Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber"

Transkript

1 Til Justitsministeriet Att.: kontorchef Lennart Houmann, Formueretskontoret Evaluering af virksomhedspanteordningen 1. september 2008 Justitsministeriet har i brev af 6. maj 2008 bedt om Finans og Leasings medlemmers erfaringer med de regler om virksomhedspant, som blev indført i dansk ret med virkning fra og med 1. januar Indledningsvis gøres opmærksom på, at Finans og Leasings medlemmer dækker følgende 4 overordnede kategorier af aktiviteter: 1) Leasing 2) Lån mod sikkerhed (typisk billån) 3) Factoring (fakturabelåning) 4) Forbrugslån og kreditkort (usikrede lån til forbrugere) Den 4. kategori er selvsagt ikke relevant i denne sammenhæng, mens der for de 3 førstnævnte kategorier på forskellig vis har vist sig væsentlige problemer og praktiske udfordringer med at håndtere og indrette sig i forhold til virksomhedspantereglerne. På Finans og Leasings hjemmeside - og - findes yderligere information om de forskellige aktivitetsområder, deltagende finansieringsselskaber m.v. Det kan kort nævnes, at foreningen har 44 medlemmer med en samlet omsætning i 2007 på ca. 113 mia. kr. og et samlet udlån på ca. 100 mia. kr. Finans og Leasing vil nedenfor først og fremmest besvare de spørgsmål, som Justitsministeriet har stillet. Dernæst belyses en række uhensigtsmæssige virkninger af virksomhedspanteordningen, som har vist sig i praksis indenfor de forskellige finansieringstyper, som Finans og Leasing omfatter. Endvidere præsenteres en række konkrete ønsker til ændringer af virksomhedspanteordningen med henblik på at komme de nævnte uhensigtsmæssigheder til livs. Afslutningsvis præsenteres et forslag om at udvide virksomhedspanteordningen til at omfatte brugte biler (biler som er eller har været indregistreret) og gøre det muligt at opdele dette pant i de forskellige bilmærker. Justitsministeriets spørgsmål Justitsministeriet har stillet 4 konkrete spørgsmål, som indledningsvis besvares: 1) I hvilket omfang [har] foreningens medlemmer benyttet sig af adgangen til at tage virksomhedspant, tage fordringspant eller tinglyse negativerklæringer i personbogen? Foreningens medlemmer har kun yderst sjældent anvendt virksomhedspant eller fordringspant men i stedet benyttet sig af adgangen til at lyse negativerklæringer, som afskærmning mod potentielle 1

2 virksomheds-/fordringspanter, og få etableret pantefrafald i forhold til eksisterende virksomheds- /fordringspanter. Nedenfor under gennemgangen af virksomhedspanteordningens virkninger for foreningens medlemmers forskellige aktiviteter vil der blive redegjort nærmere for baggrunden for nødvendigheden af at tinglyse negativerklæringer og opnå pantefrafald. Generelt set er negativerklæringer anvendt i meget vidt omgang, og det må formodes at foreningens medlemmer står bag hovedparten af dem, som er lyst i Personbogen. Finans og Leasing har dog ikke noget tal herfor. 2) Hvor hyppigt [har] foreningens medlemmer som virksomhedspanthavere fået meddelelse om, at der er foretaget udlæg i genstande omfattet af pantet, og i hvor mange af disse tilfælde [har] det pågældende medlem indgivet konkursbegæring? 3) I hvilket omfang [er] foreningens medlemmer blevet afkrævet henholdsvis hæftelse og sikkerhedsstillelse efter konkurslovens 27, stk. 3? 4) [Har] indførelsen af virksomhedspant og fordringspant fået foreningens medlemmer til at tilbyde kredit i videre omfang, [og er] denne kredit i givet fald blevet tilbudt på mere fordelagtige vilkår? Ad spørgsmål 2, 3 og 4: I konsekvens af, at Finans og Leasings medlemmer ikke har etableret virksomhedspant eller fordringspant, er spørgsmålene ikke relevante for Finans og Leasing. Generelt set kan det oplyses, at Finans og Leasings medlemmer har anvendt en del ressourcer - så vel tid som direkte omkostninger til opslag og tinglysning i Personbogen - på følgende opgaver, som virksomhedspanteordningen har medført som en indirekte konsekvens for forskellige typer finansieringsaktiviteter; - Tjek i Personbogen af om kunden har udstedt virksomhedspant eller fordringspant. - Indgåelse af pantefrafaldsaftaler med virksomhedspanthaver, når virksomhedspantet ellers vil gribe de aktiver, som ønskes særskilt finansieret via et finansieringsselskab. - Tinglysning af negativ-erklæringer med henblik på at skærme af for senere virksomhedspant/fordringspant, som eller vil gribe de aktiver/fordringer, som finansieres via finansieringsselskab. Leasing Behov for tinglysning af negativ-erklæring eller opnåelse af pantefrafald i forhold til virksomheder, som køber varer Ved sale and lease back skal leasinggiver være opmærksom på, om aktiverne er omfattet af virksomhedspant udstedt af virksomheden og i givet fald først opnå pantefrafald fra virksomhedspanthaver. 2

3 Det ses i mange tilfælde, at virksomheder er meget ivrige med at indgå købsaftale uden at have tænkt på, hvorledes aktivet skal finansieres. Hvis virksomheden har indgået endelig købsaftale (hvor salgsgenstanden er individualiseret) med en leverandør, vil salgsgenstanden allerede på dette meget tidlige tidspunkt, uanset at genstanden endnu ikke er leveret, være grebet af et virksomhedspant hos virksomheden. Hvis virksomheden efterfølgende ønsker aktivet finansieret via leasing, kræves det da, at der opnås pantefrafald fra virksomhedspanthaver. Situationen kompliceres i mange tilfælde yderligere af, at virksomhedspanthaver ikke er opmærksom på eller enig i, at virksomhedspantet omfatter den nævnte genstand, hvorfor det kan være vanskeligt at opnå pantefrafaldet. Dette problem skyldes især, at virksomhedspantet griber de omfattede aktiver på et meget tidligt tidspunkt (allerede ved aftaleindgåelse). Forslag: Ligestilling af virksomhedspanteordningen med TL 37 og 38 hvad angår tidspunktet for, hvornår pantet griber nye aktiver Finans og Leasing foreslår derfor, at man ligestiller virksomhedspantet med reglerne om tilbehørspant i tinglysningslovens 37 og 38, hvor genstandene skal være indlagt eller indsat dvs. leveret, før de gribes af pantet. Dermed vil leasingselskaber kunne undgå at skulle foretage undersøgelser i Personbogen og undgå at indhente pantefrafald i de tilfælde, hvor virksomheden allerede har indgået købsaftale men ønsker aktivet finansieret via leasing, blot leasingaftalen indgås inden levering. Det bemærkes, at 37 og 38 også er flydende eller generelle panter ligesom virksomhedspantet i den forstand, at de griber senere tilkommende aktiver. Det synes derfor også naturligt, at bestemmelserne er éns hvad angår tidspunktet for, hvornår de griber nye aktiver. Dette princip ville ikke bryde med virksomhedspantets karakter af flydende pant men blot udskyde tidspunktet for, hvornår virksomhedspantet griber aktiverne en anelse. Det vil give virksomheden, som har udstedt virksomhedspant, men som ikke er opmærksom på betydningen heraf i en konkret købssituation, mulighed for at tilrettelægge en hensigtsmæssig finansiering af aktivitet, uden at virksomhedspanthaver skal ulejliges med at afgive en pantefrafaldserklæring. Se i øvrigt nedenfor under omtalen af Lån mod sikkerhed om et tilsvarende problem. Behov for tinglysning af negativ-erklæring eller opnåelse af pantefrafald i forhold til virksomheder, som sælger varer (leverandører) Det ses i mange tilfælde, at en leverandør (sælger) af varer indgår leasingaftaler om finansiering af varen, hvor det allerede fra starten er klart, at leasingaftalen skal transporteres til et leasingselskab. Der er imidlertid det problem, at leverandørens krav på leasingydelserne vil være omfattet af virksomhedspant ( 47, c, stk. 3, nr. 1 om simple fordringer) eller fordringspant efter 47 d. Leasingselskabet vil derfor i hvert enkelt tilfælde skulle tjekke Personbogen, og hvis der er lyst virksomheds- eller fordringspant, skal der forud for tiltransportering indhentes pantefrafaldserklæring hos virksomheds- eller fordringspanthaver. 3

4 I løbende forretningssamarbejder mellem leverandører og leasingselskaber kan man sikre sig mod at problemet opstår ved at tinglyse en negativ-attest med leasingselskabet som påtaleberettiget. Hvis leverandøren har udstedt virksomheds- eller fordringspant, skal der indhentes en generel pantefrafaldserklæring fra panthaveren, ligesom der for at skærme af for eventuelle sekundære virksomheds- eller fordringspanthavere skal tinglyses en negativ-erklæring. Dette giver tilsammen ganske store praktiske udfordringer særligt set i lyset af, at samme leverandør ofte har flere forskellige leasing-samarbejdspartnere. Det bemærkes, at det ikke følger udtrykkeligt af ordlyden i 47 c, stk. 3, nr. 1 om simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser eller bemærkninger hertil, om bestemmelsen omfatter leverandørens krav på leasingydelsen som nævnt ovenfor. Det siger sig selv, at der ved indgåelse af leasingaftalen ikke er tale om et salg af varen, idet ejendomsretten til varen som følge af leasingaftalens natur bibeholdes hos leverandøren. Derimod har Finans og Leasing lagt til grund, at leasingaftalen må anses for en tjenesteydelse og derfor gribes af denne del af bestemmelsen. (Subleasing) Ved leasing har leasingtager i mange tilfælde ret til at videreudleje det leasede på vilkår om at videreudlejningsaftalen transporteres til leasinggiver, som på denne måde får transport i leasingtagers fordring mod lejeren. Det kaldes også for subleasing. Muligheden kan fx anvendes, hvis leasingtager lejlighedsvis har overskydende kapacitet fx af leasede gravemaskiner i forhold til ordrebogen og i sådanne tilfælde udlejer gravemaskinen til en anden virksomhed for en periode. I disse tilfælde vil virksomhedspant i fordringer eller fordringspant lyst hos leasingtager formentlig også omfatte leasingtagers lejeindtægt, hvorfor der også er behov for en pantefrafaldserklæring i sådanne tilfælde til fordel for leasingselskabet. Under udvalgsarbejdet var man ikke opmærksom på, at virksomhedspantet på denne måde ville bryde ind i ovennævnte løbende forretningssamarbejder mellem virksomheder og leasingselskaber eller betydningen i forhold til subleasing. Forslag: Ændring af 47 c, stk. 1, 2. pkt. og 47 d så simple fordringer kan udskilles ifølge regelmæssig drift Finans og Leasing foreslår derfor, at virksomhedspantereglerne ændres, således at de fordringer, som opstår ved virksomhedens salg af varer eller tjenesteydelser udgår af virksomhedspantet som led i virksomhedens almindelige drift. Samme resultat nås som skitseret ovenfor i dagligdagen ved anvendelse af pantefrafald og negativ-erklæringer, hvorfor det vil være mest praktisk for såvel virksomhederne, virksomhedspanthavere som finansieringsselskaberne at ændre ordningen på dette punkt. Forslaget skal ses i sammenhæng med tilsvarende problemer beskrevet nedenfor under lån mod sikkerhed og factoring. Spørgsmålet om, hvilke aktiver omfattet af det flydende virksomhedspant, som løbende skal kunne anses for udskilt af pantet som led i virksomhedens almindelige drift, er beskrevet i Betænkning1459 om virksomhedspant på side 138 og frem. Grundlæggende set er der to modsatrettede synspunkter. Dels virksomhedspanthavers interesse i at fastholde sit pant. Dels 4

5 virksomhedens (pantsætters) interesse i at kunne drive en almindelig forretning. I konsekvens af virksomhedens interesse i at kunne drive sin forretning, blev det bestemt, at omsætningsaktiver og anlægsaktiver må kunne udskilles som led i almindelig drift. Om fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser fremgår følgende: Virksomhedens udestående fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser vil hverken udgøre anlægs- eller omsætningsaktiver, men er virksomhedens indtjening fra driften. Der består efter udvalgets opfattelse ikke nogen særlig begrundelse for at tillade udskillelse af pantet af disse fordringer. I konsekvens heraf blev det bestemt i 47 c, stk. 1, 2. pkt., at fordringer ikke kan udskilles ifølge regelmæssig drift. Finans og Leasing finder, at der er grund til at overveje dette spørgsmål på ny. Udvalget var ikke opmærksom på, at ydelser efter leasingaftaler indgået af leverandører gribes af bestemmelsen om simple fordringer hidrørende fra salg af tjenesteydelser, og de problemer det giver for virksomheder, som anvender indgåelse af leasingaftaler til brug for salg af deres varer. For leverandøren er indgåelse af leasingaftaler et væsentligt element i bestræbelserne på at sælge virksomhedens produkter. Der er således gode grunde til, at vægtningen af hensynet til dels virksomhedspanthaver dels pantsætter i disse tilfælde falder ud til at denne fordring skal kunne anses for udskilt ifølge regelmæssig drift. Forslaget vil endvidere løse problemet ved subleasing. Finans og Leasing foreslår derfor at 47 c, stk. 1, 2. pkt. ændres således, at også simple fordringer kan udskilles ifølge regelmæssig drift. Som konsekvens heraf bør det også gælde for fordringspantet efter 47 d. Se øvrigt omtalen af samme spørgsmål nedenfor under Lån mod sikkerhed og Factoring, hvor der er yderligere argumenter for denne ændring. Lån mod sikkerhed Behov for tinglysning af negativ-erklæring eller opnåelse af pantefrafald Problemerne på dette område minder meget om problemerne i relation til leasing men er for overskuelighedens skyld omtalt hver for sig. Leverandører, der sælger varer Ved finansieringsselskabers løbende samarbejder med virksomheder om afkøb af de købekontrakter med ejendomsforbehold (kreditaftale), som virksomheden som led i salgsbestræbelser indgår med sine kunder, skal der tinglyses en negativ-erklæring. Det er nødvendigt for at værne imod et eventuelt senere virksomhedspant eller fordringspant, som ellers vil gribe de fordringer på kunder, som opstår ved efterfølgende salg af varer. Hvis virksomheden allerede har udstedt virksomhedspant eller fordringspant, er det nødvendigt at indhente et pantefrafald fra virksomheds-/fordringspanthaver samt tinglyse en negativ-erklæring med henblik på at skærme af for evt. sekundære virksomheds- eller fordringspanthavere. Ligesom ved leverandørers indgåelse af leasingaftaler om deres varer nævnt ovenfor er virksomheders indgåelse af kreditaftaler et led i virksomhedens arbejde med at få solgt sine varer. Fordring, der opstår som følge heraf, bør derfor kunne udskilles ifølge regelmæssig drift, da virksomhedspanteordningen ikke bør afskære virksomheden fra at foretage normale, 5

6 forretningsmæssigt begrundede transaktioner. Ligesom ovenfor ved leasing kan problemet løses ved, at virksomhedens fordring efter kreditaftalen anses for udskilt af virksomhedspantet ved transport til finansieringsselskabet. Virksomheder, der køber varer Ved lån til virksomheder mod sikkerhed i løsøre skal finansieringsselskabet i øvrigt undersøge, om virksomheden har etableret virksomhedspant, der griber det pågældende type aktiv. Hvis det er tilfældet, skal der indhentes et pantefrafald fra virksomhedspanthaver før finansiering af genstanden. Også i denne relation vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre den ændring, som er foreslået ovenfor under leasing om tidspunktet for, hvornår et virksomhedspant griber aktiver, som virksomheden erhverver. Hvis tidspunktet udskydes til leveringstidspunktet, har et finansieringsselskab, som ønsker at finansiere virksomhedens erhvervelse, bedre tid til at opnå individuel sikkerhed i aktivet. Man vil dermed kunne minimere behovet for tjek i Personbogen og indgåelse af pantefrafaldserklæringer med virksomhedspanthavere. Ellers vil man være henvist til at tinglyse pant i genstanden inden virksomhedens erhvervelse heraf. Men dette kræver pantsætning og tinglysning på et meget tidligt tidspunkt, hvor kunden endnu ikke har underskrevet købsaftale, og det er usikkert om det i praksis vil være muligt. Factoring Behov for tinglysning af negativ-erklæring og pantefrafaldserklæring Ved factoring har det været nødvendigt at tinglyse negativerklæringer for at skærme af imod senere tilkommende virksomhedspant med pant i fordringer eller fordringspant i de fordringer, som virksomheden gerne vil have administreret, risikoafdækket og finansieret via factoring. Hvis ikke der tinglyses en negativ-erklæring, vil en virksomhedspanthaver (eller fordringspanthaver) vinde ret til de fordringer, som kunden (virksomheden) opnår som følge af sin aktivitet. Det er derfor sket for alle eksisterende (1. januar 2006 da ordningen trådte i kraft) og senere tilkommende kunder. Hvis virksomheden allerede har etableret virksomhedspant med pant i fordringer eller fordringspant, inden der er taget kontakt til et factoringselskab, har det været nødvendigt at indgå en pantefrafaldserklæring lydende på relaksation af alle eksisterende og fremtidige fordringer. Dette har medført en del besvær og udgifter til bl.a. tinglysningsafgift, uden at der isoleret set er tilført nogen af parterne merværdi. Det må konstateres, at virksomhedspanteordningen på denne måde har virket stik modsat forventningerne om at kunne yde danske virksomheder bedre finansieringsmuligheder. Ligesom i de lignende tilfælde omtalt ovenfor om leasing og sikrede lån, ville det være en bedre løsning for alle parter, at fordringerne anses for udskilt af virksomhedspant efter 47 c eller fordringspant efter 47 d ved overdragelse til factoringselskabet. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke er nogen forskel for en virksomhedspanthaver på, om virksomheden 1) sælger en vare kontant eller 2) sælger på kredit og derefter videreoverdrager fordringen. I begge tilfælde udgår en del af virksomhedspanthavers pant til gengæld for at pantsætter (virksomheden) får tilført likviditet, hvilket i begge tilfælde alt andet lige bevirker, at virksomhedspanthavers risiko på engagementet nedbringes. Det bemærkes, at virksomhedspant- 6

7 haver ikke som følge af virksomhedspanteordningen har sikkerhed (pant) i de penge, som virksomheden får ind enten ved kontant varesalg eller når simple fordringer indfries. Her er der ikke nogen forskel, hvilket understøtter, at der heller ikke bør være forskel i om de forskellige typer aktiver (varelager eller simple fordringer) kan udskilles ifølge regelmæssig drift. Sagt på en anden måde: Når varen udgår af virksomhedspantet ved kontant salg uden at virksomhedspanthaver har sikkerhed i provenuet, er der ingen grund til, at det skal forholde sig anderledes, når en simpel fordring som følge af et varesalg udskilles ifølge regelmæssig drift. Kravet om udskillelse ifølge regelmæssig drift skal selvsagt overholdes. Som eksempel på at fordringer ikke kan anses for udskilt ifølge regelmæssig drift kan nævnes, at fordringer er solgt til (langt) under markedsprisen. Fordringspanteordningen skal ændres for at blive anvendelig for factoringselskaber Der er forskellige årsager til, at factoringselskaber indtil videre typisk er afstået fra at anvende fordringspanteordningen efter 47 d: - Kombination af fordringspant og factoring Det er Finans og Leasings opfattelse, at det må være muligt allerede i dag at belåne en del af en virksomheds (kreditors) fordringer fx fordringer på en bestemt debitor ved en præcisering i skadesløsbrevet af fordringspantets omfang. Interessen i dette forhold skyldes, at nogle debitorer herunder udenlandske ikke ønsker at fordringer på dem overdrages efter gældsbrevslovens eller tilsvarende regler herom og har betinget sig dette i deres løbende mellemværende med fx leverandører. I den forbindelse kunne det være relevant at anvende fordringspant på kreditors fordringer i forhold til sådanne virksomheder i kombination med et almindeligt factoringarrangement angående kreditors øvrige fordringer. Løsningen kan muligvis allerede i dag opnås ved tinglysning af et helt generelt fordringspant kombineret med en pantefrafaldserklæring der omfatter alle fordringer på nær fordringer på den pågældende bestemte debitor. Derfor bør løsningen også kunne etableres alene ved en præcisering i skadesløsbrevet af fordringspantets omfang, bl.a. fordi der dermed opnås større klarhed i personbogen ved at man ikke er afhængig af en pantefrafaldserklæring som hverken kan eller skal tinglyses. Det er Finans og Leasings opfattelse, at debitor ikke vil kunne modsætte sig dette, da debitor på ingen måde bliver belemret med et fordringspant. Fordringspantet fanger automatisk fordringerne hos debitor, uden at debitor behøver blive inddraget/orienteret herom, ligesom debitor kan vedblive med at betale til oprindelig kreditor. Der er således ikke nogen af de grunde til stede, som ellers har bevirket, at debitor i løbende mellemværende kan betinge sig, at kreditor fraskriver sig retten til at overdrage fordringer efter gældsbrevslovens regler herom. Finans og Leasing opfordrer derfor Justitsministeriet til i forbindelse med evalueringen at tilkendegive, om man er enig i, at fordringspantet ved præcisering i skadesløsbrevet kan indskrænkes til at angå bestemte debitorer. I modsat fald vil Finans og Leasing opfordre 7

8 Justitsministeriet til at arbejde for en ændring af 47 d om fordringspant så det bliver muligt at anvende fordringspant i forhold til bestemte debitorer. - Tiltrædelse af pantet Det er helt afgørende, at den normale måde hvorpå en factoring-aftale virker med en finansieringskonto, hvor virksomhedens disponible beløb dagligt opgøres på baggrund af de til enhver tid værende fordringers bonitet, ikke betragtes som tiltrædelse af pantet. Finans og Leasing henviser til følgende citat fra lovbemærkningerne til 47 d (understregninger er vor fremhævelse) Ud over de nævnte tilfælde, hvor panthaverens fyldestgørelse følger direkte af lovgivningen, kan panthaveren (f.eks. et pengeinstitut) tiltræde pantet ved at hindre pantsætteren i at råde over summer, der indbetales på pantsatte fordringer på pantsætterens egen konto. Hvis panthaveren herved hindrer pantsætteren i at trække på den konto (f.eks. ved gradvis nedsættelse af trækningsretten på en kassekredit), hvor indbetalinger på fordringerne finder sted, vil det kunne udgøre en tiltrædelse af pantet, således at indbetalingerne er udtryk for, at den sikkerhedsmæssige ramme, der udgøres af pantebrevet, er anvendt i tilsvarende omfang. At indbetalingerne på de udestående fordringer blot indgår på pantsætterens konto under sædvanlige omstændigheder, vil ikke i sig selv være udtryk for, at panthaveren har tiltrådt pantet.. Det er Finans og Leasings opfattelse, at de understregede passager uagtet man ikke decideret omtaler et factoring-arrangement men har fokus på et bankarrangement betyder, at et normalt fakturabelåningsarrangement ikke kan anses for tiltrædelse af pantet, så længe factoringselskabet dagligt stiller den likviditet til rådighed for virksomheden, som følger af factoringaftalen og de til enhver tid værende fordringers bonitet. I den forbindelse kan det ikke være afgørende, at indbetalinger på fordringerne normalt indgår på bankkonti i factoringselskabets navn og ikke på en konto i virksomhedens navn, idet det afgørende må være, at virksomheden rent faktisk har den likviditet, som er aftalt og som modsvarer fordringerne (dvs. den sikkerhed), som factoringselskabet har fået. Finans og Leasing opfordrer Justitsministeriet til i forbindelse med evalueringen at tilkendegive, at man er enig i dette synspunkt. I modsat fald er det behov for en præcisering i loven. Fordringer på udenlandske debitorer dansk international privatret Finans og Leasing har tidligere fremført et ønske om, at Danmark tiltræder Uncitrals konvention Assignment of Receivables in International Trade om lovvalgsregler ved overdragelse af fordringer i internationale forhold. Der henvises til foreningens brev af 6. juni 2002 (som for god ordens skyld vedhæftes på ny). Når det er relevant i denne sammenhæng skyldes det det forhold, som også var oppe at vende under det lovforberedende udvalgsarbejde om virksomhedspanteordningen, at fordringspantet (og adgangen til flydende pant i fordringer via virksomhedspant) alene sikrer panthaver i tilfælde af, at der er tale om en dansk debitor. Hvis debitor er udlænding, kan vedkommendes hjemlands regler 8

9 om sikringsakter ved overdragelse af fordringer tænkes at bevirke, at et dansk pant ikke holder. Lignende gør sig gældende, hvis pantet er sikret efter gældsbrevslovens regler. Til brug for finansiering via factoring eller fordringspant af danske virksomheders eksportsalg er der med henblik på at opnå sikkerhed og klarhed om sikringsakten ved belåning af fordringer på udenlandske debitorer brug for, at Danmark tilslutter sig konventionen. Det vil gøre det muligt at udbyde et mere sikkert finansieringsinstrument til gavn for danske virksomheder. En anden mulighed, som formentlig er mere praktisk og effektiv, er, at man i danske regler (dansk international privatret) fastslår, at det er de danske regler om sikringsakter ved overdragelse af fordringer (gældsbrevslovens henholdsvis regler i virksomheds-/fordringspanteordningen), som finder anvendelse, uanset om reglerne i debitors hjemland er anderledes, så længe kreditor ifølge fordringen er bosat i Danmark. Dette antages allerede at være praksis i ulovbestemt dansk international privatret, således som det også fremgår af betænkningen om virksomhedspant på side 56 jf. omtalen af U V. Der findes imidlertid også en (utrykt) afgørelse i Østre Landsrets dom af 24. september 2004 (9. afd. nr. B Euro Tuft A/S under konkurs ved adv. Finn Meinertsen m.fl.), som går i modsat retning. Endvidere kan henvises til UfR 2002 B s. 140 f.f. af prof. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Mere om transport i tilgodehavender fra eksport. Der er brug for en lovkodificering, så man undgår diskussion i tilfælde af kreditors konkurs om, hvorvidt reglerne om sikringsakter i debitors hjemland skal inddrages ved diskussion om, hvem der har ret til fordringen. Dette vil formentlig løse en række praktiske problemer i bobehandlingen og gøre det langt sikrere og dermed lettere at etablere factoringarrangementer eller fordringspanter omfattende kreditorer med debitorer i udlandet. Finans og Leasing foreslår, at man i de videre overvejelser primært overvejer den sidstnævnte mulighed for en håndtering af problemstillingen via danske lovregler. Andre forslag Gennemsigtighed om lyst virksomhedspant/fordringspant - CPR/CVR-nr. Ved indførelse af virksomhedspanteordningen var det en væsentlig forudsætning, at der blev etableret fuld gennemsigtighed om tinglyste virksomhedspanter i Personbogen. Det er Finans og Leasings opfattelse, at denne forudsætning ikke er blevet indfriet, idet virksomhedspant i enkeltmandsdrevne virksomheder registreres i Personbogen alene ved anvendelse af CPR-nr. og ikke CVR-nr. Ved en erhvervsmæssig kontakt til en enkeltmandsdreven virksomhed identificeres virksomheden selvsagt ved hjælp af CVR-nr. og ikke CPR-nr. Det skyldes i særdeleshed, at virksomhedsejeren forståeligt nok ikke ønsker sit CPR-nr. brugt i den forbindelse, da dette jo angår vedkommendes privatsfære. Det er derfor afgørende, at der ved etablering af det kommende digitale tinglysningssystem sørges for, at man kan være sikker på alene ved tjek af CVR-nr. at få alle oplysninger om eventuelt virksomhedspant også for enkeltmandsdrevne virksomheder. Virksomhedspant i brugte biler Finans og Leasing foreslår, at virksomhedspanteordningen udvides til at omfatte brugte biler (nærmere bestemt indregistrerede biler eller biler som tidligere har været indregistreret) til brug for en hensigtsmæssig finansiering af bilforhandlere. Det er Finans og Leasings opfattelse, at det er 9

10 muligt at etablere en sådan ordning også i respekt af Bilbogen og hensynene bag denne. Ligesom det er skitseret i Betænkning nr om virksomhedspant på side om virksomhedspant i uindregistrerede biler, vil der ved en bilforhandlers salg af en indregistreret bil til en privat køber være tale om udskillelse fra virksomhedspantet ifølge regelmæssig drift, hvorfor bilkøberen ikke vil have fornøden at se i Personbogen med fortsat alene kan holde sig til Bilbogens udvisende. Mulighed for virksomhedspant opdelt i forskellige bilmærker Virksomhedspantet i uindregistrerede biler jf. 47 c, stk. 4, nr. 4 giver alene mulighed for pant i debitors til enhver tid værende beholdning af samtlige uindregistrerede biler. Af hensyn til en hensigtsmæssig finansiering af bilforhandlere vil det være gavnligt, om pantet kunne underopdeles i forskellige bilmærker. Hvis fx en bilforhandler forhandler både Fiat og Mercedes, bør det være muligt alene at give virksomhedspant i debitors beholdning af biler med mærket Fiat mens samme debitors biler af mærket Mercedes holdes ude af virksomhedspantet og evt. kan pantsættes via et andet virksomhedspant eller på anden måde. Der ønskes derfor en ændring af loven, således at det er muligt ved etablering af virksomhedspant i biler at tilkendegive hvilke mærker, panteretten skal angå. Dette gælder selvsagt såvel nye som brugte biler. Det videre forløb Finans og Leasing vil afslutningsvis anmode om et møde med Justitsministeriet hvor der kan være lejlighed til at forklare/diskutere ovennævnte synspunkter nærmere til brug for ministeriets udarbejdelse af evalueringsrapport. Undertegnede kan kontaktes herom. Med venlig hilsen Christian Brandt Direktør for Finans og Leasing Tlf.: /

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 29 (Alm. del), som Folketingets Erhvervsudvalg har stillet til justitsministeren den 17. november 2010. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Svar på Spørgsmål 29 Offentligt Folketinget Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 17. december 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant)

R E D E G Ø R E L S E. om lovovervågning af lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (virksomhedspant) Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 244 Offentligt Lovafdelingen Dato: 13. januar 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Mie Vinkel Sørensen Sagsnr.: 2011-7011-0001 Dok.: 256910256910 R E D E G Ø

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over 2012/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

22. september 2008. Til. Skatteministeriet Att.: Claus Kargo

22. september 2008. Til. Skatteministeriet Att.: Claus Kargo 22. september 2008 Til Skatteministeriet Att.: Claus Kargo Udkast til lovforslag om bl.a. respekt af tinglyst ret ved udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift Finans og Leasing har modtaget ministeriets

Læs mere

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK

Bent Iversen. Finansieringsret. Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Bent Iversen Finansieringsret Kredit og kreditsikring GREENS JURABIBUOTEK Forord 11 Forkortelser 12 1 Indledning 13 2 Rigtig ydelse 20 Almindelige regler om pengeforpligtelsers opfyldelse Kreditor- og

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE?

HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE? Hjælper eller svækker? HJÆLPER ELLER SVÆKKER VIRKSOMHEDSPANT SMV'ERNE? Det grundlæggende spørgsmål: Er fordelene større end ulemperne? Hvad er gevinsten? Og hvem får den? Hvad er omkostningerne? Og hvem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet

Virksomhedspant aktuelle emner. Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Virksomhedspant aktuelle emner Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen Professor, dr. jur. Københavns Universitet Tre aktuelle emner I. Prioritetsstillingen mellem virksomhedspant og factoring II. Virksomhedspant

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Indhold Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen kritik af bilbogsbetænkningen

Læs mere

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8

CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 Til kreditorerne i Cimber Air Maintenance Center A/S under konkurs CIRKULÆRESKRIVELSE NR. 8 RETTENS SKS SOI-250/2012: CIMBER AIR MAINTENANCE CENTER A/S UNDER KONKURS, LUFTHAVNSVEJ 2, ULKEBØL, 6400 SØNDERBORG,

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb

Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Finansiering ved kreditkøb... 13 1. Introduktion... 13 2. Kreditaftalelovens anvendelsesområde... 13 2.1. Forbrugerkreditaftaler... 14 2.2. Erhvervskreditaftaler... 14 2.3.

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv.

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv. Civilafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 597612 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Sikker handel med landbrugsmaskiner

Sikker handel med landbrugsmaskiner Sikker handel med landbrugsmaskiner Cases omkring pantsætning / ejerskab Landmand sælger leaset maskine til maskinhandler. Det oplyses ikke at maskinen er leaset og leasingaftalen bliver ikke indfriet

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL. Vintereksamen 2008/2009. 3 timer. Varighed: Hjælpemidler:

BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL. Vintereksamen 2008/2009. 3 timer. Varighed: Hjælpemidler: HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BA ØKONOMI HA (JUR) + HA (JUR) I SKAT 2. DEL Vintereksamen 2008/2009 Skriftlig prøve i: Varighed: Hjælpemidler: 25042 FORMUERET II 3 timer Alle Den danske virksomhed K. Jensen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Finansieringsret, sommereksamen 2009. (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3)

Finansieringsret, sommereksamen 2009. (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3) Finansieringsret, sommereksamen 2009 (Begge opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægter opgave 1 med 1/3 og opgave 2 med 2/3) Opgave 1: Gør rede for, hvilke genstande, der kan være omfattet af virksomhedspant,

Læs mere

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Finanstilsynet har ved mail af 1. juli 2013 fremsendt ovennævnte lovudkast i høring med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

Virksomhedspant og fordringspant

Virksomhedspant og fordringspant PETER MORTENSEN Virksomhedspant og fordringspant en kort oversigt til studiebrug 2. udgave, 2012 Forord til 2. udgave Dette undervisningsmateriale indeholder en kort beskrivelse af reglerne om virksomhedspant

Læs mere

AFTALE. 1. Baggrund og formål

AFTALE. 1. Baggrund og formål Mellem Københavns Kommune Hvidovre Kommune Ballerup Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Herlev Kommune Glostrup Kommune og Roskilde Kommune og Boligselskabernes

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse

Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning. Konflikter ved udlejning og overdragelse Ejendomsforbehold og erhvervsudlejning Konflikter ved udlejning og overdragelse PROGRAM 1. Indledning 2. Introduktion til ejendomsretten 3. Sikkerhed i fast ejendom 4. Hvad omfattes af pantet i en fast

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

Michael Sørensen. 10. semester erhvervsjura FLYDENDE PANT FASTFYSNING & TILTRÆDELSE

Michael Sørensen. 10. semester erhvervsjura FLYDENDE PANT FASTFYSNING & TILTRÆDELSE Michael Sørensen 10. semester erhvervsjura FLYDENDE PANT FASTFYSNING & TILTRÆDELSE Kandidat Speciale Juridisk institut Aalborg Universitet Flydende pant - fastfrysning og tiltrædelse 10. semester Forfatter:

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. Lovforslag nr. L 107 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning. Lovforslag nr. L 107 Folketinget Lovforslag nr. L 107 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. december 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov om tinglysning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 18. januar 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 660305 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Astrid Millung-Christoffersen. Virksomhedspant. Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen Virksomhedspant Særligt ud fra et tingsretligt perspektiv Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Astrid Millung-Christoffersen

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Fordringer som finansieringsgrundlag

Fordringer som finansieringsgrundlag Fordringer som finansieringsgrundlag Morten Krogsgaard, partner, bank, børs og rekonstruktion, Bech-Bruun Oversigt over de næste 5 minutter 1. Indledning til finansieringsformerne. Factoring og fakturabelåning

Læs mere

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL v/ Natalia Louise Lehnsdal kl@kl.dk, nll@kl.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP/HVJ

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 Sag 208/2014 (1. afdeling) Sydbank A/S (advokat Søren Halling-Overgaard) mod Maren Holding ApS (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer

Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Spørgsmål og Svar om Garantifonden for Indskydere og Investorer Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Hvor lang er Anmodninger om udbetaling af dækning behandles, så snart de modtages i behandlingstiden

Læs mere

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dansk Landbrug LandboUngdom Vesterbrogade 4A Udkærsvej 15, Skejby 1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dato 24. april 2007 Folketingets

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

Holst, Advokater www.holst-law.com

Holst, Advokater www.holst-law.com INKASSO Advokater Du kender det formentlig. Du har udført et stykke arbejde, tilbudt kunden kredit, men alligevel betaler kunden ikke, uanset hvor mange gange han telefonisk har lovet dig det. Det er typisk

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Rammer for belåning af faste ejendomme indrettet

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Lån. afdrag og renter

Lån. afdrag og renter Kravets parter Skyldner Kunde Lån afdrag og renter Kreditor Bank Fig. 18.1 Kreditor (banken) har en fordring på skyldner (kunden), som skyldner skal betale tilbage med afdrag og renter. ig. 18.2 Transaktionen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb.

9) Køretøjets restværdi: Køretøjets forventede handelspris på tidspunktet for leasingperiodens udløb. BEK nr 699 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1434179 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om SKATs

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

Tid og sted: Fredag den 28. juni

Tid og sted: Fredag den 28. juni Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 141 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd Y Tid og sted: Fredag den

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1) (Ændringer

Læs mere