Sags. nr Lokalplan nr. 1120

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags. nr. 727-2012-3729. Lokalplan nr. 1120"

Transkript

1 Sags. nr Lokalplan nr Boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder April 2013

2 Lokalplan nr for boligområde ved Randlevvej og Præstevænget i VitaPark i Odder er udarbejdet af Odder Kommune. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune Plan Rådhusgade Odder Tlf Planforslaget kan også ses og udskrives fra kommunens hjemmeside under Bo & Byg samt fra

3 LÆSEVEJLEDNING Hvad er en lokalplan Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, større bygge- eller anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger, ændringer i anvendelsen af en ejendom eller lignende. Byrådet kan i øvrigt altid beslutte, at der skal udarbejdes en lokalplan. En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, der er bindende for den enkelte grundejer, og som fastlægger de fremtidige forhold inden for et nærmere bestemt område. I en lokalplan kan fastsættes bestemmelser for anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, udformning og placering af veje, stier og friarealer samt regler for bevaringsværdige huse og bymiljøer m.v. Bestemmelserne skal sikre, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. En lokalplan omfatter 3 dele: Redegørelse, Lokalplanbestemmelser og Kortbilag. Redegørelsen beskriver hensigten med lokalplanen og forholdet til anden planlægning. Lokalplanbestemmelserne er juridisk bindende og fastsætter de konkrete rammer for områdets udnyttelse, som tillige er beskrevet på kortbilag til lokalplanen. Kortbilagene illustrerer de eksisterende og fremtidige forhold og sidder bagerst i lokalplanen. Offentliggørelse Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal et forslag til lokalplan offentliggøres i mindst 8 uger, så alle interesserede kan sætte sig ind i forslaget, kommentere det og evt. fremsætte ændringsforslag. Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Herefter indberettes den til PlanDK og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. 3

4 RETSVIRKNING Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen og bekendtgjort den i Odder Avis, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, der er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil - også efter ejerskifte, selvom det er i strid med lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. 4

5 INDHOLD REDEGØRELSE... 7 Lokalplanens baggrund... 7 Baggrund og formål... 7 Områdets beliggenhed og zonestatus... 8 Eksisterende forhold... 8 Lokalplanens indhold... 9 Formål og områdets anvendelse... 9 Planens hovedtræk Bebyggelsesprincipper Ubebyggede arealer Beplantning Grønne hensyn Veje Vejprofiler Stier Parkering Grundejerforening FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Skole- og institutionsforhold Centerforhold - detailhandel Lokalplanen/byplanvedtægter LOVGIVNING Planloven Zonestatus Museumsloven Jordforureningsloven Miljøbeskyttelsesloven Virksomhedsstøj Vejstøj Lov om miljøvurdering Servitutter Bæredygtighed Kemiske bekæmpelsesmidler Tilgængelighed TEKNISK FORSYNING Elforsyning Vandforsyning Varmeforsyning Kloakforsyning Brandhaner LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Ledningsanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af del af partiel byplanvedtægt nr Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning

6 INDHOLD KORT NR Kort nr Kort nr Kort nr Kort nr

7 REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens baggrund Baggrund og formål På baggrund af visionen - VitaPark Odder, sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder - planlægges for 6 åben/lave boliger i den sydvestlige del af parken. VitaPark Odder fungerede som hospital indtil 2009, hvorefter Odder Kommune overtog bygninger og park. Formålet med overtagelsen er dels at (gen)skabe liv i de markante bygninger og den tilhørende park, dels at skabe et center, hvor aktiviteter inden for sundhed, erhverv og kultur kan gå hånd i hånd. Det er målet, at parken skal fungere som bevægelsespark og mødested for alle borgere i Odder med f.eks. amfiscene, motionsredskaber, løbestier, legeredskaber m.m. VitaPark Odder er en vigtig del af Byrådets strategi for vækst i de kommende år. Visionsplan for VitaPark 7

8 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Områdets beliggenhed og zonestatus Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 0,7 ha beliggende i den sydvestlige del af VitaPark. Arealet afgrænses mod nord af de åbne parkarealer, mod øst af de tidligere sygeplejeboliger og tæt/lave boliger ved Lundevej, mod syd af åben/lave boliger ved Lundevej og mod vest af åben/lave boliger ved Præstevænget. Arealet er kommunalt ejet og består af del af matr. nr. 1 b Odder by, Odder. Hele arealet ligger i byzone og skal forblive byzone. Eksisterende forhold Inden for selve lokalplanområdet ligger den eksisterende inspektørbolig, der blev benyttet i sammenhæng med det tidligere hospital. Det er vurderet, at bygningen ikke er bevaringsværdig, hvorfor det forudsættes, at den fjernes for at realisere lokalplanen. 8

9 REDEGØRELSE Inspektørbolig, der forudsættes fjernet Lokalplanområdet består desuden af havebeplantningen fra den eksisterende bolig samt en spredt parkbeplantning bestående af større træer som birk, ask, hestekastanje, eg, fyr, mispel, valnød, rødtjørn og æble. I forbindelse med lokalplanlægningen er træerne vurderet. De træer, der er i god vækst opretholdes, hvor det er muligt i forhold til den nye bebyggelses placering. Lokalplanområdets højeste punkt ligger midt i området i kote 19,75. Herfra falder landskabet mest mod nordvest, hvor den laveste kote er 17. Mod øst falder landskabet til kote 18,75. Lokalplanens indhold Formål og områdets anvendelse Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt boligområde med 6 åben/lave boliger. Da det nye boligområde opleves som en del af parken er det bl.a. planens formål at sikre, at de nye boliger etableres med en tæt kontakt til parkområdet. Det skal bl.a. ske ved at opretholde dele af den eksisterende beplantning samt supplere den med ny. Lokalplanen skal desuden realiseres i sammenhæng med og i respekt for den eksisterende bebyggelse bl.a. de tidligere sygeplejeboliger beliggende mod øst og villabebyggelsen fra midten af erne langs Præstevænget. 9

10 REDEGØRELSE Planens hovedtræk Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af principperne i strukturplanen for VitaPark samt principperne i bebyggelsesplanen nedenfor. Bebyggelsesplan Ved disponering af området er bebyggelsen med tilhørende haver placeret som en fortsættelse af parkens mange forløb og kig. Bebyggelsen opleves herved som en del af parken og ikke som en afslutning. Det er områdets særlige kvalitet at give mulighed for at bo i en park og samtidig åbne op for nye udsigter og forløb for den forbipasserende. Ved placering af bebyggelsen er der lagt vægt på åbenhed mod den grønne kile syd for de tidligere sygeplejeboliger. Derved opleves parken i sin fulde udstrækning mod syd. Ved placering af bebyggelsen er tilstræbt en tæt bymæssig karakter samtidig med at bebyggelsen er placeret, så tætheden ikke giver væsentlige gener for naboer inden og uden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet udlægger den gennemgående parkvej med samme udlæg som Præstevænget. På den nordlige side af vejen bibeholdes en række store egetræer, der er i god vækst. Derfra etableres 2 boligveje, der hver giver adgang til 3 boliger. I fortsættelse af den østligste boligvej etableres en mindre kile, der følger haverne langs de sydog vestlige skel. Kilen benyttes som et fælles have-/opholdsareal, hvor det er muligt at bibeholde en eksisterende karakteristisk beplantning i form af 4 større egetræer. Den eksisterende beplantning kan suppleres med en ny beplantning af eksempelvis frugttræer. Herved fortsættes parkstrukturen med et fælles haverum med adgang fra de private haver. En del af arealet kan anvendes som fælles opholdsog legeplads, som vist på kort nr. 3. Boligbebyggelse langs parkvejen skal placeres med gavle mod vejen for at fortsætte strukturen af de tidligere sygeplejeboligers placering. De 2 boliger i det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet er placeret så der skabes overgang mellem de nye boliger og den tæt/lave bebyg- 10

11 REDEGØRELSE gelse ved Lundevej. Den nye bebyggelse vil opleves i sammenhæng med de tidligere sygeplejeboliger. Materialer og farver skal derfor udgøre en helhed mellem de to bebyggelser. Derimod gives der vide rammer i forhold til bebyggelsens omfang som tagform, taghældning, osv. Bebyggelsesprincipper Villagrundene udstykkes i varierede størrelser fra m². På den enkelte grund må der etableres en bolig med en maksimal størrelse på 180 m². På hver parcel er vist en centerlinje, der angiver en bygningsretning om hvilken hovedparten af boligbebyggelsen skal centreres. Eksempler på boligbebyggelsens placering i forhold til centerlinje De 4 boliger, der er markeret på kort nr. 3, kan etableres i op til 2 etager ved etablering af flade tage eller ensidig taghældning eller op til 1 etage med udnyttet tagetage ved etablering af symmetrisk sadeltag. De 2 boliger placeret i det sydøstlige hjørne skal etableres i 1 etage med flade tage, ensidig taghældning eller symmetrisk sadeltag. Boligerne placeres med gavle i placeringslinjen som vist på kort nr. 3. Eksempler på mulige gavle For at sikre den visuelle sammenhæng med de tidligere sygeplejeboliger skal boligbebyggelsen opføres i rødt, blankt teglstensmurværk. Op til ¼ af boligbebyggelsens facader kan udføres med lette materialer som træ eller farvede facadeplader. Carport/garage/udhus kan udføres i samme teglstensmurværk eller samme lette materiale som boligbebyggelsen. 11

12 REDEGØRELSE Eksempler på teglstensmurværk i røde nuancer Bebyggelsen skal ved placering tilpasses terrænet. Ubebyggede arealer Der anlægges en fælles grøn kile fra den østligste boligvej og rundt langs det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet. Kilen etableres med græs og enkeltstående solitære træer. Derudover etableres et fælles grønt areal i den nordøstlige del af lokalplanområdet for at åbne op mod de grønne arealer syd for de tidligere sygeplejeboliger. Som vist på kort nr. 3 er der i tilknytning til den grønne kile mulighed for at etablere en fælles opholds- og legeplads. Der gøres opmærksom på, at lege- og opholdsarealer skal overholde byggelovens krav. Beholdere til affald skal afskærmes med bøgepur og placeres som vist på skitser. Der henvises i øvrigt til Mulige placeringer af beholdere til affald. Beplantning Som vist på kort nr. 4 er der fastlagt en grøn struktur for lokalplanområdet. Langs den gennemgående parkvej bibeholdes den eksisterende række af egetræer nord for vejen. Træerne er væsentlige for parkens karakter og giver vejen allépræg. Rækken af egetræer suppleres syd for parkvejen med enkeltstående solitære træer som paradisæble, idet de eksisterende asketræer er ramt af askesyge. 12

13 REDEGØRELSE For at bevare parkkarakteren i det nye boligområde, bibeholdes en eksisterende karakteristisk beplantning i form af 4 større egetræer samt andre træer som mispel, rødtjørn og æble i den sydvestlige grønne kile og de private haver med placering som vist på kort nr. 4. Den eksisterende beplantning suppleres med en ny beplantning af paradisæble. Derved opnås et sammenhængende landskabeligt træk, og der dannes et fælles haverum med tilknytning til de private haver. De private haver indrammes af hække i bøgepur (2 rækker) med min. 2 åbninger ud mod det fælles haveareal. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at den nævnte beplantning skal opret- og vedligeholdes. Det vil sige, at træer vist på kort nr. 4 ikke må fældes uden kommunens tilladelse. Grønne hensyn Der er i planen indbygget en række grønne hensyn, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Der er udlagt grønne kiler, der kan medvirke som spredningskorridorer for dyr og planter. Der gives mulighed for at etablere grønne tage. Et grønt tag er et tag med planter som tagbeklædning. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter. Grønne tage virker kølende om sommeren og holder på varmen om vinteren. Taget kan optage regnog smeltevand, og kan dermed aflaste nedsivningsanlægget. Et grønt tag kan desuden medvirke til at sikre bedre levevilkår for fugle og insekter. Der kan ikke optages bestemmelser om f.eks. brug af miljøvenlige materialer i en lokalplan, men Byrådet opfordrer til brug af miljøvenlige materialer i bebyggelsen jævnfør afsnit om bæredygtig udvikling under Forhold til anden planlægning. Af hensyn til drikkevandskvaliteten ønsker Byrådet at sikre arealet ved at tinglyse en servitut vedrørende forbud mod at anvende sprøjtegifte inden for lokalplanområdet. Veje Adgang til området sker fra Præstevænget og Randlevvej som vist på kort nr. 3 Herfra gives via mindre boligveje adgang til de enkelte boliger. Alle veje udformes som stilleveje f.eks. med hævede flader. Alle veje forbliver tilskødet Odder Kommune. Vejprofiler Vejudlæggene i lokalplanområdet tænkes udformet, så deres funktion som henholdsvis fordelingsvej og boligveje understøttes. For den gennemgående parkvej gælder at Præstevængets vejudlæg på 12 m fortsættes, dog således at selve kørebanebredden indsnævres fra 6 til 5 m. 13

14 REDEGØRELSE Boligvejene udlægges med 7 m og en kørebanebredde på 4,5 m. Gennemgående parkvej Boligvej Stier Der udlægges en mindre sti med adgang til det fælles opholdsareal. Stien etableres med en bredde på 2 m. Stien afsluttes med en mindre plads som vist på kort nr. 3. Sti og plads etableres i slotsgrus. Parkering Der skal udlægges mindst 2 p-pladser pr. åben-lav bolig. Parkeringspladserne kan anlægges i carport eller garage. Der er forbud mod parkering af campingvogne, både og uindregistrerede køretøjer o. lign. på ubebyggede arealer inden for lokalplanområdet. Af hensyn til klargøring samt af- og pålæsning er det tilladt at parkere campingvogne i indtil 24 timer. Grundejerforening Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af parceller inden for lokalplanens område. Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på de grønne fællesarealer, som vist på kort nr. 2. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje, interne stier og grønne fællesarealer, herunder vintervedligeholdelse samt opretholdelse og vedligeholdelse af beplantning samt vedligeholdelse af et eventuelt fællesanlæg. 14

15 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byrådet vedtog den 11. maj 2009 kommuneplan Den er det gældende plangrundlag for lokalplanen. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.BL.7. Lokalplanlægning for området skal sikre at: Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, bolig og erhverv, så som erhvervscenter, træningsfaciliteter, behandlermiljøer, café og blandede boliger. Bebyggelsesprocenten er 35 for rammeområdet under ét. Bebyggelse må opføres i 4 etager og bygningshøjden må ikke overstige 18 m. Der skal etableres fælles friarealer i form af grøn åben bypark med sammenhængende stisystem. Det skal endvidere sikres, at parken kan anvendes til forskellige aktiviteter, arrangementer og lignende. Området indrettes og beplantes med størst mulig hensyntagen til de eksisterende naturværdier. Skole- og institutionsforhold Området ligger i Parkvejens Skoles distrikt og skolen ligger ca. 1,2 km fra lokalplanområdet. Der er klasser fra 0-9. Skolen er to-sporet fra 0. kl. til 6. kl. Herefter tre til femsporet. Skolens fritidsordning Kridthuset er et tilbud for elever fra klasse. Børnehaverne Østermarken og Bifrost ligger ca. 700 m fra lokalplanområdet. Børnehaven Østermarken rummer ca. 60 børn og den integrerede institution Bifrost rummer ca. 105 børn. Centerforhold - detailhandel Fra lokalplanområdet er der ca. 400 m til centerområdet i Odder by. Derudover er der ca. 1,2 km til svømmehal samt idræts- og musikskolefaciliteter ved Odder Spektrum. Lokalplanen/byplanvedtægter Nærværende lokalplan aflyser del af partiel byplanvedtægt nr. 30, der er omfattet af lokalplan nr Lovgivning Planloven Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive byzone. 15

16 REDEGØRELSE Museumsloven Moesgaard Museum er hørt. Der er i museets arkiver ikke registreret arkæologiske fund på lokalplanens område, og museet skønner, at der ikke vil kunne gøres arkæologiske fund her. Skulle der ved jordarbejde dukke forhistoriske fund op, f.eks. affaldsgrube, kulturlag, ildsted eller grav, skal jordarbejdet standses, jf. Museumslovens 27, og museet skal straks underrettes, hvorefter museet vil vurdere evt. fund med henblik på en evt. udgravning. Jordforureningsloven Den matrikel, som planen omfatter, er berørt af områdeklassificeringen i Odder Kommune. Områdeklassificeringen udpeger arealer, hvor kommunen på basis af en vurdering formoder, at jorden er lettere forurenet. For disse områder gælder, at der er pligt til at anmelde flytning af jord til Odder Kommune på Hvis der flyttes mindre end 1 m³ jord gælder, at jordpartiet kan afleveres på Odder Genbrugsplads uden anmeldelse, hvis jorden ikke stammer fra en kortlagt ejendom eller ikke er en del af en kortlagt ejendom. Hvis der under bygge- og anlægsarbejde stødes på forurening, skal arbejdet straks standses, og forureningen anmeldes til kommunen. Før arealanvendelsen af ikke kortlagte arealer ændres til boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, kolonihaver eller sommerhuse, skal det sikres, at de øverste 50 cm jord på ubebygget areal er rent, eller at der er etableret en varig fast belægning, jf. jordforureningsloven 72 b. Miljøbeskyttelsesloven Ved planlægning af ny arealanvendelse i kommune- og lokalplaner skal der sikres et tilfredsstillende støjniveau i støjfølsomme områder, jf. de til enhver tid gældende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger. Støjfølsomme områder er først og fremmest boligområder og sommerhusområder med tilhørende udearealer (= de primære opholdsarealer). Institutioner m.m. er også omfattet. Virksomhedsstøj Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af VitaPark. Rammeområdet kan anvendes til offentlige formål, bolig og erhverv. Erhverv omfatter erhvervscenter, træningsfaciliteter, behandlermiljøer, café o.lign. Det vurderes, at de nævnte virksomheder ikke giver anledning til støjgener inden for lokalplanområdet. Vejstøj Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af et parkområde. Det er hensigten, at trafik gennem parken skal reguleres med fartdæmpning. Der er ikke foretaget trafikmåling inden for området, 16

17 REDEGØRELSE da Præstevænget er lukket for gennemkørende trafik. En trafikmåling vil derfor ikke give et retvisende billede. På baggrund af de trafikdæmpende foranstaltninger og lokalplanområdets placering som del af en park vurderes det, at lokalplanområdet ikke vil få gener fra trafikstøj. Lov om miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen miljøvurdere planer og programmer, der kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ved en indledende miljøscreening af lokalplanen efter 3, stk. 1 nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer har Byrådet vurderet, at det ikke er sandsynligt, at lokalplanen vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Konklusionen er, at lokalplanområdet ikke er omfattet af aktiviteter, der medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering. Baggrunden er: At planen omfatter et mindre område på lokal plan At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Ved begrebet miljø forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. De miljøtemaer, sektorer og forhold i den fysiske planlægning, der er vurderet, fremgår af screeningen, som kan ses ved henvendelse til Plan på rådhuset. Servitutter Der er ikke tinglyst servitutter på ejendomme omfattet af lokalplan nr. 1120, der er i strid med lokalplanens principper. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Opmærksomheden henledes på, at det ikke er sikkert, at alle servitutter vedr. rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger. Bæredygtighed Det er Byrådets målsætning, at gøre Odder Kommune til en grøn kommune bl.a. ved at formindske energiforbruget. Målet gælder kommunens eget energiforbrug, men Byrådet vil også gerne gennem planlægningen inspirere og motivere erhvervslivet samt private til at arbejde for samme målsætning. 17

18 REDEGØRELSE Bygninger kan placeres og udformes, så solen kan udnyttes som supplement til opvarmning uden brug af komplicerede anlæg. Passiv solvarme kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt. Såvel inde som ude kan der anvendes lavenergibelysning. Tilsvarende kan hårde hvidevarer m.v., der har et lavt energiforbrug, være med til at nedbringe energiforbruget. Affald, vandforsyning og spildevandsrensning har også betydning for den miljøbelastning, de enkelte bygninger medfører. Anvendelse af gode byggematerialer, der skaber sunde bygninger, har generel betydning for sundhedstilstanden. Mange foranstaltninger kan indarbejdes i bygninger og omgivelser som et led i en bæredygtig udvikling. Odder Kommune har udarbejdet en vejledning om Boliger og byøkologi - idéer og vejledning. Vejledningen informerer om en række grundlæggende miljøvenlige muligheder, som bygherrer opfordres til at medtage i byggeri af bolig. Der gives konkrete anvisninger om boligens indretning, konstruktioner og materialer, om vand-, el- og varmeinstallationer og æstetisk kvalitet m.m. Vejledningen kan ses på Odder Kommunes hjemmeside og udleveres ved henvendelse på rådhuset. Vi er alle med til at belaste miljøet. Ved at følge idéerne i vejledningen bringes udviklingen nogle vigtige skridt i den rigtige retning mod et mere miljøvenligt og bæredygtigt samfund. Kemiske bekæmpelsesmidler Et stigende antal fund af pesticider i grundvand og drikkevand er en trussel for vandforsyningerne og grundvandet. Af hensyn til grundvandsbeskyttelse vil Byrådet tinglyse deklaration om forbud mod brug af kemiske bekæmpelsesmidler på udearealer i lokalplanområdet. Tilgængelighed Den fysiske tilgængelighed er en nødvendig forudsætning for deltagelse i sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter i samfundet. Det er vigtigt, at gældende regler bliver overholdt, så der ikke fortsat sker en tilgang af nyt ikke tilgængeligt byggeri og anlæg. Bygherre og rådgivere er forpligtet til at sikre, at alle byggelovgivningens krav om tilgængelighed for alle er opfyldt i det enkelte projekt. Forpligtelsen gælder også i ansøgninger om byggetilladelse og anmeldelser. Tilgængelighedskravene har samme juridiske gyldighed som f.eks. kravene til konstruktioner og brandsikkerhed. Det vil sige, at overholdelse af tilgængelighedskravene skal påses i byggesagsbehandlingen. 18

19 REDEGØRELSE Lovgivningens krav er minimumskrav. Bygherre og rådgivere opfordres til at gå endnu videre, f.eks. ved at benytte Dansk Standard Formålet med tilgængelighedskravene i lovgivningen er at sikre, at ingen udelukkes fra at kunne færdes ved egen hjælp. Det gælder på de ubebyggede arealer og adgangsarealerne. Det gælder inde i bygninger mellem etager og i rum m.m., og det gælder muligheden for at komme hurtigt ud af bygninger - flugtveje. Teknisk forsyning Elforsyning Elforsyningen kan ske fra Østjysk Energi. Der henvises i øvrigt til det liberaliserede el-marked. Vandforsyning Området er omfattet af Odder Kommunes vandforsyningsplan. I vandforsyningsplanen er lokalplanområdet medtaget under Odder Vandværk A.m.b.a. Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeplanen for Odder Kommune. Der er tilslutningspligt til Odder Varmeværk. Der er forbud mod etablering af el-varme. Opmærksomheden henledes på, at der er indsat et nyt stk. 4 i 19 i planloven. Herefter skal Byrådet dispensere fra lokalplanens krav om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergihus. Kloakforsyning Lokalplanen er omfattet af Odder Kommunes spildevandsplan. Brandhaner Brandhaner må kun anvendes til brandformål. Det er derfor kun Beredskabsafdelingen og vandforsyningen, der må betjene brandhanerne. 19

20 LOKALPLAN Lokalplanbestemmelser Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse samt bygningers og vejes udformning m.v. I henhold til lov om planlægning - lovbekendtgørelse nr. 937 af med senere ændringer - fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre områdets anvendelse til boligformål til helårsbeboelse, at sikre, at den samlede bebyggelse får et fælles præg mht. materialer og farver, at bevare parkkarakteren i området gennem krav om at dele af den eksisterende beplantning skal opret- og vedligeholdes, at fastlægge vejadgangen til området, at sikre udlæg af veje, stier og fælles friarealer, at sikre oprettelse af en grundejerforening i området. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 1 b Odder by, Odder samt alle parceller, der efter den udstykkes inden for lokalplanens område. 2.2 Lokalplanområdet forbliver byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet er udlagt til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Der må kun opføres og indrettes/registreres én bolig pr. ejendom. 3.2 Der kan på den enkelte ejendom drives liberalt erhverv som revisor, arkitekt, frisør og lignende sammen med den enkelte bolig, når lokalplanens forudsætninger opfyldes. Det er en forudsætning: at virksomheden drives af den, der beboer ejendommen, at ejendommen ikke ved skiltning eller lignende ændrer karakter af beboelsesejendom, at områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 20

21 LOKALPLAN 3.3 Inden for lokalplanområdet skal udlægges areal til grønne fællesarealer, som beskrevet i redegørelsesdelen under afsnit om ubebyggede arealer og vist på kort nr Inden for lokalplanområdet kan der opføres de nødvendige tekniske anlæg til kvarterets forsyning - så som transformerstationer, mindre bygninger til områdets drift og forsyning. Placeringen skal godkendes af Odder Kommune. 4 Udstykning 4.1 Udstykning (arealoverførsel / sammenlægning) af matrikler skal godkendes af Odder Kommune. Udstykning skal i princippet ske som vist på kort nr. 2 med de angivne parceller. Det vil sige, at parcellerne ikke må udstykkes yderligere. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 650 m 2. 5 Vej- og stiforhold Veje 5.1 Der udlægges areal til følgende nye veje med en beliggenhed som vist på kort nr. 3 og med tværprofiler som vist under afsnittet om veje, stier og parkering i redegørelsen. Fordelingsvejen A-B udlægges i en bredde af min. 12 m med 5 m kørebanebredde. Boligveje udlægges i en bredde af min. 7 m med 4,5 m kørebanebredde. 5.2 Fordelingsvej A-B etableres med fast belægning i form af asfalt. Boligvejene, etableres i stabilt grus. Fordelingsvejen udføres som stillevej med fartdæmpende pladser/hævede felter. Stier 5.3 Der skal udlægges areal til ny sti a-b med en beliggenhed som vist på kort nr. 3. Stien skal sikre adgang til den grønne kile og fælles opholdsplads. Sti og opholdsplads etableres i slotsgrus. 5.4 Stien a-b anlægges med en belægningsbredde på min 2 m. 21

22 LOKALPLAN Parkering 5.5 På hver ejendom skal der udlægges mindst 2 parkeringspladser. Garager og carporte indgår i antal parkeringspladser. 5.6 Lastvogns- og busparkering samt parkering for lignende større erhvervskøretøjer over 3500 kg må ikke indrettes eller finde sted inden for lokalplanområdet. Indkørsler 5.7 Indkørslen til den enkelte parcel må udføres i maks. 6 m bredde, hvilket svarer til en dobbelt garage/carport. Al adgang til den enkelte ejendom skal ske via indkørslen. Indkørsler skal placeres mindst 0,5 m fra kabelskabe, lysmaster og lignende. 5.8 Indkørsel til den enkelte parcel må ikke etableres fra vejstykke markeret med fed linje på kort nr. 3. Vendepladser 5.9 Boligveje skal afsluttes med vendepladser, der dimensioneres, så renovationsvogne og lignende kan vende, som vist på kort nr. 3. Vendepladser etableres i græsarmering med betonfliser. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 Belysning af færdselsarealer må kun udføres som parkarmaturer med en lyspunktshøjde på maks. 4,5 m i overensstemmelse med Odder Kommunes design manual for byinventar. Lyskilden skal afskærmes, så lyset ikke kastes over lyskildens horisontale niveau. Belysning af stien a-b må kun udføres med pullerter med en højde på 1,2 m over terræn i overensstemmelse med Odder Kommunes design manual for byinventar. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Eksisterende inspektørbolig skal fjernes eller nedrives. 7.2 På hver parcel må opføres én bolig med et boligetageareal på max. 180 m² og garage/carport med et etageareal på max. 35 m² Boligbebyggelsen excl. sædvanligt tagudhæng 2 skal placeres med gavlfacaden i den på kort nr. 3 viste 12 m placeringslinje. 1 Bestemmelsen træder i stedet for bygningsreglementets bestemmelser om bebyggelsesprocent. Udregning af boligetagearealet skal ske iht. reglerne i bygningsreglementet gældende på det tidspunkt, hvor lokalplanen blev vedtaget. 2 Sædvanligt tagudhæng er efter bygningsreglementet normalt opfattet som op til 0,5 m. 22

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere