Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 1 - Forår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 1 - Forår 2014"

Transkript

1 Medlemsblad for FREDENSBORG-HUMLEBÆK LOKALHISTORISKE FORENING 1. årgang nr. 1 - Forår 2014 Blomstrende rhododendron i Dr. Kovang, Fredensborg (Peter Heiberg fot. )

2 Fredensborg-Humlebæk lokalhistoriske Forenings medlemsblad Broen, udkommer 2 gange årligt og udsendes til foreningens medlemmer. m.fl. Forsidebilledet Når rhododendronerne blomstrer, går vi tur i Dronningens Kovang - et lille skjult paradis bag slotsparken. Anlægsgartner Claus Øblom vil fortælle om stedet, hvor hans virksomhed ligger og om det tidligere produktionskollektiv FRECO. Mødested: P-pladsen for enden af Kovangen Indholdsfortegnelse Foreningsmeddelelser side 3 Skære Mølle Bro, historien om foreningens logo side 4 Vejnavne i Humlebæk med tilknytning til Krogerup side 6 Teglværkerne i Fredensborg kommune side 9 Fredensborg Mejeri side 11 En kunstnerfamilie i Lønholt side 20 Foredrag og vandringer foråret 2014 side 23 Redaktør: Peter Heiberg Nørredamsvej 3, 3480 Fredensborg - tlf Grundlayout: Peter Eckart Hansen Oplag: 450 eksemplarer - ISSN: online version Deadline for bidrag til næste nummer af medlemsbladet er 1. august 2014 Materiale sendes elektronisk til bladets redaktør 2

3 Meddelelse fra foreningen Hermed det første nummer af vores nye medlemsblad, der forventes at udkomme to gange om året, det vil så samtidig fra næste nummer, indeholde foreningens halvårlige program på midtersiderne. Vi håber at bladet vil blive modtaget godt af vore medlemmer. Størrelsen af bladet, har vi ikke lagt os fast på, men sider vil nok være det optimale! Af arrangementer i 2013 må fremhæves Vandring i Fredensborg slotshave i maj. Der var så mange tilmeldte, at turen blev gentaget i efteråret. Som noget nyt arrangerede vi en kommunerundtur for alle kommunens borgere fælles med Karlebo lokalhistoriske forening, også her var der så mange tilmeldte, at turen måtte gentages. Foreningerne vil gøre denne tur tilbagevendende hvert år. Med dette nummer af BROEN følger girokort til indbetaling af kontingentet for 2014 på 150 kr. Kassereren beder om, at man indbetaler sit kontingent inden den sidste dato, der er påført girokortet, så vi undgår at skulle udskrive de mange rykkere. I slutningen af året følger foreningens årsgave til medlemmerne en bog om kommunens teglværker. Se s. 9. 3

4 Skære Mølle bro Historien bag foreningens bomærke af Find Christensen Fra Lønholtvej, nogenlunde midt mellem Langstrup og Lønholt, går en lille stikvej mod nord op mod Roland. Går man små 100 meter op ad vejen, kommer man til broen ved Gl. Skære Mølle. Broen fører over Langstrup å, lige hvor den for længst forsvundne Skære Vandmølle har ligget. Broen har de sidste par hundrede år ført en upåagtet tilværelse, gemt lidt bort fra alfarvej, som den er. Først i 1965 opdagede man, at det ikke blot drejede sig om en almindelig vejoverføring, men at broen var noget særligt. Den syner ikke af meget, som den ligger der uden gelænder, kun med nogle afvisersten til markering af sin tilstedeværelse. Skal man se broen rigtigt, skal man gå ned af åbrinken og tage den i øjesyn. Her står man over for et bygningsværk af gedigen tyngde, ren og enkel i linierne, tydeligvis ikke bygget af en møller, der skulle lede kunderne ril kværnen, men bygget af folk med ingeniørmæssig kunnen. Broen er muret af kampesten med en rundbuet tøndehvælving, der har en dybde af 7 meter og en spændvidde på 1,70 m. Åløbet er ført igennem i en sænkning, en stenkiste, der er flankeret af fortove af flade sten. I hver side bæres det første skifte af en svær egetømmerstok. Det første skifte består af smukt tilhugne kvadreblokke, og herover kommer den egentlige brokonstruktion af råt tilhugne kampesten. Tøndehvælvingen er sat af kilehugne sten over en skabelon af træ, hvorpå man har sat stenene, til de var i balance. Derefter har man hældt tynd mørtel ned mellem stenene for at binde dem sammen. Ved restaureringen af broen har man brugt samme metode. I flugt med tøndehvælvingens forsider har man bygget to vanger, hvor imellem jordfyldet er lagt. Formodentlig har der været en afsluttende brolægning. Overleveringen fortæller, at der har gået en vej fra Hørsholm til Kronborg over broen, og det passer meget godt med dens placering nord-syd, men intet tyder på, at dette har været tilfældet. Fra kort fra omkring 1700 er aftegnet en vejføring fra Frederiksborg ud over Grønholt, Lønholt, Langstrup og ned til Dageløkke Slette. Alt taler for, at broen er bygget i forbindelse med opførelsen af Frederiksborg Slot sidst i 1500-tallet og først i 1600-tallet. Frederik d. 2. og Christian d. 4. lod byggematerialer til slottet føre i land både i Nivå og Sletten, og at den har skullet bruges til tung trafik og ikke i første omgang har været tilfartsvej 4

5 Skære Mølle bro (Heidi Ølgaard fot.) til møllen. Så meget tyder på at Christian d. 4. rastløse virketrang også har sat sig spor i vores kommune. Frem til 1965 har broen ligget i hengemt forfald. I forbindelse med en udbedring af vejen, blev kommuneingeniøren opmærksom på broens særpræg og bad Nationalmuseet om at vurdere broens bevaringstilstand. Der kom fredningskendelse på broen, Nationalmuseet, sognerådet og lodsejerne deltes om udgifterne ved restaureringen. Når bestyrelsen har valgt at bruge broen som foreningens bomærke, er det dels på grund af dens historiske værdi, dels på grund af den underliggende symbolik, der så smukt dækker foreningens intentioner, nemlig at slå bro mellem fortid og nutid og mellem indbyggerne i det, der engang var henholdsvis Asminderød og Grønholt sogn, og over hvis gamle sogneskel broen spænder sin enkle spinkle bue. Kilde: Nationalmuseets Arbejdsmark

6 Vejnavne i Humlebæk med tilknytning til Krogerup af Bent Skov Larsen I Humlebæk er der en del vejnavne, der viser hen til personer, der har tilknytning til Krogerups historie. Hans Rostgårdsvej Hans Rostgård var ejer af Krogerup fra Han var født i landsbyen Arild i Sønderjylland. Som ung deltog han på skibet Trefoldigheden i søslaget på Kolberger Heide i Senere fik han stilling ved det kongelige sølvkammer. I 1656 kom han til Krogerup og blev gift med Kirsten Pedersdatter, hvis far Peter Christensen Svenske var ejer af Krogerup. Hans Rostgaard blev især kendt for sin indsats under Svenskekrigene , han udspionerede svenskerne og underrettede Frederik d. III om svenskernes planer før Stormen på København natten mellem 10. og 11. februar 1659.Senere forsøgte han sammen med andre gæve danske mænd at erobre Kronborg, som var i svenskernes hånd. Som belønning for sin indsats fik han ved kongeligt skøde Krogerup og den tilhørende jord som "evindelig ejendom med adelig frihed", hvilket vil sige at han ikke skulle betale skatter til Kronen. Krogerup ejes af slægten Rostgaard til Frederikkevej, Ida Tesdorpfsvej, Oscar Bruns Vej og Louisevej I 1810 overtog storkøbmand Constantin Brun Krogerup, han havde tjent sine penge ved indbringende handel bl. a med slaver fra Afrika til Vestindien. Constantin Brun boede ikke selv på Krogerup, nok fordi hans hustru Frederikke ikke ville bo herude, hun foretrak Sophienholm ved Bagsværd sø, hvor hun holdt litterær salon med tidens skønånder. I 1812 overtog en søn Carl Brun gården, han var som faderen gift med en Frederikke. Overleveringen fortæller, at hun har givet Babyloneskoven navn. Hun skulle have set Humlebæk fiskernes festplads i skoven og hørt larmen fra dansen, og skulle da havde udtalt "Det var dog et forfærdeligt Babylon". Carl Brun byggede Humlebæk kro i 1841, og i 1868 skænkede han jord til kirkebyggeri. En søn af Carl Brun, Alexander Brun købte i 1861 noget af havnejorden og byggede Louisi- 6

7 ana. Samme Alexander Brun var gift 3 gange, hver gang med en Louise. Derfor en Louisevej ved Louisiana og boligerne ved Humlebæk Centrets har navnet Louiseparken. Fra 1889 var det Oscar Brun og Ida Tesdorpf, der ejede Krogerup. Oscar Brun var landstingsmand i 1890.erne, og han påvirkede sammen med Johannes Hage fra Nivågård og Dinesen på Rungstedlund Rigsdagen til at gennemføre loven om bygningen af Kystbanen fra Klampenborg til Helsingør. Oscar Brun skænkede noget af sin jord til Humlebæk station, og banen blev indviet i Efter banens åbning havde han den fordel, at kunne sælge strandgrunde til De tossede københavnere, der byggede sommervillaer herude. Da Oscar Brun døde i 1921 skulle Ida Tesdorpf ifølge overleveringen have sagt til sin kusk, "Gå ned til mine fiskere og sig, at de skal stille med den store fane." Fiskerne i Gl. Humlebæk var jo fæstere under Krogerup og som sådanne leverede de naturalier til gården. I 1939 døde Ida Tesdorpf. Krogerup blev derefter overtaget af Statens Jordlovsudvalg i 1943, en del af jorden fredes, men jorden mellem jernbanen og Gl. Strandvej blev købt af Asminderød-Grønholt kommune til udstykning, og det er i dette område, de nye veje får navne med tilknytning til Krogerups ejere. Hovedbygningen til Krogerup, er fra 1776, den blev i 1942 skole for Kystpolitiet. 19. september 1944 overtog tyskerne bygningen og her havde de SSskole og kostskole for nazisters børn. 7

8 Hal Kochs Vej Fra 1. december 1946 blev der i hovedbygningen højskole, den første forstander var teologen professor Hal Koch, ( ) han var forstander til Også han har givet navn til en vej i Humlebæk Hal Kochs Vej, den lille lukkede vej fra stationen og hen til Fredensborgvej. Nationaløkonom, minister og lærer ved Krogerup Højskole Poul Nyboe Andersen, fortæller i bogen om teologen Hal Kochs 10 år som forstander på Krogerup og om livet på højskolen i samme periode 8

9 Teglværkerne i Fredensborg kommune af Jørgen G. Berthelsen Det første tegn på tegldrift i Fredensborg Kommunes område, er middelalderteglværket nær Grønholt Kirke. Men fra 1700-tallet og frem, bliver teglværker vigtige arbejdspladser og indtægtskilder i Asminderød/Grønholt og Karlebo sogne. Omkring år 1700 opfører Frederik Rostgård et teglværk på Krogerup og omtrent samtidigt lader Kongehuset opføre et teglværk nær Karlebo Landsby og et teglværk ved Nive-åens udløb i Øresund. Dette sidstnævnte bliver det længstlevende værk i området og kommer til at hedde Nivaagaard Teglværk. Det gennemløber hele udviklingen fra et hånddrevet kammerovnsværk over ringovnsværk med begyndende mekanisering og til fuldt mekaniseret tunnelovnsværk, inden det slukker ovnen i I 1800-tallet opstår en række mindre teglværker som Havrebjerggård og Veksebo Teglværker begge i Veksebo og Hans Jensens Teglværk i Langerød. Prøvelyst og Hans Nielsens Teglværker ved Karlebo, Rasmus Andersens Teglværk i Auderød og tre teglværker ved Krogesmose i Dageløkke. Leerbjerggård, Niverød og Sølyst teglværker ved stranden nord for Nivå og Strandmosegårds Teglværk nær Sletten. Disse teglværker bliver typisk nedlagt igen efter få eller op til 30 års forløb. De er alle kammerovnsværker, hvor alt arbejde foregår ved håndkraft måske med en hest eller to til hjælp. Men Niverød og Sølyst Teglværker udvikler sig til store produktionsteglværker, der gennemlever udviklingen helt op til midten af 1900-tallet. Kun tre teglværker bliver grundlagt i 1900-tallet. Som noget helt specielt for området anlægges i 1908 A/S Humlebæk Teglværk med en dobbelt kammerovn med overvarme kun til at brænde tagsten i. Senere får teglværket også en traditionel aflang ringovn. Men det hele ender i december 1943, hvor teglværket brænder. I 1908 anlægger Valdemar Henckel Niverødgårds Teglværk ved Kongevejen i Niverød. Henckel er en foretagsom entreprenør og en meget farverig person. Efter datterens navn omdøber han hurtigt værket til Guldborg Dampteglværk. Værket er anlagt med en aflang ringovn. Henckel sælger værket i 1912, hvorefter det får sit tredje og endelige navn: Karlebo Teglværk (i Niverød). Værket moderniseres i 1963, men må lukke i I 1934 anlægges for tredje gang et teglværk ved Prøvelyst nær Karlebo. Det bygges som en aflang ringovn, men efter en brand i 1963 erstattes den af først én og siden endnu én tunnelovn. Dette sikrer værkets overlevelse lige til

10 Disse teglværker er emnet for en bog i serien: Danmarks Teglværker. Bogen fortæller om teglteknologiens udvikling fra middelalderen og frem til i dag. Den fortæller også om menneskene, der ejer værkerne, driver dem eller lægger ryg til det hårde arbejde. Bogen bliver Foreningens årsgave til medlemmerne og udkommer sidst på året. Ved tagstenspressen på Humlebæk Teglværk i Fra venstre Alfred Larsen, på trillebøren kaldet Den Sorte. Ved pressen Åge Hansen, Håndstrygeren. Drengen bagved, med rammer til at anbringe de frisk pressede sten på er Erik Christiansen. Pudsekonerne der skærer og vasker kanter på tagstenene, er Marie Pedersen, Pe Marie og Katrine Jørgensen, Tante Nik. Kristian Sørensen, Bedstes Kristian kører de færdige sten ud i tørreladen til damerne der sætter på hylderne (C. Larsen fot.) 10

11 Fredensborg Mejeri Af Poul Christensen Fredensborg Mejeri blev etableret i 1919 på adressen Gasværksvej 4. Ejendommen var før dette tidspunkt ejet af vognmand Axel Jensen, som i 1908 havde fået tilladelse til opførelse af en beboelse og staldbygning. Staldbygningen var nødvendig af hensyn til vognmandsforretningen til heste og vogn. Der var i staldbygningen desuden plads til hønsehus og karlekammer. I 1919 blev staldbygningen udvidet og taget hævet i forbindelse med indretning af lokalerne til mejeri. Foruden lokalet til mælkeforarbejdning blev der opført et kedelrum med plads til kul. Der var dog fortsat behov for en hestestald til hestevogn til tranport af mælken. Den første mejeriejer var Henningsen. Mejeriet betegnes som fællemejeri dvs. et mejeri, der køber mælk fra flere mælkeproducenter (gårde) og var fra starten privat mejeri. En anden udbredt organisationsform var andelsmejerier, der er fællesmejeri på andelsbasis, og hvor bønderne indskød kapital i mejeriet og samtidig var forpligtede til at levere hele deres mælkeproduktion til mejeriet. Andelsmejerierne gav leverandørerne krav på at få del i overskuddet, og dette blev sædvanligvis fordelt i forhold til, hvor meget mælk de hver især havde indvejet. Fredensborg Mejeri blev drevet fra Gasværksvej 4, men vejen har siden ændret navn og husnummer til Nørredamsvej 10. Mejeriet var nabo til Vand- og Gasværket, som blev bygget i Til mejeriet hørte også en bolig beliggende ud til Gasværksvej og adskilt fra mejeribygningen. I Avertissementtidende fra 1. februar 1920 fremgår følgende annonce: Fredensborg Mejeri på Gasværksvej Leverer kun 1. kl s mejeriprodukter, dyrlægekontrolleret mælk. Vil De til Deres husholdning købe sund og velbehandlet mælk, kom da til os. Ingen overgemt eller ompasteuriseret mælk bliver udleveret til vore kunder. Frisk mælk ankommer til mejeriet morgen og aften. Der sælges aftenmælk fra vort udsalg i Bagerstræde og på mejeriet hver aften mellem 6-7. Alle mejeriprodukter samt æg og margarine køber De hos os. Til bagerier og andre store aftagere gives en stor rabat. Prøv vore varer og støt byens mejeri. A/S Nordsjællands Forenede Mejerier. 11

12 Mejeriet blev i de første år drevet af mejerist Strøjer. Efter ham tog Harald Hansen over. I 1921 var der brand på mejeriet. Det fremgår af dagsnotater fra brandvæsenet i Asminderød-Grønholt kommune, at ilden blev slukket ved, at man langede valle og vand op i spande og hældte det ned over taget, der var af pap. I 1921 bliver mejeribygningen udvidet med kølerum, isrum, butik, vognport og et materielrum. Mejeriejeren var Pretz.I 1923 blev Valdemar Nielsen ejer af mejeriet i en alder på 25 år. Han havde en alsidig god uddannelse fra 6 forskellige mejerier og havde været på studier i Amerika og Sinai. Han havde taget afsluttende eksamen fra Dalum Mejeriskole i Ved starten af 1930 erne var der ca. 44 leverandører (bønder) med 475 køer, hvoraf 8 med over 20 køer og 5 med 4 køer eller derunder. Produktionen i var årligt ca. 1,4 mio. kg. sødmælk. På daværende tidspunkt var der 1 mejerist, 1 elev, 2 ekspeditricer, 4 bude, 3 kuske. Leverandørerne bragte selv mælken til mejeriet 1. Mejeriet producerede udelukkende mælk og fløde (kaffe- og piskefløde), men hverken smør eller ost. I de første mange år var pasteuriseringsapparat, centrifuge, køleanlæg mv. drevet af en dampmaskine og dermed forklaringen på mejeriernes høje skorstene. Fyringen skete med koksafharpning. Dampmaskinen muliggjorde andre aktiviteter end mælkeproduktion. Således var der 20/ annonceret varmvandsbade ved Fredensborg mejeri pris 50 øre. I 1949 købte mine forældre Ejner og Inge Christensen mejeriet af Harald Hansen, og der blev de første år investeret en del i forbedringsarbejder både i forhold til maskiner og i forhold til bygninger, således fik mejeribygningen den høje spids med stort lysindfald. Min far kom fra Gjøl i Nordjylland og var startet i elevplads på A/M Gjøl og har herudover været på en række mejerier. Hans uddannelse og eksamen blev taget på Forsøgsmejeriet i Hillerød. Han købte i 1944 et meget lille mejeri Nødebo beliggende Gylfesvej i Espergærde, som blev solgt i 1949 i forbindelse med flytningen til Fredensborg. Der var siden starten og frem til 1949 sket en række tekniske ændringer. Blandt andet blev maskinerne delvis drevet af elektricitet. Mælken blev nu dagligt hentet hos leverandørerne, således at der var sikkerhed for frisk mælk. Ligeledes blev der investeret i mejeriudsalg i henholdsvis Asminderødgade og Jernbanegade. Mellem de lokale mejerier var der en indbyrdes konkurrence, og en af de første udfordringer blev at fastholde leverandørerne. Nogle havde prøvet at samle leverandørerne og tilslutte sig i samlet flok til andre mejerier. Dette forsøg løb dog ud i sandet. 12

13 . Tegneren Ib Andersen boede på Stationsvej og fra sit atelier havde han via tilstødende haver udsigt til mejeriet, som han her har udødeliggjort i to tegninger fra omkr

14 Produktionsprocessen Dagligdagen i mejeriet startede tidligt om morgenen (kl. 4) med afhentning af mælk i 50 kg. mælkejunger. Afhentningen skete med lastvogn og ikke som nu med tankbiler. Mælkejungerne var mærket med leverandørens navn, så samtidig med afhentningen blev der også afleveret tomme mælkejunger. Mælkejungerne blev læsset af på mejeriets rampe, som lå i ca. 1 meters højde. Denne forskydning blev fastholdt i en mindre del af den indvendige mejeribygning således at mælken let kunne hældes først ud i en vægt og derfra til nogle store kar. Ud over at veje mælken blev der også målt fedtprocent. Leverandørerne blev afregnet ud fra vægt og fedtprocent. Mælken skulle undergå en pasteurisering så eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier dræbes. Dette sker ved lav pasteurisering, hvor mælken opvarmes til 72 i nogle få sekunder. Fløden blev udskilt gennem centrifugering og blev herefter højpasteuriseret hvilket betød en opvarmning til 90. Der blev løbende foretaget prøver af mælken for at sikre, at behandlingen var effektiv. Denne prøve blev foretaget af mejeriet selv, men yderligere kontrolleret hver 14. dag af byens betjent, som udtog nogle prøver og sendte disse til et anerkendt laboratorium. Det var i mange år betjent Mortensen og derefter betjent Hansen, der forestod disse besøg, som altid blev afsluttet med morgenkaffe. Mælken og fløden skulle herefter afkøles. Derefter blev mælk og fløde fyldt på flasker. Flaskerne var genbrugsflasker som blev afleveret eller hentet af mejeriet efter brug. Der var ikke noget der hed pant. De flasker, der blev benyttet var klare glasflasker og disse fandtes i forskellige størrelser. De største indeholdt 1 liter og de mindste 1/10 liter. De indsamlede flasker skulle vaskes og det skete i en stor vaskemaskine, hvor flaskerne blev sat på et transportbånd og ført gennem maskinen og kom på samme transportbånd ud meget varme. Flaskerne blev lukket med en kapsel fremstillet af stift glatbehandlet papir. På kapslen var der fortrykt ugedag, så der blev indkøbt kapsler til hver af ugens 7 dage. Der var naturligvis forskel på kapslerne for mælk og fløde. Samtidig var påtrykt mejeriets navn. Mælkeflaskerne blev sat i net afhængig af flaskernes størrelse. Herefter var mælken mv. klar til salg og blev midlertidigt anbragt i et stort kølerum. Fra mejeriet kunne der også købes isstænger. Isstænger blev købt af de blev købt af de kunder, der anvendte isskabe (en forgænger for køleskab, der var et lukket rum, der blev holdt koldt via isstænger). Med i hele processen var rengøring nøgleordet. Der skulle hele tiden være rent og spulet både af hensyn til varens kvalitet men også af hensyn til sikkerheden. Det er ikke rart at glide i fløden. 14

15 Mejeribygningen ved slutningen af 1950 erne med perronen til aflæsning af junger og indenfor den store vægt. T.v. for perronen var der et lille butikslokale. En del af mejeriets vognpark

16 Flaskevaskemaskinen med betjening (th) og påfyldning flasker samt lukning med kapsler (tv). Forhandling Der var salg af mælk direkte fra mejeriet gennem en indrettet butik. Denne lå i mange år i mejeribygningen, men blev i 1960 flyttet over i boligen, hvor det var mere bekvemt at passe forretningen. Der blev fra mejeriet også solgt flødeskum, som blev pisket mens kunden ventede herpå. Undtagelsesvis og kun efter bestilling blev der også solgt flødeis. Det meste salg skete ved direkte levering til kunderne efter afgivne ordrer. Mange havde faste aftaler om daglig levering af en given mængde, som blev afleveret tidlig morgen og stod uden for den aftalte dør eller i kasser. Det var en kendt sag, at hvis mælken ikke hurtigt kom inden døre var fuglene meget hurtige til at prikke hul i kapslen og drikke lidt af mælken. Når mælken havde stået i ro et stykke tid var det farvemæssigt tydeligt, at den fede fløde lagde sig øverst i flasken. Det var bare kræs for fuglene. Der var også en række større faste kunder som slottet, Store Kro m.fl. Endelig var der som nævnt to mejeriudsalg beliggende Jernbanegade 10 og Asminderødgade 37. Disse butikker og mælkebilerne blev drevet som egen forretning gennem forpagtningslignende forhold på grundlag af mejeriets butikslokaler og biler. Et eksempel herpå er at køberen af en ejendom, Nørredamsvej 58 i 1936 foruden beboelseshuset også købte en mælkerute for Fredensborg Mejeri 2. Mælkeflasker i størrelserne 1/10, 1/4, 1/2 og 1 liter 16

17 Leverandører Antallet af leverandører faldt over tid bl.a. som følge af, at antallet af landbrug blev reduceret. Den indvejede mælkemængde faldt til ca kg mælk årligt. Mejeriets leverandører i : Endrup overdrev: Nørregård Holger Hansen Alma Petersen Helsingørsvej: Børge Hansen Endrupvej: Møllegården Jens Peter Jensen Knud Larsen, Maglegård Sørup: Holger Sode, Sønderholt M. Jepsen Præstemosevej: Præstemosegård Lønholt: Lollandsgården Fredensborg: Erik Nielsen, Toftegård En årlig begivenhed var mødet med leverandørerne. Det blev afholdt om aftenen. Det formelle møde blev hurtigt klaret, hvorefter der var smørrebrød, øl og snaps og derefter kortspil til langt ud på natten. En af leverandørerne havde deltaget så aktivt i mødet, at da han kom hjem til gården besluttede han at overnatte i laden. Næste dag spurgte hustruen mælkemanden om han vidste, hvor hendes mand var blevet af. Det blev sidste leverandørmøde han fik lov til at deltage i. Medarbejdere Mejeriet krævede en 100 % indsats fra såvel mejeriejeren og dennes hustru. Herudover var der en fast mindre stab til driften af mejeriet og afhentning af mælken. Mejerist Egon Larsen havde her en meget central rolle. Som tidligere nævnt var der herudover såvel kuske med salg fra vogn og to butikssalg. Mange unge mennesker i Fredensborg har haft deltidsarbejde i såvel mejeri som mælkedreng hos kuskene. Mælkedrengene var skoleelver, der inden de 17

18 skulle møde i skolen kunne være med på den daglige kørsel med kuskene. Arbejdsdagen for disse begyndte kl. 5. Pris på mælk Prisen på mælk skulle godkendes af sognerådet. Der var derfor nedsat et mælkeudvalg i hver kommune. I Asminderød-Grønholt kommune samarbejdede dette udvalg med Tikøb Kommune. Der kunne være lange forhandlinger for blot at ændre prisen på 1 liter mælk med 1 øre. Da mejeriet blev nedlagt i 1963 var prisen på 1 liter mælk kommet helt op på 1,20 kr. Afregningspriserne til landmændene var fastsat ud fra en offentliggjort noteringspris. Konkurrenter I Asminderød-Grønholt kommune og nærmeste omegne var der yderligere to mejerier Andelsmejeriet Søholm og Andelsmejeriet Toft i Karlebo. Disse to mejerier var betydeligt større end Fredensborg Mejeri. Endelig var der vognsalg af mælk fra Tikøb Mejeri. Andelsmejeriet Søholm blev opført i 1904 og havde en årlig produktion på ca. 2,3 mio. kg mælk. Der var ingen ostelavning. Der var kun detailsalg fra mejeriet. Resten af den producerede mælk blev solgt til andre mejerier bl.a. til Fredensborg Mejeri. Andelsmejeriet Toft lå i Karlebo og opført i 1892 og havde en årlig produktion på ca. 4,4 mio. kg mælk. Der blev både produceret smør og ost. Mejeriet havde 4 udsalg og 5 vogne. Et af disse udsalg lå i Fredensborg på Jernbanegade 1 og blev drevet af Åge mælkemand. Fredensborg Mejeri havde eneret til mælkesalg i Fredensborg, defineret til steder, hvor der var husnumre. Toft Mejeri salg fra butik i Fredensborg var næppe i overensstemmelse med kommunens tilladelse. Ophør Andelsmejeriet Tofts bestyrelse havde besluttet, at de ønskede at købe Fredensborg Mejeri bl.a. som følge af usikkerheden om lovligheden af butiksudsalget i Jernbanegade. Forhandlingerne blev afsluttet og Fredensborg Mejeri ophørte pr. 1. februar Det solgte omfattede maskiner, 3 mælkebiler, goodwill og mejeriudsalget i Asminderødgade. Bygningerne på Gasværksvej 4 blev ikke overdraget og stod derfor tomme i mange år indtil bladdistributør Kjær Christensen købte ejendommen og drev forretning herfra. Senere blev ejendommen solgt til glarmester Ole Andersen, som stadig bebor ejendommen og i mange år drev forretning fra lokalerne. Andelsmejeriet Toft blev i øvrigt senere i lighed med størsteparten af alle mejerier solgt til et endnu større mejerier i slutningen af 1960 erne. Noter: 1. Dansk Mejeristat (1931) og 2. Palle Mosegaard: Et lerstampet hus fortæller sin historie (i: Folk og minder fra Nordsjælland år 2000) 18

19 Salg fra mejeriet efter flytning af butik til boligen Nørredamsvej 10 i dag - builtuptaget blev udskiftet i 2005 med et saddeltag. 19

20 En kunstnerfamilie i Lønholt af Minna Petersen & Peter Heiberg Høje Lønholt 7 (Fredensborg kommunes SAVE-reg.foto 1999) I Lønholt landsby boede der gennem rigtig mange år en kunstnerfamilie. Ægteparret Petri Gissel ( ) 1 og Bergliot Møller ( ) 2 kom med deres to drenge til landsbyen omkr. 1920, hvor de købte huset Høje Lønholt 7. De var begge malere - han uddannet fra Kunstakademiet, og hun autodidakt med arbejde som porcelænsmaler hos Bing & Grøndahl. De ældste bygningsdele, i det hus familien købte, var fra omkr Det gik i folkemunde for at være Bøddelens eller Skarpretterens Hus, og stedet hvor folk blev henrettet. Navnet fik huset fordi det på et tidspunkt var ejet af en eksekverer (en person/retsbetjent der foretager henrettelser). At der i Lønholt skulle være foretaget henrettelser er dog kvalificeret blevet tilbagevist af lokalhistorikeren Kaj Strandberg 3 for mange år siden. I en årrække fungerede huset som fritidsbolig, hvor familien oftest kom til huset på cykler. Det blev dog permanent bolig og indrettedes med atelier til begge kunstnere. Familien faldt hurtigt til og tog del i landsbylivet. Petri Gissel var meget ude i landskabet og malede på alle årstider. Der er mange billeder af livet i landsbyen: Børn på det islagte gadekærs glidebane, skovbilleder fra Grønholt Hegn, høstscener, Lønholt-boere som f. eks. Peter Sømand. 20

21 Petri Gissels billeder udgør en sand skat, når man vil se hvordan der så ud i landsbyen og på markerne fra 1920 til Petri Gissels billeder er med mellemrum til salg på auktioner og på nettet. Overkommelige i pris, men hurtigt afsat til den lille gruppe af samlere, som værdsætter hans skildringer af naturens skiftende stemninger. I starten var det især vinterbillederne som var præget af en lidt tung realistisk stil, men omkring 1930 blev paletten lysere og lettere, og han blev samtidig friere i sine penselstrøg og lagde større vægt på det flademæssige. Bergliot Møller var alsidig i sit motivvalg, foruden figurbilleder og portrætter malede hun opstillinger, og lyse skildringer fra haven og det nære landskab. Tekstiler arbejdede hun også med og skabte en række billeder skabt med stofrester. Fra rejserne til bl.a. Paris og Frankrig, Spanien, Holland, Italien og Norge er der mange dejlige billeder af dem begge. Også København og Frederiksberg samt fra Jylland: Grenå og vestkysten. Efter at have afsøgt markedet de sidste år har vi fundet omkr. 30 ma- Udsigten fra Høje Lønholt med blomstrende hyld set mod den nu nedrevne Skære Mølle(1929) 21

22 lerier. Vi er meget interesserede i at høre fra ejere af værker af Petri Gissel og Bergliot Møller, som vil vise os billeder af de to kunstnere, da deres billeder ofte giver værdifulde såvel topografiske, som kunstneriske skildringer af et længst forsvundet liv i en lille landsby for snart år siden. Så tøv ikke at kontakte os (Minna - tlf: / mail: - Peter tlf / mail: Vi vil gerne se, registrere og fotografere alle kunstnernes billeder. Endelig vil det være på sin plads at nævne, at kunstparret og deres sønner Jarne (maler) og Ole (kunsthåndværker) ligger begravet på Grønholt Kirkegård. Henvisninger: 1. og 2. Weilbachs Kunstnerleksikon, Petri Gissel ( bd ) og Bergliot Møller (bd ) 3. Lønholt har mistet sit skarpretterhus (Frederiksborg Amts Avis ) Høstscene fra Lønholt med gadekæret malet omkr

23 Foredrag og vandringer foråret 2014: Fredensborg - byen omkring et slot Tidspunkt: 25. marts 2014, kl. 19:30, varighed: 2 timer, (Mødested: Lindehuset, Fredensborg Finn Nielsen, Helsingborg, der er født i Fredensborg, vil ud fra sin postkortsamling fortælle om Fredensborg. Postkortenes billeder giver et historisk tilbageblik, som Finn Nielsen husker byen. Humlebæk feriedage Tidspunkt: 24. april 2014, kl. 19:30, varighed: 2 timer, (Mødested: Humlebæk bibliotek Filmmanden Ole "Bogart" Michelsen fortæller om feriedage omkr i familiens sommerhus på Jacobsmindevej. I beretningen fortælles også om samværet med onklen, maleren Børge Bokkenheuser. Ole Michelsen har i foreningens årsskrift 2013 skrevet om Bokkenheuser og vennen, forfatteren Hans Andreasen. Der vil i dagene omkring foredraget være en udstilling med Bokkenheusers malerier på Humlebæk Bibliotek. Humlebæk Keramik Tidspunkt: 6. maj 2014, kl. 14:00, varighed: 2 timer, (Mødested: Humlebæk bibliotek Niels-Jørgen Petersen fortæller om virksomheden Humlebæk Keramik, som i årene var fint og efterspurgt kunsthåndværk. Der er i foreningens årbog fra 2003 en artikel af Niels-Jørgen Pedersen om emnet. Vandring i Dronningens Kovang Tidspunkt: 22. maj 2014, kl. 19:00, varighed: 2 timer, (Mødested: P-pladsen for enden af Kovangen Når rododendronerne blomstrer, går vi tur i Dronningens Kovang - et lille skjult paradis bag slotsparken. Anlægsgartner Claus Øblom vil fortælle om stedet, hvor hans virksomhed ligger og om det tidligere produktionskollektiv FRECO. 23

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

November 2009. Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur.

November 2009. Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. November 2009 Læs i dette nummer: Foredrag om Kærbys historie Interessegrupper Konkurrencerne Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Lasse Hansen,

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Til læreren. Side 1. Hirschholm Slot

Til læreren. Side 1. Hirschholm Slot Undervisningsmateriale til brug forud for besøg i Ringovnen i Nivå. Materialet er beregnet til indskolingen. På alle Fredensborg Kommunes skoler findes bogen Folk omkring Ringovnen - år 1900 som klassesæt.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 100,- kr. Seneste nyt om Asylgade 5.

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 100,- kr. Seneste nyt om Asylgade 5. BONDEBYPOSTEN no. 3. december 2006 30. årgang 1 Seneste nyt om Asylgade 5. Efter mange møder om den forkerte istandsættelse af Asylgade 5, er der, som man kan se, langsomt sket ændringer. Der mangler dog

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Turforslag 1: Kronborg

Turforslag 1: Kronborg Turforslag 1: Kronborg Kronborg Slot - Kronborg 2c DK-3000 Helsingør Web: www.kronborg.dk Tlf:+45 4921 3078 Priser: 30 til 75kr. alt efter rundturstype Adgang til området og ydre slot er gratis Det tager

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere