Lokalplan nr Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012"

Transkript

1 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods Tillæg nr. 21 til Kommuneplan Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Dybbro & Haastrup, Byplanlæggere og Arkitekter. september 2005

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning, - vej- og stiforhold, - placering og udformning af bebyggelse samt materialer, - bevaring af bygninger og landskabstræk, - sikring af friarealer, - fællesanlæg. Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Herudover kan byrådet altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og byrådet skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. Holbækvej Roskildevej Lokalplan nr. 172 Østre Ringvej Nordre Ringvej Vestmotorvejen Sorøvej Køgevej Teknisk Forvaltnings adresse: Kommunens adresse: Ringsted Å Næstvedvej Bragesvej Haslevvej Kommunens hjemmeside: Lille Å

3 Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen Eksisterende forhold Kommuneatlas Lokalplanens indhold Principper for bebyggelse Forhold til anden planlægning Regionplan Kommuneplan Lokalplan Spildevand Miljø Trafik Støj Varme Vand El Miljøvurdering Arkæologiske forhold BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Områdets anvendelse 4 Udstykning 5 Veje, stier og parkering 6 Ledningsanlæg og belysning 7 Bebyggelsens omfang og placering 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 Ubebyggede arealer 10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11 Grundejerforening 12 Aflysning af lokalplan 13 Servitutter 14 Retsvirkninger 15 Vedtagelser Kommuneplantillæg nr. 21 til Ringsted Kommunes kommuneplan Kortbilag Bilag 1: Matrikelkort Bilag 2: Anvendelsesplan Bilag 3: Illustrationsplan

4 Lokalplanområde Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods Jordemodervej Roskildevej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Tinvej Kærup Parkvej Lokalplan 172 Østre Ringvej Vestmotorvejen

5 REDEGØRELSE I henhold til planlovens 16 skal en lokalplan ledsages af en redegørelse, som beskriver lokalplanens forhold til anden planlægning, og som angiver, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet. De egentlige bestemmelser findes i lokalplanens 2. del. For at lette forståelsen af lokalplanen indeholder redegørelsen desuden en beskrivelse af eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet, og der gives en kort beskrivelse af hovedindholdet og intentionerne med planen. Terrænet i området er forholdsvis jævnt, beliggende i kote 40 til 45. Kærup Allé er et af områdets mest markante træk. Den er godt en kilometer lang og begynder ved de to små portnerhuse ved Roskildevej og fører til Kærup Gods. Alleen har træer med en højde på op til godt 23 m, og den består af flere forskellige typer træer: lind, elm, ask, ahorn, hestekastanie m.fl. Den har værdi både som stiforbindelse og som markant landskabselement. Umiddelbart syd og øst for Kærup Gods er der i forbindelse med byggemodningen etableret to regnvandsbassinner. Baggrund for lokalplanen Den knap 15 år gamle lokalplan 70 for hele Kærupområdet var baseret på ideen om en erhvervspark med administrativt prægede virksomheder placeret i en park. I tilknytning hertil var der planer om et transportcenter og et mere traditionelt erhvervsområde. Det har ikke været muligt at tiltrække interessenter til erhvervsparkdelen og til transportcentret. Til gengæld har der været interesse for at etablere andre virksomheder, blandt andet lager- og logistikvirksomheder. På denne baggrund blev en del af den oprindelige lokalplan 70 i 1999 afløst af lokalplan 110, der gælder for den vestlige del af Kærupområdet. Formålet med lokalplan 172 er at tilpasse den sydlige del af området til den nye hovedstruktur i lokalplan 110. Det omfatter en ændring af vejstrukturen og arealanvendelsen, herunder placeringen af de grønne arealer. Samtidig ønskes området omkring Kærup Gods disponeret således, at der bliver plads til mere kontorprægede virksomheder her. Kommuneatlas Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med Ringsted Kommune i 2000 kortlagt kommunens bevaringsværdige bymiljøer og bygninger. Bygningernes ydre fremtræden er vurderet efter en skala fra 1 til 9. Skalaen går fra høj bevaringsværdi (1, 2 og 3) over middel bevaringsværdi (4, 5 og 6) til lav bevaringsværdi (7, 8 og 9). De eksisterende fem bygninger fra Kærup Gods er i kommuneatlasset alle registreret med høj bevaringsværdi. I lokalplanen er det fastlagt, at bygningerne ikke må nedrives uden Byrådets tilladelse. Det er sket på baggrund af en vurdering af bygningernes nuværende stand samt deres betydning i et samlet forløb af bygninger. Eksisterende forhold Planen omfatter et areal på ca. 35 ha, som ligger mellem Kærup Parkvej, Østre Ringvej, Vestmotorvejen og mod vest virksomheden Supergros A/S. Kærup Allé óg beplantningen omkring Kærup Gods, set fra Kærup Parkvej.

6 Godsets hovedbygning, der anvendes til kontorformål Kærup Allé set fra syd mod nord Kort over områdets bevaringsinteresser Bevaringsværdig bygning vest for alléen Naturstensbelægning, der tidligere var gårdsplads for den nu nedrevne landbrugsejendom Vigtige bevaringsværdige solitære træer Bygning syd for godsets hovedbygning

7 Lokalplanens indhold Lokalplanen erstatter den tidligere lokalplan 70, hvad angår den sydøstlige del af Kærup Erhvervsområde. Lokalplanen opdeler området i 4 delområder. Område A udlægges til fremstillings-, værksteds- lager-, oplags- og transportvirksomhed, engroshandel samt håndværkserhverv. I tilknytning hertil kan være kontorformål. Område B udlægges til administration, lettere fremstillingsvirksomhed, engroshandel samt håndværks- og serviceerhverv. Område C udlægges til administration og 2 boliger. Område D må kun anvendes til fælles grønt område. Området vest for Kærup Allé har offentlig adgang. Grunde må ikke udstykkes mindre end m 2. Områderne har vejadgang fra Kærup Park- Lokalplanens opdeling Grøn parkkarakter foran bebyggelsen Kig gennem bebyggelsen Kærup Allé Kærup Parkvej Ny adgangsvej Kærup Gods Haveanlæg med akse mellem Kærup Gods og ny bebyggelse Vendeplads Gangsti til grønt område

8 vej, Kærup Industrivej og Kærup Allé. Bebyggelsenprocenten for området må ikke overstige 50 for den enkelte ejendom. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager, og taghældningen må ikke overstige 35 grader. Bygningshøjden må som hovedregel ikke overstige 12 m. Bebyggelse skal placeres inden for nærmere angivne byggefelter. Som arkitektonisk fællestræk fastlægger lokalplanen, at facader skal være hvide eller lysegrå, og tage skal være sorte eller mørkegrå. De bevaringsværdige bygninger omkring Kærup Gods må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Byrådets tilladelse. Skiltning og reklamering må kun ske i overensstemmelse med de af Byrådet godkendte retningslinier for skiltning i erhvervsområder. På den enkelte ejendom må der enten opsættes max. 3 flagstræger eller der må opføres ét skiltetårn med en højde på max. 4 m. Grundejere skal være medlemmer af Grundejerforeningen Kærup Erhvervspark. Principper for bebyggelse I området vest for Kærup Allé placeres bebyggelsen således, at den som hovedregel danner en kant langs vejene. Øst for Kærup Allé placeres bebyggelsen, så den kommer til at ligge tilbagetrukket på en grøn flade mod Kærup Parkvej. Bebyggelsen skal udformes, så der fra vejen sikres kig til det bagvedliggende skovbryn. Forhold til anden planlægning Regionplan Ifølge regionplan for Vestsjællands Amt har området status som kommuneplanlagt byområde. Det er ikke udpeget som særligt erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Ifølge regionplanen er der i området særlige drikkevandsinteresser. Derfor skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for forurening af grundvandet, så vidt muligt undgås. Kommuneplan Lokalplanområdet udgør en del af det område, der i Ringsteds kommuneplan er benævnt 5E5. Der gælder følgende rammebestemmelser: a. Området skal anvendes til erhvervsformål, dvs. industri- og værkstedsvirksomhed, virksomhed inden for engroshandel og transport, kontor, service- og oplagsvirksomhed, virksomheder med særligt udstillingsbehov, håndværksvirksomhed med tilhørende bolig, større institutioner, kursuscenter mv., parkeringsplads med cafeteria, benzintank, kiosk mv. b. Højst 50 % af grundens areal må bebygges. c. Kontor- og værkstedsbygninger o.lign. må ikke opføres med mere end 2 etager og ikke højere end 12 m. Produktionshaller o.lign. må ikke opføres højere end 15 m. d. Det samlede rumfang af bygningerne må ikke overstige 3 m 3 / m 2 grundareal. e. Grunde til fremstillingsvirksomhed o. lign. må ikke udstykkes mindre end 1500 m 2. Grunde til kontor- og servicevirksomhed o.lign. må ikke udstykkes mindre end m 2.

9 f. Der skal ved lokalplanlægning foretages en detaljeret opdeling af området til forskellige virksomhedstyper. g. Der skal udlægges areal, så der kan etableres én p-plads pr. 40 m 2 etageareal for administrativ bebyggelse og 1 p-plads pr. 60 m 2 etageareal for fremstillingsvirksomhed o.lign. h. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om udendørs opholdsarealer. i. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om beplantning, hegning mm. j. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om sikring af maksimale niveauer for ekstern støj fra virksomheder mod naboområderne. k. Der skal optages nærmere bestemmelser om sikring af bevaringsværdige bygninger og beplantning på Kærup Gods. Intentioner: Langs områdets overordnede veje kan der placeres virksomheder med særligt publikumsorienterede funktioner eller ønsker om at præsentere sig med en bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Langs Roskildevej kan der placeres virksomheder med særligt udstillingsbehov. Et område nær Roskildevej forbeholdes mindre håndværksvirksomheder med tilhørende boliger. Den sydligste del af området kan enten anvendes til en større institution, kursuscenter o.lign. eller kan opdeles i mindre grundstørrelser til erhvervsformål. Der skal udarbejdes detaljerede retningslinier for en funktionsopdeling af området. På grund af beliggenheden inden for et vandindvindingsinteresseområde vil der blive stillet særlige krav til virksomheder, hvor fremstilling og/eller lagring af olie, kemikalier og lignende forekommer. Detailhandel I efteråret 2004 blev kommuneplanen revideret for så vidt angår bestemmelserne om detailhandel. Den del af Kærupområdet, der er omfattet af lokalplan 70, men ikke af den nye lokalplan det vil sige området nordøst for Kærup Allé - er i temaplanen for detailhandel udlagt til, at der kan etableres butikker for pladskrævende varegrupper. I resten af Kærupområdet er der ikke i kommuneplanen udlagt areal til detailhandel. I lokalplan 110, som gælder for den vestlige del af Kærupområdet, er der en bestemmelse, som muliggør salg af en virksomheds egne og på stedet fremstillede produkter. For at muliggøre det samme inden for lokalplan 172 er der indarbejdet bestemmelser om dette i kommuneplantillæg nr. 21. Ifølge planloven skal der desuden i lokalplanen fastsættes maksimale størrelser for det samlede butiksareal og for arealet af den enkelte butik. På hjørnet af Kærup Parkvej og Kærup Industrivej er der i henhold til lokalplan 70 indrettet en virksomhed med salg af entreprenørmaskiner. Ifølge lokalplan 70 kunne der blandt andet indrettes større udstillings- og salgsvirksomheder, for eksempel bilforhandlere. Virksomheden kan fortsætte som eksisterende, lovlig anvendelse uanset bestemmelserne i lokalplan 172 om, at der ikke må være detailhandel bortset fra salg af virksomhedens egne produkter. Kommuneplantillæg Lokalplanens indhold afviger på en række mindre punkter fra kommuneplanen. I forbindelse med lokalplanen er derfor udarbejdet kommuneplantillæg nr. 21 med bestemmelser for et nyt område 5E9. Kommuneplantillægget er indsat bagerst i dette hæfte. Lokalplan Området er omfattet af lokalplan 70, der udlægger området til erhvervspark. Planen aflyses for den del af området, der er omfattet af lokalplan 172. Spildevand Spildevand føres til kommunalt rensningsanlæg. Regnvand ledes via regnvandsbassiner til Kværkeby Bæk, dog for et mindre område

10 i den nordlige del direkte til eksisterende system ved Benløse. Miljø Amtet har ikke kendskab til jordforurening i området forsaget af tidligere aktiviteter. Da der har været landbrug på ejendommen, kan kommunen med erfaring fra andre landbrug ikke udelukke, at der kan være forurening med pesticider, tjærestoffer, tungmetaller eller olie. Trafik Lokalplanområdet vejbetjenes fra Kærup Industrivej og fra Kærup Parkvej, der går nord om Kærup Gods. Der er nem adgang fra Østre Ringvej med direkte tilslutning til motorvejen. En eventuel signalregulering af motorvejstilkørslen kan yderligere lette adgangen til hele Kærupområdet fra ringvejen, således at den tunge trafik ikke kører ad Roskildevej. Med lokalplanen åbnes for en mindre udvidelse af erhvervsareal til kontor og lignende omkring Kærup Gods. De trafikale konsekvenser af dette vurderes at være uvæsentlig. Støj En del af lokalplanområdet er belastet af støj fra motorvejen og fra Østre Ringvej. Der er foretaget en støjberegning på grundlag af fremskrevne trafiktal. For Østre Ringvej viser den en årsdøgntrafik på biler i For motorvejen viser den en årsdøgntrafik på i Da der ikke er tale om støjfølsom anvendelse så som boliger eller institutioner i lokalplanområdet, men alene kontorer og anden form for erhverv, sættes støjgrænsen til 60 db(a). Dette støjniveau forekommer i en afstand af 45 meter fra Østre Ringvej og 130 meter fra motorvejen (afstande målt fra vejmidte). Beregningen forudsætter, at støjreduktion alene sker ved afstandsdæmpning og ikke ved støjvold. Lokalplanens byggefelter overskrider ikke disse afstande. Varme Området er udlagt til naturgasforsyning. Ejendomme skal tilsluttes før ibrugtagen. Vand Området vil blive vandforsynet fra Ringsted kommunale værker. El Området forsynes med el gennem SEAS forsyningsnet. Miljøvurdering Ringsted Kommune har vurderet, at lokalplan 172 ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. Lokalplanområdet, der ligger i byens nordøstlige udkant, umiddelbart nord for motorvejen, har gennem år været udlagt til erhvervsformål. Ringsted Kommune finder derfor, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I det følgende redegøres for baggrunden for ovenstående vurdering. Natur og kulturarv Den oprindelige lokalplans stort tænkte idegrundlag med en business park, hvor administrativt prægede arbejdspladser var placeret i parkagtige omgivelser, har ikke kunnet realiseres i Ringsted. De virksomheder, der nu planlægges for, er mere traditionelle fremstillings- og kontorvirksomheder med mere

11 begrænsede grønne områder. Lokalplanen sikrer dog fortsat, at arealerne mellem erhvervsbebyggelsen og motorvejen får en landskabelig bearbejdning med mulighed for et større naturindhold end i dag. Kommuneatlasset fra 2000 udpeger 5 eksisterende bygninger som bevaringsværdige, blandt dem hovedbygningen til Kærup Gods. Lokalplanen sikrer disse bevaringshensyn med bevaringsbestemmelser. Også værdifuld beplantning, herunder alleen til godset, bevares. Det kan derfor formodes, at der kan findes væsentlige arkæologiske interesser bevaret på delområde A og evt. vestlige del af område Bs sydlige del, idet de øvrige områder skønnes uden bevarede arkæologiske spor. Da området kan være omfattet af arkæologiske interesser, hvorfor der forud for påbegyndelse af jordarbejder bør gives meddelelse til Sydvestsjællands Museum, så eventuel standsning af arbejdet i henhold til 27 i lov om museer kan undgås. Arkæologiske forhold Tidligere arkæologiske undersøgelser af Nationalmuseet viser i den nordøstlige del af lokalplanområdet har vist spor af bebyggelse fra flere perioder af forhistorien og umiddelbart syd for motorvejen kendes jernalderbebyggelse. Område B set fra adgangsvejen A-B. Bag den hvide mur til højre i billedet ligger haveanlægget til Kærup Gods.

12 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser og kortbilag er umiddelbart bindende for borgerne og tinglyses på samtlige ejendomme inden for området. I henhold til planloven fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at - ændre vej- og bebyggelsesstrukturen i den sydøstlige del af Kærup Erhvervspark, så den er tilpasset strukturen i den vestlige del af erhvervsområdet - udlægge areal til nyt erhverv omkring Kærup Gods - sikre en smuk arkitektonisk helhedsvirkning - sikre bevaringsværdig bebyggelse og bevoksning i området, navnlig i tilknytning til Kærup Gods. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 1a, 1b, 1d, 1f, 3a og 3aa alle af Benløse By, Benløse, og matr. nr. 1ak og 1ar, Kærup, Ringsted Jorder, samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området opdeles i A, B og C til erhvervsformål og D til fælles grønt område, som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål og fælles grønne områder, herunder regnvandsbassiner. Lokalplanens opdeling 3.2 I tilknytning til den enkelte virksomhed kan der indrettes en mindre butik med salg af virksomhedens egne og på stedet fremstillede produkter. Den enkelte butiks bruttoetageareal må højst være 500 m 2. Det samlede bruttoetageareal til sådanne butikker må ikke overstige m 2. Der må ikke indrette anden form for detailhandel i området. (Se note 1) Område A 3.3 Området må kun anvendes til fremstillings-, værksteds-, lager-, oplags- og transportvirksomhed, engroshandel, håndværkserhverv samt kontor i tilknytning hertil. Område B 3.4 Området må kun anvendes til administration, lettere fremstillingsvirksomhed, engroshandel samt håndværks- og serviceerhverv. Bebyggelse til kontorformål kan udgøre hovedparten af den samlede bebyggelse på den enkelte ejendom. Note 1 Inden for området er der i henhold til lokalplan 70 indrettet en virksomhed med salg af entreprenørmaskiner. Denne kan fortsætte som eksisterende, lovlig anvendelse.

13 Område C 3.5 Området må kun anvendes til administration. Byrådet kan tillade, at der inden for området indrettes højst to boliger til brug for indehaver, bestyrer eller lignende. Område D 3.6 Området må kun anvendes til fælles grønt område og tekniske anlæg så som regnvandsbassin. Området vest for Kærup Allé har offentlig adgang. 4 Udstykning Område A - B 4.1 Der må ikke udstykkes grunde, der er mindre end m². Område C - D 4.2 Områderne må ikke yderligere udstykkes. Parkering 5.7 På den enkelte ejendom skal der udlægges areal til parkering efter følgende normer: - 1 parkeringsplads pr. 50 m² administration - 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 butik med salg af en virksomheds egne produkter - 1 parkeringsplads pr. 100 m² produktions-, værksteds- og lagervirksomhed Parkeringspladserne skal anlægges, når Byrådet forlanger det. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Elledninger må kun udføres som jordkabler. 6.2 Belysning af veje må kun udføres efter en samlet plan, der er godkendt af byrådet. 5 Veje stier og parkering 5.1 Der udlægges veje i princippet som vist på kortbilag Der udlægges areal til vej A-B i 17 m bredde, afsluttet med en vendeplads, i princippet som vist på kortbilag Vejen C-D (del af den eksisterende Kærup Allé) udlægges i en bredde af 12 m. 5.4 Stierne e-f og g-h (del af den eksisterende Kærup Allé) udlægges i en bredde af 5 m og skal anlægges som dobbeltrettede fællesstier Vejadgange kan kræves udformet som fælles overkørsler for 2 virksomheder. Overkørsler skal udføres med belægninger efter Byrådets anvisning. 5.6 Veje og stier skal anlægges efter et samlet projekt, som skal godkendes af Byrådet. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. Ved beregning af ejendommens grundareal kan der ikke medregnes andel af det i 3.6 nævnte fælles grønne område. 7.2 Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager, og taghældningen må ikke overstige 35 grader. 7.3 Bygningshøjden må ikke overstige 12 m. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade bygningshøjder op til 15 m, når det er nødvendigt for virksomhedens drift. Område A og B 7.4 Bebyggelse må kun placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 7.5 Bebyggelse skal placeres parallelt med eller vinkelret på vejen. Undtaget fra denne bestemmelse er mindre bygninger så som

14 skure, udhuse og lignende. 7.6 I den del af område B, der ligger i trekanten mellem godset, Kærup Parkvej og Østre Ringvej, skal bebyggelsen udformes sådan, at der sikres kig mellem bygningerne til det bagvedliggende skovbryn. Område C og D 7.7 Områderne må ikke yderligere bebygges, bortset fra mindre bygninger til støtte for områdernes anvendelse som friareal. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Facader må kun udføres i tegl, beton, glas og metal. Murværk kan fremstå enten som blank mur eller som pudset/ vandskuret mur. Skure og lignende småbygninger samt mindre dele af facaden, for eksempel i forbindelse med indgangsparti, må udføres i andre materialer så som træ, eternit eller lignende facadeplader. 8.2 Facader skal være hvide eller lysegrå. Mindre facadepartier, mindre bygningsdele samt skure og lignende småbygninger må endvidere være sorte eller mørkegrå. 8.3 Tage skal være sorte eller mørkegrå og må kun udføres i skifer eller plane tagplader, for eksempel af eternit eller metal. Til skure og lignende småbygninger må endvidere anvendes glas. For enden af aksen til godsets hovedbygning (markeret med særlig signatur på kortbilag 2) kan Byrådet tillade sorte tegl, hvis det kan begrundes arkitektonisk. Flade tage må dækkes med tagfolie eller lignende. 8.4 Bygninger, der er markeret med særlig signatur på kortbilag 2, må ikke nedrives, og der må ikke foretages udvendigt synlige bygningsændringer uden Byrådets tilladelse. 8.5 Ved indkørslen til erhvervsområdet fra Østre Ringvej kan Byrådet tillade særlig markering i form af en skiltesøjle eller lignende. 8.6 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8.7 Udendørs antenner, herunder parabolantenner, må kun etableres med Byrådets godkendelse af placering og udformning. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Det på kortbilag 2 viste område D skal overvejende fremstå som en åben græsslette. Regulering af terræn, nyplantning, befæstelse, belysning og møblering må kun ske på grundlag af en af Byrådet godkendt plan. 9.2 Bebyggelse skal i videst muligt omfang tilpasses det eksisterende terræn. Mindre terrænreguleringer skal udføres sådan, at det færdige terræn fremstår naturligt, mens større tilpasninger markeres visuelt i form af præcist formede skråninger eller støttemure. Terrænregulering på mere end +/- 1 m må ikke foretages uden Byrådets godkendelse. 9.3 De på kortbilag 1 med særlig signatur viste bevaringsværdige beplantninger og træer må ikke fjernes eller beskæres væsentligt uden Byrådets tilladelse. 9.4 Ubebyggede arealer på den enkelte ejendom, herunder veje, stier og parkeringspladser, skal anlægges og beplantes efter en af Byrådet godkendt plan. Planen skal omfatte beplantning, belægning, hegning, belysning og terrænregulering. 9.5 Hegn må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret af et op til 2 meter højt trådhegn.

15 10Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Før nogen del af bebyggelsen tages i brug, skal det fælles grønne område være anlagt efter bestemmelserne i 9. Byrådet kan dog tillade, at det fælles grønne område anlægges i etaper i takt med den løbende byggemodning og udstykning Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret parkering efter bestemmelserne i Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før tilslutning til naturgasnettet har fundet sted. 11 Grundejerforening 11.1 Samtlige ejere af ejendomme, der udstykkes inden for lokalplanens område, skal være medlem af den eksisterende grundejerforening, 'Grundejerforeningen for Kærup Erhvervspark' Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i 5 nævnte veje og stier (undtagen Kærup Allé) samt de i 9 nævnte fælles grønne områder Grundejerforeningen er pligtig at tage skøde på de i 5 udlagte vej- og stiarealer (undtagen Kærup Allé) og de i 9 udlagte fælles grønne områder Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet. 12 Aflysning af lokalplan 12.1 Ved endelig vedtagelse af lokalplan 172 ophæves lokalplan 70 for det område, der er omfattet af lokalplan Servitutter 13.1 Servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, vil blive ophævet. 14 Retsvirkninger 14.1 Når en lokalplan er vedtaget endeligt og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er omfattet af planen. Eksisterende, lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil Byrådet kan i henhold til 19 i lov om planlægning meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan I henhold til 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 15 Vedtagelser 15.1 Byrådet vedtog den 7. februar 2005 at sende forslag til lokalplan nr. 172 til offentlig høring i perioden fra 22. februar 2005 til og med den 20. april Der kom 3 indsigelser og bemærkninger i løbet af høringsperioden. Byrådet vedtog den 12. september 2005 lokalplan 172 endeligt med mindre ændringer som følge af indsigelser. 16

16 Kommuneplantillæg nr. 21 til Ringsted Kommunes kommuneplan c. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50. d. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager og ikke højere end 12 m. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade bygningshøjder op til 15 m, når det er nødvendigt for virksomhedens drift. e. Grunde må ikke udstykkes mindre end m 2. f. Der skal ved lokalplanlægningen foretages en detaljeret opdeling af området til forskellige virksomhedstyper. Del af rammeområde 5E5 overføres til et nyt område 5E9 med følgende bestemmelser: Område 5E9 - Nyt erhvervsområde - Kærup Gods a. Området skal anvendes til industri, værksted, lager, engroshandel, transportvirksomhed, administration og serviceerhverv. I de eksisterende bygninger (det tidligere gods) må der i tilknytning til erhvervet indrettes op til to boliger. b. I tilknytning til den enkelte virksomhed kan der indrettes en mindre butik med salg af virksomhedens egne og på stedet fremstillede produkter. Den enkelte butiks bruttoetageareal må højst være 500 m 2. Det samlede bruttoetageareal til sådanne butikker må ikke overstige m 2. g. Der skal udlægges areal, så der kan etableres én p-plads pr. 50 m 2 etageareal for administrativ bebyggelse og 1 p-plads pr. 100 m 2 etageareal for fremstillingsvirksomhed og lignende. h. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om beplantning, hegning mm. i. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om sikring af bevaringsværdige bygninger og beplantning på Kærup Gods. Intentioner: I området kan der placeres virksomheder med hovedvægten på kontorerhverv. Vedtagelser Byrådet vedtog den 7. februar 2005 at sende forslag til kommeplantillæg nr. 21 i offentlig høring fra den 22. februar 2005 til og med den 20. april Byrådet vedtog kommuneplantillæget endeligt den 12. september 2005.

17

18

19

Lokalplan 236- Forslag

Lokalplan 236- Forslag Lokalplan 236- Forslag Fælleskrematorium og kirkegård Kærup Gods Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2020 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012

RINGSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 132. Multihus i Ringsted Syd. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 RINGSTED KOMMUNE Lokalplan nr. 132 Multihus i Ringsted Syd Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2001-2012 Udarbejdet af Ringsted Kommunes Tekniske Forvaltning 29. oktober 2002 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN

RINGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR For bofællesskab i Kildemarken HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN RINGSTED KOMMUNE HØJBOGÅRDSVEJ ØSTRE PARKVEJ ØSTRE PARKVEJ KØGEVEJ KILDEMARKEN FUCHSIAVEJ GLADIOLUSVEJ Lokalplanområde KILDEBOVEJ ANEMONEVEJ KILDEMARKEN LOKALPLAN NR. 107 For bofællesskab i Kildemarken

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR

ESBJERG KOMMUNE. RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR ESBJERG KOMMUNE RIBE ERHVERVSOMRÅDE ØST Benzintank m.m. RIBE NØRREMARK TILLÆG NR. 1 LOKALPLAN NR. 03.15 Dette lokalplantillæg er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Ribe Kommune, i december 2006. Forslag

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter LOKALPLAN 83 Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan Forslag

Lokalplan Forslag 1 Lokalplan 261 - Forslag Kommuneplantillæg 14 - Forslag Den gamle skole i Ørslev Februar 2012 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Kærup. Tillæg nr. 31 til Kommuneplan Lokalplan 182

Lokalplan nr Boligområde ved Kærup. Tillæg nr. 31 til Kommuneplan Lokalplan 182 Lokalplan nr. 182 ROSKILDEVEJ PRÆSTEVEJ JORDEMODERVEJ ROSKILDEVEJ TINVEJ KOBBERVEJ KÆRUP ALLE Lokalplan 182 JORDEMODERVEJ BENLØSE SKEL TINVEJ KÆRUP ALLE ØSTRE RINGVEJ VESTMOTORVEJEN VESTMOTORVEJEN Boligområde

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere