Lokalplan nr Nyt boligområde ved Åsum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum"

Transkript

1 Lokalplan nr Nyt boligområde ved Åsum

2 Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december Byrådet tager stilling til alle indsigelser i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanforslaget. Planlægger Flemming Andersen, tlf Planlægger Esben Fog, tlf Adresse Odense Kommune, Byplankontoret, Odense Slot Postboks 730, 5100 Odense C. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Odense Kommune, Byplankontoret medio 2006.

3 Indhold Om lokalplanen side 4 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side 5 2. Lokalplanens område og zonestatus side 5 3. Områdets anvendelse side 5 4. Udstykning side 7 5. Vej og parkering side 7 6. Bebyggelsens omfang og placering side 7 7. Bebyggelsens ydre fremtræden side 8 8. Ubebyggede arealer side 9 9. Tekniske anlæg side Forudsætning for ibrugtagen side Grundejerforening side Ophævelse af byplanvedtægt side Varige retsvirkninger side 11 Påtegning side 11 REDEGØRELSE Baggrund side 13 Indhold side 14 Anden planlægning side 14 Tilladelser fra andre myndigheder side 17 Foreløbige retsvirkninger side 17 Om planlægning side 19 KORTBILAG

4 Om lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at udstykke grunde til parcelhusbebyggelse. lokalplanens område

5 BESTEMMELSER Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 883 af 18/8 2004). Bestemmelserne gælder for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. at sikre en udnyttelse af grunden, hvor der tages videst muligt hensyn til landskabet omkring Odense Ådal, og hvor det grønne er et væsentligt element i bebyggelsesplanen. at der i udformningen af adgangsveje og boligveje tages størst muligt hensyn til svage trafikanter. at fastlægge bestemmelser vedrørende bebyggelsens omfang og højde. at fastlægge bestemmelser om afstande, støjafskærmning samt afskærmende beplantning i forhold til tracéet for Åsumvejs forlægning. at fastlægge bestemmelser om afskærmende beplantning, så bebyggelsen ikke virker dominerende i forhold til Odense Ådal. at sikre forbindelse til det overordnede rekreative stinet i området. at sikre vejadgange til området. at sikre at området får sin egen identitet via en eksklusiv udstykning med store grunde og særlige krav til husenes materialer, farve og udformning. at fastlægge bestemmelser om hegning. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med rød stiplet linie på kortbilaget og omfatter matr.nr. 10 l Åsum By, Åsum samt del af matr.nr. 9 b Åsum By Åsum, samt alle delarealer, der udstykkes herfra. 2.2 Området ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 3. Anvendelse 3.1. Området må kun anvendes til fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. Der må kun opføres én bolig for én familie på hver grund. 3.2 Der skal udlægges fælles friareal i princippet som vist på skitsen side Inden for lokalplanens område må der indrettes og drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af: virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende, virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom, ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, virksomheden drives af den, der bor på ejendommen, virksomheden ikke giver anledning til forurening af grundvandet. Lokalplan nr

6 BESTEMMELSER 6 Lokalplan nr

7 BESTEMMELSER 4. Udstykning 4.1 Udstykningens hovedidé er udviklet over en cirkelgeometri, som dækker hele området. Den enkelte parcel består af et antal cirkler. Alle grunde skal udstykkes på grundlag af dette cirkelmønster. Udstykningen skal i princippet udføres som vist på skitsen side 4. Ingen grunde må udstykkes under 800 m2. Der kan dog udstykkes max. 7 grunde på under 800 m2 beregnet for ældre mennesker, der ikke ønsker en stor have, såfremt dette gøres uden at ændre planens overordnede cirkelmønster. 4.2 Der må kun opføres én bolig på hver ejendom. 4.3 Der kan ikke foretages yderligere udstykning end den udstykning der er vist på skitsen side Vej og parkering 5.1. Adgangsveje og boligveje indrettes i princippet som vist på principskitsen side 6. Vejbelægning kan være beton eller asfalt Det skal, så vidt muligt tilstræbes, at regnvand bortledes til nedsivning/ dræn Boligveje, p-pladser og adgangsveje anlægges som private fællesveje Vejadgang til området sker fra Svendsagervej som vist på kortbilaget Ingen parceller må have direkte udkørsel til Svendsagervej eller Åsum Bygade Vejene udformes, så de ikke indbyder til en hastighed højere end 20 km/t. Det er lokalplanens intention, at den lave hastighed opnås alene ved vejens karakter og udformning, således at der kun etableres bump i særlige tilfælde. 5.7 Der skal udlægges min. 2 parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladserne skal udlægges på egen grund. Der kan dog anlægges mindre lommer til gæsteparkering, som efter byrådets vurdering kan indpasses i området. Natparkering af lastvogne, henstilling af campingvogne, både, uindregistrerede motorkøretøjer og lign. er ikke tilladt indenfor området. Boligveje i området markeres med træplantning som vist på principskitse side 4. Langs cirkulær hovedfordelingsvej plantes i begge sider (alléplantning) og på sideveje plantes i ensidig. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med principperne i den på side 4 viste bebyggelsesplan. 6.2 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25%. 6.3 Bygninger må udføres i max 1 etage med udnyttelig tagetage. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 6,5 m over terræn, målt i forhold til eksisterende terræn. I området mellem den på kortbilaget viste linie (eksisterende levende hegn) og lokalplanens afgrænsning mod Odense Å må ingen dele af facaden være højere end 3 m. 6.4 Tage skal udføres med en taghældning på min. 12 og max 25. Lokalplan nr

8 BESTEMMELSER 6.5 I forbindelse med grundenes indretning må der ikke foretages terrænændringer på mere end ± 0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Det naturlige terræn skal bibeholdes i forhold til naboskel. 6.6 Alle bygninger placeres i forhold til verdenshjørner således, at ydermure vender enten nord/syd eller øst/vest. 6.7 Carporte, garager, udhuse og lign. må max. have en højde på 2,5 m og en længde på 9 m. Garager og carporte skal placeres min. 5 m fra skel mod vej. Carporte og garager skal have eget tag. De må sammenbygges med beboelsesbygning men ikke være under samme tag som denne. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Beboelsesbygninger skal opføres som længe- eller vinkelhuse evt. med karnapper og kviste. 7.2 Alle beboelsesbygninger skal have murede ydervægge som enten pudses eller vandskures og males i hvide farver efter skala godkendt af Odense Byråd. Enkelte facadepartier kan udføres med træbeklædning f.eks. lærk. 7.3 Alle vinduesrammer skal være hvide og udføres i træ eller træ/aluminium. 7.4 Carporte opføres efter samme retningslinier som beboelsesbygninger. Dog kan op til 50% af ydervægslæng- 8 Lokalplan nr

9 BESTEMMELSER de, udføres i træ. 7.5 Hvor træ indgår som synligt træværk evt. som søjler, skal disse være kraftige og have en dimension som er i arkitektonisk harmoni med den øvrige del af bygningen. Hvis træ er del af facade kan det enten fremstå som natur eller males i overensstemmelse med en farveskala, som er godkendt af Odense Byråd. 7.6 Alle tage skal udføres enten med sort tagpap som listedækning, sorte eternitskifer eller sorte, ikke reflekterende tagsten. Disse bestemmelser gælder også carporte/garager. 7.7 Tagrender og nedløb skal være i zink eller kobber. 7.9 Tagudhæng skal være mellem 0,5 og 1,0 m Karnapper og kviste må kun udføres i zink, kobber og glas Skiltning og reklamering skal godkendes af Odense Byråd. Skilte skal som hovedregel placeres på bygningen. Fritstående skilte kan kun tillades, hvis de efter Odense Byråds skøn ikke virker dominerende i området. 8. Ubebyggede arealer 8.1 På ubebyggede arealer må der ikke henstilles campingvogne, både, lastvogne, uindregistrerede motorkøretøjer eller lign. Der må ikke foretages oplag ud over f.eks. brændestabler eller lignende som er naturligt i et boligområde. 8.2 Mod Odense Å skal der etableres beplantning, som slører bebyggelsens visuelt set fra Odense Å sti. I princippet som vist på skitsen side Der skal etableres støjafskærmende beplantning langs Svendsagervej og Åsum Bygade i form af plantebælte på m bredde og ca m højde. - f.eks. med tjørn, hyld, syren, røn, slåen og enkelte større træer. 8.4 Der anlægges en fælles grønning/ lokalpark, midt i bebyggelsen i princippet som vist på skitsen side 4. Den overvejende del af arealet tilplantes som græseng og suppleres med enkelte solitære træplantninger. Der skal indrettes forskellige legemuligheder for børn og der kan anlægges fællesfaciliteter som grill og bålplads i parken. 8.5 Alle grunde omkranses af hækplantning i bøg, mod boligvej i max. 120 cm højde og mod naboparceller i max 180 cm højde. Hækplantning mod naboparcel kan dog udelades, såfremt alle direkte berørte parter er enige herom. 8.6 Lokalparkerne anlægges af udstykkeren/bygherren, som vedligeholder disse, indtil de overtages af grundejerforeningen. Der kan, efter byrådets godkendelse, tillades opført mindre skure og legehuse i begrænset omfang, når disse er nødvendige for områdets brug som friareal. 8.7 Hegn i naboskel må kun etableres som levende hegn. Garage, skure og carport må ikke opføres nærmere naboskel end 1½ meter. Al plantning mod færdselsarealer skal ske min. 30 cm fra skel. 9. Tekniske anlæg 9.1. El-ledninger, herunder til vejbelysning, må kun udføres som jordkabler. Ledningsanlæg til boligens interne brug må ikke placeres i vejudlægget. Lokalplan nr

10 BESTEMMELSER 9.2 Belysning af veje, pladser og stier skal udføres som parkbelysning efter byrådets godkendelse. 9.3 Spildevand skal tilsluttes Odense kommunale spildevandssystem og der skal udføres separatsystem Hvor der er etableret afløbsledninger for regn- og spildevand i de fælles rekreative arealer, skal ledningsejerne uanset ejerforhold til enhver tid have uhindret adgang til ren- og vedligeholdelse af ledningerne. Retablering efter ledningsarbejder påhviler ledningsejeren Offentlige forsyningsvirksomheders gældende leveringsbestemmelser skal respekteres. 9.6 Der kan etableres supplerende energiforsyning i form af sol-, jordvarme eller lign., når dette kan ske uden gene for de omboende. 9.7 Eventuel opsætning af transformerstation må kun ske efter godkendelse af grundejer og Odense Byråd. 9.8 Der må ikke opstilles antenner eller sendemaster. Parabolantenner kan opstilles under forudsætning af, at de placeres i terræn og ikke virker skæmmende på omgivelserne. 9.9 Den sydlige del af grunden genneskæres af en naturgasledning. Der må ikke opføres bebyggelse eller plantes træer inden for en afstand af 5 m på hver side af gasledningen. 10. Forudsætninger for ibrugtagen 10.1 Ny bebyggelse inden for området skal tilsluttes Odense kommunale Fjernvarmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted Friarealer skal etableres og færdiggøres i takt med boligbebyggelsens i- brugtagning Bebyggelsen må ikke tages i brug før der er etableret den i afsnit 8.3 nævnte støjafskærmning, og det er dokumenteret, at støjniveauet ikke overstiger 55 db(a) ved bebyggelsen og i friarealerne. 11. Grundejerforening 11.1 Der oprettes én grundejerforening for det samlede lokalplanområde. Ejere af ejendomme inden for området har pligt til at være medlem. Grundejerforeningen oprettes af udstykker. Foreningen skal senest oprettes, når 2/3 af grundene er bebygget. Foreningens vedtægter skal godkendes af Odense Byråd Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelse af de fælles grønne arealer og veje samt i øvrigt varetage medlemmernes fælles interesser af enhver art i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningernes område. Grundejerforeningerne er berettiget til at opkræve bidrag hos medlemmerne til løsning af foreningens opgaver. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i foreningernes vedtægter. Grundejerforeningerne har pligt til at tage skøde på de grønne fællesarealer og de private veje og stier i udstykningsområdet, såfremt dette kræves af Odense Byråd. 12. Ophævelse af byplanvedtægt 12.1 Byplanvedtægt nr. 88, godkendt 7. marts 1980 ophæves inden for lokalplanens område. 10 Lokalplan nr

11 BESTEMMELSER 13. Varige retsvirkninger Lokalplanens midlertidige retsvirkninger er beskrevet i lokalplanens redegørelse. Bebyggelse/anvendelse Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. betydning for virkeliggørelse af planen. Påtegning Godkendt til offentliggørelse Odense Byråd, den 24. april 2007 Vedtaget endeligt Odense Byråd, den Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Ekspropriation I henhold til 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Servitutter og lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig Lokalplan nr

12 BESTEMMELSER 12 Lokalplan nr

13 REDEGØRELSE Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Lokalplanens baggrund Hensigten med planen er at skabe mulighed for at udstykke ca 60 grunde til parcelhusbebyggelse. Grunden ligger tæt ved landsbyen Åsum umiddelbart ved Odense Ådal. Forhistorie Dispositionsplanen I Odense Kommunes dispositionsplan, 1973 er hele området mellem Kertemindevej og Åsum udlagt til et stort nyt byudviklingsområde. En del af arealerne vest for Svendsagervej ned mod Odense Å er med i planen, hvor det er udlagt til ny boligbebyggelse udformet med særlig hensyn til landskabet. Nordøst-rapporten Nordøst-rapporten fra begyndelsen af 1980 erne følger op på dispositionsplanen og udlægger området mellem Kertemindevej og Åsum til erhverv, almindelige boliger, etageboliger samt service med skole, sport og institutioner. Kommuneplandebatten Planerne om et stort byområde mellem Seden og Åsum blev ændret på baggrund af den offentlige debat om den første kommuneplan for Odense i Denne debat førte - sammen med en økonomisk analyse af byudviklingen - til en revision af hele byudviklingsstrategien for Odense Kommune. Byområdet mellem Seden og Åsum blev reduceret. Lokalplan for Seden Syd Kommuneplanen følges op af lokalplan nr fra Arealerne ned mod Odense Å er ikke medtaget i planen. Kommuneplan 1993 I Kommuneplanen fra 1993 skal området mellem Seden Syd og Lunden tilbageføres til landzone. En sådan tilbageførelse kan kun ske via en lokalplan. I forbindelse med den politiske behandling af en senere kommuneplanrevision ønskes et mindre areal imidlertid undtaget fra tilbageførelsen. Baggrunden herfor er et ønske om at fremme en eksklusiv parcelhusudstykning tegnet af Arkitekt Jan Utzon. Dette medfører, at Byplan udarbejder en samlet vurdering af arealerne mellem Svendsagervej og Odense Å i form af en landskabsanalyse. Landskabsanalyse I analysen lægges især vægt på udsynet over Odense Ådal fra veje og fra den rekreative sti langs ådalen - og på de væsentligste landskabstræk. Landskabsanalysen bekræfter, at såfremt der skal bygges ved Odense Å, er det valgte område det, der tager mest hensyn til de landskabelige interesser. Der anbefales dog en afskærmende beplantning, og bebyggelsen nærmest åen bør holdes i én etage. Samtidig er arealet også det mest attraktive for boligbyggeri. Dels ligger området tæt på landsbyen Åsum, dels ligger det tæt ved H.C. Andersen Skoven, og dels ligger det umiddelbart i tilknytning til de planlagte stier i området, hvor der er planlagt en direkte stibroforbindelse til de rekreative stier vest for åen. Kommuneplan 2005 Kommuneplan 2005 er bl.a. udarbejdet på Lokalplan nr

14 REDEGØRELSE baggrund af ovennævnte landskabsanalyse. Kommuneplanforslaget har været i offentlig høring og i forbindelse med høringen indkom to indsigelser vedrørende denne del af planen. Begge indsigelser ønskede hele området tilbageført til landzone. Lokalplanens indhold Planen giver mulighed for at opføre én bolig på hver grund med en bebyggelsesprocent på 25. Boligerne kan opføres i 1-1½ etage. Lokalplanen stiller krav til boligernes udformning, farve og materialer. Odense Byråd ser gerne, at bebyggelsen opføres med størst muligt hensyn til energiøkonomi og bæredygtighed. Det ekisterende hegn, som er vist på kortbilaget, kan fjernes helt eller delvist. Vest for hegnets tracé - nærmest åen - skal bebyggelsen være lavere (max 3 m facadehøjde). Vej- og stiforhold Adgang til området sker fra Svendsagervej. Anden planlægning Kommune- og Miljøplan Området ligger inden for kommuneplanområde 3.B3 - boligområde. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplanens rækkefølge for boligudbygning, hvoraf det fremgår at området kan udbygges i perioden ( ). Af Kommune- og Miljøplanen fremgår det, at der max. må opføres 30 parcelhuse i område 3.B.3. Lokalplanforslaget giver mulighed for max. 60 parcelhuse. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg til Kommune- og Miljøplanen, som giver mulighed for 60 boliger. Bebyggelsen skal tage hensyn til Ådalens terræn og ingen bygningsdel må placeres nærmere Odense Å end der, hvor kote 8 løber i dag. Lokalplanen skal bl.a. indeholde bestemmelser om afskærmende beplantning, så bebyggelsen ikke virker dominerende i forhold til ådalen. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom er max. 25. Etageantallet skal aftrappes til max. 1 etage nærmest ådalen. Kommuneplanens hovedstiplan Kommuneplanens hovedstiplan angiver en stiforbindelse fra Stibroen over Kertemindevej ved Seden Syd til Åsum. Se kortskitse side 18. Herudover angives en rekreativ sti langs østsiden af Odense Å fra broen over Odense Å ved Havegårdsvej til Åsum Regionplan Lokalplanens område grænser op til Odense Ådal, som har særlig naturbeskyttelsesmæssig bevågenhed. Ådalen er et særligt biologisk interesseområde og der knytter sig både et forslag til ny Odense Å fredning af 24. august 1999 samt en 150 m åbyggelinie i henhold til Lov om Naturbeskyttelse. Lokalplanens afgrænsning repsekterer både bygge- og fredningslinier ligesom, der i lokalplanens bestemmelser er taget hensyn til den fremtidige bebyggelses visuelle påvirkning af ådalen. Beskyttelsesinteresser Fredsskovpligtige arealer Såfremt Fyns Statsskovdistrikt vurderer, at beplantningen omkring Lungs Grave er at 14 Lokalplan nr

15 REDEGØRELSE betragte som skov, vil dette betyde, at der opstår en 300 m skovbyggelinie i forhold til den offentligt ejede skov. Beskyttelsesinteresserne skønnes ikke påvirket i nævneværdig grad, da den fremtidige bebyggelse placeres på den modsatte side af Odense Å i en afstand af ca. 180 m. På baggrund af den godkendte lokalplan vil der blive ansøgt om ophævelse/reduktion af skovbyggelinien inden for lokalplanens område. Diger Området gennemskæres af et dige, som ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven, da området ligger i byzone. Vandindvinding Lokalplanen ligger ikke i et område med særlige grundvandsinteresser. Zoneforhold Området ligger i byzone. Kollektiv trafik Området betjenes af Odense Bytrafik, som har buslinjer til Åsum, Seden Syd og Bullerup. FynBus har buslinjer på Åsumvej, Rågelundvej og Kertemindevej. Centerstruktur Der er dagligvarebutikker i Bullerup og Seden Syd. Nærmeste bydelscenter er Vollsmose. Friarealer Der etableres mindre fælles friarealer - primært omkring de interne veje i lokalplanområdet. Jordbrugsforhold Lokalplanområderne er ikke underlagt landbrugspligt. Boligudbygning - rækkefølge Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommune og Miljøplanens rækkefølgen for boligudbygning. Skoler og daginstitutioner Den offentlige service består af folkeskolerne Seden Skole og Agedrup Skole og Plejecentret Hvenekilden, ældreboliger og børnehaver. Teknisk forsyning Varmeforsyningen varetages af Odense Fjernvarme. Elforsyningen varetages af Grøn Synergi A/S. Vandforsyningen varetages af Odense Vandselskab A/S. Gennem den sydlige del af området går en naturgasledning. Gasledningen er sikret ved tinglyst deklaration. Regn- og spildevandsforhold Lokalplanområdet er ikke omfattet af den gældende spildevandsplan. Der skal derfor udarbejdes tillæg til den gældende spildevandsplan. Alternativt skal området indarbejdes ved den kommende revision af spildevandsplanen. Området skal separatkloakeres. Spildevandet skal ledes til samlekloakken langs Odense Å. Tag og overfladevand kan afledes via bassiner med olieudskiller og sandfang til Odense Å. Lokalplan nr

16 REDEGØRELSE Ansøgning om udledningstilladelse skal indhentes hos de relevante myndigheder. Der skal ved udarbejdelse af planerne for området tages højde for, at der afsættes plads til disse bassiner. Den endelige placering aftales med Odense Vandselskab. Beregninger, udformninger og placering skal vurderes, når områdets anvendelse er endelig fastlagt og koterne for området kendes. Det er optimalt at placere regnvandsbassinerne i dybdepunkterne. Arkæologiske interesser Det er sandsynligt, at nærværende lokalplanområde vil frembringe jordfaste fortidsminder, der er omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang, et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På grundlag af forundersøgelsens resultater kan det vurderes, om det efterfølgende vil være nødvendigt at foretage en egentlig arkæologisk udgravning på området eller dele heraf. En forundersøgelse vil således minimere risikoen for, at anlægsarbejdet må standses og udskydes efter bestemmelserne i 27 stk. 2. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og bygge-modning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. For at sikre en koordinering af anlægsarbejdet og de arkæologiske undersøgelser, bedes bygherren under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af gravearbejde på arealet. Miljøforhold Lov om miljøvurdering Odense Kommune har vurderet, at realisering af lokalplanen ikke skaber væsentlige miljøgener. Der er ikke virksomheder eller permanente aktiviteter, der væsentlig påvirker lokalplanområdet. Den øgede bebyggelse vil ikke i væsentlig grad påvirke omgivelserne. Odense Kommune har besluttet, at der ikke udføres yderligere miljøundersøgelser. Jordforurening Der er ikke registreret forurening eller formodning om en forurening inden for lokalplanområdet. Dyrehold Miljøcenter Fyn har oplyst, at der ikke er ejendomme med dyrehold inden for en afstand af 300 meter. Trafikstøj Lokalplanområdet grænser op til Svendsager vej mod nord, mod øst til Åsum Bygade og til vejreservationen for Åsumvejs forlægning mod syd. Svendsagervej: Årsdøgntrafik 1100, hastighed 60 km/t, andel tung trafik 10 %. Støjniveau i vejskel 63,1 db(a). Støjniveau 18 m fra vejmidte 54,4 db(a). Hvis der skal bygges nærmere vejskel end 18 m skal der etableres støjafskærmning. 16 Lokalplan nr

17 REDEGØRELSE Åsum Bygade: Årsdøgntrafik 3600, hastighed 60 km/t, andel tung trafik 10 %. Støjniveau i vejskel 64,8 db(a). Støjniveau 30 m fra vejmidte 54,8 db(a). Hvis der skal bygges nærmere vejmidte end 30 m, skal der etableres støjafskærmning. Åsumvejs forlægning: Årsdøgntrafik 7600, hastighed 60 km/t, andel tung trafik 10 %. Støjniveau 50 m fra fremtidig vejmidte 53,4 db(a). Afstanden fra fremtidig vejmidte til det planlagte byggeri forventes at blive minimum 50 m. Der er derfor ikke behov for at etablere støjafskærmning mellem Åsumvejs forlægning og den planlagte bebyggelse. Miljøforhold Mod nordøst grænser lokalplanområdet op til et autoværksted. Alle autoværkstedets aktiviteter foregår indendørs. Der forventes derfor ikke at opstå støjmæssige problemer. Lokalplanen forventes ikke at medføre skærpede miljøkrav til autoværkstedet. Beskyttede jord- og stendiger I henhold til Museumslovens 29a indføjet ved 4 lov nr. 454 af 9. juni 2004 må der ikke ske ændringer i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger. Administrationen af bestemmelser og dispensationer varetages af Odense Kommune. Tilladelse fra andre myndigheder Kystnærhedsloven Området ligger over 3 km fra Odense Fjord og er derfor ikke omfattet af kystnærzonen. Foreløbige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Affaldsplanlægning I henhold til 71 i Lov om forurenet jord skal arbejdet standses, og Odense Kommune skal underrettes, såfremt der konstateres jordforurening. Arbejdet kan genoptages, når området er frigivet af Odense Kommune. Lokalplan nr

18 REDEGØRELSE Kommuneplanens stiplan 18 Lokalplan nr

19 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel - områdets anvendelse udstykninger vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilaget viser lokalplanens område. Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Tillæg til kommuneplanen Inden næste revision af kommuneplanen kan byrådet justere kommuneplanens bestemmelser for et område.

20

21 K o r t b i l a g t i l l o k a l p l a n n r m a Svendsagervej 25 9b 10e 50 10l 30 Åsum Bygade 15B a 1i 29b 2aq 2h 8c 11c 22c 8d 17ab 11a m 38ar Signatur: Grænse for lokalplanens område Matrikelskel Hegn, kan evt. fjernes Vejadgang Inden for dette område må facadehøjden ikke overstige 3 m Naturgasledning 1:4000 Målforhold Evt. 300 m skovbyggelinie By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg

22

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 11-633. for et nyt boligområde ved Strandholtvej/Skippervej i Stige

Lokalplan nr. 11-633. for et nyt boligområde ved Strandholtvej/Skippervej i Stige Lokalplan nr. 11-633 for et nyt boligområde ved Strandholtvej/Skippervej i Stige Lokalplanforslaget er udarbejdet af Odense Kommune, Byplankontoret primo 2005 2 Lokalplan nr. 11-633 Indhold Om lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej"

LOKALPLAN NR For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej LOKALPLAN NR. 5-532 For et område nordøst for den gamle Svendborgvej/ Højbyvej" Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5-570. for et område i Fangel

LOKALPLAN NR. 5-570. for et område i Fangel LOKALPLAN NR. 5-570 for et område i Fangel ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere