KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY"

Transkript

1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

2 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej i den nordvestlige del af Odder by. UDARBEJDET AF : Forvaltningen for byggeri og lokalplaner i samarbejde med arkitekttegnestuen GRØNNINGEN, Århus og LandinspektØrene Jens Haa- strup og Jens Elander Rasmussen, Odder i sept INDHOLDSFORTEGNELSE : BILAG TIL LOKALPLANEN Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... A Lokalplanens forhold til anden planlægning... B LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelser eller dispensationer Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kort nr. 1 Eksisterende forhold Kort nr. 2 Fremtidige forhold Kort nr. 3 Tværprofil (princip) for veje og stier Kort nr. 4 Illustration af byggemulighed, storparcel 4 Kort nr. 5 Illustration af byggemulighed, storparcel 5 Kort nr. 6 Snit gennem randbebyggelse langs vej A - B. Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A83) Copy- right.

3 Bilag til lokalplanen

4 Al BILAG A LOKALPLAN Nr KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Dette er en lokalplan for et areal på 8,4 ha beliggende i Odders nordvestlige udkant vest for Vennelundsvej, lige syd for Sol- brinken og StampmØllebækken. En lokalplans formål er at styre en bydels udvikling i en bestemt retning, mod et bestemt mål. D.v.s. at give et byområde nogle kvaliteter efter en overordnet planide, samt at forhindre andre udviklingsmuligheder, der anses for uønskede. Det, der styres med lokalplanen er bygge- og anlægsprojekter, veje, huse, terrænændringer O.S.V. Dem, der søges styret er dem, der bygger. Midlet er lokalplanens ord og tegninger, som de blev vedtaget af kommunen på en given dato. Ser man på det område, der planlægges i denne lokalplan kan man starte med et stort overblik og bevæge sig mod detaljen. Området ligger langt fra byens centrum og afskæres herfra af en større gennemgående vej. Mod syd ligger et højere liggende areal, der idag er landbrugsjord, men i kommuneplanen er reserveret til offentlige formål og yderligere boligbebyggelse, mod vest er det åbne, højt liggende landbrugsland og tilsidst, mod nord et mindre boligområde, Solbrinken, der mod nord afgrænses af en anden gennemgående vej Ballevej. Hvad der er en meget vigtig kvalitet ved såvel lokalplanområdet som Solbrinken, er StampmØllebækken, der i en fredskovsbevokset dal løber Øst vest mellem lokalplanområdet og Solbrinken. Hermed opnåes en grøn kile, om ikke mod centrum, så mod centrale dele af Odder. Allerede ved dette overblik skabes visse rammer for lokalplanområdet. - der tages hul på en ny bydel i Odder, der dels skal fungere selvstændigt på visse niveauer og dels skal fungere i sammenhæng med hele byen. Der er nogle fysiske barrierer, hvis effekt skal søges begrænset: Vennelundsvej, den forholdsvis lange afstand til centrum, det isolerede hjørne af Odder m.m.

5 A2 - der skal skabes sammenhæng med Solbrinken, der næsten er for lille en enhed til at være en "bydel". - lokalplanen skal rumme en bydels identitet: at det for beboere og andre fungerer som en enhed i sammenhæng med Odder. Udover områdets geografiske placering i forhold til Odder, er den tid, vi lever i, og den tid, vi er på vej henimod, en anden overordnet synsvinkel. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at se lidt fremad. Alt peger for tiden mod større boligtæthed: Arealressourcehensyn, Økonomiske hensyn, planmæssige hensyn O.S.V. Derfor bør planen rumme muligheder for mindre enheder end parcelhuse, og dermed tættere bebyggelse. Endelig er en afgørende faktor for udnyttelsen af et areal, hvordan det rent faktisk ser ud. Lokalplanområdet er kuperet og varieret, det falder fra syd mod nord med et plateau ca. midt i området. Skoven langs StampmØllebækken består af høje bøgetræer, ideelt til leg, gåture og meget mere. Ved Vennelundsvej, midt i mellem områdets grænser er en lavning med vand og træer. Hensynet til den smukke natur vil have stor vægt hos såvel fremtidige beboere som alle, der også efter områdets udbygning færdes i og omkring området.alle disse hensyn er søgt konkretiseret i lokalplanen. Der er planlagt et boligområde bestående af ca boliger i en kombination af tæt lav bebyggelse og fritliggende enfamilieboliger. Der er to veje inde i området. Kommer man fra syd ad Vennelunds- vej ligger den tætteste del af bebyggelsen langs den første adgangsvej. For at understrege følelsen af en bydel er det et krav, at bebyggelsen af de store parceller danner indtrykket af en ubrudt facade mod vejen, med stigende tæthed mod det torv og bydelscentrum, der er planlagt på plateauet midt i området. Den tættere bebyggelse, forstærkelsen af byindtrykket skabes ved en stigende bygningshajde. Man bevæger sig samtidig nedad, og en større højde af husene opsluges af terrænets naturlige fald. Ved torvebebyggelsen, - med størst boligtæthed - ender den første stikvej blindt. Vejen er desuden udformet med hastigheds- dæmpende foranstaltninger.

6 Fortsætter man forbi den første boligvej kan man, pa trods af den tætte bebyggelse, fornemme skoven og det kuperede terræn. Det skyldes som far nævnte den varierende bygn.ingshk4jde i det tætte byggeri, men også et grønt område helt ud til Vennelundsvej, der giver indtryk af en grøn kile mod nordvest i retning mod skoven. Nu falder boligtætheden også, og i naturlig Sammenhæng med Solbrinken, er der i den laveste del mod bakken planlagt fritliggende bebyggelse, der stadig gør det muligt at fornemme skoven og dalen langs bækken. For de gående i området er der planlagt stier, såvel rettet mod stitunnelen nede ved StampmØl- lebækken, som mod det grønne område og skoven. I planlsgninq af stierne er der lagt vægt på at danne snacvre passager med pludselige åbninger mod det grønne omrade eller det grønne bælte langs skoven. A3..

7 A4 i0 50 i00m i l l i I I i i i 1 Illustration af en bebyggelsesmulighed.

8 B1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Reaionnlanen Efter regionplanens bestemmelser skal boligområder i byzone i gennemsnit mindst indeholde 15 boliger pr. ha. incl. tilhørende veje, men excl. boligorienteret service og fælles friarealer. Lokalplanen lever op til regionplanens krav om boligtæthed. Kommuneplanen Udover de almindelige bestemmelser for områder i Odder by udenfor centret skal en lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.B.9 sikre: at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål,åben-lav og tæt-lav bebyggelse, med tilharende kollektive anlæg såsom børneinstutioner og lignende, butikker til betjening af området, offentlige formål samt sådanne, nærmere angivne erhvervstyper, der uden genevirkning kan indpasses i et boligområde og fjernvarmecentral, at bebyggelsesprocenten for et område under eet ikke overstiger 35, at bebyggelsen ved åben-lav bebyggelse ikke opføres med mere end en etage med udnyttelig tagetage og ved tæt-lav bebyggelse ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage. Ved opførelse af ny åben-lav bebyggelse eller ved tilbygning til eksisterende bebyggelse i et område, hvor bebyggelsen overvejende har mere end en etage med udnyttelig tagetage, kan bebyggelsen opføres med samme etageantal som den omliggende bebyggelse, at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over terræn for åbenlav bebyggelse (jvf. dog sidste del af forrige pkt) og 10,s m for tæt-lav bebyggelse, dog undtaget skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendig for en bygnings eller et anlægs drift.

9 62 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebe- stemmelser, idet byrådet den 31/10-88 har endelig vedtaget tillæg nr. 3 til kommuneplanen for Odder kommune. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. Spildevandsplanen Spildevandsafledning kan ske til eksisterende ledning syd for Solbrinken. Området er ikke med i spildevandsplanen, og der skal derfor udarbejdes tillq hertil. Tillægget er under udarbejdelse. Varmeplanen Området er beliggende i den kommunale varmeplans prognoseområde til fjernvarmeforsyning. En udbygning af området vil medføre en hurtig fjernvarmeforsyning af det eksisterende boligområde Solbrinken og den vestlige del af StampmØllevej. Vejplanlægning Område 1.B.9 er beliggende umiddelbart vest for Vennelundsvej, der er ført igennem til Ballevej i 1988 med asfaltbelægning. Byggelovgivning Byrådet skal give byggetilladelse til byggeri indenfor området. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen har byrådet vedtaget, at bestemmelserne i bygningsreglementet (BR82) kap 3.1 om bebyggelsens højde fortrænges indenfor en del af lokalplanområdet af bestemmelserne i lokalplanen.

10 Lokalplanens bestemmelser

11 1 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN Nr Lokalplan for et område til boligformål ved Vennelundsvej i Odder by I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af ) fast- sættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med lokalplanen er at sikre, at et område på 8,4 ha i Odder bys nordvestre del kan anvendes til bo- ligbebyggelse samt at styre gennemfarelsen af denne bebyggelse efter en planide'. De overordnede hensyn, der er lagt til grund herfor, og som også skal danne grundlag for fortolkningen af planens bestemmelser ved udstedelse af byggetilladelse m.v. er følgende: - at sikre en tæt lav bebyggelse med stigende tæthed langs den sydligste adgangsvej A - B for at afslutte med et bydelstorv, - at sikre at førnævnte bebyggelse sker under størst mulig hensyntagen til terrænet, og områdets naturkvalitet. - at bebyggelsen i område 1 har en sluttet facade mod adgangsvejen for at understrege bebyggelsens bymæssige elementer. - at samtidig hermed skabe trafiksikre boligveje, hvor vejenes indretning indgår i en helhedsopfattelse af området (indrettet efter færdselslovens 40). - at skabe et mindre tæt parcelhusområde, der åbner sig mod skoven, bækken og Solbrinken. - at skabe gode opholds- og legearealer med stiforbindelser mod skov og stitunnel og byen.

12 2 - at friholde et grønt bælte langs skoven og langs Vennelundsvej for bebyggelse. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter matr. nr. 12b - Odder samt alle parceller, der efter den 10/10 88 udstykkes fra nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, 2, 3 og 4 som vist på kort nr Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under punkt 2.1 nævnte område fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE I 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Indenfor delområde 1 må bebyggelsen kun bestå af tæt-lav bebyggelse. Indenfor delområde 2 må der kun opfares fritligg nde parcelhuse. På hver ejendom må kun opfares eller indrettes een bolig for een familie. Område 3 er fælles grønne områder, veje, stier og parkeringspladser, hvor der ikke må ske yderligere bebyggelse. Område 4 er bevokset med offentlig tilgængelig fredskov og fungerer som rekreativt areal for de omkringliggende bebyggelser. 3.2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at - at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom. virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,

13 3 - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på de dertil udlagte parkeringsarealer. Ejendommen må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.4 Indenfor delområde 3 kan opfares mindre bygninger til kvarterets forsyning (pumpestation, transformerstation m.m.), når de ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse. 4. UDSTYKNINGER 4.1 I område i. kan yderligere udstykninger af de viste storparceller ske efter en af byrådet godkendt plan. I en sådan plan kan indgå grunde på ned til 200 m2. Ved godkendelse af udstykningsplaner (og bebyggelsesplaner) lægges der vægt på, at der til små grunde hører store fællesarealer indenfor storparcellen. 4.2 I område 2 skal udstykninger ske efter en af byrådet godkendt udstykningsplan, i princippet som vist på kort nr. 2. Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 500 m2 (excl. fælles færdsels og parkeringsområder). I område 2 skal udstykkes mindst 26 grunde. 4.3 I område 3 må der ikke ske yderligere udstykning. 4.4 Område 4 er fredskov og skal holdes skovbevokset og vedligeholdes i henhold til skovlovgivningen. 5. VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Områdets veje vende- parkeringspladser og stier må kun udlagges og anlægges efter et af Odder byråd godkendt vej- og kloakprojekt.

14 4 Udlæg af nye veje og stier m.m Der udlægges areal til følgende nye veje og stier m.m. med et forløb som vist på vedhæftede kort nr. 2. Vejen A - B udlægges i en bredde af 10 m. Vejen C - D udlægges i en bredde af 10 m. Adgangsveje indenfor område 1 og 2 udlægges i 8 m. Vejene A - B og C - D afsluttes med en vende- og parkeringsplads i princippet som vist på kort nr. 2. Stien a - b langs Vennelundsvej udlægges i 5 m. bredde. StiforlØbene c-d, d-e, f-g-h, h-i, j-k, n-o, p-q og r-s udlægges, hvor.de ikke er beliggende i grønne områder eller langs adgangsveje i en bredde af 2 m. Stierne skal i princippet udformes som vist i vedhæftede snit, kort nr.3. På strækningen 1-m gennem område 4 udlægges sti i 4 m bredde således at offentligheden sikres adgang gennem området langs StampmØllebækken Vejen A - B og C - D skal udformes som lege- og opholds- gade så specielt fodgaengerne og cyklisternes interesser varetages. D.v.s. bilerne skal tvinges til at nedsætte hastigheden, så trafiksikkerheden Øges. 5.3 Byggelinier +) Langs Vennelundsvej må der på arealet 25 m fra vejskel ikke opfares bebyggelse. En del af dette areal skal holdes beplantet med tæt sammenhængende buske og træ- bevoksning, jfr. nedenfor afsnit 9. +) Fodnote: Der er tinglyst vejbyggelinie på Vennelundsvej 12,5 m fra vejmidte.

15 5 Langs vej A - B pålægges storparcel 6 en byggelinie på 5 m fra vejskel. En tilsvarende byggelinje på 5 m. fra det sydlige vejskel pålægges vej C - D. Byggelinjerne er vist på kort nr. 2. Der må på arealet mellem vej og bygge linie ikke opfares bebyggelse, ejheller carporte skure eller lignende. 5.4 Parkerinu Der skal udlægges areal til parkering svarende til mindst 1,s parkeringsplads pr..bolig, og mindst anlægges 1 Parkeringsplads pr. bolig ved bebyggelsens ibrugtagen. 6. LEDNINGS ANLÆG 6.1 El-ledninger herunder til vejbelysning må ikke fremfares som luftledninger, men må alene fremføres som jordkabler. 7. BEBYGGELSEXS OMFANG OG PLACERING 7.1 Storparcellerne og 6 må udnyttes med en bebyggelsesprocent på 35, storparcel 5 med en bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelsesprocenten beregnes af storparcellens areal som helhed. Udstykkes storparcellerne beregnes bebyggelsesprocenten for den enkelte grund af grundens nettoareal, tillagt forholdsmæssig (efter antal af boliger) andel af fællesarealer exclusive færdselsarealer og P-pladser. Ingen grund kan dog bebygges med mere end 50 % af grundens matrikulære areal. 7.2 Ved bebyggelsen af område 1 skal de viste byggefelter udfyldes således, at man ved færdsel på vejen A-B får indtryk af en sluttet bebyggelse, og hovedadgangen til de enkelte bebyggelser i byggefeltet skal ske fra vej A-B og fra torvet ved storparcel 5.

16 6 7.3 På storparcel 1 og 2 kan bebyggelse opfares i 2 etager (se kort nr. 6). Bygninger der udfylder det på kortbilag 2 viste byggefelt skal udføres i 2 etager og byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 70 8). Åbninger skal dog være mindst 5 m brede. 7.4 På storparcel 3,4 og 6 må bebyggelse udfares med 1 eller "reduceret 2. etage". Ved "reduceret 2. etage" forstås trempelvægge på 1,60 m (se kort nr. 5). Bygninger, der udfylder de på kort bilag 2 viste byggefelter skal udfares med "reduceret 2. etager", og byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 70 8). Åbninger skal dog være mindst 5m brede. Ib ib vcjudkg. vejudkg. h fortov. Hus i li plan. I SNIT i STORPARCEL 3 I 7.5 På storparcel 5 skal bebyggelsen opføres med 2 etage (se kort nr. 6). Byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 90%) 7.6 Adgangsveje og stier kan udføres som overbyggede port- gennemkørs ler. 7.7 På storparcellerne og 5 skal bebyggelsens omfang, udformning og placering ved en samlet plan iøvrigt godkendes af byrådet. Taghældning på den sluttede bebyg- gelse langs vej A - B skal være For alle byggefelter gælder at der ud over byggefelternes grænser må placeres indgangspartier, kviste, karnapper o. lign. indtil 2 m udover byggefeltet.

17 7 7.9 Der må ikke på arealet mellem vej A - B og byggefelter placeres carporte, udhuse eller andre bygninger overhovedet, men der skal etableres plads til gæsteparkering for een bil. Snit langs områdets vestlige grænse Bygninger i område 1 må højst udfares med en hgjde på 10,5 m Område 2 skal bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bygninger i område 2 rnå højst udføres med en højde på 8,5 m Fælles for område 1 og 2 gzlder, at der ikke uden byrådets tilladelse må foretages terrænreguleringer udover +/- 0,5 m fra naturligt terræn. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN Område Valg af farver til træværk i område 1 skal ske efter en samlet af byrådet godkendt plan for hver storparcel. Ved godkendelsen vil også blive lagt vægt på farvevalg ps nabostorparcellerne.

18 8 8.2 Udhuse, garager/carporte i område 1 skal gives samme farver som nævnt i pkt Taghældninger på disse bygninger skal være mellem 15O Område Placering af enfamiliehuse på grundene i område 2 skal godkendes af bygningsmyndigheden i forbindelse med ud- stedelse af byggetilladelse. Ved administrationen her- af vil der blive lagt vægt på, at bygningers facader og tagrygning følger hovedlinierne i området: Veje, skel eller linier i terrænet med samme højde (højdekurver). Nærværende bestemmelse skal sikre, at det individuelt bebyggede parcelhus område fremtræder så harmonisk som muligt. 8.4 Placering af carporte og udhuse i område 2 samt deres taghældning skal godkendes af bygningmyndigheden. 8.5 Tagene skal dækkes med tegl, pap, eller eternitskifer, og taghældningen med det vandrette plan skal på beboelsesbygningen være mellem 25O Fælles bestemmelser 8.6 Ydervægge må kun fremstå som blank mur eller som pudset eller vandskuret mur i farver som i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Sten med prægemønster må ikke anvendes. Dog kan beton anvendes som synlige bæringer, støttemure og lign. mindre fremtrædende bygningsdele. 8 e 7 Vinduespartier og dørpartier skal udfares i træ. 8.8 Byrådet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor dette er nødvendigt for at forsyne en eller flere bygninger med vedvarende energi. 8-9 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde Udvendige antenner er ikke tilladt.

19 9. UBEBYGGEDE AREALER Indenfor hver storparcel skal udlægges fælles friarealer (excl. færdsels- og parkeringsarealer) svarende til mindst 100 % af storparcellens samlede etageareal. Kravet kan med byrådets særlige tilladelse fraviges for storparcel Den på kort nr. 2 med særlig signatur viste beplantning skal i videst muligt omfang bevares og delvis fjernelse må kun ske ved byrådets tilladelse. 9.2 For at sikre mod støjgener og indbliksgener skal arealet mellem Vennelundsvejs byggelinie og den bebyggelsesre- gulerende linie 25 m fra Vennelundsvejs skel udformes som et beplantningsbælte af varierende bredde (i princippet 20 m jfr. dog nedenfor). Bæltet holdes beplantet med en tæt, sammenhængende bevoksning af træer og buske, der er naturligt hjemmehørende ps. egnen. Hvor beplantningsbæltet udgør en del af haver kan bæltet indgå som en del af haverne, således at bæltet har fuld bredde ved grænsen mod nabohaven, men kan indskrænkes til 10 m midt for haven, i princippet som vist på kort nr Mellem stien a - b og Vennelundsvej skal etableres en lav buskbeplantning, som hyben eller lign. 9.4 Arealet mellem byggelinjerne langs vej A-B og langs vej C-D skal holdes bevokset med fritstående, højstammede træer i en ubrudt række, med en afstand på max. 5 m. 9.5 Beplantning af veje, stier, fælles friarealer, byggeli- niearealer skal ske efter en samlet af byrådet godkendt plan. 9.6 Belysning af veje, stier, parkeringspladser m.m. må kun udfares som parkbelysning. 9.7 Hegning langs grundenes/havernes grænser indenfor området må kun etableres som levende hegn. Det levende hegn kan evt. suppleres med trådhegn i 1,20 m højde.

20 Der må ikke foretages terrænreguleringer i forhold til det naturlige terræn, udover hvad der er nødvendigt til gennemfarelse af det af byrådet godkendte byggemodningsprojekter. Overskudsjord skal bortkøres. 9.9 Det på område 3 viste vådområde reserveres tillige som regnvandsbassin. Indenfor området skal etableres et hundetoilet for lokalplanområdets hunde. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE +) 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret veje, parkeringspladser og stier og disse er etableret i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages ibrug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt var- meforsyningsanlæg efter byrådets anvisning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de fælles grønne omr8der incl. hundetoilet, beplantningsbæltet langs Vennelundsvej, langs stien a - b og langs vejene A - B og C - D er etableret, jfr. pkt GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere incl. private andelsboligfor eninger. Grundejerforeningen skal være forpligtet til at optage grundejerne i naboområderne herunder i området syd for lokalplanområdet på det tidspunkt, hvor byrådet Ønsker det. Fodnote: Såfremt anlæg af friarealer, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggares, forinden ibrugtagen af bebyg- gelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne dog kun mod sikkerhedsstil- lelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid.

21 II 11.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 8 af de boligerne/grundene indenfor hvert byggeområde er solgt, eller når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af område 3 (fællesareal, hundetoilet og veje stier m.m.) Grundejerforeningen er forpligtet til at modtage skøde på område Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 12 TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, far der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra: - Landbrugsministeriet om inddragelse af jordbrugsarealer til ikke-jordbrugsmassig anvendelse. - Naturfredningsnævnet for så vidt angår naturfredningslovens 5 47 (skovbeskyttelseslinie) idet skovarealet er at betragte som sammenhængende med den offentligt ejede skov ved StampmØllen. Endelig skal skovtilsynet høres for så vidt angår beliggenheden af grænsen mod område 4 (skovgrænsen). 13 BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

22 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- nemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanforslaget indeholder i afsnit 2.2 bestemmelser om, at det af planen omfattende område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af om frigørelsesafgift samt lov nr. 328 af om tilbudspligt) Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieresr når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 14. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Odder Byråd. Odder, den 31. oktober 1988

23 13 I henhold til 6 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Odder, den 27. februar komm fi naldirek 0r Tinglyat, den lo. mart8 ig89.

24

25 O O 0 O o Lmaiplangrinsa... 0niiid.prcn.c Bapianiningsbslis, -. - B.blO~.l...l.OYI..."d. Ilnl. aevaringrvmidigs trmer I /' ', "1.t FREMTIDIGE FORHOLD l e : LOKALPLAN NR ODDER KOMMUNE pi,m-iw-- MAL i : t- Il- 1.U I I.5 - I I $! IC..i! ' Il I I \i- r I SEPTEMBER 1988 I I! *I/ (I;,

26 ~ 1,ZOm ADGANGSVEJE: \ 1,OOm, - 5,50m Samlet vejudlæg 8,OOm \ -+- c- Y ( 9 TVÆRPRWILER. LOKALPLAM MR OKTCHBER 1988 ODDER Malforhold 1 : 50 KOMMUME

27 3SEL ILLUSTRATION, STORPARCEL 4 LOKALPLAN NR I KORT NR. 4 ODDER KOMMUNE Milforhold 1 : SO0 OKTOBER 1988

28 U ILLUSTRATION, STORPARCEL 5 LOKALPLAN NR KORT NR. MAL 1 : ODDER KOMMUNE OKTOBER 1988

29 RAND BEBYGGELSE2. "REDUCERET 2. ETAGE" : - + l i AL--- 1 Om +"t 1,6m. ALM. 2. ETAGE: \ 30" tag hzl dn i ng' 2 ETAGE BYGNINGER SNIT. LOKALPLAN NR KORT NR. 6 ODDER KOMMUNE Malforhold 1~200 OKTOBER 1988

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere