Skat i Skandinavien. Cases med svar og kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat i Skandinavien. Cases med svar og kommentarer"

Transkript

1 Skat i Skandinavien Cases med svar og kommentarer

2 Indhold Cases til seminaret Skat i Skandinavien, november Case 1 Pensionister: Flytning fra Danmark til Sverige/Norge pr. 1/ Case 2 Lønmodtagere: Flytning fra Danmark til Sverige/Norge pr. 1/ Case 1: Pensjonert ektepar som flytter 1. mars 2012 fra Norge til Danmark/Sverige Case 2: Arbeidende ektepar som flytter 1. mars 2012 fra Norge til Danmark/Sverige Fall 1: ett pensionerat äkta par svensk utflyttning Fall 2: ett äkta par i 40-årsåldern svensk utflyttning Case 1: Pensjonert ektepar som flytter 1. mars 2012 fra Danmark/Sverige til Norge Case 2: Arbeidende ektepar som flytter 1. mars 2012 fra Danmark/Sverige til Norge Fall 1: ett pensionerat äkta par svensk inflyttning Fall 2: ett äkta par i 40-årsåldern svensk inflyttning

3 Cases til seminaret Skat i Skandinavien, november 2012 Case 1: Et pensioneret ægtepar Et pensioneret ægtepar flytter fra A-land til B-land 1. marts De har følgende pensioner: alderspension offentlig pension tjenestepension Parret ejer: et hus og et sommerhus i A-land kroner i banken 1000 aktier i et börsnoterat selskab i fraflytningslandet 1000 aktier i et börsnnoterat selskab i et andet land Parret sælger én af ejendommene med overskud og køber en ny bolig i B-land. Parret får udbytte af aktierne 1. maj og sælger alle aktierne 1. juli. Spørgsmål: Hvilke lande (om nogen) er parret fuldt skattepligtige i, i 2012 (og hvor længe)? Hvor og hvordan beskattes pensionsudbetalingerne? Hvor beskattes renterne af indskuddet i banken? Hvor beskattes formuen? Hvor beskattes overskuddet af salget af huset? Hvor beskattes udbyttet af aktierne? Hvor beskattes salget af aktierne? Hvordan skal ægteparret selvangive (deklarere) sine indkomster for 2012? 2

4 Case 2: Et arbejdende ægtepar Et ægtepar på 40 år har arbejdet for private arbejdsgivere i A-land. Den 1. marts 2012 flytter begge og begynder på nyt arbejde hos private arbejdsgivere i B-land. De bliver herefter boende i B-land. Parret ejer: Et hus i A-land som er finansieret gennem lån 1000 aktier i et börsnoterat selskab i fraflytningslandet 1000 aktier i et börsnoterat selskab i et andet land De sælger huset i A-land 1. juni med overskud og køber et nyt hus i B-land som er dyrere end det hus de solgte. De låner penge i B-land til at finansiere huskøbet Parret får udbytte af aktierne 1. maj og sælger alle aktierne 1. juli. Spørgsmål: Hvilke lande (om nogen) er parret fuldt skattepligtige i 2012 (og hvor længe)? Hviket land beskattes tjensteinkomsten? Hvor beskattes udbyttet af aktierne? Hvor beskattes salget af aktierne? Hvor beskattes overskuddet ved salget af huset? Hvilke rentefradrag har parret krav på? Hvordan skal ægteparret selvangive (deklarere) sine indkomster for 2012? 3

5 Case 1 Pensionister: Flytning fra Danmark til Sverige/Norge pr. 1/3-12 1) Hvilke lande (om nogen) er parret fuldt skattepligtige i, i 2012 (og hvor længe)? Den fulde danske skattepligt ophører, når bopælen i Danmark opgives, jf. kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Sommerhus i Danmark i fraflytningssituationen i relation til fuld dansk skattepligt: Udgangspunktet/hovedreglen er, at et sommerhus ikke betyder fortsat fuld dansk skattepligt. Dette gælder, når sommerhuset kun anvendes til kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Hvis fraflytning ikke sker reelt, kan sommerhuset betyde fortsat fuld dansk skattepligt, jf. SKM BR. Hvis den faste ejendom i Danmark som ægteparret beholder efter fraflytningen pr. 1/3-12 er sommerhuset i Danmark, anses bopæl i Danmark som hovedregel ikke som bevaret, og ægteparrets fulde danske skattepligt ophører ved fraflytningen pr. 1/3-12. Helårsbolig i Danmark i fraflytningssituationen i relation til fuld dansk skattepligt: Den fortsatte rådighed over en dansk helårsbolig spiller i praksis en meget central rolle i vurderingen af, om bopælen i Danmark anses opretholdt og den fulde danske skattepligt derved ikke er ophørt. I praksis gælder en formodningsregel, hvorefter bopælen anses for opretholdt, medmindre at helårsboligen udlejes uopsigeligt for udlejer i mindst 3 år. Hvis den faste ejendom i Danmark, som ægteparret beholder efter fraflytningen pr. 1/3-12, er helårsboligen i Danmark, anses deres fulde skattepligt ikke for ophørt, medmindre de udlejer helårsboligen uopsigeligt for dem i mindst 3 år. Hvis det er sommerhuset ægteparret beholder, så har tidspunktet for overdragelsen af helårsboligen betydning for på hvilken dato den fulde skattepligt ophører. Tidspunkt for overdragelsen af helårsboligen ctr. fuld dansk skattepligt: Hvis ægteparret sælger helårsboligen med overdragelse senere end fraflytningsdatoen den 1/3-12, og den ikke efter fraflytningen forud for salget har været udlejet uopsigeligt for udlejer i mindst 3 år, ophører den fulde danske skattepligt først på tidspunktet for overdragelsen af helårsboligen. Hvis helårsboligen forsøges solgt i forbindelse med fraflytningen kan den danske fulde skattepligt efter omstændighederne anses at være ophørt ved fraflytningen pr. 1/3-12, selv om helårsboligen endnu ikke var solgt på fraflytningstidspunktet. Hvis overdragelse af helårsboligen er sket forud for fraflytningsdatoen den 1/3-12, ophører den danske fulde skattepligt ved fraflytningen pr. 1/ ) Hvor og hvordan beskattes pensionsudbetalingerne? Når pensionsudbetalingerne fra Danmark sker til en person, der ikke er omfattet af fuld dansk skattepligt, er Danmarks nationale hjemmel til beskatning af tjenestepension (fra arbejdsgiveradministreret skattebegunstiget pensionsordning) og alderspension (folkepension) den begrænsede skattepligt, der fremgår af henholdsvis kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 10 og nr. 11. Hvis ægteparret opretholder fuld dansk skattepligt og derved er dobbeltdomicilleret, har Danmark intern hjemmel til beskatning efter kildeskattelovens 1, jf. globalindkomstprincippet i statsskattelovens 4, uanset at Danmark efter DBO ens artikel 4, stk. 2 kun er kildeland. 4

6 Den nordiske DBO s artikel 18 omfatter både offentlige og private pensionsudbetalinger. Kildelandet har beskatningsretten, jf. DBO ens artikel 18, stk. 1. Ægteparret skal altså beskattes i Danmark af både pensionsudbetalingen fra det private pensionsselskab og af folkepensionen, og det gælder både før og efter ophør af fuld dansk skattepligt/domicilskifte. 3) Hvor beskattes renterne af indskuddet i banken? Ægteparret har kr. stående på en konto i en bank i Danmark. Perioden før fraflytning pr. 1/3-12: De periodiserede renteindtægter indtil ægteparret ikke længere anses hjemmehørende i Danmark pr. 1/3-12, skal beskattes i Danmark. Perioden efter fraflytning pr. 1/3-12: De periodiserede renteindtægter er ikke omfattet af begrænset skattepligt til Danmark. Hvis ægteparret opretholder fuld dansk skattepligt og derved er dobbeltdomicilleret, har Danmark intern hjemmel til beskatning efter kildeskattelovens 1, jf. globalindkomstprincippet i statsskattelovens 4, uanset at Danmark efter DBO ens artikel 4, stk. 2 kun er kildeland. Ifølge DBO ens artikel 11, stk. 1 kan renteindtægter, der hidrører fra en kontraherende stat, og som betales til en i en anden kontraherende stat hjemmehørende person, kun beskattes i denne anden stat, hvis denne person er den retmæssige ejer af renterne. Renteindtægterne efter den 1/3-12 kan efter DBO ens artikel 11, stk. 1 ikke beskattes i kildelandet Danmark. Renteindtægterne er heller ikke omfattet af begrænset skattepligt til Danmark, men Danmark har intern lovhjemmel til at beskatte, hvis der foreligger dobbeltdomicil. Men det er uden betydning om Danmark har intern lovhjemmel til at beskatte renteindtægterne, når Danmark som kildeland ikke kan beskatte renteindtægterne alligevel, jf. DBO ens artikel 11, stk. 1. 4) Hvor beskattes formuen? Formuebeskatningen er ophævet i Danmark, men den danske ejendomsværdiskat sidestilles med en formueskat, jf. bemærkningerne til ejendomsværdiskatteloven og efter DBO en. Den faste ejendom er beliggende i Danmark. Efter danske nationale regler skal der betales ejendomsværdiskat efter reglerne i ejendomsværdiskatteloven af fast ejendom beliggende i DK. Ifølge den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 23, stk. 1 (beskatning af formue) gælder, at formue, bestående af fast ejendom som omtalt i artikel 6 beliggende i en anden stat, kan beskattes i denne anden stat. Ægteparret skal altså betale ejendomsværdiskat vedrørende de to ejendomme i Danmark også efter ophør af deres fulde danske skattepligt. Ægteparret skal ikke betale ejendomsværdiskat til Danmark af ejendommen i Sverige. 5) Hvor beskattes overskuddet fra salget af huset? 5

7 Den afhændede faste ejendom er beliggende i Danmark. Helårsboligen har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og den kan derfor afhændes skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 1. Sommerhuset har været benyttet til privat formål af ejeren i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og den kan derfor afhændes skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 2. Ægteparret skal således ikke beskattes af en ejendomsavance i Danmark, uanset om ejendommen er afhændet før eller efter ophør af fuld dansk skattepligt. 6) Hvor beskattes udbyttet af aktierne? Danmark var ikke ægteparrets domicilland på tidspunktet for deklarering af udbytte. DBO ens artikel 10, stk. 3 tillægger kildelandet ret til at beskatte 15 pct. i udbytteskat. Ægteparret skal derfor svare 15 pct. i udbytteskat til Danmark af udbytte fra aktierne i det selskab, der er hjemmehørende i Danmark. Ægteparrets udbytte fra aktierne i det selskab, som ikke er hjemmehørende i Danmark, er ikke omfattet af skattepligt til Danmark. I øvrigt vedrørende den begrænsede skattepligt i Danmark: Beskatningen finder i de fleste tilfælde sted ved, at det udbyttebetalende selskab indeholder 27 pct. i forbindelse med selskabets udbetaling af udbyttet, jf. kildeskattelovens 65, stk. 1. Den begrænset skattepligtige aktionær har ved den af selskabet foretagne indeholdelse af 27 pct. i udbytteskat endeligt gjort op med skattebetalingen vedrørende udbytter, jf. kildeskattelovens 2, stk. 5, således han ikke skal selvangive udbytterne til Danmark. For visse lande (herunder Sverige og Norge) er der indgået aftale om, at det danske selskab fra starten af alene indeholder den udbytteskattesats, som fremgår af den relevante DBO, og udbyttemodtageren skal således ikke efterfølgende ansøge om tilbagebetaling af de for meget indeholdte kildeskatter. For at kunne benytte ordningen skal skattemyndigheden i vedkommende udland attestere udbyttemodtagerens bopæls- og skatteforhold på SKATs blanket Det er endvidere en betingelse for at kunne anvende ordningen, at aktierne er registreret i Værdipapircentralen gennem en konto åbnet i et dansk pengeinstitut. I andre tilfælde vil der på sædvanligvis blive indeholdt 27 pct. i udbytteskat, og nedsættelserne i henhold til en DBO kan kun finde sted, hvis der indsendes en ansøgning. SKAT s blanket nr (Claim to Relief from Danish Dividens Tax) anvendes og den begrænset skattepligtiges bopælslands skattemyndighed skal attestere den. 7) Hvor beskattes salget af aktierne? Idet den fulde skattepligt ophører, skal der eventuelt ske fraflytterbeskatning af urealiserede nettogevinster på aktier m.v. For at den enkelte ægtefælle er underlagt fraflytningsbeskatning kræves som hovedregel, at personen har været fuldt skattepligtig til Danmark i 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningen, og at den samlede kursværdi af personens aktier er på DKK eller mere. Ægteparret realiserer aktierne i fraflytningsåret den 1/6-12, dvs. efter ophør af dansk fuld skattepligt pr. 1/

8 Hvis der er en urealiseret nettogevinst på aktierne på tidspunkt for ophør af fuld skattepligt, skal der ske fraflytningsbeskatning, hvor aktiernes værdi på tidspunkt for ophør af fuld dansk skattepligt pr. 1/3-12 anvendes som afståelsessum. Dvs. ikke den faktiske afståelsessum pr. 1/6-12. Værdistigningen efter 1/3-12 ikke relevant for dansk beskatning. 8) Hvordan skal ægteparret selvangive (deklarere) sine indkomster for 2012? Ægteparrets fulde danske skattepligt ophører den 1/3-12. Ægteparret er herefter begrænset skattepligtig til Danmark af visse indkomster. Når ægteparret har været fuldt skattepligtig i en del af indkomståret 2012, og begrænset skattepligtig i en anden del af indkomståret 2012, skal de hver især udfylde selvangivelse for fuld skattepligt for den periode, hvor de har været fuldt skattepligtige, blanketnr For den periode hvor de er begrænset skattepligtige af pensionerne, skal de hver især udfylde selvangivelse for begrænset skattepligtige, blanketnr og evt. tillige blanketnr Idet den fulde skattepligt ophører, skal der eventuelt ske fraflytterbeskatning vedrørende aktiebeholdningen, hvor aktiernes værdi pr. 1/3-12 anvendes som afståelsessum. Til selvangivelse af det forhold anvendes blanketnr Den skal indsendes inden for de almindelige tidsfrister for selvangivelse, dvs enten 1. maj 2013 eller 1. juli Der vil blive dannet en årsopgørelse inklusiv skatteberegning på baggrund af de selvangivne beløb. Skatteberegning: Ægteparret har hver især to skattepligtsperioder i indkomståret Der vil blive foretaget en skatteberegning for perioden med fuld skattepligt og en skatteberegning for perioden med begrænset skattepligt. Case 2 Lønmodtagere: Flytning fra Danmark til Sverige/Norge pr. 1/3-12 1) Hvilke lande (om nogen) er parret fuldt skattepligtige i, i 2012 (og hvor længe)? Den fulde danske skattepligt ophører, når bopælen i Danmark opgives, jf. kildeskattelovens 1, stk. 1, nr. 1. Helårsbolig i Danmark i fraflytningssituationen i relation til fuld dansk skattepligt: Den fortsatte rådighed over en dansk helårsbolig spiller i praksis en meget central rolle i vurderingen af, om bopælen i Danmark anses opretholdt og den fulde danske skattepligt derved ikke ophørt. I praksis gælder en formodningsregel, hvorefter bopælen anses for opretholdt, medmindre at helårsboligen udlejes uopsigeligt for udlejer i mindst 3 år. Også når helårsboligen forsøges solgt efter fraflytning, kan den danske fulde skattepligt anses at være ophørt tidligere end ved salget. Ægteparret fraflytter Danmark pr. 1/3-12 og salget af helårsboligen sker pr. 1/ ) Hvordan beskattes lønindkomsten 7

9 Ægteparret har lønindkomst i Danmark før flytningen til Norge/Sverige. Fra 1/3-12 har ægteparret lønindkomst i tilflytningslandet. Danmark beskatter lønindkomst indtil 1/3-12. Lønindkomsten fra 1/3-12 beskattes i arbejdslandet. 3) Hvor beskattes udbyttet af aktierne? Danmark var ikke ægteparrets domicilland på tidspunktet for deklarering af udbytte. DBO ens artikel 10, stk. 3 tillægger kildelandet ret til at beskatte 15 pct. i udbytteskat. Ægteparret skal derfor svare 15 pct. i udbytteskat til Danmark af udbytte fra aktierne i det selskab, der er hjemmehørende i Danmark. Ægteparrets udbytte fra aktierne i det selskab, som ikke er hjemmehørende i Danmark, er ikke omfattet af skattepligt til Danmark. I øvrigt vedrørende den begrænsede skattepligt i Danmark: Beskatningen finder i de fleste tilfælde sted ved, at det udbyttebetalende selskab indeholder 27 pct. i forbindelse med selskabets udbetaling af udbyttet, jf. kildeskattelovens 65, stk. 1. Den begrænset skattepligtige aktionær har ved den af selskabet foretagne indeholdelse af 27 pct. s udbytteskat endeligt gjort op med skattebetalingen vedrørende udbytter, jf. kildeskattelovens 2, stk. 5, således han ikke skal selvangive udbytterne til Danmark. For visse lande (herunder Sverige og Norge) er der indgået aftale om, at det danske selskab fra starten af alene indeholder den udbytteskattesats, som fremgår af den relevante DBO, og udbyttemodtageren skal således ikke efterfølgende ansøge om tilbagebetaling af de for meget indeholdte kildeskatter. For at kunne benytte ordningen skal skattemyndigheden i vedkommende udland attestere udbyttemodtagerens bopæls- og skatteforhold på SKATs blanket Det er endvidere en betingelse for at kunne anvende ordningen, at aktierne er registreret i Værdipapircentralen gennem en konto åbnet i et dansk pengeinstitut. I andre tilfælde vil der på sædvanligvis blive indeholdt 27 pct. i udbytteskat, og nedsættelserne i henhold til en DBO kan kun finde sted, hvis der indsendes en ansøgning. SKAT s blanket nr (Claim to Relief from Danish Dividens Tax) anvendes og den begrænset skattepligtiges bopælslands skattemyndighed skal attestere den. 4) Hvor beskattes salget af aktierne? Idet den fulde skattepligt ophører, skal der eventuelt ske fraflytterbeskatning af urealiserede nettogevinster på aktier m.v. For at den enkelte ægtefælle er underlagt fraflytningsbeskatning kræves som hovedregel, at personen har været fuldt skattepligtig til Danmark i 7 år inden for de seneste 10 år før fraflytningen, og at den samlede kursværdi af personens aktier er på DKK eller mere. Ægteparret realiserer aktierne i fraflytningsåret den 1/6-12, dvs. efter ophør af dansk fuld skattepligt pr. 1/3-12. Hvis der er en urealiseret nettogevinst på aktierne på tidspunkt for ophør af fuld skattepligt, skal der ske fraflytningsbeskatning, hvor aktiernes værdi på tidspunkt for ophør af fuld dansk skattepligt pr. 1/3-12 anvendes som afståelsessum. Dvs. ikke den faktiske afståelsessum pr. 1/6-12. Værdistigningen efter 1/3-12 ikke relevant for dansk beskatning. 5) Hvor beskattes overskuddet ved salget af huset? Den solgte fast ejendom er beliggende i Danmark. Ægteparret sælger deres hus i Danmark pr. 1/

10 Helårsboligen har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og den kan derfor afhændes skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 1. Ægteparret skal således ikke beskattes af en ejendomsavance i Danmark. 6) Hvilke rentefradrag har parret krav på? Ægteparrets fulde danske skattepligt ophører pr. 1/3-12. Den fulde danske skattepligt ophører i hvert tilfælde senest pr. 1/6-12, men tilflytterlandet bliver domicilland fra 1/3-12 efter DBO ens artikel 4, stk. 2: Ægteparret har ikke indkomster omfattet af begrænset skattepligt til Danmark efter den 1/3-12. Renteudgifter for perioden forud for ægteparrets fraflytning pr. 1/3-12: Renteudgifter er fradragsberettigede efter interne danske regler. Det fremgår af ligningslovens 5, stk. 7, at der ved ophør af fuld skattepligt skal ske fuld periodisering af renteudgifter. Det samme gælder i tilfælde, hvor en skattepligtig efter en DBO bliver hjemmehørende i det pågældende udland. Reglerne sikrer, at kun de renteudgifter, der vedrører skattepligtsperioden i fraflytningsåret, medtages ved indkomstopgørelsen. Ægteparret har fradrag i Danmark for de periodiserede renteudgifter, der vedrører perioden frem til den 1/3-12, hvor deres fulde danske skattepligt ophører eller det pågældende udland bliver domicilland efter DBO en. De renteudgifter der relaterer sig til finansieringen af den fast ejendom i Danmark skal behandles separat, idet de også er fradragsberettiget efter ophør af den fulde skattepligt pr. 1/3-12 7) Hvordan skal ægteparret selvangive (deklarere) sine indkomster i 2012? Ægteparrets danske fulde skattepligt ophører forudsætningsvis den 1/3-12. Ægteparret skal hver især udfylde selvangivelse for fuldt skattepligtige med indkomster og fradrag frem til ophør af fuld skattepligt pr. 1/3-12. Der vil blive dannet en årsopgørelse inklusiv skatteberegning på baggrund af de selvangivne beløb. Vedr. Skatteberegningen Når indkomstansættelsen omfatter en kortere periode end 1 år (ophør af fuld dansk skattepligt, men ikke hvis kun domicilskift), skal der foretages omregning til helårsindkomst (sondring mellem løbende og engangsindtægter og udgifter), jf. personskattelovens 14, stk. 1. Personen kan vælge at de faktiske indkomster (og fradrag) i hele indkomståret anvendes ved opgørelsen af helårsindkomsten, jf. personskattelovens 14, stk. 2. 9

11 Case 1: Pensjonert ektepar som flytter 1. mars 2012 fra Norge til Danmark/Sverige 1) Til hvilke(t) land (om noe) er ekteparet alminnelig skattepliktige i 2012 (og hvilke tidsrom)? Ekteparet har en enebolig og en fritidsbolig i Norge før de flytter. Én av disse eiendommene selges, og paret kjøper ny bolig i Danmark/Sverige. Et norsk ektepar som selger sin bolig i Norge og tar fast opphold i utlandet, vil etter skatteloven 2-1 være skattemessig bosatt i Norge etter intern rett i utflyttingsåret og minst tre år til, dvs. at de tidligst kan anses utflyttet fra 1. januar Hvis ekteparet oppholder seg mer enn 61 dager i Norge i et inntektsår, eller de eller deres mindreårige barn disponerer bolig i Norge, vil utflyttingen avbrytes. Vilkåret om at ekteparet ikke kan disponere bolig i Norge, vil være oppfylt hvis de selger boligen i Norge, men ikke hvis det er fritidseiendommen som selges. Dette forutsetter at fritidseiendommen ikke er regulert til boligformål og heller ikke har vært brukt som bolig av ekteparet. Er ekteparet skattmessig bosatt i både Norge og tilflyttingslandet, må det vurderes hvor de er skattemessig bosatt etter skatteavtalen art. 4 nr. 2. Har de bolig i bare én stat vil de ha skattemessig bosted her. Har ekteparet bodd i Norge i mindre enn 10 år, opphører skatteplikt som bosatt når de har tatt fast opphold i utlandet, ikke oppholdt seg i mer enn 61 dager i inntektsåret og verken ekteparet eller deres mindreårige barn disponerer bolig i Norge. De vil anses utflyttet fra det tidspunktet alle vilkårene er oppfylt, dvs. det som kommer sist av salg av bolig og flyttedato. 2) Hvor og hvordan skal pensjonsutbetalingene skattlegges? Ekteparet har norsk pensjon fra folketrygden, fra Statens pensjonskasse og fra en privat tjenestepensjonsordning. Er ekteparet skattepliktige til Norge som bosatt, skattlegges pensjonen på vanlig måte som for bosatte. Pensjon kan etter den nordiske skatteavtalen art. 18 skattlegges i utbetalingsstaten. Det har ikke betydning for beskatningen hva slags type pensjon ekteparet mottar. Pensjon som utbetales fra Norge til en person som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktig i Norge etter skatteloven 2-3 fjerde ledd (kildeskatt på pensjon). Skatteplikten omfatter både offentlige og private pensjoner. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon. Pensjon kan etter den nordiske skatteavtalen art. 18 skattlegges i utbetalingsstaten. Pensjonister som flytter til Danmark eller Sverige som er skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av inntekten, kan kreve at skatten beregnes etter de vanlige regler som gjelder for personer som bor i Norge, jf. sktl. 6-71, 16-1 femte ledd og 17-1 femte ledd. Pensjon kan etter den nordiske skatteavtalen art. 18 skattlegges i utbetalingsstaten. Dette er aktuelt for pensjonister med lave inntekter og/eller høy gjeld. 3) Hvor skal renteinntekter beskattes? Ekteparet har kr stående på konto i norsk bank. Er ekteparet skattemessig bosatt i Norge etter intern rett i hele 2012, er rentene skattepliktig etter intern rett, jf. skatteloven 5-1, skattesatsen er 28 prosent. Anses ekteparet som skatteavtalebosatt i 10

12 Danmark/Sverige fra 1. mars 2012, skal renteinntektene opptjent fra 1. mars unntas fra norsk beskatning, jf. den nordiske skatteavtalen art. 11 nr. 1. Norge har ikke hjemmel til å skattlegge renter som er opptjent av person som ikke skattemessig bosatt i Norge, kfr. sktl ) Hvor skal formuen beskattes? Forutsatt at ekteparet er bosatt i Norge etter intern rett etter flyttingen, skal de svare norsk formuesskatt, jf. sktl Ekteparet skal svare norsk formuesskatt selv om de er skatteavtalemessig bosatt i Danmark/Sverige, jf. den nordiske skatteavtalen art. 23 nr. 7. Skattesatsen er i ,1 prosent av netto formue som overstiger NOK ved utgangen av inntektsåret. Formuesskatten omfatter blant annet fast eiendom, aksjer, bankinnskudd mv. i Norge og i utlandet. Bolig i utlandet formuesverdsettes etter de samme regler som gjelder for fritidseiendom i Norge. For boligeiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en verdi, settes verdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdi. Ligningsverdien for fritisboliger settes maksimalt til 40 prosent av markedsverdi. 5) Hvor skal gevinsten fra salg av fast eiendom beskattes? Gevinst ved realisasjon av bolig- og fritidseiendom er i utgangspunktet skattepliktig, jf. sktl Skatteplikten for gevinst ved salg av fast eiendom i Norge gjelder uavhengig av om ekteparet er skattemessig bosatt i Norge etter intern rett når eiendommen selges. Gevinsten kan være skattefri på grunnlag av eiertid og botid/brukstid, jf. sktl. 9-3 annet ledd. For boligeiendom er kravene til botid oppfylt når eieren har brukt eiendommen til egen bolig minst ett år i løpet av de to siste årene før realisasjonen. For fritidseiendom er kravene til brukstid oppfylt når eieren har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene før realisasjonen avtales eller finner sted. 6) Hvor skal utbytte fra aksjene beskattes? Ekteparet har 1000 aksjer i et norsk selskap og 1000 aksjer i et utenlandsk selskap. Ekteparet får utbytte fra aksjer i begge selskapene 1. mai Er ekteparet bosatt i Norge etter intern rett når utbytte av aksjer innvinnes, er det skattepliktig og inngår i alminnelig inntekt, jf. sktl. 5-1 og Skatten er 28 prosent, etter skjermingsfradrag. Utbytte innvinnes normalt på tidspunktet for generalforsamlingens vedtak om utdeling av utbytte. Er ekteparet skattemessig bosatt i Danmark/Sverige etter skatteavtalen på innvinningstidspunktet, kan Norge skattlegge utbytte fra norske aksjer med 15 prosent skatt, jf. skatteavtalen art. 10 nr. 3. Er ekteparet ikke skattemessig bosatt i Norge, er utbytte av aksjer i norsk selskap skattepliktig, jf. sktl b og Skattesatsen er 25 prosent, jf. SSV 3-5 tredje ledd. Er ekteparet skattemessig bosatt i Danmark/Sverige etter skatteavtalen på innvinningstidspunktet, kan Norge skattlegge utbytte fra norske aksjer med 15 prosent skatt, jf. skatteavtalen art. 10 nr. 3. 7) Hvor skal gevinsten fra aksjesalget beskattes? Aksjene i det norske og det utenlandske selskapet selges 1. juli Er ekteparet skattemessig bosatt i Norge etter intern rett og skatteavtale er gevinst ved realisasjon av aksjene skattepliktig i Norge, jf. skt

13 Skattytere som flytter til utlandet med latente gevinster på aksjer eller andeler i norske eller utenlandske selskaper, skal beskattes som om aksjene eller andelene mv. var realisert siste dag før skattyters skatteplikt som bosatt i Norge opphører, eller skattyter anses bosatt i et annet land etter skatteavtale. Reglene gjelder bare for samlet netto gevinst over NOK når den latente gevinsten realiseres innen 5 år, jf. sktl ). Hvordan skal ekteparet oppgi sine inntekter i selvangivelsen for 2012? Ekteparet vil få tilsendt en forhåndsutfylt selvangivelse i mars/april 2013 som må leveres innen 30. april Ekteparet må føre opp formue, gjeld, inntekter og fradrag som beskrevet over og blant annet føre opp sin nye bolig i Danmark/Sverige med kjøpesum. Case 2: Arbeidende ektepar som flytter 1. mars 2012 fra Norge til Danmark/Sverige 1) Til hvilke(t) land (om noe) er ekteparet alminnelig skattepliktige i 2012 (og hvilke tidsrom)? Ekteparet har en bolig i Norge som selges, og paret kjøper ny bolig i Danmark/Sverige. Et norsk ektepar som selger sin bolig i Norge, vil etter skatteloven 2-1 være skattemessig bosatt i Norge etter intern rett i utflyttingsåret og minst tre år til, jf. skatteloven 2-1 tredje ledd. Det innebærer at ekteparet tidligst kan anses utflyttet fra Norge 1. januar Hvis ekteparet oppholder seg mer enn 61 dager i Norge i et inntektsår, eller de eller deres mindreårige barn disponerer bolig i Norge, vil utflyttingen avbrytes. Er ekteparet skattmessig bosatt i både Norge og tilflyttingslandet, må det vurderes hvor de er skattemessig bosatt etter skatteavtalen art. 4 nr. 2. Har de bolig i bare én stat vil de ha skattemessig bosted her. Har ekteparet bodd i Norge i mindre enn 10 år, opphører skatteplikt som bosatt når de har tatt fast opphold i utlandet, ikke oppholdt seg i mer enn 61 dager i inntektsåret og verken ekteparet eller deres mindreårige barn disponerer bolig i Norge. De vil anses utflyttet fra det tidspunktet alle vilkårene er oppfylt, dvs. det som kommer sist av salg av bolig og flyttedato. 2) Hvordan skal lønnsinntektene beskattes? Ekteparet har lønnsinntekt i Norge før utflytting til Danmark/Sverige 1. mars Fra 1. mars har paret lønnsinntekter i Danmark/Sverige. Lønnsinntekter opptjent i Norge før utflytting, skal skattlegges fullt ut i Norge. Norge kan ikke skattlegge lønnsinntekter som ekteparet har opptjent mens de er bosatt i Danmark/Sverige etter den nordiske skatteavtalen, med unntak av visse lønnsinntekter med kilde i Norge, jf. den nordiske skatteavtalen art. 15 og 19. 3) Hvor skal utbytte fra aksjene beskattes? Ekteparet har 1000 aksjer i et norsk selskap og 1000 aksjer i et utenlandsk selskap. Ekteparet får utbytte fra aksjer i begge selskapene 1. mai

14 Er ekteparet bosatt i Norge etter intern rett når utbytte av aksjer innvinnes, er det skattepliktig og inngår i alminnelig inntekt, jf. sktl og Skatten er 28 prosent, etter skjermingsfradrag. Utbytte innvinnes normalt på tidspunktet for generalforsamlingens vedtak om utdeling av utbytte. Er ekteparet skattemessig bosatt i Danmark/Sverige etter skatteavtalen på innvinningstidspunktet, kan Norge skattlegge utbytte fra norske aksjer med 15 prosent skatt, jf. skatteavtalen art. 10 nr. 3. Er ekteparet ikke skattemessig bosatt i Norge, er utbytte av aksjer i norsk selskap skattepliktig og skattesatsen er 25 prosent, jf. skatteloven b og SSV 3-5 tredje ledd. Er ekteparet skattemessig bosatt i Danmark/Sverige etter skatteavtalen på innvinningstidspunktet, kan Norge skattlegge utbytte fra norske aksjer med 15 prosent skatt, jf. skatteavtalen art. 10 nr. 3. 4) Hvor skal gevinsten fra aksjesalget beskattes? Aksjene i det norske og det utenlandske selskapet selges 1. juli Er ekteparet skattemessig bosatt i Norge etter intern rett og skatteavtale er gevinst ved realisasjon av aksjene fullt ut skattepliktig i Norge, jf. skatteloven 9-1. Skattytere som flytter til utlandet med latente gevinster på aksjer eller andeler i norske eller utenlandske selskaper, skal beskattes som om aksjene eller andelene mv. var realisert siste dag før skattyters skatteplikt som bosatt i Norge opphører, eller skattyter anses bosatt i et annet land etter skatteavtale. Reglene gjelder bare for samlet netto gevinst over NOK når den latente gevinsten realiseres innen 5 år, jf. skatteloven ) Hvor skal gevinsten fra salg av fast eiendom beskattes? Gevinst ved realisasjon av bolig- og fritidseiendom er i utgangspunktet skattepliktig etter intern rett, jf. skatteloven 9-1. Skatteplikten for gevinst ved salg av fast eiendom i Norge gjelder uavhengig av om ekteparet er skattemessig bosatt i Norge etter intern rett når eiendommen selges. Gevinsten kan være skattefri på grunnlag av eiertid og botid/brukstid, jf. skatteloven 9-3 annet ledd. For boligeiendom er kravene til botid oppfylt når eieren har brukt eiendommen til egen bolig minst ett år i løpet av de to siste årene før realisasjonen. 6) Hvilke fradrag for gjeldsrenter har ekteparet krav på? Ekteparet har lån på bolig i Norge. Boligen selges og lånet innfris. De flytter til Danmark/Sverige hvor de kjøper ny bolig, og tar opp nytt lån der. Ekteparet har krav på fradrag i Norge for gjeldsrenter betalt på boligen i Norge, jf. skatteloven De vil i dette tilfellet ikke ha krav på gjeldsrentefradrag for lån på boligen i Danmark/Sverige når de anses som skatteavtalemessig bosatt i Danmark/Sverige, jf. skatteloven Ekteparet har i utgangspunktet krav på fullt fradrag for gjeldsrenter om de er skattemessig bosatt i Norge etter intern rett hele året. Det har ikke betydning om lånet er tatt opp i Norge eller i utlandet. Er lånet tatt opp i utlandet gjelder særskilte krav til dokumentasjon (lånet blir ikke innrapportert til norske skattemyndigheter). Blir ekteparet bosatt i Danmark/Sverige etter skatteavtalen, vil det kunne begrense fradragsretten for gjeldsrenter. Er de skatteavtalemessig bosatt i Norge en del av året, vil de ha krav på forholdsmessig fradrag for gjeldsrenter påløpt i denne perioden for lån som løper gjennom hele året. Knytter lånet seg til perioden før/etter flytting, har ekteparet krav på henholdsvis fullt og begrenset fradrag for gjeldsrenter. For perioden ekteparet er bosatt i Danmark/Sverige etter skatteavtalen, har de bare krav på begrenset fradrag for gjeldsrenter. Dette har sammenheng med at eventuelle inntekter fra fast eiendom mv. i utlandet ikke kan beskattes i 13

15 Norge. Gjeldsrentene skal da fordeles mellom verdien av formue i Danmark/Sverige og formue som er skattepliktig i Norge. Den delen av rentene som faller på boligen i Danmark/Sverige, er ikke fradragsberettiget i Norge. Ekteparet har ikke skattepliktig formue i Norge etter at de er bosatt etter avtalen i Danmark/Sverige, og har derfor ikke krav på gjeldsrentefradrag for denne perioden. 7) Hvordan skal ekteparet oppgi sine inntekter i selvangivelsen for 2012? Ekteparet vil få tilsendt en forhåndsutfylt selvangivelse i mars/april 2013 som må leveres innen 30. april. Ekteparet må fylle ut selvangivelsen i tråd med det som er beskrevet over, og de må blant annet føre opp formue og gjeld i Danmark/Sverige for korrekt beregning av formuesskatt (Norge kan skattlegge formue selv om ekteparet er bosatt i Danmark/Sverige etter skatteavtalen, jf. skatteavtalen art. 23 nr. 7). 14

16 Fall 1: ett pensionerat äkta par svensk utflyttning 1) Vilka länder om något är paret obegränsat skattepliktiga under 2012 (och hur länge)? Vid bedömning om pensionärsparet ska vara begränsat/obegränsat skattskyldig efter den 1 mars 2012 måste det avgöras om de har väsentlig anknytning eller ej i Sverige. Oavsett vilken fastighet som säljs först så är paret obegränsat skattskyldiga pga. väsentlig anknytning (3 kap. 7 IL) fram till dess att permanentbostaden är såld och köparen även har tillträtt fastigheten (Högsta förvaltningsdomstolen, RÅ 2009 not. 83). Det är paret som intill fem år efter utflyttning har bevisbördan för att de inte är obegränsat skattskyldiga. Efter att köparen har tillträtt den f.d. permanentbostad finns det med all säkerhet ingen anledning att anse att paret har väsentlig anknytning. 2) Var och på vilket sätt beskattas pensionsutbetalningarna? Pensionsutbetalningarna är skattepliktiga i Sverige efter vanliga regler (10 kap. 2 p. 1 och 11 kap. 1 IL). Sveriges beskattningsrätt begränsas inte av skatteavtalet, artikel 18 p. 1. Är paret obegränsat skattepliktiga i Sverige pga. väsentlig anknytning ska de beskattas för alla sina inkomster oavsett var de intjänas, 3 kap. 8 IL. Den som har vari obegränsat skattskyldig under någon del av året har rätt till s.k. ROT/RUT-avdrag. Därmed ska sådant avdrag medges under hela utflyttningsåret om paret begär det (67 kap. 11 p. 1). Är paret begränsat skattskyldiga i Sverige så betalas skatt efter reglerna för SINK dvs. med en definitiv källskatt om 25 procent. Om paret får pensioner från socialförsäkringssystemet, med vissa undantag, är en del av pensionen skattefri. Det skattefria beloppet (fribeloppet) uppgår under 2012 till kronor per månad (5 st. 1 p. 4 SINK). Paret kan begära att beskattas enligt IL (4 SINK = IL:a in sig). De blir då skattskyldiga i inkomstslaget tjänst (3 kap. 18 p. 1 IL). RUT/ROT: Väljer paret att beskattas enligt IL så har de även efter utflyttningsåret rätt till skattereduktion för hushållsarbete om överskottet av förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande utgörs av överskott av förvärvsinkomster i Sverige (67 kap. 11 IL för hushållsarbete och 13a-c reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus m.m.). Rätt till skattereduktion för hushållsarbete har man först efter begäran (samma ). 3) Var beskattas ränteinkomsten på behållningen i banken? Eftersom räntan normalt sett gottskrivs kontot vid årsskiftet 2012/13 är räntan inte skattepliktig i Sverige. Även i det fall paret är obegränsat skattskyldig genom väsentlig anknytning får Sverige inte (enligt artikel 11 p. 1) beskatta inkomsten efter det att paret får anses ha fått hemvist i det andra landet enligt det nordiska skatteavtalets artikel 4. 4) Var beskattas förmögenheten? Sverige tar inte ut någon förmögenhetsskatt varför den kvarvarande fastigheten i Sverige inte beläggs med någon förmögenhetsskatt i Sverige. 5) Var beskattas vinsten vid försäljning av huset? 15

17 Oavsett vilken fastighet som säljs först så är paret obegränsat skattskyldiga i Sverige pga. väsentlig anknytning hit (3 kap. 7 IL) fram till dess att permanentbostaden är såld och köparen även har tillträtt fastigheten (Högsta förvaltningsdomstolen, RÅ 2009 not. 83). Vinst beskattas med 22 procent (45 kap. 33 st. 1 IL). Sveriges beskattningsrätt begränsas inte av DBA, artikel 13 p. 1. (Om paret efter det att en köpare tillträtt permanentbostaden även säljer fritidsbostaden är även denna vinst skattepliktig i Sverige, 3 kap. 18 p. 11 IL.) Vinst beskattas med 22 procent (45 kap. 33 st. 1 IL). Förlust kan utnyttjas mot andra skattepliktiga inkomster i Sverige och avdrag medges i inkomstslaget kapital med 50 procent av förlusten (45 kap. 33 st. 1 IL). Om det därefter uppstår ett underskott i inkomstslaget kapital så medges en skattereduktion med 30 procent av underskott som inte överstiger kr. För resterande underskott medges avdrag med 21 procent. Observera dock att om pensionerna beskattas enligt reglerna för SINK så kan skattereduktion för ett underskott inte avräknas mot pensionsinkomsten. Om makarna säljer bostadshuset finns möjlighet att begära uppskov med beskattningen av vinsten helt eller delvis beroende på anskaffningskostnaden för det nya bostadshuset (47 kap. IL). Det ska då betalas en uppskovsränta på beloppet. Det görs genom att makarna ska ta upp en schablonintäkt som kapitalinkomst i sin inkomstdeklaration. Schablonintäkten beräknas till 1,67 procent av det uppskovsbelopp som de har kvar vid ingången av inkomståret. Skatten är sedan 30 procent av schablonintäkten. Skatten motsvarar därmed drygt 0,5 procent av själva uppskovsbeloppet. Schablonintäkten är inte avdragsgill såsom en ränta (9 kap. 4 IL) men kan kvittas mot ev. avdragsgill utgiftsränta (t.ex. för lån som avser kvarvarande bostad om den hyrs ut. Om makarna säljer fritidsfastigheten saknas möjlighet till uppskov med att betala skatten. Fastighetsavgift betalas för fastigheter i Sverige. Avgiften betalas av den som ägde fastigheten vid ingången av året varför makarna ska betala avgift år Fast maxbelopp är kronor för varje färdigbyggt småhus. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2012 på småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska paret betala den i stället. Är det ett nyproducerat max 5 år slipper paret även avgift och om huset är max 10 år betalar de bara en halv avgift, 6 FAvL Uttag av fastighetsavgift begränsas dessutom för vissa fysiska personer, bl.a. pensionärer. Paret uppfyller sannolikt kravet att personen ska ha varit bosatt på fastigheten hela året före taxeringsåret (lag om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift). 6) Var beskattas utdelningen på aktierna? Intern rätt: Är paret obegränsat skattskyldiga i Sverige pga. väsentlig anknytning till Sverige är samtliga utdelningarna skattepliktiga i Sverige oavsett om aktierna avser bolag i Sverige, annat avtalsland eller i tredjeland (42 kap. 1 ). Om paret är begränsat skattskyldiga gäller att utdelningar på svenska aktier är skattepliktiga enligt kupongskattelagen (KupL). 16

18 Skattesatsen är i båda fallen 30 procent. Utdelningar på aktier i annat land är för obegränsat skattskyldig inte skattepliktiga enligt intern rätt. DBA: För utdelning på aktierna i svenska bolag har även Sverige, såsom källstat, rätt att beskatta utdelningen enligt IL eller KupL. Enligt artikel 10 p. 3 har skattsatsen reducerats till 15 procent. 7) Var beskattas försäljningen på aktierna? Intern rätt: Är paret obegränsat skattskyldiga i Sverige pga. väsentlig anknytning till Sverige är vinst vid avyttring av aktier skattepliktig i Sverige oavsett om aktierna avser bolag i Sverige, annat avtalsland eller i tredjeland (42 kap. 1.) Skattesatsen är 30 procent (65 kap. 7 IL). Efter att paret har blivit begränsat skattskyldiga gäller att kapitalvinst på svenska och utländska aktier är skattepliktig under tio kalenderår efter avflyttningsåret (3 kap. 19 st. 1 IL, den s.k. tioårsregeln). Även här ar skattesatsen 30 procent. Kapitalvinster avseende aktier i det andra landet eller i tredje land är dock endast skattepliktiga om de förvärvats under tid som paret varit obegränsat skattskyldiga i Sverige. DBA: Vid försäljning av aktier har även den tidigare hemviststaten, dvs. Sverige, rätt att beskatta vinsten (Artikel 13 p. 7, en form av exitbeskattningen genom DBA). Beskattningsrätten begränsas emellertid till att omfatta den värdeökning som skett under den tid personen hade hemvist i Sverige. Paret ska medges avräkning i den nya hemviststaten för den svenska skatten som eventuellt har erlagts i Sverige (artikel 25). 8) Hur ska pensionärsparet deklarera sina inkomster under 2012? För den tid paret är fortsatt obegränsat skattskyldiga ska de deklarera alla sina inkomster, även de som förvärvats efter den 1 mars och i enlighet med vad som framgår av svaren ovan (tom. år 2012 gäller lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt taxeringslagen och därefter skatteförfarandelagen). Fullt grundavdrag ska medges. Samtliga kapitalinkomster ska redovisas på deklarationsblankett. Beskattning sker med 30 resp. 15 procent. Paret blir begränsat skattskyldiga (när köparen tillträtt permanentbostaden). Sker detta den 1 mars ska paret deklarera pensionerna för tiden fram till den 1 mars och skatt betalas fullt ut. Pensionsinkomsterna efter den 1 mars SINK-beskattas och deklareras inte. Grundavdrag medges med 2/12-delar av ett fullt grundavdrag. Paret ska redovisa samtliga kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt intern rätt på deklarationsblankett, inkl. bilagor. Paret bör uppge om DBA ska leda till skattebefrielse/ nedsättning (undanröjande av dubbelbeskattning. Beskattning sker med 30 resp. 15 procent. 17

19 Fall 2: ett äkta par i 40-årsåldern svensk utflyttning 1) Vilket land om något är paret obegränsat skattepliktiga i under 2012 (och hur länge)? Det äkta paret blir begränsat skattskyldiga i Sverige från den 1 mars 2012 i och med att de har avyttrat sin tidigare permanentbostad (3 kap. 7 IL). Visserligen är det paret som intill fem år efter utflyttning har bevisbördan för att de inte är obegränsat skattskyldiga. Efter att köparen har tillträtt den f.d. permanentbostaden finns det med all säkerhet ingen anledning att anse att paret har väsentlig anknytning. 2) Var och på vilket sätt beskattas löneinkomsten? I Sverige betalas lönen normalt sett ut den 25:e i månaden efter den månad då arbetet har utförts, d.v.s. lönen den 25 mars har intjänats i februari. Eftersom paret är begränsat skattskyldiga i Sverige från den 1 mars gäller att löneinkomster som betalas ut efter den 1 mars och som avser privat anställning i Sverige beskattas enligt SINK. För löneinkomster intjänade efter den 1 mars finns ingen intern beskattningsrätt. DBA (artikel 15) inskränker inte Sveriges beskattningsrätt till de inkomster som intjänats i Sverige. Lön för arbetet som utförts i Sverige får beskattas även i Sverige (artikel 15 p 1). Eventuella avdrag medges i enlighet med svensk intern rätt. Paret ska medges avräkning i den nya hemviststaten för den svenska skatten som eventuellt har betalats i Sverige, alternativt ska den svenska skatten undantas (artikel 25). Paret får vid beräkning av grundavdrag tillgodoräkna sig sådant för de månader som de varit obegränsat skattskyldiga i Sverige, dvs. med 2/12 delar av grundavdragets storlek, 63 kap. 4 IL. Paret mister sin rätt till jobbskatteavdrag för överskott i inkomstslaget tjänst för hela inkomståret 2012 (67 kap. 5 och 6 IL, obegränsat skattskyldig hela året). 3) Var beskattas utdelningen på aktierna? Intern rätt: Då paret är begränsat skattskyldiga gäller att endast utdelningar på svenska aktier är skattepliktiga enligt kupongskattelagen (KupL). Skattesatsen är 30 procent. Utdelningar på aktier i annat land är inte skattepliktiga enligt intern rätt. DBA: För utdelning på aktierna i svenska bolag har Sverige, såsom källstat, rätt att beskatta utdelningen med en reducerad skattsats om 15 procent (artikel 10 p. 3). 4) Var beskattas försäljningen på aktierna? Oaktat paret är begränsat skattskyldiga i Sverige gäller att kapitalvinst på svenska och utländska aktier är skattepliktig under tio kalenderår efter avflyttningsåret (3 kap. 19 st. 1 IL, den s.k. tioårsregeln). Kapitalvinster avseende aktier i det andra landet eller i tredje land är dock endast skattepliktiga om aktierna har förvärvats under tid som paret varit obegränsat skattskyldiga i Sverige. DBA: Vid försäljning av aktier har även den tidigare hemviststaten, dvs. Sverige, rätt att beskatta vinsten (Artikel 13 p. 7, en form av exitbeskattningen genom DBA). Beskattningsrätten begränsas 18

20 till att omfatta den värdeökning som skett under den tid personen hade hemvist i Sverige. Paret ska medges avräkning i den nya hemviststaten för den svenska skatten som eventuellt har erlagts i Sverige (artikel 25). Har det skett en värdeminskning efter utflytningen så påverkar den skattepliktiga inkomsten genom att hänsyn ska tas till värdeminskningen vid kapitalvinstberäkningen. 5) Var beskattas vinsten vid försäljning av huset? Oaktat paret är begränsat skattskyldiga i Sverige gäller att kapitalvinst vid avyttring av en fastighet i Sverige är skattepliktig (3 kap. 18 p. 11 IL). Vinst beskattas med 22 procent (45 kap. 33 st. 1 IL). Paret har en möjlighet att begära uppskov med beskattningen av vinsten helt eller delvis beroende på anskaffningskostnaden för det nya bostadshuset (47 kap. IL). Det ska då betalas en uppskovsränta på beloppet. Det görs genom att ta makarna ska ta upp en schablonintäkt som kapitalinkomst i sin inkomstdeklaration. Schablonintäkten beräknas till 1,67 procent av det uppskovsbelopp som de har kvar vid ingången av inkomståret. Skatten är sedan 30 procent av schablonintäkten. Skatten motsvarar därmed drygt 0,5 procent av själva uppskovsbeloppet. Schablonintäkten är inte avdragsgill såsom en ränta (9 kap. 4 IL) men kan kvittas mot en avdragsgill utgiftsränta (t.ex. på räntor för huslån om det kvarvarande huset hyrs ut. Förlust kan utnyttjas mot andra skattepliktiga inkomster i Sverige och avdrag medges i inkomstslaget kapital med 50 procent av förlusten (45 kap. 33 st. 1 IL). Om det därefter uppstår ett underskott i inkomstslaget kapital kan en skattereduktion inte medges då parets inkomster inte så gott som uteslutande utgörs av förvärvsinkomster i Sverige (67 kap. 11 IL motsatsvis). Fastighetsavgift betalas för fastigheter i Sverige. Avgiften betalas av den som ägde fastigheten vid ingången av året varför makarna ska betala avgift för år Fast maxbelopp är kronor för varje färdigbyggt småhus. Men om 0,75 % av taxeringsvärdet för 2012 på småhuset och tillhörande tomtmark ger en lägre avgift, ska paret betala den i stället. Är det ett nyproducerat småhus, max 5 år, slipper paret även avgift. Om småhuset är max 10 år betalar paret bara en halv avgift, 6 FAvL 6) Vilka ränteavdrag kan paret göra? Begränsat skattskyldig får endast göra avdrag för ränta som utgjort en utgift för att förvärva eller bibehålla inkomster i Sverige varför inga ränteavdrag kan göras i detta fall. 7) Hur ska paret deklarera sina inkomster under 2012? Paret ska deklarera sina löneinkomster och skatt betalas fullt ut till den del de har intjänats fram till den 1 mars. Lön som betalats ut efter den 1 mars SINK-beskattas och deklareras inte. Grundavdrag medges med 2/12-delar av ett fullt grundavdrag. Paret ska redovisa samtliga kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt intern rätt på deklarationsblankett, inkl. bilagor. Paret bör uppge om DBA ska leda till skattebefrielse/ nedsättning (undanröjande av dubbelbeskattning). Beskattning sker med 30 resp. 15 procent. 19

21 Case 1 Pensionister: Flytning til Danmark fra Sverige/Norge pr. 1/ ) Hvilke lande (om nogen) er parret fuldt skattepligtige i, i 2012 (og hvor længe)? Ved tilflytning indtræder den fulde danske skattepligt (selvom, der rådes over en helårsbolig) først, når personen tager ophold. En tilflytters kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende betragtes ikke som ophold til at konstituere fuld dansk skattepligt. Ifølge administrativ praksis anses et uafbrudt ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende, der overstiger 3 måneder eller samlede ophold, der overstiger 180 dage inden for en rullende 12 måneders periode, ikke for at være kortvarigt. 2) Hvor og hvordan beskattes pensionsudbetalingerne? Ægteparret er skattepligtig til Danmark af begge pensionsudbetalingstyper fra 1/3-12, hvor ægteparret blev fuldt skattepligtige og hjemmehørende i DK. Den nordiske DBO s artikel 18 omfatter både offentlige og private pensionsudbetalinger. Kildelandet har beskatningsretten, jf. DBO ens artikel 18, stk. 1. Ægteparret skal til Danmark selvangive deres pensionsudbetalinger fra fraflytningslandet. I Danmark skal der indrømmes creditlempelse for skat betalt i kildelandet. 3) Hvor beskattes renterne af indskuddet i banken? Ægteparret har kr. stående på en konto i en bank i Sverige/Norge. Ægteparret skal beskattes i Danmark af de periodiserede renteindtægter, der vedrører perioden efter den 1/3-12, hvor den fulde danske skattepligt indtræder og Danmark bliver domicilland efter DBO en. 4) Hvor beskattes formuen? Formuebeskatningen er ophævet i Danmark, men den danske ejendomsværdiskat sidestilles med en formueskat, jf. bemærkningerne til ejendomsværdiskatteloven og efter DBO en. De faste ejendomme er beliggende i fraflytterlandet. Fuldt skattepligtige personer hjemmehørende i Danmark skal betale ejendomsværdiskat efter reglerne i ejendomsværdiskatteloven af fast ejendom, uanset om ejendommen er beliggende i Danmark eller i udlandet. Ægteparret skal fortsat betale det svenske/norske sidestykke til ejendomsværdiskat vedrørende de to ejendomme i Sverige/Norge efter den 1/3-12, hvor den fulde danske skattepligt indtræder. Danmark skal lempe ejendomsværdiskatten med den sammenlignelige skat, som ægteparret betaler til kildelandet. 5) Hvor beskattes overskuddet fra salget af huset? De faste ejendomme er beliggende i fraflytterlandet. 20

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Pensionsordning i DK eller udlandet

Pensionsordning i DK eller udlandet Pensionsordning i DK eller udlandet Fra- og tilflytning Advokat Peter Teisen Overvejelser ifm fra- og tilflytning Behov for (eller krav om) pensionsopsparing Skattefradrag (i dansk indkomst) for indbetalinger

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked Job i Sverige Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva

Årsopgørelsen 2015. Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse. Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen 2015 Sådan undgår du de værste fælder i din årsopgørelse Af Martin Skovholm, RevisorGården Holbæk A/S, og Lone Eriksen, PrimaLiva Årsopgørelsen for 2015 er ved at være klar, og for de fleste

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt HD(R) 2015 FULD SKATTEPLIGT med fokus på til- og fraflytningssituationer Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Afleveringsdato:

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

Beskatning af indtægter fra Norge

Beskatning af indtægter fra Norge Page 1 of 11 Beskatning af indtægter fra Norge Dokumentets dato 02 okt 2009 Dato for 22 dec 2009 08:50 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2009.809.LSR Landsskatteretten Sagsnummer 07-03580 + 08-02738

Læs mere

2007/2 BTL 187 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 1. september 2008. Betænkning.

2007/2 BTL 187 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 1. september 2008. Betænkning. 2007/2 BTL 187 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 1. september 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på:

Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Status omkring Skat Professionel Nova: Følgende områder har vi kendte fejl på: Indkomst: Personlig indkomst: Følgende felter med SK nr. 334, 215, 235, 835, 355, 356, 1025, 335. Konverteres ikke fra Classic

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30

Grovboller og Generationsskifte. 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 Grovboller og Generationsskifte Pensioner 11. december 2009 Helle Hougård Porsfelt Dir. tlf. 38 40 42 30 og mobil 42 13 42 30 hhp@hulgaardadvokater.dkdk Forårspakken - pensioner Forårspakken omlægning

Læs mere

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012

Metodenotat. Rentefradrag 1980-2012 JAQ / August 2014 vs. 1.0 Metodenotat om Rentefradrag 1980-2012 August 2014 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Forord I Danmark kan afholdte renteudgifter delvist fradrages i den indkomst

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked

Møde med nordmanden. Af Pål Rikter. Rikter Consulting. Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Møde med nordmanden Af Pål Rikter Find vejen til det norske bygge- og anlægsmarked Seminar hos Væksthus Sjælland, 23. januar, 2014 På programmet Hvem er jeg? Basale huskeregler Typografier Mødekulturen

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1

Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 Uddrag af Kapitel 12 i 2. del om prøveløsladelse i betænkning 1099 om strafferammer og prøveløsladelse afgivet af Straffelovrådet i 1987 Prøveløsladelse efter straffelovens 38, stk. 1 12.3. Praksis med

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide

Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide Arbejde i grænseregionen - udstationering - Tysklandsguide 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B FORORD Vi har i denne guide redegjort for de skattemæssige

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere