Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr. 346 behandledes ved mødets start, hvorefter borgmester H.P. Geil forlod mødet kl på grund af ministerbesøg. 1. viceborgmester Jens Chr. Gjesing varetog herefter mødeledelsen.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 337. Politisk tidsplan for økonomiske forhold, Økonomiudvalgets eget område Budgetmæssige risici Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej Demonstrationsprojekt Anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse i Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme Foranalyse af rengøringsområdet Anlægsbevilling, Stier på Strandengen Erhvervsjord - markedsføring BMX - klubben: Anlæg af bane Vojens Speedway Center - opgradering Idékonkurrence - virkeliggørelse af visionen for turismen i Aarøsund Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg Udvidelse af sommerhusområde ved Flovt Strand II Etablering af p-plads Rådhuscentret Nord, Vojens LUKKET DAGSORDEN 350. Anmodning om samtykke Overtagelse af areal Arealovertagelse

3 Økonomiudvalget, Side Politisk tidsplan for økonomiske forhold, Økonomiudvalgets eget område DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 23. januar 2008 godkendte Økonomiudvalget den politiske tidsplan for økonomistyring i 2008 og budgetlægning i I vedhæftede notat ses den politiske tidsplan for behandlingen af de økonomiske forhold på Økonomiudvalgets eget område. Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Politisk tidsplan for Økonomiudvalget (447731) Indstilling Intern Service indstiller at Økonomiudvalget tager tidsplanen til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Taget til efterretning Budgetmæssige risici DIJYKN / 08/1418 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen anmodede på sit møde den 4. december 2007 Intern Service om i samarbejde med serviceområderne og med baggrund i det godkendte budget 2008 at udarbejde en kvalificeret beskrivelse af de budgetmæssige risici både i forhold til indtægtssiden og i forhold til udgiftssiden. Direktionen har i sit møde den 5. februar 2008 forholdt sig til de budgetmæssige risici, og Direktionens konklusion er, at Direktionen for nærværende forventer at driftsbudgettet for 2008 overholdes. Der er generel usikkerhed omkring lønbudgetterne i 2008 som følge

4 Økonomiudvalget, Side 634 af, at en ny overenskomst træder i kraft med virkning pr. 1. april Når de økonomiske konsekvenser af overenskomsterne foreligger, vil regulering af lønbudgetterne i 2008 blive fremsat til politisk behandling som en konkret enkeltsag. På landsplan opfordrer KL politikerne i Folketinget/Regeringen til at være opmærksomme på den afledte effekt af politiske udtalelser til pressen i form af øget pres på økonomien for at imødekomme de skabte forventninger. På lokalt plan gør en tilsvarende problemstilling sig gældende. Byrådet opfordres til konstant også at gøre opmærksom på behovet for politisk prioritering inden for en økonomisk ramme. Økonomiske forhold Der peges i notatet på problemstillingen om låneoptagelse, idet der på nuværende tidspunkt (med de afsatte anlægsmidler i budget 2008) er låneadgang til ca. 12 mio. kr., hvilket ikke matcher forudsætningen i budget 2008, om en samlet låneoptagelse på 20 mio. kr. Procedure Direktionen har i sit møde den 5. februar 2008 anbefalet, at der fremsendes tilrettet sammenfatning til anbefaling i Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2008, samt til orientering i Byrådets møde den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen. Bilag Budgetmæssige risici 2008 (443791) Indstilling Intern Service indstiller, at sammenfatningen af budgetmæssige risici fremsendes Byrådet til orientering. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Sammenfatningen blev taget til efterretning og fremsendes Byrådet, ligeledes til efterretning.

5 Økonomiudvalget, Side Haderslev Andels Boligforening, afdeling 15, Thrigesvej Demonstrationsprojekt DIFLFO / 03/208 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Byråd har i sit møde den 30. november 2006 godkendt skema A dels for en støttet del og dels for en ustøttet del af et projekt omfattende 48 almene familieboliger på Thrigesvej. Med baggrund i en behovsanalyse fra 2001 har Landsbyggefonden godkendt, at der på landsbasis gennemføres en række demonstrationsprojekter, herunder det konkrete projekt, med det formål at dokumentere og synliggøre effekten af støttede renoveringsprojekter, der forbedrer attraktionsværdien i almene boliger. Det er hensigten at forbedre afdelingens funktioner og bygningsmæssige tilstand med det overordnede formål at tiltrække og fastholde nye lejere til boligerne, der fremover kommer til at indeholde nutidige faciliteter. Boligerne, der i sin nuværende udformning ikke længere er konkurrencedygtige, var særdeles attraktive for 50 år siden og har i en årrække været efterspurgt, bl. a. på grund af et relativt lavt huslejeniveau. Haderslev Andels Boligforening har nu til godkendelse fremsendt B- skemaer med bilag for såvel den støttede del som for den ustøttede del, der således omfatter en opgørelse af anskaffelsessummerne på tidspunktet for projektets iværksættelse. Renoveringen af afdelingen er opdelt i følgende kategorier: Byggeskaderenovering, ombygning, tilgængelighed, miljøprojekt og vedligehold/forbedring. Byggeskaderenoveringen omfatter udskiftning af ventilationsanlæg, der skal hindre fugtophobning, forbedre indeklima og nedsætte risiko for skimmelsvampedannelse. Ombygningen indebærer påbygning af nyt "multifunktionsrum" på facaden, som beskytter mod vind og vejr. Der indrettes nye boligstørrelser med forskellige funktionaliteter og udformninger. Foran lejlighederne opføres en tilbygning med glaspartier, der muliggør en utraditionel indretning, bl. a. flere lejligheder i 2 etager. Den overvejende del af el- og VVS-installationerne udskiftes, der etableres nye køkkener og badeværelser, nye vægge, etagedæk og trapper. Der udføres niveaufri adgang overalt, ligesom badeværelserne bliver ældre- og handicapvenlige. Tilgængelighed: Der etableres 2 elevatorer for at lette adgangen til boligerne for småbørnsfamilier og handicappede. Miljøprojekt: Eksisterende udeareal behandles nænsomt, men der

6 Økonomiudvalget, Side 636 søges mere direkte adgang til det grønne område. Vedligehold og forbedring: Tag, vinduer og ovenlys udskiftes, og murværk repareres. Teknik- og Miljøservice har gennemgået den nu foreliggende byggesag, der ikke har givet anledning til bemærkninger. Landsbyggefondens tilsagn til projektet ult var betinget af 1) tiltræden fra involverede realkreditinstitut(ter), kommune og boligorganisation til evt. nødvendig kapitaltilførsel, 2) udarbejdelse af en uafhængig juridisk vurdering af, om der kan gøres ansvar gældende overfor dem, der i sin tid forestod projektering og opførelse af bebyggelsen senest på skema B-tidspunktet og 3) kommunalbestyrelsens og fondens særskilte accept af det endnu ikke oplyste konkrete garantikrav for realkreditbelåning. Haderslev Andels Boligforening har på forespørgsel oplyst, at kapitaltilførsel ikke bliver aktuel, ligesom der foreligger en erklæring fra Boligselskabernes Landsforenings juridiske konsulent, hvorefter eventuelle krav, der relaterer sig til projektering og opførelse af det oprindelige byggeri, er forældede. Økonomiske forhold Anskaffelsessummerne kan opgøres således ved skema A og skema B: Samlet anskaffelsessum A: kr. B: kr. Ustøttet del kr kr. Støttet del kr kr. Den samlede anskaffelsessum forventes således at blive kr. mindre end beregnet i skema A. Det kommunaløkonomiske engagement omfatter alene en garantiforpligtelse, der foreløbig er beregnet til ca. 30% af kr., kr. Byggeskaderenovering, ombygning, tilgængelighed og miljøprojekt beløber sig til kr., der finansieres ved et landsbyggefondsstøttet realkreditlån (ydelsesstøtte). Vedligehold og forbedring beløber sig til kr., der finansieres ved optagelse af et ustøttet realkreditlån kr., tilskud fra selskabet på kr., bidrag fra opsparede midler på kr. og boboerindskud på kr. En beregning af merudgifterne til boligsikring/boligydelse vil foreligge til mødet. I blok 1 bliver huslejen på 590 kr./m2. En lejlighed på 70

7 Økonomiudvalget, Side 637 m2 stiger med 353 kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. I blok 2 og 3 bliver huslejen på 555 kr./m2. En lejlighed på 77 m2 stiger med 266 kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. I blok 4 bliver huslejen 600 kr./m2. En lejlighed på 80 m2 stiger med kr. fra kr. mdl. til kr. mdl. Juridiske aspekter Projektet gennemføres i henhold til 91 i lov om almene boliger, hvorefter Landsbyggefonden af midler overført til Landsdispositionsfonden kan give tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditlån til finansiering af opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i almene boligafdelingers byggeri. Projektets juridiske grundlag er endvidere Landsbyggefondens regulativ fra Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at projektet godkendes på baggrund af de fremsendte B- skemaer med bilag, herunder at Haderslev Kommune påtager sig den anførte garantiforpligtelse på ca kr., vedstår eksisterende kommunegarantier, og at de fornødne låneoptagelser med evt. kommunegaranti og huslejeforhøjelser godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales.

8 Økonomiudvalget, Side Anlægsbevilling til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2008 DIAMTU / 07/13521 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 12. december 2006 modellen for den fremtidige kommunale ejendomsadministration, der kan træde i kraft, når bygningsmassen og vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger er registreret. Teknik- og Miljøservice er i gang med at gennemgå og registrere alle kommunale bygninger. Ved årsskiftet 2007/08 vurderede Teknik- og Miljøservice, at ca. 2/3 af de kommunale ejendomme er registreret. I 2008 registreres resten, og dermed ligger grundlaget fast for etablering af langtidsplaner for den samlede udvendige bygningsvedligeholdelse med henblik på en længeresigtet prioritering af fordelingen og omfanget af midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. På investeringsoversigten er der i 2008 samt overslagsårene afsat 2 puljer på i alt 11,074 mio. kr. til den udvendige del (2/3) af midler til bygningsvedligeholdelse. Disse er fordelt på en pulje under Økonomiudvalget, sted nr , på 6,599 mio. kr. og en pulje under Udvalget for Børn og Familie, sted nr , på 4,475 mio. kr. Der er forudsat delvis lånefinansiering af udgifterne i puljen under Udvalget for Børn og Familie. Teknik -og Miljøservice søger i 2008 om et tillæg til anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til akutpuljen stednr , som dels anvendes til akutte vedligeholdelsesopgaver og dels til færdiggørelse af registreringen af kommunens bygningsmasse. Akutpuljen finansieres ved ompostering fra sted på 1,5 mio. kr. med henvisning til, at der forventes overførte uforbrugte midler fra 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Det kan oplyses, at der for årene 2007 og 2008 er tale om en overgangsordning. Fra 2009 forventes det endelige grundlag på plads og bliver indarbejdet i budget 2009 i forbindelse med budgetlægningen. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der meddeles anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb til følgende stednumre Akutpuljen 1,500 mio. kr.

9 Økonomiudvalget, Side Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler Fælles bygningsvedligeholdelse - skoler Anlægsbevillinger i alt 5,099 mio. kr. 4,475 mio. kr. 11,074 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på stednr og stednr på ialt mio. kr. restrådighedsbeløbet på stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler udgør herefter 3,599 mio. kr. før overførsel fra Herefter udgør anlægsbevillingen på akutpuljen 2,618 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 29. januar 2008, i Økonomiudvalget den 20. februar 2008 og i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Indstilling Intern Service indstiller at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen ovenfor godkendes. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales.

10 Økonomiudvalget, Side Energimærkning af Haderslev Kommunes ejendomme DIAMTU / 07/26972 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til Lov nr. 585 af , "Lov om fremme af energibesparelser i bygninger" har kommunerne fået en række nye arbejdsopgaver omkring kommunens bygninger: Senest 1. juli 2009 skal kommunale bygninger over m² være energimærket. I henhold til tidligere lovgivning var grænsen m2. Senest den 31. marts 2008 skal kommunen fremsende en redegørelse for, hvordan kommunen vil gennemføre energimærkningen af sine bygninger inden tidsfristen udløber 1. juli Kommunerne skal for bygninger over m² månedligt lave en registrering af energi- og vandforbrug samt en registrering af varmtvandsog røggastemperaturer. Ventilations- og klimaanlæg med en el-effekt over 5 KW skal efterses hvert 5. år af et akkrediteret firma. Anlæg i store bygninger skal være efterset senest den 31. marts 2009, mindre anlæg i perioden Olie- og fastbrændselskedler skal have et lovpligtigt eftersyn hvert 5. år. Første gang september Gaskedler over 100 KW skal have et eftersyn hvert 4. år. Første gang senest september og KL har herudover i oktober 2007 lavet en aftale med Trafik- og Energiministeriet om, at kommunerne vil gennemføre de energibesparende foranstaltninger, som bliver foreslået i forbindelse med energimærkningen, hvis disse foranstaltninger har en tilbagebetalingstid på 5 år eller mindre. De energibesparende foranstaltninger skal være gennemført senest 5 år efter, at energimærkningen er gennemført. Energimærkningsopgaven er den opgave, der presser mest på. Kommunen har 72 bygninger over m2, der skal energimærkes svarende til m2 etageareal. Heraf har 16 bygninger svarende til m2 en gyldig energimærkning frem til år 2010 eller De resterende 56 bygninger, svarende til m2, skal energimærkes inden 1. juli Teknik- og Miljøservice vil foreslå, at de resterende bygninger energimærkes over 2 år, med halvdelen i 2008 og resten i første halvdel af Udgiften til energimærkningerne i 2008 og i 2009 skønnes at blive på 1,2 mill. kr. hvert af årene. Den anden opgave, der snarest skal igangsættes, er registreringen af bygningernes el, vand og varmeforbrug samt en registrering af vandog røggastemperaturer. De fleste skoler indberetter allerede i dag

11 Økonomiudvalget, Side 641 oplysninger om el, vand og varme i et energistyringsprogram hos Teknik- Miljøservice. Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning, som kan indberette energidata til energistyringsprogrammet. Energistyringsprogrammet skal herudover udbygges således, at det kan behandle flere forskellige energidata. Da de fleste skoler allerede i dag indberetter energidata foreslås det, at prioritere energimærkningen af skolerne frem for de andre kommunale bygninger. Det vil være en fordel, hvis undersøgelsen af de forskellige energitiltags omfang, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning af energimærkningen samles et sted. Økonomiske forhold I forbindelse med opfølgning på lovgivningen, vil der være behov for en større økonomisk ramme til: Energimærkning af kommunens bygninger. Der skal overslagsmæssig afsættes 12,- kr. pr. m² bygning, svarende til 1,2 mio. kr. i 2008 og 1,2 mio. kr. i Indsamling og bearbejdning af energidata. Opfølgning på energimærkningen med energibesparende tiltag. Eftersyn af diverse kedler og ventilationsanlæg. Finansieringen forventes at ske med henvisning til overførte uforbrugte midler på Bygningsvedligehold i 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Personalemæssige forhold Der skal udpeges en energiansvarlig for hver bygning over m2, som skal indsamle og inddatere energidata. Udpegning af de energiansvarlige foretages af de enkelte serviceområder. Ansvaret for undersøgelser, indsamling og bearbejdning af energidata samt udbud og opfølgning på energimærkning kunne foregå i Ejendomssektionen under Teknik- og Miljøservice. Da omfanget af arbejdsopgaven p.t. ikke er tilstrækkelig belyst, kunne man vente med at afklare et evt. større personalebehov til styring og koordinering af opgaven til ultimo 2008.

12 Økonomiudvalget, Side 642 Juridiske aspekter Lovgivningen foreskriver, at opgaven med energimærkning af de af kommunens bygninger, som ikke har en gyldig energimærkning, skal være afsluttet senest den 1. juli Trafik- og Energiministeriet mener at alle offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, men kommunens jurist mener ikke der er lovgrundlag for at pålægge kommunerne at energimærke bygninger under m2. Kommunen har i et brev til Energistyrelsen bedt om dokumentation for lovhjemlen til de 60 m2, men har endnu ikke modtaget svar på henvendelsen. Indtil andet er dokumenteret tager administrationen udgangspunkt i de m2. Procedure Sagen har været behandlet i Direktionen den 15. januar 2008 og den 29. januar Herefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar 2008, samt godkendes i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Teknik- og Miljøservice ved Peter K. Jessen Bilag Energimærkning. Notat. Direktion. 21. januar (437108) Attached Image _001.tif (436017) Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller til Direktionens godkendelse: at energimærkningen af kommunens bygninger foretages som foreslået i notatet om energimærkning. at serviceområderne udpeger energiansvarlige for alle deres bygninger over m2. at der afsættes 1,2 mill. kr. i 2008 og 2009 til energimærkning af bygninger, finansieret af en central pulje under Økonomiudvalget. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker, Niels Koustrup Udsat til fornyet behandling i Direktionen den 22. januar Beslutning i Direktionen den

13 Økonomiudvalget, Side 643 Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Godkendt. Intern Service udarbejder finansieringsforslag til Økonomiudvalget og Byrådet. Intern Service indstiller supplerende, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der gives en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til stednr. 650.xxx Energimærkning at der til stednr. 650.xxx meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2008 finansieret af stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler og der i budget 2009 indarbejdes rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i restrådighedsbeløbet på stednr Fælles Bygningsvedligeholdelse excl. skoler udgør herefter 2,399 mio. kr. i 2008 før overførsel fra Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Et mindretal på 3 socialdemokrater stemte imod, idet midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil og eventuel energimærkning finansieres af kassen.

14 Økonomiudvalget, Side Foranalyse af rengøringsområdet DIAMTU / 07/22743 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Formål: Driften af rengøringen i Haderslev Kommune tages nu op til overvejelse, fordi områdets kontrakter for hovedpartens vedkommende udløber Der skal i foråret 2008 træffes beslutning om, hvordan rengøringen i kommunen skal drives fremover. Overvejelserne er i tråd med aftalen mellem Regeringen og KL om at øge andelen af kommunale opgaver, der konkurrenceudsættes, fra 20% i 2006 til 25% i Indhold: I forbindelse med foranalyse og opbygning af et beslutningsgrundlag til Direktionen, foreligger en række opgaver, som Direktionen bør tage stilling til. Det har vist sig, at der ikke er overblik over tegningsmaterialet over bygningernes arealer. Teknik & Miljøservice, Ejendomssektionen oplyser, at tegningerne over kommunens bygninger ikke forefindes elektronisk, og de indgår således ikke i det aktuelle GIS-projekt. Tegningerne ligger, hvis de findes, i vejarkivet. Det er kun arealerne i gammel Vojens Kommune, som ligger komplet indskannet og beskrevet i Data-Know-How klar til brug ved udbud. (IT-værktøj til planlægning, styring og kontrol af rengøringsarbejde). Der forestår således en større opgave med at opmåle arealer og validere tegningerne for størstedelen af rengøringsarealet. Herefter skal oplysningerne lægges ind i Data-Know-How. Der skal ligeledes opbygges og valideres en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt lokales beskaffenhed, herunder gulvtype, besmudsningsgrad, møbleringstæthed osv. Ovennævnte informationsindsamling udgør en forudsætning for en udbudsproces, og for at en foranalyse kan illustrere effektiv drift - uanset om driften af området udbydes eller hjemtages. Det herved opbyggede datagrundlag i Data-Know-How vil kunne genbruges ved fremtidige udbud af rengøring i kommunen. Der er således også tale om en langsigtet investering. Som et yderligere led i opbygningen af et beslutningsgrundlag bør det nuværende og fremtidige rengøringsniveau, ressourceforbrug samt optimeringspotentialer klarlægges for hver enkelt lokalitet. Derved skabes overblik over potentielle rationaliseringsgevinster ved ændret driftsform. Dette fordrer dels stor viden om rengøringsteknologi og

15 Økonomiudvalget, Side 645 driftsformer og dels interviews med serviceområdernes ledere, serviceledere og egne rengøringsassistenter mv. Selve foranalysen af den nuværende driftsform og opstilling af handlemuligheder samt deres konsekvenser foretages herefter. Foranalyse skal omfatte aspekterne: økonomi, kvalitet, organisering, personaleforhold, rekruttering, værdigrundlag mv. Foranalysen skal klarlægge potentielle rationaliseringsgevinster samt konsekvenser heraf med indtænkning af forskellige driftsformer under hensyntagen til de nuværende markedsvilkår for rengøringsdrift. Foranalysen afklarer hermed totaløkonomien mv. ved: fuldstændig udlicitering delvis udlicitering og delvis drift af rengøring i eget regi fuldstændig hjemtagning af rengøringen Økonomiske forhold Det anslås, at udgiften til ekstern konsulentbistand ved forundersøgelsen beløber sig til kr. Økonomien ved en eventuel efterfølgende udbudsproces forventes at kunne reduceres til anslået kr. som følge af forundersøgelsens omfang og indhold. Finansieringen forventes at ske med henvisning til overførte uforbrugte midler på Bygningsvedligehold 2007 i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. Juridiske aspekter Rengøringsområdet er underlagt udbudspligt, idet kommunens rengøring juridisk opfattes som en helhed, hvorved området langt overskrider tærskelværdien på 1,6 mio. kr. for en kontraktperiode. Procedure Sagen har været behandlet i Strategigruppen den 22. januar 2008 og i Direktionen den 29. januar Herefter skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar 2008, samt godkendes i Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Udviklingsafdelingen

16 Økonomiudvalget, Side 646 Indstilling Intern Service indstiller: at Strategigruppen og Direktionen godkender igangsættelse af en foranalyse af rengøringsdriften, hvor udviklingsafdelingen bemyndiges til at styre processen at Strategigruppen og Direktionen godkender indkøb af ekstern konsulentbistand til gennemførelse af foranalysen, herunder opmåling, beskrivelse og indskanning i Data-Know-How, idet det omfang Teknik- og Miljøservice ikke har det fornødne materiale at Strategigruppen og Direktionen godkender, at rammerne for beslutningsgrundlag skal indbefatte ovennævnte aspekter samt harmonisering af rengøringsstandarden pr. driftsområde ved beslutningsscenarierne: fuldstændig udlicitering, delvis udlicitering og delvis drift af rengøring i eget regi samt fuldstændig hjemtagning af rengøringen at Strategigruppen og Direktionen godkender, at finansieringen af ekstern konsulentbistand til foranalysen sker ved besparelse på det samlede rengøringsbudget efter 1. januar 2009, alternativt finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse Beslutning i Strategigruppen den Strategigruppen anbefaler, at der gennemføres en foranalyse. Finansiering heraf bør ikke tages som en besparelse på rengøringsbudgettet, da rengøringsniveauet i forvejen - ifølge gruppen - er for lavt. Udgiften kan eventuelt finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Emil Raun, Willy Feddersen Direktionen godkender oplægget fra Strategigruppen, idet foranalysen finansieres af den centrale anlægspulje til bygningsvedligeholdelse. Intern Service indstiller supplerende, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning: Bevillingspåtegning: at der gives tillægsbevilling på kr. i 2008 til driften på Økonomiudvalgets område at der gives negativ rådighedsbeløb på kr. i 2008 til stednr Fælles bygningsvedligeholdelse excl. skoler. Restrådighedsbeløb på stednr udgør herefter 1,949 mio. kr. i 2008 før overførsel fra 2007.

17 Økonomiudvalget, Side 647 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Et mindretal på 3 socialdemokrater stemte imod, idet midler afsat til bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt hertil Anlægsbevilling, Stier på Strandengen DIERBA / 08/1408 ÅBEN SAG Sagsfremstilling En vandresti kan forbinde havnens nye boligbyggeri med det gamle banelegeme til Vesterris mod øst. En stiforbindelse som anført i Masterplanen, er som udgangspunkt en grussti med nogle opholdspladser. Opholdspladserne tænkes udlagt dels i grus og dels som platforme i træ med udsigt ud over fjorden. Her vil man endvidere kunne lægge sin kano eller kajak til. Stierne og opholdsarealer vil ikke kun være til gavn for havnens nye beboere, men vil også være en ny rekreativ mulighed for primært kvarteret omkring Aastrupvej, Fjelstrupvej og Vesterris. Dette projekt omhandler 1. etape i form af anlæg af stierne på land. 2. etape omhandler etablering af trædæk ud i vandet. Hertil har der været søgt fondsmidler fra Artikel 33 ordningen (tilpasningen til landdistrikterne) og Friluftsrådet uden held. Der vil efterfølgende blive søgt om støtte hos andre fonde. Der er indhentet priser på anlæg af både grusstier og trædæk. Arbejdet vil blive udført foråret Økonomiske forhold Der er indhentet en anlægspris fra Arkil A/S på kr , ekskl. moms for etablering af et sammenhængende stiforløb inkl. opholdspladser i grus. Opsætning af bænke og skraldespande til de to opholdspladser i grus vil yderligere udgøre ca. kr ekskl. moms. Hertil kommer uforudseelige udgifter på kr. ekskl. moms, altså i alt en anlægsudgift på kr. ekskl. moms, som

18 Økonomiudvalget, Side 648 foreslås finansieret af havnepuljen. Havnepuljen består af indtægterne fra salg af havnearealer fratrukket udgifter til byggemodning. Den disponible beholdning i havnepuljen er knap 1,6 mio. kr. før denne bevilling. Anlægsprojektets gennemførelse ledes af Teknik og Miljøservice. Der er også indhentet overslagspriser på etablering af platforme i træ, men prisen for 2 platforme inkl. forbindelsesbroer er udregnet af Rambøll til i alt , ekskl. moms. På baggrund af disse priser søges udelukkende midler til stiforløbet med opholdsarealer i grus inkl. inventar. Der kan eventuelt senere bygges platforme eller broer, som kobles på stien. Til dette vil der blive ansøgt om fondsmidler. Driftsmidler til vedligeholdelse af grussti og inventar samt klipning af græskanter vil udgøre ca. kr pr. år og varetages af Teknik og Miljøservice (tillægsbevilling til driftsbudget) Bevillingspåtegning: Til nyt stednummer 222.xxx Sti på Strandengen gives i 2008 en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af det på stednr Haderslev Havn Omdannelse afsatte rådighedsbeløb. Det samlede rådighedsbeløb på stednr. 222.xxx Stier på Strandengen udgør herefter kr., og restrådighedsbeløbet på stednr Haderslev Havn - Omdannelse udgør herefter 1,35 mio. kr. Til funktion Vejvedligeholdelse m.v. gives fra 2008 en årlig driftsbevilling på kr. finansieret af kassebeholdningen. Juridiske aspekter Der er givet dispensation fra Sønderjyllands Amt pr. den 24. januar 2006 i forhold til lov om naturbeskyttelse. Dispensationen er gældende i 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 20. februar og Byrådet den 28. februar Tovholder/informationsansvarlig Erhvervs- og udviklingschef Erik Bay Bilag Strandengen, stiprojekt (435883) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller,

19 Økonomiudvalget, Side 649 at der gives en anlægsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen under økonomiske forhold, at der gives en driftsbevilling som angivet i bevillingspåtegningen under økonomiske forhold. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Markvard Hovmøller, H.P. Geil Anbefales. Holger Lauritzen stemte imod Erhvervsjord - markedsføring DIWIFE / 07/24975 ÅBEN SAG Sagsfremstilling En væsentlig del af den kommunale erhvervsudvikling og jobskabelse ligger i salg af erhvervsjord - ikke mindst ved motorvejen, hvor Haderslev-Vojens Erhvervspark i Byrådets planstrategi er udpeget som vækstdynamo. En afgørende forudsætning for salg er markedsføring. Haderslev Kommune har i de sidste par år ikke haft en målrettet, systematisk og professionel markedsføring af erhvervsjorden. Nord, syd og vest for Haderslev Kommune har nabokommunerne godt gang i salget af erhvervsjord ved motorvejen. Dertil kommer at de potentielle købere i stigende grad afdækker markedet og de tilbud kommunerne i en given region har. Haderslev Kommune har pt. kun et sparsomt salgsmateriale, der kan fremsendes til potentielle købere. I et samarbejde mellem den kommunale seniorkonsulent med ansvar for salg af erhvervsjord og UdviklingsCenter Haderslev der tidligere har haft ansvaret for markedsføringen af den kommunale erhvervsjord ved motorvejen er der nu udarbejdet et oplæg til markedsføring. Sammen med Olivander & Partners er der lavet et oplæg til markedsføring af de tre områder der er ved motorvejen: Søndergård, Erhvervsparken og Hammelev (se vedlagte oplæg). Vedlagte markedsføringsoplæg tilgodeser en række af de forhold, der kendetegner den aktuelle situation for Haderslev Kommune. Oplægget giver mulighed for integration og praktisk sammenhæng med såvel Haderslev Kommunes som UdviklingsCenter Haderslevs markedsføring

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2013 Anlægsforslag Nr. A-101 LAG Favrskov Projekt- og administrationspulje Politikområde Nr.: 102 Navn: Borgerservice og administration Økonomiudvalget Det forslås, at Favrskov Kommune afsætter 300.000 kr. til administration

Læs mere