Beslutninger fra mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Borgerservice Fraværende: Michael Medom Hansen (V) Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Ingen. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-15/07-B Breeltegaard, bevilling til dækning af momsreguleringsforpligtelse Ved ansøgning om tillægsbevilling til tilbagekøb af 5 af kommunens leasede ejendomme, blev der ikke søgt bevilling til dækning af momsreguleringsforpligtelsen på 1,06 mio. kr. Der søges derfor om en bevilling til dækning af denne forpligtelse. Beslutning: *) Michael Medom Hansen (V). Side 11 ØU-121/07-B Sjælsmark Kaserne - Landsplandirektiv Efter rømningen af Sjælsmark Kaserne, har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune arbejdet på at finde en genanvendelsesmodel der tilfredsstiller både Forsvarets forventning om indtjening ved salg af kasernearealerne og planmyndighedernes forventning om 0-vækst uden for byfingrene. Beslutning: Godkendt, idet Anne-Grethe Nissen, Peter Antonsen og Lars Høgh Hansen alle (T) og Susanne Rohde og Hanne Lommer begge (A) stemte imod. Borgerlisten (T) ønskede følgende tilført protokollen: Forslaget om byudvikling på Sjælsmark kaserne er i strid med al planlægning for området: Regionplan 2005, Fingerplan 2007 og Hørsholms kommuneplan (Helhedsplanen). I følge disse planer kan der ikke ske byudvikling i området. Borgerlisten vender sig skarpt imod planerne og ønsker fastholdt, at området efter forsvarets rømning alene skal anvendes til rekreative formål til almenvellets bedste. Der er ikke nogen planlægningsmæssig begrundelse for byudvikling på Sjælsmark kasernes arealer. Ønsket om boligudbygning er alene Kommunalbestyrelsen Side 3

4 begrundet i ejerens, Forsvarsministeriets, ønske om at optimere det økonomiske udbytte i forbindelse med rømningen af kasernen. En sådan begrundelse er ikke lovligt grundlag for planlægning. Arealerne er blevet erhvervet af Forsvaret ved ekspropriation for kun 56 år siden, og de søges nu solgt til formål, som de oprindelige ejere af arealerne ikke ville have fået tilladelse til. Borgerlisten finder det uanstændigt således at anvende en eksproprieret ejendom til statslig ejendomsspekulation. Borgerlisten ønsker, at dette protokollat følger sagen ved behandling af anden myndighed. Socialdemokraterne (A) tilsluttede sig Borgerlistens protokollat. Michael Medom Hansen (V) Side 13 ØU-135/07-B Hørsholm Bymidte - frigivelse af rammebevilling Som led i realisering af intentionerne i masterplanen for bymidten har administrationen bedt om tilbud på udførelse af en række projektarbejder. Administrationen anmoder om at der frigives bevilling. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). Side 22 ØU-136/07-B Breelte-trekanten Til Kommunalbestyrelsens stillingtagen som følge af, at licitationsresultatet vedr. projektet med ældreboligerne væsentligt overskrider rammebeløbet. Beslutning: Godkendt, idet Susanne Rohde og Hanne Lommer begge (A) stemte for forslag 2, idet Socialdemokraterne ønskede at anvende arealet til daginstitutionsformål. Michael Medom Hansen (V). Kommunalbestyrelsen Side 4

5 ØU-137/07-B Side 25 Kokkedal Slot Ejeren af Kokkedal Slot har bedt om forlængelse af fristen for færdiggørelsen af renoveringen af hovedbygningens klimaskærm. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). Side 28 ØU-139/07-B Afskrivninger af tilgodehavender for året 2006 Administrationen har gennemgået kommunens aktiver og passiver og anbefaler at Kommunalbestyrelsen afskriver ,96 kr. Afskrivningen vil ikke få betydning for kassebeholdningen. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). Side 30 BSU-66/07-B Kommunalisering af Mariehøj I forbindelse med indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet ønsker den selvejende institution Mariehøj at overgå til kommunalt eje og indgå i område syd pr. 1. januar Da det vurderes, at der ikke er forbundet nogen juridiske, økonomiske eller personalemæssige problemer ved dette, foreslår administrationen, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at Mariehøj overgår til kommunalt ejerskab pr. 1. januar Beslutning: Michael Medom Hansen (V). Side 32 Kommunalbestyrelsen Side 5

6 BSU-68/07-B Handleplan - Kvalitetsrapport Børne- og Skoleudvalget har den 25. september 2007 drøftet den handleplan der skal udarbejdes som opfølgning på kvalitetsrapporten 2006/2007. Handleplanen har nu været til høring blandt skolernes bestyrelser og på den baggrund foreslår administrationen at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at den reviderede handleplan vedtages. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). KFU-96/07-B Side 35 Hørsholm Badmintonklub søger om tillægsbevilling til igangværende renovering af badefaciliteter Hørsholm Badmintonklub søger om en tillægsbevilling på kr. til renovering af varmtvandsanlæg og varmtvandsfremføring til baderummene. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). KFU-98/07-B Side 38 Ridesporten i Hørsholm Økonomiudvalget besluttede den 13. september 2007, at der skulle iværksættes en undersøgelse af ridesportens forhold i Hørsholm kommune på baggrund af en ansøgning fra Hørsholm Rideklub af 2003 om tilskud til at drive en foreningsbaseret rideskole. Det blev i den forbindelse nævnt, at man nærmere bestemt ønsker en undersøgelse af de fire rideskolers økonomiske, strukturelle og organisatoriske forhold. Der er netop vedtaget en ny Lov om hold af heste, som har stor betydning for rideskolernes fysiske forhold. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). Kommunalbestyrelsen Side 6

7 Side 41 TMU-96/07-B Usserød Kongevej - arkitektonisk grundlag Der er konstateret en stigende interesse fra grundejere og investorer i at udvikle ejendomme langs Usserød Kongevej. For at sikre at denne byudvikling sker på et fælles grundlag har Teknik og Miljøudvalget fået udarbejdet en vejledning for arkitektoniske og trafikale principper. Beslutning: Økonomiudvalgets indstilling om høring af borgerne godkendt, idet Anne-Grethe Nissen, Peter Antonsen og Lars Høgh Hansen alle (T) og Susanne Rohde og Hanne Lommer begge (A) stemte imod. Borgerlisten (T) ønskede følgende protokolleret. Vejledningen indeholder væsentlige supplementer og ændringer i forhold til den gældende helhedsplan. Den er tænkt som en del af plangrundlaget for fremtidig bebyggelse langs Usserød Kongevej og skal derfor enten vedtages som et tillæg til helhedsplanen eller indarbejdes i den revision af helhedsplanen, der skal vedtages inden udgangen af denne valgperiode. Vedtagelsen af vejledningen skal derfor behandles efter de retningslinier, der er angivet i planloven, herunder reglerne for offentlig høring. Borgerlisten ønsker, at dette protokollat følger sagen ved behandling af anden myndighed. Socialdemokraterne (A) tilsluttede sig protokollatet fra Borgerlisten. Michael Medom Hansen (V). Side 44 TMU-102/07-B Kommentarer til fremsatte synspunkter om forslag til fredning af Usserød Ådal Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2006, i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN), at fremsende forslag til fredning af Usserød Ådal til Fredningsnævnet. Fredningsmøde blev afholdt den 11. oktober 2006 af det daværende fredningsnævn. Fredningsnævnet har senest besigtiget området den 24. oktober 2007 og har efterfølgende bedt fredningsrejserne Hørsholm Kommune og DN om en fælles udtalelse til de modtagne bemærkninger og kommentarer ved besigtigelsen. Kommunalbestyrelsen Side 7

8 Beslutning: Godkendt, idet Jesper Sperling (V) stemte imod. Jesper Sperling (V) bad om at få følgende tilføjet protokollen: Jeg er principielt imod fredninger af byzoneområder og stemmer imod høringssvaret og den fortsatte fredningsproces. Jeg ønsker kommuneplanens intention om Usserød Ådal som et grønt rekreativt område fastholdt, men mener, at en fredning er en urimelig og unødvendig beslaglæggelse af den til enhver tid siddende kommunalbestyrelses råderum. *) Michael Medom Hansen (V). TMU-104/07-B Side 49 Lokalplan 137 for Breeltegården Forslag til Lokalplan 137 samt Tillæg 5 til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden fra den 29. august 2007 til den 24. oktober Der er indkommet 3 høringssvar hvoraf et repræsenterer 13 husstande i Breeltehaven. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). TMU-108/07-B Side 53 Idefasen for søer, åer og Øresund i Hørsholm I forbindelse med at Danmark skal gennemføre miljømålsloven, foretages der indledningsvis en såkaldt idéfase fra 22. juni til 22. december 2007, som skal sætte fokus på at få skabt idéer til natur og miljøprojekter, der kan sikre, at Danmark kan få gennemført målene i vandrammedirektivet, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Idéfasen drejer sig således om at skabe fokus i befolkningen, interesseforeninger og kommuner om konkrete forbedringer af miljøet og naturen. Det er muligt at komme med idéer frem til 22. december Beslutning: Kommunalbestyrelsen Side 8

9 Michael Medom Hansen (V). Side 56 BEU-37/07-B Erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har udarbejdet et udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Hørsholm. Strategien skal fungere som et strategisk redskab for det erhvervspolitiske arbejde i kommunen. Udkastet til strategi forelægges til godkendelse af Hørsholm Kommunalbestyrelse. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). Side 60 BEU-39/07-B Seniorpolitik Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ønsker jævnfør beslutning den 26. september at der udarbejdes et tillæg til seniorpolitikken med fokus på seniorer og arbejdsmarkedet. Beslutning: Michael Medom Hansen (V). Side 63 KB-16/07-B Skift af medlem i Økonomiudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget 2 medlemmer udpeget af Venstre i valggruppen CV i henholdsvis Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget indstilles af Venstre til at skifte pladser fra Beslutning: Michael Medom Hansen (V). Side 65 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KB-15/07-B Sagsbehandler: Mette Clemmensen Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Breeltegaard, bevilling til dækning af momsreguleringsforpligtelse Resume Ved ansøgning om tillægsbevilling til tilbagekøb af 5 af kommunens leasede ejendomme, blev der ikke søgt bevilling til dækning af momsreguleringsforpligtelsen på 1,06 mio. kr. Der søges derfor om en bevilling til dækning af denne forpligtelse. Forslag Økonomiudvalget anbefalede 6. december 2007 til Kommunalbestyrelsen, at der afgives bevilling på 1,06 mio. kr. til dækning af momsreguleringsforpligtelsen. Udgiften finansieres af salgsprovenuet. Bilag Ingen. Sagsfremstilling Momsreguleringsforpligtelse I forbindelse med tilbagekøb af 5 af kommunens leasede ejendomme gav Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2007 alene tillægsbevilling til den samlede tilbagekøbssum på 32,2 mio. kr. På Breeltegården er der en momsreguleringsforpligtelse på 1,06 mio. kr., som skyldes, at leasingselskabet i forbindelse med opførelse af ny længe i 1998 (laden) samt ombygning af den anden længe i 2000 (stalden) fik momsrefusion for de samlede byggeudgifter på ca. 17,5 mio. kr. Momsen afskrives over en 10-årig periode. Da ejendommen tilbagekøbes af kommunen indenfor afskrivningsperioden overgår momsreguleringsforpligtelsen i henhold til leasingaftalen til kommunen. Der er ikke afsat midler til dækning af denne udgift, som foreslås finansieret af nettoprovenuet fra indtægten ved salg af ejendommen. Lovgrundlag Privatretslig aftalegrundlag leasingkontrakter. Kommunalbestyrelsen Side 11

12 Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 81 Politikområde: Anlæg I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 81 Politikområde: Anlæg I alt Beslutning Michael Medom Hansen (V). Kommunalbestyrelsen Side 12

13 Kommunalbestyrelsen Fra: Plan og Byg Punkt: ØU-121/07-B Sagsbehandler: Susanne Koch Mødedato: Sagsforløb: ØU - Åben sag GoPro Sagsnummer: Sjælsmark Kaserne - Landsplandirektiv Resume Efter rømningen af Sjælsmark Kaserne, har en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune arbejdet på at finde en genanvendelsesmodel der tilfredsstiller både Forsvarets forventning om indtjening ved salg af kasernearealerne og planmyndighedernes forventning om 0-vækst uden for byfingrene. Forslag Administrationen anbefaler at Hørsholm Kommune tilslutter sig den løsningsmodel, der blev peget på i udkast til planlægningsgrundlag 14. juni 2007 med følgende indhold: Bebyggelsesprocenten nedbringes fra 15,2 til 9 ved udtynding på nord, øst og sydsiden 60 % af arealet genanvendes til rekreative formål 10 % af arealet genanvendes til boligformål 30 % af arealet genanvendes til erhvervsformål Samtidig anbefaler administrationen, at det drøftes om fordelingen mellem 30 % erhverv og 10 % bolig af den samlede genanvendelse kan forskydes til fordel for en større boligandel f.eks 30 % bolig og 10 % erhverv således at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes ønske om en større boligandel kan imødekommes i et vist omfang. Økonomiudvalget : Udsat til Økonomiudvalgets møde den 6. december Uffe Thorndahl (C), Anne Ehrenreich (V) Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Økonomiudvalget : Uffe Thorndahl (C), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Kjeld Holm (V), Anne Ehrenreich (V) og Henrik Klitgaard (B) stemte for følgende forhandlingsmandat: Kommunalbestyrelsen er enig om, at det primære ønske er, at kasernearealet i overensstemmelse med den overordnede planlægning blev frilagt til rekreativt grønt område. Men i erkendelse af at de eksisterende investeringer foretaget i området repræsenterer en vis samfundsmæssig økonomi, er man dog indstillet på en begrænset indpasning af blandede funktioner i området. Dette må dog ikke få et omfang, så der er tale om en egentlig markant byvækst, og der skal lægges vægt på den landskabelige indpasning, den trafikale adgang til området og den trafikale sammenhæng i form af vej- og stiforbindelser til eksisterende byområde og rekreative stiforløb, der åbner området for offentligheden. Det kan i denne sammenhæng oplyses, at antallet af eksisterende boliger i landzonen i Hørsholm Kommune udgør ca. 250 (532 personer ifølge Danmarks statistik). På denne baggrund kan Kommunalbestyrelsen anbefale, at der forhandles videre med de implicerede parter med udgangspunkt i følgende udnyttelse af arealet: Bebyggelsesprocenten nedbringes fra ca. 15 til ca. 9 (svarende til ca m2 etageareal) ved udtynding på nord, øst og sydsiden. Minimum 50 % af etagearealet (ca m2 etageareal) genanvendes til rekreative formål. Maksimum 25 % af etagearealet (ca m2 etageareal svarende til boliger) genanvendes til boligformål 25 % af etagearealet genanvendes til erhvervsformål (liberale erhverv, mindre håndværksvirksomheder mm.). Forudsætningen for beslutningen er, at kommunen ydes fuld kompensation for udgifter til nødvendige/hensigtsmæssige infrastrukturelle investeringer. Peter Antonsen (T) stemte imod, og ønskede følgende tilført protokollen: Borgerlisten kan ikke tilslutte sig, at Hørsholm Kommunalbestyrelse går videre med planer om byudvikling på Sjælsmark kaserne som foreslået af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Forsvarsministeriet, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune. Forslaget er i strid med al overordnet planlægning for området: Regionplan 2005, Fingerplan 2007 og Hørsholms kommuneplan (Helhedsplanen). Ifølge disse planer kan der ikke ske byudvikling i området. Borgerlisten vender sig skarpt imod planerne og ønsker fastholdt, at området efter forsvarets rømning alene skal anvendes til rekreative formål til almenvellets bedste. Der er ikke nogen planlægningsmæssig begrundelse for byudvikling på Sjælsmark Kasernes arealer. Ønsket om boligudbygning er alene begrundet i ejerens, Forsvarsministeriets, ønske om at optimere det økonomiske udbytte i forbindelse med rømningen af kasernen. En sådan begrundelse er ikke lovligt grundlag for planlægning. Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Arealerne er blevet erhvervet af Forsvaret ved ekspropriation for kun 56 år siden, og de søges nu solgt til formål, som de oprindelige ejere af arealerne ikke ville have fået tilladelse til. Det er uanstændigt efterfølgende at anvende en eksproprieret ejendom til statslig ejendomsspekulation. I øvrigt skal bemærkes, at indtægterne ved det foreslåede salg til boligformål skal tilgå Staten (Forsvaret), mens de ikke ubetydelige udgifter ved at etablere infrastruktur i området, offentlig transport, daginstitutioner, skoler etc. kommer til at påhvile Hørsholm Kommune. Sagen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Morten Slotved (C) og Hanne Lommer (A). Bilag 1. Notat om planforhold af 2. november Planlægningsgrundlag, udkast af 14. juni Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste svar af 6. juli 2007 til planlægningsgrundlaget. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling ØU KB 25. oktober Sagens fakta Forhistorie I forbindelse med forsvarsforliget i 2004 blev det besluttet at forsvaret skulle fraflytte Sjælsmark Kaserne i Kasernearealets mulige fremtidige anvendelse har derfor været drøftet på møder mellem Forsvarets Bygningstjeneste, Miljøministeriet og Hørsholm Kommune. Kasernearealet andrager m² og er bebygget med m² svarende til en bebyggelsesprocent på 15,6 Kasernens placering i beskyttet landskab, en genanvendelse til byformål vil være i strid arealplanlægningen. Kun hensynet til den samfundsmæssige interesse der ligger i, at samfundsmæssige værdier ikke går tabt, gør det relevant at drøfte en mulig genanvendelse med en ekstensiv udnyttelse af arealer og bygninger. Formålet med møderne har været, at finde en model for udnyttelse af kasernearealet, som sikrede en bedre landskabelig tilpasning bl.a. gennem udtynding af bebyggelsen, sikre en anvendelse af arealerne, som skabte mindst muligt konflikt med arealplanlægningen, og sikre forsvaret en vis indtægt ved salget. I arbejdsgruppen har været drøftet 3 teoretiske modeller for kasernens fremtid om henholdsvis rummelighed og arealanvendelse. Kommunalbestyrelsen Side 15

16 3 teoretiske modeller for fremtidig anvendelse Model 1, kasernemodellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 12,6. Arealerne kan fordeles således: % erhverv svarende til 2740 m² bebygget areal -60 % boliger svarende til m² el 137 boliger med gennemsnitlig størrelse på 120 m² -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 8220 m² bebygget areal eller: % erhverv svarende til 8220 m² bebygget areal -10 % boliger svarende til 2740 m² el 23 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlig formål, rekreation svarende til m² bebygget areal Reduktion i bebyggelsen sker ved nord, øst og sydkanten af bebyggelsen således at bebyggelsen fases bedre ud i landskabet Model 2, landsbymodellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 9. Arealerne kan fordeles således: % erhverv svarende til 1954 m² bebygget areal -60 % boliger svarende til m² el 98 boliger med gennemsnitlig størrelse på 120 m² -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 5862 m² bebygget areal eller: % erhverv svarende til 5862 m² bebygget areal -10 % boliger svarende til 1954 m² el 16 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlige formål, rekreation svarende til m² bebygget areal Reduktion i bebyggelsen sker ved nord, øst og sydkanten af bebyggelsen således at bebyggelsen fases bedre ud i landskabet, der skabes landskabskile øst vest og den nord sydgående midterakse udtyndes Model 3, åbent land modellen: Det bebyggede areal reduceres fra m² til m² svarende til en bebyggelsesprocent på 4,9 Arealerne kan fordeles således: % erhverv svarende til 1083 m² etageareal -60 % boliger svarende til 6498 m² el 54 boliger af en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -30 % offentlige formål, rekreation svarende til 3249 m² bebygget areal eller: Kommunalbestyrelsen Side 16

17 % erhverv svarende til 3249 m² etageareal -10 % boliger svarende 1083 m² el 9 boliger af en gennemsnitlig størrelse på 120 m² -60 % til offentlige formål, rekreation svarende til 6498 m² etageareal Reduktion sker ved at der udtyndes i bebyggelsen således at der bibeholdes 3 bebyggede enklaver. Alle tal baserer sig på at det bebyggede areal på kaserne i dag udgør m² bebygget areal, tallet kan være behæftet med en vis usikkerhed. Resultaterne af drøftelserne, som bl.a. inkluderede en temadag for kommunalbestyrelsen den 26. marts 2007 mundede ud i, at der blev lagt op til at model 2.2 kunne danne grundlag for et landsplandirektiv med en revision af kommuneplan og udarbejdelse af lokalplan. Imidlertid måtte Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste pege på, at model 2.2 ikke tilfredsstillede Forsvarsministeriets behov for økonomisk gevinst af salget af kasernen og at især boligandelen ønskedes øget, idet det forventedes at først og fremmest salg til boligformål ville give størst provenu. Senere er denne udmelding suppleret med at Forsvarsministeriet forventer at den eksisterende bebyggelsesprocent kan opretholdes og at mindst halvdelen af det bebyggede areal kan anvendes til boliger. På denne baggrund har Hørsholm Kommune og Miljøministerium genovervejet forholdet mellem bebyggelsens tæthed og fordeling af arealanvendelsen. Vurdering af de enkelte anvendelsesønsker Erhverv Hvis kaserneområdet skal omdannes til et blandet bolig, erhvervs- og fritidsområde, må det forudsætte at kun lette erhverv, klasse 1-3 med rimelighed kan lokaliseres på kaserneområdet. Det drejer sig typisk om kontor og administration samt f. eks elektronikvirksomheder. I Fingerplan 2007 er det fastsat at kontorbyggerier på mere end 1500 m² etageareal kun kan opføres inden for det stationsnære kerneområde dvs. 600 m fra en station. Hensigten hermed er, at sikre at det bliver nemmere og mere attraktivt at anvende kollektiv trafik til og fra arbejde, herved kan trængslen på vejnettet nedbringes. Kontorarbejdspladser rummer mange ansatte pr m² etageareal, typisk 1 medarbejder pr. 25 m². At placere kontorarbejdspladser på Sjælsmark Kaserne vil således generere ganske meget trafik og måske begrænse muligheden for at virksomheden kan rekruttere nok arbejdskraft på grund den dårlige tilgængelighed med kollektiv trafik. Normalt regnes der med 6 bilture (1 tur =tur-retur) om dagen pr 100 m² etageareal, med den dårlige beliggenhed i forhold til kollektiv trafik må der sandsynligvis regnes med en højere turrate. Egentlige produktions- og lagererhverv må forventes at belaste miljøet unødvendigt, bl.a. med tung trafik. Kreative vækst- og videnserhverv kunne måske passes ind på kaserneområdet, men fraværet af et egentlig mangesidet bymiljø gør måske, at området ikke er attraktivt for denne særlige gruppe af mindre, innovative virksomheder. En billig husleje kunne måske tiltrække disse erhverv i iværksætterfasen. Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Som ovenfor beskrevet vil det sandsynligvis være en begrænset kreds af erhvervsvirksomheder som kunne have interesse i at lokalisere sig på kasernen eller som kan lokaliseres uden miljømæssige problemer. Hørsholm Kommune, udkast til erhvervsstrategi august 2007 I erhvervsstrategien er udpeget 5 indsatsområder, 1. regionalt handelscenter, 2. branding og profil, 3. kultur, idræt og erhverv, 4. infrastruktur 5. erhvervsservice. Under indsatsområderne er udpeget 16 projekter til understøtning af de enkelte indsatsområder. Under indsatsområdet kultur, idræt og erhverv er udpeget projektet Sjælsmark Kaserne. I Erhvervsstrategien er der anført følgende om projektet Sjælsmark Kaserne: Der skal tages stilling til omfanget af boliger, erhvervs rekreative faciliteter mv. Det anses for væsentligt at indtænke Sjælsmarkområdets muligheder sammen med eferspørgslen efter oplevelser. Ligesom der for så vidt angår erhverv tænkes i relation til til kreative klasser, oplevelsesøkonomi og innovation og netværksdannelser. Der kunne også være tale om at anvende de faciliteter som allerede findes inden for kaserne og øvelsesområdet til f. eks. outdoor life and facilities (skydning, terrænløb, motion, bueskydning, hundetræning, agility, lerdueskydning mv.) Det er vigtigt at sikre: - at der i den igangværende proces omkring områdets fremtidige anvendelse og plangrundlag søges indarbejdet bestemmelser og retningslinier, somkan medvirke til at fremme erhvervslivets udviklingsmuligheder, attraktivitet og tiltrækning af medarbejdere. Boliger Placering af boliger på Sjælsmark Kaserne vil uanset antal generere en række problemer først og fremmest for de nye beboere på kasernearealet. Ganske vist vil nye boliger komme til at ligge i et meget attraktivt landskab, men der vil være langt til alle daglige servicetilbud af såvel offentlig som privat karakter. Det vil formodentlig betyde, at mange vil vælge individuel biltrafik. For mange vil det måske være mere attraktivt at benytte servicefaciliteter i Allerød/Blovstrød som ligger tættere på kaserneområdet, og hvor myldretidstrafikken er mindre udtalt end omkring Bymidten. Generelt regnes der med at én husstand genererer 4, 5 bilture til og fra boligen om dagen, Det kan forventes at turraten vil være højere da servicetilbud ligger længere væk end hvad der ellers regnes med i bymæssig sammenhæng. Det vil være nødvendigt at anlægge både cykel og gangstier langs Sjælsmarkvej og øge frekvensen af busafgange på ruten for at sikre beboerne en vis mobilitet uafhængig af bil. Dette vil også medvirke til at øge tilgængeligheden til det attraktive landskab. Den attraktive beliggenhed vil formodentlig gøre det nemt at sælge arealer til boligformål, men selv en mindre boligudbygning vil medføre, at der skal investeres i cykel- og gangstier og øget busfrekvens for at afhjælpe den trafikalt dårlige beliggenhed. Boliger forventes dog at medføre mindre trafik end Kommunalbestyrelsen Side 18

19 erhverv hvor der regnes med en turrate på 6 pr. 100 m² etageareal i modsætning til boliger, hvor der regnes med en turrate på 4,5 pr. husstand på f. eks 120 m² Forsvarsministeriets seneste udmelding er, at boligandelen skal øges op i mod boliger. Hørsholm Kommune har foretaget beregninger på, hvad etablering af 167 boliger vil betyde for efterspørgsel efter pladser på skoler og institutioner indtil Med det foreløbige beregningsgrundlag vil befolkningssammensætningen med 167 boliger på Sjælsmark Kaserne se således ud i 2019: 0 årige årige 22 svarende til 2 vuggestuegrupper 3-5 årige 27 svarende til 2 børnehavegrupper 6-16 årige 61 svarende til 3 skoleklasser årige årige årige årige 34 SKIN oplyser, at med den justerede befolkningsprognose og tilbygningen af Sjælsmarks Kaserne, vil der være kapacitet til alle med dagens forudsætninger, men at der skal løbende holdes øje med udvíklingen. Offentlige formål, rekreation Generelt skal bymæssige rekreative fritidsfunktioner placeres i bymæssig sammenhæng. Det er vigtigt at idrætsanlæg, sportsbaner etc. er placeret så de er nemt tilgængelige for børn og unge, men presset på byzonejorden, ikke mindst i Hovedstadsområdet, hvor der er begrænset mulighed for at inddrage nye arealer til byzone, betyder, at visse typer af arealkrævende anlæg placeres ude i landområderne, det gælder f. eks rideskoler, golfbaner, kolonihaver etc. I Helhedsplan er kasernearealet udlagt til rekreative formål. Hørsholm Kommune behandler i forbindelse med Planstrategidebatten muligheden for at placere en 18 hullers golfbane på arealerne nord og øst for kaserneområdet. Der vil nemt kunne indrettes rideskole og ridebaner på kasernearealet og det vil være en særlig attraktion hvis/når øvelsesterrænet også kunne åbnes for ridning. Der har været en forespørgsel om at placere hestecenter/rideskole på kasernearealerne. I den aktuelle forespørgsel lå dog indbygget, at der skulle stilles arealer og bygninger vederlagsfrit til rådighed for hestecentret. Arealerne kunne anvendes til kolonihaver/nyttehaver. For at opfylde behovet for haver til hovedstadsområdets indbyggere både i den tætte indre by og i byfingrene, er der i regionplan 2005 peget på at både by og landzonearealer inden for fingerbyen kan udlægges areal til kolonihaver såfremt landzonearealerne ikke er omfattet af særlig beskyttelse. Arealerne er beliggende i en afstand af op til 4 km fra stationer i den ydre del af byfingrene, er potentielt egnede til nye haver. Kasernen ligger mindre end 4 km fra Allerød St. derfor kan indpasning af haver på arealet overvejes, dog er arealet omfattet af regionplanens bestemmelser om områder med landskabelige værdier. Da der vil være en del rejsetid forbundet med at skulle bruge haverne, må det påregnes at haverne skal have status af overnatningshaver kolonihaver. Da en af forudsætningerne for genanvendelse af kasernearealet er genbrug af eksisterende bygninger, kan det overvejes man i stedet for den traditionelle kolonihaveindretning - et hus på hver havelod - i stedet kunne Kommunalbestyrelsen Side 19

20 eksperimenterer med andre former, f. eks kolonihave-rækkehuse. Belægningsbygninger kunne måske genbruges og opdeles i et antal kolonihavehuse med hver sit havelod i umiddelbar tilknytning til bygningen. Der findes en del bygninger med fællesfaciliteter som kunne anvendes i forbindelse med en udnyttelse til kolonihaver. Kasernearealet er placeret i grænsefeltet mellem fingerbyens grønne 4. ring og de store nordsjællandske skovområder. Der findes et stort oplevelsesmæssigt og rekreativt potentiale i dette sammenhængende og varierede landskabsområde. Det er gennem planlægningen forudsat, at der skabes bedre tilgængelighed i landskabet, det vil derfor være af interesse at reservere areal og bygninger på kasernearealet til et grønt støttepunkt som kunne indeholde f. eks naturcenter, naturskole, vandrehjem og teltpladser. Konklusion En egentlig byudvikling på området vil være i strid med den overordnede arealplanlægning, hvorfor der må opretholdes en stor andel af rekreativ, ekstensiv genanvendelse. I tilknytning til en rekreativ hovedanvendelse kan en vis andel af bygningerne og arealer anvendes til erhverv og/eller boligformål. Desuden er det ønskeligt at udtynde bebyggelsen så der sker en blødere udfasning i landskabet på øst og vestsiden af kasernen. I det forslag til udnyttelse som blev forkastet af forsvaret var der regnet med, at nedbringe bebyggelsesprocenten fra 15,6 til 9, at anvende 60 % af arealerne til rekreative offentlige formål, at anvende 10 % af arealer til boliger, at anvende 30 % til erhverv. Det er Forsvarsministeriets holdning, at salgsprisen for Sjælsmark Kaserne ville blive for lav med den skitserede udnyttelse. I stedet ønskes at bebyggelsesprocenten på 15 skal fastholdes og mindst 50 % skal anvendes til boligformål svarende til boliger. Det er administrationens opfattelse, at en udtynding i bebyggelsen fra en bebyggelsesprocent på 15,2 til 9,0 bør fastholdes, ligeledes bør andelen på 60 % til rekreativ anvendelse fastholdes. Det er samtidig administrationens opfattelse, at fordelingen mellem erhverv og boliger, 40%, kan drøftes. I vægtningen mellem erhverv og boliger er det især følgende problemstillinger der presser sig på Erhverv genererer mere trafik pr. m² etageareal end boliger Både erhverv og boliger vil afstedkomme udgifter til anlæg af cykel- og gangsti langs Sjælsmarkvej og opgradering af busforbindelse. Boliger vil afstedkomme efterspørgsel efter offentlig og privat service både i Hørsholm og Allerød, men indbyggerne betaler skat i Hørsholm. Det vil formodentlig være nemmere at sælge arealerne til boligformål end erhverv. Såfremt 30 % anvendes til boliger i stedet for 10 % boliger, vil det andrage 49 boliger med en gennemsnitlig størrelse på 120 m². Kommunalbestyrelsen Side 20

Beslutninger fra mødet. Torsdag 6.12.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 6.12.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 6.12.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 15.11.2007 kl. 7.30 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 28.09.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 1.11.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 23.05.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. maj 2007 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg køber ejendommen Skovvangsvej 97, 8200 Århus N af Magistratsafdelingen for Teknik

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 21.05.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-03-2007 Dato: 15-02-2007 Sag nr.: KB 34 (ØU 45, TMU 16) Sagsbehandler: Dan Gabriel Jensen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 28.08.2006 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Direktivforslaget er udarbejdet i enighed af en arbejdsgruppe med Forsvaret, Halsnæs Kommune, og BLST som deltagere og med bistand fra SNS.

Direktivforslaget er udarbejdet i enighed af en arbejdsgruppe med Forsvaret, Halsnæs Kommune, og BLST som deltagere og med bistand fra SNS. Notat Byer J.nr. BLS-145-00133 Ref. jofpa, ATL Den 22. oktober 2009 Høringsnotat Vurdering af høringssvar modtaget i den offentlige høring og sammenfattende redegørelse for miljøpåvirkningerne for Forslag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere