Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål til planen. Bestemmelser"

Transkript

1 Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik. Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 3. august Send gerne en mail til Eller et brev til Holbæk Kommune 0899 Kommuneservice att: Lone Blok Rasmussen Plan & Byg, Plan-teamet. Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra den til den Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til forslaget. Der afholdes offentligt møde om forslaget torsdag den Download PDF af Lokalplan 2.60 (2.7 MB) Formål og indhold Redegørelse Bestemmelser Bilag Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejder samt, hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er. Lokalplanområdet og lokalplanens inhold er kort beskrevet for at lette forståelsen af lokalplanens bestemmelser. Desuden er processen omkring borgerinddragelse beskrevet. I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning samt energi og forsyning, bæredygtighed og miljø. Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a. anvendelse udstykning veje, stier og parkering bebyggelsens placering, udformning og materialer beplantning Kortbilag 1 kortbilag 2 Kortbilag 3 Kortbilag 4 Kortbilag 5 Miljøvurdering Kommuneplantillæg

2 Baggrund Formål Planens område Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan Eksisterende lokalplaner Lokalcenter Byggelinjer Butikkers påvirkning af bymiljøet Diverse udpegninger Trafikforhold Energi og forsyning Energiforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Regn- og spildevand Affald og genbrug Telekommunikation Bæredygtighed Byggeri og planlægning Transport Ressourcer og miljø Natur Sundhed og trivsel Miljøvurdering Støj Jordforurening Fund og fortidsminder Miljøvurdering og VVM Servitutter Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Lokalplanens gennemførelse Hjemmel 1 Formål 2 Område og zonestatus 3 Område 4 Udstykninger 5 Bebyggelsens omfang og placering 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 7 Vej, sti og parkeringsforhold 8 Skiltning 9 Øvrige ubebyggede områder 10 Belysning 11 Tekniske anlæg 12 Miljø 13 Støj 14 Grundejerforening 15 Forudsætninger for ibrugtagen 16 Aflysning af servitutter 17 Lokalplanens retsvirkninger 18 Midlertidige retsvirkninger 19 Vedtagelsespåtegnelse / 15

3 Formål og indhold Baggrund Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er ejerens konkrete ønske om, at realisere kommuneplanens mulighed for, at udvikle området til erhvervsformål for særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik. Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanrammeområde 2.E02. Rammeområde 2.E02 er udpeget som erhvervsområde. Der kræves derfor vedtaget et kommuneplantillæg inden vedtagelsen af lokalplanen der inddrager en del af området til et nyt rammeområde 2.C07 lokalcenter. Formål Formålet med lokalplanen er at udlægge et areal på ca. 2 ha til en butik med særlig pladskrævende varer på ca m 2 og én dagligvarebutik på. ca m 2. Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen langs Omfartsvejen opføres med et sammenhængende udseende, at området sikres en hensigsmæssig udbygning, et grønt præg og der er en sammenhæng med Megacenter I. Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder A Dagligvarebutik på maksimalt m 2 B Butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Den maksimale butiksstørrelse er på m 2 for særlig pladskrævende varer C Fællesvej Planens område Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Holbæk by på hjørnet af Omfartsvejen og Søstrupvej, syd for Megacenter I. Det er i privat ejet og omfatter et areal på ca. 2 ha. Lokalplanområdet er mod nord afgrænset af Omfartsvejen og Megacenter I der indeholder både udvalgsvarebutikker og butikker til særlig pladskrævende varer. Mod øst afgrænses området af Søstrupvej, som ligeledes er udlagt til erhvervsområde med butikker til særlig pladskrævende varer området indeholder én mindre beboelsesejendom Søstrupvej 1B ved hjørnet af Områdartsvejen og Søstrupvej. Mod syd afgrænses området af det åbne land og den resterende del af rammeområdet. Mod vest afgrænses området af en beboelsesejendom med tilhørende rideanlæg. Lokalplanområdet har et forholdsvist regulært terræn, som falder svagt mod vest fra kote 34 i øst til kote 32 i vest. Området er uden bevoksning og anvendes i dag som landbrugsområde. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet som udlægges til erhvervsformål er beliggende ud mod Omfartsvejen med adgang dels fra Søstrupvej. Området er en del af et sammenhængende bælte af arealer udlagt til erhvervsformål langs Omfartsvejen i kommuneplanen. Lokalplanområdet overføres med lokalplanen til byzone. Områdets anvendelse Området er udlagt til erhvervsformål og kan anvendes til butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Særlig pladskrævende varer omhandler alene biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, stenog betonvarer samt møbler. Inden for lokalplanområdet kan der etableres én dagligvarebutik på m 2. 3 / 15

4 Områdets udformning Området er udformet ud fra et ønske om at skabe sammenhæng til Megacenter I, at bebyggelsen opføres med et sammenhængende udseende, at området sikres en hensigsmæssig udbygning og et grønt præg. For at fastholde en klar bebyggelsesstruktur er bebyggelsen placeres i tilknytning til den eksisterende byggelinje langs Omfartsvejen. Facaderne er vendt mod et internt parkeringsområde og der er sammenhæng i materiale valg for de 2 butikker. Bebyggelsen må opføres med 2½ etage i op til 11 meter s højde. Bebyggelsen kan opføres med saddeltag eller fladt tag. Farvesætningen inden for området skal være inden for skalaen jordfarve og disses blanding med sort og hvidt. En høj grad af synlighed til butikkerne er sikret ved store glaspartier ud mod Omfartsvejen og Søstrupvej. Det er intentionen at lokalplanområdet skal indeholde et beplantningsbælte der sammen med beplantningen længere mod vest skal være et karaktergivende og samlende motiv langs Omfartsvejen. Beplantningsbæltet skal bestå af grupper af træer som skal være af eksempel af Eg, Ahorn og røn herunder en lav busk beplantning bestående af buskroser, potentilla eller ribes. Langs Søstrupvej skal der ligeledes plantes enkelte trægrupper med en lav busk beplantning og adgangsarealet til området skal markeres med en beplantning der skal danne en form for grøn protal. Internt i området skal parkeringsarealet beplantes med træer langs den interne fodgængerzone og den interne fællesvej i princippet som vist på kortbilag 4. Områdets vejadgang sker vi Søstrupvej og der skal etableres et fodgængerovergang i Krydset Omfartsvejen og Søstrupvej. Der kan etableres grøfter til brug for afledning af regnvand langs Omfartsvejen. Borgerinddragelse Der er gennemført en idéfase fra den 30. april 2012 til den 13. april Der er indkommet 3 høringssvar i forbindelse med idéfasen. Forslaget fremlægges til offentlig høring fra den 8. juni.2012 til den 3. august Der vil blive afholdt offentligt møde den 28. juni Kommuneplan Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i kommuneplanen. Der udarbejdes derfor et kommuneplantillæg nr. 36 så området til dagligvarebutik udtages af rammeområde 2.E02 og i stedet overgår til nyt rammeområde 2.E07 lokalcenter. Eksisterende lokalplaner Der er ikke nogen gældende lokalplan for området. Lokalcenter En forudsætning for etablering af lokalcenter er at den eksisterende dagligvarebutik i Megacenter I nedlægges. En servitutbestemmelse skal forhindre, at der kan etableres en ny dagligvarebutik på ejendommen. Lokalcenteret vil skulle servicere det omkringliggende boligområde nordvest for Omfartsvejen og nordøst for Søstrupvej. Lokalplanområdet vil således forsat blive forsynet via én dagligvarebutik på m 2. 4 / 15

5 Byggelinjer Der er tinglyst byggelinjer langs Omfartsvejen - 20,0 meter fra vejmidten Butikkers påvirkning af bymiljøet Detailhandel Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for én dagligvarebutik på m 2. Lokalplanen bliver en del af et lokalcenter hvoraf dagligvarebutikken kan placeres. Ifølge planlovens 5 n kan der uden for bymidter og bydelscentre udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, en landsby, et sommerhusområde el.lign. Lokalcentret skal betjene hele boligområdet langs Søstrupvej og boligområdet nord og vest for Megacenter I og vil kun indeholde mulighed for denne ene dagligvarebutik. Den resterende ramme vil kunne anvendes til udvalgsvarebutikker med en max. butiksstørelse på m 2. Diverse udpegninger Særlige drikkevandsinteresser Området er registreret som område med drikkevandsinteresser. Umiddelbart syd sydvest (opstrøms) for området er der registreret område med særlige drikkevandsinteresser. Der er ingen indvindingsboringer på arealet eller nær det. Det vurderes, atanlægget under almindelige forhold ikke vil påvirke grundvandet eller true eksisterende boringer. Diger Lokalplanen grænser op til 2 diger mod syd der er beskyttede, hvoraf det ene er et sognedige. Lokalplanen vil ikke ændre digernes tilstand. Trafikforhold Der er foretaget en trafikvurdering som finder at det trafikregulerende kryds mellem Omfartsvejen og Søstrupvej som udgangspunkt kan klare den forventede trafikmængde. Ved yderligere udvidelse af Megacenter II skal der foretages en kapacitetsanalyse af krydset for at kunne vurdere krydsets kapacitet i forhold til den forventede forøgede trafikmængde ved denne yderligere udvidelse. Cykel- og gangsti Der skal etableres adgangsforhold for cyklende og gående. Dette kræver, at der etableres en cykel og gangsti ned langs Søstrupvej ud for Megacenter I og at der i krydset mellem Omfartsvejen og Søstrupvej etableres en fodgængerovergang med videre forbindelse ned langs Søstrupvej via cykel og gangsti. Busholdeplads Der skal etableres et buslomme på Søstrupvej ud for dagligvarebutikken. Energi og forsyning 5 / 15

6 Energiforsyning Området elforsynis af SEAS/NVE Varmeforsyning I lokalplanområdet er der mulighed for naturgasforsyning fra DONG Energy (www.dongenergy.dk). Ejendommene i lokalplanområdet er ikke pålagt tilslutningspligt*. Der foreligger principbeslutning fra Byrådet om, at alt nyt boligbyggeri skal opføres som lavenergibebyggelse**. Opvarmning forventes derfor at ske som individuel opvarmning. Der stilles ikke tilsvarende krav om lavenergibebyggelse i forbindelse med butiksbyggeri. I disse tilfælde forventes byggeriet tilsluttet naturgasnettet. Opvarmning må ikke ske ved etablering af oliefyr (supplerende opvarmning skal opfylde kravene for dispensation til fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning jf. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 31 af 29. januar 2008, 15 stk. 2.). Note*: Jf. planlovens 19 stk. 4 skal byrådet dispensere fra en lokalplans bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Note**: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. Vandforsyning Området forsynes med vand fra Holbæk Forsyning Langerødvandværk, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra ovennævnte vandværk. Regn- og spildevand Området skal separatkloakeret. Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Forsyning. Spildevandsanlægget skal etableres på privat foranledning, og det kræver Byrådets godkendelse. Det forventes, at det udførte kloakanlæg skal overtages af kommunen. Tilslutning og overtagelse skal betragtes som et hele i forbindelse med tilladelsen til udførelsen. Inden kloakanlægget udføres, skal der være truffet en aftale mellem Byrådet og den, der lader anlægget udføre, om den økonomiske afregning i forbindelse med kommunens overtagelse af anlægget. Herunder skal der træffes aftale om kloaktilslutningsbidrag og eventuel godtgørelse for anlæggets værdi. Det er Byrådet, der afgør, om det ønsker at overtage et privat fælles spildevandsanlæg. Holbæk Kommunes myndighedsopgaver på spildevandsområdet, f.eks. spildevandstilladelser, varetages af Teknik og Miljøafdelingen. Regnvand skal så vidt mulig nedsives på egen grund, hvis jordbundsforholdene og grundvandsspejlet tillader det. Nedsivningsanlægget skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulempe for terræn, installationer, bygninger og naboer. Der skal søges om nedsivningstilladelse hos Holbæk Kommunebygningsmyndigheden. Kommunens Spildevandsplan foreskriver, at minimum 30 % af grundenes areal skal være belagt med græs, grus eller anden overflade, som tillader nedsivning af regnvand, eller tilsvarende tiltag, som giver samme effekt. Der skal tages højde for hvor regnvandet kan strømme hen hvis kloakkerne ikke kan følge med længere. Regnvand 6 / 15

7 fra tagflader bør ledes til faskiner. Området er i spildevandsplanen udlagt til sepapartkloakering. Spildevand skal derfor tilsluttes offentlig kloak. Overfladevand fra parkeringspladser skal tilsluttes offentlig regnvandsledning. Tilladelse til kloaktilslutning skal søges hos Holbæk Kommune. Affald og genbrug Affald bortskaffes i henhold til "Regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald" samt "Erhvervsaffaldsregulativ" for Holbæk Kommune. Telekommunikation Ny bebyggelse kan tilsluttes kabelnet, fibernet eller lignende fælles signalanlæg hvis det forefindes. Bæredygtighed Byggeri og planlægning Der kan etableres solceller og solfangere på tagfladerne såfremt disse ikke er reflekterende. Transport Nord for lokalplanområdet er der et sammenhængende cykelstinet som fører til bl.a. skole, institutioner og bymidten. Lokalplanen skal tilknyttes dette cykelstinet. Ressourcer og miljø Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling I lokalplanen tilstræbes udformning af friarealer, som muliggør nedsivning af overfladevand. Ved ændring af belægninger, skal det så vidt muligt gøres permeable. Natur Der er ingen 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven indenfor området. Umiddelbart vest for området samt sydvest for området ligger mindre søer som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Disse biotoper skal beskyttes mod påvirkninger. 7 / 15

8 Sundhed og trivsel Dagligvarebutikken betjener lokalplanområdets daglige vareforsyning i cykel og gåafstand Miljøvurdering Støj Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder skal overholdes. Det skal dokumenteres at støjkravene kan overholdes. For erhvervsområder der grænser op til et boligområde, skal støjgrænserne for boligområdet overholdes i skel til boligområdet. OBS. Se evt. Miljøministeriets publikationer Støj fra Veje vejledning nr. 4, 2007, Ekstern støj fra virksomheder vejledning nr. 5, 1984, Støjkortlægning og støjhandlingsplaner vejledning nr. 4, 2006, samt vejledninger om flystøj (nr. 5/1994) og jernbanestøj (nr. 1/1997). Jordforurening Region Sjælland har ingen oplysninger om forurening på arealerne. Arealerne er ikke omfattet af Områdeklassificeringen. Fund og fortidsminder Der er registreret et fortidsminde inden for lokalplanområdet, der omfatter løsfundne flintgenstande. På arealerne nord, øst og syd for lokalplanområdet er der tidligere gjort arkæologiske fund. Syd for arealet er der fundet bosættelser fra ældre jernalder i forbindelse med motorvejsbyggeriet og nord for Omfartsvejen er der undersøgt bronzealderbosættelser. Øst for arealet findes en nu ikke længere synlig gravhøj. Disse fakta samt de topografiske forhold taler for, at der findes fortidsminder på arealet, som ved et byggeri skal udnersøges jævnfør museumslovens 27. Musset anser det derfor for vigtigt, at der foretages arkæologiske forundersøgelser inden et byggeri påbegyndes. Miljøvurdering og VVM Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget en vurdering af de miljømæssige påvirkninger en gennemførelse af planen må forventes at få, i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 936 af 24. september 2009). Loven opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering med det formål at fremme bæredygtig udvikling. Hvis en plan medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der, efter lovens bestemmelser, gennemføres en miljøvurdering. Kort beskrivelse af miljøscreeningens hovedoverskrifter. Bymiljø & landskab Befolkningens sundhed / sikkerhed 8 / 15

9 Natur Forurening Vand Trafik Kulturarv Ressourcer og affald Lokalplanen er omfattet af bilag 4 punkt 10 Infrastrukturprojekter b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Lokalplaner er derfor screenet for at vurderer om projektet vurderes få væsentlig indvirkning på lokalplanområdet eller omkringliggende områder eller bebyggelse. Det er i miljøscreeningen konstateret, at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet i lokalplanområdet eller på de omkringliggende områder eller beyggelser. Miljøscreeningen kan ses under Bilag. På baggrund af screeningen har Byrådet besluttet, at der ikke er behov for at udarbejde en egentlig miljørapport. Beslutningen bekendtgøres samtidig med fremlæggelsen af lokalplanforslaget. Hvis der efterfølgende ved grave og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet indstilles og fundet anmeldes til Region Sjælland, jf. jordforureningslovens 71. Ændret anvendelse af kortlagt forurenet jord kræver tilladelse efter jordforureningslovens 8. (Kommunen er selv myndighed) VVM Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres konkrete projekter, der kan medføre krav om en VVM screening og evt. efterfølgende VVM redegørelse i medfør af bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om Planlægning Det vurderes, at projektet i området kan være omfattet af to punkter på VVMbekendtgørelsens bilag: Bilag 1, pkt. 35: Detailhandelscentre, der på grund af størrelsen har regional betydning. Bilag 2, pkt. 11 Infrastrukturanlæg a) Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser. De kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan få væsentlige indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 2 og 3 i ovennævnte bekendtgørelse, er projektets karakteristika, projektets placering og den potentielle miljøpåvirkning. Disse forhold er vurderet i forbindelse med i miljøvurderingsscreeningen hvor det kunne konstateres at lokalplanforslaget ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet i lokalplanområdet eller på de omkringliggende områder eller bebyggelser. Samtidig er der tale om flytning af én eksisterende dagligvarebutik og én eksisterende butik til særlig pladskrævende varer. Rammen for dagligvarebutikken er på ca m 2 og rammen for butikken for særlig pladskrævende varer er på max m 2. Disse størrelser vurderes ikke at have regionalbetydning. Kommunen har derfor ikke ved planens udarbejdelse kendskab til konkrete projekter, der medfører krav om VVM vurdering. Servitutter Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang. Ejer og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kanbler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2i, 2c og 2f Langerød Holbæk Jorder Dokument lyst den nr om adgangsbegrænsning mv. Servitut om adgangsbegrænsning til Omfartsvejen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Vejdirektoratet. Dokument lyst den nr. 721 om forbud mod at drive tømmer eller maskinsnedkerværksted samt salg og udstilling af typehuse. Servitutten er uforenelig med lokalplanen og bør aflyses. Dokument lyst den nr. 533 om forsynings /afløbsledninger mv, ikke til hinder 9 / 15

10 for prioritering. Dokument lyst den nr om naturgas/anlæg mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Dokument lyst den nr om naturgas/anlæg mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Dokument lyst den nr om byggelinjer mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Dyrehold Omfartsvejen 59 Der er på nuværende tidspunkt ikke registreret heste på ejendommen Omfartsvjen 59. Dyrehold er registreret ophørt i juli 2011 og der er ikke anmeldt et nyt dyehold på denne ejendom. Ejendommens staldanlæg vil lige kunne overholde afstandskravet om 50 meter til byzone, ved den ønskede byudvidelse. Hvis hele området rammeområde 2.E02 udlægges til byzone vil det ikke være muligt at etablerer dyrehold på ejendommen Omfartsvejen 59. Så længe ejndommen noteres som landzone vil det være muligt at etablerer et mindre dyrehold på ejendommen. Søstrupvej 6 Ejendommen erregistreret med et ikke erhvervsmæssigt dyrehold bestående af 3 heste. Dyreholdet er ikke omfattet af minimumsfrekvensernstilsyn, så længe dyreholdet består af et ikke erhvervsmæssigt dyrehold (her under 5 heste). I 1994 blev der sidst foretaget et registrerende miljøtilsyn på ejendommen. ejendommens ladebygning, der muligvis benyttes til hesteholdet vil kunne overholde afstandskravet om 50 meter til den planlagte byzoneudvidelse. Udvidelsen af byzonen i forhold til Søstrupvej 6, vurderes ikke at give miljømæssige konsekvenser for ejendommen Søstrupvej 6. Ophævelse af landbrugspligt Er arealet udlagt til landbrugsformål og forudsættes landbrugspligten ophævet for at den i lokalplanen beskrevne anvendelse kan realiseres, kræver dette en tilladelse efter landbrugslovens 7. Lokalplanens gennemførelse Det forventes, at der vil kunne indgås en frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg jf. planlovens 21b. Der er aftalt udbygningsaftale om at finansiere og gennemføre anlægsarbejderne for cykelstien/gangsti ned langs matrikel nr. 2e Langerød, Holbæk Jorder, fodgængerovergangen over Omfartsvejen, cykelsti/gangsti direkte til p arealet ved Dagligvarebutikken, samt langs Søstrupvej til intern fællesvej, buslomme på Søstrupvej ud for dagligvarebutikken, samt en højresvingsbane fra Søstrupvej til intern fællesvej. Den endelige aftale forventes indgået i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for et erhvervsområde beliggende syd for Omfartsvejen Megacenter II, vestbyen Holbæk Hjemmel I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 10 / 15

11 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål er at området kan anvendes til erhvervsformål med butikker til særlig pladskrævende varer samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. at området udlægges til lokalcenter med én dagligvarebutik at fastlægge retningslinjer for placering og udformning af ny bebyggelse og at fastlægge principper for indretning af udendørsarealer 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag Lokalplanområdet omfatter matrikelnummer 2i Langerød, Holbæk Jorder og del af matrikelnummer 2f Langerød, Holbæk Jorder, samt alle matrikler der efter den 12. september 2012 udstykkes inden for området. 2.3 Zoneforhold 2.4 Området ligger i landzone. Med Byrådets offentliggørelse af den vedtagne lokalplan overføres det på kortbilag 1 viste område til byzone. 3 Område 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til erhvervsformål så som butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Særlig pladskrævende varer omhandler alene biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbler. Inden for lokalplanområdet kan der etableres én dagligvarebutik på m 2. Ovennævnte funktioner må etableres i miljøklasse 1 4. Detailhandel uden aktiviteter eller vareindlevering i tiden er miljøklasse 3, men kan ved vareindlevering om natten være miljøklasse 4. De øvrige anvendelser kan være miljøklasse 1 4 afhængig af bl.a. de trafikale forhold. Tankanlæg er sædvanligvis miljøklasse Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder A, B og C. 3.3 Delområde A må anvendes til én dagligvarebutik på maksimalt m Delområde B må anvendes til butikker til møbler og særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Den maksimale butiksstørrelse er på m 2 for særlig pladskrævende varer. Bruttoetagearealet beregnes efter reglerne i bygningsreglementet. 3.5 Delområde C må anvendes til fælles vej. 4 Udstykninger 4.1 Delområde A, B og C kan udstykkes i 3 områder efter principperne som vist på kortbilag 2 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsensprocenten for den ejendom må ikke overstige 55 procent. 5.2 Bebyggelsen må opføres i højst 2,5 etager i delområde A og B 5.3 Bebyggelsen må ikke overstige 11 meter målt fra terræn i delområde A og B 5.4 Bebyggelsen skal overholde byggelinjen på 20 meter fra vejmidten af Omfartsvejen. 5.5 Bebyggelsen må kun placeres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 2 6 Bebyggelsens ydre fremtræden Facade 11 / 15

12 6.1 Bebyggelse på den enkelte ejendom skal fremstå som en helhed med hensyn til udformning, materialevalg og farve m.v. Der lægges særlig vægt på, at bebyggelsen fremtræder præsentabelt og ordenligt mod Omfartsvejen og Søstrupvej. 6.2 Udvendige bygningssider skal udføres i materialer som beton, pudset tegl, granit, glas samt monterede facadebeklædninger som skærmtegl, eternitbeklædning, zink eller lignende. Andre materialer som fx. metalplader eller træbeklædning kan indgå i dele af bygningsfacaderne. Udvendige bygningssider må ikke fremstå som haller i plademateriale, stålplader mv. 6.3 Der skal etableres vinduer svarende til mindst 20 procent af facadearealet i facader mod Omfartsvejen og mod Søstrupvej. Disse vinduer må ikke blændes eller på anden vis tildækkes. 6.4 Synlig sokkelhøjde fra terræn må højst være 70 cm. Sokkelkote 32, Udvendige bygningssider skal fremtræde med et sammenhængende farvevalg for ejendommen under ét. 6.6 Udvendige bygningssider skal fremtræde i materialernes naturfarver, i hvidt eller sort, i farver inden for jordfarveskalaen eller disse farvers blanding med hvidt eller sort. Stærke signalfarver kan anvendes i begrænset omfang ved indgangspartierne. Tage 6.7 Tage må kun udføres med en taghældning mellem 0 og 15 grader eller mellem grader. 6.8 Til tagbeklædning må kun anvendes tagpap, zink, kobber, alumininium, stål eller beklædte trapezplader eller tegl 7 Vej, sti og parkeringsforhold Veje 7.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Søstrupvej som vist på kortbilag 2 og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag Vej a a skal udlægges som privat fællesvej og tilsluttes Søstrupvej som vist på kortbilag 2 og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag Vej a a udlægges med en bredde på 11 meter med en vejbanebredde på 3,25 meter og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag 5. Vejen skal udføres i asfalt. Stier og fodgængerzoner Fortov y y skal udlægges med en bredde på 1,75 meter og cykelstien z z skal udlægges i en bredde på 3,0 meter og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag 5. Cykelstien skal udføres i asfalt. Den interne gangsti x x skal udlægges i en bredde på 2,0 meter. Gangstien skal udføres med belægningssten i mørke grå farver og hæves i niveau og udføres i princippet som vist på skitsen for vej og stiprofilet jf. kortbilag 5.. Parkering 7.4 Inden for den enkelte ejendom skal der etableres det nødvendige antal parkeringspladser, dog mindst 1 p-plads pr. 25 m 2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker 1 p-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal for øvrige butikker og erhvervsformål, herunder kontor og serviceerhverv 1p-plads pr. 100 m 2 bruttoetageareal for engrosvirksomheder, lager, værksteder mv. 7.5 Parkeringspladser skal udlægges med en størrelse på mindst 2,5 x 5 meter. Parkeringsarealerne udlægges i belægningsten i 3 grå farver. 7.6 Herudover skal der etableres det nødvendige antal cykelparkeringspladser, svarende til 1 plads pr. 3 ansatte og 1 plads pr. 100 m 2 bruttoetageareal ekskl. lagerareal 7.7 Langs den interne gangsti skal der indrettes felter med bede med stedsegrønt bunddække og opstammede træer samt belysning. Der skal plantes træer som fx. røn, lind, ahorn og eg. Træer, der placeres inden for belagte arealer, skal sikres planteøer svarende til mindst m 2 jord pr træ. 8 Skiltning 8.1 Den enkelte virksomhed eller ejendom må kun reklamere med virksomhedens navn og logo. Produktreklamer og reklamer for andre firmaer kan ikke tillades. 8.2 Skilte må ikke være gennemlyste kun skrift og logo må fremtræde gennemlyste. 8.3 Billboards, bevægelige skilte, bannere og lignende må ikke anvendes. 8.4 Skiltning og markiser skal tilpasses bygnings størrelse og arkitektur sam følge opdelingen af vinduer, døre og porte så bygningens kendetegn ikke sløres. Facadeskilte 12 / 15

13 8.5 På bygningsfacade må kun skiltes med virksomhedens navn og logo. For delområde B kan det tillades at der opsættes ét skilt på facaden ud mod Omfartsvejen med åbningstider såfremt det opsættes med enkelte løse bogstaver direkte på facaden. Skiltet skal tilpasses og underordnes facadens størrelse. Vinduer, døre, bygningsdetaljer og lignende må ikke tildækkes af skilte. Der må ikke skiltes over tagryg/tagkant. Henvisningsskilte 8.6 Der må der opsættes højst 3 funktionsbestemte henvisningsskilte som vare ind og udkørselskilte pr. butik eller virksomhed. Sådanne skilte må have en skilteflade på max. 0.7 m 2 og skal tilpasses omgivelserne. Fritstående skilte skal placeres så overkanten er højst 1,2 meter over terræn. Fritstående skiltepyloner 8.7 Der kan opsættes én skiltepylon pr virksomhed ud mod Omfartsvejen i en max højde af 4 meter målt fra terræn og med en max. bredde på 1,5 meter. 8.8 I tilfælde af flere butikker på en ejendom, skal skiltning ske ved en fælles skiltepylon. 8.9 Der reserveres et areal til én fælles skiltepylon. Pylonen må opsættes når hele området i Megacenter II er udbygget og altså ikke kun for de 2 butikker som denne lokalplan muliggør. Skiltepylonen må opføres med en max. højde på 6 meter og med en max bredde på 1,5 meter. Arealet er vist på kortbilag 2 med skraveret signatur. 9 Øvrige ubebyggede områder Beplantning 9.1 Der skal etableres skærmende beplantning i en bredde af ca. 20 meter mod Omfartsvejen, som angivet på kortbilag 4. Beplantningsbæltet skal fremstå som en egnskarakteristisk beplantning med grupper af større træer hvor under der er en lav buskbeplantning. De større træer kan opstammes således at der på sigt kan sikres et kik ind på facaden under træets krone. Beplantningsbæltet skal udformes med en tæthedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsområdet og de nordvendte glaspartier. Beplantningsbæltet skal vedligeholdes gartnermæssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning 9.2 Der skal etableres skærmende beplantning i en bredde af ca. 10 meter mod Søstrupvej, som angivet på kortbilag 4. Beplantningsbæltet skal fremstå som en egnskarakteristisk beplantning med grupper af større træer hvor under der er en lav buskbeplantning. De større træer kan opstammes således at der på sigt kan sikres et kik ind på facaden under træets krone. Beplantningsbæltet skal udformes med en tæthedsgrad som giver lejlighedsvis mulighed for indsyn til erhvervsområdet og de østvendte glaspartier. Beplantningsbæltet skal vedligeholdes gartnermæssigt korrekt, herunder kan foretages tynding og udrensning 9.3 Der skal udlægges areal som grønne forarealer, der skal tilsåes og vedligeholdes som klippende græsarealer. 9.4 Beplantningen i beplantningsbæltet skal bestå af stedtypiske træer som fx eg, lind, røn og ahorn og buske som fjeldribs, buskroser, potentilla, ribes, snebær under trægrupperne. Der må i grønne forarealer ikke etableres parkering, belægning og faste anlæg med undtagelse af skiltning. 9.5 For delområde B gælder at hegn i skel kan etableres som et tråd hegn der enten dækkes i form af klatrende planter eller en lav hæk i puhr eller trægrupper. 9.6 Hække mod vej og stier skal plantes på egen grund 30 cm fra skel, således at beplantningen til enhverv tid kan holdes inde på egen grund. 9.7 Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 10 % af bruttoetagearealet på den enkelte grund. Opholdsarealet kan etableres på terræn eller i form af fx. tagterrasse. Udendørs opholdsareal kan etableres inden for byggefelternes afgræsning eller inden for område udlagt til parkering. Grønne forarealer mod Omfartsvejen og Søstrupvejen kan ikke medregnes. Oplag og udstilling 9.8 Udendørs oplag må kun ske i indhegnede og afskærmede varegårde og oplagspladser. 9.9 For delområde A skal afskærmning bestå af mure i samme materiale som bygningernes facader der er beplantet enten i form af klatrende planter eller en bøge puhr For delområde B skal afskærmningen bestå af et trådhegn der er beplantet enten i form af klatrende planter eller en bøge puhr Varegårde, vareind og udlevering, udendørs oplag og lignende må kun placeres inden for byggefelter til bebyggelse eller til varegårde som vist på kortbilag Containere skal opstilles inden for varegårde eller på særligt indrettede områder og skal afskærmes mod omgivelserne med fast mur, beplantning eller lignende Ubebyggede arealer skal holdes ryddelige og må ikke benyttes til nogen form for oplag og parkering, udover hvad der normalt hører til i et boligområde. Eksempelvis må henstilling og parkering af køretøjer over kg opstilling af fritidsbåde, uinregistrerede køretøjer, campingvogne og lignende ikke finde sted inden for lokalplanområdet Hvis der etableres detailhandel med ovennævnte i området, må der parkers uinregistrerede biler og campingvogne mv. under forudsætning af, at der har karakter af udstilling. 10 Belysning 10.1 Belysning af interne veje må kun etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 6 meter Belysning af parkeringspladser og stier skal etableres ved opstilling af parkarmatur med en lyspunkthøjde på max. 4 meter. 11 Tekniske anlæg 13 / 15

14 11.1 Tekniske anlæg og installationer, herunder el og gasskabe samt ventilation skal være indesluttet i bygningerne eller være en del af bygningernes arkitektur. Transformerstationer skal indpasses i området under hensyntagen til at de bliver så lidt synlige som muligt og placeres under hensyntagen til nabobebyggele Ledninger skal føres i jorden. 12 Miljø 12.1 Der kan i området etableres funktioner i miljøklasse 1 4 jf Støj 13.1 Krav til virksomhedernes støjemission reguleres efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser Ny bebyggelse skal udformes, så Miljøstyrelsens til enhverv tid gældende vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj kan overholdes Ny bebyggelse skal udformes, så byggelovens krav om maksimal tilladte indendørs støjniveau kan overholdes. 14 Grundejerforening 14.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal oprettes senest når halvdelen af ejendommene er taget i brug Grundejerforeningen skal stå for drift og vedligeholdelse af private fælles veje, stier og friarealer herunder også beplantning. Grundejerforeningen skal desuden sørge for drift og vedligeholdelse af belysningsanlæg Det påhviler grundejerforeningen selv at udarbejde foreningens vedtægter, og ændringer i disse som skal godkendes af byrådet Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de fælles friarealer Grundejerforeningen har ret til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved at optage lån at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelse og administration af foreningens opgaver. 15 Forudsætninger for ibrugtagen Betingelser for ibrugtagning 15.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før Bebyggelsen på den enkelte ejendom er tilsluttet kollektiv forsyning Veje, stier og parkeringsarealer er etableret på den enkelte ejendom jf. 7 og kortbilag 2 Hegn, beplantning og opholdsarealer på den enkelte ejendom er anlagt og beplantet jf. 9. Alternativt kan der stilles garanti som sikkerhed for færdiggørelse af ovennævnte. 16 Aflysning af servitutter 16.1 Følgende servitutter skal aflyses Dok. om forbud mod at drive tømmer eller maskinsnedkerværksted samt salg og udstilling af typehuse. 17 Lokalplanens retsvirkninger 17.1 Efter Holbæk Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanen udlægger et område til off entlige formål. Det betyder, at ejeren efter planlovens 48 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. (kun når lokalplanen udlægger arealer til offentlige formål) 18 Midlertidige retsvirkninger 14 / 15

15 18.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må området, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsættes som hidtil Når fristen for fremlæggelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til, at ejendommen ændres eller bebygges i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højst indtil et år efter offentliggørelsen. 19 Vedtagelsespåtegnelse Lokalplan 2.60 Megacenter Ii, vestbyen Holbæk er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den xx.xx.xxxx. 15 / 15

16 Bilag 1 Matrikelkort Holbæk Mega Center II Lokalplan afgrænsning Lokalplan afg. Kommuneplan 2.EO2 Signatur Lokalplan afgrænsning

17 Kundetoilet PYLON Skydedør Kopi Reng. 121 Gang 125 Dekoration Arkiv D-Omkl m² folkerum ialt 123 Omfartsvejen H-Omkl. Sprinklertank - 20,0 meter byggelinje. - Parcel / Skel. - Byggefelt, bygninger. - Byggefelt, fælles pylon. - Pylon - Cykelsti - Blomstersalg, overdækning. - Kundevogne a - Intern fællesvej a - Intern sti - Fortorv y y Z Z X X Signatur: PARCEL - FÆLLESVEJ: 1770 m² m højt galv. trådhegn - stålsøjler pr. 2,5 m 1700 m² heraf 320 m² overdækket DELOMRÅDE B - SILVAN PARCEL: m² PORT Kasserum 1 Teknik- FJV 132 Skydedør PORT Skydedør Skydedør 20 fods container SKYDEPORT m² Drive in uopvarmet Skydedør PORT SKYDEPORT 110 Savrum BYGGEMARKED container 10 fods Udvendig varegård 348 m² 108 Byggemarked 2754 m² incl. sprinklerrum, savrum og vindfang ÅBNING 4769 Overdækket 107 varegård 223 m² PORT PORT 109 Lagerkontor 106 Lager 409 m² Gitter incl. vareudlev. og lagerkontor PORT 120 Sprinklerrum Vareudlever. 105 X m² X Glasaluparti Skydedør Vindfang 113 a Skydedør 7 Kasserum 2 Bilag 2 - Beliggenhedsplan PYLON Z Z a SVINGBANE Rampe Søstrupvej DAGLIGVAREBUTIK DELOMRÅDE A - NETTO PARCEL: 5035 m² Fortorv Cykelsti BUS STOP Sti Cykel y Sti y X Skel Sti X PYLON Cykel

18 Silvan - Holbæk Mega Center II Bilag 3 - Illustration Silvan mod Omfartsvejen Principskitser - eksteriør design ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS Silvan facade mod Omfartsvejen Fritlagt beton m. profil - Granit Facadehøjde ca. 6,5 m.

19 Silvan - Holbæk Mega Center II Bilag 3 - Illustration Silvan mod parkeringsareal Principskitser - eksteriør design Indkørsel Drive in ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS Drive in Drive in Åben trægård Silvan facade mod parkeringsareal

20 Illustration - Holbæk Mega Center II mod Omfartsvejen Bilag 3 - Illustrationsplan 1 ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS ssssssss sssss ssssss SSSSSSS SSSS SSSSS Cykel- gangstil Pylon Pylon 10 m. 20 m.

21 Bilag 4 - Beplantning Holbæk Mega Center II Veje, stier og beplantning Græs, mini turf type Hæk Fritstående opstammede træer Beplantningsbælte med grupper af 3-7 s større træer, hvor under der er en lav.. buskbeplantning Asfalt SF/Coloc belægningssten Udlagt i 3 grå nuancer til markering

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk

Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplan nr. 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen oktober 2012 2 / 21 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken

Løkken-Vrå Kommune. Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Løkken-Vrå Kommune Forslag til lokalplan nr. 4.3.11.1 for et nyt bydelscenter ved Industrivej i Løkken Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 har man i Danmark arbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG

LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG LOKALPLAN NR. Butiksområde ved Rengevej FORSLAG Offentligt fremlagt i perioden xxx Stevns Kommune Lokalplan XXX Butiksområde ved Rengevej. Loklaplan XXX omhandler etablering af et planmæssigt grundlag

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding

0BLokalplan nr. 310. 1BFor et boligområde ved Kirkegade. 2Bi Rødding 0BLokalplan nr. 310 1BFor et boligområde ved Kirkegade 2Bi Rødding Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé. Maj 2013

FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé. Maj 2013 FORSLAG Lokalplan 12.42 Hedely Tandklinik på Dønnergårds Allé Maj 2013 1 Sagsnr. 2012-25111 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune Eventuelle indsigelser skal senest

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere