KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY"

Transkript

1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

2 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej i den nordvestlige del af Odder by. UDARBEJDET AF : Forvaltningen for byggeri og lokalplaner i samarbejde med arkitekttegnestuen GRØNNINGEN, Århus og LandinspektØrene Jens Haa- strup og Jens Elander Rasmussen, Odder i sept INDHOLDSFORTEGNELSE : BILAG TIL LOKALPLANEN Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... A Lokalplanens forhold til anden planlægning... B LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelser eller dispensationer Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kort nr. 1 Eksisterende forhold Kort nr. 2 Fremtidige forhold Kort nr. 3 Tværprofil (princip) for veje og stier Kort nr. 4 Illustration af byggemulighed, storparcel 4 Kort nr. 5 Illustration af byggemulighed, storparcel 5 Kort nr. 6 Snit gennem randbebyggelse langs vej A - B. Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A83) Copy- right.

3 Bilag til lokalplanen

4 Al BILAG A LOKALPLAN Nr KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Dette er en lokalplan for et areal på 8,4 ha beliggende i Odders nordvestlige udkant vest for Vennelundsvej, lige syd for Sol- brinken og StampmØllebækken. En lokalplans formål er at styre en bydels udvikling i en bestemt retning, mod et bestemt mål. D.v.s. at give et byområde nogle kvaliteter efter en overordnet planide, samt at forhindre andre udviklingsmuligheder, der anses for uønskede. Det, der styres med lokalplanen er bygge- og anlægsprojekter, veje, huse, terrænændringer O.S.V. Dem, der søges styret er dem, der bygger. Midlet er lokalplanens ord og tegninger, som de blev vedtaget af kommunen på en given dato. Ser man på det område, der planlægges i denne lokalplan kan man starte med et stort overblik og bevæge sig mod detaljen. Området ligger langt fra byens centrum og afskæres herfra af en større gennemgående vej. Mod syd ligger et højere liggende areal, der idag er landbrugsjord, men i kommuneplanen er reserveret til offentlige formål og yderligere boligbebyggelse, mod vest er det åbne, højt liggende landbrugsland og tilsidst, mod nord et mindre boligområde, Solbrinken, der mod nord afgrænses af en anden gennemgående vej Ballevej. Hvad der er en meget vigtig kvalitet ved såvel lokalplanområdet som Solbrinken, er StampmØllebækken, der i en fredskovsbevokset dal løber Øst vest mellem lokalplanområdet og Solbrinken. Hermed opnåes en grøn kile, om ikke mod centrum, så mod centrale dele af Odder. Allerede ved dette overblik skabes visse rammer for lokalplanområdet. - der tages hul på en ny bydel i Odder, der dels skal fungere selvstændigt på visse niveauer og dels skal fungere i sammenhæng med hele byen. Der er nogle fysiske barrierer, hvis effekt skal søges begrænset: Vennelundsvej, den forholdsvis lange afstand til centrum, det isolerede hjørne af Odder m.m.

5 A2 - der skal skabes sammenhæng med Solbrinken, der næsten er for lille en enhed til at være en "bydel". - lokalplanen skal rumme en bydels identitet: at det for beboere og andre fungerer som en enhed i sammenhæng med Odder. Udover områdets geografiske placering i forhold til Odder, er den tid, vi lever i, og den tid, vi er på vej henimod, en anden overordnet synsvinkel. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at se lidt fremad. Alt peger for tiden mod større boligtæthed: Arealressourcehensyn, Økonomiske hensyn, planmæssige hensyn O.S.V. Derfor bør planen rumme muligheder for mindre enheder end parcelhuse, og dermed tættere bebyggelse. Endelig er en afgørende faktor for udnyttelsen af et areal, hvordan det rent faktisk ser ud. Lokalplanområdet er kuperet og varieret, det falder fra syd mod nord med et plateau ca. midt i området. Skoven langs StampmØllebækken består af høje bøgetræer, ideelt til leg, gåture og meget mere. Ved Vennelundsvej, midt i mellem områdets grænser er en lavning med vand og træer. Hensynet til den smukke natur vil have stor vægt hos såvel fremtidige beboere som alle, der også efter områdets udbygning færdes i og omkring området.alle disse hensyn er søgt konkretiseret i lokalplanen. Der er planlagt et boligområde bestående af ca boliger i en kombination af tæt lav bebyggelse og fritliggende enfamilieboliger. Der er to veje inde i området. Kommer man fra syd ad Vennelunds- vej ligger den tætteste del af bebyggelsen langs den første adgangsvej. For at understrege følelsen af en bydel er det et krav, at bebyggelsen af de store parceller danner indtrykket af en ubrudt facade mod vejen, med stigende tæthed mod det torv og bydelscentrum, der er planlagt på plateauet midt i området. Den tættere bebyggelse, forstærkelsen af byindtrykket skabes ved en stigende bygningshajde. Man bevæger sig samtidig nedad, og en større højde af husene opsluges af terrænets naturlige fald. Ved torvebebyggelsen, - med størst boligtæthed - ender den første stikvej blindt. Vejen er desuden udformet med hastigheds- dæmpende foranstaltninger.

6 Fortsætter man forbi den første boligvej kan man, pa trods af den tætte bebyggelse, fornemme skoven og det kuperede terræn. Det skyldes som far nævnte den varierende bygn.ingshk4jde i det tætte byggeri, men også et grønt område helt ud til Vennelundsvej, der giver indtryk af en grøn kile mod nordvest i retning mod skoven. Nu falder boligtætheden også, og i naturlig Sammenhæng med Solbrinken, er der i den laveste del mod bakken planlagt fritliggende bebyggelse, der stadig gør det muligt at fornemme skoven og dalen langs bækken. For de gående i området er der planlagt stier, såvel rettet mod stitunnelen nede ved StampmØl- lebækken, som mod det grønne område og skoven. I planlsgninq af stierne er der lagt vægt på at danne snacvre passager med pludselige åbninger mod det grønne omrade eller det grønne bælte langs skoven. A3..

7 A4 i0 50 i00m i l l i I I i i i 1 Illustration af en bebyggelsesmulighed.

8 B1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Reaionnlanen Efter regionplanens bestemmelser skal boligområder i byzone i gennemsnit mindst indeholde 15 boliger pr. ha. incl. tilhørende veje, men excl. boligorienteret service og fælles friarealer. Lokalplanen lever op til regionplanens krav om boligtæthed. Kommuneplanen Udover de almindelige bestemmelser for områder i Odder by udenfor centret skal en lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.B.9 sikre: at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål,åben-lav og tæt-lav bebyggelse, med tilharende kollektive anlæg såsom børneinstutioner og lignende, butikker til betjening af området, offentlige formål samt sådanne, nærmere angivne erhvervstyper, der uden genevirkning kan indpasses i et boligområde og fjernvarmecentral, at bebyggelsesprocenten for et område under eet ikke overstiger 35, at bebyggelsen ved åben-lav bebyggelse ikke opføres med mere end en etage med udnyttelig tagetage og ved tæt-lav bebyggelse ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage. Ved opførelse af ny åben-lav bebyggelse eller ved tilbygning til eksisterende bebyggelse i et område, hvor bebyggelsen overvejende har mere end en etage med udnyttelig tagetage, kan bebyggelsen opføres med samme etageantal som den omliggende bebyggelse, at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over terræn for åbenlav bebyggelse (jvf. dog sidste del af forrige pkt) og 10,s m for tæt-lav bebyggelse, dog undtaget skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendig for en bygnings eller et anlægs drift.

9 62 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebe- stemmelser, idet byrådet den 31/10-88 har endelig vedtaget tillæg nr. 3 til kommuneplanen for Odder kommune. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. Spildevandsplanen Spildevandsafledning kan ske til eksisterende ledning syd for Solbrinken. Området er ikke med i spildevandsplanen, og der skal derfor udarbejdes tillq hertil. Tillægget er under udarbejdelse. Varmeplanen Området er beliggende i den kommunale varmeplans prognoseområde til fjernvarmeforsyning. En udbygning af området vil medføre en hurtig fjernvarmeforsyning af det eksisterende boligområde Solbrinken og den vestlige del af StampmØllevej. Vejplanlægning Område 1.B.9 er beliggende umiddelbart vest for Vennelundsvej, der er ført igennem til Ballevej i 1988 med asfaltbelægning. Byggelovgivning Byrådet skal give byggetilladelse til byggeri indenfor området. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen har byrådet vedtaget, at bestemmelserne i bygningsreglementet (BR82) kap 3.1 om bebyggelsens højde fortrænges indenfor en del af lokalplanområdet af bestemmelserne i lokalplanen.

10 Lokalplanens bestemmelser

11 1 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN Nr Lokalplan for et område til boligformål ved Vennelundsvej i Odder by I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af ) fast- sættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med lokalplanen er at sikre, at et område på 8,4 ha i Odder bys nordvestre del kan anvendes til bo- ligbebyggelse samt at styre gennemfarelsen af denne bebyggelse efter en planide'. De overordnede hensyn, der er lagt til grund herfor, og som også skal danne grundlag for fortolkningen af planens bestemmelser ved udstedelse af byggetilladelse m.v. er følgende: - at sikre en tæt lav bebyggelse med stigende tæthed langs den sydligste adgangsvej A - B for at afslutte med et bydelstorv, - at sikre at førnævnte bebyggelse sker under størst mulig hensyntagen til terrænet, og områdets naturkvalitet. - at bebyggelsen i område 1 har en sluttet facade mod adgangsvejen for at understrege bebyggelsens bymæssige elementer. - at samtidig hermed skabe trafiksikre boligveje, hvor vejenes indretning indgår i en helhedsopfattelse af området (indrettet efter færdselslovens 40). - at skabe et mindre tæt parcelhusområde, der åbner sig mod skoven, bækken og Solbrinken. - at skabe gode opholds- og legearealer med stiforbindelser mod skov og stitunnel og byen.

12 2 - at friholde et grønt bælte langs skoven og langs Vennelundsvej for bebyggelse. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter matr. nr. 12b - Odder samt alle parceller, der efter den 10/10 88 udstykkes fra nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, 2, 3 og 4 som vist på kort nr Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under punkt 2.1 nævnte område fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE I 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Indenfor delområde 1 må bebyggelsen kun bestå af tæt-lav bebyggelse. Indenfor delområde 2 må der kun opfares fritligg nde parcelhuse. På hver ejendom må kun opfares eller indrettes een bolig for een familie. Område 3 er fælles grønne områder, veje, stier og parkeringspladser, hvor der ikke må ske yderligere bebyggelse. Område 4 er bevokset med offentlig tilgængelig fredskov og fungerer som rekreativt areal for de omkringliggende bebyggelser. 3.2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at - at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom. virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,

13 3 - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på de dertil udlagte parkeringsarealer. Ejendommen må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.4 Indenfor delområde 3 kan opfares mindre bygninger til kvarterets forsyning (pumpestation, transformerstation m.m.), når de ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse. 4. UDSTYKNINGER 4.1 I område i. kan yderligere udstykninger af de viste storparceller ske efter en af byrådet godkendt plan. I en sådan plan kan indgå grunde på ned til 200 m2. Ved godkendelse af udstykningsplaner (og bebyggelsesplaner) lægges der vægt på, at der til små grunde hører store fællesarealer indenfor storparcellen. 4.2 I område 2 skal udstykninger ske efter en af byrådet godkendt udstykningsplan, i princippet som vist på kort nr. 2. Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 500 m2 (excl. fælles færdsels og parkeringsområder). I område 2 skal udstykkes mindst 26 grunde. 4.3 I område 3 må der ikke ske yderligere udstykning. 4.4 Område 4 er fredskov og skal holdes skovbevokset og vedligeholdes i henhold til skovlovgivningen. 5. VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Områdets veje vende- parkeringspladser og stier må kun udlagges og anlægges efter et af Odder byråd godkendt vej- og kloakprojekt.

14 4 Udlæg af nye veje og stier m.m Der udlægges areal til følgende nye veje og stier m.m. med et forløb som vist på vedhæftede kort nr. 2. Vejen A - B udlægges i en bredde af 10 m. Vejen C - D udlægges i en bredde af 10 m. Adgangsveje indenfor område 1 og 2 udlægges i 8 m. Vejene A - B og C - D afsluttes med en vende- og parkeringsplads i princippet som vist på kort nr. 2. Stien a - b langs Vennelundsvej udlægges i 5 m. bredde. StiforlØbene c-d, d-e, f-g-h, h-i, j-k, n-o, p-q og r-s udlægges, hvor.de ikke er beliggende i grønne områder eller langs adgangsveje i en bredde af 2 m. Stierne skal i princippet udformes som vist i vedhæftede snit, kort nr.3. På strækningen 1-m gennem område 4 udlægges sti i 4 m bredde således at offentligheden sikres adgang gennem området langs StampmØllebækken Vejen A - B og C - D skal udformes som lege- og opholds- gade så specielt fodgaengerne og cyklisternes interesser varetages. D.v.s. bilerne skal tvinges til at nedsætte hastigheden, så trafiksikkerheden Øges. 5.3 Byggelinier +) Langs Vennelundsvej må der på arealet 25 m fra vejskel ikke opfares bebyggelse. En del af dette areal skal holdes beplantet med tæt sammenhængende buske og træ- bevoksning, jfr. nedenfor afsnit 9. +) Fodnote: Der er tinglyst vejbyggelinie på Vennelundsvej 12,5 m fra vejmidte.

15 5 Langs vej A - B pålægges storparcel 6 en byggelinie på 5 m fra vejskel. En tilsvarende byggelinje på 5 m. fra det sydlige vejskel pålægges vej C - D. Byggelinjerne er vist på kort nr. 2. Der må på arealet mellem vej og bygge linie ikke opfares bebyggelse, ejheller carporte skure eller lignende. 5.4 Parkerinu Der skal udlægges areal til parkering svarende til mindst 1,s parkeringsplads pr..bolig, og mindst anlægges 1 Parkeringsplads pr. bolig ved bebyggelsens ibrugtagen. 6. LEDNINGS ANLÆG 6.1 El-ledninger herunder til vejbelysning må ikke fremfares som luftledninger, men må alene fremføres som jordkabler. 7. BEBYGGELSEXS OMFANG OG PLACERING 7.1 Storparcellerne og 6 må udnyttes med en bebyggelsesprocent på 35, storparcel 5 med en bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelsesprocenten beregnes af storparcellens areal som helhed. Udstykkes storparcellerne beregnes bebyggelsesprocenten for den enkelte grund af grundens nettoareal, tillagt forholdsmæssig (efter antal af boliger) andel af fællesarealer exclusive færdselsarealer og P-pladser. Ingen grund kan dog bebygges med mere end 50 % af grundens matrikulære areal. 7.2 Ved bebyggelsen af område 1 skal de viste byggefelter udfyldes således, at man ved færdsel på vejen A-B får indtryk af en sluttet bebyggelse, og hovedadgangen til de enkelte bebyggelser i byggefeltet skal ske fra vej A-B og fra torvet ved storparcel 5.

16 6 7.3 På storparcel 1 og 2 kan bebyggelse opfares i 2 etager (se kort nr. 6). Bygninger der udfylder det på kortbilag 2 viste byggefelt skal udføres i 2 etager og byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 70 8). Åbninger skal dog være mindst 5 m brede. 7.4 På storparcel 3,4 og 6 må bebyggelse udfares med 1 eller "reduceret 2. etage". Ved "reduceret 2. etage" forstås trempelvægge på 1,60 m (se kort nr. 5). Bygninger, der udfylder de på kort bilag 2 viste byggefelter skal udfares med "reduceret 2. etager", og byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 70 8). Åbninger skal dog være mindst 5m brede. Ib ib vcjudkg. vejudkg. h fortov. Hus i li plan. I SNIT i STORPARCEL 3 I 7.5 På storparcel 5 skal bebyggelsen opføres med 2 etage (se kort nr. 6). Byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 90%) 7.6 Adgangsveje og stier kan udføres som overbyggede port- gennemkørs ler. 7.7 På storparcellerne og 5 skal bebyggelsens omfang, udformning og placering ved en samlet plan iøvrigt godkendes af byrådet. Taghældning på den sluttede bebyg- gelse langs vej A - B skal være For alle byggefelter gælder at der ud over byggefelternes grænser må placeres indgangspartier, kviste, karnapper o. lign. indtil 2 m udover byggefeltet.

17 7 7.9 Der må ikke på arealet mellem vej A - B og byggefelter placeres carporte, udhuse eller andre bygninger overhovedet, men der skal etableres plads til gæsteparkering for een bil. Snit langs områdets vestlige grænse Bygninger i område 1 må højst udfares med en hgjde på 10,5 m Område 2 skal bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bygninger i område 2 rnå højst udføres med en højde på 8,5 m Fælles for område 1 og 2 gzlder, at der ikke uden byrådets tilladelse må foretages terrænreguleringer udover +/- 0,5 m fra naturligt terræn. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN Område Valg af farver til træværk i område 1 skal ske efter en samlet af byrådet godkendt plan for hver storparcel. Ved godkendelsen vil også blive lagt vægt på farvevalg ps nabostorparcellerne.

18 8 8.2 Udhuse, garager/carporte i område 1 skal gives samme farver som nævnt i pkt Taghældninger på disse bygninger skal være mellem 15O Område Placering af enfamiliehuse på grundene i område 2 skal godkendes af bygningsmyndigheden i forbindelse med ud- stedelse af byggetilladelse. Ved administrationen her- af vil der blive lagt vægt på, at bygningers facader og tagrygning følger hovedlinierne i området: Veje, skel eller linier i terrænet med samme højde (højdekurver). Nærværende bestemmelse skal sikre, at det individuelt bebyggede parcelhus område fremtræder så harmonisk som muligt. 8.4 Placering af carporte og udhuse i område 2 samt deres taghældning skal godkendes af bygningmyndigheden. 8.5 Tagene skal dækkes med tegl, pap, eller eternitskifer, og taghældningen med det vandrette plan skal på beboelsesbygningen være mellem 25O Fælles bestemmelser 8.6 Ydervægge må kun fremstå som blank mur eller som pudset eller vandskuret mur i farver som i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Sten med prægemønster må ikke anvendes. Dog kan beton anvendes som synlige bæringer, støttemure og lign. mindre fremtrædende bygningsdele. 8 e 7 Vinduespartier og dørpartier skal udfares i træ. 8.8 Byrådet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor dette er nødvendigt for at forsyne en eller flere bygninger med vedvarende energi. 8-9 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde Udvendige antenner er ikke tilladt.

19 9. UBEBYGGEDE AREALER Indenfor hver storparcel skal udlægges fælles friarealer (excl. færdsels- og parkeringsarealer) svarende til mindst 100 % af storparcellens samlede etageareal. Kravet kan med byrådets særlige tilladelse fraviges for storparcel Den på kort nr. 2 med særlig signatur viste beplantning skal i videst muligt omfang bevares og delvis fjernelse må kun ske ved byrådets tilladelse. 9.2 For at sikre mod støjgener og indbliksgener skal arealet mellem Vennelundsvejs byggelinie og den bebyggelsesre- gulerende linie 25 m fra Vennelundsvejs skel udformes som et beplantningsbælte af varierende bredde (i princippet 20 m jfr. dog nedenfor). Bæltet holdes beplantet med en tæt, sammenhængende bevoksning af træer og buske, der er naturligt hjemmehørende ps. egnen. Hvor beplantningsbæltet udgør en del af haver kan bæltet indgå som en del af haverne, således at bæltet har fuld bredde ved grænsen mod nabohaven, men kan indskrænkes til 10 m midt for haven, i princippet som vist på kort nr Mellem stien a - b og Vennelundsvej skal etableres en lav buskbeplantning, som hyben eller lign. 9.4 Arealet mellem byggelinjerne langs vej A-B og langs vej C-D skal holdes bevokset med fritstående, højstammede træer i en ubrudt række, med en afstand på max. 5 m. 9.5 Beplantning af veje, stier, fælles friarealer, byggeli- niearealer skal ske efter en samlet af byrådet godkendt plan. 9.6 Belysning af veje, stier, parkeringspladser m.m. må kun udfares som parkbelysning. 9.7 Hegning langs grundenes/havernes grænser indenfor området må kun etableres som levende hegn. Det levende hegn kan evt. suppleres med trådhegn i 1,20 m højde.

20 Der må ikke foretages terrænreguleringer i forhold til det naturlige terræn, udover hvad der er nødvendigt til gennemfarelse af det af byrådet godkendte byggemodningsprojekter. Overskudsjord skal bortkøres. 9.9 Det på område 3 viste vådområde reserveres tillige som regnvandsbassin. Indenfor området skal etableres et hundetoilet for lokalplanområdets hunde. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE +) 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret veje, parkeringspladser og stier og disse er etableret i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages ibrug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt var- meforsyningsanlæg efter byrådets anvisning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de fælles grønne omr8der incl. hundetoilet, beplantningsbæltet langs Vennelundsvej, langs stien a - b og langs vejene A - B og C - D er etableret, jfr. pkt GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere incl. private andelsboligfor eninger. Grundejerforeningen skal være forpligtet til at optage grundejerne i naboområderne herunder i området syd for lokalplanområdet på det tidspunkt, hvor byrådet Ønsker det. Fodnote: Såfremt anlæg af friarealer, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggares, forinden ibrugtagen af bebyg- gelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne dog kun mod sikkerhedsstil- lelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid.

21 II 11.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 8 af de boligerne/grundene indenfor hvert byggeområde er solgt, eller når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af område 3 (fællesareal, hundetoilet og veje stier m.m.) Grundejerforeningen er forpligtet til at modtage skøde på område Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 12 TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, far der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra: - Landbrugsministeriet om inddragelse af jordbrugsarealer til ikke-jordbrugsmassig anvendelse. - Naturfredningsnævnet for så vidt angår naturfredningslovens 5 47 (skovbeskyttelseslinie) idet skovarealet er at betragte som sammenhængende med den offentligt ejede skov ved StampmØllen. Endelig skal skovtilsynet høres for så vidt angår beliggenheden af grænsen mod område 4 (skovgrænsen). 13 BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

22 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- nemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanforslaget indeholder i afsnit 2.2 bestemmelser om, at det af planen omfattende område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af om frigørelsesafgift samt lov nr. 328 af om tilbudspligt) Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieresr når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 14. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Odder Byråd. Odder, den 31. oktober 1988

23 13 I henhold til 6 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Odder, den 27. februar komm fi naldirek 0r Tinglyat, den lo. mart8 ig89.

24

25 O O 0 O o Lmaiplangrinsa... 0niiid.prcn.c Bapianiningsbslis, -. - B.blO~.l...l.OYI..."d. Ilnl. aevaringrvmidigs trmer I /' ', "1.t FREMTIDIGE FORHOLD l e : LOKALPLAN NR ODDER KOMMUNE pi,m-iw-- MAL i : t- Il- 1.U I I.5 - I I $! IC..i! ' Il I I \i- r I SEPTEMBER 1988 I I! *I/ (I;,

26 ~ 1,ZOm ADGANGSVEJE: \ 1,OOm, - 5,50m Samlet vejudlæg 8,OOm \ -+- c- Y ( 9 TVÆRPRWILER. LOKALPLAM MR OKTCHBER 1988 ODDER Malforhold 1 : 50 KOMMUME

27 3SEL ILLUSTRATION, STORPARCEL 4 LOKALPLAN NR I KORT NR. 4 ODDER KOMMUNE Milforhold 1 : SO0 OKTOBER 1988

28 U ILLUSTRATION, STORPARCEL 5 LOKALPLAN NR KORT NR. MAL 1 : ODDER KOMMUNE OKTOBER 1988

29 RAND BEBYGGELSE2. "REDUCERET 2. ETAGE" : - + l i AL--- 1 Om +"t 1,6m. ALM. 2. ETAGE: \ 30" tag hzl dn i ng' 2 ETAGE BYGNINGER SNIT. LOKALPLAN NR KORT NR. 6 ODDER KOMMUNE Malforhold 1~200 OKTOBER 1988

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300

Lokalplan 2.3. For en rækkehusbebyggelse i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20300 Lokalplan 2.3 For en rækkehusbebyggelse i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 22.10.1979 3011501L20300 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.3. for en rækkehusbebyggelse i Snertinge Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ

LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ LOKALPLAN GL 61 FOR ET OMRADE I HVISSINGE VED FRALIGSVEJ (@STERAGER). INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplan GL 61 2 Kortbi lag 1. INDLEDNING. Lokalplan GL 61 er endeligt

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 184. For et område ved Solbakken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 184 For et område ved Solbakken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

STEMPELMÆRKE D

STEMPELMÆRKE D O %M O KK cl M STEMPELMÆRKE D 132664 00 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 80 Lokalplan for et område til boligformål, beliggende i Søndenå kvarteret ved de Lichtenbergsvej (ifølge kommuneplanens "Rammer til

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING

LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆRØSKØBING LOKALPLAN. NR.9-i FOR ET OMRÅDE VED VRÂVEJEN, ÆROSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indhold Indledning side i Lokalpianens formål side i Område og zonestatus side i Områdets anvendelse side i. Udstykninger side

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere