KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY"

Transkript

1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

2 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej i den nordvestlige del af Odder by. UDARBEJDET AF : Forvaltningen for byggeri og lokalplaner i samarbejde med arkitekttegnestuen GRØNNINGEN, Århus og LandinspektØrene Jens Haa- strup og Jens Elander Rasmussen, Odder i sept INDHOLDSFORTEGNELSE : BILAG TIL LOKALPLANEN Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... A Lokalplanens forhold til anden planlægning... B LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Tilladelser eller dispensationer Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kort nr. 1 Eksisterende forhold Kort nr. 2 Fremtidige forhold Kort nr. 3 Tværprofil (princip) for veje og stier Kort nr. 4 Illustration af byggemulighed, storparcel 4 Kort nr. 5 Illustration af byggemulighed, storparcel 5 Kort nr. 6 Snit gennem randbebyggelse langs vej A - B. Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A83) Copy- right.

3 Bilag til lokalplanen

4 Al BILAG A LOKALPLAN Nr KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Dette er en lokalplan for et areal på 8,4 ha beliggende i Odders nordvestlige udkant vest for Vennelundsvej, lige syd for Sol- brinken og StampmØllebækken. En lokalplans formål er at styre en bydels udvikling i en bestemt retning, mod et bestemt mål. D.v.s. at give et byområde nogle kvaliteter efter en overordnet planide, samt at forhindre andre udviklingsmuligheder, der anses for uønskede. Det, der styres med lokalplanen er bygge- og anlægsprojekter, veje, huse, terrænændringer O.S.V. Dem, der søges styret er dem, der bygger. Midlet er lokalplanens ord og tegninger, som de blev vedtaget af kommunen på en given dato. Ser man på det område, der planlægges i denne lokalplan kan man starte med et stort overblik og bevæge sig mod detaljen. Området ligger langt fra byens centrum og afskæres herfra af en større gennemgående vej. Mod syd ligger et højere liggende areal, der idag er landbrugsjord, men i kommuneplanen er reserveret til offentlige formål og yderligere boligbebyggelse, mod vest er det åbne, højt liggende landbrugsland og tilsidst, mod nord et mindre boligområde, Solbrinken, der mod nord afgrænses af en anden gennemgående vej Ballevej. Hvad der er en meget vigtig kvalitet ved såvel lokalplanområdet som Solbrinken, er StampmØllebækken, der i en fredskovsbevokset dal løber Øst vest mellem lokalplanområdet og Solbrinken. Hermed opnåes en grøn kile, om ikke mod centrum, så mod centrale dele af Odder. Allerede ved dette overblik skabes visse rammer for lokalplanområdet. - der tages hul på en ny bydel i Odder, der dels skal fungere selvstændigt på visse niveauer og dels skal fungere i sammenhæng med hele byen. Der er nogle fysiske barrierer, hvis effekt skal søges begrænset: Vennelundsvej, den forholdsvis lange afstand til centrum, det isolerede hjørne af Odder m.m.

5 A2 - der skal skabes sammenhæng med Solbrinken, der næsten er for lille en enhed til at være en "bydel". - lokalplanen skal rumme en bydels identitet: at det for beboere og andre fungerer som en enhed i sammenhæng med Odder. Udover områdets geografiske placering i forhold til Odder, er den tid, vi lever i, og den tid, vi er på vej henimod, en anden overordnet synsvinkel. Derfor er det vigtigt, at man forsøger at se lidt fremad. Alt peger for tiden mod større boligtæthed: Arealressourcehensyn, Økonomiske hensyn, planmæssige hensyn O.S.V. Derfor bør planen rumme muligheder for mindre enheder end parcelhuse, og dermed tættere bebyggelse. Endelig er en afgørende faktor for udnyttelsen af et areal, hvordan det rent faktisk ser ud. Lokalplanområdet er kuperet og varieret, det falder fra syd mod nord med et plateau ca. midt i området. Skoven langs StampmØllebækken består af høje bøgetræer, ideelt til leg, gåture og meget mere. Ved Vennelundsvej, midt i mellem områdets grænser er en lavning med vand og træer. Hensynet til den smukke natur vil have stor vægt hos såvel fremtidige beboere som alle, der også efter områdets udbygning færdes i og omkring området.alle disse hensyn er søgt konkretiseret i lokalplanen. Der er planlagt et boligområde bestående af ca boliger i en kombination af tæt lav bebyggelse og fritliggende enfamilieboliger. Der er to veje inde i området. Kommer man fra syd ad Vennelunds- vej ligger den tætteste del af bebyggelsen langs den første adgangsvej. For at understrege følelsen af en bydel er det et krav, at bebyggelsen af de store parceller danner indtrykket af en ubrudt facade mod vejen, med stigende tæthed mod det torv og bydelscentrum, der er planlagt på plateauet midt i området. Den tættere bebyggelse, forstærkelsen af byindtrykket skabes ved en stigende bygningshajde. Man bevæger sig samtidig nedad, og en større højde af husene opsluges af terrænets naturlige fald. Ved torvebebyggelsen, - med størst boligtæthed - ender den første stikvej blindt. Vejen er desuden udformet med hastigheds- dæmpende foranstaltninger.

6 Fortsætter man forbi den første boligvej kan man, pa trods af den tætte bebyggelse, fornemme skoven og det kuperede terræn. Det skyldes som far nævnte den varierende bygn.ingshk4jde i det tætte byggeri, men også et grønt område helt ud til Vennelundsvej, der giver indtryk af en grøn kile mod nordvest i retning mod skoven. Nu falder boligtætheden også, og i naturlig Sammenhæng med Solbrinken, er der i den laveste del mod bakken planlagt fritliggende bebyggelse, der stadig gør det muligt at fornemme skoven og dalen langs bækken. For de gående i området er der planlagt stier, såvel rettet mod stitunnelen nede ved StampmØl- lebækken, som mod det grønne område og skoven. I planlsgninq af stierne er der lagt vægt på at danne snacvre passager med pludselige åbninger mod det grønne omrade eller det grønne bælte langs skoven. A3..

7 A4 i0 50 i00m i l l i I I i i i 1 Illustration af en bebyggelsesmulighed.

8 B1 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Reaionnlanen Efter regionplanens bestemmelser skal boligområder i byzone i gennemsnit mindst indeholde 15 boliger pr. ha. incl. tilhørende veje, men excl. boligorienteret service og fælles friarealer. Lokalplanen lever op til regionplanens krav om boligtæthed. Kommuneplanen Udover de almindelige bestemmelser for områder i Odder by udenfor centret skal en lokalplan, der træffer bestemmelser for område 1.B.9 sikre: at områdernes anvendelse fastlægges til boligformål,åben-lav og tæt-lav bebyggelse, med tilharende kollektive anlæg såsom børneinstutioner og lignende, butikker til betjening af området, offentlige formål samt sådanne, nærmere angivne erhvervstyper, der uden genevirkning kan indpasses i et boligområde og fjernvarmecentral, at bebyggelsesprocenten for et område under eet ikke overstiger 35, at bebyggelsen ved åben-lav bebyggelse ikke opføres med mere end en etage med udnyttelig tagetage og ved tæt-lav bebyggelse ikke opføres med mere end 2 etager med udnyttelig tagetage. Ved opførelse af ny åben-lav bebyggelse eller ved tilbygning til eksisterende bebyggelse i et område, hvor bebyggelsen overvejende har mere end en etage med udnyttelig tagetage, kan bebyggelsen opføres med samme etageantal som den omliggende bebyggelse, at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m over terræn for åbenlav bebyggelse (jvf. dog sidste del af forrige pkt) og 10,s m for tæt-lav bebyggelse, dog undtaget skorstene og lignende bygningsdele, der er nødvendig for en bygnings eller et anlægs drift.

9 62 Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebe- stemmelser, idet byrådet den 31/10-88 har endelig vedtaget tillæg nr. 3 til kommuneplanen for Odder kommune. Zonestatus Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. Spildevandsplanen Spildevandsafledning kan ske til eksisterende ledning syd for Solbrinken. Området er ikke med i spildevandsplanen, og der skal derfor udarbejdes tillq hertil. Tillægget er under udarbejdelse. Varmeplanen Området er beliggende i den kommunale varmeplans prognoseområde til fjernvarmeforsyning. En udbygning af området vil medføre en hurtig fjernvarmeforsyning af det eksisterende boligområde Solbrinken og den vestlige del af StampmØllevej. Vejplanlægning Område 1.B.9 er beliggende umiddelbart vest for Vennelundsvej, der er ført igennem til Ballevej i 1988 med asfaltbelægning. Byggelovgivning Byrådet skal give byggetilladelse til byggeri indenfor området. Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen har byrådet vedtaget, at bestemmelserne i bygningsreglementet (BR82) kap 3.1 om bebyggelsens højde fortrænges indenfor en del af lokalplanområdet af bestemmelserne i lokalplanen.

10 Lokalplanens bestemmelser

11 1 LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLAN Nr Lokalplan for et område til boligformål ved Vennelundsvej i Odder by I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af ) fast- sættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med lokalplanen er at sikre, at et område på 8,4 ha i Odder bys nordvestre del kan anvendes til bo- ligbebyggelse samt at styre gennemfarelsen af denne bebyggelse efter en planide'. De overordnede hensyn, der er lagt til grund herfor, og som også skal danne grundlag for fortolkningen af planens bestemmelser ved udstedelse af byggetilladelse m.v. er følgende: - at sikre en tæt lav bebyggelse med stigende tæthed langs den sydligste adgangsvej A - B for at afslutte med et bydelstorv, - at sikre at førnævnte bebyggelse sker under størst mulig hensyntagen til terrænet, og områdets naturkvalitet. - at bebyggelsen i område 1 har en sluttet facade mod adgangsvejen for at understrege bebyggelsens bymæssige elementer. - at samtidig hermed skabe trafiksikre boligveje, hvor vejenes indretning indgår i en helhedsopfattelse af området (indrettet efter færdselslovens 40). - at skabe et mindre tæt parcelhusområde, der åbner sig mod skoven, bækken og Solbrinken. - at skabe gode opholds- og legearealer med stiforbindelser mod skov og stitunnel og byen.

12 2 - at friholde et grønt bælte langs skoven og langs Vennelundsvej for bebyggelse. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kort nr. 1 og omfatter matr. nr. 12b - Odder samt alle parceller, der efter den 10/10 88 udstykkes fra nævnte ejendom. 2.2 Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, 2, 3 og 4 som vist på kort nr Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres det under punkt 2.1 nævnte område fra landzone til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE I 3.1 Området må kun anvendes til boligformål. Indenfor delområde 1 må bebyggelsen kun bestå af tæt-lav bebyggelse. Indenfor delområde 2 må der kun opfares fritligg nde parcelhuse. På hver ejendom må kun opfares eller indrettes een bolig for een familie. Område 3 er fælles grønne områder, veje, stier og parkeringspladser, hvor der ikke må ske yderligere bebyggelse. Område 4 er bevokset med offentlig tilgængelig fredskov og fungerer som rekreativt areal for de omkringliggende bebyggelser. 3.2 Byrådet kan tillade, at der på ejendommene drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - at - at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom. virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes,

13 3 - at virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende, og - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på de dertil udlagte parkeringsarealer. Ejendommen må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. 3.4 Indenfor delområde 3 kan opfares mindre bygninger til kvarterets forsyning (pumpestation, transformerstation m.m.), når de ikke har mere end 10 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den Øvrige bebyggelse. 4. UDSTYKNINGER 4.1 I område i. kan yderligere udstykninger af de viste storparceller ske efter en af byrådet godkendt plan. I en sådan plan kan indgå grunde på ned til 200 m2. Ved godkendelse af udstykningsplaner (og bebyggelsesplaner) lægges der vægt på, at der til små grunde hører store fællesarealer indenfor storparcellen. 4.2 I område 2 skal udstykninger ske efter en af byrådet godkendt udstykningsplan, i princippet som vist på kort nr. 2. Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 500 m2 (excl. fælles færdsels og parkeringsområder). I område 2 skal udstykkes mindst 26 grunde. 4.3 I område 3 må der ikke ske yderligere udstykning. 4.4 Område 4 er fredskov og skal holdes skovbevokset og vedligeholdes i henhold til skovlovgivningen. 5. VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Områdets veje vende- parkeringspladser og stier må kun udlagges og anlægges efter et af Odder byråd godkendt vej- og kloakprojekt.

14 4 Udlæg af nye veje og stier m.m Der udlægges areal til følgende nye veje og stier m.m. med et forløb som vist på vedhæftede kort nr. 2. Vejen A - B udlægges i en bredde af 10 m. Vejen C - D udlægges i en bredde af 10 m. Adgangsveje indenfor område 1 og 2 udlægges i 8 m. Vejene A - B og C - D afsluttes med en vende- og parkeringsplads i princippet som vist på kort nr. 2. Stien a - b langs Vennelundsvej udlægges i 5 m. bredde. StiforlØbene c-d, d-e, f-g-h, h-i, j-k, n-o, p-q og r-s udlægges, hvor.de ikke er beliggende i grønne områder eller langs adgangsveje i en bredde af 2 m. Stierne skal i princippet udformes som vist i vedhæftede snit, kort nr.3. På strækningen 1-m gennem område 4 udlægges sti i 4 m bredde således at offentligheden sikres adgang gennem området langs StampmØllebækken Vejen A - B og C - D skal udformes som lege- og opholds- gade så specielt fodgaengerne og cyklisternes interesser varetages. D.v.s. bilerne skal tvinges til at nedsætte hastigheden, så trafiksikkerheden Øges. 5.3 Byggelinier +) Langs Vennelundsvej må der på arealet 25 m fra vejskel ikke opfares bebyggelse. En del af dette areal skal holdes beplantet med tæt sammenhængende buske og træ- bevoksning, jfr. nedenfor afsnit 9. +) Fodnote: Der er tinglyst vejbyggelinie på Vennelundsvej 12,5 m fra vejmidte.

15 5 Langs vej A - B pålægges storparcel 6 en byggelinie på 5 m fra vejskel. En tilsvarende byggelinje på 5 m. fra det sydlige vejskel pålægges vej C - D. Byggelinjerne er vist på kort nr. 2. Der må på arealet mellem vej og bygge linie ikke opfares bebyggelse, ejheller carporte skure eller lignende. 5.4 Parkerinu Der skal udlægges areal til parkering svarende til mindst 1,s parkeringsplads pr..bolig, og mindst anlægges 1 Parkeringsplads pr. bolig ved bebyggelsens ibrugtagen. 6. LEDNINGS ANLÆG 6.1 El-ledninger herunder til vejbelysning må ikke fremfares som luftledninger, men må alene fremføres som jordkabler. 7. BEBYGGELSEXS OMFANG OG PLACERING 7.1 Storparcellerne og 6 må udnyttes med en bebyggelsesprocent på 35, storparcel 5 med en bebyggelsesprocent på 40. Bebyggelsesprocenten beregnes af storparcellens areal som helhed. Udstykkes storparcellerne beregnes bebyggelsesprocenten for den enkelte grund af grundens nettoareal, tillagt forholdsmæssig (efter antal af boliger) andel af fællesarealer exclusive færdselsarealer og P-pladser. Ingen grund kan dog bebygges med mere end 50 % af grundens matrikulære areal. 7.2 Ved bebyggelsen af område 1 skal de viste byggefelter udfyldes således, at man ved færdsel på vejen A-B får indtryk af en sluttet bebyggelse, og hovedadgangen til de enkelte bebyggelser i byggefeltet skal ske fra vej A-B og fra torvet ved storparcel 5.

16 6 7.3 På storparcel 1 og 2 kan bebyggelse opfares i 2 etager (se kort nr. 6). Bygninger der udfylder det på kortbilag 2 viste byggefelt skal udføres i 2 etager og byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 70 8). Åbninger skal dog være mindst 5 m brede. 7.4 På storparcel 3,4 og 6 må bebyggelse udfares med 1 eller "reduceret 2. etage". Ved "reduceret 2. etage" forstås trempelvægge på 1,60 m (se kort nr. 5). Bygninger, der udfylder de på kort bilag 2 viste byggefelter skal udfares med "reduceret 2. etager", og byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 70 8). Åbninger skal dog være mindst 5m brede. Ib ib vcjudkg. vejudkg. h fortov. Hus i li plan. I SNIT i STORPARCEL 3 I 7.5 På storparcel 5 skal bebyggelsen opføres med 2 etage (se kort nr. 6). Byggefeltet skal i det væsentligste udfyldes (min. 90%) 7.6 Adgangsveje og stier kan udføres som overbyggede port- gennemkørs ler. 7.7 På storparcellerne og 5 skal bebyggelsens omfang, udformning og placering ved en samlet plan iøvrigt godkendes af byrådet. Taghældning på den sluttede bebyg- gelse langs vej A - B skal være For alle byggefelter gælder at der ud over byggefelternes grænser må placeres indgangspartier, kviste, karnapper o. lign. indtil 2 m udover byggefeltet.

17 7 7.9 Der må ikke på arealet mellem vej A - B og byggefelter placeres carporte, udhuse eller andre bygninger overhovedet, men der skal etableres plads til gæsteparkering for een bil. Snit langs områdets vestlige grænse Bygninger i område 1 må højst udfares med en hgjde på 10,5 m Område 2 skal bebygges med fritliggende enfamiliehuse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bygninger i område 2 rnå højst udføres med en højde på 8,5 m Fælles for område 1 og 2 gzlder, at der ikke uden byrådets tilladelse må foretages terrænreguleringer udover +/- 0,5 m fra naturligt terræn. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN Område Valg af farver til træværk i område 1 skal ske efter en samlet af byrådet godkendt plan for hver storparcel. Ved godkendelsen vil også blive lagt vægt på farvevalg ps nabostorparcellerne.

18 8 8.2 Udhuse, garager/carporte i område 1 skal gives samme farver som nævnt i pkt Taghældninger på disse bygninger skal være mellem 15O Område Placering af enfamiliehuse på grundene i område 2 skal godkendes af bygningsmyndigheden i forbindelse med ud- stedelse af byggetilladelse. Ved administrationen her- af vil der blive lagt vægt på, at bygningers facader og tagrygning følger hovedlinierne i området: Veje, skel eller linier i terrænet med samme højde (højdekurver). Nærværende bestemmelse skal sikre, at det individuelt bebyggede parcelhus område fremtræder så harmonisk som muligt. 8.4 Placering af carporte og udhuse i område 2 samt deres taghældning skal godkendes af bygningmyndigheden. 8.5 Tagene skal dækkes med tegl, pap, eller eternitskifer, og taghældningen med det vandrette plan skal på beboelsesbygningen være mellem 25O Fælles bestemmelser 8.6 Ydervægge må kun fremstå som blank mur eller som pudset eller vandskuret mur i farver som i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Sten med prægemønster må ikke anvendes. Dog kan beton anvendes som synlige bæringer, støttemure og lign. mindre fremtrædende bygningsdele. 8 e 7 Vinduespartier og dørpartier skal udfares i træ. 8.8 Byrådet kan i hvert enkelt tilfælde godkende, at bestemmelserne om bebyggelsens ydre fremtræden fraviges, hvor dette er nødvendigt for at forsyne en eller flere bygninger med vedvarende energi. 8-9 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde Udvendige antenner er ikke tilladt.

19 9. UBEBYGGEDE AREALER Indenfor hver storparcel skal udlægges fælles friarealer (excl. færdsels- og parkeringsarealer) svarende til mindst 100 % af storparcellens samlede etageareal. Kravet kan med byrådets særlige tilladelse fraviges for storparcel Den på kort nr. 2 med særlig signatur viste beplantning skal i videst muligt omfang bevares og delvis fjernelse må kun ske ved byrådets tilladelse. 9.2 For at sikre mod støjgener og indbliksgener skal arealet mellem Vennelundsvejs byggelinie og den bebyggelsesre- gulerende linie 25 m fra Vennelundsvejs skel udformes som et beplantningsbælte af varierende bredde (i princippet 20 m jfr. dog nedenfor). Bæltet holdes beplantet med en tæt, sammenhængende bevoksning af træer og buske, der er naturligt hjemmehørende ps. egnen. Hvor beplantningsbæltet udgør en del af haver kan bæltet indgå som en del af haverne, således at bæltet har fuld bredde ved grænsen mod nabohaven, men kan indskrænkes til 10 m midt for haven, i princippet som vist på kort nr Mellem stien a - b og Vennelundsvej skal etableres en lav buskbeplantning, som hyben eller lign. 9.4 Arealet mellem byggelinjerne langs vej A-B og langs vej C-D skal holdes bevokset med fritstående, højstammede træer i en ubrudt række, med en afstand på max. 5 m. 9.5 Beplantning af veje, stier, fælles friarealer, byggeli- niearealer skal ske efter en samlet af byrådet godkendt plan. 9.6 Belysning af veje, stier, parkeringspladser m.m. må kun udfares som parkbelysning. 9.7 Hegning langs grundenes/havernes grænser indenfor området må kun etableres som levende hegn. Det levende hegn kan evt. suppleres med trådhegn i 1,20 m højde.

20 Der må ikke foretages terrænreguleringer i forhold til det naturlige terræn, udover hvad der er nødvendigt til gennemfarelse af det af byrådet godkendte byggemodningsprojekter. Overskudsjord skal bortkøres. 9.9 Det på område 3 viste vådområde reserveres tillige som regnvandsbassin. Indenfor området skal etableres et hundetoilet for lokalplanområdets hunde. 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE +) 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret veje, parkeringspladser og stier og disse er etableret i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages ibrug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt var- meforsyningsanlæg efter byrådets anvisning Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de fælles grønne omr8der incl. hundetoilet, beplantningsbæltet langs Vennelundsvej, langs stien a - b og langs vejene A - B og C - D er etableret, jfr. pkt GRUNDEJERFORENING 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere incl. private andelsboligfor eninger. Grundejerforeningen skal være forpligtet til at optage grundejerne i naboområderne herunder i området syd for lokalplanområdet på det tidspunkt, hvor byrådet Ønsker det. Fodnote: Såfremt anlæg af friarealer, veje, stier m.v. ikke hensigtsmæssigt kan færdiggares, forinden ibrugtagen af bebyg- gelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne dog kun mod sikkerhedsstil- lelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid.

21 II 11.2 Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 50 8 af de boligerne/grundene indenfor hvert byggeområde er solgt, eller når byrådet kræver det Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af område 3 (fællesareal, hundetoilet og veje stier m.m.) Grundejerforeningen er forpligtet til at modtage skøde på område Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet. 12 TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, far der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra: - Landbrugsministeriet om inddragelse af jordbrugsarealer til ikke-jordbrugsmassig anvendelse. - Naturfredningsnævnet for så vidt angår naturfredningslovens 5 47 (skovbeskyttelseslinie) idet skovarealet er at betragte som sammenhængende med den offentligt ejede skov ved StampmØllen. Endelig skal skovtilsynet høres for så vidt angår beliggenheden af grænsen mod område 4 (skovgrænsen). 13 BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

22 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gen- nemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Lokalplanforslaget indeholder i afsnit 2.2 bestemmelser om, at det af planen omfattende område overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift. (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af om frigørelsesafgift samt lov nr. 328 af om tilbudspligt) Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieresr når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. 14. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Odder Byråd. Odder, den 31. oktober 1988

23 13 I henhold til 6 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Odder, den 27. februar komm fi naldirek 0r Tinglyat, den lo. mart8 ig89.

24

25 O O 0 O o Lmaiplangrinsa... 0niiid.prcn.c Bapianiningsbslis, -. - B.blO~.l...l.OYI..."d. Ilnl. aevaringrvmidigs trmer I /' ', "1.t FREMTIDIGE FORHOLD l e : LOKALPLAN NR ODDER KOMMUNE pi,m-iw-- MAL i : t- Il- 1.U I I.5 - I I $! IC..i! ' Il I I \i- r I SEPTEMBER 1988 I I! *I/ (I;,

26 ~ 1,ZOm ADGANGSVEJE: \ 1,OOm, - 5,50m Samlet vejudlæg 8,OOm \ -+- c- Y ( 9 TVÆRPRWILER. LOKALPLAM MR OKTCHBER 1988 ODDER Malforhold 1 : 50 KOMMUME

27 3SEL ILLUSTRATION, STORPARCEL 4 LOKALPLAN NR I KORT NR. 4 ODDER KOMMUNE Milforhold 1 : SO0 OKTOBER 1988

28 U ILLUSTRATION, STORPARCEL 5 LOKALPLAN NR KORT NR. MAL 1 : ODDER KOMMUNE OKTOBER 1988

29 RAND BEBYGGELSE2. "REDUCERET 2. ETAGE" : - + l i AL--- 1 Om +"t 1,6m. ALM. 2. ETAGE: \ 30" tag hzl dn i ng' 2 ETAGE BYGNINGER SNIT. LOKALPLAN NR KORT NR. 6 ODDER KOMMUNE Malforhold 1~200 OKTOBER 1988

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 206. For Helsingørsgadekarreen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 206 For Helsingørsgadekarreen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 24.1. Risby Landsby. Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 24.1 Risby Landsby Åben og lav bebyggelse med landsbykarakter 1984 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere