REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:"

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab Økonomiorientering - Januar Ansøgning fra Væksthus Nordjylland om midlertidig kommunegaranti Orientering om projekt helhedsorienteret sagsbehandling Oprettelse af kunstfond i Rebild Kommune Offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers honorarer Ansøgning om tilskud til bogudgivelse Beboerklagenævn I Rebild Kommune Resultatløn Staben Udmøntning af resultatløn for Teknik og Miljøforvaltningen Bevilling til byggemodning af erhvervsgrunde ved Hadsundvej i Terndrup Godkendelse af varmeprojekt for Støvring Ådale Retningslinier for overtagelse af private veje som kommunale vej- og stianlæg Stillingtagen til anvendelse af et areal på Skørpingvej i Terndrup til privat daginstitution Anvendelse af udlagt boligområde ved Veggerbyvej i Suldrup til erhverv, samt til evt. udlæg af nyt område ved Hjedsbækvej Ændringsforslag til vedtægterne for Renovest I/S Bevilling til byggemodning i Støvring Ådale Gadelysprojekter i Rebild Kommune Råstofplan 2008 i høring Godkendelse af skema B for 8 almene boliger på Forsamlingshusvej i Støvring. Bygherre Boligselskabet Nordjylland Energimærkning af kommunale bygninger Forberedelse af lokalplan for detailhandel ved industriområdet ved Haverslev Leder- og medarbejderudvikling samt arbejdsmiljøfremme i Pleje- og omsorgsafdelingen Fastlæggelse af temaområder for 2008 i forhold til Sundhedspolitikken Rebild Kommunes redegørelse til det regionale udviklingsråd Modtageklasse - finansiering

3 27. Udvidelse af Sortebakkehallen Cycling Nord Elite Team Orientering Lukket - Salg af erhvervsareal Fejl! Bogmær Underskriftsside

4 1. Orientering om regnskab 2007 J.nr.: S. Sagsnr.: 07/1175 Sagen afgøres i: I henhold til tidsplanen for regnskab 2007 vil det endelige regnskab blive forelagt på de politiske møder i april. Der arbejdes stadig med at afslutte regnskabet. Supplementsperioden sluttede ultimo januar 2008 og der arbejdes nu med at få afsluttet regnskabet herunder især samtlige afstemninger, således at de sidste posteringer kan foretages. Først når de sidste posteringer er foretaget kan den samlede refusionsopgørelse til staten, samt opgørelsen af refusionen af de særligt dyre enkeltforanstaltninger laves. Det endelige regnskab for 2007 forelægges i april jf. den godkendte tidsplan. Det forventes dog at der på mødet i marts vil kunne foreligges et foreløbigt regnskab for 2007 for drift og anlæg. Pt. er vurderingen af det endelige regnskabsresultat for så vidt angår drift stadig i hovedtræk lig med den seneste større økonomivurdering, som den blev præsenteret på byrådets møde den Den endelige opgørelse af refusioner kan dog ændre denne vurdering i mindre grad, men den største variable i forhold til en samlet vurdering af bundlinien er pt. betalingsforskydninger mellem årerne, som først endeligt kan opgøres senere. På mødet vil der blive givet en orientering om den aktuelle situation. At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 77

5 2. Økonomiorientering - Januar 2008 J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/1056 Sagen afgøres i: Byrådet Hermed foreligger den første opfølgning på økonomien for Som det fremgår af nedenstående oversigt er forbruget for januar måned i nogen grad påvirket af at januar måned samtidig er supplement for 2007, hvilket normalt betyder at der ikke er så stort forbrug som i de efterfølgende måneder. Det vurderes dog at forbruget procentuelt ligger for højt, hvilket vurderes ud fra nedenstående oversigt. Heraf fremgår forbruget pr. udvalg med udgangen af januar måned, og samtidig er det procentuelle driftsforbrug i forhold til det korrigerede budget for 2007 vist for samme periode sidste år. I bilag er vedlagt en specificeret opgørelse over forbruget pr. sektor. Forbruget for januar 2008 er således ca. 1,7 % højere med udgangen af måneden i forhold til januar En af årsagerne hertil er dog, at der er forskellige betalingsforskydninger, men samtidig kan det konstateres, at de områder, der i de foreløbige regnskabsvurderinger for 2007 viser betydelige merudgifter også er de områder, hvor forbruget pr. januar 2008 er højst. Dette kan være kritisk i forhold til regnskabet for Det er dog vanskeligt på baggrund af en enkelt måneds forbrug, at vurdere årsregnskabet, men når forbrugsprocenterne på de kritiske områder fra 2007 fortsætter i januar 2008 er der grundlag for at være særdeles i agtsom, da handlinger for at imødegå eventuelle merudgifter på de selvsamme områder i 2008 skal iværksættes hurtigst muligt, hvis de skal have den fornødne virkning i Den gennemsnitlige likviditet for januar måned er opgjort til 122,5 mio. kr. mens den 78

6 gennemsnitlige likviditet de seneste 12 måneder er opgjort til 107,4 mio. kr., mens befolkningstallet med udgangen er januar er opgjort til Sygefraværsstatistikken foreligger ikke ved dagsorden udsendelsen, men forventes udleveret på mødet. At der til de kommende fagudvalgsmøder laves en oversigt over de problemområder, som allerede nu kan iagttages i forhold til det nuværende forbrug i 2008, samt de foreløbige regnskabsresultater med henblik på en overholdelse af budgettet i At på sit møde i marts fastlægger nærmere retningslinier for en tæt opfølgning på budget og forbrug i Bilag: Likviditets og befolkningsoversigter Forbrugsoversigt pr. sektor Fravær. (forventes udleveret på mødet) Beslutning i den : Indstilles taget til efterretning. 79

7 3. Ansøgning fra Væksthus Nordjylland om midlertidig kommunegaranti J.nr.: Ø59. Sagsnr.: 08/3260 Sagen afgøres i: Byrådet Væksthus Nordjylland har i skrivelse af 22. januar 2008 ansøgt om, at de 11 nordjyske kommuner tilsammen stiller en midlertidig garanti på i alt 10 mio. kr. - alternativt foretager en tilsvarende deponering i Danske Bank alternativt yder lån til Væksthus Nordjylland. Det konkrete beløb pr. kommune udregnes på samme måde, som ved beregningen af hver kommunes andel af den indskudte kapital på kr. i Væksthus Nordjylland. Beløbet for de enkelte kommuner fremgår af vedlagte bilag 1. For Rebild Kommune ansøges der således om en kommunegaranti/deponering/lån på kr. Garantien eller tilsvarende deponering/lån skal ifølge ansøgningen være gældende i perioden fra 1. marts 2008 til senest 31. december Ansøgningen er begrundet i et midlertidigt likviditetsproblem i ViV-projektet (Virksomheder i Vækst-projektet). En detaljeret redegørelse af 29. januar 2008 fra Væksthus Nordjylland vedrørende likviditetsudviklingen og vedrørende årsagen til det midlertidige likviditetsproblem vedlægges som bilag 2. Den midlertidige garanti/deponering/lån sikrer dels, at Erhvervs- og Byggestyrelsen vil forudbetale tilskud, jf. resultatkontrakt mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og Væksthus Nordjylland, for første halvår 2008 på 5,4 mio. kr. og dels at Væksthuset vil være i stand til at honorere ViV-kreditorernes tilgodehavender senest ved udgangen af februar Bestyrelsen i Aalborg Samarbejdet, som består af de fire borgmestre i samarbejdet (Aalborg, Rebild, Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner), har på sit møde den 11. januar 2008 besluttet at yde et indskud af et kontantbeløb på 5 mio. kr. her og nu som et lån med en løbetid længst frem til 31. august Beløbet svarer cirka til den andel, de fire kommuner ifølge ansøgningen skal stille som garanti alternativt deponere eller yde som lån. De fire byråd/kommunalbestyrelser under Aalborg Samarbejdet skal individuelt tage stilling til kommunegaranti/deponering/lån for perioden 1. september 2008 (eller tidligere) 31. december Garantistillelse til ovenstående formål er ifølge Lånebekendtgørelsen ikke omfattet af kommunernes låneadgang, hvorfor afgivelse af garanti kan resultere i en midlertidig deponering efter Indenrigsministeriets (nu Velfærdsministeriets) regler længst frem til 31. december 2008, såfremt kommunen ikke råder over en uudnyttet låneadgang. 80

8 Væksthus Nordjylland vil i forhold til nye EU-programmer forsøge at udvikle en model for at få de medvirkende virksomheder til at overtage finansieringen, indtil EU-midlerne kan udbetales. Imidlertid kan der blive tale om, at der fra og med 2009 skal stilles en permanent garanti i størrelsesordenen 10 mio. kr., hvis det nuværende aktivitetsniveau i Væksthus Nordjylland skal opretholdes også i de kommende år. Ansøgning om kommunegaranti og redegørelse for status vil i givet fald blive fremsendt til kommunerne før sommerferien 2008, så kommunerne kan tage højde herfor ved budgetlægningen for Baggrund ViV-projektet blev igangsat i foråret/sommeren 2006 på baggrund af en EUsocialfondsbevilling på 46 mio. kr. og hertil en tilsvarende medfinansiering fra de involverede virksomheder. Nordjyllands Amt stiftede og ejede det daværende ErhvervsCenter Nordjylland, der var ansøger, aktør og administrator på ViV-projektet. Nordjyllands Amt havde stillet en garanti med udløb den 30. november 2006 på 2,5 mio. kr. dækkende en daværende kassekredit. I henhold til erhvervsfremmeloven har kommunerne i Region Nordjylland stiftet den erhvervsdrivende fond Væksthus Nordjylland med en grundkapital på kr. Fondens formål er at etablere et Væksthus, hvor særligt iværksættere og virksomheder med vækstambitioner får indgang til internationalt førende vejledning. Efter at de nordjyske kommuner havde stiftet den erhvervsdrivende fond, Væksthus Nordjylland, blev ErhvervsCenter Nordjylland med alle aktiviteter, herunder medarbejdere, projekter og egenkapital overdraget til Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland yder gratis vejledning, og herunder henvisning til andre offentlige aktører og private rådgivere, idet Væksthus Nordjylland også skal fremme samarbejdet mellem offentlige og private aktører. Væksthus Nordjylland kan tillige fungere som operatør på forskellige opgaver og kan gennemføre EU-projekter. Væksthus Nordjyllands drift vedr. den specialiserede erhvervsservice finansieres i henhold til resultatkontrakt mellem Væksthus Nordjylland og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Øvrige operatøropgaver, herunder projekter finansieres bl.a. af EU-midler. Forvaltning indstiller: At Byrådet godkender, at der overfor Væksthus Nordjyllands pengeinstitut stilles en midlertidig kommunegaranti for Væksthuset på kr. gældende længst frem til 31. december 2008 som Rebild Kommunes andel af en fælles nordjysk kommunal løsning (garantier og lån) på Væksthusets midlertidige likviditetsproblem Beslutning i den : Indstilles godkendt. Der sker inden BY en nærmere afklaring af, hvorvidt garantien evt. kan udløbe tidligere end

9 Bilag: Åben Kommunal garantistillelse fordelt efter folketal, afrundet Åben Redegørelse ViV likviditetsudvikling 82

10 4. Orientering om projekt helhedsorienteret sagsbehandling J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/5356 Sagen afgøres i: I Rebild kommune er der igangsat et projekt vedrørende helhedsorienteret sagsbehandling. Projektets overordnede formål er at understøtte retsopfattelsen og bidrage til at forbedre kvaliteten og effektiviteten i sagsbehandlingen i kommunen med henblik på at modvirke misbrug af offentlige midler. Projektet skal sikre, at - sagsrelevante informationer, som Rebild Kommunen modtager, i så høj grad som lovgivningen tillader, bliver tilgængelig for andre relevante afdelinger i organisationen og andre instanser, - gennemføre en holdningsbearbejdning blandt medarbejderne så de får ejerskab til projektets overordnede formål og projektmål. Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe samt udarbejdet en tidsplan for projektet. Der skal således i perioden frem til sommeren 2008 udarbejdes en håndbog, som beskriver retningslinier og lovgrundlag mv., etableres et tværkommunalt samarbejde, orienteres om projektet i organisationen og udarbejdes et administrationsgrundlag, der skal understøtte indsatsen i den løbende drift, efter at projektet er gennemført og afsluttet. Projektet er nærmere beskrevet i kommisoriet, der er vedlagt som bilag. Når projektet er afsluttet, og administrationsgrundlaget er udarbejdet, vil resultatet blive forelagt til godkendelse. At orienteringen tages til efterretning Beslutning i den : Taget til efterretning. 83

11 Bilag: Åben Helhedsorienteret sagsbehandling - Endeligt kommissorium 84

12 5. Oprettelse af kunstfond i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 08/3431 Sagen afgøres i: Byrådet Erhvervsudviklingsrådet i Rebild Kommune har i gennem 2007 arbejdet med forslag til etablering af Rebild Kommunes Kunstfond og har på sit møde den 4. februar 2008 godkendt forslag til vedtægter. Formålet med Kunstfonden er at "støtte og formidle kunstnerisk udsmykning i Rebild Kommune" på "egnede pladser, hvortil der er offentlig adgang". Af vedtægterne fremgår bl.a. at: Rebild Kommune bidrager med op til 50 % af udgiften til kunstindkøb indenfor en ramme, der årligt fastlægges ifm. budgtelægningen Rebild Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed At der årligt vælges en bestyrelse på 5 personer. Vedr. 2. pind foreslås det, at serviceringen af Kunstfonden administrativt forankres i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og at der sikres tidlig involvering af ejer/myndighed. Sagen fremlægges således til Byrådets drøftelse. At vedtægterne godkendes og at Rebild Kommunes Kunstfond etableres At Kunstfondens virke evalueres i foråret 2011 At serviceringen af Kunstfonden forankres i Kultur- og Fritidsforvaltningen At beslutning om den årlige ramme til kunstindkøb (Rebild Kommunes andel) oversendes til budgetlægningen for 2009 At der i forbindelse med opstilling af kunstværker på kommunale ejendomme forelægger sagen til til godkendelse Bilag: Vedtægter for kunstfond i Rebild Kommune. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 85

13 6. Offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers honorarer 2007 J.nr.: A10. Sagsnr.: 07/18279 Sagen afgøres i: Byrådet I den seneste ændring af Lov om kommunernes styrelse er der indført nye regler for offentliggørelse af kommunalbestyrelsesmedlemmers honorarer. Lovændringen indebærer, at fremover skal et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen eller fra KL (herunder også KKR) udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, oplyse størrelsen af vederlag (honorar), der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet. Kommunalbestyrelsen skal herefter offentliggøre disse vederlag. Forvaltningen har i den forbindelse anmodet byrådets medlemmer om selv at indberette de modtagne vederlag. At den samlede liste tages til efterretning og offentliggøres på hjemmesiden Bilag: Nye regler om offentliggørelse af honorarer Samlet liste over kommunalbestyrelsesmedlemmernes honorarer for 2007 Beslutning i den : Taget til foreløbig efterretning. Forvaltningen følger op på indberetninger således at 0-indberetninger også registreres. 86

14 7. Ansøgning om tilskud til bogudgivelse J.nr.: A00. Sagsnr.: 07/3905 Sagen afgøres i: Rørbæk Centret har i skrivelse af 1. februar 2008 ansøgt om tilskud på kr. fra Rebild Kommune til udgivelse af bog om Leader+ projekt. Idéen med bogen er at skabe et "historisk dokument" over de mange projekter, som i denne periode er gennemført i Vesthimmerland og Han Herred. Bogen, "Når ildsjæle går i gang..." giver en beskrivelse af alle projekterne suppleret med indlæg fra initiativtagere, kommuner og sponsorer. Bogen er et element i et samlet formidlingsmateriale, som også omfatter en film, der er ved at være færdigproduceret. At der tages stilling til den nævnte ansøgning Bilag: Ansøgning fra Rørbæk Centret Beslutning i den : Der meddelelses afslag på det ansøgte i henhold til praksis. 87

15 8. Beboerklagenævn I Rebild Kommune J.nr.: A15. Sagsnr.: 06/193 Sagen afgøres i: Byrådet Rebild Kommune har den 23. november 2006 besluttet at oprette et Beboerklagenævn i eget regi. Forvaltningen har siden da arbejdet for at finde relevante medlemmer til nævnet, der består af tre medlemmer: En formand med juridisk ekspertise, samt to medlemmer, der repræsenterer hhv. udlejer- og lejerside. Statsforvaltning Nordjylland har indstillet Ole Kirkegaard som formand. Lejernes Landsorganisation har indstillet Kurt Freiheit, Aalborg med suppleant Michael P. Andersen, Aalborg. Boligselskabernes Landsorganisation har den 7. februar 2008 indstillet Bendix Jensen, Boligselskabet Nordjylland og Thorkild Bækkelund, Støvring Boligselskab At som repræsentant for de almennyttige boligselskaber udpeges Bendix Jensen, Boligselskabet Nordjylland og som suppleant udpeges Thorkild Bækkelund, Støvring Boligselskab Beslutning i den : Indstilles godkendt. 88

16 9. Resultatløn Staben 2008 J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/3266 Sagen afgøres i: Der er udarbejdet forslag til resultatlønaftale for Staben for Aftalen er den første for Staben i Rebild Kommune og dækker samtlige medarbejdere og afdelinger ansat i forvaltningen. Der er ved valg af mål taget udgangspunkt i at Staben i høj grad yder service overfor andre enheder i Rebild Kommune (forvaltninger og institutioner) samt de borgere, der kommer i Borgerservice. Ligeledes er der opstillet mål, der har til formål effektiviserede den kommunale drift (også på andre områder end Stabens) samt at øge Rebild Kommunes synlighed i det offentlige mediebillede. Modellen er opbygget efter de godkendte retningslinjer, således at 50 % finansieres af og 50 % finansieres af Staben selv. Ved maksimal opfyldelse af alle mål vil der kunne blive tale om en udbetaling pr. fuldtidsansat medarbejder på kr. Samlet arbejdes der med en maksimal ramme på kr. Opfølgning på aftalen vil ske i februar At resultatlønsaftale 2008 for Staben godkendes Bilag: Oversigt over mål m.v. for resultatlønsaftale for Staben Beslutning i den : Godkendt. 89

17 10. Udmøntning af resultatløn for Teknik og Miljøforvaltningen 2007 J.nr.: I00. Sagsnr.: 07/547 Sagen afgøres i: Byrådet godkendte på mødet i maj 2007 en resultatlønsaftale for Teknik og Miljøforvaltningen, hvor produktionen indenfor 33 sagsområder bliver målt op mod en resultatlønsgrænse, som er det niveau man skal over, før der udmøntes resultatløn. Produktionen er nu opgjort og der viser sig lige mange sagsområder der bidrager positivt henholdsvis negativt til den samlede resultatløn hvilket som udgangspunkt viser, at modellen er afbalanceret. Der er dog en klar fejl på resultatlønsgrænserne for sagsområderne gravetilladelser og ledningsregistreringer, som var sat til 63, hvilket var mindre end alene Støvring Kommune havde i Resultatslønsgrænsen for disse 2 er derfor hævet med en faktor 2,2 i forhold til produktionen i Støvring i 2005 og Den største enkeltpost er salg af erhvervsjord som bidrager med kr., men året 2007 har også været et ualmindelig godt salgsår med erhvervsjord. Forvaltningen vil gerne forsætte med resultatlønsaftalen og gerne for 2008 og Der må for de kommende år forventes store udsving på de forskellige sagsområder, eksempelvis vil salg af erhvervsjord for 2008 måske ikke nå resultatlønsgrænsen, hvorimod eksempelvis miljøgodkendelser og tilladelser til landbrug bliver væsentlig større i 2008 end i Alt i alt forventes der også fremad såvel plusser som minusser. Resultatlønsaftalen viser efter korrektionen af føromtalte fejl en samlet udmøntning på godt kr. som finansieres ligeligt af forvaltningen selv og af konto 6, Fælles Pulje. Beløbet udmøntes med 65% til udbetaling til medarbejderne samt 35% til en forvaltningspulje, hvor der bl.a. planlægges et seminar for hele forvaltningen til september. At resultatet på kr. for 2007 godkendes, At der ydes et finansieringsbidrag på kr. fra den fælles resultatlønspulje til Teknik- og Miljøforvaltningen At resultatlønsaftalen fortsætter for 2008 og 2009 Bilag: 2 resultatlønsskemaer 90

18 Beslutning i den : Godkendt. 91

19 11. Bevilling til byggemodning af erhvervsgrunde ved Hadsundvej i Terndrup J.nr.: P20. Sagsnr.: 07/5842 Sagen afgøres i: Byrådet I tilknytning til sag vedr. grundsalg (sagsnr. 07/4915) kan byggemodningen vedr. erhvervsgrunde ved Hadsundvej i Terndrup igangsættes. Byggemodningen er opdelt i en privat del samt en offentlig del. Den private del af byggemodningen omfatter etablering af kloakledninger til regnvand samt etablering af regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand inden udledning til vandløb. Efter udførslen af kloakanlæg samt forsinkelsesbassin overtages dette af Rebild Kommune. Den offentlige byggemodning er opdelt i to etaper, hvor etape 1 (er udført) omfatter etablering af vejadgang samt afledning af regn- og spildevand fra Hadsundvej 56 (Frandsen El). Første etape er udført og financieret i Igangsætning af 2. etape af byggemodningen omfatter færdiggørelse af vejanlæg samt etablering af kloakledninger til spildevand og etablering af pumpestation for afledning af spildevand til det eksisterende spildevandssystem i Hadsundvej. Byggemodningen er afsluttet ved færdiggørelse af etape 2. Projektering af kloak- og vejanlæg er gennemført, og der er indhentet tilbud fra Byggefirmaet Bjarne Brath Aps, der ligeledes har gennemført 1. etape af byggemodningen. Tilbuddet er på kr , hvortil kommer udgifter til indkøb af pumpestation inkl. styring, projektering, tilsyn samt afsluttende projektkontrol på kr , hvilket giver en fordeling med en kloakandel på kr og en vejandel på kr , ialt kr At der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på kr til kloakanlæg, som samtidig frigives. At der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på kr til vejanlæg, som samtidig frigives. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt. Beslutning i den : Indstilles godkendt. 92

20 12. Godkendelse af varmeprojekt for Støvring Ådale J.nr.: P15. Sagsnr.: 07/5820 Sagen afgøres i: Byrådet På baggrund af den vedtagne dispositionsplan for Støvring Ådale, er der udarbejdet forslag til en varmeforsyning af den nye bydel i henhold til lov om varmeforsyning. Af loven fremgår, at det påhviler kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter, at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Forvaltningen har derfor anmodet Naturgasselskabet Midt/Nord og Støvring Kraftvarmeværk om at udarbejde relevante projektforslag for en varmeforsyning af den nye bydel. Naturgasselskabet Midt/Nord har udarbejdet et projektforslag, der etablerer gasledninger i området og hvor enkelt ejendom har deres eget naturgasfyr. Støvring Kraftvarmeværk har udarbejdet et projektforslag, hvor der er regnet på 3 forsyningsmuligheder, alle baseret på etableringen af et nyt fjernvarmenet i den nye bydel. De 3 muligheder er: en ny flisfyret kedel, en ny flisfyret kedel med et solfangeranlæg og en ny naturgasmotor. Begge selskabers forslag er udarbejdet på baggrund af de forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger, der er udmeldt af Energistyrelsen. Som reference er der i begge forslag regnet med en løsning med individuel varmeforsyning med gasolie. Begge forslag viser, at det kan betale sig samfundsøkonomisk og brugerøkonomisk at etablere kollektiv varmeforsyning af området frem for individuel varmeforsyning med fyringsolie. De 2 projektforslag er sammenstillet og på enkelte punkter justeret, så de er mere sammenlignelige. Planenergi fra Skørping har for kommunen lavet sammenstillingen: Samfundsøkonomisk er individuel naturgas bedst under de givne forudsætninger. Miljømæssigt er projekterne jævnbyrdige. Emissionerne fra naturgas bidrager mere til drivhuseffekten, men mindre til forsuring end emissionerne fra flis. Brugerøkonomisk er fjernvarmeprojektet mest fordelagtigt. Forskellen mellem resultatet for samfundsøkonomi og for brugerøkonomi hænger sammen med, at afgiften på flis er væsentligt lavere end på naturgas. Der er endvidere foretaget følsomhedsberegninger på ændringer af nogle af de parametre, der indgår i beregningerne. De viser, at de samfundsmæssige beregninger er rimelig robuste over for ændringer i rente, energiforbrug, brændselspris og investering. Det er endvidere forudsat, at der er 100% tilslutning til den kollektive varmeforsyning i området. Tilslutningen sikres igennem lokalplanlægningen. Som lovgivningen er i dag, er der ikke tilslutningspligt for lavenergihuse og der er generelt ingen aftagepligt. Er der mange forbrugere, der ikke aftager varme fra det fælles varmesystem, betyder det et 93

21 mindre forbrug end beregnet, hvilket igen taler for naturgasløsningen. I henhold til lovgivningen har kommunen pligt til at vælge det samfundsøkonomisk bedste alternativ, som her er individuel naturgas. At projektforslaget om naturgasforsyning af Støvring Ådale godkendes. Bilag: Bilag 1: Bemærkninger til projektforslag Bilag 2: Høringssvar vedr. varmeforsyning til Støvring Ådale. Bilag 3: Vurdering af projektforslag til varmeforsyningen af Støvring Ådale (Tidligere udsendt til møde i Teknik- og Miljøudvalget den 5. februar 2008, pkt. 10) Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Der blev orienteret om mødet med Støvring Varmeværk den 4.2. Det indstilles, at Støvring Ådale forsynes med fjernvarme. Der lægges i denne forbindelse også vægt på såvel miljømæssige som brugerøkonomiske fordele, ligesom det forventes at være den langtidssikrede og fleksible løsning. Endvidere forventes i nær fremtid nye beregnings-forudsætninger om bl.a. gaspriser fra Energistyrelsen. Beslutning i den : Det oplystes på mødet, at der d er modtaget nye beregningsforudsætninger fra Energiministeriet. vedr. varmeforsyningsplanlægning. Det indstilles, at der udarbejdes et delvarmeforsyningsprojekt for det aktuelle område med udgangspunkt i et vandbaseret varmeforsyningssystem. 94

22 13. Retningslinier for overtagelse af private veje som kommunale vej- og stianlæg J.nr.: P21. Sagsnr.: 07/18833 Sagen afgøres i: Byrådet Foranlediget af en ansøgning om overtagelse af et vejanlæg - udført gennem en privat byggemodning - som kommunevej, fremlægger Forvaltningen et forslag til generelle retningslinjer for overtagelse af veje som kommuneveje. Det er Forvaltningens indstilling, at vejstatus ikke bør afhænge af om en byggemodning eller et grundsalg foreståes af Rebild Kommune eller en privat bygherre. Boligtyperne i tilknytning til et vejanlæg kan være: Fritliggende ejerboliger i form af parcelhuse eller række-/klyngehuse beliggende på selvstændige ejendomme. Ejerlejligheder, andelsboligforeninger, almennyttigt boligbyggeri og privat boligbyggeri til udlejning beliggende på "samme" ejendom Det er Forvaltningens indstilling, at det kun bør være veje og stier i områder med fritliggende ejerboliger i kommunens byer og afgrænsede landsbyer, der fremover overtages som offentlige. Ved indgåelse af aftale, som skal ske forud for anlægget, om overtagelse af denne type veje bør der samtidig stilles krav om vejopbygning, herunder eventuel udlægning af slidlag, tværprofil, vejafvanding og belysning. At veje og stier i eller til områder udlagt til bebyggelse med fritliggende ejerboliger i kommunens byer og afgrænsede landsbyer optages som kommunale anlæg såfremt krav til vejopbygning, tværprofil, afvanding og belysning er opfyldt At der ved nyanlæg skal foreligge en aftale om kommunal overtagelse inden arbejdets udførelse At veje i erhvervsområder som udgangspunkt optages som kommunale veje At veje og stier, der udelukkende fører til og betjener områder udlagt til bebyggelse med ejerlejligheder, andelsboliger samt private og almene boligbyggerier, skal henligge som private fællesveje og stier eller private veje og stier At såfremt en vej og/eller sti betjener såvel et område udlagt til bebyggelse med fritliggende ejerboliger som et område udlagt til et eller flere af de øvrige boligformer 95

23 tages der konkret stilling til veje og stiers status i hvert enkelt tilfælde Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Forvaltningens indstilling indstilles godkendt dog indstiller Henrik Christensen og Bertil Mortensen at veje og stier under 4. pind (bebyggelser på én matrikel) også kan optages som kommunale. Beslutning i den : Udsættes for en nærmere afklaring af forholdene vedr. 4. pind. Administrativ bemærkning: Pind 4 sigter mod at præcisere at ansvaret for veje i privat eje/privat fælleseje helt og fuldt påhviler ejeren/erne herunder ansvaret for vedligeholdelse, renholdelse, afvanding, belysning og snerydning mv. Det er forvaltningens opfattelse at det kan være problematisk (også i forhold til kommunalfuldmagten) for kommunen at være entreprenør for private (andelsboligforeninger, ejerforeninger, boligselskaber etc) specielt ved snerydning, hvor der kan være kapacitetsproblemer i visse situationer. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af et flertal i TM, med bemærkning, at der fremadrettet jf. pind 4 i visse tilfælde kan indgås særlige aftaler mellem kommunen og de konkret involverede boligområder om vejstatus. 96

24 14. Stillingtagen til anvendelse af et areal på Skørpingvej i Terndrup til privat daginstitution J.nr.: P16. Sagsnr.: 07/2108 Sagen afgøres i: I Terndrup er der lige overfor administrationsbygningen og vest for Terndrup kirke et m² stort areal som i BBR er betegnet fælles sandgrav, og som Terndrup Oldermandslav mener at have vundet hævd på. Lavet forsøger p.t. at få en ejendomsdom på arealet, så de kan sælge det. Eventuelle indsigelser mod, at Lavet bliver registreret som ejer skal indgives til retten inden 8 januar Det er Oldermandslavets plan at sælge arealet til den private dagsinstitution "Huset i Skoven" og for det provenu, som salget indbringer, lave en fond til at fremme forhold i Terndrup. "Huset i Skoven" vil opføre en daginstitution til 40 børn på arealet. Det pågældende areal er beliggende udenfor Kommuneplanen, så der er ikke taget stilling til, hvad arealet skal bruges til. Udvalget bedes tage stilling til: 1. om Kommunen vil gøre indsigelse mod, at Oldermandslavet får skøde på ejendommen 2. om arealet i fremtiden skal bruges til institutionsformål, eller om der ønskes en anden anvendelse af arealet, 3. om der skal udarbejdes kommuneplantillæg for arealet eller om det skal medtages i den forestående kommuneplanrevision. Det kan oplyses, at institutionen "Huset i Skoven", som d.d. rummer 10 børn, er ved at finde en midlertidig placering i Terndrup klubhus i stedet for privatboligen, hvor det ikke er tilladt at drive erhverv med ansatte. At der tages stilling til spørgsmålet om indsigelse mod, at Oldermandslavet får skøde på arealet At det accepteres, at arealet kan anvendes til en privat daginstitution At planlægningen henlægges til kommuneplanrevisionen 97

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere