Vesthimmerlands Museumsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesthimmerlands Museumsforening"

Transkript

1 Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr

2 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s Kulturarvsfejring i Vesthimmerland s.10 Lokalhistorisk Arkiv for Aars og Omegn s. 11 Stenaldercenteret s Slægtsforskerne s Kunstmuseet s Forårsprogram s Firmamedlemskaber s. 19 Vesthimmerlands Museumsforening s. 20 Bestyrelsen s. 20 Vesthimmerlands kulturarv - nu med App App en kan søges under navnet "Vesthimmerlands Museum - Kulturarv" og "Kulturarvstjenesten Vesthimmerland" i App Store. Ved søgningen i App Store er det vigtig at vælge "Kun iphone". For at se de opdateringer, som løbende uploades til denne App, er det nødvendigt at vælge Opdater ved start under Indstillinger på ipad/iphone. God fornøjelse med museets App, der er blevet til som et projekt under KulturarvNord. Vesthimmerlands Museum Åbningstider 1. maj august: dagligt kl mandage lukket 1. september april: dagligt kl mandage lukket Lukket og 31. december samt 1. januar Øvrige besøg efter forudgående aftale med museet Kontortid: mandag - torsdag: kl fredag. kl tlf.: mail: 2

3 Leder Vesthimmerlands Museumsforening er stolt af næstformanden! Jeg har en plan. sagde Egon Olsen i Olsenbande-filmene i biografen. Det havde vores Egon måske også, da han i sin tid gik i gang med at forene samtlige lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune i et fint fællesskab og samarbejde. Et flot eksempel til efterfølgelse for alle i Vesthimmerland. Her trives hvert enkelt arkiv på hver deres måde; men de får også samlet styrke i fællesskabet om udgivelse af årbog og ikke mindst den fælles læring omkring registreringssystemer og deslige. Derfor var det fuldt fortjent, at Egon Jensen - som en samlende faktor - fik Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris. Ikke ved snak; men ved handling. Johannes V. Jensen Museet. Alle tre foreninger er tæt knyttet til Vesthimmerlands Museum på den ene eller anden vis, så det er helt naturligt og særdeles gavnligt at samarbejde, lære af hinanden og ikke mindst støtte hinandens markedsføring og arrangementer. Og hvad er egentligt en støtteforenings opgave? Er det at arrangere spændende foredrag, at gå til hånde med store og små opgaver på museet? Er det at donere penge eller komme med gaver til museet? Eller er det ikke også at være den folkelige stemme i den lokale debat om vores fælles kulturarv og vigtigheden af, at vi har stærke og gode museer for både vore lokale medborgere og gæster til vores egn. I et af vores arrangementer her i foråret sætter vi fokus på støtteforeningernes rolle. Se mere herom under vort forårsprogram. Hardy Jensen Formand for Museumsforeningen Fra prisoverrækkelsen Venner har også venner. Sidste år gik museumsforeningen i samarbejde med tertebølle og nu gøres også de indledende øvelser med Støtteforeningen for Oplysninger om museets virke og arrangementer kan ses på: og i museets elektroniske nyhedsbrev, som du kan tilmelde dig hvis ikke du allerede får det. 3

4 Broders klumme Hvilke opgaver og roller har de lokale museer i vort moderne samfund? Dette spørgsmål er brandaktuelt og bliver i disse måneder flittigt diskuteret i nationale museumsfora. Ligesom biblioteker og teatre har museerne i mere end 100 år været rygraden i det borgerlige samfund som rum for læring, viden og meningsdannelse. Og ligesom biblioteker og teatre har også museerne flyttet sig tilsvarende med samfundsudviklingen og i denne forbindelse fået nye opgaver og mål. Det moderne museum er videns- og genstandsbank, mødested, forskningsinstitution og rum til fordybelse, oplevelser og læring. Opgaverne løses i samspil med det omgivende samfund, og derfor er museumsarbejde en dynamisk proces, der involverer mange mennesker og interesser. Vesthimmerlands Museum arbejder ikke kun i en enkelt by eller et mindre lokalområde i vores kommune, men har hele Vesthimmerland som arbejds- og ansvarsområde - i hvert eneste sogn og hver eneste by. Her har vi samarbejde med lokale aktører og foreninger, herunder også lokalhistoriske arkiver, lokalhistoriske foreninger og museer. Det gør vi ud fra en holdning om at kulturarven i vores kommune er en fælles opgave, som kun kan løses ved, at der løftes i flok. Opgaven er stor! Alene de mange hyldemeter med dokumenter, mange historiske fotografier og genstandssamlinger stiller store krav til organisering af tilgængelighed og opbevaring. Dertil kommer det faglige arbejde med Vesthimmerlands bygningsarv, kulturmiljøer, fortidsminder, monumenter, kunst i det offentlige rum og meget mere. Det at opbygge kendskab til kulturarven er ensbetydende med at få et forhold til ophav og forandring, til historie, viden, kunst og dannelse. Kulturarvsbegrebet strutter af autenticitet og viden, men rummer samtidig betydelige muligheder for fejlfortolkning og misbrug. Derfor påhviler der aktørerne et særligt ansvar, når det gælder om at viderebringe vores kulturelle arv til de efterfølgende generationer. Bevaringsindsatsen skal prioriteres ud fra konkret viden om de betydninger, værdier og fortællinger, der knytter sig til bygninger, billeder, dokumenter, museumsgenstande og erindringer m.m. Den kræver velfunderet viden om kulturarvens mange fagområder og et godt samarbejde blandt de mange aktører i kommunens forvaltninger og blandt borgerne. Ud fra disse betragtninger har kulturarven en fællesskabsfremmende dannel- 4

5 sesfunktion, der kan skabe viden og lokal forankring i det moderne demokratiske samfund. Men er vores demokrati funktionsdygtigt og stabilt? Har historikere, undervisere og medier svigtet og ikke været dygtige nok til at formidle de historiske forudsætninger for demokratiet? Spørgsmålene lægger op til en debat, netop i år, hvor der i hele landet forberedes fejringen af hundredåret for grundloven af Derfor vil vi i maj måned invitere til en debat på museet om demokrati, stemmeret og ytringsfrihed og diskutere kulturarven som værdiskaber i det moderne samfund. Vel mødt! Vi glæder os til en levende og inspirerende debat! Arkæologisk forskningsprojekt 2014 Kulturstyrelsen har i 2014 valgt at give Vesthimmerlands Museum en ekstra bevilling på kr til udarbejdelse af en forskningsartikel, der vil blive begået sammen med en række institutioner fra ind- og udland. Det er arkæolog Simon Kjær Nielsen, som skal udføre arbejdet for museet. Artiklens fokus vil tage afsæt i udgravningsresultaterne fra de to gravfelter med stendyngegrave, som Vesthimmerlands Museum udgravede ved Vestrup - i samarbejde med Aarhus Universitet i Broder Berg Museumsdirektør HUSK KIRKERUNDVISNINGER og andre arrangementer se hjemmesiden! Stendyngegrave 5

6 Stendyngegravskikken var i mange år blandt de mest gådefulde anlæg inden for dansk arkæologi, men nye tolkninger har ført til, at gravskikken nu kan afbildes langt mere indgående end for blot få år siden. I den forbindelse anes en af Danmarks - og måske endda Europas - mest bemærkelsesværdige forhistoriske begravelsesformer: En menneskegrav og to kvæggrave, arrangeret som vogn og okseforspand, forseglet under en dynge af sten og anlagt på lange rækker ved fortidige vejforløb, som var der tale om konvojer af vogntog gennem landskabet. Ved Vestrup-udgravningerne blev der taget en række utraditionelle metoder i brug. Nævnes kan bl.a. indsamling af prøver til analyser for fossilt DNA og parasitspor (foretaget af forskere fra Center for Geogenetik, Københavns Universitet) samt magnetometeropmålinger af mere end 30 ha i området omkring gravfelterne (foretaget i samarbejde mellem Vesthimmerlands Museum, Aarhus Universitet, Deutsche Archäologische Institut og Freie Universität Berlin). Det er resultaterne fra disse flerstrengede undersøgelser, som skal bidrage til den tværvidenskabelige artikel, hvor også de feltarkæologiske resultater selvfølgelig skal indgå. Simon Kjær Nielsen Arkæolog Ph.d.-krav til statsanerkendte museer med arkæologisk ansvar Kulturstyrelsen har stillet krav til museerne om, at de, for at kunne ansøge om midler fra Kulturministeriets forskningsudvalg, har medarbejdere med en ph.d.-titel - eller kan dokumentere, at medarbejderen virker på ph.d.-niveau. VMÅ har derfor peget på museumsinpektøren for arkæologi, Bjarne Henning Nielsen (BHN), hvortil styrelsens krav primært stilles, og på opfordring fra Kulturstyrelsen har museet ansøgt om og fået midler til at lade museumsinspektøren færdiggøre et forskningsog publiceringsprojekt om jernalderbebyggelsen Smedegård ved Nors i Thy. Der er bevilget et beløb svarende til tre måneders løn. Undersøgelserne på Smedegård blev udført af mag.art. Bjarne Henning Nielsen i årene , og der blev undersøgt en såkaldt byhøj. Det vil sige en landsby, som blev anlagt i 300-tallet før år 0, og som fortsatte til ca. 200 efter år 0. Hus blev bygget oven på hus, og der blev gennem tiden ophobet op til to meter tykke lag fra husenes tørvevægge. Men det særlige ved denne lokalitet var, at man intensivt anvendte kridt til gulve og husenes gårdspladser. Her blev landsbyens affald og alt andet, som blev smidt ud, ophobet. Hver gang 6

7 man skulle bygge et nyt hus blev de gamle lag forseglet af nye kridtlag, og herpå blev aflejret nyt materiale. Ikke mindst blev dyreknogler bevaret i rigt mål. Man kan således beskrive et meget nøjagtigt billede af dyreholdet. Dette centrale forskningsemne, har allerede affødt en ph.d.-titel til Tine Andreasen - dengang ved Zoologisk Museum. Ud over dette er der udført betydelige undersøgelser af makrofossilt materiale (brændt korn, frø, plantedele m.m.) af Peter Steen Henriksen ved Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser (NNU). Dette og alt andet arkæologisk materiale fra disse fem århundreder bearbejder BHN og sætter i sammenhæng. Det er tanken til sidst at udgive et samlet skrift om Smedegård. BHN blev allerede i 1998 bevilget midler til at udfærdige et manuskript om bopladsen. Arbejdet blev ikke færdigt, da Thisted Museum valgte at prioritere andre forskningsopgaver højere. Men hovedparten af kapitler er færdiggjort. Det vil med de nye midler blive muligt og være BHN s opgave at forske og beskrive de resterende kapitler om Smedegård og således lade det vurdere af Kulturstyrelsens særlige udvalg til formålet. Så må man bare håbe! BHN vil derfor i marts, april og maj være frigjort fra sædvanlige opgaver. I stedet varetages disse af cand.mag. Sine Toft Jensen. Bjarne Henning Nielsen Museumsinspektør Vesthimmerlands Museumsforening Medlemskontingent: Personligt: 100,00 kr. Husstand: 150,00 kr. Virksomhed: 400,00 kr. Medlemmer, der benytter netbank eller girokort til indbetaling, kan - hvis de sender frankeret svarkuvert til kassereren - få tilsendt medlemskort, eller ved oplysning af mailadresse, få tilsendt medlemskort på mail. Kontingent bedes indbetalt senest 1. marts. Foreningens kontonummer er: Girokonto: Der kan også betales i receptionen på museet, hvor medlemskort udstedes. 7

8 Nyt fra museumsundervisningen I oktober 2014 fyldte Vesthimmerland Museums lille undervisningsafdeling tre år eller rettere 39 mdr. Det er ikke nogen anseelig alder, men alligevel nok til at give et fingerpeg om, om besøgstallets størrelse berettiger en fortsat eksistens. År Samlet antal Antal børn Antal voksne Gys og gru Forløb på VMÅ + Ertebølle Forløb på skoler Forløb i alt Forløb for børn med særlige behov 2011* ** *** VMÅ 82 SE 94(30) HH 10(7) I alt Kommentarer til besøgstal: - Tal i parentes (ved Ertebølle og Hessel) er rene undervisningstal *: Undertegnede blev ansat ved Vesthimmerlands Museum (VMÅ) d. 1/ **: I 2013 betød lærer-lockouten og deraf aflyste forløb et fald i antallet af gæster med ca. 500 stk. Det årlige besøgstal for museumsundervisningen (MUV) er således steget fra få hundrede til næsten 6000 på 39 mdr. Antallet af gennemførte undervisningsforløb er også steget til mere end 200 årligt, eller svarende til næsten 600 årlige konfrontationstimer primært rettet mod kommunens elever og lærere. Indholdet i formidlingen har stille og roligt ændret sig fra ren undervisning af elever på Vesthimmerlands Museum til 8

9 også at omfatte undervisning ude på skolerne, i kulturlandskabet, på Stenaldercenter Ertebølle og Herregården Hessel. - Kursusafholdelse for lærere og frivillige - Samarbejde med flere af kommunens forvaltninger - Samarbejde med Stenaldercenter Ertebølle (SE) - Samarbejde med Herregården Hessel (HH) - Udviklingssamarbejde om undervisning af børn med særlige behov med syv andre museer - Samarbejde med CFU-Nord (tidligere Amtscentralen) - Deltagelse i særarrangementer, messe o. lign. Museumsundervisningen, synes undertegnede, har vist, at der er kunder til butikken, at der er interesse for at bruge MUV s mange undervisningstilbud, der ovenikøbet er gratis. Der ER interesse fra andre museer, institutioner og endda virksomheder i at samarbejde med MUV. Det giver megen omtale og positiv feedback. Det giver derfor stof til eftertanke, at MUV forsat lever en meget usikker tilværelse pga. manglende økonomisk støtte fra kommunens side. Det er således blevet en hjertesag for museets bestyrelse at sikre, at der fortsat udbydes kulturarvsformidling for kommunens yngste borgere. St. Hans, Ertebølle Middelalderkøbmand Henrik Harefod MUV lever i bedste velgående, og det er bestemt ikke hensigten at skære ned på aktiviteterne for 2015! Der er allerede booket 25 forløb til forårssæsonen. Vi har ikke mindre end fire store samarbejdsprojekter kørende med andre institutioner. I løbet af foråret indleder vi endnu et 9

10 samarbejde med et ind til videre ukendt brasiliansk museum. Det er et led i et kulturudvekslingsprojekt med Brasilien, der er støttet af Kulturministeriet. Undertegnede ser meget frem til samarbejdet med vor brasilianske kollega. Dette skal gerne kaste nyt lys over, hvordan kulturformidling over store afstande kan bringes helt ud i klasselokalet og understøtte arbejdet med Den åbne Skole, som folkeskolereformen foreskriver. Der bliver således tale om et særdeles aktivt og udadvendt år for MUV, der forhåbentlig skal være med til at fastholde og forankre museumsundervisning på Vesthimmerlands Museum. Kim Callesen Museumsunderviser Medarbejdertur til Den Gamle By Kulturarven fejres i Vesthimmerland Vesthimmerlands Museum og samarbejdspartnere ønsker at gøre opmærksom på Vesthimmerlands alsidige kulturarv ved at markere juni som kulturarvsmåned. I løbet af måneden vil der i hele kommunen blive afholdt et væld af arrangementer og aktiviteter, fra filmforevisninger, musikarrangementer, arkæologiske rundvisninger, borgermøder og debataftener til prøv selv-aktiviteter for børnefamilier og meget mere. Fejringen tyvstartes sidst i maj, hvor Stenaldercentret i Ertebølle - i samarbejde med tre lokale efterskoler - indleder sæsonen med en stammebåds regatta rundt om Ertebølle Hoved. Med et festfyrværkeri af aktiviteter hele måneden ud, går projektet Kulturarvstjenesten Vesthimmerland ind i sin afsluttende fase og rundes af med en stor konference i september om lokalhistorie og brugerinddragelse på kulturarvsområdet. Programmet for kulturarvsmåneden bliver annonceret på museets hjemme- og Facebookside, og der vil ligeledes blive udgivet en folder med en oversigt over alle de spændende arrangementer. Maria Clement Hagstrup Kulturarvsvejleder 10

11 Lokalhistorisk Arkiv Aars Lokalhistorisk Arkiv, Aars, er en del af Vesthimmerlands Museum og har til huse i den "gamle" museumsbygning med indgang fra parkeringspladsen. Arkivet dækker den tidligere Aars Kommune og har et stort materiale af dokumenter og billeder om enkeltpersoner, lokaliteter, bygninger, foreninger og begivenheder. Du er altid velkommen, hvad enten du vil studere lokalhistorie, stille spørgsmål eller aflevere materiale. Vi modtager gerne alle former for arkivalier, som skøder, eller andre papirer, der har tilhørt privatpersoner, firmaer og foreninger, herunder regnskaber, protokoller eller fotografier. De behøver ikke at være gamle. Det bliver de til gengæld, hvis arkivet får lov til at gemme dem. Arkivet har en gruppe på ni meget engagerede frivillige, der hjælper med registrering af de indkomne materialer. Nye frivillige er meget velkomne i fællesskabet, hvor indsamlingen og bevaringen af den fælles erindring er i højsædet. Desværre mangler arkivet tidssvarende lokaler, der passer til det store arbejde, der i løbet af året bliver lagt i at registrere og bevare områdets lokalhistorie. Der mangler en læsesal og ordentlige lokaler til de frivillige at arbejde i. Da arkivet har til huse i kælderen under Vesthimmerlands Museum er udvidelsesmulighederne ret begrænsede, men der arbejdes på at finde alternative løsninger. Arkivet har åbent hver tirsdag fra kl. 15 til 17. Telefonisk henvendelse kan ske til: arkivleder Kim Ørsted Iversen på tlf.: eller til formand for Lokalhistorisk Forening for Aars Kommune, Egon Jensen på tlf.: Mail kan sendes til lokalhistorisk arkiv: 11

12 Stenaldercenter Ertebølles officielle sæson sluttede med udgangen af efterårsferien, og Støtteforeningen kan se tilbage på en meget begivenhedsrig og travl periode fra maj til oktober. Tørre tal: I hovedtal steg antallet af besøg til centret kraftigt fra sæson 2013 til 2014, Støtteforeningens medlemstal steg fra 110 til 162 og vores Facebook-gruppe endte med 129 medlemmer. Aktiviteter: Som de tidligere år havde vi også i juli måned i 2014 besøg af vores trofaste flintsmed, arkæologen fra Bergen, Morten Kutschera, som blandt andet fik noget nordjysk flint med sig hjem. En rigtig stor begivenhed i sæsonen var vort bidrag til BBC s optagelser af night fishing natfiskeri fra stammebåd - som kulminerede over tre optagelsesdage først i oktober. En stor og spændende opgave for både museumsansatte og frivillige lokale kræfter tak for den store indsats. Støtteforeningen havde også her sit fingeraftryk på hele processen. Også fra Bergen var vores trofaste feriegæst Stein Dale med familie aktiv på centret i et par uger i juni/juli. Blandt andet med at finde en passende træstamme, bearbejdning til en sejldygtig stammebåd inden BBC s ankomst, opsporing af ældre medborgere, som har kendskab til ældre tids blusning af ål, forberedelse, logistik og gennemførelse af optagelserne. 12

13 Støtteforeningen var traditionen tro også repræsenteret på det årlige Frivillighedsmarked i Farsø. Dette år med en aktiv stand, hvor vi udstillede effekter fra centret, kørte video fra årets begivenheder og forsøgte at opføre og klæde os som ægte stenalderfolk. Støtteforeningens fårelaug har været aktiv med pleje af græsarealer og pasning af vore seks får, og vi regner jo med, at vores fine vædder sørger for mange gode lam her til april/maj. Vinter forår: Bestyrelsen planlægger i øjeblikket vintersæsonen, som kan blive gennemført delvis i samarbejde med vores lokale Borgerforening og muligvis sammen med Museumsforeningen. Sammen med Borgerforeningen startedes et lokalt It-undervisningsforløb op på centret d Herudover taler vi blandt andet om muligheden for en fælles tur til det nye Moesgaard Museum i Århus og forskellige foredragsaftener. I slutningen af forrige sæson startede en større aktivitet, nemlig en Stammebåds-regatta. Her er det nu sådan, at vi sammen med Aalestrup Naturefterskole, Vesterbølleog Farsø Efterskoler har opfundet et nyt fag - fabrikation af og sejlads med stammebåd. Onsdag d modtog efterskolernes elever introduktion om stenaldertidens stammebåde, og dagen efter var de med til at fælde de tre store poppel-stammer i Hjedsbæk Plantage. Stammer som de hen over de kommende måneder skal bearbejde til sødygtige stammebåde. Ordet stammebådsregatta blev for snart to år siden første gang nævnt af Ertebølle Strand Campings ejer, Lars måske som en spøg. Støtteforeningen gik i tænkeboks og har siden arbejdet med 13

14 sagen sammen med vores centerleder Louise. Det unikke er blevet, at vi har fundet ressourcerne til at lave bådene, udvidet efterskolernes fagområder, skabt en undervisning, som er dybt forankret i den vesthimmerlandske kulturarv. Samtidig forsøger vi en positiv eksponering af Stenaldercentret, efterskolerne, Ertebølle by, Vesthimmerlands Museum og ja, hele Vesthimmerland. Det hele skal kulminere i nogle forårsfestdage med en regatta rundt om Ertebølle Hoved sidst i maj detaljer vil naturligvis blive markedsført i god tid før eventen. Afslutningsvis bør det nævnes, at Støtteforeningen har fået en af pladserne i Vesthimmerland Kommunes Turismeforum. Her vil vi naturligvis, sammen med de øvrige medlemmer, arbejde på at skabe interesse for vores vesthimmerlandske kulturarv til gavn for tilflyttere og turister. Per Frederiksen Formand for Støtteforeningen Hjemmeside: (stiftet ) Bestyrelsen Elin Jakobsen, Løgstør (næstformand) E: Lis Thomsen, Aars (kasserer) E: Peter Olsen, Thisted (sekretær) E: Lillian Frimor, Hornum E: Peter Ginnerup, Løgstør (suppleant) E: Leif Madsen, Nibe (Revisor) E: Poul Carstensen, Rønbjerg (revisor suppleant) E: 14

15 Program for 1. halvår 2015 Onsdag den 4/2 kl Medlemsmøde Farsø skole, indgang fra hovedindgangen på C. R. Brixvej og oppe på 1. Sal. Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne fund på AO eller ting på papir. Daisy bestilling til Landsarkivet lørdag den 28/2. Lørdag den 28/2 Tur til Landsarkivet i Viborg Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor mange du har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed. Onsdag den 11/3 kl Generalforsamling ifølge vedtægterne. Løgstør Gl. Skole, Østergade 5 (i gården) Efter generalforsamlingen er vi vært ved en kop kaffe, og herefter er der foredrag ved Kathrine Tobiasen, Randers. Hun vil fortælle om egen forskning og vise noget om kilder og muligheder i forskningen. Onsdag den 25/3 kl Vesthimmerlands Museum, Aars (lille sal) Foredrag Emne: De danske udvandrere om udvandring gennem tiden med eksempler på kilder og fremgangsmåde ved Torben Tvorup Christensen. Onsdag den 15/4 kl Medlemsmøde Farsø skole, indgang fra hovedindgangen på C. R. Brixvej og oppe på 1. Sal. Opdeling i grupper efter behov. Diverse søgninger på nettet, gotisk skrift, hjælp til tydning af egne fund på AO eller ting på papir. Daisy bestilling til Landsarkivet onsdag den 29/4 Onsdag den 29/4 Tur til Landsarkivet i Viborg Samkørsel forsøges så vidt muligt arrangeret. Oplys ved tilmelding, om du er selvkører, og hvor mange du har plads til i bilen, eller oplys om du ønsker kørelejlighed. HUSK HUSK HUSK HUSK: Tilmelding til alle arrangementer senest dagen før kl. 12 til en af følgende: Bodil Klitgaard, Farsø tlf , E: Elin Jacobsen, Løgstør. E: Lis Thomsen, Aars E: Lillian Frimor, Hornum: E: Husk kaffe og brød. 15

16 Vi samarbejder desuden med Ældre Sagen i Aars og Løgstør ang. caféarrangementer. Se aktivitetskalenderen for Ældre Sagen og følg vores hjemmeside. gennem mange år. De har høstet stor anerkendelse i både ind- og udland, og de har som undervisere været nyskabende og inspirerende. Kontingent: 200 kr. pr husstand Hjemmeside: Udstilling på Vesthimmerlands Kunstmuseum Vesthimmerlands Kunstmuseum 30. januar 26. april 2015 Udstilling: Stederne ER der Inge Bjørn bliver 90 år mens hun udstiller på Himmerlands Kunstmuseum. Derfor skal vi selvfølgelig fejre hendes 90 års fødselsdag. 8. maj - 8. august 2015 Bettina Winkelmann og Thyge Thomasen udstiller malerier og keramik. Inge Bjørn Anne Marie Egemose Anette Holdensen Randi N. Lium Bettina Winkelmann Inge Bjørn i arbejde Vi ser frem til at huse rigtig dygtige og erfarne kunsthåndværkere, der har lavet vægtige udstillinger og udsmykninger Thyge Thomassen (skrin) 16

17 Museets og Museumsforeningens forårsprogram Fortiden tur-retur Vesthimmerlands Museums udstillinger, samlinger og arbejdsområder Mandag den 23. februar kl rundvisning v/museumsdirektør Broder Berg Vær med på en tur rundt i det museum, vi tror, vi kender så godt! For museumsforeningens medlemmer Begrænset antal, så først til mølle Tilmelding på tlf.: eller på mail: senest torsdag den 19. febr. kl Generalforsamling Mandag den 16. marts kl i cafeen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 9. Eventuelt Aktuelt indslag v/ Broder Berg Museets udvikling frem til jubilæumsåret 2020 Museumsforeningen er vært ved et lettere traktement. Tilmelding på tlf.: eller på mail: senest fredag den 13. marts kl Museumsforeningernes rolle Mandag den 13. april kl på Vesthimmerlands Museum v/ formand for Sammenslutningen af Danske Museumsforeninger Jens Olufsen Der er over mennesker i Danmark der er medlem af en museums-, støtte- eller venneforening til et af vore museer. Der findes sikkert en del, som er medlem og aktiv i mere end en forening. Vi udgør en meget væsentlig ressource i museernes daglige drift via en frivillig indsats, ved at arrangere foredrag, udflugter, møder osv. Mange foreninger bidrager også til museernes økonomi på den ene og anden facon. Vi støtter gladeligt vore museer; men har vi ikke også en mening? Om museumsvæsen og dets udfordringer. Om kulturarven den helt nære og den meget gamle. Om hvordan vort museum kommer ud og agerer blandt folket - 17

18 og ikke mindst en mening på det kulturpolitiske område sådan lokalt. Det kommer medstifter og formand for Sammenslutningen af Danske Museumsforeninger til Aars og taler om. Vi inviterer også andre venneforeninger fra hele det himmerlandske og måske også et par politikere. Entré for medlemmer: 40 kr. Ikke medlemmer: 60 kr. Kulturarvsbussen på jubilæumstur Lørdag den 13. juni med start kl fra Vesthimmerlands Museum, Søndergade 44, Aars. Vi forventer at være tilbage i Aars ca. kl Turledere: Broder Berg, Bjarne Henning Nielsen På femte år bringer den os rundt i det Vesthimmerlandske landskab til besøg på helt aktuelle udgravninger og genopdagede perler i vores kulturlandskab. Som vanligt har Kulturarvsbussen ingen fast rute og stoppesteder. Et kirkebesøg skal der være, og i år satser vi på at besøge en af kommunens største kirker. Så kan man jo gætte lidt på, hvilken det bliver. Vore gamle middelalderkirker rummer alle en spændende historie, der bare venter på at blive fortalt. Traditionen tro løftes sløret for nogle af besøgspunkterne i lokalaviserne og på hjemmesiden kort før afgang; men vi gemmer også på et par overraskelser. Det er dog fastlagt, at vi indtager frokosten undervejs og helt sikkert et sted med udsigt og godt vejr. Der vil være steder vi nærmer os til fods; men turen planlægges således, at man kan være med, selvom man ikke er så rask til bens. Prisen er 210 kr. for medlemmer og 260 kr. for ikke medlemmer. Vi sørger gerne for frokost til en sum af 50 kr., hvis man ikke har lyst til at stå tidligt op lørdag for at smøre en madpakke. Husk at købe billet på forhånd. Der kan købes til såvel bustur som frokost på: bibliotekerne eller Vesthimmerlands Museum. 18

19 FIRMAMEDLEMSKAB Vi er meget glade for, at en række lokale virksomheder støtter museumsforeningen med et firmamedlemskab, som giver firmaet mulighed for en gratis rundvisning på museet for deres medarbejdere. Det muliggør også udgivelsen af dette medlemsblad uden annoncer. Derfor opfordrer vi til at støtte følgende virksomheder: AARS AVIS, Himmerlandsgade 150, Aars VINTORVET v/ Thomas Skriver, Himmerlandsgade 48, Aars AARS FARVEHANDEL ApS, Himmerlandsgade 88, Aars SPAR NORD, Himmerlandsgade 70, Aars HINRICHSEN ApS. GULD - SØLV - URE - OPTIK, Himmerlandsgade 58, Aars NCO BYG A/S, Vestvej 5, Aars DATHOPRINT ApS v/kasper Dahl, Industrivej 93, Aars EXPERT v/jesper Nielsen, Himmerlandsgade 57, Aars JUTLANDER BANK, Markedsvej 5-7, Aars ARKITEKTFIRMAET, Oustrupvej 28, Aars TURBOVEX A/S, Industrivej 45, Aars STUBBERUP A/S, Industrivej 91, Aars DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S, Kimbrergården, Søndergade 22, Aars ADVOKATFIRMAET BINDSLEV & KJELDSEN Aps, Himmerlandsgade 109, Aars BOG OG KONTOR, Søndergade 31D, Aars 19

20 En støtteforening for Vesthimmerlands Museum. Den yder årlige tilskud til museets drift. Foreningen arrangerer foredrag og ekskursioner mv. om egnens historie fra oldtid til nutid. Medlemskabet giver gratis adgang til alle museets udstillinger - også kunstudstillinger - og rabat ved deltagelse i arrangementer. Medlemmerne holdes orienteret gennem dette medlemsblad, der udkommer to gange om året. Og ikke mindst medlemmerne får årbøgerne fra Vesthimmerlands Museum og Lokalhistorisk Forening gratis, hvis man selv henter dem. på museet. Henvendelse om medlemskab til kassereren, formanden eller i receptionen på museet. Bestyrelsen Formand: Hardy Jensen Næstformand: Egon Jensen Kasserer: Bente Høj Jensen Sekretær og suppleant: Susanne Appel Redaktør: Sonja Marcussen Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Østerbye Jens Bøckhaus Gerfried Langer Suppleant: Dorthe Glasius VESTHIMMERLANDS MUSEUMSFORENING 20

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening

NYHEDSBREV. www.paedhist.dk. Dansk Pædagogisk Historisk Forening Dansk Pædagogisk Historisk Forening NYHEDSBREV Kære Medlemmer www.paedhist.dk Indhold: 2 Referat af årsmøde og generalforsamling 6 Begrundelse for valg af ERNA-prismodtager 2015 8 Erik Nielsens foredrag:

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 3 Juni 2010 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Et nyt nummer er på gaden. Og det er virkelig et nyt nummer. Jeg har denne gang været så heldig, at kunne dele mine

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5 ISSN 0905-4391 November 2011 46. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen -lidt tidligt, men alligevel... Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere