Lokalplan nr Nyt boligområde ved Åsum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum"

Transkript

1 Lokalplan nr Nyt boligområde ved Åsum

2 Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december Byrådet tager stilling til alle indsigelser i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanforslaget. Planlægger Flemming Andersen, tlf Planlægger Esben Fog, tlf Adresse Odense Kommune, Byplankontoret, Odense Slot Postboks 730, 5100 Odense C. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Odense Kommune, Byplankontoret medio 2006.

3 Indhold Om lokalplanen side 4 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side 5 2. Lokalplanens område og zonestatus side 5 3. Områdets anvendelse side 5 4. Udstykning side 7 5. Vej og parkering side 7 6. Bebyggelsens omfang og placering side 7 7. Bebyggelsens ydre fremtræden side 8 8. Ubebyggede arealer side 9 9. Tekniske anlæg side Forudsætning for ibrugtagen side Grundejerforening side Ophævelse af byplanvedtægt side Varige retsvirkninger side 11 Påtegning side 11 REDEGØRELSE Baggrund side 13 Indhold side 14 Anden planlægning side 14 Tilladelser fra andre myndigheder side 17 Foreløbige retsvirkninger side 17 Om planlægning side 19 KORTBILAG

4 Om lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at udstykke grunde til parcelhusbebyggelse. lokalplanens område

5 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 883 af 18/8 2004). Bestemmelserne gælder for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. at sikre en udnyttelse af grunden, hvor der tages videst muligt hensyn til landskabet omkring Odense Ådal, og hvor det grønne er et væsentligt element i bebyggelsesplanen. at der i udformningen af adgangsveje og boligveje tages størst muligt hensyn til svage trafikanter. at fastlægge bestemmelser vedrørende bebyggelsens omfang og højde. at fastlægge bestemmelser om afstande, støjafskærmning samt afskærmende beplantning i forhold til tracéet for Åsumvejs forlægning. at fastlægge bestemmelser om afskærmende beplantning, så bebyggelsen ikke virker dominerende i forhold til Odense Ådal. at sikre forbindelse til det overordnede rekreative stinet i området. at sikre vejadgange til området. at sikre at området får sin egen identitet via en eksklusiv udstykning med store grunde og særlige krav til husenes materialer, farve og udformning. at fastlægge bestemmelser om hegning. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med rød stiplet linie på kortbilaget og omfatter matr.nr. 10 l Åsum By, Åsum samt del af matr.nr. 9 b Åsum By Åsum, samt alle delarealer, der udstykkes herfra. 2.2 Området ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 3. Anvendelse 3.1. Området må kun anvendes til fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. Der må kun opføres én bolig for én familie på hver grund. 3.2 Der skal udlægges fælles friareal i princippet som vist på skitsen side Inden for lokalplanens område må der indrettes og drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af: virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, virksomheden drives af den, der bor på ejendommen, virksomheden ikke giver anledning til forurening af grundvandet. Lokalplan nr

6 BESTEMMELSER 6 Lokalplan nr

7 BESTEMMELSER 4. Udstykning 4.1 Udstykningens hovedidé er udviklet over en cirkelgeometri, som dækker hele området. Den enkelte parcel består af et antal cirkler. Alle grunde skal udstykkes på grundlag af dette cirkelmønster. Udstykningen skal i princippet udføres som vist på skitsen side 4. Ingen grunde må udstykkes under 800 m2. Der kan dog udstykkes max. 7 grunde på under 800 m2 beregnet for ældre mennesker, der ikke ønsker en stor have, såfremt dette gøres uden at ændre planens overordnede cirkelmønster. 4.2 Der må kun opføres én bolig på hver ejendom. 4.3 Der kan ikke foretages yderligere udstykning end den udstykning der er vist på skitsen side Vej og parkering 5.1. Adgangsveje og boligveje indrettes i princippet som vist på principskitsen side 6. Vejbelægning kan være beton eller asfalt Det skal, så vidt muligt tilstræbes, at regnvand bortledes til nedsivning/ dræn Boligveje, p-pladser og adgangsveje anlægges som private fællesveje Vejadgang til området sker fra Svendsagervej som vist på kortbilaget Ingen parceller må have direkte udkørsel til Svendsagervej eller Åsum Bygade Vejene udformes, så de ikke indbyder til en hastighed højere end 20 km/t. Det er lokalplanens intention, at den lave hastighed opnås alene ved vejens karakter og udformning, således at der kun etableres bump i særlige tilfælde. 5.7 Der skal udlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal udlægges på egen grund. Der kan dog anlægges mindre lommer til gæsteparkering, som efter byrådets vurdering kan indpasses i området. Natparkering af lastvogne, henstilling af campingvogne, både, uindregistrerede motorkøretøjer og lign. er ikke tilladt indenfor området. Boligveje i området markeres med træplantning som vist på principskitse side 4. Langs cirkulær hovedfordelingsvej plantes i begge sider (alléplantning) og på sideveje plantes i ensidig. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med principperne i den på side 4 viste bebyggelsesplan. 6.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25%. 6.3 Bygninger må udføres i max 1 etage med udnyttelig tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 m over terræn, målt i forhold til eksisterende terræn. I området mellem den på kortbilaget viste linie (eksisterende levende hegn) og lokalplanens afgrænsning mod Odense Å må ingen dele af facaden være højere end 3 m. 6.4 Tage skal udføres med en taghældning på min. 12 og max 25. Lokalplan nr

8 BESTEMMELSER 6.5 I forbindelse med grundenes indretning må der ikke foretages terrænændringer på mere end ± 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Det naturlige terræn skal bibeholdes i forhold til naboskel. 6.6 Alle bygninger placeres i forhold til verdenshjørner således, at ydermure vender enten nord/syd eller øst/vest. 6.7 Carporte, garager, udhuse og lign. må max. have en højde på 2,5 m og en længde på 9 m. Garager og carporte skal placeres min. 5 m fra skel mod vej. Carporte og garager skal have eget tag. De må sammenbygges med beboelsesbygning men ikke være under samme tag som denne. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Beboelsesbygninger skal opføres som længe- eller vinkelhuse evt. med karnapper og kviste. 7.2 Alle beboelsesbygninger skal have murede ydervægge som enten pudses eller vandskures og males i hvide farver efter skala godkendt af Odense Byråd. Enkelte facadepartier kan udføres med træbeklædning f.eks. lærk. 7.3 Alle vinduesrammer skal være hvide og udføres i træ eller træ/aluminium. 7.4 Carporte opføres efter samme retningslinier som beboelsesbygninger. Dog kan op til 50% af ydervægslæng- 8 Lokalplan nr

9 BESTEMMELSER de, udføres i træ. 7.5 Hvor træ indgår som synligt træværk evt. som søjler, skal disse være kraftige og have en dimension som er i arkitektonisk harmoni med den øvrige del af bygningen. Hvis træ er del af facade kan det enten fremstå som natur eller males i overensstemmelse med en farveskala, som er godkendt af Odense Byråd. 7.6 Alle tage skal udføres enten med sort tagpap som listedækning, sorte eternitskifer eller sorte, ikke reflekterende tagsten. Disse bestemmelser gælder også carporte/garager. 7.7 Tagrender og nedløb skal være i zink eller kobber. 7.9 Tagudhæng skal være mellem 0,5 og 1,0 m Karnapper og kviste må kun udføres i zink, kobber og glas Skiltning og reklamering skal godkendes af Odense Byråd. Skilte skal som hovedregel placeres på bygningen. Fritstående skilte kan kun tillades, hvis de efter Odense Byråds skøn ikke virker dominerende i området. 8. Ubebyggede arealer 8.1 På ubebyggede arealer må der ikke henstilles campingvogne, både, lastvogne, uindregistrerede motorkøretøjer eller lign. Der må ikke foretages oplag ud over f.eks. brændestabler eller lignende som er naturligt i et boligområde. 8.2 Mod Odense Å skal der etableres beplantning, som slører bebyggelsens visuelt set fra Odense Å sti. I princippet som vist på skitsen side Der skal etableres støjafskærmende beplantning langs Svendsagervej og Åsum Bygade i form af plantebælte på m bredde og ca m højde. - f.eks. med tjørn, hyld, syren, røn, slåen og enkelte større træer. 8.4 Der anlægges en fælles grønning/ lokalpark, midt i bebyggelsen i princippet som vist på skitsen side 4. Den overvejende del af arealet tilplantes som græseng og suppleres med enkelte solitære træplantninger. Der skal indrettes forskellige legemuligheder for børn og der kan anlægges fællesfaciliteter som grill og bålplads i parken. 8.5 Alle grunde omkranses af hækplantning i bøg, mod boligvej i max. 120 cm højde og mod naboparceller i max 180 cm højde. Hækplantning mod naboparcel kan dog udelades, såfremt alle direkte berørte parter er enige herom. 8.6 Lokalparkerne anlægges af udstykkeren/bygherren, som vedligeholder disse, indtil de overtages af grundejerforeningen. Der kan, efter byrådets godkendelse, tillades opført mindre skure og legehuse i begrænset omfang, når disse er nødvendige for områdets brug som friareal. 8.7 Hegn i naboskel må kun etableres som levende hegn. Garage, skure og carport må ikke opføres nærmere naboskel end 1½ meter. Al plantning mod færdselsarealer skal ske min. 30 cm fra skel. 9. Tekniske anlæg 9.1. El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. Ledningsanlæg til boligens interne brug må ikke placeres i vejudlægget. Lokalplan nr

10 BESTEMMELSER 9.2 Belysning af veje, pladser og stier skal udføres som parkbelysning efter byrådets godkendelse. 9.3 Spildevand skal tilsluttes Odense kommunale spildevandssystem og der skal udføres separatsystem Hvor der er etableret afløbsledninger for regn- og spildevand i de fælles rekreative arealer, skal ledningsejerne uanset ejerforhold til enhver tid have uhindret adgang til ren- og vedligeholdelse af ledningerne. Retablering efter ledningsarbejder påhviler ledningsejeren Offentlige forsyningsvirksomheders gældende leveringsbestemmelser skal respekteres. 9.6 Der kan etableres supplerende energiforsyning i form af sol-, jordvarme eller lign., når dette kan ske uden gene for de omboende. 9.7 Eventuel opsætning af transformerstation må kun ske efter godkendelse af grundejer og Odense Byråd. 9.8 Der må ikke opstilles antenner eller sendemaster. Parabolantenner kan opstilles under forudsætning af, at de placeres i terræn og ikke virker skæmmende på omgivelserne. 9.9 Den sydlige del af grunden genneskæres af en naturgasledning. Der må ikke opføres bebyggelse eller plantes træer inden for en afstand af 5 m på hver side af gasledningen. 10. Forudsætninger for ibrugtagen 10.1 Ny bebyggelse inden for området skal tilsluttes Odense kommunale Fjernvarmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted Friarealer skal etableres og færdiggøres i takt med boligbebyggelsens i- brugtagning Bebyggelsen må ikke tages i brug før der er etableret den i afsnit 8.3 nævnte støjafskærmning, og det er dokumenteret, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) ved bebyggelsen og i friarealerne. 11. Grundejerforening 11.1 Der oprettes én grundejerforening for det samlede lokalplanområde. Ejere af ejendomme inden for området har pligt til at være medlem. Grundejerforeningen oprettes af udstykker. Foreningen skal senest oprettes, når 2/3 af grundene er bebygget. Foreningens vedtægter skal godkendes af Odense Byråd Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelse af de fælles grønne arealer og veje samt i øvrigt varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningernes område. Grundejerforeningerne er berettiget til at opkræve bidrag hos medlemmerne til løsning af foreningens opgaver. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i foreningernes vedtægter. Grundejerforeningerne har pligt til at tage skøde på de grønne fællesarealer og de private veje og stier i udstykningsområdet, såfremt dette kræves af Odense Byråd. 12. Ophævelse af byplanvedtægt 12.1 Byplanvedtægt nr. 88, godkendt 7. marts 1980 ophæves inden for lokalplanens område. 10 Lokalplan nr

11 BESTEMMELSER 13. Varige retsvirkninger Lokalplanens midlertidige retsvirkninger er beskrevet i lokalplanens redegørelse. Bebyggelse/anvendelse Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. betydning for virkeliggørelse af planen. Påtegning Godkendt til offentliggørelse Odense Byråd, den 24. april 2007 Vedtaget endeligt Odense Byråd, den Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Ekspropriation I henhold til 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Servitutter og lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig Lokalplan nr

12 BESTEMMELSER 12 Lokalplan nr

13 REDEGØRELSE Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Lokalplanens baggrund Hensigten med planen er at skabe mulighed for at udstykke ca 60 grunde til parcelhusbebyggelse. Grunden ligger tæt ved landsbyen Åsum umiddelbart ved Odense Ådal. Forhistorie Dispositionsplanen I Odense Kommunes dispositionsplan, 1973 er hele området mellem Kertemindevej og Åsum udlagt til et stort nyt byudviklingsområde. En del af arealerne vest for Svendsagervej ned mod Odense Å er med i planen, hvor det er udlagt til ny boligbebyggelse udformet med særlig hensyn til landskabet. Nordøst-rapporten Nordøst-rapporten fra begyndelsen af 1980 erne følger op på dispositionsplanen og udlægger området mellem Kertemindevej og Åsum til erhverv, almindelige boliger, etageboliger samt service med skole, sport og institutioner. Kommuneplandebatten Planerne om et stort byområde mellem Seden og Åsum blev ændret på baggrund af den offentlige debat om den første kommuneplan for Odense i Denne debat førte - sammen med en økonomisk analyse af byudviklingen - til en revision af hele byudviklingsstrategien for Odense Kommune. Byområdet mellem Seden og Åsum blev reduceret. Lokalplan for Seden Syd Kommuneplanen følges op af lokalplan nr fra Arealerne ned mod Odense Å er ikke medtaget i planen. Kommuneplan 1993 I Kommuneplanen fra 1993 skal området mellem Seden Syd og Lunden tilbageføres til landzone. En sådan tilbageførelse kan kun ske via en lokalplan. I forbindelse med den politiske behandling af en senere kommuneplanrevision ønskes et mindre areal imidlertid undtaget fra tilbageførelsen. Baggrunden herfor er et ønske om at fremme en eksklusiv parcelhusudstykning tegnet af Arkitekt Jan Utzon. Dette medfører, at Byplan udarbejder en samlet vurdering af arealerne mellem Svendsagervej og Odense Å i form af en landskabsanalyse. Landskabsanalyse I analysen lægges især vægt på udsynet over Odense Ådal fra veje og fra den rekreative sti langs ådalen - og på de væsentligste landskabstræk. Landskabsanalysen bekræfter, at såfremt der skal bygges ved Odense Å, er det valgte område det, der tager mest hensyn til de landskabelige interesser. Der anbefales dog en afskærmende beplantning, og bebyggelsen nærmest åen bør holdes i én etage. Samtidig er arealet også det mest attraktive for boligbyggeri. Dels ligger området tæt på landsbyen Åsum, dels ligger det tæt ved H.C. Andersen Skoven, og dels ligger det umiddelbart i tilknytning til de planlagte stier i området, hvor der er planlagt en direkte stibroforbindelse til de rekreative stier vest for åen. Kommuneplan 2005 Kommuneplan 2005 er bl.a. udarbejdet på Lokalplan nr

14 REDEGØRELSE baggrund af ovennævnte landskabsanalyse. Kommuneplanforslaget har været i offentlig høring og i forbindelse med høringen indkom to indsigelser vedrørende denne del af planen. Begge indsigelser ønskede hele området tilbageført til landzone. Lokalplanens indhold Planen giver mulighed for at opføre én bolig på hver grund med en bebyggelsesprocent på 25. Boligerne kan opføres i 1-1½ etage. Lokalplanen stiller krav til boligernes udformning, farve og materialer. Odense Byråd ser gerne, at bebyggelsen opføres med størst muligt hensyn til energiøkonomi og bæredygtighed. Det ekisterende hegn, som er vist på kortbilaget, kan fjernes helt eller delvist. Vest for hegnets tracé - nærmest åen - skal bebyggelsen være lavere (max 3 m facadehøjde). Vej- og stiforhold Adgang til området sker fra Svendsagervej. Anden planlægning Kommune- og Miljøplan Området ligger inden for kommuneplanområde 3.B3 - boligområde. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplanens rækkefølge for boligudbygning, hvoraf det fremgår at området kan udbygges i perioden ( ). Af Kommune- og Miljøplanen fremgår det, at der max. må opføres 30 parcelhuse i område 3.B.3. Lokalplanforslaget giver mulighed for max. 60 parcelhuse. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til Kommune- og Miljøplanen, som giver mulighed for 60 boliger. Bebyggelsen skal tage hensyn til Ådalens terræn og ingen bygningsdel må placeres nærmere Odense Å end der, hvor kote 8 løber i dag. Lokalplanen skal bl.a. indeholde bestemmelser om afskærmende beplantning, så bebyggelsen ikke virker dominerende i forhold til ådalen. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er max. 25. Etageantallet skal aftrappes til max. 1 etage nærmest ådalen. Kommuneplanens hovedstiplan Kommuneplanens hovedstiplan angiver en stiforbindelse fra Stibroen over Kertemindevej ved Seden Syd til Åsum. Se kortskitse side 18. Herudover angives en rekreativ sti langs østsiden af Odense Å fra broen over Odense Å ved Havegårdsvej til Åsum Regionplan Lokalplanens område grænser op til Odense Ådal, som har særlig naturbeskyttelsesmæssig bevågenhed. Ådalen er et særligt biologisk interesseområde og der knytter sig både et forslag til ny Odense Å fredning af 24. august 1999 samt en 150 m åbyggelinie i henhold til Lov om Naturbeskyttelse. Lokalplanens afgrænsning repsekterer både bygge- og fredningslinier ligesom, der i lokalplanens bestemmelser er taget hensyn til den fremtidige bebyggelses visuelle påvirkning af ådalen. Beskyttelsesinteresser Fredsskovpligtige arealer Såfremt Fyns Statsskovdistrikt vurderer, at beplantningen omkring Lungs Grave er at 14 Lokalplan nr

15 REDEGØRELSE betragte som skov, vil dette betyde, at der opstår en 300 m skovbyggelinie i forhold til den offentligt ejede skov. Beskyttelsesinteresserne skønnes ikke påvirket i nævneværdig grad, da den fremtidige bebyggelse placeres på den modsatte side af Odense Å i en afstand af ca. 180 m. På baggrund af den godkendte lokalplan vil der blive ansøgt om ophævelse/reduktion af skovbyggelinien inden for lokalplanens område. Diger Området gennemskæres af et dige, som ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven, da området ligger i byzone. Vandindvinding Lokalplanen ligger ikke i et område med særlige grundvandsinteresser. Zoneforhold Området ligger i byzone. Kollektiv trafik Området betjenes af Odense Bytrafik, som har buslinjer til Åsum, Seden Syd og Bullerup. FynBus har buslinjer på Åsumvej, Rågelundvej og Kertemindevej. Centerstruktur Der er dagligvarebutikker i Bullerup og Seden Syd. Nærmeste bydelscenter er Vollsmose. Friarealer Der etableres mindre fælles friarealer - primært omkring de interne veje i lokalplanområdet. Jordbrugsforhold Lokalplanområderne er ikke underlagt landbrugspligt. Boligudbygning - rækkefølge Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommune og Miljøplanens rækkefølgen for boligudbygning. Skoler og daginstitutioner Den offentlige service består af folkeskolerne Seden Skole og Agedrup Skole og Plejecentret Hvenekilden, ældreboliger og børnehaver. Teknisk forsyning Varmeforsyningen varetages af Odense Fjernvarme. Elforsyningen varetages af Grøn Synergi A/S. Vandforsyningen varetages af Odense Vandselskab A/S. Gennem den sydlige del af området går en naturgasledning. Gasledningen er sikret ved tinglyst deklaration. Regn- og spildevandsforhold Lokalplanområdet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan. Der skal derfor udarbejdes tillæg til den gældende spildevandsplan. Alternativt skal området indarbejdes ved den kommende revision af spildevandsplanen. Området skal separatkloakeres. Spildevandet skal ledes til samlekloakken langs Odense Å. Tag og overfladevand kan afledes via bassiner med olieudskiller og sandfang til Odense Å. Lokalplan nr

16 REDEGØRELSE Ansøgning om udledningstilladelse skal indhentes hos de relevante myndigheder. Der skal ved udarbejdelse af planerne for området tages højde for, at der afsættes plads til disse bassiner. Den endelige placering aftales med Odense Vandselskab. Beregninger, udformninger og placering skal vurderes, når områdets anvendelse er endelig fastlagt og koterne for området kendes. Det er optimalt at placere regnvandsbassinerne i dybdepunkterne. Arkæologiske interesser Det er sandsynligt, at nærværende lokalplanområde vil frembringe jordfaste fortidsminder, der er omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang, et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På grundlag af forundersøgelsens resultater kan det vurderes, om det efterfølgende vil være nødvendigt at foretage en egentlig arkæologisk udgravning på området eller dele heraf. En forundersøgelse vil således minimere risikoen for, at anlægsarbejdet må standses og udskydes efter bestemmelserne i 27 stk. 2. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og bygge-modning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. For at sikre en koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske undersøgelser, bedes bygherren under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejde på arealet. Miljøforhold Lov om miljøvurdering Odense Kommune har vurderet, at realisering af lokalplanen ikke skaber væsentlige miljøgener. Der er ikke virksomheder eller permanente aktiviteter, der væsentlig påvirker lokalplanområdet. Den øgede bebyggelse vil ikke i væsentlig grad påvirke omgivelserne. Odense Kommune har besluttet, at der ikke udføres yderligere miljøundersøgelser. Jordforurening Der er ikke registreret forurening eller formodning om en forurening inden for lokalplanområdet. Dyrehold Miljøcenter Fyn har oplyst, at der ikke er ejendomme med dyrehold inden for en afstand af 300 meter. Trafikstøj Lokalplanområdet grænser op til Svendsager vej mod nord, mod øst til Åsum Bygade og til vejreservationen for Åsumvejs forlægning mod syd. Svendsagervej: Årsdøgntrafik 1100, hastighed 60 km/t, andel tung trafik 10 %. Støjniveau i vejskel 63,1 db(a). Støjniveau 18 m fra vejmidte 54,4 db(a). Hvis der skal bygges nærmere vejskel end 18 m skal der etableres støjafskærmning. 16 Lokalplan nr

17 REDEGØRELSE Åsum Bygade: Årsdøgntrafik 3600, hastighed 60 km/t, andel tung trafik 10 %. Støjniveau i vejskel 64,8 db(a). Støjniveau 30 m fra vejmidte 54,8 db(a). Hvis der skal bygges nærmere vejmidte end 30 m, skal der etableres støjafskærmning. Åsumvejs forlægning: Årsdøgntrafik 7600, hastighed 60 km/t, andel tung trafik 10 %. Støjniveau 50 m fra fremtidig vejmidte 53,4 db(a). Afstanden fra fremtidig vejmidte til det planlagte byggeri forventes at blive minimum 50 m. Der er derfor ikke behov for at etablere støjafskærmning mellem Åsumvejs forlægning og den planlagte bebyggelse. Miljøforhold Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til et autoværksted. Alle autoværkstedets aktiviteter foregår indendørs. Der forventes derfor ikke at opstå støjmæssige problemer. Lokalplanen forventes ikke at medføre skærpede miljøkrav til autoværkstedet. Beskyttede jord- og stendiger I henhold til Museumslovens 29a indføjet ved 4 lov nr. 454 af 9. juni 2004 må der ikke ske ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger. Administrationen af bestemmelser og dispensationer varetages af Odense Kommune. Tilladelse fra andre myndigheder Kystnærhedsloven Området ligger over 3 km fra Odense Fjord og er derfor ikke omfattet af kystnærzonen. Foreløbige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Affaldsplanlægning I henhold til 71 i Lov om forurenet jord skal arbejdet standses, og Odense Kommune skal underrettes, såfremt der konstateres jordforurening. Arbejdet kan genoptages, når området er frigivet af Odense Kommune. Lokalplan nr

18 REDEGØRELSE Kommuneplanens stiplan 18 Lokalplan nr

19 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel - områdets anvendelse udstykninger vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilaget viser lokalplanens område. Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Tillæg til kommuneplanen Inden næste revision af kommuneplanen kan byrådet justere kommuneplanens bestemmelser for et område.

20

21 K o r t b i l a g t i l l o k a l p l a n n r m a Svendsagervej 25 9b 10e 50 10l 30 Åsum Bygade 15B a 1i 29b 2aq 2h 8c 11c 22c 8d 17ab 11a m 38ar Signatur: Grænse for lokalplanens område Matrikelskel Hegn, kan evt. fjernes Vejadgang Inden for dette område må facadehøjden ikke overstige 3 m Naturgasledning 1:4000 Målforhold Evt. 300 m skovbyggelinie By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg

22

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé

Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé Lokalplan nr. 05-010-0007 Hjerting By Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé 17. juni 2013 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere