I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nylars Kirke , Taksations kom miss ione n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , , , Kendelser Deklarationer

2 OVERFREDNNGSNÆVNET>

3 ...".e REG. NR. o ~o~~~05 () Overfredningsnævnets afgørelse af 10. februar'1987 om fredning af et område ved Nylars kirke i Akirkeby Kommune (sag nr. 2644/85). Fredningsnævnet for Bornholms Amts Fredningskreds har ved kendelse af 26. august 1985 truffet beslutning om fredning af et ca. 37 ha stort område ved Nylars kirke. Fredningen berører helt eller delvis 6 ejendomme i privat eje samt en ejendom, der tilhører Akirkeby Kommune. Fredningen har til formål at bevare landskabet i dets nuværende tilstand og at sikre udsigten til Nylars kirke. Frednings:3gen er rejst af Bornholms Amtsråd i Fredningsnævnets kendelse er påklaget til Overfredningsl :evnet af Nyvest drætsforening, Nyvest Centret, Akirkeby Kommunalbestyrelse, Bornholms Amtsråd og Miljøministeriet v/fredningsstyrelsen. Nylars kirke er en af Danmarks få rundkirker. Fredningsamrådet udgøres for størstedelens vedkommende af dyrket landbrugsjord og derudover af en bræmme af Præsteskoven og en midlertidig boldbane. Hele området ligger i landzone. Bornholms Amtsråd har oplyst, at den midlertidige boldbane på matr.nr. 45 ~, Nylars, er anlagt uden tilla-

4 2 delse i medfør af loven om by- og landzoner. Dele af området er omfattet af almindeligt gældende beskyttelsesregler i naturfredningsloven ( 43, 47, 47 b og 53). Et ca. l ha stort areal omkring kirkegårdsmuren er fredet ved deklarationer, tinglyst 25. april 1953 og 13. januar 1961, og ved kendelse af 20. februar Området er behandlet i en amtskommunal rapport fra 1982 ("De bornholmske landkirkers omgivelser"), der indeholder forslag til udvidelse af den ældre fredning. regionplanen er området udlagt som særligt landbrugsområde, hvor nye anlæg til ikke-jordbrugsmæssige formål kun må placeres med særlig begrundelse og kun således, at god landbrugsjord ikke beslaglægges. kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er anvendelsen af en del af området fastlagt til offentligt formål (sportsbaner), og det er iøvrigt bestemt, at området ikke må bebygges. følge fredningsnævnets kendelse kan der anlægges boldbaner uden læhegn på en del af matr.nr. l d, Nylars, og boldbanen på matr.nr. 45 a kan bevares. e Nyvest drætsforening, Nyvest Centret og Akirkeby Kommunalbestyrelse har for Overfredningsnævnet ønsket mulighed for, at der kan anlægges to vendbare fodboldbaner og nogle håndboldbaner med omgivende læhegn i tilknytning til det eksisterende idrætsanlæg, der grænser op til fredningsområdet, samt at der kan anbringes lysmaster på banerne. Det er herved anført, at en indskrænkning af idrætsforeningens udvidelsesmuligheder vil gøre det umuligt at opretholde foreningen i den nuværende form til glæde for lokalsamfundet. Det"er endvidere anført, at der ikke senere vil blive behov for yderligere udvidelser af idrætsanlægget. Bornholms Amtsråd og Fredningsstyrelsen har for Over fredningsnævnet

5 _e ønsket, at der i overensstemmelse med fredningsforslaget ikke åbnes mulighed for idrætsanlæg i fredningsamrådet. Det er herved anført, at Nylars kirke på grund af sin karakter og beliggenhed har krav på særlig hensyntagen ved placeringen af anlæg, der kan påvirke synsindtrykkene til og fra kirken. Hertil kommer, at idrætsforeningen bør have udvidelsesmuligheder ud over de for tiden aktuelle planer, og at der ved en placering af boldbaner i fredningsområdet bestandig vil opstå konflikter omkring banernes anvendelse. 3 Nylars Menighedsråd har udtalt sig til støtte for idrætsforeriingens anke, idet man dog ønsker indflydelse på placeringen af lysmaster. Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite har udtalt sig på linie med amtsrådet og Fredningsstyrelsen, sagens behandling har deltaget 8 af Overfredningsnævnets medlemmer. Overfredningsnævnet skal enstemmigt udtale: Det tiltrædes, at der er behov for, at et større område omkring Nylars kirke bliver pålagt fredningsbestemmelser med henblik på opretholdelse af et åbent landskab omkring kirken. Det tiltrædes endvidere, at fredningsområdets grænse mod Nylars følger den eksisterende lovlige bebyggelse m.v. Et flertal på 4 medlemmer (herunder formanden) udtaler herefter: Uanset den betydning, som idrætsforeningen har for lokalsamfundet, må der lægges afgørende vægt på hensynet til at beskytte kirken og dens omgivelser mod foranstaltninger, som medfører, at de åbne arealer omkring kirken begrænses. Etablering af idrætsanlæg med tilhørende læhegn og lysmaster er ikke foreneligt med dette fredningshensyn, og nye boldbaner må henvises til en placering uden for fredningsområdet. Mindretallet har anset det for foreneligt med fredningsformålet, at der inden for fredningsområdet tillades anlæg af nye boldbaner i overensstemmelse med idrætsforeningens ønsker, men på betingelse af, at

6 læhegn maksimalt må være 2 m høje, og at der ikke må opstilles lysmaster. 4 løvrigt tiltrædes enstemmigt realiteten i fredningsnævnets afgørelse, idet dog bestemmelserne om støj- og lugtulemper udelades, da der ikke kan etableres boldbaner i fredningsområdet. det Fredningsnævnets erstatningstilkendelser i anledning af fredningen, ialt kr. med renter, tiltrædes. Beløbene er udbetalt. fredningsnævnets kendelse af 26. august 19B5 ophæves, fastsættes herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 37 ha store fredningsområde, som er afgrænset på kortet, der hører til Overfredningsnævnets afgørelse (fredningskortet), og som helt eller delvis omfatter matr.nr. l ~, l ~, l~, l i, 39~, 40 ~ og 45 ~, Nylars, samt den offentlige gang- og cykelsti under litra "v". l. Fredningens formål. Fredningen har til formål at bevare landskabet i den nuværende tilstand og at sikre udsigten til Nylars kirke. e e 2. Arealernes drift. Landbrugsarealerne kan drives som hidtil, og der kan foretages sædvanlige driftsomlægninger, men der må ikke oprettes minkeller andre pelsdyrfarme eller drivhusgartnerier. Arealerne må ikke tilplantes, heller ikke med pyntegrønt- eller juletræskulturer, og der må ikke etableres læhegn. Dette forbud gælder ikke inden for det på fredningskortet viste byggefelt på matr.nr. l d. Præsteskovens sydvestlige skovbryn skal opretholdes som løvskov i en dybde af 50 m.

7 ,. Der 3. Terrænændringer. må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages afgravning, opfyldning eller planering Bebyggelse m.v. Der må ikke opføres bebyggelse, herunder tilbygninger, skure, boder og drivhuse. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der inden for det på fredningskortet viste byggefelt på matr. nr. l ~ foretages om- eller tilbygninger, når fredningsnævnet forinden har godkendt bygningernes placering og ydre fremtræden. Der må heller ikke etableres andre faste anlæg og konstruktioner som f.eks. master, vindmøller og transformerstationer, og der må iøvrigt ikke foretages foranstaltninger, der vil virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. 5. Affald. e e - Der må ikke henkastes eller anbringes affald el.lign. 6. Dispensationer. En dispensation fra bestemmelserne i 2-5 kan meddeles efter reglerne i naturfredningslovens 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål. 7. Ophævelse af tidligere fredninger. Følgende fredningskendelser og -deklarationer ophæves: l) Deklaration, tinglyst den 25. april 1953 på matr.nr. l ~, Nylars.

8 t 2) Deklaration, tinglyst den 13. januar 1961 på matr.nr. l ~, Nylars. 3) Fredningsnævnets kendelse af 20. februar 1961 vedrørende matr.nr. l l, Nylars. På Overfredningsnævnets vegne /. ( / <>c ( /-(- L:~/,<",-/(/( /( ',--- Bendt ~ndersen overirednlngsnævnets tcf!!'.:lod ic

9 ., FREDNNGSNÆVNET>

10 U D S K R F T A F " kendelsesprotokollen for fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds År 1985 den 26 0 august afsagde fredningsnæ\met for Bornholms amts fredningskreds følgende KENDELSE i sag nr. 42/1985 om fredning af et ca. 37 ha stort område ved Nylars kirke i Aakirkeby kommune. OPHAVEi

11 1 ;,,, l ~ l,, ( " ~, ~ i E e Ved skrivelse af l. april 1985 har Bornholms amtsråd rejst fredningssag for et ca. 37 ha. stort område sydøst for Nylars kirke i Aakirkeby kommune mellem Præsteskov, korr~unevejen Kirkevej og hovedlandevejen Rønne-Aakirkeby. Arealet består i det væsentlige af landbrugsjord, et 50 ro bredt bælte af Præsteskovens sydvestlige skovbryn samt af have og gårdsplads m.vo ved landbrugsejendommen Kirkely. På en del af landbrugsjorden er anlagt en midlertidig fodboldbane i forbindelse med et idrætsanlæg på nogle tilstødende arealer. Formålet med fredningen er navnlig at friholde de åbne arealer omkring kirken for yderligere bebyggelse m.v., og at bevare Præsteskovens sydvestlige skovbryn som løvskov. Fredningspåstanden går i det væsentlige ud på forbud mod bebyggelse med undtagelse af et byggefelt ved landbrugsejendommen Kirkely, hvor ombygning af eller tilbygning til eksisterende bygninger kan ske efter fredningsnævnets forudgående godkendelse, og på forbud mod terrænændringer og yderligere beplantning, herunder læhegn m.v., som kan forstyrre udsigten til kirken. Fredningsforslaget vedrører ejendommene matr. nr. l ~, l c, 1 d, l i, 39 ~, 40 ~ og 45 ~ Nylars og en offentlig cykel- og gangsti. Området er delvis omfattet af naturfredningslovens 47 stk. 1 om skovbygge1inie, 47 b om forbud mod høj bebyggelse omkring kirker i det åbne land og 53 om beskytte1seszoner omkring jordfaste fortidsminder. Et ca. l ha. stort areal omkring kirkegårdsmuren er omfattet af en fredningskendelse af 20. februar 1961 og af fredningsoverenskomster tinglyst 25. april 1953 og 13. januar Præsteå, som på en ca. 700 ro lang strækning forløber gennem det berørte område, er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens 43.

12 i l l, 1 Det af fredningsforslaget omfattede areal ligger i landzone og er i regionplanen udlagt som særligt landbrugsområde, hvor nye anlæg til ikke-jordbrugsmæssige formål kun må placeres med særlig begrundelse. Rejsningen af fredningssagen har været bekendtgjort den 2. maj 1985, og fredningsnævnet har afholdt besigtigelse og offentligt møde den l. juli Nylars menighedsråd har udtalt sig til fordel for fredningen og har intet haft at indvende mod, at Præsteskoven, som ejes og drives af kirken, opretholdes som løvskov for så vidt angår den yderste bræmme. Menighedsrådet har udtalt, at lokalsamfundet i Nylars har behov for at opretholde gode idrætsanlæg og for at bevare Nyvest Centret, der grænser op til anlæggene og er afhængig af disse, og menighedsrådet har derfor intet at indvende imod, at fredningsgrænsen flyttes til en linie fra det nordøstlige hjørne af matr. nr. 45 a til det sydøstlige hjørne af byggefeltet på Kirkely. Danmarks Naturfredningsforening har anbefalet fredningsforslaget, som også har kunnet tiltrædes af lodsejerne Johs. Hansen og Svend Dam psen. Der er alene fremkommet indsigelser fra Nyvest drætsforening og Nyvest Centret. drætsforeningen har gjort gældende, at den ved fredningsforslaget vil blive frataget muligheden for at benytte det midlertidige Johs. Hansen og stillet til rådighed for foreningeno Hvis der kunne anlægges et læbælte gående fra nordvest til sydøst over matr. nr. l &, ville dette dog være acceptabelt. Eventuelt kunne der i stedet anlægges et beplantningsbælte langs en del af det østlige skel på matr. nr. 45 ~ og herfra videre til det sydøstlige hjørne af byggei : anlæg på matr. nr. 45 ~, som Aakirkeby kommune har lejet af ejeren

13 feltet p~ ejendommen Kirkely, hvorved der kunne anlægges to nye baner til erstatning for den midlertidige bane. Hvis idrætsforeningens ønsker ikke kan imødekommes, ønskes der tilladelse til at bibeholde den nuværende midlertidige bane uden læbælte. Nyvest Centret har anset det for nødvendigt for at drive centret, at der fortsat er tilstrækkelige faciliteter for idrætsforeningen, idet foreningens medlemmer ellers vil søge bort, hvorefter lokalsamfundet vil stagnere. Fredningsnævnets afgørelse: Fredningsnævnet finder, at fredningsforslaget bør gennemføres med visse ændringer, således at arealerne i det væsentlige kan bevares 1 deres nuværende tilstand. Fredningsbestemmelserne skal dog ikke være til hinder for, at der på et areal sydvest for en linie mellem det nordøstlige hjørne af matr. nr. 45 ~ og det sydøstlige hjørne af byggefeltet omkring ejendommen Kirkelys bygninger anlægges boldbaner. Fredningen skal heller ikke være til hinder for en permanent boldbane på ejendommen matr. nr. 45 ~. Fredningsnævnet finder endvidere, at der bør træffes bestemmelser, der modvirker lugt- og støjulemper ved benyttelsen af kirkegården. Da der efter gennemførelsen af fredningsforslaget ikke er grundlag for at opretholde de bestående fredningsbestemmelser, ophæves disse i overensstemmelse med fredningspåstanden som nedenfor nærmere bestemt. T H B E S T E M M E S : De på vedhæftede kort angivne arealer af matr.nr. l ~, l ~, l g, l i, 39 ~, 40 ~ og 45 ~ Nylars og den cykel- og gangsti, der fører over arealerne,pålægges følgende fredningsbestemmelser: ~

14 l. Fredningen har til formål at bevare landskabet i dets nuværende tilstand og at sikre udsigten til Nylars kirke. 2. Der må ikke opføres bygninger af nogen art, herunder skure, boder, drivhuse og lignende. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der inden for det tt på kortbilaget viste byggefelt på ejendommen Kirkely, matr. nr. l d Nylars, foretages ombygning af eller tilbygning til eksisterende bygninger, efter at placering af bygninger og bygningstegninger forinden er godkendt af fredningsnævnet. 3. Der må ikke opstilles elmaster eller andre master, transformer- r stationer, vindmøller og lignende. 4. Oprettelse af mink- eller andre pelsdyrfarme og anlæg af drivhusgartnerier er ikke tilladt. 5 Ændringer i terrænet, herunder afgravning eller opfyldning og henkastning af affald er ikke tilladt. Fredningen er dog ikke til hinder for, at der på det areal, som ligger sydvest for en linie mellem det nordøstlige hjørne af matro nr. 45 ~ Nylars og det sydøstlige hjørne af byggefeltet på ejendommen Kirkely, matr. nr. l d Nylars, anlægges boldbaner, eller for at den eksisterende boldbane på ejendommen matr. nr. 45 ~ bevares. 6. Yderligere beplantning af arealerne med træer eller buske, herunder anlæg af pyntegrønt- eller juletræskulturer, samt etable-,.

15 ring af læhegn er ikke tilladt. Denne bestemmelse gælder dog ikke det på kortbilaget viste byggefelt på ejendommen Kirkely, matr. nr. l d Nylars l., Præsteskovens sydvestlige skovbryn som vist på kortbilaget skal opretholdes som løvskov i en dybde af 50 meter. 8. På de fredede arealer må ikke foretages foranstaltninger, der kan virke sk~~ende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken, eller som kan medføre lugt- eller støjulemper ved benyttelsen af kirkegården. Spredning af gylle og lignende og marksprøjtning er dog tilladt som led 1 driften af landbrugsarealerne. l,,,, Fredningsnævnets kendelse af 20. februar 1961 og fredningsoverenskomster tinglyst den 25. april 1953 og 13. januar 1961 ophævest Kendelsen kan påklages tiloverfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 KøbePJlavn K, af ejerne af de berørte ejendomme og af eventuelle brugere samt Nyvest Centret, Nyvest drætsforening,og af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Aakirkeby kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Landsforeningen Natur og Ungdom og Dansk Ornithologisk Forening inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt de pågældende. "'~V1/j ~'1!j;1 Aksel ~ V ~ ~ ensen }

16 'l '... "'-. O QP. "-,.~.'.i' /' ~.. e. " ) \ Q.. \.n-... ~O c:...::> '. 1C.'. Pr~~skov 0'\. e.... \ \. ~.~ D.. 1a \.... '. r>-->.. <..vj.. Signaturer grænse for areal omfattet af fredning byggefet - - byggelinie i henhold til naturfredningsloven fortidsminde (skålsten ) [~J bevokset areal -. bygninger [{J] kirkegård (ikke omfattet af fredningsbestemmelserne) r--.., L.!. ~J have, \ \ ' ? ~" \ / \ r---~., \ " \ ~ ~ø \ \ 1\ 0 J =.=--=-=t.=-=... _Kirkely\ / " -:--, l' " d' /\ / L ::.";,,, / \ / ---~," / / '" / ---- Boldbaner ", "X / ", "/ "'- /' ", '-, / kan, /~ "- anlægges "x /' "-" / " ".-' ", "'- ",... ',, """"-.. ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;'~, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;~t;stea Deklarationskort vedrørende fredning af Nylars kirkes omgivelser matr.nr. 1a, 1 c, 1 d, 1 i, 39 a, 40e og 4S a Nylars Aakirkeby kommune Bornholms amt Rønnevej Udarbejdet i august 1985 af Bornholms amtskommune, teknisk forvaltning 1: 4000 i i o m E N o Tryk ApS Tit

17 FREDNNGSNÆVNET>

18 A F 3 K R F T..tYY_S3 - OPHÆVE \ REG. NR. olo;t"~ " " ef 4 Alt Matr. nr. la Nylare sog~ Anmeld.e!". lredningsn:-4wnet FrAdn '.nesovel"enakomst Ste~pol~ og gøbyrfrl.lov nr '7. Undertegnede gr\rdejer rlarkus ll.ter Haneen, N:l1a1"a erklærer eig Yil1i~ til, som ejer af faatr. nr. la af fyln:re sogn, at lade et areal at dette matr. nr. fre~.t for at.sikre den fri beliggenhed af Hylere kirke. Arealet beskrives sal.døet.. En 5 m bred bræmme nord og øst omkring kirkens 3ord, matr. nr. le, nor~ for kirken kun langs k1rke~år4.muren. Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebyg~e8 eller beplant....4 nd81,ts0deleagende.~plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbr1... transf.orm8'orat~tioner, telefoa- o~ telegr~fmamter og lifnenee.l~~ opbmttes skure. udsalgssteder, vogne til bebo~lse ~ller opbevaring af r.fekabe.r, anbringes møddinger, affaldsdynger eller lignende 8k.nhed8for8tyrrpn~. genstande. Der må 1 det hele ikke f("lreta!:eaem4rlnger 1 den nu. l.'.l'ta.en.de tilstand, der kan virke.tæmmende eller hindren4e for udsigten til eller fra kirken. For fredningen kræves ingen erstatning. Jeg er enig i, at ovenetaende fredningetilbad tinglyses på min fornævnte ejeridom, dog uden udgift for mig. Påtaleberett1get er fredning.nævnet for Bornholaa.at.rid.kreds /' og menighedsrådet for 5ylars sogn. Nylars, den det fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstilbud, bestem.mes det, a.t fredningen vil været at lyse på matr. nr. la af Nylnrs sogn. Med liensyn til hæftelser og servitutter henv! til ejendoæmenø blad i tingbogen.

19 Fredningsnævnet for Bornholms Amtsrådskreds, ~' den 23/ s. Hassing ndført 1 dagbogen tor retskreds nr. 25 Rønne købstad m.v., de. 25. april Lyet. Tingbog Bd. Nyl. Bl. l. Akt. Skab H nr. 548 F. Aamund bekræftelse af genpart 2 kr - øre to kr. - øre Afskriftens rigtighed bekræftes. s. F08sum Dommeren 1 Neksø købstad m.v., den 30 maj f. Poal.en " ~t-l ",.

20 FREDNNGSNÆVNET>

21 ......,~ REG. NR..lo.2t1r ) A F OPHÆv~T Matr. nr. le.r1arn eogn. Anrnelrler l l!"redt11ngsnmvne t ", 0, Fred~ingsOTeren8kQ.~~ Steapel- og geblrtr1 lov læ Underte~nede ~en1ghe~øråd for Nylarø aogn er~læ r sig villig til. l ejer af matr. nr. le af N11ars sogn, at lade et areal af iette.atr. nr. frede, for at sikre den fri beli~el~.~d af Nylara kirke. Are~let beskrives 801pdeet 1t }ark~ring8pladaen veot tor kirk~n ~ mod vejen 0& arealet melle~ kirken. søndre kirkeg~rd8m\~ OS jernlanen. 'rotningen~r følgendo omfan~: 4.r...all)rnl~ må ikke bebye;goæ eller bcpluntrs Ded udc:i.staødelat:;genclfl \, l" " bepl\ntn1ng. 11L~no.åer heller 11ke pt Qr~ulo,ne Må anbr1... ~ran.ror- e skure, udeul~~nteder. vogn~ til beboelse ~ller opbevar11lg af re4skaber, anbrin~:cs møi~d::'ngert a:ffaldadyl~;er ellt:1' lignende økønhe4dt'orst1rrende g.nstnn~e. 1'61; l.-\ i det ht:le ikke foretage:3 ~nt~rineer 1 den nu. b8.ti... snc;.c t11str.hh1. der kan v1'c'1ce:'glcæ.:'l.:1l.en~h; l,):11ch'1,.t<:~:.-.d e for uch;:1gten t11 el 01' fra k:.rkon. " 1'- ~l Jeg er enig t, fll.t ovcnat,:clldc trod.n1n..",gtlll.h..j ~in61jl~e8 på min 1or-,.. vnte ejendo~. cog uden udgift for mig. '" P~talp.berettieet er fr~~nincsr~)vnct fur Dornholaa aatsrå4.kreds el; men1g:hedsrh.4et tor Nylara uor,n. Ny,lars, don 1/2 1)6C. n toui~ E. Kof'oel x. L. Kjøller underakrevet J. A. Nielsen ljluc1 v. Jen- Det attesteres. at sa:~tli=o l'r.cdle'." :er af i:loni.::;ha4srad.:; t beræfjd aar oterenskomaten

22 , i,, " '/, \, ~. \ ' ~ ", 1.' f l det fre4n1ftg...vnet.~tager o. g.4kender toran.t' 4. ~.ta1~ '11ba4 besteames a.t, at fr.aninge. Til.-re at 11.8 " aatr.,. 1. ar 1f11ars.op. D.t fretede areal er 1n4te,net pi Tedlagt. kort, at åt11k.t,ea-,art bea åenlact: på akten.fre dnlng enatna t tor Bornholm. Aat.r't.krels. aen 10/1 19'1. s. U e1q Sllange.arealet a4a1n1.trer at 'o kirkelige.,n4igå r. '~tf.rk1~.- ain1eter1et uanøet narvaren4e deklaration aiser.lse ae4 henea t11 eyent..l opferele. af bygninger på arealet, tor eå Titt 41 skal t~ ~rk.lige tormll, n Dt/ael at paroellen. der 1 henhold t11.intet.rietø akrivelee at 18. no- T ber 1925 er inddraget ander kirkegården u4,ir af 4eklaratlon.n. Predainaadeklarationen bor~falder 1 'et oatans. 4. af deklarationen oafatt.de arealer 1n44rage. under k1rkeglr4en ylar.t den '1. deoeaber Axel LeTgr n J. A en Louie E. lotol4 N. A. Kotoe4 Johs. Hansen Gertrud SkOT&ar4 n.a V. Jtn.e. K. K. X3øller. ndført 1 dagbogen for retten 1 aønn. de. 1'/ Bl. lo Akt nr. 'Sl. kr. F. Å88um4 " ".t..m " ',.. Salt kr J,- tre kroner Afskriftenø r1g~1g.84 b'kratt Dommeren i Neksø købatat v., 4en, ~WD , V(~VVlAA-Af e, st lle.8.1ng J

23 FREDNNGSNÆVNET> e

24 REG. NR. ÜDSKEFT af forhandlinsprotokol for naturfredningsnætnet for Bornholms amtsrådskreds. ir 19Ü den 2o. februar "blev fredningsnævnet sat på d omnierkontor e t i leksø af formanden dommer S* Massing, hvor da foretoges s der afsagdes sålydende Sag om fredning af matr. nr. jl Mylars sogn, Kendelse* Efter at nåturfredningsnævnet var blevet bekendt med, at en pareel af matr. nr. 11, af Mylars sogn, der er beliggende ved vejen fra lylars til Vestermarie umiddelbart op til lylars kirkegaard, påtænkes solgt til bebyggelse, er fredningssag rejst* Ejendommen ejes af Nylars kommune ifølge skøde tinglyst den 6/ og er erhvervet fra de bornholmske husmandsforeninger ved en vederlagsfri overdragelse. Ejendommen, der hidtil har henligget som have, er 3 27 o m2, mena arealet af den grund, der af kommunen påtænkes bortsolgt til byggegrunde, er looo m2. Hylars kommune har tilbudt at erlægge den nordlige del af matr. nr. li med et byggeforbud, men har protesteret mod at arealet fredes i sin helhed. fil støtte for sin protest har kommunen anført, at det har været afgørende for kommunen ved overtagelsen af matr. nr. li, at man kunne bortsælge en parcel heraf, således at købesummen lierfor kunne hensættes til hjælp til vedligeholdelsen af den øvrige del af matr. nr. li. derfor tilfælde af fredning har kommunen/påstået en erstatning af en stør: reise, som den købesum, grunden forventes at kunne indbringe eller 4ooo kr

25 Mylars menighedsråd har efter å ikke villet udtale sig bortsalg âf byggegrund* Hævnet mener 9 at en bebyggelse af arealet, der utå betragtes en helhed f 'Til virke på dan smukke udsig 1 1 åer er når man kommer syd fra mød kirken, hvor denne indgår som et smukt led i den landøkabeli ge skønhed og finder, at nævnte ipmtr* ur» 11 bør fredes* således at åer ikke på ejendommen må akt nogtn bebyggelse 9 opstilling af akm*e f opsætning af master eller andre genstande, og at gründen bør henli;;ge have i clog at s?srlig højtvokaende træer kan fældes.» Såfremt sognerådet måtte det haven ryddes og og inddrages under åen åbne parkeringsplads foran kirken* Under hensyn, til at omhandlede ejendom ar erhvervet af Mylars komvederlagt og da finder det en naturlig for at holde omgivelserne omkring møget gamle middelalderkirke i sømmelig standt finder navnet at burde tilkende kommunen erstatning i anledning af fredningen* Påtaleberettiget er naturfrednixigsnævnet* Thi bestemmes! Matr» rir* jl lylars sogn frådes ovenfor bestemt* S* Massing Jolie. E* Larsen H, P, Nielsen Udskriftens rigtighed bekræftes* Fredningsnævnet for Bornholms amtsrådskreds, den 2o. februar 1961 r 1 S. Massing

26 i=, _... REG. NR. olo.29 E i ","., - i r; l'! E, " <, ~ ; \ "C < "; ị ) "C \ ;., > ~ l <>~.. z.9';-';..j.~l ~ < iio ~ «./.. ~ "-d!i-p/q('t!j-.. ~ ea-t lo. r..'j 6~J~. ~ 'ii l; 2 "",er ær r ti-d.. æc,~,,"'cl.-s./i'"t.c... "!!.: <> < lo " it " <, lo.. "o - " ~ ~ u, < :. 1> ~

27 KORT>

28

29 DSPENSATONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

30 Fredningsnævnet for Sag Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret i Rønne Damgade 4A Rønne. tlf. (03) REG. NR. nr. 99/1987 Den 25 AUG.1987 Aakirkeby kommune Teknisk forvaltning Ravnsgade 5' 3720 Aakirkeby. GENPART til, S k o v - til und~rr.tning, D. h. t. Der.. ør. ef J. nr. + 2 bilag. og Naturstyrelsen Motlltsgetl Skov- eg Naturstyrelsen 2 6 AUG Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på.. ejendommen matr. nr. 45 ~ Nylars at opsætte et 90 cm højt dyrehegn ~od Rønnevej og et åløb umiddelbart nord og syd for træningsbanen ved Nylars idrætsanlæg til sikring for mindre børn i forbindelse med boldspil m.v. Det fremgår af sagens oplysninger, at ejendommen matr. nr. 45 a Nylars er omfattet af 6verfredningsnævnets kendelse af lo. februar 1987 om fredning af Nylars kirkes omgivelser. Det er i kendelsen bl.a. bestemt, at der ikke må etableres læhegn eller foretages foranstaltninger, der virker skæmmende eller hidrende for udsigten til eller fra kirken. Kendelsen indeholder ingen bestemmelser om andre former for hegn. 4t Fredningsnævnet har ved skrivelse af 14. april 1987 meddelt tilladelse til at bibeholde den pågældende boldbane indtil l. marts.990. den anledning skal fredningsnævnet herved i medfør af na- 4aurfredningslovens 34 meddele t~lladelse til opsætning af det ansøgte hegn. Afgørelsen kan efter n~turfredningslovens 34 indbringes for overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsn~vnet. Opmærksomhe den henl edes på, a,t de r event uel t, t i11 ige kræves tilladelse fra andre myndigheder. \tt Genpart af denne skrivelse er sendt til Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening. Miljøministeriet Skov- og Nalurslyrelsen nr F '1'/2-1'6 Bil. Z ~, n",nn'" Lorentzen '70"

31 AAKRKEBY Teknisk KOMMUNE r, GtO."O forvaltning 17 Ol TCLCPON Ol '7 "7 "7 Fredningsnævnet Damgade 4 A ' 3700 Rønne AAKRKEBY, DCN..,j ~1t.Nt GOl Sagsbeh. Finn Rønne-Nielsen/fie L J -- la Vedr.: Hegn på matr. nr~ 45~, Ny1ars sogn. Hermed ansøges om tilladelse til opsætning af et 90 cm højt dyrehegn mod Rønnevej og åløb umiddelbart nqrd og syd for træningsbane ved Nylars idrætsanlæg, for sikting af de mindre børn, i forbindelse med boldspil m.v. Til orientering vedlægges en oversigtsplan over det pågældende område. Bilagene er ber~gnet til Deres arkiv. Med v~nlig hilsen 1; ~ft'~~~ / e4. J~ Harvest " Bygningsinspektør Finn Rønne-Nielsen Konstruktør MlJøministeriet J. nr. F. e<:'t AUG; 1Ql'7 iv-3 - F6 S'/l/ F"'dningSn.vn~t -, '! for q q n øomhofif!l amts frednfn skaks

32 ...~, -.. :r ~~ :1 ~_ :1 ~ - - :, - -:1 ~ OR:.5LAU TL OGAL.PLAN NR ae CT AREAL TL 5POR.T~- ANER. VE.D NYLAR-S. K.\lGCE.BY KOMMUNE., 1~B.3 ~GTBLAG 1... LOKALPL,,\-JOMfi:ÅDLl5 GRÆNSE., 1:, '."

33 Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds.. Dommerkontoret i Rønne _amgade 4A Rønne.tlf. ( REG. NR. O 2øP ~.00~ Sag nr. 5:5 / 8 7 Den 4. m a j l98 7 Nylars Menighedsråd v/konsulent Frits Christensen Nyvej Akirkeby GENPART dl, s k o v - og til underretnfng, D. h. t. Deres tkr. øf J. nr. + 5 bilag naturstyrelsen Modtaget Skov. og NaturstyreJsen 7 MAJ 1987 Overfor fredningsnævnet er der ansøgt om tilladelse til på, ejendommen matr. nr. l c Nylars umiddelbart syd for Nylars Kirkegård at opføre en ca. 5~ m 2 stor bygning, der skal indeholde frokoststue, toilet og redskabsrum. Bygningen agtes opført med granit- og træbeklædte ydervægge og afvalmet sadeltag med 45 0 's hældning beklædt med røde vingetegl. Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende inden for en afstand af 300 m fra skov, og at det pågældende areal er omfattet af over fredningsnævnet s kendelse af lo. februar 1987 om fredning af et område ved Nylars kirke, hvis formål er at bevare landskabet i den nuværende tilstand og at sikre udsigten til Nylars kirke. Det er bl.a. bestemt, at der ikke må opføres bebyggelse, herunder tilbygninger, skure, boder og drivhuse. Fredningsnævnet gav den 7. april 1986 tilladelse til at opføre en ca. 30 m 2 stor tilbygning, indeholdende frokoststue, toilet og redskabsrum til et eksisterende ca. 33 m 2 stort kapel på kirkegården, men dette projekt ønsker menighedsrådet ikke udført. Under. hens~~ til, at den for ganske nylig gennemførte fredning indeholder forbud mod bebyggelse, og til at den ansøgte bygning vil virke meget fremtrædende især set fra vejen, der fører fra hovedlandevejen til kirken, finder fredningsnævnet ikke grundlag for at tillade det ansøgte. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens 58 og 34 indbringes for overfredningsnævnet, Amaliegade 17, 1256 København K, af Miljøministeriet, Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Akirkeby kommune og menighedsrådet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. tt Genpart af denne skrivelse er sendt til fredningsstyrelsen Bornholms amtsråd, Danmarks Naturfredningsforening og Akirkeby kommune. samt ark. Rolf Graae, Annasvej 8, Hellerup Miljømlnleterlet Skov- og Natur!!ltyrelseh J.nr. F i'l1-1c, Bil.b Lorentzen

34 Fredningsnævnet for A Bornholms amts fredningskreds Dommerkontoret irønne Damgade 4A, 3700 Rønne, tlf. (03) Mochaøetl Skov- og Naturstyre'sefl 1 O NOV Sag nr. 119/ Den R E G. NR. D;lø ;( ~.D SD - 9 NOV.1989 Johannes Hansen SøndregArd Rønnevej Aakirkeby. : GENPART ti, Sko~l og Naturstyrelsen til unden'etnk19, D. h. t. [)er" ekr. af J. nr. + bilag. Bornholms amtskommune har forelagt fredningsnævnet en sag om tilladelse til på Deres ejendom matr. nr. 45 a Hovedejerlavet Nylars at bibeholde den midlertidige boldbane, beliggende nord for hovedlandevejen Rønne-Aakirkeby og øst for de lovlige boldbaner på matr. nr. 45 aæ smst. Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 10. februar 1987 om fredning af et område ved Nylars kirke, hv~ri bl.a. er bestemt, at der ikke må opføres bebyggelse eller etableres andre faste anlæg og konstruktioner som f.eks. master, ligesom der ikke må foretages foranstaltninger, der vil virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. Det fremgår iøvrigt af bemærkningerne til kendelsen, at nye boldbaner må henvises til en placering uden for fredningsområdet. Bornholms amtskommune har i skrivelse af 4. marts 1987 meddelt tilladelse i henhold til by- og landzoneloven til at bibeholde den midlertidige boldbane indtil den 1. marts 1990, og fredningsnævnet har i skrivelse af 14. april 1987 for sit vedkommende meddelt tilsvarende tilladelse. Bornholms amtskommune har nu efter ansøgning ved skrivelse af 26. september 1989 i medfør af by- og landzonelovens 8 tilladt bibeholdelse af de midlertidige baner indtil 1. marts 1993, således at lysrnaster og eventuelle andre anlæg m.y. for arealets benyttelse til boldbaner er fjernet fra ejendommen senest 1. april tt 1993, hvorefter arealet igen tages i brug til landbrugsformål. Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen J.nr. SN Z '!J/Co - CJ O C> J Akt. nr. 1

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere