RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18"

Transkript

1 RØDOVRE TRÆK AF KOMMUNENS BYPLANHISTORIE. Dansk B yplanlaboratorium B yplanhistoriske noter 18

2 F O R O R D Det er godt, at Niels Fosdal - gennem næsten 40 år ansat og virksom 1 Rødovre, en af Københavnsegnens store kommuner - har sagt Ja t i l Kirsten Andersens opfordring t i l ham om at "nedskrive lid t erindringer". Derved har "gamle folk fra byp1anverdenen" mulighed for at opfriske spændende hxndelser fra e fte rkrigstidens kommunale byp 1an 1xgn 1ng 1 en hurtigt voksende kommune, og andre kan få anledning t i l at sxtte sig 1nd 1 den oftest komplicerede sammenhxng mellem polit ik, offentlighed og nøgternt arbejde 1 en teknisk forvaltning, som Fosdal så levende beskriver. *Byp1an1xgn1ng er foranderlig og forunderlig", siger Fosdal, der som stadsingeniør - senest teknisk direktør - fra 1947 t i l 1985 har vxret med t i l det hele i Rødovres udvikling fra sognekommune t i l fuldt udbygget, velfungerende forstad. Hans letlxste, friske frem stilling af begivenhederne i Rødovre kan få det t i l at se ud, som om det hele har vxret en leg, men dér - som alle andre stederer gode resultater kun opnået ved Ihxrdlg og vedholdende indsats med dagligt, stxdigt arbejde og tålmodighed t i l at afvente de rette tidspunkter for gode idéers realisering. Fosdals personligt prægede beskrivelse af, hvordan Rødovre med de mange parcelhushaver og de store gartnerier har kunnet bevares og udvikles som en virkelig "grøn" kommune, vidner om, at hvis der skal sikres en tilfre d sstille n d e udvikling, vil der a ltid være brug for folk, der som Fosdal fastholder idéerne, og for et intimt samarbejde mellem forvaltning og politisk ledelse. Rødovre - træk af en kommunes byplanhistorie udgives som hæfte nr. 18 i skriftserien "Byplanhistoriske noter". 2 Edmund Hansen Byplanhistorisk udvalgs formand

3 Indledning Dansk byplanlaboratorium har bedt mig fortæ lle om min kommunale tjeneste i almindelighed og byplanlæggertjenesten i særdeleshed. Som det fremgår af cpr. nr. er jeg født i 1915, jeg blev student fra Frederiksberg Gymnasium 1934 og cand.- polyt Fra 40 t i l 47 var jeg ansat i Københavns Kommune, byplanafdelingen under stadsingeniørens direktorat, og fra var jeg i Rødovre Kommune, de første 7 år som afdelingsingeniør og fra 1954 som stadsingeniør. I 1980 blev stadsarkitektembedet nedlagt, forvaltningen blev lagt t i l mit embede, og min s tillin g s b e tegnelse blev ændret t i l direktør for Teknisk Forvaltning. De områder, der blev o v e rfly tte t fra det tid lig e re stadsarkitektembede var: opførelse og vedligeholdelse af kommunale bygninger, bygningsinspektorat og c iv ilfo rs v a r, de øvrige tekniske områder herunder byplanlægningen lå i stadsingeniørembedet. Niels Fosdal cpr Jeg v il fortæ lle om tingene i tilfæ ld ig rækkefølge, og v il begynde med det, som vel nok kan kaldes kronen på værket, nemlig Rødovre Centrum, men der er jo også foregået andet, og jeg vil også gerne senere fortæ lle om sorger og glæder, når man skal overbevise en kommunalbestyrelse om, at der skal reserveres arealer t i l grønne områder i en kommune, der forekommer politikerne at være velforsynet med grønt, når man ser på de mange gartnerier og de mange parcelhushaver. Der skal også fortælles om vanskeligheden ved at fastholde begrebet cykelstier, når cyke lta lle t falder oq b ilta lle t stiqer. Selvom det stort

4 set lykkedes at få de grønne områder, og bevare cykelstierne, er det måske netop af interesse at høre om vanskelighederne. Rødovre Centrum Først v il jeg altså fortæ lle om Rødovre Centrum. Det begyndte med trafikvanskeligheder på Roskildevej, som på det tidspunkt var ved at udvikle sig t i l en strøggade med mange butikker, samtidig med at gennemfartstrafikken voksede. Man ved jo, at en sammenblanding af detailhandel og gennemfartstrafik medfører to ting, dels mange tra fikulykker med kvæstede og dræbte, og desuden L il r, v Tt MT fp 1 ; wr Ir J H Roskildevej 1960 at trafikken vinder, og butikkerne kan så vælge at forlade stedet i tide e lle r lide en langsom kvælningsdød. Det er im idlertid svært at overbevise de handlende om, at sådan v il det gå, og man møder nogle argumenter som f.e ks., at der er en hel del handel fra gennemfartstrafikken, og at der bare skal anlægges nogle parkeringspladser e lle r gives nogle parkeringstilladelser på kørebanen, så skal det nok gå. Vi analyserede de parkerede vogne på Roskildevej. Dengang kunne man jo på nummeret se, hvor de hørte hjemme, og vi konstaterede, at der ikke var nogen, der t i l hørte kunder som stoppede op på vejen gennem Rødovre. Derimod tilh ø rte vognene næsten alle sammen butiksindehaverne og deres medarbejdere. 4 Der skete så det, at både Brugsen og en privat købmand samtidig søgte om tilla d e lse t i l at bygge supermarkeder ved Roskildevej. Det var taktisk en meget udmærket situation, for så kunne kommunalbestyrelsen i fuld enighed træffe en saglig afgørelse og sige nej t i l begge supermarkederne, uden at det blev en p o litisk belastning for nogen. Brugsens forhandler havde været i Teknisk Forvaltning oq fået at vide, at vi v ille in d s tille

5 et afslag, men i t i l l i d t i l, at Brugsens politiske forbindelser var fortræ ffelige, købte han a llig e vel den nedlagte biograf Rio Bio for at ombygge den t i l supermarked. Til hans store forbavselse fik han også fra p o litisk hold det afslag, han skulle have. R Ø D O V R E K O M M U N E Analyse af detailhandelen Forslag t i l centerplan ; ;n i i t 'i : for T. K : I' 5 i O. O A : ; k : c! s:! a - fi i hi g j i j o i 93. X <3 5 S H a A V 3 X. Tir. By Livet skal jo ikke alene bestå af forbud, og vi besluttede derfor, og fik godkendt i kommunalbestyrelsen, at gennemføre en analyse af butikshandlen i Rødovre med henblik på, at udarbejde en butiksplan. Til formålet engagerede vi John Allpass, som dengang var leder af in s titu tte t for centerplanlægning, og han og hans folk fandt ud af, at Rødovreborgere købte en væsentlig del af deres dagligvarer i kommunen, hvorimod de købte næsten alle udvalgsvarer uden for kommunen, og selvom virksomheder ikke giver det store beløb 5

6 direkte i kommunekassen, som folk normalt tro r, så er der jo andre fordele ved at have virksomheder i kommunen. Med henblik på lettere indkøb for beboerne og arbejdspladser for beboerne, Trafikproblem er på Roskildevej v ille vi gerne hente denne handel hjem t i l Rødovre. Der blev så udarbejdet en butiksplan, som foreslog et Center ved Rådhuset og en række mindre centre rundt omkring, ved Fortvej, på Islevbrovej, ved Rødovre Station og ved Damhustorvet, desuden blev det t illa d t at lave enkelte forsyningsbutikker i boligområderne, hvor der måtte være behov for det, kiosker og ismejerier, som dengang fandtes i stort ta l, og endelig v ille vi holde tra fikvejene f r i, det var foruden Roskildevej, Rødovrevej, Tårnvej, Jyllingevej og Slotsherrensvej. A. Kriudsens G artneri 196G Gartner Knudsen, der ejede arealerne syd for Rødovre Parkvej overfor Rådhuset, havde i mange år haft et tilsagn om, at han måtte bygge tre etages boliger på det areal, når han en dag ikke længere v ille bruge det t i l frilandsgartneri

7 og han stille d e for så vidt på et uheldigt tid s punkt på Rådhuset og erklærede, at nu var tiden kommet, hvor det ikke længere kunne lønne sig at drive det areal som frilandsgartneri. Det tidspunkt var in d truffet meget tid lig e re for alle andre gartnere i kommunen, men Knudsen havde altså med stor dygtighed kunnet drive s it gartneri in d til nu med lønsomhed. Jeg måtte fortæ lle ham, at vi var i gang med nogle overvejelser, som nok v ille resultere i, at der skulle ligge nogle butikker på det areal e lle r på en del af det og hans naturlige spørgsmål var, hvor stor en del. Det kunne jeg ikke svare på, for det var jo det, vi var ved at finde ud af, men hans reaktion var i øvrigt meget klar, at han v ille ikke have med de butikker at gøre, men han v ille lave en handel med os, vi kunne få det areal, vi havde brug for t i l butikker, og så v ille han bygge sine huse på resten af arealet, men altså uden at reducere etagemeterantallet i det byggeri han havde fået tilsagn om. Jeg kunne som sagt ikke fortæ lle ham, hvor meget vi skulle bruge, og vi kunne altså heller ikke give tilsagn om, at resten måtte bebygges, som han foreslog, men han gik så i gang med endnu et år med frilandsgartneri og kom så af og t i l op på kontoret og spurgte hvordan det gik. En dag stille d e han på mit skrivebord en flaske sherry og to glas, skænkede og foreslog, at vi skålede, jeg spurgte naturligvis, hvad vi skålede på, og så sagde han med et stort smil; i dag er det et år siden jeg spurgte, hvad jeg måtte bygge på min grund, og jeg synes vi skal skåle på, at jeg snart får et svar. Det skålede vi så på og kort efter fik han det svar, som gik ud på at hele hans grund skulle bruges t i l butikscenter, og der blev ikke noget tilovers t i l boliger. Knudsen havde a llie re t sig med forskellige økonomiske og tekniske sagkyndige og de frarådede ham i stærke vendinger at gå på den vildmand, og anbefalede ham at sælge jorden t i l kommunen, men på det tidspunkt var Knudsen vundet for sagen, og han tog konsekvensen, fyrede sine rådgivere og sagde: så v il jeg selv bygge;det. Den sidste tilfø je ls e var jo en stor lykke for kommunen. Knudsen havde som gartnernes førstemand forestået byggeriet af det nye Grønttorv, og gik måske populært sagt nu og kedede sig, og det t i l t a l t e ham at gå i kast med en så stor og krævende opgave som det her, og det gjorde han så. Knudsen havde nogle år forinden været i Amerika oq havde der set noqle store butikscentre, og var altså klar over at sådanne nogle fandtes i virkeligheden og det har sandsynligvis været med t i l at overbevise ham om rigtigheden i vore tanker. 7

8 Da Knudsen nu var blevet overbevist om ideens rigtighed, foreslog vi ham at nedsætte et planlægningsudvalg. Kommunen bad daværende afdelingsarkitekt hos Boligministeriets kommitterede i byplansager, Hugo Marcussen om at være formand for udvalget og i løbet af tra f vi så de fornødne aftaler om Centrets udformning. Et stormagasin, tre supermarkeder og en række specialbutikker, helst to fra hver branche. P ia n o v e r Rødovre Centrum Planen fik, som den fortjente, en meget positiv behandling hos "den kommitterede", men Boligministeriets materialebevillingskontor sagde nej t i 1 stormagasinet. Så søgte Bertel Knudsen (kommunaldirektør) og jeg audiens hos kontorchef Terkelsen, og det lykkedes os at overbevise ham om, at det v ille være en katastrofe, om Centret skulle starte som en torso og senere have en byggeplads liggende midt i Centret og vi fik så materialebevilling t i 1 det hele. I det daglige samarbejde med Allpass var fo r valtningen repræsenteret af daværende afdelingsingeniør N.K. Jepsen (min senere efterfølger som forvaltningschef). Det fortræ ffelige arbejde Allpass og Jepsen præsterede ved Rødovre Centrums tilb liv e ls e blev indledningen t i l et mangeårigt, meget værdifuldt samarbejde t i l gavn for Rødovre. Rødovres stærke borgmester, Gustav Jensen styrede med fast hånd sagen gennem Kommunalbestyrelsen trods nogen "murren" i krogene, både i højre og venstre side af byrådssalen.

9 Da "det første spadestik" skulle tages havde gartner Knudsen delt opgaven ud på tre personer. Borgmester Gustav Jensen tog det første, bankbestyrer E igil Ramsboll fra Handelsbanken det andet og min ringhed det tredie. Jeg husker ty deligt den betagende følelse af, at "nu kører toget". Påbegyndelse a f Rødovre Centrum Opførelse a f Rødovre Centrum Den første april 1966 blev Rødovre Centrum så indviet af Handelsministeren ved en højtidelighed om formiddagen. Om aftenen åbnedes restaurant "Orchidéen", der blev drevet af hote1direktør Oscar Pedersen. Aftenfesten skulle være en københa vnerbeg i ven-hed med n o ta b ilite te r fra hele hovedstadsområdet. Otto Leisner var konferencier og der var lodtrækning om gaver fra centrets butikker. Min kone vandt en frakke. 9

10 @ RØDOVRE C ENTRUM 5 Minuten von hier finden Sie Nordeuropas grosstes Zentrum mit Supermårkten-insgesamt m2 unter Dach. Siehe die Riickseite der Karte. Bus Nr. 41, dar am Zoo halt, fåhrt direkt zum Rødovre Centrum. 5 minutes from here you will find Northern EuroDe's largest covered shopping centre m-, See the back of ie card. Bus No. 41. which stops at the Zoo, drives direct to Rødovre Centrum. A cinq minuttes d ici vous trouverez le plus grand centre d achat couvert du Nord de l'europe, m2. Voyez le dos de la carte. Autobus no. 41 qui s'arréte au Zoo va directement au Rødovre Centrum. 5 minutter herfra finder De Nordeuropas største overdækkede butikscenter m2 under tag. Se kortets bagside. Bus nr. 41. der holder ved Zoo, kører direkte til Rødovre Centrum. Stueetagen P for Rødovre Bilen (==s Busholdeplads Den lokale handelsstandsforening var, jeg har nær sagt naturligvis, modstander af projektet fra første færd, og endnu mere end 20 år efter åbningen af centret har vi to foreninger, den gamle for hele kommunen og så Centerforen i ngen. Centret har selvfølgelig påført de forretninger, der var her i forvejen en vis konkurrence, men som en af de lid t mere velinformerede lokale forretningsfolk sagde, centret lærer jo folk at man kan købe ind i Rødovre, og det må alle da være glade for. Mit skøn er, at Centret har medfø rt, at de gode forretninger der var i Rødovre

11 at holde åben længe, når Centret f.eks. har åben fredag aften t i l kl og ligger der med sine parkeringspladser og fu ld t oplyst og fuld af a k tiv ite t, kan det jo nok undre, at butikker der ligger inden for synsvidde af Centret f o r t sætter med at lukke kl og ikke alene lukker, men t illig e slukker a lt lys, så det hele område ligger mørkt hen. Rødovre Centrum. Julen 1970 Der har i årenes løb stadigvæk været drøftelser imellem Centret og Kommunen, i starten var Centret alene på Vestegnen, og der kom kunder kørende i busser fra Frederikssund og Svenskere fra Havnegade og det gik strygende, og det medførte ikke overraskende ønske hos Knudsen om at udbygge Centret, så det kunne blive hovedcentret på Vestegnen. Det blev så kommunens opgave som byplanmyndighed at fastholde Centret som det, det skulle være, og forklare Knudsen, at Rødovre Centrum også skulle kunne overleve, når der kom andre centre i nabokommunerne og at Vestegnens storcenter var planlagt t i l at ligge i Høje Taastrup. Diskussionen om centerudvi de 1se fortsætter, selvom der nu er gået 23 år og nabocentrene har gjort sig gældende. I byplanlægning er der a ltid noget at tage s tillin g t i l. Byplanlægning er foranderlig og forunderi i g. ^ U VI V /

12 Grønne områder Da jeg kom t i l Rødovre i 1947, var kommunen natu rlig v is meget grøn. Der lå nogle få 3-etages huse ved Damhustorvet og ved Roskildevej i øvrigt, men kommunen var især præget af de mange parcelhushaver og de mange gartnerier, og så var der for øvrigt endnu en del landbrug. Desuden var vi så heldige på flere måder at have naturlige "grønne" grænser f.eks. mod øst t i l København havde vi Engdraget syd for Roskildevej og nord for Roskildevej Damhussøen og Damhusengen og så videre Harrestrupå med dens grønne sider, så helt fra Vestbanen t i l Islevhusvej havde vi en naturlig og grøn grænse, hvor de grønne områder ovenikøbet for størstedelens vedkommende lå i Københavns kommune. Derudover havde vi Vestvolden, som ganske vist var lukket m ilitæ rt områd'e, men vi kunne se frem t i l at Vestvolden, som de fleste andre militære områder før e lle r senere v ille blive frig iv e t t i l parkformål. Jeg mente, at vi i tide måtte sikre os, at Rødovre Kommune, når den engang var fu ld t udbygget, også havde nogle grønne områder udover dem Vorherre havde givet os, og det første jeg foretog mig var, at jeg tog en grøn blyant og malede en streg fra Damhussøen t i l Vestvolden, der hvor nu Rødovre Parkvej ligger. Syd for Rødovregård lå mellem Rødovre Kirke og Damhusengen et l i l l e landbrugsareal, som tilh ø rte Rødovregård, og jeg indstillede t i l sognerådet, at vi købte det, og for at støtte mig t i l mere betydningsfulde personer, henviste jeg t i l "den grønne betænkning" om Københanvsegnens grønne områder, der netop havde en bemærkning om, at

13 man i Rødovre kunne trænge t i l en forbindelse mellem vestvolden og Damhussøområdet hernede mod syd, hvor afstanden mellem dem var blevet noget lang. Der var adskillige i Rødovre, også i sognerådet, som anså det for fuldstændig forrykt at give penge ud t i l grønne områder i en kommune, hvor alt var grønt i forvejen, og som derfor stemte imod både legepladser og grønne anlæg, og da indstillingen om Rødovregårds jord var t i l behandling, erklærede talsmanden for oppositionen, at han ikke kunne begribe, hvad man skulle med gårdejer Sørensens sure engstykke, bare fordi en e lle r anden professor havde peget på det. Han sigtede hermed t i l min henvisning t i l den grønne betænkning, idet Steen Eiler Rasmussen jo var medlem af det pågældende udvalg. Sognerådet vedtog heldigvis at købe stykket alligevel og det indgår nu i det område, hvor vi har pensionistboligerne Doktorhaven, plejehjemmet Engskrænten, menighedshuset og medborgerhuset Rødovregård liggende i grønne omgivelser. 13

14 Rødovregård I den anden ende af denne strækning lå der en tid lig e re, nu vildtvoksende planteskole og i den et bondehus der hed Espehus. Der var en l i l l e virksomhed i Espehus, men det var i øvrigt meget vanskeligt at komme derud, man skulle igennem et større kolonihaveområde og følte sig så langt uden for lov og ret, når man nåede frem t i l den forvoksede planteskole. Ejeren kom og tilbød kommunen området, og jeg skrev en hjertegribende in d s tillin g t i l sognerådet, som im idlertid ikke kunne se, at der var nogen som helst mening i at købe et så afsides liggende areal, og inds tillin g e n blev derfor ikke ti 1trådt. Et par år 14 Espelunden efter tilbød ejeren på ny kommunen arealet, imellemtiden var Carlsro blevet bygget med s it højhus og sine 600 rækkehuse, hvor der nu boede ca mennesker. Rødovre Parkvej var anlagt langs sydsiden af Carlsro, og nu var det kla rt for enhver, at det ikke var nogen særligt afsides beliggenhed, området havde, og så vedtog man at købe det. I dag udgør det altså anlægget Espelunden, der er en restaurant i det tid lig e re bondehus, og det endte således lykkeligt trods afslaget i første omgang.

15 Imellem kommunegrænsen og Vestvolden lå der et stort landbrugsareal med en side langs Vestvolden, en side langs Roskildevej og en side langs kommunegrænsen t i l Rødovre, det tilh ø rte for største delen Københavns Kommune, og i syd var der et område der tilh ø rte Frederiksberg Kommune, som i sin tid havde erhvervet et areal herude med henblik på anlæg af en kirkegård. Arealet henhørte t i l Glostrup Kommune, som jo ikke havde nogen større interesse i det, fordi det lå fuldstændigt afskåret fra Glostrup. J j v 5 ; Xi. v \ > li. JR ' n. L 7»v r ; I 1 : Idrætshuse i Espelunden På et tidspunkt kom der en henvendelse fra Københavns Kommune, som havde fo r e s tille t sig, at der skulle etableres et kolonihaveområde på arealet, og Frederiksberg Kommune havde i mellemtiden lavet planteskole på s it areal. Forholdet var im idlertid det, at arealet var kun tilgæ ngeligt fra Rødovres i den, det v il sige, at hvis der skulle være kolonihaver, skulle de have adgang fra vores vejsystem, og de skulle t i l l i g e forsynes med vand fra vores vandforsyning. Jeg indstillede t i l sognerådet, at man nægtede Københavns Kommune begge disse forsyninger, idet jeg for sognerådet skitserede en plan om at forsøge at erhverve arealerne og forsøge at fly tte kommunegrænsen og så udlægge arealet som en Eremitageslette i mindre format. Sognerådet gik med på spøgen, og i løbet af mange år gik det ikke helt men delvis som ønsket, kommunegrænsen blev fly t t e t, og arealet blev erhvervet af Rødovre for størstedelens vedkommende og udlagt t i l fodboldbaner og idrætsanlæg. Den sydlige del blev forsynet med en campingplads på Københavns Kommunes foranledning i forbindelse med 800 års jubilæet, og idéen om et perspektiv fra Roskildevej nord over de vide sle tte r blev altså ikke realiseret, men kolonihaver kom der altså ikke. 15

16 Vestvolden blev også omsider s t ille t t i l rådighed for kommunerne, men dog stadigvæk som statsejendom. Det var en vanskelig fødsel, i de første år var vi underlagt tilsyn fra et meget nidkært s ta ts lig t udvalg, der engang om året kom og kontrollerede, om vi opfyldte vilkårene, som var, at fæstningsanlægget skulle ligne et fæstningsanlæg, og der måtte ikke være anden bevoksning, end den, der indgik i fæstningsanlægget o.s.v., o.s.v. Vi var ikke enige med det udvalg, som i øvrigt også i nabokommunerne havde vanskeligheder af fo rske llig art, og vi plejede arealet så r ig tig t, som vi synes det skulle være, så det blev et parkanlæg, nu er vi altså også helt enige med Skovstyrelsen, der i dag varetager tilsynsopgaverne på statens vegne om at arealet ikke så meget skal være et minde om Estrup, men mere et parkanlæg t i l glæde for beboerne i området. Vestvolden I

17 Cykelstier Danmark og Holland har jo a ltid været c y k lis t landene par excellence, men i de gode tider omkring 1960 voksede b ila n ta lle t stærkt, og cykelta lle t fa ld t. Vi skulle på den tid projektere en omlægning af Tårnvej fra Roskildevej t i l Jy1- lingevej, og vi foreslog den udlagt i 32 m bredde med midterrabat og to kørebaner å 7 mog så naturlig vis cykelstier i begge sider og areal t i l svingningsbaner og så fortov. Da forslaget kom t i l behandling, fik vi alle tiders overhaling igen af oppositionen, om vi sad og sov i Teknisk Forvaltning, om ikke vi havde opdaget, at cyklerne var på vej ud, og det nu var bilerne, der var på vej ind o.s.v., om ikke vi havde set, at andre kommuner nedlagde cykelstier. Jeg forsøgte at formilde sindene ved at pege på den kendsgerning, at alle under 18 år var afskåret fra at køre i b il, i egen b il, i hvert fald, men henvist t i l offentlige transportmidler e ller cykler e lle r apostlenes heste, og at der derfor stadig var brug for cykelstier og fortov, og jeg pegede endvidere på, at det også måtte være en fordel for b ilis te r, at have cyklerne væk fra kørebanen, hvad enten der var mange eller få cykler. Projektet blev heldigvis gennemført med cykelstierne trods den store uenighed i Kommunalbestyrelsen, som sognerådet i mellemtiden var kommet t i l at hedde, men det blev gennemført med cykelstier. Anlæggelsen a f Tårnvej Så opstod det næste problem, for vi var kommet ind i knallertepoken, og knallerter var t i l at begynde med i al beskedenhed det, vi har ønsket os, nemlig cykler med hjælpemotor, men det varede ikke længe, inden de blev udviklet t i l minimotor 17

18 cykler, og de var efter p o litie ts opfattelse temmelig generende på kørebanerne og derfor mente p o litie t, at de skulle henvises t i l cykelstierne. Dermed var kørebanernes knallertproblem løst, men det var cykelstiens ikke, for en knallert der kørte hurtigt og lød som en motorcykel, var særdeles generende på en cykelsti. Vi har haft et meget nært samarbejde med p o litie t, som er færdselsmyndighed og når kommunen som vejmyndighed og den der havde pengene, skulle snakke sig t i l rette med p o litie t, så var der kun løsninger, hvor man kunne blive enige, og det kunne vi i reglen, fordi vi ikke kunne lave noget uden p o litie t v ille godkende det, og p o litie t kunne ikke få noget gennemført, uden at vi v ille betale det, og det gik meget godt. Om knallertproblemet sagde den daværende politim ester t i l mig, du må da indrømme at en knallert ikke hører h jemme på kørebanen, og det sagde jeg, at jeg gerne v ille indrømme, hvis han t i l gengæld v ille indrømme, at den heller ikke hørte hjemme på en cykelsti, og strengt taget skulle man også have en knalle r ts ti. Det fik man som bekendt aldrig.. FINGERPLANEN,

19 Rødovre Jeg har sagt at Rødovre under fingerplanen lå i svømmehuden. Rødovre sammen med Hvidovre var et overdrev, der var karakteriseret ved, at vi lå for tæt ved København og for langt fra Københavns Centrum, hvorimod de kommuner der lå lid t længere borte Glostrup, Taastrup, Herlev, Ballerup o.s.v. kunne udvikle små bysamfund, og i mange henseender fik købstadsagt i g karakter. Rødovre S -to g s ta tio n 1987 Nu ligger Rødovre jo nærmest i smørhullet midt i hovedstadsegnen, med gode forbindelser t i l alle sider. Der er ingen jernbaner bortset fra at en enkelt skinne på Vestbanen vist nok på en kort strækning løber gennem Rødovre, men Rødovre Station ligger i Hvidovre og først når man træder ud på forpladsen foran stationen er man i Rødovre, og derfor har vi altså glæde a f.togforbinde1sen a llig e ve l, tilsvarende ligger Islev Station ikke i Islev, men i København ligesom Husum på Frederikssundsbanen der kører nord om Rødovre, hvad den nu altså ikke gør fordi man har tilstræ b t det, men i gamle dage lagde man banerne ud langs med landevejene, og da Bellahøj ikke sådan er at forcere for damptogene, så måtte de køre syd om Bellahøj inden de krøb nord på og lagde sig på siden af Frederikssundsvejen, og derved kom banen altså udenom Rødovre, men vi har udmærkede vejforbindelser med både landeveje og motorvejsnettet, og vi har gode busforbindelser takket være vores tid lig e forhandlinger med Københavns Sporveje, hvor vi fik vores del af den nuværende HT's net, før andre skulle t i l at forhandle, og så har vi de gode grønne områder, vi har Rødpvre Centrum som beskrevet, og vi trives. 19

20 H.T. busser ved Rødovre s ta tio n 1987 I de år jeg har beskæftiget mig med den kommunale virksomhed, har der været u ta llig e lovændringer på så at sige alle de områder jeg har beskæftiget mig med, og et gennemgående træk har været, at man i større omfang skal inddrage befolkningen i beslutningsprocessen. Det er som så mange ting, et forhold der kan siges meget om pro et contra. Min erfaring er, at jo større en forsamling er, desto sværere er det at give dem grundlaget for den beslutning, der skal træffes. Populært sagt så kan man i reglen på nogenlunde rimelig tid forklare en borgmester e lle r en udvalgsformand, hvad grundlaget er, det tager lid t længere tid når det er udvalget og endnu længere tid når det er en kommunalbestyrelse, og når man går ud t i l fo lke afstemning, så er det meget svært at sørge for, at alle har grundlaget i orden. Det forudsætter jo ikke alene, at man meddeler dem det, men også at de opfatter det, tager det t i l sig og forstår det, og vi har oplevet en del især negative reaktioner, folkeprotester, hvor man har sin mistanke om, at de protesterende ikke er a lt for velorienterede om sagen. Eksempelvis modtog vi da man skulle anlægge den nordlige del af Tårnvej, rasende protester fra f.eks. Århus, og det er vel ikke sikkert at de mennesker i Århus, der har protesteret mod Tårnvej overhovedet viste, hvor Tårnvej lå e lle r hvor Rødovre lå. Jeg sagde engang t i l rådmanden for den pågældende afdeling i Århus, om han kunne befri os for sådanne protester, og han sagde det v ille han gerne, hvis jeg t i l gengæld v ille befri ham for protester fra Bornholm, når de lavede noget i Århus. Personligt synes jeg, at det var mere overbevisende, hvis protestanterne alene kom fra det pågældende område, og ikke virkede som nogle, der bare var rekvirerede. 20

21 Det er som bekendt uhyre let at komme grus i maskinen, hvorimod det er meget svært at få en maskine t i l at køre som smurt, når nogen har taget sig den fornøjelse at komme grus i den, og derfor er det både for p o litike re i rådet og også for folk på gaden re la tiv t nemt at få negativ indflydelse, den kan blive stor, men det er svært at få positiv indflydelse, det kræver noget. Alt det øvrige Den udmærkede Ma1chow-Mø11 er, der var stadsingeniør i Holbæk, sagde engang, at man kræver kun en ting af en stadsingeniør: Han skal være all round specialist. Det var meget rammende sagt. Mine første syv år tilb ra g te jeg som tid lig e re fo r ta lt på Københavns Rådhus i byplanafdelingen under stadsingeniørens direktorat. Det var en d e jlig arbejdsplads, hvor vi bl.a. lærte værdien af samarbejde imellem folk af forskellige fag. Det var naturligvis fo rtrin s v is arkitekter og ingeniører, der var i afdelingen, men der var jo også økonomer, ju ris te r, geografer og andre, så det var i høj grad en tværfaglig virksomhed med et fælles arbejdsområde, nemlig byplanlægningen. Det var en stor forandring at komme t i l Rødovre, hvor hele teknikken var samlet i det såkaldte ingeniørkontor, som jeg tillo d mig at omdøbe t i l Teknisk Forvaltning. Jeg skulle fo rtrin s v is beskæftige mig med byplanlægningen, men da jeg i min tid i København under krigen havde været beordret t i l tjeneste i C ivilforsvaret, mente man at jeg havde forudsætninger for at blive brandinspektør, det blev jeg så, og så var det derudover både vandforsyning, kloakering, vejbygn i ng o. s. v. Alt det Teknisk Forvaltning foretager sig, har jo t i l formål at skabe sikkerhed og tryghed for kommunens borgere, så de kan leve sundt og godt, og hvis der så også er v ilje og penge t i l det, så skabe nogle fa c ilite te r i form af grønne områder og idrætsanlæg, så de også kan leve lid t hyggeligt og ra rt, og så skulle man jo egentlig tro at a lt gik nemt, det gør det som bekendt ikke, bl.a. kan det være svært at forklare folk byggeloven, når de v il bygge, og jeg har da også oplevet nogen grove overtrædelser af byggelovg i vn i ngs bestemme Iser. Det er både overraskende og tankevækkende, at de a lle r groveste eksempler er leveret af staten, og kommunen kan a lle r højst komme ind som nummer to på dette punkt. Der kom efterhånden også begreber som byggetilladelser og bygningsattester 21

22 ind på de kommunale virksomheder, men visse statsin stitu tio n e r var fra gammel tid og især før kommunalreformen vant t i l, at man i såkaldte landkommuner ikke skulle spørge nogen, når man v ille bygge, og det var måske det, der var fo r klaringen på det tilfæ lde, jeg v il nævne. tin s aé b f 3n».y Prøven Den tid lig e re opdragelsesanstalt "Prøven" som kom t i l at hedde lærlingeplejehjem, var en overgang udset t i l at skulle være civilforsva rskaserne. Prøven var en selvejende in s titu tio n, der var en bestyrelse, og bestyrelsens formand havde skødet på ejendommen liggende i sin skrivebordsskuffe. Borgmesteren og skoledirektøren var bl.a. medlemmer af bestyrelsen. En dag ringede forstanderen på Prøven t i l mig og spurgte, om jeg vidste hvad det var for en gravemaskine, som arbejdede ude på Prøvens ejendom. Det vidste jeg ikke. 22 Der var sket det, at Indenrigsministeriet på civilforsva rets vegne havde forhandlet med Socialm inisteriet, der var Prøvens overordnede myndighed om, at erhverve jorderne så de kunne etablere civilforsvarskaserne, men civilfo rsva re t v ille hellere t i l Hillerød, og det kom de jo altså også. Da forsvarets bygningstjeneste gerne v ille bygge en granathy1sterfabrik, havde Forsvarsm inisteriet optaget nogle forhandlinger med Indenrigsministeriet, og de blev så enige, hvorpå Forsvarsministeriet med sin bygningstjeneste gik i gang med arbejdet uden videre vrøvl. Parterne havde glemt, at Indenrigsministeriet aldrig havde erhvervet ejendommen, og Prøvens forstander og Prøvens bestyrelse anede altså intet om, hvad det var der skete.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Tillykke med 40 års jubilæet

Tillykke med 40 års jubilæet Tillykke med 40 års jubilæet Af Erik Nielsen, Borgmester i Rødovre Kommune Fredag den 14. august 2009 fejrer Dorthe Mariehjemmet 40 år som selvstændig enhed under Fonden Mariehjemmene. En periode som ligeledes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009

Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti. Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten. August 2009 j Vestvoldsruten En attraktiv cykelsti Cykelpotentialet ved at opgradere Vestvoldsruten August 2009 Vestvoldsruten Vision for Vestvoldsruten 1 Hovedresultater 2 Cykelpotentialet på Vestvoldsruten 4 Cykelpendling

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Højtuddannede i SMV er

Højtuddannede i SMV er Højtuddannede i SMV er Håndværksrådets konjunkturundersøgelse for 4. kvartal 2011 er baseret på et spørgeskema udsendt til knap 1600 respondenter, hvoraf 708 små og mellemstore virksomheder (SMV er) har

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Den gamle Volkswagen samlefabrik

Den gamle Volkswagen samlefabrik Den gamle Volkswagen samlefabrik Projektejendom indrettet som kontor og lager ved Hvidovre Station 4.855 m², heraf ca. 3.900 m² kontorer i to plan Tidligere domicil for Danske Handicaporganisationer som

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Viuff Entreprenørfirma

Viuff Entreprenørfirma Hjortespringbadet Kloak i P-område, samt støbning af sidde-/liggemøbel. Byggeriets placering: Herlev Svømmehal Anlægssum: 1 mio. Bygherre: Underentreprenør for FJ Poulsen Ballerup Krematorie Beton og kloak

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Hvidbog for forudgående høring af kommuneplanændring for området ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibliotekvej og Høvedstensvej NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE By- og Teknikforvaltningen Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere