen udgør herefter kr., og restrådighedsbeløbet på stednr Haderslev Havn - Omdannelse udgør herefter 1,35 mio. kr. Til funktion Vejvedligeholdelse m.v. gives fra 2008 en årlig driftsbevilling på kr. finansieret af kassebeholdningen. Juridiske aspekter Der er givet dispensation fra Sønderjyllands Amt pr. den 24. januar 2006 i forhold til lov om naturbeskyttelse. Dispensationen er gældende i 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar og Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay Bilag Strandengen, stiprojekt (435883) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller,

19 Økonomiudvalget, Side 649 at der gives en anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen under økonomiske forhold, at der gives en driftsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen under økonomiske forhold. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Holger Lauritzen stemte imod Erhvervsjord - markedsføring DIWIFE / 07/24975 ÅBEN SAG Sagsfremstilling En væsentlig del af den kommunale erhvervsudvikling og jobskabelse ligger i salg af erhvervsjord - ikke mindst ved motorvejen, hvor Haderslev-Vojens Erhvervspark i Byrådets planstrategi er udpeget som vækstdynamo. En afgørende forudsætning for salg er markedsføring. Haderslev Kommune har i de sidste par år ikke haft en målrettet, systematisk og professionel markedsføring af erhvervsjorden. Nord, syd og vest for Haderslev Kommune har nabokommunerne godt gang i salget af erhvervsjord ved motorvejen. Dertil kommer at de potentielle købere i stigende grad afdækker markedet og de tilbud kommunerne i en given region har. Haderslev Kommune har pt. kun et sparsomt salgsmateriale, der kan fremsendes til potentielle købere. I et samarbejde mellem den kommunale seniorkonsulent med ansvar for salg af erhvervsjord og UdviklingsCenter Haderslev der tidligere har haft ansvaret for markedsføringen af den kommunale erhvervsjord ved motorvejen er der nu udarbejdet et oplæg til markedsføring. Sammen med Olivander & Partners er der lavet et oplæg til markedsføring af de tre områder der er ved motorvejen: Søndergård, Erhvervsparken og Hammelev (se vedlagte oplæg). Vedlagte markedsføringsoplæg tilgodeser en række af de forhold, der kendetegner den aktuelle situation for Haderslev Kommune. Oplægget giver mulighed for integration og praktisk sammenhæng med såvel Haderslev Kommunes som UdviklingsCenter Haderslevs markedsføring

20 Økonomiudvalget, Side 650 og aktiviteter. For det andet er der i oplægget angivet en løsning på, hvordan de tre områder (Søndergård, Erhvervsparken og Hammelev) bindes sammen. Oplægget tilgodeser i markedsføringen differentieringen af de tre områders fokus på videnserhverv, transporttunge erhverv mv. Med vedlagte materiale vil Haderslev Kommune få en rød tråd i sin behandling af nye kunder til erhvervsjorden set fra kundernes synsvinkel. Fra de henvender sig og modtager materiale, til de indledende forhandlinger med en kompetent forhandler, til den udstrakte service i sagsbehandlingen, til modtagerapparatet i etableringsfasen og til udviklingsfasen hvor erhvervsservice bliver en del af hverdagen. Økonomiske forhold Oplægget til markedsføring af erhvervsjord beløber sig til kr. Kampagnen kommer til at løbe over tre år ( ). Hovedparten af udgifterne forfalder i Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udgiften indregnes i omkostningerne ved salg af erhvervsjord og således finansieres af salgsindtægter fra erhvervjord i Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 21. november Tovholder/informationsansvarlig Mogens Olsen. Bilag Markedsføringsforslag (404644) EP3 revision ep3 rev2.pdf (434834) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at den beskrevne markedsføring af erhvervsjord iværksættes, og at udgifterne indregnes i salgsprisen på erhvervsjord. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Erhvervs- og Kulturservice anmodes om at viderebearbejde oplægget til fornyet forelæggelse for Økonomiudvalget på grundlag af udvalgets drøftelse.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-02-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Kim Qvist, Holger Mikkelsen og Holger Eskildsen Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN

EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR DAGSORDEN Udvalget for Børn og Familier Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Mødet påbegyndes umiddelbart efter byrådsmødets

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v.

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligorganisation : Boligforeningen 3B Afdeling : 6067

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-03-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:52 Afbud: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.

I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 03-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:04 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Inger Fleischer deltog ikke i punkt 612 Markvard

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere