Vesthimmerlands Museumsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Museumsforening"

Transkript

1 Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr

2 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s Kulturarvsfejring i Vesthimmerland s.10 Lokalhistorisk Arkiv for Aars og Omegn s. 11 Stenaldercenteret s Slægtsforskerne s Kunstmuseet s Forårsprogram s Firmamedlemskaber s. 19 Vesthimmerlands Museumsforening s. 20 Bestyrelsen s. 20 Vesthimmerlands kulturarv - nu med App App en kan søges under navnet "Vesthimmerlands Museum - Kulturarv" og "Kulturarvstjenesten Vesthimmerland" i App Store. Ved søgningen i App Store er det vigtig at vælge "Kun iphone". For at se de opdateringer, som løbende uploades til denne App, er det nødvendigt at vælge Opdater ved start under Indstillinger på ipad/iphone. God fornøjelse med museets App, der er blevet til som et projekt under KulturarvNord. Vesthimmerlands Museum Åbningstider 1. maj august: dagligt kl mandage lukket 1. september april: dagligt kl mandage lukket Lukket og 31. december samt 1. januar Øvrige besøg efter forudgående aftale med museet Kontortid: mandag - torsdag: kl fredag. kl tlf.: mail: 2

3 Leder Vesthimmerlands Museumsforening er stolt af næstformanden! Jeg har en plan. sagde Egon Olsen i Olsenbande-filmene i biografen. Det havde vores Egon måske også, da han i sin tid gik i gang med at forene samtlige lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune i et fint fællesskab og samarbejde. Et flot eksempel til efterfølgelse for alle i Vesthimmerland. Her trives hvert enkelt arkiv på hver deres måde; men de får også samlet styrke i fællesskabet om udgivelse af årbog og ikke mindst den fælles læring omkring registreringssystemer og deslige. Derfor var det fuldt fortjent, at Egon Jensen - som en samlende faktor - fik Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris. Ikke ved snak; men ved handling. Johannes V. Jensen Museet. Alle tre foreninger er tæt knyttet til Vesthimmerlands Museum på den ene eller anden vis, så det er helt naturligt og særdeles gavnligt at samarbejde, lære af hinanden og ikke mindst støtte hinandens markedsføring og arrangementer. Og hvad er egentligt en støtteforenings opgave? Er det at arrangere spændende foredrag, at gå til hånde med store og små opgaver på museet? Er det at donere penge eller komme med gaver til museet? Eller er det ikke også at være den folkelige stemme i den lokale debat om vores fælles kulturarv og vigtigheden af, at vi har stærke og gode museer for både vore lokale medborgere og gæster til vores egn. I et af vores arrangementer her i foråret sætter vi fokus på støtteforeningernes rolle. Se mere herom under vort forårsprogram. Hardy Jensen Formand for Museumsforeningen Fra prisoverrækkelsen Venner har også venner. Sidste år gik museumsforeningen i samarbejde med tertebølle og nu gøres også de indledende øvelser med Støtteforeningen for Oplysninger om museets virke og arrangementer kan ses på: og i museets elektroniske nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig hvis ikke du allerede får det. 3

4 Broders klumme Hvilke opgaver og roller har de lokale museer i vort moderne samfund? Dette spørgsmål er brandaktuelt og bliver i disse måneder flittigt diskuteret i nationale museumsfora. Ligesom biblioteker og teatre har museerne i mere end 100 år været rygraden i det borgerlige samfund som rum for læring, viden og meningsdannelse. Og ligesom biblioteker og teatre har også museerne flyttet sig tilsvarende med samfundsudviklingen og i denne forbindelse fået nye opgaver og mål. Det moderne museum er videns- og genstandsbank, mødested, forskningsinstitution og rum til fordybelse, oplevelser og læring. Opgaverne løses i samspil med det omgivende samfund, og derfor er museumsarbejde en dynamisk proces, der involverer mange mennesker og interesser. Vesthimmerlands Museum arbejder ikke kun i en enkelt by eller et mindre lokalområde i vores kommune, men har hele Vesthimmerland som arbejds- og ansvarsområde - i hvert eneste sogn og hver eneste by. Her har vi samarbejde med lokale aktører og foreninger, herunder også lokalhistoriske arkiver, lokalhistoriske foreninger og museer. Det gør vi ud fra en holdning om at kulturarven i vores kommune er en fælles opgave, som kun kan løses ved, at der løftes i flok. Opgaven er stor! Alene de mange hyldemeter med dokumenter, mange historiske fotografier og genstandssamlinger stiller store krav til organisering af tilgængelighed og opbevaring. Dertil kommer det faglige arbejde med Vesthimmerlands bygningsarv, kulturmiljøer, fortidsminder, monumenter, kunst i det offentlige rum og meget mere. Det at opbygge kendskab til kulturarven er ensbetydende med at få et forhold til ophav og forandring, til historie, viden, kunst og dannelse. Kulturarvsbegrebet strutter af autenticitet og viden, men rummer samtidig betydelige muligheder for fejlfortolkning og misbrug. Derfor påhviler der aktørerne et særligt ansvar, når det gælder om at viderebringe vores kulturelle arv til de efterfølgende generationer. Bevaringsindsatsen skal prioriteres ud fra konkret viden om de betydninger, værdier og fortællinger, der knytter sig til bygninger, billeder, dokumenter, museumsgenstande og erindringer m.m. Den kræver velfunderet viden om kulturarvens mange fagområder og et godt samarbejde blandt de mange aktører i kommunens forvaltninger og blandt borgerne. Ud fra disse betragtninger har kulturarven en fællesskabsfremmende dannel- 4

5 sesfunktion, der kan skabe viden og lokal forankring i det moderne demokratiske samfund. Men er vores demokrati funktionsdygtigt og stabilt? Har historikere, undervisere og medier svigtet og ikke været dygtige nok til at formidle de historiske forudsætninger for demokratiet? Spørgsmålene lægger op til en debat, netop i år, hvor der i hele landet forberedes fejringen af hundredåret for grundloven af Derfor vil vi i maj måned invitere til en debat på museet om demokrati, stemmeret og ytringsfrihed og diskutere kulturarven som værdiskaber i det moderne samfund. Vel mødt! Vi glæder os til en levende og inspirerende debat! Arkæologisk forskningsprojekt 2014 Kulturstyrelsen har i 2014 valgt at give Vesthimmerlands Museum en ekstra bevilling på kr til udarbejdelse af en forskningsartikel, der vil blive begået sammen med en række institutioner fra ind- og udland. Det er arkæolog Simon Kjær Nielsen, som skal udføre arbejdet for museet. Artiklens fokus vil tage afsæt i udgravningsresultaterne fra de to gravfelter med stendyngegrave, som Vesthimmerlands Museum udgravede ved Vestrup - i samarbejde med Aarhus Universitet i Broder Berg Museumsdirektør HUSK KIRKERUNDVISNINGER og andre arrangementer se hjemmesiden! Stendyngegrave 5

6 Stendyngegravskikken var i mange år blandt de mest gådefulde anlæg inden for dansk arkæologi, men nye tolkninger har ført til, at gravskikken nu kan afbildes langt mere indgående end for blot få år siden. I den forbindelse anes en af Danmarks - og måske endda Europas - mest bemærkelsesværdige forhistoriske begravelsesformer: En menneskegrav og to kvæggrave, arrangeret som vogn og okseforspand, forseglet under en dynge af sten og anlagt på lange rækker ved fortidige vejforløb, som var der tale om konvojer af vogntog gennem landskabet. Ved Vestrup-udgravningerne blev der taget en række utraditionelle metoder i brug. Nævnes kan bl.a. indsamling af prøver til analyser for fossilt DNA og parasitspor (foretaget af forskere fra Center for Geogenetik, Københavns Universitet) samt magnetometeropmålinger af mere end 30 ha i området omkring gravfelterne (foretaget i samarbejde mellem Vesthimmerlands Museum, Aarhus Universitet, Deutsche Archäologische Institut og Freie Universität Berlin). Det er resultaterne fra disse flerstrengede undersøgelser, som skal bidrage til den tværvidenskabelige artikel, hvor også de feltarkæologiske resultater selvfølgelig skal indgå. Simon Kjær Nielsen Arkæolog Ph.d.-krav til statsanerkendte museer med arkæologisk ansvar Kulturstyrelsen har stillet krav til museerne om, at de, for at kunne ansøge om midler fra Kulturministeriets forskningsudvalg, har medarbejdere med en ph.d.-titel - eller kan dokumentere, at medarbejderen virker på ph.d.-niveau. VMÅ har derfor peget på museumsinpektøren for arkæologi, Bjarne Henning Nielsen (BHN), hvortil styrelsens krav primært stilles, og på opfordring fra Kulturstyrelsen har museet ansøgt om og fået midler til at lade museumsinspektøren færdiggøre et forskningsog publiceringsprojekt om jernalderbebyggelsen Smedegård ved Nors i Thy. Der er bevilget et beløb svarende til tre måneders løn. Undersøgelserne på Smedegård blev udført af mag.art. Bjarne Henning Nielsen i årene , og der blev undersøgt en såkaldt byhøj. Det vil sige en landsby, som blev anlagt i 300-tallet før år 0, og som fortsatte til ca. 200 efter år 0. Hus blev bygget oven på hus, og der blev gennem tiden ophobet op til to meter tykke lag fra husenes tørvevægge. Men det særlige ved denne lokalitet var, at man intensivt anvendte kridt til gulve og husenes gårdspladser. Her blev landsbyens affald og alt andet, som blev smidt ud, ophobet. Hver gang 6

7 man skulle bygge et nyt hus blev de gamle lag forseglet af nye kridtlag, og herpå blev aflejret nyt materiale. Ikke mindst blev dyreknogler bevaret i rigt mål. Man kan således beskrive et meget nøjagtigt billede af dyreholdet. Dette centrale forskningsemne, har allerede affødt en ph.d.-titel til Tine Andreasen - dengang ved Zoologisk Museum. Ud over dette er der udført betydelige undersøgelser af makrofossilt materiale (brændt korn, frø, plantedele m.m.) af Peter Steen Henriksen ved Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU). Dette og alt andet arkæologisk materiale fra disse fem århundreder bearbejder BHN og sætter i sammenhæng. Det er tanken til sidst at udgive et samlet skrift om Smedegård. BHN blev allerede i 1998 bevilget midler til at udfærdige et manuskript om bopladsen. Arbejdet blev ikke færdigt, da Thisted Museum valgte at prioritere andre forskningsopgaver højere. Men hovedparten af kapitler er færdiggjort. Det vil med de nye midler blive muligt og være BHN s opgave at forske og beskrive de resterende kapitler om Smedegård og således lade det vurdere af Kulturstyrelsens særlige udvalg til formålet. Så må man bare håbe! BHN vil derfor i marts, april og maj være frigjort fra sædvanlige opgaver. I stedet varetages disse af cand.mag. Sine Toft Jensen. Bjarne Henning Nielsen Museumsinspektør Vesthimmerlands Museumsforening Medlemskontingent: Personligt: 100,00 kr. Husstand: 150,00 kr. Virksomhed: 400,00 kr. Medlemmer, der benytter netbank eller girokort til indbetaling, kan - hvis de sender frankeret svarkuvert til kassereren - få tilsendt medlemskort, eller ved oplysning af mailadresse, få tilsendt medlemskort på mail. Kontingent bedes indbetalt senest 1. marts. Foreningens kontonummer er: Girokonto: Der kan også betales i receptionen på museet, hvor medlemskort udstedes. 7

8 Nyt fra museumsundervisningen I oktober 2014 fyldte Vesthimmerland Museums lille undervisningsafdeling tre år eller rettere 39 mdr. Det er ikke nogen anseelig alder, men alligevel nok til at give et fingerpeg om, om besøgstallets størrelse berettiger en fortsat eksistens. År Samlet antal Antal børn Antal voksne Gys og gru Forløb på VMÅ + Ertebølle Forløb på skoler Forløb i alt Forløb for børn med særlige behov 2011* ** *** VMÅ 82 SE 94(30) HH 10(7) I alt Kommentarer til besøgstal: - Tal i parentes (ved Ertebølle og Hessel) er rene undervisningstal *: Undertegnede blev ansat ved Vesthimmerlands Museum (VMÅ) d. 1/ **: I 2013 betød lærer-lockouten og deraf aflyste forløb et fald i antallet af gæster med ca. 500 stk. Det årlige besøgstal for museumsundervisningen (MUV) er således steget fra få hundrede til næsten 6000 på 39 mdr. Antallet af gennemførte undervisningsforløb er også steget til mere end 200 årligt, eller svarende til næsten 600 årlige konfrontationstimer primært rettet mod kommunens elever og lærere. Indholdet i formidlingen har stille og roligt ændret sig fra ren undervisning af elever på Vesthimmerlands Museum til 8

9 også at omfatte undervisning ude på skolerne, i kulturlandskabet, på Stenaldercenter Ertebølle og Herregården Hessel. - Kursusafholdelse for lærere og frivillige - Samarbejde med flere af kommunens forvaltninger - Samarbejde med Stenaldercenter Ertebølle (SE) - Samarbejde med Herregården Hessel (HH) - Udviklingssamarbejde om undervisning af børn med særlige behov med syv andre museer - Samarbejde med CFU-Nord (tidligere Amtscentralen) - Deltagelse i særarrangementer, messe o. lign. Museumsundervisningen, synes undertegnede, har vist, at der er kunder til butikken, at der er interesse for at bruge MUV s mange undervisningstilbud, der ovenikøbet er gratis. Der ER interesse fra andre museer, institutioner og endda virksomheder i at samarbejde med MUV. Det giver megen omtale og positiv feedback. Det giver derfor stof til eftertanke, at MUV forsat lever en meget usikker tilværelse pga. manglende økonomisk støtte fra kommunens side. Det er således blevet en hjertesag for museets bestyrelse at sikre, at der fortsat udbydes kulturarvsformidling for kommunens yngste borgere. St. Hans, Ertebølle Middelalderkøbmand Henrik Harefod MUV lever i bedste velgående, og det er bestemt ikke hensigten at skære ned på aktiviteterne for 2015! Der er allerede booket 25 forløb til forårssæsonen. Vi har ikke mindre end fire store samarbejdsprojekter kørende med andre institutioner. I løbet af foråret indleder vi endnu et 9

10 samarbejde med et ind til videre ukendt brasiliansk museum. Det er et led i et kulturudvekslingsprojekt med Brasilien, der er støttet af Kulturministeriet. Undertegnede ser meget frem til samarbejdet med vor brasilianske kollega. Dette skal gerne kaste nyt lys over, hvordan kulturformidling over store afstande kan bringes helt ud i klasselokalet og understøtte arbejdet med Den åbne Skole, som folkeskolereformen foreskriver. Der bliver således tale om et særdeles aktivt og udadvendt år for MUV, der forhåbentlig skal være med til at fastholde og forankre museumsundervisning på Vesthimmerlands Museum. Kim Callesen Museumsunderviser Medarbejdertur til Den Gamle By Kulturarven fejres i Vesthimmerland Vesthimmerlands Museum og samarbejdspartnere ønsker at gøre opmærksom på Vesthimmerlands alsidige kulturarv ved at markere juni som kulturarvsmåned. I løbet af måneden vil der i hele kommunen blive afholdt et væld af arrangementer og aktiviteter, fra filmforevisninger, musikarrangementer, arkæologiske rundvisninger, borgermøder og debataftener til prøv selv-aktiviteter for børnefamilier og meget mere. Fejringen tyvstartes sidst i maj, hvor Stenaldercentret i Ertebølle - i samarbejde med tre lokale efterskoler - indleder sæsonen med en stammebåds regatta rundt om Ertebølle Hoved. Med et festfyrværkeri af aktiviteter hele måneden ud, går projektet Kulturarvstjenesten Vesthimmerland ind i sin afsluttende fase og rundes af med en stor konference i september om lokalhistorie og brugerinddragelse på kulturarvsområdet. Programmet for kulturarvsmåneden bliver annonceret på museets hjemme- og Facebookside, og der vil ligeledes blive udgivet en folder med en oversigt over alle de spændende arrangementer. Maria Clement Hagstrup Kulturarvsvejleder 10

11 Lokalhistorisk Arkiv Aars Lokalhistorisk Arkiv, Aars, er en del af Vesthimmerlands Museum og har til huse i den "gamle" museumsbygning med indgang fra parkeringspladsen. Arkivet dækker den tidligere Aars Kommune og har et stort materiale af dokumenter og billeder om enkeltpersoner, lokaliteter, bygninger, foreninger og begivenheder. Du er altid velkommen, hvad enten du vil studere lokalhistorie, stille spørgsmål eller aflevere materiale. Vi modtager gerne alle former for arkivalier, som skøder, eller andre papirer, der har tilhørt privatpersoner, firmaer og foreninger, herunder regnskaber, protokoller eller fotografier. De behøver ikke at være gamle. Det bliver de til gengæld, hvis arkivet får lov til at gemme dem. Arkivet har en gruppe på ni meget engagerede frivillige, der hjælper med registrering af de indkomne materialer. Nye frivillige er meget velkomne i fællesskabet, hvor indsamlingen og bevaringen af den fælles erindring er i højsædet. Desværre mangler arkivet tidssvarende lokaler, der passer til det store arbejde, der i løbet af året bliver lagt i at registrere og bevare områdets lokalhistorie. Der mangler en læsesal og ordentlige lokaler til de frivillige at arbejde i. Da arkivet har til huse i kælderen under Vesthimmerlands Museum er udvidelsesmulighederne ret begrænsede, men der arbejdes på at finde alternative løsninger. Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl. 15 til 17. Telefonisk henvendelse kan ske til: arkivleder Kim Ørsted Iversen på tlf.: eller til formand for Lokalhistorisk Forening for Aars Kommune, Egon Jensen på tlf.: Mail kan sendes til lokalhistorisk arkiv: 11

12 Stenaldercenter Ertebølles officielle sæson sluttede med udgangen af efterårsferien, og Støtteforeningen kan se tilbage på en meget begivenhedsrig og travl periode fra maj til oktober. Tørre tal: I hovedtal steg antallet af besøg til centret kraftigt fra sæson 2013 til 2014, Støtteforeningens medlemstal steg fra 110 til 162 og vores Facebook-gruppe endte med 129 medlemmer. Aktiviteter: Som de tidligere år havde vi også i juli måned i 2014 besøg af vores trofaste flintsmed, arkæologen fra Bergen, Morten Kutschera, som blandt andet fik noget nordjysk flint med sig hjem. En rigtig stor begivenhed i sæsonen var vort bidrag til BBC s optagelser af night fishing natfiskeri fra stammebåd - som kulminerede over tre optagelsesdage først i oktober. En stor og spændende opgave for både museumsansatte og frivillige lokale kræfter tak for den store indsats. Støtteforeningen havde også her sit fingeraftryk på hele processen. Også fra Bergen var vores trofaste feriegæst Stein Dale med familie aktiv på centret i et par uger i juni/juli. Blandt andet med at finde en passende træstamme, bearbejdning til en sejldygtig stammebåd inden BBC s ankomst, opsporing af ældre medborgere, som har kendskab til ældre tids blusning af ål, forberedelse, logistik og gennemførelse af optagelserne. 12

13 Støtteforeningen var traditionen tro også repræsenteret på det årlige Frivillighedsmarked i Farsø. Dette år med en aktiv stand, hvor vi udstillede effekter fra centret, kørte video fra årets begivenheder og forsøgte at opføre og klæde os som ægte stenalderfolk. Støtteforeningens fårelaug har været aktiv med pleje af græsarealer og pasning af vore seks får, og vi regner jo med, at vores fine vædder sørger for mange gode lam her til april/maj. Vinter forår: Bestyrelsen planlægger i øjeblikket vintersæsonen, som kan blive gennemført delvis i samarbejde med vores lokale Borgerforening og muligvis sammen med Museumsforeningen. Sammen med Borgerforeningen startedes et lokalt It-undervisningsforløb op på centret d Herudover taler vi blandt andet om muligheden for en fælles tur til det nye Moesgaard Museum i Århus og forskellige foredragsaftener. I slutningen af forrige sæson startede en større aktivitet, nemlig en Stammebåds-regatta. Her er det nu sådan, at vi sammen med Aalestrup Naturefterskole, Vesterbølleog Farsø Efterskoler har opfundet et nyt fag - fabrikation af og sejlads med stammebåd. Onsdag d modtog efterskolernes elever introduktion om stenaldertidens stammebåde, og dagen efter var de med til at fælde de tre store poppel-stammer i Hjedsbæk Plantage. Stammer som de hen over de kommende måneder skal bearbejde til sødygtige stammebåde. Ordet stammebådsregatta blev for snart to år siden første gang nævnt af Ertebølle Strand Campings ejer, Lars måske som en spøg. Støtteforeningen gik i tænkeboks og har siden arbejdet med 13

14 sagen sammen med vores centerleder Louise. Det unikke er blevet, at vi har fundet ressourcerne til at lave bådene, udvidet efterskolernes fagområder, skabt en undervisning, som er dybt forankret i den vesthimmerlandske kulturarv. Samtidig forsøger vi en positiv eksponering af Stenaldercentret, efterskolerne, Ertebølle by, Vesthimmerlands Museum og ja, hele Vesthimmerland. Det hele skal kulminere i nogle forårsfestdage med en regatta rundt om Ertebølle Hoved sidst i maj detaljer vil naturligvis blive markedsført i god tid før eventen. Afslutningsvis bør det nævnes, at Støtteforeningen har fået en af pladserne i Vesthimmerland Kommunes Turismeforum. Her vil vi naturligvis, sammen med de øvrige medlemmer, arbejde på at skabe interesse for vores vesthimmerlandske kulturarv til gavn for tilflyttere og turister. Per Frederiksen Formand for Støtteforeningen Hjemmeside: (stiftet ) Bestyrelsen Elin Jakobsen, Løgstør (næstformand) E: Lis Thomsen, Aars (kasserer) E: Peter Olsen, Thisted (sekretær) E: Lillian Frimor, Hornum E: Peter Ginnerup, Løgstør (suppleant) E: Leif Madsen, Nibe (Revisor) E: Poul Carstensen, Rønbjerg (revisor suppleant) E: 14

15 Program for 1. halvår 2015 Onsdag den 4/2 kl Medlemsmøde Farsø skole, indgang fra hovedindgangen på C. R. Brixvej og oppe på 1. Sal. Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne fund på AO eller ting på papir. Daisy bestilling til Landsarkivet lørdag den 28/2. Lørdag den 28/2 Tur til Landsarkivet i Viborg Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor mange du har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed. Onsdag den 11/3 kl Generalforsamling ifølge vedtægterne. Løgstør Gl. Skole, Østergade 5 (i gården) Efter generalforsamlingen er vi vært ved en kop kaffe, og herefter er der foredrag ved Kathrine Tobiasen, Randers. Hun vil fortælle om egen forskning og vise noget om kilder og muligheder i forskningen. Onsdag den 25/3 kl Vesthimmerlands Museum, Aars (lille sal) Foredrag Emne: De danske udvandrere om udvandring gennem tiden med eksempler på kilder og fremgangsmåde ved Torben Tvorup Christensen. Onsdag den 15/4 kl Medlemsmøde Farsø skole, indgang fra hovedindgangen på C. R. Brixvej og oppe på 1. Sal. Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne fund på AO eller ting på papir. Daisy bestilling til Landsarkivet onsdag den 29/4 Onsdag den 29/4 Tur til Landsarkivet i Viborg Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor mange du har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed. HUSK HUSK HUSK HUSK: Tilmelding til alle arrangementer senest dagen før kl. 12 til en af følgende: Bodil Klitgaard, Farsø tlf , E: Elin Jacobsen, Løgstør. E: Lis Thomsen, Aars E: Lillian Frimor, Hornum: E: Husk kaffe og brød. 15

16 Vi samarbejder desuden med Ældre Sagen i Aars og Løgstør ang. caféarrangementer. Se aktivitetskalenderen for Ældre Sagen og følg vores hjemmeside. gennem mange år. De har høstet stor anerkendelse i både ind- og udland, og de har som undervisere været nyskabende og inspirerende. Kontingent: 200 kr. pr husstand Hjemmeside: Udstilling på Vesthimmerlands Kunstmuseum Vesthimmerlands Kunstmuseum 30. januar 26. april 2015 Udstilling: Stederne ER der Inge Bjørn bliver 90 år mens hun udstiller på Himmerlands Kunstmuseum. Derfor skal vi selvfølgelig fejre hendes 90 års fødselsdag. 8. maj - 8. august 2015 Bettina Winkelmann og Thyge Thomasen udstiller malerier og keramik. Inge Bjørn Anne Marie Egemose Anette Holdensen Randi N. Lium Bettina Winkelmann Inge Bjørn i arbejde Vi ser frem til at huse rigtig dygtige og erfarne kunsthåndværkere, der har lavet vægtige udstillinger og udsmykninger Thyge Thomassen (skrin) 16

17 Museets og Museumsforeningens forårsprogram Fortiden tur-retur Vesthimmerlands Museums udstillinger, samlinger og arbejdsområder Mandag den 23. februar kl rundvisning v/museumsdirektør Broder Berg Vær med på en tur rundt i det museum, vi tror, vi kender så godt! For museumsforeningens medlemmer Begrænset antal, så først til mølle Tilmelding på tlf.: eller på mail: senest torsdag den 19. febr. kl Generalforsamling Mandag den 16. marts kl i cafeen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 9. Eventuelt Aktuelt indslag v/ Broder Berg Museets udvikling frem til jubilæumsåret 2020 Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Tilmelding på tlf.: eller på mail: senest fredag den 13. marts kl Museumsforeningernes rolle Mandag den 13. april kl på Vesthimmerlands Museum v/ formand for Sammenslutningen af Danske Museumsforeninger Jens Olufsen Der er over mennesker i Danmark der er medlem af en museums-, støtte- eller venneforening til et af vore museer. Der findes sikkert en del, som er medlem og aktiv i mere end en forening. Vi udgør en meget væsentlig ressource i museernes daglige drift via en frivillig indsats, ved at arrangere foredrag, udflugter, møder osv. Mange foreninger bidrager også til museernes økonomi på den ene og anden facon. Vi støtter gladeligt vore museer; men har vi ikke også en mening? Om museumsvæsen og dets udfordringer. Om kulturarven den helt nære og den meget gamle. Om hvordan vort museum kommer ud og agerer blandt folket - 17

18 og ikke mindst en mening på det kulturpolitiske område sådan lokalt. Det kommer medstifter og formand for Sammenslutningen af Danske Museumsforeninger til Aars og taler om. Vi inviterer også andre venneforeninger fra hele det himmerlandske og måske også et par politikere. Entré for medlemmer: 40 kr. Ikke medlemmer: 60 kr. Kulturarvsbussen på jubilæumstur Lørdag den 13. juni med start kl fra Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, Aars. Vi forventer at være tilbage i Aars ca. kl Turledere: Broder Berg, Bjarne Henning Nielsen På femte år bringer den os rundt i det Vesthimmerlandske landskab til besøg på helt aktuelle udgravninger og genopdagede perler i vores kulturlandskab. Som vanligt har Kulturarvsbussen ingen fast rute og stoppesteder. Et kirkebesøg skal der være, og i år satser vi på at besøge en af kommunens største kirker. Så kan man jo gætte lidt på, hvilken det bliver. Vore gamle middelalderkirker rummer alle en spændende historie, der bare venter på at blive fortalt. Traditionen tro løftes sløret for nogle af besøgspunkterne i lokalaviserne og på hjemmesiden kort før afgang; men vi gemmer også på et par overraskelser. Det er dog fastlagt, at vi indtager frokosten undervejs og helt sikkert et sted med udsigt og godt vejr. Der vil være steder vi nærmer os til fods; men turen planlægges således, at man kan være med, selvom man ikke er så rask til bens. Prisen er 210 kr. for medlemmer og 260 kr. for ikke medlemmer. Vi sørger gerne for frokost til en sum af 50 kr., hvis man ikke har lyst til at stå tidligt op lørdag for at smøre en madpakke. Husk at købe billet på forhånd. Der kan købes til såvel bustur som frokost på: bibliotekerne eller Vesthimmerlands Museum. 18

19 FIRMAMEDLEMSKAB Vi er meget glade for, at en række lokale virksomheder støtter museumsforeningen med et firmamedlemskab, som giver firmaet mulighed for en gratis rundvisning på museet for deres medarbejdere. Det muliggør også udgivelsen af dette medlemsblad uden annoncer. Derfor opfordrer vi til at støtte følgende virksomheder: AARS AVIS, Himmerlandsgade 150, Aars VINTORVET v/ Thomas Skriver, Himmerlandsgade 48, Aars AARS FARVEHANDEL ApS, Himmerlandsgade 88, Aars SPAR NORD, Himmerlandsgade 70, Aars HINRICHSEN ApS. GULD - SØLV - URE - OPTIK, Himmerlandsgade 58, Aars NCO BYG A/S, Vestvej 5, Aars DATHOPRINT ApS v/kasper Dahl, Industrivej 93, Aars EXPERT v/jesper Nielsen, Himmerlandsgade 57, Aars JUTLANDER BANK, Markedsvej 5-7, Aars ARKITEKTFIRMAET, Oustrupvej 28, Aars TURBOVEX A/S, Industrivej 45, Aars STUBBERUP A/S, Industrivej 91, Aars DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S, Kimbrergården, Søndergade 22, Aars ADVOKATFIRMAET BINDSLEV & KJELDSEN Aps, Himmerlandsgade 109, Aars BOG OG KONTOR, Søndergade 31D, Aars 19

20 En støtteforening for Vesthimmerlands Museum. Den yder årlige tilskud til museets drift. Foreningen arrangerer foredrag og ekskursioner mv. om egnens historie fra oldtid til nutid. Medlemskabet giver gratis adgang til alle museets udstillinger - også kunstudstillinger - og rabat ved deltagelse i arrangementer. Medlemmerne holdes orienteret gennem dette medlemsblad, der udkommer to gange om året. Og ikke mindst medlemmerne får årbøgerne fra Vesthimmerlands Museum og Lokalhistorisk Forening gratis, hvis man selv henter dem. på museet. Henvendelse om medlemskab til kassereren, formanden eller i receptionen på museet. Bestyrelsen Formand: Hardy Jensen Næstformand: Egon Jensen Kasserer: Bente Høj Jensen Sekretær og suppleant: Susanne Appel Redaktør: Sonja Marcussen Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Østerbye Jens Bøckhaus Gerfried Langer Suppleant: Dorthe Glasius VESTHIMMERLANDS MUSEUMSFORENING 20

Vesthimmerlands Museumsforening. Anita Houvenaeghel

Vesthimmerlands Museumsforening. Anita Houvenaeghel Vesthimmerlands Museumsforening Anita Houvenaeghel Nr. 1 2012 1 2 Velkommen til forårsprogrammet 2012 010 Vesthimmerlands Museumsforening byder velkommen til Kim Callesen, museets nye museumsunderviser.

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Afsløring af ny skiltning i Ertebølle Nr. 1 2014 Leder Og hvad har golf med museum at gøre? Måske umiddelbart ikke så meget udover, at sporten jo også har sin historie.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2015

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING. Velkommen til Generalforsamling 2015 SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Erik Mollerup, Court Møller og

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Generalforsamling onsdag den 26. februar 2015 kl. 19.00 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2015 Bestyrelsen Navn Bestyrelsen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Vesthi mmerlands Museu msforeni ng

Vesthi mmerlands Museu msforeni ng Vesthi mmerlands Museu msforeni ng Det gamle husmandssted i Ullits Nr. 2 2014 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Vikingesmedjen ved Lovns Sø s. 6-7 Nyt fra museumsundervisningen s.

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Kulturelle samråd i tal

Kulturelle samråd i tal Bente Schindel Kulturelle samråd i tal En oversigt over de kulturelle samråds opgaver, aktiviteter og økonomi i 2013/2014 Landsforeningen Kulturelle Samråd i Danmark 1 Forord Kulturelle samråd i tal En

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening "Danernes færd til Jerusalem" af Gert Jensen og Per Lysdahl: Korsridder Nr. 1 2011 Velkommen til forårsprogrammet 2011 010 Over 150 gæster til fødselsdagen i november var

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

dansk handicap forbund AARHUS / RANDERS

dansk handicap forbund AARHUS / RANDERS Leder dansk handicap forbund AARHUS / RANDERS Leder side 5 90 års jubilæum side 7 Splastic side 12 Nr. 3 August 2016 15. årgang Blad 3 2016 DHF Aarhus/Randers 1 Leder Det er vigtigt at følge med udviklingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere