Vesthimmerlands Museumsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Museumsforening"

Transkript

1 Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr

2 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s Kulturarvsfejring i Vesthimmerland s.10 Lokalhistorisk Arkiv for Aars og Omegn s. 11 Stenaldercenteret s Slægtsforskerne s Kunstmuseet s Forårsprogram s Firmamedlemskaber s. 19 Vesthimmerlands Museumsforening s. 20 Bestyrelsen s. 20 Vesthimmerlands kulturarv - nu med App App en kan søges under navnet "Vesthimmerlands Museum - Kulturarv" og "Kulturarvstjenesten Vesthimmerland" i App Store. Ved søgningen i App Store er det vigtig at vælge "Kun iphone". For at se de opdateringer, som løbende uploades til denne App, er det nødvendigt at vælge Opdater ved start under Indstillinger på ipad/iphone. God fornøjelse med museets App, der er blevet til som et projekt under KulturarvNord. Vesthimmerlands Museum Åbningstider 1. maj august: dagligt kl mandage lukket 1. september april: dagligt kl mandage lukket Lukket og 31. december samt 1. januar Øvrige besøg efter forudgående aftale med museet Kontortid: mandag - torsdag: kl fredag. kl tlf.: mail: 2

3 Leder Vesthimmerlands Museumsforening er stolt af næstformanden! Jeg har en plan. sagde Egon Olsen i Olsenbande-filmene i biografen. Det havde vores Egon måske også, da han i sin tid gik i gang med at forene samtlige lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune i et fint fællesskab og samarbejde. Et flot eksempel til efterfølgelse for alle i Vesthimmerland. Her trives hvert enkelt arkiv på hver deres måde; men de får også samlet styrke i fællesskabet om udgivelse af årbog og ikke mindst den fælles læring omkring registreringssystemer og deslige. Derfor var det fuldt fortjent, at Egon Jensen - som en samlende faktor - fik Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris. Ikke ved snak; men ved handling. Johannes V. Jensen Museet. Alle tre foreninger er tæt knyttet til Vesthimmerlands Museum på den ene eller anden vis, så det er helt naturligt og særdeles gavnligt at samarbejde, lære af hinanden og ikke mindst støtte hinandens markedsføring og arrangementer. Og hvad er egentligt en støtteforenings opgave? Er det at arrangere spændende foredrag, at gå til hånde med store og små opgaver på museet? Er det at donere penge eller komme med gaver til museet? Eller er det ikke også at være den folkelige stemme i den lokale debat om vores fælles kulturarv og vigtigheden af, at vi har stærke og gode museer for både vore lokale medborgere og gæster til vores egn. I et af vores arrangementer her i foråret sætter vi fokus på støtteforeningernes rolle. Se mere herom under vort forårsprogram. Hardy Jensen Formand for Museumsforeningen Fra prisoverrækkelsen Venner har også venner. Sidste år gik museumsforeningen i samarbejde med tertebølle og nu gøres også de indledende øvelser med Støtteforeningen for Oplysninger om museets virke og arrangementer kan ses på: og i museets elektroniske nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig hvis ikke du allerede får det. 3

4 Broders klumme Hvilke opgaver og roller har de lokale museer i vort moderne samfund? Dette spørgsmål er brandaktuelt og bliver i disse måneder flittigt diskuteret i nationale museumsfora. Ligesom biblioteker og teatre har museerne i mere end 100 år været rygraden i det borgerlige samfund som rum for læring, viden og meningsdannelse. Og ligesom biblioteker og teatre har også museerne flyttet sig tilsvarende med samfundsudviklingen og i denne forbindelse fået nye opgaver og mål. Det moderne museum er videns- og genstandsbank, mødested, forskningsinstitution og rum til fordybelse, oplevelser og læring. Opgaverne løses i samspil med det omgivende samfund, og derfor er museumsarbejde en dynamisk proces, der involverer mange mennesker og interesser. Vesthimmerlands Museum arbejder ikke kun i en enkelt by eller et mindre lokalområde i vores kommune, men har hele Vesthimmerland som arbejds- og ansvarsområde - i hvert eneste sogn og hver eneste by. Her har vi samarbejde med lokale aktører og foreninger, herunder også lokalhistoriske arkiver, lokalhistoriske foreninger og museer. Det gør vi ud fra en holdning om at kulturarven i vores kommune er en fælles opgave, som kun kan løses ved, at der løftes i flok. Opgaven er stor! Alene de mange hyldemeter med dokumenter, mange historiske fotografier og genstandssamlinger stiller store krav til organisering af tilgængelighed og opbevaring. Dertil kommer det faglige arbejde med Vesthimmerlands bygningsarv, kulturmiljøer, fortidsminder, monumenter, kunst i det offentlige rum og meget mere. Det at opbygge kendskab til kulturarven er ensbetydende med at få et forhold til ophav og forandring, til historie, viden, kunst og dannelse. Kulturarvsbegrebet strutter af autenticitet og viden, men rummer samtidig betydelige muligheder for fejlfortolkning og misbrug. Derfor påhviler der aktørerne et særligt ansvar, når det gælder om at viderebringe vores kulturelle arv til de efterfølgende generationer. Bevaringsindsatsen skal prioriteres ud fra konkret viden om de betydninger, værdier og fortællinger, der knytter sig til bygninger, billeder, dokumenter, museumsgenstande og erindringer m.m. Den kræver velfunderet viden om kulturarvens mange fagområder og et godt samarbejde blandt de mange aktører i kommunens forvaltninger og blandt borgerne. Ud fra disse betragtninger har kulturarven en fællesskabsfremmende dannel- 4

5 sesfunktion, der kan skabe viden og lokal forankring i det moderne demokratiske samfund. Men er vores demokrati funktionsdygtigt og stabilt? Har historikere, undervisere og medier svigtet og ikke været dygtige nok til at formidle de historiske forudsætninger for demokratiet? Spørgsmålene lægger op til en debat, netop i år, hvor der i hele landet forberedes fejringen af hundredåret for grundloven af Derfor vil vi i maj måned invitere til en debat på museet om demokrati, stemmeret og ytringsfrihed og diskutere kulturarven som værdiskaber i det moderne samfund. Vel mødt! Vi glæder os til en levende og inspirerende debat! Arkæologisk forskningsprojekt 2014 Kulturstyrelsen har i 2014 valgt at give Vesthimmerlands Museum en ekstra bevilling på kr til udarbejdelse af en forskningsartikel, der vil blive begået sammen med en række institutioner fra ind- og udland. Det er arkæolog Simon Kjær Nielsen, som skal udføre arbejdet for museet. Artiklens fokus vil tage afsæt i udgravningsresultaterne fra de to gravfelter med stendyngegrave, som Vesthimmerlands Museum udgravede ved Vestrup - i samarbejde med Aarhus Universitet i Broder Berg Museumsdirektør HUSK KIRKERUNDVISNINGER og andre arrangementer se hjemmesiden! Stendyngegrave 5

6 Stendyngegravskikken var i mange år blandt de mest gådefulde anlæg inden for dansk arkæologi, men nye tolkninger har ført til, at gravskikken nu kan afbildes langt mere indgående end for blot få år siden. I den forbindelse anes en af Danmarks - og måske endda Europas - mest bemærkelsesværdige forhistoriske begravelsesformer: En menneskegrav og to kvæggrave, arrangeret som vogn og okseforspand, forseglet under en dynge af sten og anlagt på lange rækker ved fortidige vejforløb, som var der tale om konvojer af vogntog gennem landskabet. Ved Vestrup-udgravningerne blev der taget en række utraditionelle metoder i brug. Nævnes kan bl.a. indsamling af prøver til analyser for fossilt DNA og parasitspor (foretaget af forskere fra Center for Geogenetik, Københavns Universitet) samt magnetometeropmålinger af mere end 30 ha i området omkring gravfelterne (foretaget i samarbejde mellem Vesthimmerlands Museum, Aarhus Universitet, Deutsche Archäologische Institut og Freie Universität Berlin). Det er resultaterne fra disse flerstrengede undersøgelser, som skal bidrage til den tværvidenskabelige artikel, hvor også de feltarkæologiske resultater selvfølgelig skal indgå. Simon Kjær Nielsen Arkæolog Ph.d.-krav til statsanerkendte museer med arkæologisk ansvar Kulturstyrelsen har stillet krav til museerne om, at de, for at kunne ansøge om midler fra Kulturministeriets forskningsudvalg, har medarbejdere med en ph.d.-titel - eller kan dokumentere, at medarbejderen virker på ph.d.-niveau. VMÅ har derfor peget på museumsinpektøren for arkæologi, Bjarne Henning Nielsen (BHN), hvortil styrelsens krav primært stilles, og på opfordring fra Kulturstyrelsen har museet ansøgt om og fået midler til at lade museumsinspektøren færdiggøre et forskningsog publiceringsprojekt om jernalderbebyggelsen Smedegård ved Nors i Thy. Der er bevilget et beløb svarende til tre måneders løn. Undersøgelserne på Smedegård blev udført af mag.art. Bjarne Henning Nielsen i årene , og der blev undersøgt en såkaldt byhøj. Det vil sige en landsby, som blev anlagt i 300-tallet før år 0, og som fortsatte til ca. 200 efter år 0. Hus blev bygget oven på hus, og der blev gennem tiden ophobet op til to meter tykke lag fra husenes tørvevægge. Men det særlige ved denne lokalitet var, at man intensivt anvendte kridt til gulve og husenes gårdspladser. Her blev landsbyens affald og alt andet, som blev smidt ud, ophobet. Hver gang 6

7 man skulle bygge et nyt hus blev de gamle lag forseglet af nye kridtlag, og herpå blev aflejret nyt materiale. Ikke mindst blev dyreknogler bevaret i rigt mål. Man kan således beskrive et meget nøjagtigt billede af dyreholdet. Dette centrale forskningsemne, har allerede affødt en ph.d.-titel til Tine Andreasen - dengang ved Zoologisk Museum. Ud over dette er der udført betydelige undersøgelser af makrofossilt materiale (brændt korn, frø, plantedele m.m.) af Peter Steen Henriksen ved Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU). Dette og alt andet arkæologisk materiale fra disse fem århundreder bearbejder BHN og sætter i sammenhæng. Det er tanken til sidst at udgive et samlet skrift om Smedegård. BHN blev allerede i 1998 bevilget midler til at udfærdige et manuskript om bopladsen. Arbejdet blev ikke færdigt, da Thisted Museum valgte at prioritere andre forskningsopgaver højere. Men hovedparten af kapitler er færdiggjort. Det vil med de nye midler blive muligt og være BHN s opgave at forske og beskrive de resterende kapitler om Smedegård og således lade det vurdere af Kulturstyrelsens særlige udvalg til formålet. Så må man bare håbe! BHN vil derfor i marts, april og maj være frigjort fra sædvanlige opgaver. I stedet varetages disse af cand.mag. Sine Toft Jensen. Bjarne Henning Nielsen Museumsinspektør Vesthimmerlands Museumsforening Medlemskontingent: Personligt: 100,00 kr. Husstand: 150,00 kr. Virksomhed: 400,00 kr. Medlemmer, der benytter netbank eller girokort til indbetaling, kan - hvis de sender frankeret svarkuvert til kassereren - få tilsendt medlemskort, eller ved oplysning af mailadresse, få tilsendt medlemskort på mail. Kontingent bedes indbetalt senest 1. marts. Foreningens kontonummer er: Girokonto: Der kan også betales i receptionen på museet, hvor medlemskort udstedes. 7

8 Nyt fra museumsundervisningen I oktober 2014 fyldte Vesthimmerland Museums lille undervisningsafdeling tre år eller rettere 39 mdr. Det er ikke nogen anseelig alder, men alligevel nok til at give et fingerpeg om, om besøgstallets størrelse berettiger en fortsat eksistens. År Samlet antal Antal børn Antal voksne Gys og gru Forløb på VMÅ + Ertebølle Forløb på skoler Forløb i alt Forløb for børn med særlige behov 2011* ** *** VMÅ 82 SE 94(30) HH 10(7) I alt Kommentarer til besøgstal: - Tal i parentes (ved Ertebølle og Hessel) er rene undervisningstal *: Undertegnede blev ansat ved Vesthimmerlands Museum (VMÅ) d. 1/ **: I 2013 betød lærer-lockouten og deraf aflyste forløb et fald i antallet af gæster med ca. 500 stk. Det årlige besøgstal for museumsundervisningen (MUV) er således steget fra få hundrede til næsten 6000 på 39 mdr. Antallet af gennemførte undervisningsforløb er også steget til mere end 200 årligt, eller svarende til næsten 600 årlige konfrontationstimer primært rettet mod kommunens elever og lærere. Indholdet i formidlingen har stille og roligt ændret sig fra ren undervisning af elever på Vesthimmerlands Museum til 8

9 også at omfatte undervisning ude på skolerne, i kulturlandskabet, på Stenaldercenter Ertebølle og Herregården Hessel. - Kursusafholdelse for lærere og frivillige - Samarbejde med flere af kommunens forvaltninger - Samarbejde med Stenaldercenter Ertebølle (SE) - Samarbejde med Herregården Hessel (HH) - Udviklingssamarbejde om undervisning af børn med særlige behov med syv andre museer - Samarbejde med CFU-Nord (tidligere Amtscentralen) - Deltagelse i særarrangementer, messe o. lign. Museumsundervisningen, synes undertegnede, har vist, at der er kunder til butikken, at der er interesse for at bruge MUV s mange undervisningstilbud, der ovenikøbet er gratis. Der ER interesse fra andre museer, institutioner og endda virksomheder i at samarbejde med MUV. Det giver megen omtale og positiv feedback. Det giver derfor stof til eftertanke, at MUV forsat lever en meget usikker tilværelse pga. manglende økonomisk støtte fra kommunens side. Det er således blevet en hjertesag for museets bestyrelse at sikre, at der fortsat udbydes kulturarvsformidling for kommunens yngste borgere. St. Hans, Ertebølle Middelalderkøbmand Henrik Harefod MUV lever i bedste velgående, og det er bestemt ikke hensigten at skære ned på aktiviteterne for 2015! Der er allerede booket 25 forløb til forårssæsonen. Vi har ikke mindre end fire store samarbejdsprojekter kørende med andre institutioner. I løbet af foråret indleder vi endnu et 9

10 samarbejde med et ind til videre ukendt brasiliansk museum. Det er et led i et kulturudvekslingsprojekt med Brasilien, der er støttet af Kulturministeriet. Undertegnede ser meget frem til samarbejdet med vor brasilianske kollega. Dette skal gerne kaste nyt lys over, hvordan kulturformidling over store afstande kan bringes helt ud i klasselokalet og understøtte arbejdet med Den åbne Skole, som folkeskolereformen foreskriver. Der bliver således tale om et særdeles aktivt og udadvendt år for MUV, der forhåbentlig skal være med til at fastholde og forankre museumsundervisning på Vesthimmerlands Museum. Kim Callesen Museumsunderviser Medarbejdertur til Den Gamle By Kulturarven fejres i Vesthimmerland Vesthimmerlands Museum og samarbejdspartnere ønsker at gøre opmærksom på Vesthimmerlands alsidige kulturarv ved at markere juni som kulturarvsmåned. I løbet af måneden vil der i hele kommunen blive afholdt et væld af arrangementer og aktiviteter, fra filmforevisninger, musikarrangementer, arkæologiske rundvisninger, borgermøder og debataftener til prøv selv-aktiviteter for børnefamilier og meget mere. Fejringen tyvstartes sidst i maj, hvor Stenaldercentret i Ertebølle - i samarbejde med tre lokale efterskoler - indleder sæsonen med en stammebåds regatta rundt om Ertebølle Hoved. Med et festfyrværkeri af aktiviteter hele måneden ud, går projektet Kulturarvstjenesten Vesthimmerland ind i sin afsluttende fase og rundes af med en stor konference i september om lokalhistorie og brugerinddragelse på kulturarvsområdet. Programmet for kulturarvsmåneden bliver annonceret på museets hjemme- og Facebookside, og der vil ligeledes blive udgivet en folder med en oversigt over alle de spændende arrangementer. Maria Clement Hagstrup Kulturarvsvejleder 10

11 Lokalhistorisk Arkiv Aars Lokalhistorisk Arkiv, Aars, er en del af Vesthimmerlands Museum og har til huse i den "gamle" museumsbygning med indgang fra parkeringspladsen. Arkivet dækker den tidligere Aars Kommune og har et stort materiale af dokumenter og billeder om enkeltpersoner, lokaliteter, bygninger, foreninger og begivenheder. Du er altid velkommen, hvad enten du vil studere lokalhistorie, stille spørgsmål eller aflevere materiale. Vi modtager gerne alle former for arkivalier, som skøder, eller andre papirer, der har tilhørt privatpersoner, firmaer og foreninger, herunder regnskaber, protokoller eller fotografier. De behøver ikke at være gamle. Det bliver de til gengæld, hvis arkivet får lov til at gemme dem. Arkivet har en gruppe på ni meget engagerede frivillige, der hjælper med registrering af de indkomne materialer. Nye frivillige er meget velkomne i fællesskabet, hvor indsamlingen og bevaringen af den fælles erindring er i højsædet. Desværre mangler arkivet tidssvarende lokaler, der passer til det store arbejde, der i løbet af året bliver lagt i at registrere og bevare områdets lokalhistorie. Der mangler en læsesal og ordentlige lokaler til de frivillige at arbejde i. Da arkivet har til huse i kælderen under Vesthimmerlands Museum er udvidelsesmulighederne ret begrænsede, men der arbejdes på at finde alternative løsninger. Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl. 15 til 17. Telefonisk henvendelse kan ske til: arkivleder Kim Ørsted Iversen på tlf.: eller til formand for Lokalhistorisk Forening for Aars Kommune, Egon Jensen på tlf.: Mail kan sendes til lokalhistorisk arkiv: 11

12 Stenaldercenter Ertebølles officielle sæson sluttede med udgangen af efterårsferien, og Støtteforeningen kan se tilbage på en meget begivenhedsrig og travl periode fra maj til oktober. Tørre tal: I hovedtal steg antallet af besøg til centret kraftigt fra sæson 2013 til 2014, Støtteforeningens medlemstal steg fra 110 til 162 og vores Facebook-gruppe endte med 129 medlemmer. Aktiviteter: Som de tidligere år havde vi også i juli måned i 2014 besøg af vores trofaste flintsmed, arkæologen fra Bergen, Morten Kutschera, som blandt andet fik noget nordjysk flint med sig hjem. En rigtig stor begivenhed i sæsonen var vort bidrag til BBC s optagelser af night fishing natfiskeri fra stammebåd - som kulminerede over tre optagelsesdage først i oktober. En stor og spændende opgave for både museumsansatte og frivillige lokale kræfter tak for den store indsats. Støtteforeningen havde også her sit fingeraftryk på hele processen. Også fra Bergen var vores trofaste feriegæst Stein Dale med familie aktiv på centret i et par uger i juni/juli. Blandt andet med at finde en passende træstamme, bearbejdning til en sejldygtig stammebåd inden BBC s ankomst, opsporing af ældre medborgere, som har kendskab til ældre tids blusning af ål, forberedelse, logistik og gennemførelse af optagelserne. 12

13 Støtteforeningen var traditionen tro også repræsenteret på det årlige Frivillighedsmarked i Farsø. Dette år med en aktiv stand, hvor vi udstillede effekter fra centret, kørte video fra årets begivenheder og forsøgte at opføre og klæde os som ægte stenalderfolk. Støtteforeningens fårelaug har været aktiv med pleje af græsarealer og pasning af vore seks får, og vi regner jo med, at vores fine vædder sørger for mange gode lam her til april/maj. Vinter forår: Bestyrelsen planlægger i øjeblikket vintersæsonen, som kan blive gennemført delvis i samarbejde med vores lokale Borgerforening og muligvis sammen med Museumsforeningen. Sammen med Borgerforeningen startedes et lokalt It-undervisningsforløb op på centret d Herudover taler vi blandt andet om muligheden for en fælles tur til det nye Moesgaard Museum i Århus og forskellige foredragsaftener. I slutningen af forrige sæson startede en større aktivitet, nemlig en Stammebåds-regatta. Her er det nu sådan, at vi sammen med Aalestrup Naturefterskole, Vesterbølleog Farsø Efterskoler har opfundet et nyt fag - fabrikation af og sejlads med stammebåd. Onsdag d modtog efterskolernes elever introduktion om stenaldertidens stammebåde, og dagen efter var de med til at fælde de tre store poppel-stammer i Hjedsbæk Plantage. Stammer som de hen over de kommende måneder skal bearbejde til sødygtige stammebåde. Ordet stammebådsregatta blev for snart to år siden første gang nævnt af Ertebølle Strand Campings ejer, Lars måske som en spøg. Støtteforeningen gik i tænkeboks og har siden arbejdet med 13

14 sagen sammen med vores centerleder Louise. Det unikke er blevet, at vi har fundet ressourcerne til at lave bådene, udvidet efterskolernes fagområder, skabt en undervisning, som er dybt forankret i den vesthimmerlandske kulturarv. Samtidig forsøger vi en positiv eksponering af Stenaldercentret, efterskolerne, Ertebølle by, Vesthimmerlands Museum og ja, hele Vesthimmerland. Det hele skal kulminere i nogle forårsfestdage med en regatta rundt om Ertebølle Hoved sidst i maj detaljer vil naturligvis blive markedsført i god tid før eventen. Afslutningsvis bør det nævnes, at Støtteforeningen har fået en af pladserne i Vesthimmerland Kommunes Turismeforum. Her vil vi naturligvis, sammen med de øvrige medlemmer, arbejde på at skabe interesse for vores vesthimmerlandske kulturarv til gavn for tilflyttere og turister. Per Frederiksen Formand for Støtteforeningen Hjemmeside: (stiftet ) Bestyrelsen Elin Jakobsen, Løgstør (næstformand) E: Lis Thomsen, Aars (kasserer) E: Peter Olsen, Thisted (sekretær) E: Lillian Frimor, Hornum E: Peter Ginnerup, Løgstør (suppleant) E: Leif Madsen, Nibe (Revisor) E: Poul Carstensen, Rønbjerg (revisor suppleant) E: 14

15 Program for 1. halvår 2015 Onsdag den 4/2 kl Medlemsmøde Farsø skole, indgang fra hovedindgangen på C. R. Brixvej og oppe på 1. Sal. Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne fund på AO eller ting på papir. Daisy bestilling til Landsarkivet lørdag den 28/2. Lørdag den 28/2 Tur til Landsarkivet i Viborg Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor mange du har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed. Onsdag den 11/3 kl Generalforsamling ifølge vedtægterne. Løgstør Gl. Skole, Østergade 5 (i gården) Efter generalforsamlingen er vi vært ved en kop kaffe, og herefter er der foredrag ved Kathrine Tobiasen, Randers. Hun vil fortælle om egen forskning og vise noget om kilder og muligheder i forskningen. Onsdag den 25/3 kl Vesthimmerlands Museum, Aars (lille sal) Foredrag Emne: De danske udvandrere om udvandring gennem tiden med eksempler på kilder og fremgangsmåde ved Torben Tvorup Christensen. Onsdag den 15/4 kl Medlemsmøde Farsø skole, indgang fra hovedindgangen på C. R. Brixvej og oppe på 1. Sal. Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne fund på AO eller ting på papir. Daisy bestilling til Landsarkivet onsdag den 29/4 Onsdag den 29/4 Tur til Landsarkivet i Viborg Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor mange du har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed. HUSK HUSK HUSK HUSK: Tilmelding til alle arrangementer senest dagen før kl. 12 til en af følgende: Bodil Klitgaard, Farsø tlf , E: Elin Jacobsen, Løgstør. E: Lis Thomsen, Aars E: Lillian Frimor, Hornum: E: Husk kaffe og brød. 15

16 Vi samarbejder desuden med Ældre Sagen i Aars og Løgstør ang. caféarrangementer. Se aktivitetskalenderen for Ældre Sagen og følg vores hjemmeside. gennem mange år. De har høstet stor anerkendelse i både ind- og udland, og de har som undervisere været nyskabende og inspirerende. Kontingent: 200 kr. pr husstand Hjemmeside: Udstilling på Vesthimmerlands Kunstmuseum Vesthimmerlands Kunstmuseum 30. januar 26. april 2015 Udstilling: Stederne ER der Inge Bjørn bliver 90 år mens hun udstiller på Himmerlands Kunstmuseum. Derfor skal vi selvfølgelig fejre hendes 90 års fødselsdag. 8. maj - 8. august 2015 Bettina Winkelmann og Thyge Thomasen udstiller malerier og keramik. Inge Bjørn Anne Marie Egemose Anette Holdensen Randi N. Lium Bettina Winkelmann Inge Bjørn i arbejde Vi ser frem til at huse rigtig dygtige og erfarne kunsthåndværkere, der har lavet vægtige udstillinger og udsmykninger Thyge Thomassen (skrin) 16

17 Museets og Museumsforeningens forårsprogram Fortiden tur-retur Vesthimmerlands Museums udstillinger, samlinger og arbejdsområder Mandag den 23. februar kl rundvisning v/museumsdirektør Broder Berg Vær med på en tur rundt i det museum, vi tror, vi kender så godt! For museumsforeningens medlemmer Begrænset antal, så først til mølle Tilmelding på tlf.: eller på mail: senest torsdag den 19. febr. kl Generalforsamling Mandag den 16. marts kl i cafeen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 9. Eventuelt Aktuelt indslag v/ Broder Berg Museets udvikling frem til jubilæumsåret 2020 Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Tilmelding på tlf.: eller på mail: senest fredag den 13. marts kl Museumsforeningernes rolle Mandag den 13. april kl på Vesthimmerlands Museum v/ formand for Sammenslutningen af Danske Museumsforeninger Jens Olufsen Der er over mennesker i Danmark der er medlem af en museums-, støtte- eller venneforening til et af vore museer. Der findes sikkert en del, som er medlem og aktiv i mere end en forening. Vi udgør en meget væsentlig ressource i museernes daglige drift via en frivillig indsats, ved at arrangere foredrag, udflugter, møder osv. Mange foreninger bidrager også til museernes økonomi på den ene og anden facon. Vi støtter gladeligt vore museer; men har vi ikke også en mening? Om museumsvæsen og dets udfordringer. Om kulturarven den helt nære og den meget gamle. Om hvordan vort museum kommer ud og agerer blandt folket - 17

18 og ikke mindst en mening på det kulturpolitiske område sådan lokalt. Det kommer medstifter og formand for Sammenslutningen af Danske Museumsforeninger til Aars og taler om. Vi inviterer også andre venneforeninger fra hele det himmerlandske og måske også et par politikere. Entré for medlemmer: 40 kr. Ikke medlemmer: 60 kr. Kulturarvsbussen på jubilæumstur Lørdag den 13. juni med start kl fra Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, Aars. Vi forventer at være tilbage i Aars ca. kl Turledere: Broder Berg, Bjarne Henning Nielsen På femte år bringer den os rundt i det Vesthimmerlandske landskab til besøg på helt aktuelle udgravninger og genopdagede perler i vores kulturlandskab. Som vanligt har Kulturarvsbussen ingen fast rute og stoppesteder. Et kirkebesøg skal der være, og i år satser vi på at besøge en af kommunens største kirker. Så kan man jo gætte lidt på, hvilken det bliver. Vore gamle middelalderkirker rummer alle en spændende historie, der bare venter på at blive fortalt. Traditionen tro løftes sløret for nogle af besøgspunkterne i lokalaviserne og på hjemmesiden kort før afgang; men vi gemmer også på et par overraskelser. Det er dog fastlagt, at vi indtager frokosten undervejs og helt sikkert et sted med udsigt og godt vejr. Der vil være steder vi nærmer os til fods; men turen planlægges således, at man kan være med, selvom man ikke er så rask til bens. Prisen er 210 kr. for medlemmer og 260 kr. for ikke medlemmer. Vi sørger gerne for frokost til en sum af 50 kr., hvis man ikke har lyst til at stå tidligt op lørdag for at smøre en madpakke. Husk at købe billet på forhånd. Der kan købes til såvel bustur som frokost på: bibliotekerne eller Vesthimmerlands Museum. 18

19 FIRMAMEDLEMSKAB Vi er meget glade for, at en række lokale virksomheder støtter museumsforeningen med et firmamedlemskab, som giver firmaet mulighed for en gratis rundvisning på museet for deres medarbejdere. Det muliggør også udgivelsen af dette medlemsblad uden annoncer. Derfor opfordrer vi til at støtte følgende virksomheder: AARS AVIS, Himmerlandsgade 150, Aars VINTORVET v/ Thomas Skriver, Himmerlandsgade 48, Aars AARS FARVEHANDEL ApS, Himmerlandsgade 88, Aars SPAR NORD, Himmerlandsgade 70, Aars HINRICHSEN ApS. GULD - SØLV - URE - OPTIK, Himmerlandsgade 58, Aars NCO BYG A/S, Vestvej 5, Aars DATHOPRINT ApS v/kasper Dahl, Industrivej 93, Aars EXPERT v/jesper Nielsen, Himmerlandsgade 57, Aars JUTLANDER BANK, Markedsvej 5-7, Aars ARKITEKTFIRMAET, Oustrupvej 28, Aars TURBOVEX A/S, Industrivej 45, Aars STUBBERUP A/S, Industrivej 91, Aars DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S, Kimbrergården, Søndergade 22, Aars ADVOKATFIRMAET BINDSLEV & KJELDSEN Aps, Himmerlandsgade 109, Aars BOG OG KONTOR, Søndergade 31D, Aars 19

20 En støtteforening for Vesthimmerlands Museum. Den yder årlige tilskud til museets drift. Foreningen arrangerer foredrag og ekskursioner mv. om egnens historie fra oldtid til nutid. Medlemskabet giver gratis adgang til alle museets udstillinger - også kunstudstillinger - og rabat ved deltagelse i arrangementer. Medlemmerne holdes orienteret gennem dette medlemsblad, der udkommer to gange om året. Og ikke mindst medlemmerne får årbøgerne fra Vesthimmerlands Museum og Lokalhistorisk Forening gratis, hvis man selv henter dem. på museet. Henvendelse om medlemskab til kassereren, formanden eller i receptionen på museet. Bestyrelsen Formand: Hardy Jensen Næstformand: Egon Jensen Kasserer: Bente Høj Jensen Sekretær og suppleant: Susanne Appel Redaktør: Sonja Marcussen Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Østerbye Jens Bøckhaus Gerfried Langer Suppleant: Dorthe Glasius VESTHIMMERLANDS MUSEUMSFORENING 20

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Vesthi mmerlands Museu msforeni ng

Vesthi mmerlands Museu msforeni ng Vesthi mmerlands Museu msforeni ng Det gamle husmandssted i Ullits Nr. 2 2014 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Vikingesmedjen ved Lovns Sø s. 6-7 Nyt fra museumsundervisningen s.

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

25.februar: Generalforsamling.

25.februar: Generalforsamling. Viborg med.jan.1997 Kære Dantemedlem. Først naturligvis godt nytår og alt sådan noget. Nu er julekrybben gemt væk igen, og livet vil gå videre, som om intet er hændt, og det er der jo ret beset heller

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014

Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Aabenraa, den 31. januar 2015 Den lokalhistoriske konsulents årsberetning for 2014 Arkibas 5.0 og Arkibas.dk I 2013 kunne formanden for SLA, Jørgen Thomsen, ikke uden en vis glæde i stemmen annoncere,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE

BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE BRÆNDEVIN, BYBILLEDER & BEDSTEMØDRE kend din by - find din slægt SEPTEMBER - OKTOBER 2015 SEPTEMBER Rundvisninger i Apotekersamlingen Tirsdage: 1. september, 6. oktober, begge dage kl. 19.00-20.00 Se den

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER

LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER Henning Larsen Architects LETBANE, LANGFART & LÆGDSRULLER kend din by - kend din slægt FORÅR 2015 januar - marts JANUAR Slægtsforskning workshop for begyndere Torsdag 15. januar, kl. 15.00-17.00 Ved du

Læs mere