ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Anmodning fra Gruppeformand Jørgen Simonsen (A) om optagelse af punkt på dagsordenen Budget Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation...5 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Fjernvarme Fyn - Kommunegaranti Samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Syddanmark Eventuel optagelse af lån i Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan - Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Endelig godkendelse af Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forslag til vedtægter for Klintebjerg Digelag Selskabsdannelse på spildevandsområdet Tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg Bogense Havn og Marina - Overførsel og frigivelse af anlægsmidler Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune Fastsættelse af grundpris, Rosenholmgrenen, Morud Fastsættelse af grundpris, Ålesundparken, Bogense Entreprenøraftaler Rapport for tilsyn med Langebyhus Godkendelse af Nordfyns Ungdomscenter Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af før-sfo Ansøgning fra puljeinstitutionen Dragen om oprettelse af småbørnsgruppe Lovpligtige tilsynsbesøg på botilbud ( Handicap) Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af varmeanlæg på Havrehedskolen Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til skole-it SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. december Restanceopgørelse pr. 31. december Status på grundsalg Meddelelser...31

3 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 3 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 32

4 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 4 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 640. Anmodning fra Gruppeformand Jørgen Simonsen (A) om optagelse af punkt på dagsordenen Sagsnr J.nr Gruppeformand Jørgen Simonsen anmoder ved af 14. januar 200 om at få nedenstående punkt optaget på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 21. januar Miljøsag mod Emmelev A/S. I august 2007 politianmeldte Nordfyns Kommune virksomheden Emmelev A/S for ulovlig deponering og udledning af spildevand. Ved den ulovlige deponering strømmede en blanding af rapsolie, glycerol, metanol og vand ud i området og ned i et vandløb. Politiet har for længst afsluttet efterforskningen, men anklagemyndigheden har tilsyneladende ikke travlt med sagen. Emmelev A/S har ved flere tidligere lejligheder været politianmeldt nu igen før jul. Virksomheden er kendt for at se stort på miljøkrav fra myndighederne og på hensynet til naboer og lokalområdet. Hvis en almindelig borger overtræder frister og regler fra myndighederne udvises der sjældent samme langmodighed, som der er udvist overfor Emmelev A/S. I den Socialdemokratiske gruppe finder vi det krænkende for borgernes retsfølelse, at der nu efter halvandet år, endnu ikke er faldet en afgørelse i sagen. Vi vil hermed opfordre til, at Borgmesteren på vegne af Nordfyns Kommune sender et rykkerbrev til politi og anklagemyndigheden. Vi må have denne sag fremmet mest muligt. af 14. januar 2009 fra Jørgen Simonsen Såfremt der ikke inden rimelig tid fremkommer et anklageskrift retter Borgmesteren henvendelse til Politidirektøren Budget 2010

5 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 5 Sagsnr J.nr I forbindelse med den vedtagelse af Tidsplan for budgetlægningen for 2010 blev det besluttet, at fagudvalgene skal opstarte budgetlægningen på udvalgsmøderne i januar måned. Til budgettet for 2009 blev der vedtaget følgende hensigtserklæringer som skal indgå i det videre budgetarbejde både for 2009 og for 2010: - der skal sættes fokus på egne tilbud, herunder bl.a. Heldagsskolen, Langebyhus, ungdomsboliger Floravænget, Familiehuse mm. - der skal foretages en analyse af hele kørselsområdet på tværs af sektorerne - der skal analyseres på mulighederne for energibesparende foranstaltninger - der kan fremover etableres småbørnsgrupper/gæstepladser i områder, hvor der er behov (manglende gæstedagplejere) Derudover vil der blive arbejdet med analyseområder, og i den sammenhæng er det vigtigt, at hvert fagudvalg overvejer, om der er særlige analyseområder, som Administrationen skal arbejde med i forhold til den kommende budgetlægning. Efterfølgende udarbejder Direktionen kommissorier på de enkelte områder. Forslag til analyseområder er medtaget i fagudvalgets opstarts-dokument for Budget Tidsplan for budgetlægningen Budgetbemærkninger for 2009 Fagudvalgets opstarts-dokument for Budget 2010 Der iværksættes et LEAN-projekt i administrationen Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation Sagsnr J.nr I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer.

6 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 6 Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. mio. kr. Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 0,1 Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 0,1 I alt 0,2 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Økonomiudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. De to anlægsønsker tages konkret op på næste møde. TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 643. Fjernvarme Fyn - Kommunegaranti Sagsnr J.nr Fjernvarme Fyn A/S anmoder på baggrund af forventet regnskab og anlægsbudget for 2008 om godkendelse af dels en udvidelse af nuværende garanti for byggekredit

7 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 7 på 75 mio. kr. med 24,6 mio. kr. til i alt 99,6 mio. kr. og dels garanti for låneoptagelse på 80 mio. kr. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har den 20/ godkendt det forventede anlægsbudget for 2009 på 99,6 mio. kr. Fjernvarme Fyn A/S anmoder på den baggrund om ejerkommunernes godkendelse af garantistillelse for udvidelse af byggekredit med 24,6 mio. kr. til i alt 99,6 mio. kr. Byggekreditten skal efter anlægsarbejdets afslutning helt eller delvist indfris eller konverteres til et lån, for at kommunerne kan efterleve bestemmelsen om, at en kassekredit for kommunale enheder med bestemmende kommunal indflydelse maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger. Fjernvarme Fyn A/S vurderer, at regnskabet for 2008 vil udvise et underskud på 114 mio. kr., hvilket er ca. 80 mio. kr. mere end forventet. Afvigelsen skyldes primært den manglende kontrakt på overskudsvarme fra Odense Kraftvarmeværk. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S godkendte på mødet den 15/ , at det forventede underskud for 2008 skal finansieres gennem låneoptagelse i henhold til de kommunale låneregler. Fjernvarme Fyn A/S anmoder på den baggrund om kommunernes godkendelse af garantistillelse for et lån på 80 mio. kr. Såfremt det i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2008 for Fjernvarme Fyn A/S konstateres, at lånemuligheden er mindre end det optagne lån, skal der ske ekstraordinær nedbringelse af lånet i overensstemmelse hermed. Bilag Fjernvarme Fyns ansøgning om kommunegaranti Odense Kommunes sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Garantistillelserne har ingen direkte økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne. Garantistillelserne kræver ikke kommunal låneramme. Nordfyns Kommunes garantistillelse for Fjernvarme Fyn A/S vil ske i forhold til ejerkommunernes indbyrdes ejerandel på 97,08% (Odense) og 2,92% (Nordfyn). Nordfyns Kommunes andel af garantierne vil således udgøre: kr. for lånet på 80 mio. kr kr. for byggekreditten på 99,6 mio. kr. Odense Byråd har den 14. januar 2009 godkendt garantistillelsen under forudsætning af, at ansøgningen også godkendes i Nordfyns Kommunalbestyrelse. Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender en kommunal garanti for Fjernvarme Fyns låneoptagelse på 80 mio. kr. en udvidelse af Fjernvarme Fyns byggekredit med 24,6 mio. kr. til 99,6 mio. kr.

8 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 8 Indstilles godkendt for Nordfyns Kommunes andel Samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Syddanmark Sagsnr J.nr A00 Samarbejdsaftalen for kommunerne er udtryk for de politiske retningslinier for samarbejdet omkring en lang række tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet. Indholdet i aftalen er formuleret med afsæt i et møde for alle parter den 30. oktober Efter to høringer foreligger den færdige aftale, som træder i kraft 1. januar I forlængelse af aftalen træffes aftaler på administrativt niveau, som uddyber forskellige principper for udbud og benyttelse af institutioner, kalkulation af priser mv. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark af 16. april 2008 Følgeskrivelse fra KKR i Region Syddanmark af 22. oktober 2008 Administrationen indstiller, at aftalen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Samarbejdsaftalen indstilles godkendt. Indstilles godkendt.

9 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: Eventuel optagelse af lån i 2009 Sagsnr J.nr Kommunens likviditet er under pres. For at styrke likviditeten bør det overvejes at udnytte de lånedispensationer, som Velfærdsministeriet har givet. Administrationens anbefaling Det anbefales at udnytte følgende lånedispensationer inden 31. marts 2009: Særlig lånepulje til skolerenoveringer i 2008 kr. 3,5 mio. Ordinær lånepulje til renovering af Bogense Rådhus i 2008 kr. 5,6 mio. Særlig lånepulje til skolerenoveringer i 2009 kr. 2,1 mio. I alt kr. 11,2 mio. Økonomiske konsekvenser Optages lån på kr. 11,2 mio. medfører det en styrkelse af likviditeten på samme beløb. De årlige terminsydelser på lånet afhænger af lånets løbetid. Vælges en løbetid på 10 år, udgør de årlige udgifter til renter og afdrag ca. kr. 1,376 mio. ved valg af fast rente. Vælges den maksimale løbetid på 25 år, udgør de årlige udgifter til renter og afdrag ca. kr. 0,746 mio. ved valg af fast rente. Vælges variabel rente, forventes en lidt lavere renteudgift. Jævnfør den vedtagne finansielle strategi skal alle lån optages med variabel rente. Renten fastlåses så efterfølgende via en fastrente-aftale. Det forventes, at de øgede udgifter til renter og afdrag kan holdes indenfor det nuværende budget. Notat fra Økonomi om evt. optagelse af lån i oversigter fra KommuneKredit over forventede terminsydelser ved h.h.v. 10 og 25 terminer Det indstilles at optage lån på kr. 11,2 mio. inden 31. marts Lånet optages med variabel rente og med en løbetid på 10 år. Da der allerede er indarbejdet en låneoptagelse på kr. 2,1 mio. i budgettet for 2009, indstilles det at give en tillægsbevilling til låneoptagelse på kr. 9,1 mio. Det indstilles, at der optages 11,2 mio. kr. jf. administrationens indstilling.

10 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning Sagsnr J.nr Ø60 Skamby Friskole har i brev af 14. september 2008 anmodet om at blive fritaget for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens eventuelle låntagning. Klausuler Søndersø Kommune solgte i 2005 skolebygningerne til Skamby Friskole for 1 kr. I det tinglyste skøde fremgår følgende klausuler under pkt. 9, særlige vilkår: 1. Ejendommen må kun anvendes til friskoleformål. Såfremt køber nedlægger friskolen, er køber forpligtet til at tilbageskøde ejendommen for 1 kr. 2. Køber er forpligtet til at vedligeholde ejendommen som hidtil for egen regning. Finder sælger, at forpligtelsen ikke opfyldes, er sælger berettiget til selv og efter eget skøn at iværksætte fornøden vedligeholdelse. 3. Ejendommen må kun belånes efter forudgående skriftlig aftale med sælger. 4. Foreninger, hjemmehørende i Skamby sogn, foreninger, som har et folkeoplysende formål, og Skamby Børnehave har fortsat ret til at anvende ejendommens arealer og lokaler som hidtil. Sælger betaler til køber et årligt beløb herfor på kr., som pristalsreguleres. Skolens planer Skolen oplever pt. en stor elevtilgang. Der er derfor behov for at indrette yderligere undervisnings- og faglokaler. Derudover trænger specielt den ældste skolebygning til en omfattende renovering, tætning af tag mv. Endelig er det eksisterende gasfyr så uøkonomisk, at en udskiftning samt renovering af centralvarmeanlægget suppleret med isolering, vil kunne forrente sig over en kort årrække. Skolen foreslår, at Skamby Friskole frigøres fra de omtalte klausuler, der indebærer, at kommunen skal involveres ved enhver låntagning fra skolens side, Skamby Friskole via bank eller realkredit optager de nødvendige lån til renovering med pant i friværdien,

11 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 11 Skamby Friskole færdiggør renoveringen af udlejede lokaler til børnehaven. Eller alternativt indretter det eksisterende skolekøkken til børnehavelokaler. Eller alternativt opretter en børnehave i friskoleregi. Økonomis kommentarer til klausulerne Ad. 1. Nedlægges friskolen, skal bygningen tilbageskødes til kommunen for 1 kr. Der skal tages politisk stilling til, om kommunen ønsker at overtage bygningerne ved en eventuel nedlæggelse af friskolen. Da Skamby Børnehave bor til leje hos skolen, kan børnehaven få et pladsproblem, hvis skolen nedlægges og ikke tilbageskødes til kommunen. Ad. 2. Klausulen indebærer, at det er skolen, der betaler for vedligehold af egen bygning. Dette er normal kutyme. Kommunen er tilsynsmyndighed og kan iværksætte fornøden vedligeholdelse, hvis vedligeholdelsen ikke er god nok. Dette er ikke normalt. Klausulen indebærer en ekstra tilsynsforpligtelse for kommunen, men sikrer omvendt, at bygningerne er i rimelig stand. Ad. 3. Klausulen indebærer, at kommunen skal godkende skolens eventuelle låntagning. Det fremgår ikke af klausulen, at kommunen skal yde garanti for eventuel låntagning. En fritagelse for denne klausul vil indebære, at skolen frit kan optage lån hos banker eller realkreditinstitutter mod nødvendig pant. Skolen sidestilles dermed med andre friskoler og selvejende institutioner mv. Ad. 4. Skolens bygninger anvendes pt. af Skamby Børnehave, dagplejen samt forskellige foreninger. Børnehaven betaler p.t. årligt kr. i husleje samt kr. i forbrugsafgifter, i alt kr. årligt til Skamby Friskole. Derudover betaler kommunen kr. pr. år for foreningernes og dagplejens benyttelse af skolens lokaler. Dette beløb konteres under erhverv og fritid. Dagplejen benytter pt. aulaen til legestue. Dette er ikke en ideel løsning. En fritagelse for denne klausul indebærer, at børnehaven, dagplejen og foreningerne vil mangle lokaler. Ansøgning fra Skamby Friskole af 14. september 2008 Endeligt skøde i forbindelse med salg til Skamby Friskole Notat af 18. november 2008 angående lokaler fra Daginstitutionsafdelingen Notat af 8. december 2008 fra Økonomi Konkretisering af Skamby Friskoles visioner for de kommende 5 år oktober 2008

12 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 12 Økonomiske oplysninger: Der henvises til notat af 8. december 2008 fra Økonomi Der gøres opmærksom på, at såfremt 1. klausul bibeholdes, overtager kommunen også en evt. gæld ved tilbageskødning. Til politisk drøftelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Familieudvalget forventer, at Skamby Børnehave fortsat kan benytte de lokaler på Skamby Friskole som vi for ca. 1 år siden brugte ca kr. på at indrette til en udegruppe på 15 børn. I modsat fald ser vi os nødsaget til at henvise børnene fra Skamby, der ikke kan rummes i Skamby Børnehave til Børnehave Nordmark på distriktsskolen. Øvrige spørgsmål fra Skamby Friskole oversendes til Økonomiudvalget. Udsættes til næste møde Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan - Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 21. august 2008, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan fremlægges i høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 2. september til den 28. oktober I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke indkommet indsigelser imod forslaget. Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til offentlige formål. Tillæg nr. 8 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper.

13 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 13 Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune endelig godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune endelig godkendes. Indstilles godkendt Endelig godkendelse af Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 21. august 2008 vedtaget, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 2. september til den 28. oktober I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Odense Bys Museer har fremsendt bemærkninger med oplysning om, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet eller i dettes umiddelbare nærhed. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for en udvidelse af Langesø Golfbane til en fuld bane på 18 huller, hvoraf de 4 huller ønskes placeret i det kuperede terræn i Enemærket Skov. Terrænet gennem skoven, der gør banen oplevelsesrig og udfordrende, kræver mere plads end en mere traditionel golfbane, idet området rummer flere markante højdedrag med terrænspring på meter, der kræver et lokalt terræntilpasset hulforløb.

14 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 14 Den udvidede golfbane skal endvidere også kunne rumme det almindelige publikumsbesøg, der muliggøres ved anlæg af nye adgangsmuligheder og stiforløb. Det er derudover lokalplanens formål at tage videst mulige hensyn til skovens fortsatte drift, forbedrende forhold for flora og fauna, således for at opfylde skovlovens formål i videst mulige omfang. Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Indsigelse fra Odense Bys Museer Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods endelig godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods - endelig godkendes. Indstilles godkendt Forslag til vedtægter for Klintebjerg Digelag Sagsnr J.nr G01 På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. august 2008 blev det besluttet, at arbejdet med højvandssikring ved Klintebjerg fortsættes med afholdelse af et offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer, samt indlemmet i Klingeskov Inddigning, med de deraf nødvendige vedtægtsændringer. Ved offentligt møde den 2. september 2008 blev der udtrykt ønske om, at kommunen arbejdede videre med henblik på at få etableret et dige til højvandssikring af Klintebjerg. Orbicon har for Nordfyns kommune udarbejdet et forslag til vedtægter for et nyt digelag, et skitseprojekt til etablering af et dige ved Klintebjerg og en partsfordeling for de ejendomme/arealer, der har gavn af kystsikring. Ifølge overslag bliver etab-

15 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 15 leringsomkostningerne ca. 1,2 mio. kr. ekskl. moms, dertil skal lægges udgifter til projektering, tinglysning m.v. I det foreløbige arbejde er repræsentanter for Klingeskov Inddigning orienteret. I Lov om kystbeskyttelse fremgår bl.a. 1 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udfærdiger en vedtægt for laget. Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Stk. 3. Forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer. Beslutning om vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at forslaget er afsendt. Ved at afholde et offentligt møde om sagen søges at få det bedst mulige grundlag for projektet og vedtægterne, herunder partsdelingsprincipperne. Med de vandstande der forventes de kommende år, vil området uden sikring blive oversvømmet med jævne mellemrum, sandsynligvis lidt oftere end 1 gang pr. 50. år. Udkast til vedtægt for Klintebjerg Digelag Lov om kystbeskyttelse, kap. 1 Kystdirektoratets udtalelse i forbindelse med højvandssikring af Klintebjerg Partsfordeling, Klintebjerg Digelag Notat af 27. november 2008 fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø indstiller, at forslag til vedtægt m. v. sendes til høring hos det kommende lags medlemmer og der afholdes offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til vedtægt m. v. sendes til høring hos det kommende lags medlemmer, og der afholdes offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer, dog ændrer udvalget 3 pkt. 1 Kommunale veje fra faktor 1,0 til faktor 0,05. Indstilles godkendt.

16 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: Selskabsdannelse på spildevandsområdet Sagsnr J.nr A04 I forventning om Vandsektorlovens vedtagelse primo 2009 skal Nordfyns Kommunes spildevandsområde selskabsdannes inden 1. januar Samarbejde med Odense Vandselskab Med udgangspunkt i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 18. december 2007 om indledende undersøgelse af en selskabsdannelse af spildevandsområdet, har Advokatfirmaet Energi og Miljø udarbejdet oplæg til mulige selskabskonstruktioner. Der foreligger tilkendegivelse fra Odense Vandselskab, som ønsker et samarbejde med Nordfyns Kommune. Som udgangspunkt ved dannelse af et helt nyt selskab som både omfatter Nordfyns Kommune og Odense Vandselskab. Der er ligeledes lavet en økonomisk beregning af de nuværende omkostninger i henholdsvis Nordfyns Kommune og Odense Vandselskab til sammenligning. Disse beregninger viser, at den samlede omkostning pr. m 3 spildevand er lavere i Odense Vandselskab, og det vurderes, at det vil være økonomisk rentabelt at indlede et samarbejde. Eget selskab Alternativet til et samarbejde med Odense Vandselskab er, at Nordfyns Kommune etablerer sit eget selskab, enten som aktie- eller anpartsselskab. Køreplan Der er udarbejdet en foreløbig køreplan Processen frem til udskillelse af spildevand i selskabsform, som foreskriver de tiltag, der skal gennemføres inden et selskab kan blive en realitet - uanset om der vælges samarbejde med Odense Vandselskab eller eget selskab. Med behandling af dette punkt er kommunen nået til det sidste punkt i Analysefasen. Indstilling:

17 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 17 Teknik og Miljø indstiller, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab, med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Notat fra Økonomi af vedrørende processen frem til udskillelse af spildevand i selskabsform Notat fra Odense Vandselskab af vedrørende tilkendegivelse om samarbejde Økonomisk beregning vedrørende gennemsnitsberegning og takster spildevand Mail fra DANVA af angående status vedrørende Vandsektorloven Brev fra advokatfirmaet Energi & Miljø af om Aftale med Odense Vandselskab A/S Rapport fra advokatfirmaet Energi & Miljø af om Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 8 bilag til ovennævnte rapport Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab, med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt Tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg Sagsnr J.nr K08 Miljøcenter Odense har på baggrund af den kommunale egenkontrol og miljøcentrets tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg i 2007 foretaget en samlet vurdering af anlæggenes drift i forhold til de gældende udledningstilladelser. I Nordfyns Kommune er der følgende renseanlæg: Bogense Renseanlæg Hofmansgave Renseanlæg Otterup Renseanlæg Hårslev Renseanlæg

18 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 18 Søndersø Renseanlæg Der foreligger udskrifter af resultaterne af de gennemførte beregninger vedrørende overholdelse af udlederkrav for samtlige af kommunens renseanlæg for tilsynsåret Teknik og Miljø har følgende bemærkninger: Otterup Renseanlæg: Alle udlederkrav fra Otterup Renseanlæg har været overholdt i tilsynsåret I to prøvetagningsdøgn har renseanlægget dog været belastet ud over den godkendte kapacitet på PE, idet der er målt en belastning på anlægget, svarende til PE og PE. Den gennemsnitlige belastning ligger dog indenfor udledningstilladelsens rammer. Otterup Renseanlæg har også i tidligere år været belastet ud over den godkendte kapacitet i enkelte døgnprøver. Årsag. Overbelastningen skyldes kraftige overskridelser af udledning af organisk stof i spildevand fra virksomheden Emmelev A/S. Hårslev Renseanlæg: Der har i tilsynsperioden været en overskridelse af det absolutte krav til ammonium - ammoniak på 8 mg/l, idet der i en døgnprøve er målt 16 mg/l. Årsag. Overskridelsen af ammonium ammoniak skyldes lynnedslag, hvorved anlægget var sat ud af drift, samt at en kilerem til blæser var sprunget, hvorfor der ikke kom ilt til procestanken. Søndersø Renseanlæg: Der har i tilsynsperioden været en overskridelse af det absolutte sommerkrav krav til ammonium- ammoniak på 2 mg/l, idet der i en døgnprøve er målt 3,1 mg/l. Øvrige renseanlæg ligger indenfor udledningstilladelsens rammer. Årsag. Overskridelsen af ammonium ammoniak skyldes for høj vandstand i procestanken, hvorved rotoren blev overbelastet. Den høje vandstand skyldes en fejl ved afløbskippen. Brev af 8. december 2008 fra Miljøcenter Odense vedr. tilsyn renseanlæg i 2007 Kontrolskemaer: Tilsyn med kommunale renseanlæg 2007 Mail fra Miljøcenter Odense: Berigtigelse af tilsynsskrivelsen for 2007 Brev til Miljøcenter Odense med udvalgsbeslutning 26. februar 2008

19 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 19 Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der hentes ekstern rådgiver til vurdering af tilstanden på Otterup Renseanlæg. Indstilles godkendt Bogense Havn og Marina - Overførsel og frigivelse af anlægsmidler Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med renoveringsplanen for Bogense Havn & Marina var der i 2008 afsat kr. til uddybning af marinaen efter sandflugt. En del sand fra den nye strand har gennem de første år føget ind over marinaen, og derved uheldigt lagt sig i bunker flere steder i marinaens bassin. Konsekvensen af dette er, at en del bådpladser har så ringe dybde at udlejningen af disse er sat i bero, og ligeledes er der ikke de 3 meters dybde, som der skal være i sejlergaden inde i marinaen. Bogense Havn og Marina anmoder derfor om at disse anlægsmidler overføres til 2009 og frigives i januar måned, så uddybningen kan ordres og udføres inden sæsonen starter i april måned. Til politisk beslutning. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 15. januar 2009: Udvalget indstiller, at beløbet frigives. Økonomi oplyser, at de kr. er en del af de anlægsprojekter, der er stillet i bero på grund af manglende dispensation. Indstilles godkendt.

20 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Teknik og Miljø har udarbejdet Forslag til Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Forslag til regulativet er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007 efter forhandling med de almene vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Regulativet er gældende for vandværkerne i Nordfyns Kommune undtagen Bogense Forsyningsselskab, Otterup Vandværk og Lundeværket. Regulativet træder i kraft den 1. februar Forslag til Regulativ for privat vandforsyninger i Nordfyns Kommune Teknik og Miljø indstiller, at Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune godkendes. Indstilles godkendt Fastsættelse af grundpris, Rosenholmgrenen, Morud

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 Økonomiudvalget 16. september 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 857. Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 26. NOVEMBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Side: 2 Fraværende: Anders

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TIRSDAG DEN 10. MARTS 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 10. marts 2009 Side: 2 Fraværende: Ingmar

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 TORSDAG DEN 13. AUGUST 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 13. august 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 ONSDAG DEN 26. MARTS 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 4 Familieudvalget 26. marts 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen Til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 ONSDAG DEN 11. MARTS 2009, KL. 13.00 Familieudvalget 11. marts 2009 Side: 2 PÅ HAVREHEDSSKOLEN, RUGÅRDSVEJ 729, 5462 MORUD Familieudvalget 11.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 38 ONSDAG DEN 11. FEBRUAR 2009, KL. 14.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 11. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Mogens Christensen.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 20. november 2007 Side: 2

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 36 TORSDAG DEN 29. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET

REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET REFERAT TEKNIK & FORSYNINGSUDVALGET den 05.10.2009 i Mødelokale 2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Information og forespørgsler... 4 3 Høring om Beskæftigelsesplan 2010 - Teknik & Miljø....

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 11. august 2009 Side: 2 Til behandling

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere