Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016"

Transkript

1 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter. Det er forskende institutioner under Kulturministeriet, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer, der kan søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Ansøgningsfristen er mandag den 18. april kl Nedenfor gives der et overblik over, hvad Kulturministeriets Forskningsudvalg yder støtte til, yderligere oplysninger om hvem der kan ansøge, samt hvilke krav der stilles til ansøger og til selve ansøgningen. Det anbefales at læse hele opslaget, inden der søges støtte. Med venlig hilsen Kulturministeriets Forskningsudvalg Dok nr. 15/

2 Side 2 Indhold Formål... 4 Hvem kan søge støtte?... 4 Hvilke krav er der til ansøger?... 4 Hvad kan der søges støtte til? Forskningsprojekter... 6 Ansøger... 6 Økonomi... 6 Ansøgningsskema og bilag... 7 Projektbeskrivelse... 7 CV og publikationsliste Samfinansiering af ph.d.-stipendier... 9 Ansøger... 9 Økonomi... 9 Ansøgningsskema og bilag Projektbeskrivelse Projektmodning Ansøger Økonomi Ansøgningsskema og bilag Projektbeskrivelse CV og publikationsliste Gæsteprofessorordning Ansøger Økonomi Ansøgningsskema og bilag... 14

3 Side 3 Projektbeskrivelse CV og publikationsliste Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra? Videnskabelig kvalitet Ansøgers kvalifikationer Gennemførlighed Hvordan og hvornår kan man søge? Ansøgningsfrist Sådan ansøger du Budgetvejledning Generelt om tilskud og budget Udfyldning af budgetskema VIP-løn TAP-løn Apparatur (indkøb eller opbygning af) Øvrige udgifter Overhead/administrationsbidrag Hvornår får man svar? (om proceduren) Hvem udbetaler midlerne? (om administration og drift) Hvis du har yderligere spørgsmål... 20

4 Side 4 Hvad er det overordnede formål med uddelingen af støttemidler? Kulturministeriets Forskningsudvalg har til formål at rådgive og støtte forskningen på Kulturministeriets område. I den forbindelse er det en væsentlig opgave at uddele Kulturministeriets Forskningspulje, som er finansieret via det kulturelle udlodningsaktstykke og udgør ca. 11 mio. kr. Forskningspuljen skal anvendes til at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet, og midlerne fordeles med hhv. ca. 6 og 5 mio. kr. til hver. Der tages forbehold for udlodningsaktstykkets godkendelse i Folketingets Finansudvalg. Udover det uddeler Kulturministeriets Forskningsudvalg også midler til de statsanerkendte museer. Størstedelen af de forskningsmidler, som man i tidligere år har skullet søges hos Kulturstyrelsen, skal nu søges hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Disse midler udgør ca. 8 mio. kr. og er finansiereret via finansloven. Se mere her: Hvem kan søge støtte? Det er Kulturministeriets forskende institutioner, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer, der kan søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Forskende institutioner under Kulturministeriet udgøres både af arkiver, biblioteker, statslige museer samt visse af Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. Forskningsafdelinger inden for idrætsområdet kan fx være institutter på de danske universiteter og universitetshospitaler. På Kulturstyrelsens hjemmeside findes en opgørelse over de statsanerkendte museer: Hvilke krav er der til ansøger? Ansøger skal som udgangspunkt altid være en person med et ansættelsesforhold på en institution, der bedriver forskning.

5 Side 5 Ansøgeren skal være på ph.d.-niveau. Det vil sige, at ansøger skal have erhvervet ph.d.- graden, være seniorforsker eller være bedømt på ph.d.-/forskerniveau ved en forskerbedømmelse. Du kan læse mere om mulighed for forskerbedømmelse for medarbejdere ved statsanerkendte museer her: Ved ansøgninger om samfinansiering af et ph.d.-stipendium skal hovedvejlederen være på ph.d.-niveau. Der skal være et ansættelsesforhold mellem ansøgerinstitutionen og den pågældende ansøger (fx deltidskontrakt eller projektansættelse på 1 år eller 3 år). Dette krav er begrundet i et ønske om at styrke forskningsindsatsen på selve den forskende institution. Det forskningsprojetk, der ansøges om støtte til, skal derfor også udføres på den pågældende institution, så det er denne institutions forskningsmiljø, der bliver styrket. Modtager ansøgeren i forvejen støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til et endnu ikke afsluttet projekt, kan en eventuel støtte til det nye projekt ikke effektueres, før det igangværende projekt er dokumenteret afsluttet. Hvad kan der søges støtte til? Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter både egentlige forskningsprojekter og ph.d.- stipendier såvel som andre typer af forskningsaktiviteter, der kan styrke forskningen på Kulturministeriets område (herunder også idrætsforskningen). De fire støttekategorier er: - Forskningsprojekter - Samfinansiering af ph.d.-stipendier - Projektmodning - Gæsteprofessorordning OBS! Ansøgere fra idrætsområdet bør være særligt opmærksomme på, at der ikke gives støtte til ren formidling, som det tidligere har været tilfældet.

6 Side 6 1. Forskningsprojekter Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter kan angå flere typer af udgifter og være af forskellig karakter. For de forskellige biblioteker, arkiver og museer søges der ofte om støtte til aflønning af videnskabeligt personale, fx frikøb af en forsker til udførelse af en konkret forskningsopgave såsom en monografi, antologi el.lign., og derudover eventuelle udgifter i forbindelse hermed, fx udgifter til at indhente materiale. Ansøger Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er ansvarlig for projektet. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Ph.d.-studerende kan i forlængelse heraf søge om støtte til et forskningsprojekt, hvis de vedlægger en erklæring fra vejleder om forventet aflevering af ph.d.-afhandling inden 6 måneder efter ansøgningsfristen til Kulturministeriets Forskningsudvalg. En eventuel støtte til et projekt kan først påbegyndes, når ansøgeren har erhvervet ph.d.-graden. Økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til forskningsprojekter: - Der ydes maks. støtte til 12 mdr.s frikøb - Der ydes maks kr. om måneden til løn pr. forskningsdeltager. - Ved publicering ydes der kun støtte til trykkeomkostninger eller elektronisk publicering. - Der kan søges støtte til: VIP- og TAP-løn, udgifter til materiel og udstyr m.m. til det pågældende projekt. - Overhead/administrationsbidrag: statsinstitutioner, der er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning (herunder danske universiteter og forskende institutioner under Kulturministeriet) skal tillægge et overhead/administrationsbidrag på 44 % af de samlede direkte udgifter. Statsanerkendte museer tillægger et overhead/administrationsbidrag på 20 % af de samlede direkte udgifter. Regionshospitaler tillægger et overhead/administrationsbidrag på 3,1 % af de samlede direkte udgifter.

7 Side 7 En absolut hovedregel ved støttetildelingen er, at der maksimalt gives 1-årige bevillinger. Dette gælder også, selvom forskningsprojektet er flerårigt. Opnås der støtte til et forskningsprojekt, skal dette igangsættes inden 3 år. Ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for ansøger og øvrige navngivne videnskabelige medarbejdere, der søges aflønnet af udvalget - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen Bekræftelse af budget. Projektbeskrivelse I ansøgningsskemaet gives der en populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks anslag. Foruden projektbeskrivelsen i ansøgningsskemaet, skal der vedlægges en detaljeret projektbeskrivelse. Denne skal følge nedenstående anvisninger mht. indhold: - Projektets formål (problemformulering, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser) samt videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv og relevans - Baggrund og status over foreliggende viden (state-of-the-art) på området, herunder projektets relation til den nationale og internationale forskning, samt argumentation for ansøgers kvalifikationer og tidligere indsats på området - Forskningsplan, herunder metode- og materialeovervejelser i relation til projektets gennemførlighed, samt en arbejds- og tidsplan - Redegørelse for de praktiske muligheder for at gennemføre projektet (fx eksperimentelle faciliteter, personaleressourcer, adgang til software/databaser)

8 Side 8 - Eventuelle etiske aspekter ved forskningen, herunder overvejelser vedrørende anvendelse af forsøgsdyr. - Statistiske overvejelser, hvor det er relevant. Ved udformningen af projektbeskrivelsen bør ansøger være opmærksom på, at alle udvalgets medlemmer deltager i den endelige vurdering og prioritering af de enkelte ansøgninger. Det anbefales derfor at udforme projektbeskrivelsen til aktive forskere og ikke kun til specialister inden for ansøgningens område. Formkrav til projektbeskrivelsen er som følger: - Hvis projektbeskrivelsen indeholder figurer, tabeller mv., må den højst være på 5 sider (ekskl. referencer/litteraturliste). - Hvis projektbeskrivelsen ikke indeholder figurer, tabeller mv., må den højst være på anslag ekskl. referencer/litteraturliste. - Antal anslag skal noteres i projektbeskrivelsen CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maks. 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse mv. - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen). - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør). - Eventuelle orlovsperioder (barsels-, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.). - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og skal opdeles i fagfællebedømte og ikke fagfællebedømte publikationer. Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering.

9 Side 9 2. Samfinansiering af ph.d.-stipendier Der kan ansøges om midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier. Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer de faglige og forskningsmæssige perspektiver i ph.d.-stipendiet og derudover planen for medfinansiering. Det betyder, at udvalget ikke beslutter at støtte et ph.d.- stipendium, ud fra hvem der udfører ph.d.en. Ansvaret for at finde en kvalificeret person til at udføre ph.d.en ligger hos ansøgerinstitutionen. Der opereres med to typer af ph.d.-ansøgning: enten indsender institutionen et opslag til en ph.d. stilling inden for et område eller også anvendes en projektbeskrivelse for en kendt kandidat til stipendiet. Ansøger Ved denne type ansøgning har en institution et ønske om, at der bliver udført et ph.d.-projekt med et særligt tema eller emne inden for det felt, som institutionen beskæftiger sig med. Det er den forskningsansvarlige på institutionen (eksempelvis institutleder, forskningsleder mm.), der er ansøger og ikke den ph.d. studerende. Institutionerne har mulighed for at indsende en liste med en prioriteret rækkefølge over ansøgningerne, såfremt der indsendes flere ansøgninger. Økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier: - Der ydes udelukkende tilskud til en tredjedel af lønudgifterne til en ph.d.-studerende pr. år. - Der ydes støtte til samfinansiering for alle ph.d.-stipendiets 3 år. - Der kan derfor ikke søges om yderligere støtte til fx VIP- og TAP-løn, udgifter til materiel og udstyr m.m. i forbindelse med udførelse af et givent projekt. - Overhead/administrationsbidrag: statsinstitutioner, der er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning (herunder danske universiteter og forskende institutioner under Kulturministeriet) skal tillægge et overhead/administrationsbidrag på 44 % af de samlede direkte udgifter.

10 Side 10 Statsanerkendte museer tillægger et overhead/administrationsbidrag på 20 % af de samlede direkte udgifter. Regionshospitaler tillægger et overhead/administrationsbidrag på 3,1 % af de samlede direkte udgifter. Ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse. - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon (herunder plan for medfinansiering). - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen Bekræftelse af budget (skal skabe sikkerhed for, at institutionen er villig til at afholde sin andel af de samlede omkostninger for ph.d.-stipendierne). - CV for hovedvejleder. - Hvis ph.d. kandidaten er kendt, skal kandidatens CV også vedlægges. Projektbeskrivelse I ansøgningsskemaet gives der en populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks anslag. Foruden projektbeskrivelsen i ansøgningsskemaet, skal der vedlægges en detaljeret projektbeskrivelse eller et ph.d.-opslag. Projektbeskrivelsen skal følge nedenstående anvisninger mht. indhold: - Projektets formål (problemformulering, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser) samt videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv og relevans. - Baggrund og status over foreliggende viden (state-of-the-art) på området, herunder projektets relation til den nationale og internationale forskning, - De forskningsområder, hvor en ph.d.-studerende kan tilknyttes, og mulige indskrivningssteder.

11 Side 11 Projektbeskrivelsen må maks. være på anslag ekskl. referencer/litteraturliste. Antal anslag skal noteres i projektbeskrivelsen. Derudover skal følgende forhold dokumenteres: - En opgørelse over, hvor mange ph.d.-studerende der er på institutionen (for statsanerkendte museer evt. antal videnskabelige medarbejdere). - Redegørelse for, at institutionen kan sikre, at ph.d.-stipendiaten indgår i et relevant videnskabeligt miljø, og at der stilles vejledning og arbejdsplads til rådighed. 3. Projektmodning Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter ansøgninger til projektmodning i form af frikøb af forskere til at forberede og/eller udarbejde større forskningsansøgninger, netværksansøgninger m.m. til forskningsråd, fonde etc., eventuelt i samarbejde med forskere på andre institutioner. Ansøger Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er ansvarlig for projektet. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til projektmodning: - Der ydes kun støtte til frikøb (VIP-løn). - Der ydes maks. støtte til 3 mdrs. frikøb. - Der ydes maks. støtte til 50 % af lønomkostningerne og med et loft på kr. om måneden. - Overhead/administrationsbidrag: Statsinstitutioner, der er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning (herunder danske universiteter og forskende institutioner under Kulturministeriet) skal tillægge et overhead/administrationsbidrag på 44 % af de samlede direkte udgifter. Statsanerkendte museer tillægger et overhead/administrationsbidrag på 20 % af de

12 Side 12 samlede direkte udgifter. Regionshospitaler tillægger et overhead/administrationsbidrag på 3,1 % af de samlede direkte udgifter. Ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse. - CV og publikationsliste for ansøger. - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen Bekræftelse af budget. Projektbeskrivelse I ansøgningsskemaet gives der en populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks anslag. Foruden projektbeskrivelsen i ansøgningsskemaet, skal der vedlægges en detaljeret projektbeskrivelse. Denne skal følge nedenstående anvisninger mht. indhold: - En beskrivelse af projektets formål og det videnskabelige potentiale i forskningsfeltet - En kort motivering af projektmodningen - En tidsplan for projektmodningen, der indeholder det konkrete resultat af projektmodningen (fx udkast til ansøgning). - For tværinstitutionelle projekter angives også, hvordan arbejdsdelingen er tænkt mellem de involverede institutioner. Projektbeskrivelsen må maks. være på anslag. Antal anslag skal noteres i projektbeskrivelsen. CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maks. 2 sider og indeholde oplysninger om:

13 Side 13 - Personlige data: navn, adresse mv. - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen). - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør). - Eventuelle orlovsperioder (barsels-, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.). - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og skal opdeles i fagfællebedømte og ikke fagfællebedømte publikationer. Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering. 4. Gæsteprofessorordning Kulturministeriets Forskningsudvalg modtager nu også ansøgninger om tilknytning af en gæsteprofessor. En institution kan have gavn af at have en professor tilknyttet enten et konkret projekt eller institutionen som sådan. Der skal være tale om professorer i absolut international elite, og det er væsentligt, at gæsteforskerne i perioder er fysisk til stede på værtsinstitutionen og dermed direkte kan styrke og inspirere det faglige miljø. For eksempel kan vedkommende vejlede og korrespondere med ph.d.-studerende eller være med til at gøre en større ansøgning yderligere interessant ift. at rejse midler til forskning. Der kan søges om støtte til løn og til rejseudgifter. Professoren vil typisk have sin primære tilknytning til en forskningsinstitution, fx et universitet i udlandet. Vedkommende kan fx tilbydes at være til stede én eller to perioder om året på ansøgerinstitutionen, i alt en tilknytning på ca. 10 % af et årsværk. Ansøger Alle typer af institutioner, som Kulturministeriets Forskningsudvalg skal støtte, kan søge midler til gæsteprofessorordning. Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er faglig kontaktperson på værtinstitutionen. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt.

14 Side 14 Økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til gæsteprofessorordningen: - Der ydes maks. støtte til 2 år. - Der ydes maks. støtte til kr. i løn pr. år. - Der er mulighed for at søge maks kr. til rejser, herunder deltagelse i workshops og seminarer, pr. år. - Overhead/administrationsbidrag: Statsinstitutioner, der er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning (herunder danske universiteter og forskende institutioner under Kulturministeriet) skal tillægge et overhead/administrationsbidrag på 44 % af de samlede direkte udgifter. Statsanerkendte museer tillægger et overhead/administrationsbidrag på 20 % af de samlede direkte udgifter. Regionshospitaler tillægger et overhead/administrationsbidrag på 3,1 % af de samlede direkte udgifter. Ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse. - CV og publikationsliste for den givne professor. - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon. - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen Bekræftelse af budget. - Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen skal følge nedenstående anvisninger mht. indhold: - En motivering af gæsteprofessoratet, herunder en beskrivelse af formål og overordnede arbejdsopgaver. - En aktivitetsplan inkl. tidsplan, hvori der indgår en beskrivelse af de opgaver og aktiviteter, gæsteprofessoren vil deltage i forbindelse med gæsteprofessoratet

15 Side 15 o fx et mindre antal forelæsninger, foredrag (evt. med offentlig adgang eller adgang for alle institutionens medarbejdere). Projektbeskrivelsen må maks. være på anslag. Antal anslag skal noteres i projektbeskrivelsen. CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maks. 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse mv. - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør). - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og skal opdeles i fagfællebedømte og ikke fagfællebedømte publikationer. Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering. Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra? I nedenstående er kriterierne udformet som spørgsmål. Fra udvalgets side vil der altid være tale om en konkret helhedsvurdering, hvor forskellige kriterier kan være opfyldt i større eller mindre grad. Således vil heller ikke alle kriterier være relevante for alle ansøgninger, og på grund af konkurrencen mellem ansøgninger er det ikke givet, at en imødekommelse af kriterierne vil føre til en bevilling. De relevante spørgsmål er typisk: Videnskabelig kvalitet - Sandsynliggør projektbeskrivelsen, at: o Der i projektet er overensstemmelse mellem problemformulering, teori og metode, og er de tilstrækkeligt beskrevet? o Projektet indeholder et potentiale for videnskabeligt fremskridt og fornyelse og originalitet det være sig teoretisk og/eller metodisk?

16 Side 16 o Projektet indeholder potentiale for at generere ny viden om forskningsfeltet? o Projektet bidrager til internationalisering af dansk forskning? o Projektet har en klar og velformuleret problemstilling eller en klart formuleret målsætning? - Er der i projektbeskrivelsen hensigtsmæssige og konsistente hypoteser? - Er der i projektbeskrivelsen redegjort for eksisterende forsknings internationale state of- the-art og projektets potentielle bidrag? - Er projektbeskrivelsens redegørelse for synergien mellem delprojekter/forskergrupper tilstrækkelig? - Er der i projektbeskrivelsen redegjort for projektets eventuelle samfundsmæssige perspektiver? - Er der sammenhæng mellem størrelsen på det ansøgte beløb og det sandsynlige videnskabelige udbytte? Ansøgers kvalifikationer - Har ansøger de nødvendige kvalifikationer til projektets gennemførelse? o Især de videnskabelige, men også hvad angår projektstyring og forskningsledelse? - Har projektets øvrige deltagere tilstrækkelig forskningskompetence? - Er der medvirken eller samarbejde med relevante ledende forskningsgrupper i ind- og udland? - Er der medvirken fra virksomhedspartnere, hvor dette er relevant? Gennemførlighed - Er der allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet, herunder personale samt adgang til nødvendige faciliteter og udstyr? - Giver institutionen de fornødne faglige rammer for projektet? - Er der en god sammenhæng mellem, hvad de ansøgte midler skal finansiere, hvornår de skal anvendes, samt hvilke opgaver og hvilke personer midlerne skal finansiere? - Er der overensstemmelse mellem budgettet og forskningsaktiviteterne? - Indeholder projektbeskrivelsen klare/relevante milepæle og succeskriterier? - Er der en gennemtænkt/hensigtsmæssig arbejds-, tids- og formidlingsplan?

17 Side 17 - Er der en klar strategi for organisering og ledelse af projektet, herunder en redegørelse for arbejdsdelingen mellem de involverede forskere? - Er der en rimelig arbejdsdeling mellem stipendiater og seniorforskere? Hvordan og hvornår kan man søge? Ansøgningsfrist Der er i 2016 én ansøgningsfrist for alle ansøgere og til alle typer af virkemidler. Ansøgningsfristen er den 18. april kl Sådan ansøger du Ansøgningen foregår elektronisk via Kulturministeriets hjemmeside: På siden finder du en grå boks i øverste højre hjørne, hvor der står ansøg. Du skal være opmærksom på, at vælge den ansøgning, der svarer til din type institution 1. Kulturministeriets forskende institutioner, 2. De statsanerkendte museer eller 3. Forskningsafdelinger inden for idrætsområdet. På hjemmesiden finder du også de skemaer, du skal benytte i ansøgningen. Før du ansøger, bør du læse, hvilke krav der er til ansøgningsmateriale inden for den støttekategori, du søger. Se oven for i afsnittet Hvad kan der søges støtte til?. Ansøgningen kan udformes både på dansk og på engelsk. Udformes ansøgningen på engelsk, skal den populærvidenskabelige beskrivelse i ansøgningsskemaet dog være på dansk. Opslagsproceduren og tilhørende opslagsmateriale samt dette opslag er godkendt af Innovationsfonden i henhold til 5 i Lov om Innovationsfonden. Budgetvejledning Generelt om tilskud og budget Der er ét fælles budgetskema, som alle ansøgere skal benytte. Budgetskemaet finder du på Kulturministeriets hjemmeside:

18 Side 18 Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som er relevante og nødvendige for at gennemføre projektet. Hertil skal lægges overhead/administrationsbidrag. Alle ansøgninger skal indeholde et realistisk projektbudget, der dækker hele projektperioden. Det er en forudsætning for bevilling, at ansøgningsskemaets summerede budgetoplysninger er godkendt og bekræftet af den administrerende institution. Det gøres ved at udfylde skabelonen Bekræftelse af budget. Udfyldning af budgetskema Af budgetskemaet skal det fremgå, hvilke udgifter der ønskes dækket af Kulturministeriets Forskningsudvalg samt de omkostninger der dækkes fra anden side. Det skal være muligt at sammenholde det aflagte regnskab med budgettet post for post. Det er dit ansvar at sikre, at felterne indeholder de korrekte tal og er korrekt summerede. Budgettet skal udarbejdes i det faktiske prisniveau på ansøgningstidspunktet og tage højde for forventelige løn- og prisstigninger i projektperioden. Budgettet skal opdeles i følgende overordnede budgetposter: - VIP-løn o Ansøger/ph.d. o Andre videnskabelige medarbejdere - TAP-løn - Apparatur/materialer - Øvrige udgifter Budgettet skal være ledsaget af en konkret specificering af de enkelte budgetposter herunder deres relevans og periode for anvendelse. Ligeledes skal budget være ledsaget af en redegørelse for medfinansiering af projektet. VIP-løn I forbindelse med ansøgninger inden for alle støttekategorier kan der søges støtte til at aflønne videnskabelige medarbejdere, som deltager i det ansøgte projekt. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen og budgettet, hvem der søges tilskud til, og for hvilken periode. Unavngivne personer angives med NN. Opgørelsen gælder for en fuldtidsansat (f.eks. opgøres en person, der arbejder halvtid på projektet i 1 kalenderår, som 6 måneder). Inden for bevil-

19 Side 19 lingen skal institutionen dække alle lønudgifter og de lovpligtige og overenskomstmæssige udgifter, der er knyttet til ansættelsen. TAP-løn I forbindelse med ansøgninger inden for støttekategorien forskningsprojekt kan der søges midler til at aflønne ikkevidenskabelig medhjælp, herunder studentermedhjælp. Den pågældendes arbejdsopgave skal specificeres, og det skal angives, hvorfor den er nødvendig og relevant for projektets gennemførelse. Ansøger bedes angive det månedlige timetal og personalekategori for vedkommende. I henhold til statens bestemmelser må der ikke aflønnes medhjælp over det faglige niveau, der er nødvendigt for at gennemføre arbejdet. Apparatur (indkøb eller opbygning af) I forbindelse med ansøgninger inden for støttekategorien forskningsprojekt kan der søges tilskud til indkøb eller opbygning af apparatur eller andet udstyr, der er nødvendigt for at gennemføre det konkrete projekt. Det bevilgede apparatur tilfalder den administrerende institution som ejendom. Øvrige udgifter I forbindelse med ansøgninger inden for støttekategorien forskningsprojekt kan der søges tilskud til materialer, kemikalier, serviceydelser, vederlag til forsøgspersoner, konsulenthonorar, rejseaktivitet m.m. I forbindelse med ansøgninger inden for støttekategorien forskningsprojekt og gæsteprofessorordning kan der søges tilskud til rejse- og opholdsudgifter eksempelvis godtgørelse af transportudgifter, godtgørelse af udgifter til overnatning samt time- og dagpenge til godtgørelse af merudgifter til måltider og lignende. Maksimumstakster fremgår af Statens Cirkulære om Tjenesterejseaftalen og det tilhørende Cirkulære om Satsregulering samt Cirkulære om Bonusordninger. Aftalerne og taksterne kan du finde på Overhead/administrationsbidrag Statsinstitutioner, der er omfattet af reglerne om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed i Finansministeriets budgetvejledning (herunder danske universiteter og forskende institutio-

20 Side 20 ner under Kulturministeriet) skal tillægge et overhead/administrationsbidrag på 44 % af de samlede direkte udgifter. Statsanerkendte museer tillægger et overhead/administrationsbidrag på 20 % af de samlede direkte udgifter, mens Regionshospitaler tillægger et overhead/administrationsbidrag på 3,1 % af de samlede direkte udgifter. OBS! Vær opmærksom på, at ansøger selv skal indtaste den relevante overheadprocentsats i budgetskemaet og gange med det beløb der søges finansieret af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Hvornår får man svar? KFU foretager en forskningsfaglig vurdering af, om ansøgningerne er støtteværdige eller ikkestøtteværdige. Denne vurdering godkendes af Innovationsfonden. Herefter udarbejder KFU en indstilling til Kulturministeriet om uddeling af forskningspuljen. Der går 2-3 måneder fra ansøgningsfristen, til ansøgere får svar. Hvem udbetaler midlerne? Det er Slots- og Kulturstyrelsen der står for administrationen af forskningspuljen. Det er dermed SLKS, der sender tilsagn og afslag ud samt står for regnskabsførelse i forhold til de bevilligede midler. SLKS er således institutionernes daglige kontaktpart vedrørende projekter, der har fået støtte af forskningspuljen, og det er derfor også hertil, at status- og slutrapporter sendes. Hvis du har yderligere spørgsmål Kontakt fuldmægtig Annette Kornerup på eller tlf eller studentermedhjælper Anna Ravn Østergaard på eller tlf

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje 6. marts 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Hermed indkaldes ansøgninger

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ph.d.-stipendier uden for universiteterne. Det Frie Forskningsråd

Ph.d.-stipendier uden for universiteterne. Det Frie Forskningsråd Ph.d.-stipendier uden for universiteterne Det Frie Forskningsråd 1 Ph.d.-stipendier uden for universiteterne Det Frie Forskningsråd Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Ansøgningsfrist Ansøgninger Formål og prioriterede områder Vurderingskriterier

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Information om støttemuligheder og formkrav

Information om støttemuligheder og formkrav Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Information om støttemuligheder og formkrav for ansøgninger i 2016 Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 3525 7500 Telefax 3525 7701 www.cancer.dk

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Lønnede ph.d.-stipendiater. Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Lønnede ph.d.-stipendiater samt Cirkulære om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2000 1.3.10 INDHOLD Side Cirkulære

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen

Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Vejledning til ansøgere og projektholdere i Uddannelsespuljen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Når du vil ansøge Uddannelsespuljen... 4 2.1 Hvem kan ansøge og til hvad?... 4 2.2 Uddannelsespuljens

Læs mere

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9 INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 3 1.1 Væsentlige ændringer i 2011-2012 4 1.2 Ansøgningsfrister 5 1.3 Starttidspunkt for bevilling 5 1.4 Internationalisering 5 2. HVORDAN SKAL OPSLAGET

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN

ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN ANSØGNING OM TILSKUD EFTER LOV OM OFFERFONDEN Oplysningerne som angives i ansøgningsskemaet lægges til grund ved uddelingen af Offerfondens midler. Det er derfor vigtigt at præsentere projektet/aktiviteten

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

ViFABs forskningsbevillinger generelle bestemmelser og vejledning

ViFABs forskningsbevillinger generelle bestemmelser og vejledning ViFABs forskningsbevillinger generelle bestemmelser og vejledning 2011 INDHOLD 1. Opslag af forskningsmidler... 3 1.1 Opslag... 3 1.2 Prioriterede områder... 4 2. Generelle bestemmelser for ViFABs bevillinger...

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008

Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Sundhedsvidenskabelig Forskningsstrategi i Ringkjøbing Amt 2003-2008 Udkast 25.11.2003 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 2 FORSKNING. DEFINITION OG AFGRÆNSNING 3 3 3 NATIONALE MÅL 4 3.1 NATIONALE MÅL

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 2A Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65 1. Ansøgers CPR-nr./

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Målgruppe... 2. 4 Ansøgningspuljens forventede resultater... Vejledning til ansøgning om støtte fra Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde 15.13.28.30. (støtteform A Økonomisk støtte til organisationer og foreningers egne kursusaktiviteter) Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Formålet med Folkesundhed i Midten:

Formålet med Folkesundhed i Midten: Orienteringsmøde Formålet med Folkesundhed i Midten: Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14.

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14. september 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. ErhvervsPhD-forløb

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere