I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nylars Kirke , Taksations kom miss ione n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , , , Kendelser Deklarationer

2 OVERFREDNNGSNÆVNET>

3 ...".e REG. NR. o ~o~~~05 () Overfredningsnævnets afgørelse af 10. februar'1987 om fredning af et område ved Nylars kirke i Akirkeby Kommune (sag nr. 2644/85). Fredningsnævnet for Bornholms Amts Fredningskreds har ved kendelse af 26. august 1985 truffet beslutning om fredning af et ca. 37 ha stort område ved Nylars kirke. Fredningen berører helt eller delvis 6 ejendomme i privat eje samt en ejendom, der tilhører Akirkeby Kommune. Fredningen har til formål at bevare landskabet i dets nuværende tilstand og at sikre udsigten til Nylars kirke. Frednings:3gen er rejst af Bornholms Amtsråd i Fredningsnævnets kendelse er påklaget til Overfredningsl :evnet af Nyvest drætsforening, Nyvest Centret, Akirkeby Kommunalbestyrelse, Bornholms Amtsråd og Miljøministeriet v/fredningsstyrelsen. Nylars kirke er en af Danmarks få rundkirker. Fredningsamrådet udgøres for størstedelens vedkommende af dyrket landbrugsjord og derudover af en bræmme af Præsteskoven og en midlertidig boldbane. Hele området ligger i landzone. Bornholms Amtsråd har oplyst, at den midlertidige boldbane på matr.nr. 45 ~, Nylars, er anlagt uden tilla-

4 2 delse i medfør af loven om by- og landzoner. Dele af området er omfattet af almindeligt gældende beskyttelsesregler i naturfredningsloven ( 43, 47, 47 b og 53). Et ca. l ha stort areal omkring kirkegårdsmuren er fredet ved deklarationer, tinglyst 25. april 1953 og 13. januar 1961, og ved kendelse af 20. februar Området er behandlet i en amtskommunal rapport fra 1982 ("De bornholmske landkirkers omgivelser"), der indeholder forslag til udvidelse af den ældre fredning. regionplanen er området udlagt som særligt landbrugsområde, hvor nye anlæg til ikke-jordbrugsmæssige formål kun må placeres med særlig begrundelse og kun således, at god landbrugsjord ikke beslaglægges. kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er anvendelsen af en del af området fastlagt til offentligt formål (sportsbaner), og det er iøvrigt bestemt, at området ikke må bebygges. følge fredningsnævnets kendelse kan der anlægges boldbaner uden læhegn på en del af matr.nr. l d, Nylars, og boldbanen på matr.nr. 45 a kan bevares. e Nyvest drætsforening, Nyvest Centret og Akirkeby Kommunalbestyrelse har for Overfredningsnævnet ønsket mulighed for, at der kan anlægges to vendbare fodboldbaner og nogle håndboldbaner med omgivende læhegn i tilknytning til det eksisterende idrætsanlæg, der grænser op til fredningsområdet, samt at der kan anbringes lysmaster på banerne. Det er herved anført, at en indskrænkning af idrætsforeningens udvidelsesmuligheder vil gøre det umuligt at opretholde foreningen i den nuværende form til glæde for lokalsamfundet. Det"er endvidere anført, at der ikke senere vil blive behov for yderligere udvidelser af idrætsanlægget. Bornholms Amtsråd og Fredningsstyrelsen har for Over fredningsnævnet

5 _e ønsket, at der i overensstemmelse med fredningsforslaget ikke åbnes mulighed for idrætsanlæg i fredningsamrådet. Det er herved anført, at Nylars kirke på grund af sin karakter og beliggenhed har krav på særlig hensyntagen ved placeringen af anlæg, der kan påvirke synsindtrykkene til og fra kirken. Hertil kommer, at idrætsforeningen bør have udvidelsesmuligheder ud over de for tiden aktuelle planer, og at der ved en placering af boldbaner i fredningsområdet bestandig vil opstå konflikter omkring banernes anvendelse. 3 Nylars Menighedsråd har udtalt sig til støtte for idrætsforeriingens anke, idet man dog ønsker indflydelse på placeringen af lysmaster. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite har udtalt sig på linie med amtsrådet og Fredningsstyrelsen, sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets medlemmer. Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale: Det tiltrædes, at der er behov for, at et større område omkring Nylars kirke bliver pålagt fredningsbestemmelser med henblik på opretholdelse af et åbent landskab omkring kirken. Det tiltrædes endvidere, at fredningsområdets grænse mod Nylars følger den eksisterende lovlige bebyggelse m.v. Et flertal på 4 medlemmer (herunder formanden) udtaler herefter: Uanset den betydning, som idrætsforeningen har for lokalsamfundet, må der lægges afgørende vægt på hensynet til at beskytte kirken og dens omgivelser mod foranstaltninger, som medfører, at de åbne arealer omkring kirken begrænses. Etablering af idrætsanlæg med tilhørende læhegn og lysmaster er ikke foreneligt med dette fredningshensyn, og nye boldbaner må henvises til en placering uden for fredningsområdet. Mindretallet har anset det for foreneligt med fredningsformålet, at der inden for fredningsområdet tillades anlæg af nye boldbaner i overensstemmelse med idrætsforeningens ønsker, men på betingelse af, at

6 læhegn maksimalt må være 2 m høje, og at der ikke må opstilles lysmaster. 4 løvrigt tiltrædes enstemmigt realiteten i fredningsnævnets afgørelse, idet dog bestemmelserne om støj- og lugtulemper udelades, da der ikke kan etableres boldbaner i fredningsområdet. det Fredningsnævnets erstatningstilkendelser i anledning af fredningen, ialt kr. med renter, tiltrædes. Beløbene er udbetalt. fredningsnævnets kendelse af 26. august 19B5 ophæves, fastsættes herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 37 ha store fredningsområde, som er afgrænset på kortet, der hører til Overfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet), og som helt eller delvis omfatter matr.nr. l ~, l ~, l~, l i, 39~, 40 ~ og 45 ~, Nylars, samt den offentlige gang- og cykelsti under litra "v". l. Fredningens formål. Fredningen har til formål at bevare landskabet i den nuværende tilstand og at sikre udsigten til Nylars kirke. e e 2. Arealernes drift. Landbrugsarealerne kan drives som hidtil, og der kan foretages sædvanlige driftsomlægninger, men der må ikke oprettes minkeller andre pelsdyrfarme eller drivhusgartnerier. Arealerne må ikke tilplantes, heller ikke med pyntegrønt- eller juletræskulturer, og der må ikke etableres læhegn. Dette forbud gælder ikke inden for det på fredningskortet viste byggefelt på matr.nr. l d. Præsteskovens sydvestlige skovbryn skal opretholdes som løvskov i en dybde af 50 m.

7 ,. Der 3. Terrænændringer. må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages afgravning, opfyldning eller planering Bebyggelse m.v. Der må ikke opføres bebyggelse, herunder tilbygninger, skure, boder og drivhuse. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der inden for det på fredningskortet viste byggefelt på matr. nr. l ~ foretages om- eller tilbygninger, når fredningsnævnet forinden har godkendt bygningernes placering og ydre fremtræden. Der må heller ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner som f.eks. master, vindmøller og transformerstationer, og der må iøvrigt ikke foretages foranstaltninger, der vil virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 5. Affald. e e - Der må ikke henkastes eller anbringes affald el.lign. 6. Dispensationer. En dispensation fra bestemmelserne i 2-5 kan meddeles efter reglerne i naturfredningslovens 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål. 7. Ophævelse af tidligere fredninger. Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves: l) Deklaration, tinglyst den 25. april 1953 på matr.nr. l ~, Nylars.

8 t 2) Deklaration, tinglyst den 13. januar 1961 på matr.nr. l ~, Nylars. 3) Fredningsnævnets kendelse af 20. februar 1961 vedrørende matr.nr. l l, Nylars. På Overfredningsnævnets vegne /. ( / <>c ( /-(- L:~/,<",-/(/( /( ',--- Bendt ~ndersen overirednlngsnævnets tcf!!'.:lod ic

9 ., FREDNNGSNÆVNET>

10 U D S K R F T A F " kendelsesprotokollen for fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds År 1985 den 26 0 august afsagde fredningsnæ\met for Bornholms amts fredningskreds følgende KENDELSE i sag nr. 42/1985 om fredning af et ca. 37 ha stort område ved Nylars kirke i Aakirkeby kommune. OPHAVEi

11 1 ;,,, l ~ l,, ( " ~, ~ i E e Ved skrivelse af l. april 1985 har Bornholms amtsråd rejst fredningssag for et ca. 37 ha. stort område sydøst for Nylars kirke i Aakirkeby kommune mellem Præsteskov, korr~unevejen Kirkevej og hovedlandevejen Rønne-Aakirkeby. Arealet består i det væsentlige af landbrugsjord, et 50 ro bredt bælte af Præsteskovens sydvestlige skovbryn samt af have og gårdsplads m.vo ved landbrugsejendommen Kirkely. På en del af landbrugsjorden er anlagt en midlertidig fodboldbane i forbindelse med et idrætsanlæg på nogle tilstødende arealer. Formålet med fredningen er navnlig at friholde de åbne arealer omkring kirken for yderligere bebyggelse m.v., og at bevare Præsteskovens sydvestlige skovbryn som løvskov. Fredningspåstanden går i det væsentlige ud på forbud mod bebyggelse med undtagelse af et byggefelt ved landbrugsejendommen Kirkely, hvor ombygning af eller tilbygning til eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godkendelse, og på forbud mod terrænændringer og yderligere beplantning, herunder læhegn m.v., som kan forstyrre udsigten til kirken. Fredningsforslaget vedrører ejendommene matr. nr. l ~, l c, 1 d, l i, 39 ~, 40 ~ og 45 ~ Nylars og en offentlig cykel- og gangsti. Området er delvis omfattet af naturfredningslovens 47 stk. 1 om skovbygge1inie, 47 b om forbud mod høj bebyggelse omkring kirker i det åbne land og 53 om beskytte1seszoner omkring jordfaste fortidsminder. Et ca. l ha. stort areal omkring kirkegårdsmuren er omfattet af en fredningskendelse af 20. februar 1961 og af fredningsoverenskomster tinglyst 25. april 1953 og 13. januar Præsteå, som på en ca. 700 ro lang strækning forløber gennem det berørte område, er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens 43.

12 i l l, 1 Det af fredningsforslaget omfattede areal ligger i landzone og er i regionplanen udlagt som særligt landbrugsområde, hvor nye anlæg til ikke-jordbrugsmæssige formål kun må placeres med særlig begrundelse. Rejsningen af fredningssagen har været bekendtgjort den 2. maj 1985, og fredningsnævnet har afholdt besigtigelse og offentligt møde den l. juli Nylars menighedsråd har udtalt sig til fordel for fredningen og har intet haft at indvende mod, at Præsteskoven, som ejes og drives af kirken, opretholdes som løvskov for så vidt angår den yderste bræmme. Menighedsrådet har udtalt, at lokalsamfundet i Nylars har behov for at opretholde gode idrætsanlæg og for at bevare Nyvest Centret, der grænser op til anlæggene og er afhængig af disse, og menighedsrådet har derfor intet at indvende imod, at fredningsgrænsen flyttes til en linie fra det nordøstlige hjørne af matr. nr. 45 a til det sydøstlige hjørne af byggefeltet på Kirkely. Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet fredningsforslaget, som også har kunnet tiltrædes af lodsejerne Johs. Hansen og Svend Dam psen. Der er alene fremkommet indsigelser fra Nyvest drætsforening og Nyvest Centret. drætsforeningen har gjort gældende, at den ved fredningsforslaget vil blive frataget muligheden for at benytte det midlertidige Johs. Hansen og stillet til rådighed for foreningeno Hvis der kunne anlægges et læbælte gående fra nordvest til sydøst over matr. nr. l &, ville dette dog være acceptabelt. Eventuelt kunne der i stedet anlægges et beplantningsbælte langs en del af det østlige skel på matr. nr. 45 ~ og herfra videre til det sydøstlige hjørne af byggei : anlæg på matr. nr. 45 ~, som Aakirkeby kommune har lejet af ejeren

13 feltet p~ ejendommen Kirkely, hvorved der kunne anlægges to nye baner til erstatning for den midlertidige bane. Hvis idrætsforeningens ønsker ikke kan imødekommes, ønskes der tilladelse til at bibeholde den nuværende midlertidige bane uden læbælte. Nyvest Centret har anset det for nødvendigt for at drive centret, at der fortsat er tilstrækkelige faciliteter for idrætsforeningen, idet foreningens medlemmer ellers vil søge bort, hvorefter lokalsamfundet vil stagnere. Fredningsnævnets afgørelse: Fredningsnævnet finder, at fredningsforslaget bør gennemføres med visse ændringer, således at arealerne i det væsentlige kan bevares 1 deres nuværende tilstand. Fredningsbestemmelserne skal dog ikke være til hinder for, at der på et areal sydvest for en linie mellem det nordøstlige hjørne af matr. nr. 45 ~ og det sydøstlige hjørne af byggefeltet omkring ejendommen Kirkelys bygninger anlægges boldbaner. Fredningen skal heller ikke være til hinder for en permanent boldbane på ejendommen matr. nr. 45 ~. Fredningsnævnet finder endvidere, at der bør træffes bestemmelser, der modvirker lugt- og støjulemper ved benyttelsen af kirkegården. Da der efter gennemførelsen af fredningsforslaget ikke er grundlag for at opretholde de bestående fredningsbestemmelser, ophæves disse i overensstemmelse med fredningspåstanden som nedenfor nærmere bestemt. T H B E S T E M M E S : De på vedhæftede kort angivne arealer af matr.nr. l ~, l ~, l g, l i, 39 ~, 40 ~ og 45 ~ Nylars og den cykel- og gangsti, der fører over arealerne,pålægges følgende fredningsbestemmelser: ~

14 l. Fredningen har til formål at bevare landskabet i dets nuværende tilstand og at sikre udsigten til Nylars kirke. 2. Der må ikke opføres bygninger af nogen art, herunder skure, boder, drivhuse og lignende. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der inden for det tt på kortbilaget viste byggefelt på ejendommen Kirkely, matr. nr. l d Nylars, foretages ombygning af eller tilbygning til eksisterende bygninger, efter at placering af bygninger og bygningstegninger forinden er godkendt af fredningsnævnet. 3. Der må ikke opstilles elmaster eller andre master, transformer- r stationer, vindmøller og lignende. 4. Oprettelse af mink- eller andre pelsdyrfarme og anlæg af drivhusgartnerier er ikke tilladt. 5 Ændringer i terrænet, herunder afgravning eller opfyldning og henkastning af affald er ikke tilladt. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på det areal, som ligger sydvest for en linie mellem det nordøstlige hjørne af matro nr. 45 ~ Nylars og det sydøstlige hjørne af byggefeltet på ejendommen Kirkely, matr. nr. l d Nylars, anlægges boldbaner, eller for at den eksisterende boldbane på ejendommen matr. nr. 45 ~ bevares. 6. Yderligere beplantning af arealerne med træer eller buske, herunder anlæg af pyntegrønt- eller juletræskulturer, samt etable-,.

15 ring af læhegn er ikke tilladt. Denne bestemmelse gælder dog ikke det på kortbilaget viste byggefelt på ejendommen Kirkely, matr. nr. l d Nylars l., Præsteskovens sydvestlige skovbryn som vist på kortbilaget skal opretholdes som løvskov i en dybde af 50 meter. 8. På de fredede arealer må ikke foretages foranstaltninger, der kan virke sk~~ende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken, eller som kan medføre lugt- eller støjulemper ved benyttelsen af kirkegården. Spredning af gylle og lignende og marksprøjtning er dog tilladt som led 1 driften af landbrugsarealerne. l,,,, Fredningsnævnets kendelse af 20. februar 1961 og fredningsoverenskomster tinglyst den 25. april 1953 og 13. januar 1961 ophævest Kendelsen kan påklages tiloverfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 KøbePJlavn K, af ejerne af de berørte ejendomme og af eventuelle brugere samt Nyvest Centret, Nyvest drætsforening,og af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Aakirkeby kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Natur og Ungdom og Dansk Ornithologisk Forening inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt de pågældende. "'~V1/j ~'1!j;1 Aksel ~ V ~ ~ ensen }

16 'l '... "'-. O QP. "-,.~.'.i' /' ~.. e. " ) \ Q.. \.n-... ~O c:...::> '. 1C.'. Pr~~skov 0'\. e.... \ \. ~.~ D.. 1a \.... '. r>-->.. <..vj.. Signaturer grænse for areal omfattet af fredning byggefet - - byggelinie i henhold til naturfredningsloven fortidsminde (skålsten ) [~J bevokset areal -. bygninger [{J] kirkegård (ikke omfattet af fredningsbestemmelserne) r--.., L.!. ~J have, \ \ ' ? ~" \ / \ r---~., \ " \ ~ ~ø \ \ 1\ 0 J =.=--=-=t.=-=... _Kirkely\ / " -:--, l' " d' /\ / L ::.";,,, / \ / ---~," / / '" / ---- Boldbaner ", "X / ", "/ "'- /' ", '-, / kan, /~ "- anlægges "x /' "-" / " ".-' ", "'- ",... ',, """"-.. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;'~, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;~t;stea Deklarationskort vedrørende fredning af Nylars kirkes omgivelser matr.nr. 1a, 1 c, 1 d, 1 i, 39 a, 40e og 4S a Nylars Aakirkeby kommune Bornholms amt Rønnevej Udarbejdet i august 1985 af Bornholms amtskommune, teknisk forvaltning 1: 4000 i i o m E N o Tryk ApS Tit

17 FREDNNGSNÆVNET>

18 A F 3 K R F T..tYY_S3 - OPHÆVE \ REG. NR. olo;t"~ " " ef 4 Alt Matr. nr. la Nylare sog~ Anmeld.e!". lredningsn:-4wnet FrAdn '.nesovel"enakomst Ste~pol~ og gøbyrfrl.lov nr '7. Undertegnede gr\rdejer rlarkus ll.ter Haneen, N:l1a1"a erklærer eig Yil1i~ til, som ejer af faatr. nr. la af fyln:re sogn, at lade et areal at dette matr. nr. fre~.t for at.sikre den fri beliggenhed af Hylere kirke. Arealet beskrives sal.døet.. En 5 m bred bræmme nord og øst omkring kirkens 3ord, matr. nr. le, nor~ for kirken kun langs k1rke~år4.muren. Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebyg~e8 eller beplant....4 nd81,ts0deleagende.~plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbr1... transf.orm8'orat~tioner, telefoa- o~ telegr~fmamter og lifnenee.l~~ opbmttes skure. udsalgssteder, vogne til bebo~lse ~ller opbevaring af r.fekabe.r, anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende 8k.nhed8for8tyrrpn~. genstande. Der må 1 det hele ikke f("lreta!:eaem4rlnger 1 den nu. l.'.l'ta.en.de tilstand, der kan virke.tæmmende eller hindren4e for udsigten til eller fra kirken. For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at ovenetaende fredningetilbad tinglyses på min fornævnte ejeridom, dog uden udgift for mig. Påtaleberett1get er fredning.nævnet for Bornholaa.at.rid.kreds /' og menighedsrådet for 5ylars sogn. Nylars, den det fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestem.mes det, a.t fredningen vil været at lyse på matr. nr. la af Nylnrs sogn. Med liensyn til hæftelser og servitutter henv! til ejendoæmenø blad i tingbogen.

19 Fredningsnævnet for Bornholms Amtsrådskreds, ~' den 23/ s. Hassing ndført 1 dagbogen tor retskreds nr. 25 Rønne købstad m.v., de. 25. april Lyet. Tingbog Bd. Nyl. Bl. l. Akt. Skab H nr. 548 F. Aamund bekræftelse af genpart 2 kr - øre to kr. - øre Afskriftens rigtighed bekræftes. s. F08sum Dommeren 1 Neksø købstad m.v., den 30 maj f. Poal.en " ~t-l ",.

20 FREDNNGSNÆVNET>

21 ......,~ REG. NR..lo.2t1r ) A F OPHÆv~T Matr. nr. le.r1arn eogn. Anrnelrler l l!"redt11ngsnmvne t ", 0, Fred~ingsOTeren8kQ.~~ Steapel- og geblrtr1 lov læ Underte~nede ~en1ghe~øråd for Nylarø aogn er~læ r sig villig til. l ejer af matr. nr. le af N11ars sogn, at lade et areal af iette.atr. nr. frede, for at sikre den fri beli~el~.~d af Nylara kirke. Are~let beskrives 801pdeet 1t }ark~ring8pladaen veot tor kirk~n ~ mod vejen 0& arealet melle~ kirken. søndre kirkeg~rd8m\~ OS jernlanen. 'rotningen~r følgendo omfan~: 4.r...all)rnl~ må ikke bebye;goæ eller bcpluntrs Ded udc:i.staødelat:;genclfl \, l" " bepl\ntn1ng. 11L~no.åer heller 11ke pt Qr~ulo,ne Må anbr1... ~ran.ror- e skure, udeul~~nteder. vogn~ til beboelse ~ller opbevar11lg af re4skaber, anbrin~:cs møi~d::'ngert a:ffaldadyl~;er ellt:1' lignende økønhe4dt'orst1rrende g.nstnn~e. 1'61; l.-\ i det ht:le ikke foretage:3 ~nt~rineer 1 den nu. b8.ti... snc;.c t11str.hh1. der kan v1'c'1ce:'glcæ.:'l.:1l.en~h; l,):11ch'1,.t<:~:.-.d e for uch;:1gten t11 el 01' fra k:.rkon. " 1'- ~l Jeg er enig t, fll.t ovcnat,:clldc trod.n1n..",gtlll.h..j ~in61jl~e8 på min 1or-,.. vnte ejendo~. cog uden udgift for mig. '" P~talp.berettieet er fr~~nincsr~)vnct fur Dornholaa aatsrå4.kreds el; men1g:hedsrh.4et tor Nylara uor,n. Ny,lars, don 1/2 1)6C. n toui~ E. Kof'oel x. L. Kjøller underakrevet J. A. Nielsen ljluc1 v. Jen- Det attesteres. at sa:~tli=o l'r.cdle'." :er af i:loni.::;ha4srad.:; t beræfjd aar oterenskomaten

22 , i,, " '/, \, ~. \ ' ~ ", 1.' f l det fre4n1ftg...vnet.~tager o. g.4kender toran.t' 4. ~.ta1~ '11ba4 besteames a.t, at fr.aninge. Til.-re at 11.8 " aatr.,. 1. ar 1f11ars.op. D.t fretede areal er 1n4te,net pi Tedlagt. kort, at åt11k.t,ea-,art bea åenlact: på akten.fre dnlng enatna t tor Bornholm. Aat.r't.krels. aen 10/1 19'1. s. U e1q Sllange.arealet a4a1n1.trer at 'o kirkelige.,n4igå r. '~tf.rk1~.- ain1eter1et uanøet narvaren4e deklaration aiser.lse ae4 henea t11 eyent..l opferele. af bygninger på arealet, tor eå Titt 41 skal t~ ~rk.lige tormll, n Dt/ael at paroellen. der 1 henhold t11.intet.rietø akrivelee at 18. no- T ber 1925 er inddraget ander kirkegården u4,ir af 4eklaratlon.n. Predainaadeklarationen bor~falder 1 'et oatans. 4. af deklarationen oafatt.de arealer 1n44rage. under k1rkeglr4en ylar.t den '1. deoeaber Axel LeTgr n J. A en Louie E. lotol4 N. A. Kotoe4 Johs. Hansen Gertrud SkOT&ar4 n.a V. Jtn.e. K. K. X3øller. ndført 1 dagbogen for retten 1 aønn. de. 1'/ Bl. lo Akt nr. 'Sl. kr. F. Å88um4 " ".t..m " ',.. Salt kr J,- tre kroner Afskriftenø r1g~1g.84 b'kratt Dommeren i Neksø købatat v., 4en, ~WD , V(~VVlAA-Af e, st lle.8.1ng J

23 FREDNNGSNÆVNET> e

24 REG. NR. ÜDSKEFT af forhandlinsprotokol for naturfredningsnætnet for Bornholms amtsrådskreds. ir 19Ü den 2o. februar "blev fredningsnævnet sat på d omnierkontor e t i leksø af formanden dommer S* Massing, hvor da foretoges s der afsagdes sålydende Sag om fredning af matr. nr. jl Mylars sogn, Kendelse* Efter at nåturfredningsnævnet var blevet bekendt med, at en pareel af matr. nr. 11, af Mylars sogn, der er beliggende ved vejen fra lylars til Vestermarie umiddelbart op til lylars kirkegaard, påtænkes solgt til bebyggelse, er fredningssag rejst* Ejendommen ejes af Nylars kommune ifølge skøde tinglyst den 6/ og er erhvervet fra de bornholmske husmandsforeninger ved en vederlagsfri overdragelse. Ejendommen, der hidtil har henligget som have, er 3 27 o m2, mena arealet af den grund, der af kommunen påtænkes bortsolgt til byggegrunde, er looo m2. Hylars kommune har tilbudt at erlægge den nordlige del af matr. nr. li med et byggeforbud, men har protesteret mod at arealet fredes i sin helhed. fil støtte for sin protest har kommunen anført, at det har været afgørende for kommunen ved overtagelsen af matr. nr. li, at man kunne bortsælge en parcel heraf, således at købesummen lierfor kunne hensættes til hjælp til vedligeholdelsen af den øvrige del af matr. nr. li. derfor tilfælde af fredning har kommunen/påstået en erstatning af en stør: reise, som den købesum, grunden forventes at kunne indbringe eller 4ooo kr

25 Mylars menighedsråd har efter å ikke villet udtale sig bortsalg âf byggegrund* Hævnet mener 9 at en bebyggelse af arealet, der utå betragtes en helhed f 'Til virke på dan smukke udsig 1 1 åer er når man kommer syd fra mød kirken, hvor denne indgår som et smukt led i den landøkabeli ge skønhed og finder, at nævnte ipmtr* ur» 11 bør fredes* således at åer ikke på ejendommen må akt nogtn bebyggelse 9 opstilling af akm*e f opsætning af master eller andre genstande, og at gründen bør henli;;ge have i clog at s?srlig højtvokaende træer kan fældes.» Såfremt sognerådet måtte det haven ryddes og og inddrages under åen åbne parkeringsplads foran kirken* Under hensyn, til at omhandlede ejendom ar erhvervet af Mylars komvederlagt og da finder det en naturlig for at holde omgivelserne omkring møget gamle middelalderkirke i sømmelig standt finder navnet at burde tilkende kommunen erstatning i anledning af fredningen* Påtaleberettiget er naturfrednixigsnævnet* Thi bestemmes! Matr» rir* jl lylars sogn frådes ovenfor bestemt* S* Massing Jolie. E* Larsen H, P, Nielsen Udskriftens rigtighed bekræftes* Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds, den 2o. februar 1961 r 1 S. Massing

26 i=, _... REG. NR. olo.29 E i ","., - i r; l'! E, " <, ~ ; \ "C < "; ị ) "C \ ;., > ~ l <>~.. z.9';-';..j.~l ~ < iio ~ «./.. ~ "-d!i-p/q('t!j-.. ~ ea-t lo. r..'j 6~J~. ~ 'ii l; 2 "",er ær r ti-d.. æc,~,,"'cl.-s./i'"t.c... "!!.: <> < lo " it " <, lo.. "o - " ~ ~ u, < :. 1> ~

27 KORT>

28

29 DSPENSATONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

30 Fredningsnævnet for Sag Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A Rønne. tlf. (03) REG. NR. nr. 99/1987 Den 25 AUG.1987 Aakirkeby kommune Teknisk forvaltning Ravnsgade 5' 3720 Aakirkeby. GENPART til, S k o v - til und~rr.tning, D. h. t. Der.. ør. ef J. nr. + 2 bilag. og Naturstyrelsen Motlltsgetl Skov- eg Naturstyrelsen 2 6 AUG Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på.. ejendommen matr. nr. 45 ~ Nylars at opsætte et 90 cm højt dyrehegn ~od Rønnevej og et åløb umiddelbart nord og syd for træningsbanen ved Nylars idrætsanlæg til sikring for mindre børn i forbindelse med boldspil m.v. Det fremgår af sagens oplysninger, at ejendommen matr. nr. 45 a Nylars er omfattet af 6verfredningsnævnets kendelse af lo. februar 1987 om fredning af Nylars kirkes omgivelser. Det er i kendelsen bl.a. bestemt, at der ikke må etableres læhegn eller foretages foranstaltninger, der virker skæmmende eller hidrende for udsigten til eller fra kirken. Kendelsen indeholder ingen bestemmelser om andre former for hegn. 4t Fredningsnævnet har ved skrivelse af 14. april 1987 meddelt tilladelse til at bibeholde den pågældende boldbane indtil l. marts.990. den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af na- 4aurfredningslovens 34 meddele t~lladelse til opsætning af det ansøgte hegn. Afgørelsen kan efter n~turfredningslovens 34 indbringes for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsn~vnet. Opmærksomhe den henl edes på, a,t de r event uel t, t i11 ige kræves tilladelse fra andre myndigheder. \tt Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening. Miljøministeriet Skov- og Nalurslyrelsen nr F '1'/2-1'6 Bil. Z ~, n",nn'" Lorentzen '70"

31 AAKRKEBY Teknisk KOMMUNE r, GtO."O forvaltning 17 Ol TCLCPON Ol '7 "7 "7 Fredningsnævnet Damgade 4 A ' 3700 Rønne AAKRKEBY, DCN..,j ~1t.Nt GOl Sagsbeh. Finn Rønne-Nielsen/fie L J -- la Vedr.: Hegn på matr. nr~ 45~, Ny1ars sogn. Hermed ansøges om tilladelse til opsætning af et 90 cm højt dyrehegn mod Rønnevej og åløb umiddelbart nqrd og syd for træningsbane ved Nylars idrætsanlæg, for sikting af de mindre børn, i forbindelse med boldspil m.v. Til orientering vedlægges en oversigtsplan over det pågældende område. Bilagene er ber~gnet til Deres arkiv. Med v~nlig hilsen 1; ~ft'~~~ / e4. J~ Harvest " Bygningsinspektør Finn Rønne-Nielsen Konstruktør MlJøministeriet J. nr. F. e<:'t AUG; 1Ql'7 iv-3 - F6 S'/l/ F"'dningSn.vn~t -, '! for q q n øomhofif!l amts frednfn skaks

32 ...~, -.. :r ~~ :1 ~_ :1 ~ - - :, - -:1 ~ OR:.5LAU TL OGAL.PLAN NR ae CT AREAL TL 5POR.T~- ANER. VE.D NYLAR-S. K.\lGCE.BY KOMMUNE., 1~B.3 ~GTBLAG 1... LOKALPL,,\-JOMfi:ÅDLl5 GRÆNSE., 1:, '."

33 Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.. Dommerkontoret i Rønne _amgade 4A Rønne.tlf. ( REG. NR. O 2øP ~.00~ Sag nr. 5:5 / 8 7 Den 4. m a j l98 7 Nylars Menighedsråd v/konsulent Frits Christensen Nyvej Akirkeby GENPART dl, s k o v - og til underretnfng, D. h. t. Deres tkr. øf J. nr. + 5 bilag naturstyrelsen Modtaget Skov. og NaturstyreJsen 7 MAJ 1987 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på, ejendommen matr. nr. l c Nylars umiddelbart syd for Nylars Kirkegård at opføre en ca. 5~ m 2 stor bygning, der skal indeholde frokoststue, toilet og redskabsrum. Bygningen agtes opført med granit- og træbeklædte ydervægge og afvalmet sadeltag med 45 0 's hældning beklædt med røde vingetegl. Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for en afstand af 300 m fra skov, og at det pågældende areal er omfattet af over fredningsnævnet s kendelse af lo. februar 1987 om fredning af et område ved Nylars kirke, hvis formål er at bevare landskabet i den nuværende tilstand og at sikre udsigten til Nylars kirke. Det er bl.a. bestemt, at der ikke må opføres bebyggelse, herunder tilbygninger, skure, boder og drivhuse. Fredningsnævnet gav den 7. april 1986 tilladelse til at opføre en ca. 30 m 2 stor tilbygning, indeholdende frokoststue, toilet og redskabsrum til et eksisterende ca. 33 m 2 stort kapel på kirkegården, men dette projekt ønsker menighedsrådet ikke udført. Under. hens~~ til, at den for ganske nylig gennemførte fredning indeholder forbud mod bebyggelse, og til at den ansøgte bygning vil virke meget fremtrædende især set fra vejen, der fører fra hovedlandevejen til kirken, finder fredningsnævnet ikke grundlag for at tillade det ansøgte. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 58 og 34 indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 17, 1256 København K, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Akirkeby kommune og menighedsrådet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. tt Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Akirkeby kommune. samt ark. Rolf Graae, Annasvej 8, Hellerup Miljømlnleterlet Skov- og Natur!!ltyrelseh J.nr. F i'l1-1c, Bil.b Lorentzen

34 Fredningsnævnet for A Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret irønne Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) Mochaøetl Skov- og Naturstyre'sefl 1 O NOV Sag nr. 119/ Den R E G. NR. D;lø ;( ~.D SD - 9 NOV.1989 Johannes Hansen SøndregArd Rønnevej Aakirkeby. : GENPART ti, Sko~l og Naturstyrelsen til unden'etnk19, D. h. t. [)er" ekr. af J. nr. + bilag. Bornholms amtskommune har forelagt fredningsnævnet en sag om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 45 a Hovedejerlavet Nylars at bibeholde den midlertidige boldbane, beliggende nord for hovedlandevejen Rønne-Aakirkeby og øst for de lovlige boldbaner på matr. nr. 45 aæ smst. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. februar 1987 om fredning af et område ved Nylars kirke, hv~ri bl.a. er bestemt, at der ikke må opføres bebyggelse eller etableres andre faste anlæg og konstruktioner som f.eks. master, ligesom der ikke må foretages foranstaltninger, der vil virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. Det fremgår iøvrigt af bemærkningerne til kendelsen, at nye boldbaner må henvises til en placering uden for fredningsområdet. Bornholms amtskommune har i skrivelse af 4. marts 1987 meddelt tilladelse i henhold til by- og landzoneloven til at bibeholde den midlertidige boldbane indtil den 1. marts 1990, og fredningsnævnet har i skrivelse af 14. april 1987 for sit vedkommende meddelt tilsvarende tilladelse. Bornholms amtskommune har nu efter ansøgning ved skrivelse af 26. september 1989 i medfør af by- og landzonelovens 8 tilladt bibeholdelse af de midlertidige baner indtil 1. marts 1993, således at lysrnaster og eventuelle andre anlæg m.y. for arealets benyttelse til boldbaner er fjernet fra ejendommen senest 1. april tt 1993, hvorefter arealet igen tages i brug til landbrugsformål. Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN Z '!J/Co - CJ O C> J Akt. nr. 1

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00. Fredningen vedrører: Langø Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01924.00 Fredningen vedrører: Langø Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en.

01969.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07. Fredningen vedrører: Hedensted Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. 01969.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01969.07 Fredningen vedrører: Hedensted Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet... 27-12-1952, 07-11-1959 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen. 00263.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00263.00 Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

01578.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00. Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 01578.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01578.00 Fredningen vedrører: Høsterkøb Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-04-1952 Fredningsnævnet 02-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melå. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredni ngsnævnet. 02724.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02724.00 Fredningen vedrører: Melå Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredni ngsnævnet Kendelser Deklarationer 21-03-1961 DEKLARATIONER>

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01916.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01916.00. Fredningen vedrører: Kirke Syv Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen.

01916.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01916.00. Fredningen vedrører: Kirke Syv Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. 01916.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01916.00 Fredningen vedrører: Kirke Syv Kirke Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-10-1952, 12-01-1953, 15-01-1954 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen. 01589.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01589.00 Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se 06846.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 25-06-1951

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet.

00690.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00. Fredningen vedrører: Allinge Udsigt. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. 00690.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00690.00 Fredningen vedrører: Allinge Udsigt Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 05-07-1939 DEKLARATIONER>

Læs mere

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

01588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00. Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. ,e 01588.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01588.00 Fredningen vedrører: Nr. Nissum Kirke I e Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 29-05-1951, 01-06-1951,

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

I. Domme 02164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02164.00. Fredningen vedrører: Klinte Kirke. Taksatio ns kom miss ion en.

I. Domme 02164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02164.00. Fredningen vedrører: Klinte Kirke. Taksatio ns kom miss ion en. 02164.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02164.00 Fredningen vedrører: Klinte Kirke. Domme Taksatio ns kom miss ion en Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-06-1954 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01482.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00. Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01482.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00. Fredningen vedrører: Gimsing Kirke. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01482.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01482.00 Fredningen vedrører: Gimsing Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 23-02-1951, 06-03-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet. Domme. la ksations kom miss ionen. 01279.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01279.00 Fredningen vedrører: Frederiksværk Slugt- Ophævet Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1950 Fredningsnævnet 20-01-1950 Kendelser

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

04510.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00. Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 04510.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04510.00 Fredningen vedrører: Hirtshals Udsigt Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01585.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00. Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Taksatio ns komm issio nen.

I. Domme 01585.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00. Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Taksatio ns komm issio nen. 01585.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01585.00 Fredningen vedrører: Fjaltring Kirke. Domme Taksatio ns komm issio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer e

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32. Idrætsanlæg i Løgstrup. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger:

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32. Idrætsanlæg i Løgstrup. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 Idrætsanlæg i Løgstrup Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 03.04.84 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument Lokalplan nr. 32

Læs mere