ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE"

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 ONSDAG DEN 21. JANUAR 2009, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Anmodning fra Gruppeformand Jørgen Simonsen (A) om optagelse af punkt på dagsordenen Budget Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation...5 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Fjernvarme Fyn - Kommunegaranti Samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Syddanmark Eventuel optagelse af lån i Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan - Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Endelig godkendelse af Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forslag til vedtægter for Klintebjerg Digelag Selskabsdannelse på spildevandsområdet Tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg Bogense Havn og Marina - Overførsel og frigivelse af anlægsmidler Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune Fastsættelse af grundpris, Rosenholmgrenen, Morud Fastsættelse af grundpris, Ålesundparken, Bogense Entreprenøraftaler Rapport for tilsyn med Langebyhus Godkendelse af Nordfyns Ungdomscenter Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af før-sfo Ansøgning fra puljeinstitutionen Dragen om oprettelse af småbørnsgruppe Lovpligtige tilsynsbesøg på botilbud ( Handicap) Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af varmeanlæg på Havrehedskolen Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til skole-it SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport pr. 31. december Restanceopgørelse pr. 31. december Status på grundsalg Meddelelser...31

3 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 3 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 32

4 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 4 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 640. Anmodning fra Gruppeformand Jørgen Simonsen (A) om optagelse af punkt på dagsordenen Sagsnr J.nr Gruppeformand Jørgen Simonsen anmoder ved af 14. januar 200 om at få nedenstående punkt optaget på dagsordenen for Økonomiudvalgets møde den 21. januar Miljøsag mod Emmelev A/S. I august 2007 politianmeldte Nordfyns Kommune virksomheden Emmelev A/S for ulovlig deponering og udledning af spildevand. Ved den ulovlige deponering strømmede en blanding af rapsolie, glycerol, metanol og vand ud i området og ned i et vandløb. Politiet har for længst afsluttet efterforskningen, men anklagemyndigheden har tilsyneladende ikke travlt med sagen. Emmelev A/S har ved flere tidligere lejligheder været politianmeldt nu igen før jul. Virksomheden er kendt for at se stort på miljøkrav fra myndighederne og på hensynet til naboer og lokalområdet. Hvis en almindelig borger overtræder frister og regler fra myndighederne udvises der sjældent samme langmodighed, som der er udvist overfor Emmelev A/S. I den Socialdemokratiske gruppe finder vi det krænkende for borgernes retsfølelse, at der nu efter halvandet år, endnu ikke er faldet en afgørelse i sagen. Vi vil hermed opfordre til, at Borgmesteren på vegne af Nordfyns Kommune sender et rykkerbrev til politi og anklagemyndigheden. Vi må have denne sag fremmet mest muligt. af 14. januar 2009 fra Jørgen Simonsen Såfremt der ikke inden rimelig tid fremkommer et anklageskrift retter Borgmesteren henvendelse til Politidirektøren Budget 2010

5 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 5 Sagsnr J.nr I forbindelse med den vedtagelse af Tidsplan for budgetlægningen for 2010 blev det besluttet, at fagudvalgene skal opstarte budgetlægningen på udvalgsmøderne i januar måned. Til budgettet for 2009 blev der vedtaget følgende hensigtserklæringer som skal indgå i det videre budgetarbejde både for 2009 og for 2010: - der skal sættes fokus på egne tilbud, herunder bl.a. Heldagsskolen, Langebyhus, ungdomsboliger Floravænget, Familiehuse mm. - der skal foretages en analyse af hele kørselsområdet på tværs af sektorerne - der skal analyseres på mulighederne for energibesparende foranstaltninger - der kan fremover etableres småbørnsgrupper/gæstepladser i områder, hvor der er behov (manglende gæstedagplejere) Derudover vil der blive arbejdet med analyseområder, og i den sammenhæng er det vigtigt, at hvert fagudvalg overvejer, om der er særlige analyseområder, som Administrationen skal arbejde med i forhold til den kommende budgetlægning. Efterfølgende udarbejder Direktionen kommissorier på de enkelte områder. Forslag til analyseområder er medtaget i fagudvalgets opstarts-dokument for Budget Tidsplan for budgetlægningen Budgetbemærkninger for 2009 Fagudvalgets opstarts-dokument for Budget 2010 Der iværksættes et LEAN-projekt i administrationen Anlægsprojekter for 2007 og 2008 der afventer dispensation Sagsnr J.nr I forbindelse med vedtagelse af Finanslov 2008 blev der indført sanktioner overfor de kommuner, der ikke overholder Budget 2008, hvilket både omfatter drift og bruttoanlægsinvesteringer.

6 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 6 Konsekvensen af indførelse af sanktioner overfor kommunerne har for Nordfyns Kommunes vedkommende været, at en del anlægsprojekter er sat i bero og afventer dispensation jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i møde den 19. juni Den 19. august 2008 har Nordfyns Kommune modtaget dispensation på kr. 16,7 mio., hvilket kun omfatter rådhusrenovering. Kommunen har således ikke modtaget dispensation til de mange anlægsprojekter, der har været sat i bero. mio. kr. Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2007, som afventer dispensation 0,1 Økonomiudvalgets anlægsprojekter 2008, som afventer dispensation 0,1 I alt 0,2 Anlægsprojekter, der afventer dispensation Beslutning i Økonomiudvalget den 10. december 2008: De enkelte projekter tages op i fagudvalgene, hvorfra der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2008: Økonomiudvalgets indstilling godkendt. Økonomiudvalget anmodes om revurdering af de anlægsprojekter, der fremgår af bilagene. Hvis anlægsprojekter ønskes opretholdt, skal der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb for hvert enkelt anlægsprojekt. De to anlægsønsker tages konkret op på næste møde. TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 643. Fjernvarme Fyn - Kommunegaranti Sagsnr J.nr Fjernvarme Fyn A/S anmoder på baggrund af forventet regnskab og anlægsbudget for 2008 om godkendelse af dels en udvidelse af nuværende garanti for byggekredit

7 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 7 på 75 mio. kr. med 24,6 mio. kr. til i alt 99,6 mio. kr. og dels garanti for låneoptagelse på 80 mio. kr. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S har den 20/ godkendt det forventede anlægsbudget for 2009 på 99,6 mio. kr. Fjernvarme Fyn A/S anmoder på den baggrund om ejerkommunernes godkendelse af garantistillelse for udvidelse af byggekredit med 24,6 mio. kr. til i alt 99,6 mio. kr. Byggekreditten skal efter anlægsarbejdets afslutning helt eller delvist indfris eller konverteres til et lån, for at kommunerne kan efterleve bestemmelsen om, at en kassekredit for kommunale enheder med bestemmende kommunal indflydelse maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger. Fjernvarme Fyn A/S vurderer, at regnskabet for 2008 vil udvise et underskud på 114 mio. kr., hvilket er ca. 80 mio. kr. mere end forventet. Afvigelsen skyldes primært den manglende kontrakt på overskudsvarme fra Odense Kraftvarmeværk. Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S godkendte på mødet den 15/ , at det forventede underskud for 2008 skal finansieres gennem låneoptagelse i henhold til de kommunale låneregler. Fjernvarme Fyn A/S anmoder på den baggrund om kommunernes godkendelse af garantistillelse for et lån på 80 mio. kr. Såfremt det i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2008 for Fjernvarme Fyn A/S konstateres, at lånemuligheden er mindre end det optagne lån, skal der ske ekstraordinær nedbringelse af lånet i overensstemmelse hermed. Bilag Fjernvarme Fyns ansøgning om kommunegaranti Odense Kommunes sagsfremstilling Økonomiske konsekvenser Garantistillelserne har ingen direkte økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne. Garantistillelserne kræver ikke kommunal låneramme. Nordfyns Kommunes garantistillelse for Fjernvarme Fyn A/S vil ske i forhold til ejerkommunernes indbyrdes ejerandel på 97,08% (Odense) og 2,92% (Nordfyn). Nordfyns Kommunes andel af garantierne vil således udgøre: kr. for lånet på 80 mio. kr kr. for byggekreditten på 99,6 mio. kr. Odense Byråd har den 14. januar 2009 godkendt garantistillelsen under forudsætning af, at ansøgningen også godkendes i Nordfyns Kommunalbestyrelse. Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender en kommunal garanti for Fjernvarme Fyns låneoptagelse på 80 mio. kr. en udvidelse af Fjernvarme Fyns byggekredit med 24,6 mio. kr. til 99,6 mio. kr.

8 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 8 Indstilles godkendt for Nordfyns Kommunes andel Samarbejdsaftale mellem kommunerne i region Syddanmark Sagsnr J.nr A00 Samarbejdsaftalen for kommunerne er udtryk for de politiske retningslinier for samarbejdet omkring en lang række tilbud inden for social- og specialundervisningsområdet. Indholdet i aftalen er formuleret med afsæt i et møde for alle parter den 30. oktober Efter to høringer foreligger den færdige aftale, som træder i kraft 1. januar I forlængelse af aftalen træffes aftaler på administrativt niveau, som uddyber forskellige principper for udbud og benyttelse af institutioner, kalkulation af priser mv. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark af 16. april 2008 Følgeskrivelse fra KKR i Region Syddanmark af 22. oktober 2008 Administrationen indstiller, at aftalen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Samarbejdsaftalen indstilles godkendt. Indstilles godkendt.

9 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: Eventuel optagelse af lån i 2009 Sagsnr J.nr Kommunens likviditet er under pres. For at styrke likviditeten bør det overvejes at udnytte de lånedispensationer, som Velfærdsministeriet har givet. Administrationens anbefaling Det anbefales at udnytte følgende lånedispensationer inden 31. marts 2009: Særlig lånepulje til skolerenoveringer i 2008 kr. 3,5 mio. Ordinær lånepulje til renovering af Bogense Rådhus i 2008 kr. 5,6 mio. Særlig lånepulje til skolerenoveringer i 2009 kr. 2,1 mio. I alt kr. 11,2 mio. Økonomiske konsekvenser Optages lån på kr. 11,2 mio. medfører det en styrkelse af likviditeten på samme beløb. De årlige terminsydelser på lånet afhænger af lånets løbetid. Vælges en løbetid på 10 år, udgør de årlige udgifter til renter og afdrag ca. kr. 1,376 mio. ved valg af fast rente. Vælges den maksimale løbetid på 25 år, udgør de årlige udgifter til renter og afdrag ca. kr. 0,746 mio. ved valg af fast rente. Vælges variabel rente, forventes en lidt lavere renteudgift. Jævnfør den vedtagne finansielle strategi skal alle lån optages med variabel rente. Renten fastlåses så efterfølgende via en fastrente-aftale. Det forventes, at de øgede udgifter til renter og afdrag kan holdes indenfor det nuværende budget. Notat fra Økonomi om evt. optagelse af lån i oversigter fra KommuneKredit over forventede terminsydelser ved h.h.v. 10 og 25 terminer Det indstilles at optage lån på kr. 11,2 mio. inden 31. marts Lånet optages med variabel rente og med en løbetid på 10 år. Da der allerede er indarbejdet en låneoptagelse på kr. 2,1 mio. i budgettet for 2009, indstilles det at give en tillægsbevilling til låneoptagelse på kr. 9,1 mio. Det indstilles, at der optages 11,2 mio. kr. jf. administrationens indstilling.

10 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: Ansøgning fra Skamby Friskole om fritagelse for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens låntagning Sagsnr J.nr Ø60 Skamby Friskole har i brev af 14. september 2008 anmodet om at blive fritaget for den klausul, der indebærer, at kommunen skal godkende skolens eventuelle låntagning. Klausuler Søndersø Kommune solgte i 2005 skolebygningerne til Skamby Friskole for 1 kr. I det tinglyste skøde fremgår følgende klausuler under pkt. 9, særlige vilkår: 1. Ejendommen må kun anvendes til friskoleformål. Såfremt køber nedlægger friskolen, er køber forpligtet til at tilbageskøde ejendommen for 1 kr. 2. Køber er forpligtet til at vedligeholde ejendommen som hidtil for egen regning. Finder sælger, at forpligtelsen ikke opfyldes, er sælger berettiget til selv og efter eget skøn at iværksætte fornøden vedligeholdelse. 3. Ejendommen må kun belånes efter forudgående skriftlig aftale med sælger. 4. Foreninger, hjemmehørende i Skamby sogn, foreninger, som har et folkeoplysende formål, og Skamby Børnehave har fortsat ret til at anvende ejendommens arealer og lokaler som hidtil. Sælger betaler til køber et årligt beløb herfor på kr., som pristalsreguleres. Skolens planer Skolen oplever pt. en stor elevtilgang. Der er derfor behov for at indrette yderligere undervisnings- og faglokaler. Derudover trænger specielt den ældste skolebygning til en omfattende renovering, tætning af tag mv. Endelig er det eksisterende gasfyr så uøkonomisk, at en udskiftning samt renovering af centralvarmeanlægget suppleret med isolering, vil kunne forrente sig over en kort årrække. Skolen foreslår, at Skamby Friskole frigøres fra de omtalte klausuler, der indebærer, at kommunen skal involveres ved enhver låntagning fra skolens side, Skamby Friskole via bank eller realkredit optager de nødvendige lån til renovering med pant i friværdien,

11 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 11 Skamby Friskole færdiggør renoveringen af udlejede lokaler til børnehaven. Eller alternativt indretter det eksisterende skolekøkken til børnehavelokaler. Eller alternativt opretter en børnehave i friskoleregi. Økonomis kommentarer til klausulerne Ad. 1. Nedlægges friskolen, skal bygningen tilbageskødes til kommunen for 1 kr. Der skal tages politisk stilling til, om kommunen ønsker at overtage bygningerne ved en eventuel nedlæggelse af friskolen. Da Skamby Børnehave bor til leje hos skolen, kan børnehaven få et pladsproblem, hvis skolen nedlægges og ikke tilbageskødes til kommunen. Ad. 2. Klausulen indebærer, at det er skolen, der betaler for vedligehold af egen bygning. Dette er normal kutyme. Kommunen er tilsynsmyndighed og kan iværksætte fornøden vedligeholdelse, hvis vedligeholdelsen ikke er god nok. Dette er ikke normalt. Klausulen indebærer en ekstra tilsynsforpligtelse for kommunen, men sikrer omvendt, at bygningerne er i rimelig stand. Ad. 3. Klausulen indebærer, at kommunen skal godkende skolens eventuelle låntagning. Det fremgår ikke af klausulen, at kommunen skal yde garanti for eventuel låntagning. En fritagelse for denne klausul vil indebære, at skolen frit kan optage lån hos banker eller realkreditinstitutter mod nødvendig pant. Skolen sidestilles dermed med andre friskoler og selvejende institutioner mv. Ad. 4. Skolens bygninger anvendes pt. af Skamby Børnehave, dagplejen samt forskellige foreninger. Børnehaven betaler p.t. årligt kr. i husleje samt kr. i forbrugsafgifter, i alt kr. årligt til Skamby Friskole. Derudover betaler kommunen kr. pr. år for foreningernes og dagplejens benyttelse af skolens lokaler. Dette beløb konteres under erhverv og fritid. Dagplejen benytter pt. aulaen til legestue. Dette er ikke en ideel løsning. En fritagelse for denne klausul indebærer, at børnehaven, dagplejen og foreningerne vil mangle lokaler. Ansøgning fra Skamby Friskole af 14. september 2008 Endeligt skøde i forbindelse med salg til Skamby Friskole Notat af 18. november 2008 angående lokaler fra Daginstitutionsafdelingen Notat af 8. december 2008 fra Økonomi Konkretisering af Skamby Friskoles visioner for de kommende 5 år oktober 2008

12 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 12 Økonomiske oplysninger: Der henvises til notat af 8. december 2008 fra Økonomi Der gøres opmærksom på, at såfremt 1. klausul bibeholdes, overtager kommunen også en evt. gæld ved tilbageskødning. Til politisk drøftelse. Beslutning i Familieudvalget den 17. december 2008: Familieudvalget forventer, at Skamby Børnehave fortsat kan benytte de lokaler på Skamby Friskole som vi for ca. 1 år siden brugte ca kr. på at indrette til en udegruppe på 15 børn. I modsat fald ser vi os nødsaget til at henvise børnene fra Skamby, der ikke kan rummes i Skamby Børnehave til Børnehave Nordmark på distriktsskolen. Øvrige spørgsmål fra Skamby Friskole oversendes til Økonomiudvalget. Udsættes til næste møde Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan - Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 21. august 2008, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommuneplan fremlægges i høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 2. september til den 28. oktober I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Der er ikke indkommet indsigelser imod forslaget. Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at der udlægges et nyt rammeområde til offentlige formål. Tillæg nr. 8 medfører ingen væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur og er ikke i strid med planens hovedprincipper.

13 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 13 Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune endelig godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Søndersø Kommune endelig godkendes. Indstilles godkendt Endelig godkendelse af Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Sagsnr J.nr P16 Nordfyns Kommunalbestyrelse har den 21. august 2008 vedtaget, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 2. september til den 28. oktober I denne periode har alle haft mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Odense Bys Museer har fremsendt bemærkninger med oplysning om, at der ikke hidtil er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet eller i dettes umiddelbare nærhed. Lokalplanens formål er at skabe mulighed for en udvidelse af Langesø Golfbane til en fuld bane på 18 huller, hvoraf de 4 huller ønskes placeret i det kuperede terræn i Enemærket Skov. Terrænet gennem skoven, der gør banen oplevelsesrig og udfordrende, kræver mere plads end en mere traditionel golfbane, idet området rummer flere markante højdedrag med terrænspring på meter, der kræver et lokalt terræntilpasset hulforløb.

14 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 14 Den udvidede golfbane skal endvidere også kunne rumme det almindelige publikumsbesøg, der muliggøres ved anlæg af nye adgangsmuligheder og stiforløb. Det er derudover lokalplanens formål at tage videst mulige hensyn til skovens fortsatte drift, forbedrende forhold for flora og fauna, således for at opfylde skovlovens formål i videst mulige omfang. Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods Indsigelse fra Odense Bys Museer Teknik og Miljø indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods endelig godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til Lokalplan Udvidelse af golfbane ved Langesø Gods - endelig godkendes. Indstilles godkendt Forslag til vedtægter for Klintebjerg Digelag Sagsnr J.nr G01 På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 26. august 2008 blev det besluttet, at arbejdet med højvandssikring ved Klintebjerg fortsættes med afholdelse af et offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer, samt indlemmet i Klingeskov Inddigning, med de deraf nødvendige vedtægtsændringer. Ved offentligt møde den 2. september 2008 blev der udtrykt ønske om, at kommunen arbejdede videre med henblik på at få etableret et dige til højvandssikring af Klintebjerg. Orbicon har for Nordfyns kommune udarbejdet et forslag til vedtægter for et nyt digelag, et skitseprojekt til etablering af et dige ved Klintebjerg og en partsfordeling for de ejendomme/arealer, der har gavn af kystsikring. Ifølge overslag bliver etab-

15 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 15 leringsomkostningerne ca. 1,2 mio. kr. ekskl. moms, dertil skal lægges udgifter til projektering, tinglysning m.v. I det foreløbige arbejde er repræsentanter for Klingeskov Inddigning orienteret. I Lov om kystbeskyttelse fremgår bl.a. 1 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ved en kyst skal udføres anlæg eller træffes andre foranstaltninger til beskyttelse af flere ejendomme mod oversvømmelse eller den nedbrydende virkning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (kystbeskyttelsesforanstaltninger). 7. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der under kommunalbestyrelsens tilsyn oprettes et digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag, som de bidragydende ejere skal være medlem af. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen udfærdiger en vedtægt for laget. Den skal indeholde regler for lagets styrelse og udførelsen af lagets opgaver, herunder vedligeholdelse af udførte anlæg og udførelse af løbende foranstaltninger. Stk. 3. Forslag til vedtægt sendes til lagets medlemmer. Beslutning om vedtægtens endelige indhold kan tidligst træffes 4 uger efter, at forslaget er afsendt. Ved at afholde et offentligt møde om sagen søges at få det bedst mulige grundlag for projektet og vedtægterne, herunder partsdelingsprincipperne. Med de vandstande der forventes de kommende år, vil området uden sikring blive oversvømmet med jævne mellemrum, sandsynligvis lidt oftere end 1 gang pr. 50. år. Udkast til vedtægt for Klintebjerg Digelag Lov om kystbeskyttelse, kap. 1 Kystdirektoratets udtalelse i forbindelse med højvandssikring af Klintebjerg Partsfordeling, Klintebjerg Digelag Notat af 27. november 2008 fra Teknik og Miljø Teknik og Miljø indstiller, at forslag til vedtægt m. v. sendes til høring hos det kommende lags medlemmer og der afholdes offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at forslag til vedtægt m. v. sendes til høring hos det kommende lags medlemmer, og der afholdes offentligt møde med henblik på, at Klintebjerg bliver sikret mod højvandssituationer, dog ændrer udvalget 3 pkt. 1 Kommunale veje fra faktor 1,0 til faktor 0,05. Indstilles godkendt.

16 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: Selskabsdannelse på spildevandsområdet Sagsnr J.nr A04 I forventning om Vandsektorlovens vedtagelse primo 2009 skal Nordfyns Kommunes spildevandsområde selskabsdannes inden 1. januar Samarbejde med Odense Vandselskab Med udgangspunkt i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 18. december 2007 om indledende undersøgelse af en selskabsdannelse af spildevandsområdet, har Advokatfirmaet Energi og Miljø udarbejdet oplæg til mulige selskabskonstruktioner. Der foreligger tilkendegivelse fra Odense Vandselskab, som ønsker et samarbejde med Nordfyns Kommune. Som udgangspunkt ved dannelse af et helt nyt selskab som både omfatter Nordfyns Kommune og Odense Vandselskab. Der er ligeledes lavet en økonomisk beregning af de nuværende omkostninger i henholdsvis Nordfyns Kommune og Odense Vandselskab til sammenligning. Disse beregninger viser, at den samlede omkostning pr. m 3 spildevand er lavere i Odense Vandselskab, og det vurderes, at det vil være økonomisk rentabelt at indlede et samarbejde. Eget selskab Alternativet til et samarbejde med Odense Vandselskab er, at Nordfyns Kommune etablerer sit eget selskab, enten som aktie- eller anpartsselskab. Køreplan Der er udarbejdet en foreløbig køreplan Processen frem til udskillelse af spildevand i selskabsform, som foreskriver de tiltag, der skal gennemføres inden et selskab kan blive en realitet - uanset om der vælges samarbejde med Odense Vandselskab eller eget selskab. Med behandling af dette punkt er kommunen nået til det sidste punkt i Analysefasen. Indstilling:

17 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 17 Teknik og Miljø indstiller, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab, med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Notat fra Økonomi af vedrørende processen frem til udskillelse af spildevand i selskabsform Notat fra Odense Vandselskab af vedrørende tilkendegivelse om samarbejde Økonomisk beregning vedrørende gennemsnitsberegning og takster spildevand Mail fra DANVA af angående status vedrørende Vandsektorloven Brev fra advokatfirmaet Energi & Miljø af om Aftale med Odense Vandselskab A/S Rapport fra advokatfirmaet Energi & Miljø af om Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 8 bilag til ovennævnte rapport Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der indledes et samarbejde med Odense Vandselskab, med henblik på dannelse af et nyt fælles aktieselskab, model 2 i advokatfirmaets redegørelse. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt Tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg Sagsnr J.nr K08 Miljøcenter Odense har på baggrund af den kommunale egenkontrol og miljøcentrets tilsyn med Nordfyns Kommunes renseanlæg i 2007 foretaget en samlet vurdering af anlæggenes drift i forhold til de gældende udledningstilladelser. I Nordfyns Kommune er der følgende renseanlæg: Bogense Renseanlæg Hofmansgave Renseanlæg Otterup Renseanlæg Hårslev Renseanlæg

18 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 18 Søndersø Renseanlæg Der foreligger udskrifter af resultaterne af de gennemførte beregninger vedrørende overholdelse af udlederkrav for samtlige af kommunens renseanlæg for tilsynsåret Teknik og Miljø har følgende bemærkninger: Otterup Renseanlæg: Alle udlederkrav fra Otterup Renseanlæg har været overholdt i tilsynsåret I to prøvetagningsdøgn har renseanlægget dog været belastet ud over den godkendte kapacitet på PE, idet der er målt en belastning på anlægget, svarende til PE og PE. Den gennemsnitlige belastning ligger dog indenfor udledningstilladelsens rammer. Otterup Renseanlæg har også i tidligere år været belastet ud over den godkendte kapacitet i enkelte døgnprøver. Årsag. Overbelastningen skyldes kraftige overskridelser af udledning af organisk stof i spildevand fra virksomheden Emmelev A/S. Hårslev Renseanlæg: Der har i tilsynsperioden været en overskridelse af det absolutte krav til ammonium - ammoniak på 8 mg/l, idet der i en døgnprøve er målt 16 mg/l. Årsag. Overskridelsen af ammonium ammoniak skyldes lynnedslag, hvorved anlægget var sat ud af drift, samt at en kilerem til blæser var sprunget, hvorfor der ikke kom ilt til procestanken. Søndersø Renseanlæg: Der har i tilsynsperioden været en overskridelse af det absolutte sommerkrav krav til ammonium- ammoniak på 2 mg/l, idet der i en døgnprøve er målt 3,1 mg/l. Øvrige renseanlæg ligger indenfor udledningstilladelsens rammer. Årsag. Overskridelsen af ammonium ammoniak skyldes for høj vandstand i procestanken, hvorved rotoren blev overbelastet. Den høje vandstand skyldes en fejl ved afløbskippen. Brev af 8. december 2008 fra Miljøcenter Odense vedr. tilsyn renseanlæg i 2007 Kontrolskemaer: Tilsyn med kommunale renseanlæg 2007 Mail fra Miljøcenter Odense: Berigtigelse af tilsynsskrivelsen for 2007 Brev til Miljøcenter Odense med udvalgsbeslutning 26. februar 2008

19 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: 19 Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at der hentes ekstern rådgiver til vurdering af tilstanden på Otterup Renseanlæg. Indstilles godkendt Bogense Havn og Marina - Overførsel og frigivelse af anlægsmidler Sagsnr J.nr S05 I forbindelse med renoveringsplanen for Bogense Havn & Marina var der i 2008 afsat kr. til uddybning af marinaen efter sandflugt. En del sand fra den nye strand har gennem de første år føget ind over marinaen, og derved uheldigt lagt sig i bunker flere steder i marinaens bassin. Konsekvensen af dette er, at en del bådpladser har så ringe dybde at udlejningen af disse er sat i bero, og ligeledes er der ikke de 3 meters dybde, som der skal være i sejlergaden inde i marinaen. Bogense Havn og Marina anmoder derfor om at disse anlægsmidler overføres til 2009 og frigives i januar måned, så uddybningen kan ordres og udføres inden sæsonen starter i april måned. Til politisk beslutning. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 15. januar 2009: Udvalget indstiller, at beløbet frigives. Økonomi oplyser, at de kr. er en del af de anlægsprojekter, der er stillet i bero på grund af manglende dispensation. Indstilles godkendt.

20 Økonomiudvalget 21. januar 2009 Side: Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Teknik og Miljø har udarbejdet Forslag til Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Forslag til regulativet er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007 efter forhandling med de almene vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Regulativet er gældende for vandværkerne i Nordfyns Kommune undtagen Bogense Forsyningsselskab, Otterup Vandværk og Lundeværket. Regulativet træder i kraft den 1. februar Forslag til Regulativ for privat vandforsyninger i Nordfyns Kommune Teknik og Miljø indstiller, at Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune godkendes. Beslutning i Teknik og Miljøudvalget den 13. januar 2009: Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune godkendes. Indstilles godkendt Fastsættelse af grundpris, Rosenholmgrenen, Morud

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TORSDAG DEN 29. JANUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 29. januar 2009 Side: 2 Fraværende: Bent Erik

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 27. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 6. maj 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Else Wismar, Grethe Monrad, Bente Kaysen, Keld B. Hansen, Kjeld Bruun og Stig

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 7. MAJ 2008, KL. 14.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 7. maj 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen. Morten Andersen deltog

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere