LUMELA.dk ISSN: Newsletter No: 35, March 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 Newsletter No: 35, March 2013"

Transkript

1 News from the DLN Generalforsamling i DLN Kom og gør din indflydelse gældende! Kom og mød andre engagerede mennesker og få en snak! Alle medlemmer har fået en invitation, men skulle der være nogen ikke medlemmer, der har lyst til at komme, er I meget velkomne. Husk, at et betalt medlemskab på kun kr. 100,00 giver ret til at deltage i afstemningerne. In this issue: Page 1: News from the DLN Generalforsamling 2013 (AGM) News from the Board/Nyt fra bestyrelsen Page 2: Turistrejsen Page 3: Successful collaboration/ succesfuldt samarbejde Page 5: Land regularization of Lesotho the land of the people/ landlegalisering I Lesotho Page 8. Health care waste management Kingdom of Lesotho/ Sundhedspleje og affaldshåndtering - Lesotho Page 8: Rural Self-help Development Association (RSDA) project 2012/ Rural Self-help projektet 2012 Page 10: News from Lesotho Generalforsamlingen afholdes mellem kl og kl lørdag den 16. marts i U-huset, Klosterport 4, 3 sal, 8000 Århus C. Page 14: What is Denmark Lesotho Network? Membership of DLN The issue in Danish is the invitation to the DLN AGM. News from the Board Hope you all have arrived well into the new year and are ready to take the challenges the year will offer. For DLN it looks promising as our CISU application has been met positively and a new project with DPE will run in Members of the DPE/DLN project team were Nyt fra bestyrelsen Håber I alle er kommet godt ind i det nye år, og klar til at tage de udfordringer som året må byde på. For DLN blev starten meget positiv, DLNs ansøgning blev positivt modtaget fra CISU, og det nye projekt vil i samarbejde med DPE løbe i hele

2 in Lesotho in January to take part in the launch, and we look forward to follow the progress. The Board has revised and modernized DLN's folder, so it should be more accessible and informative. It will be sent out to all in connection with the payment of membership fees for Within short time we will have our AGM,which is the forum where the major decisions are made. Do you have ideas for DLN's future work, would you like to take part in some activities or simply support DLN's work, come and join us on 16th March in Aarhus. I would like to take this opportunity to say thank you for the eight years I have been chairman of Denmark Lesotho Network. I have chosen to take a break and put my energy somewhere else. Medlemmer af projektgruppen tilknyttet DPE var i Lesotho i januar for at tage del i opstarten, og vi glæder os meget til at følge forløbet. Bestyrelsen har fået revideret og moderniseret DLN s folder, så den skulle være mere tilgængelig og informativ. Den vil blive sendt ud til alle i forbindelse med betaling af kontingent for Inden længe afholdes den årlige generalforsamling, som er det forum, hvor de overordnede beslutninger tages. Har du ideer til DLN s fremtidige arbejde, kunne tænke dig at tage del i nogle aktiviteter eller blot støtte op om DLN s arbejde, så kom og vær med den 16. marts i Århus. Jeg vil her benytte muligheden for at sige tak for de 8 år jeg har været formand for DLN. Jeg har valgt at holde en pause og lægge mine kræfter et andet sted. Helga Højsager, chair Helga Halck Højsager, formand Turistrejsen Vi arbejder på at arrangere en ny rundrejse i Lesotho til efteråret Denne rejse skal gå tværs over Lesotho gennem Ramabanta og Semonkong til Sehlabathebe. Planen er at afslutte med nogle dage i Cape Town med besøg på Robben Island. Interesseret? Så skriv til Lisbet Kristensen på This issue is about a new tourist trip to Lesotho in autumn

3 Successful collaboration By Karen Steffensen and Anne Andersen Anders Foghsgaard from Denmark Lesotho Network obtained in December 2011 a donation from the Lauritzen Foundation for the construction of water tanks in Lesotho. Berea Agricultural Group (BAG) is responsible for the construction. BAG is an association of schools in Berea District of Lesotho. The schools' goal is to become selfsufficient in food, so they can provide students with a meal a day. The production of food takes place as part of the education, and each student has a small plot. In Lesotho most of the rain comes down in summer, often as torrential rain with erosion Succesfuldt samarbejde Af Karen Steffensen og Anne Andersen Anders Foghsgaard fra Denmark Lesotho Network søgte og fik i december 2011 en donation fra Lauritzen Fonden til bygning af vandtanke i Lesotho. Det er Berea Agricultural Group (BAG), der står for bygningen. BAG er en forening af skoler i Berea District i Lesotho. Skolernes mål er at blive selvforsynende med fødevarer, så de kan give eleverne et måltid mad om dagen. Produktionen af fødevarer foregår som en del af undervisningen, og hver elev har en lille jordlod. I Lesotho falder det meste af nedbøren om sommeren, ofte som voldsomme regnskyl 3

4 as a result. Much of the rain in the mountainous country disappears into the rivers, before agriculture and gardens can benefit from it. BAG is working diligently to hold on to some of the rainwater to give it time to penetrate the soil for the benefit of the plants. This is done partly by planting beds as terraces, partly by making reservoirs for storing water. A water tank that can collect rainwater from the roofs of school buildings is a great help. Denmark Lesotho Network supported in 2011 the building of 3 tanks. BAG has during 2012 built 9 water tanks for collecting rainwater and built roofs on 3 rainwater tanks for some of the money provided by the Lauritzen Foundation. BAG wished for a roof on some of the tanks because schools are using the water for drinking or cooking. Some schools have no other water supplies, and a roof protects the water from dust, insects and algae. Within BAG a team of teachers are building the tanks in cooperation with parents. For building they use a mold that supports the tank wall while they are building. It took three days to build a tank with the one mold they had, so it could not be done in a weekend. This affected the teaching, and school leaders filed a complaint. If they had two molds, they could build faster, so they would like to have an extra mold. The authorization from the Lauritzen Foundation had enough money for an extra mold. It is acquired, and in December 2012 they had built a tank more than what was projected. The accounts are fully perfect, since BAG has added 5 Maloti (3.50 kroner) to the amount allocated. Now, just gutters and downspouts for the tanks are needed. The money for this is also allocated. med erosion til følge. Meget af regnen i det bjergrige land løber i floderne, inden landbrug og haver når at få glæde af det. I BAG arbejder man ihærdigt på at holde på noget af regnvandet, så det når at trænge ned i jorden til gavn for planterne. Det gør man dels ved at anlægge bede som terrasser, dels ved at lave reservoirer til opsamling af vand. En vandtank, som kan samle regnvand fra tagene af skolebygningerne, er en stor hjælp. Denmark Lesotho Network støttede i 2011 bygningen af 3 tanke. BAG har i løbet af 2012 bygget 9 vandtanke til opsamling af regnvand og bygget tag på 3 regnvandstanke for nogen af de penge, der kom fra Lauritzen Fonden. BAG ville gerne have tag på nogle af tankene, fordi skolerne bruger vandet til drikkevand og madlavning. Nogle skoler har ikke anden vandforsyning, og så beskytter et tag vandet imod støv, insekter og alger. I BAG er det et team af lærere, der i samarbejde med forældre bygger tankene. Til bygningen bruger de en form, som støtter tankvæggen medens de bygger. Det tog tre dage at bygge en tank med den ene form, de havde, så det kunne altså ikke gøres på en weekend. Derfor gik det ud over undervisningen. Det klagede skolelederne over. Hvis de havde to forme, kunne de bygge hurtigere, så de ville gerne have en ekstra form. I bevillingen fra Lauritzen Fonden var der penge nok til en ekstra form. Den er anskaffet, og i december 2012 var der bygget en tank mere, end der var projekteret. Regnskabet stemmer helt perfekt, idet BAG selv har lagt 5 Maloti (3,50 kr.) til det bevilligede beløb. Nu mangler der blot tagrender og nedløbsrør til tankene. Det er også bevilliget. 4

5 LAND REGULARIZATION OF LESOTHO - THE LAND OF THE PEOPLE LAND- LEGALISERING I LESOTHO At every plot a GPS-coordinate register the quality of field data. Som en del af moderniseringen af Lesotho, vil befolkningen i Lesotho i nær fremtid opnå ejendomsretten til deres eget land. COWI har vundet et land-legaliserings projekt i joint venture med det svenske selskab, ORGUT Consulting. Projektet er finansieret af Millennium 5

6 As part of modernization of Lesotho, the population of Lesotho will in near future gain property rights to their own land. COWI has won a land regularization project in joint venture with the Swedish company, ORGUT Consulting. The project is financed by the Millennium Challenge Cooperation, which has set a frame for financing this land regularization project with the aim to reduce poverty in Lesotho through stimulating economic growth. The Millennium Challenge Cooperation has formed a compact, which is an agreement between the Government of Lesotho and the USA. The main objective of this compact is to reduce the poverty in Lesotho through stimulating economic growth. The Kingdom of Lesotho Lesotho is a landlocked country surrounded by the Republic of South Africa. The country is about 30,000 square kilometers in size with a population of approximately 2 millions and about 40 % of the population lives below the international poverty line. 46,000 parcels in and near the city of Maseru Challenge Cooperation, der har fastsat de økonomiske rammer. Landsbymøderne samler mange hundrede deltagere i alle aldre. Millennium Challenge Cooperation har udformet en aftale mellem Lesothos regering og USA. Hovedformålet med denne aftale er på længere sigt at reducere fattigdommen i Lesotho ved at stimulere den økonomiske vækst. Kongeriget Lesotho Lesotho er en indlandsstat omgivet af Sydafrika. Landet dækker omkring kvadratkilometer med en befolkning på ca. 2 millioner og omkring 40% af befolkningen lever under den internationalt fastlagte fattigdomsgrænse parceller i og omkring Maseru Land-legaliserings projektet vil blive gennemført i selve byen og i bynære områder omkring hovedstaden Maseru. Hovedformålet med dette projekt er at styrke rettighederne for de legitime brugere af jorden ved en proces med at formalisere disse rettigheder. A parcel has to be proper marked to become registert. The land regularization project will be implemented in the urban and peri-urban areas of the capital city Maseru. The main objective Ved brug af digitale ortofotos vil COWI og ORGUT Consulting registrere de formelle ejere på parceller ved at kontakte ejerne og bede dem om at identificere deres ejendom. For at skabe opmærksomhed om 6

7 of this project is to strengthen the rights of the legitimate occupiers of the land by a process of formalizing those rights. By use of digital orthophotos, COWI and ORGUT Consulting will register the formal owners of 46,000 parcels by contacting the owners and ask them to identify their property. In order to create awareness of this registration process, a public campaign will be conducted. The formal owners will eventually receive a deed of their property and the ownership will be recorded in Lesotho's existing land information system. Formalizing the property rights of the land owners With the formalization process of the rights to land, Lesotho will have the fundamental for economic growth. An updated register of real property rights will enable the land settlements to be traded more easily, e.g. by sale, mortgage or rent. denne registreringsproces, skal en offentlig kampagne gennemføres. De formelle ejere vil med tiden få et skøde på deres ejendom, og ejerskabet vil blive registreret i Lesothos eksisterende land- informationssystem. Feltarbejderne får mange henvendelser i marken fra lodsejere, der er ivrige efter at få registreret deres rettigheder. Formalisere ejendomsrettigheder til jordejerne Denne formaliserede proces angående rettighederne til jord vil for Lesotho få afgørende betydning for den økonomiske vækst. Et opdateret ejendomsregister vil fremme processen ved fremtidige ejendomshandler, udlejning eller belåning. Now and then disagreement about where borders between two properties are. When the jurist at the field office cannot solve the dispute, the jurist expert from the project steps in. The project will also improve the quality of existing information about land rights and will implement the 2010 legislation and supporting Standard Operating Procedures (SOP) to bring about the effective regularization of 46,000 urban/peri-urban plots. Offentliggørelsen af ejendomskort studeres med stor interesse. 7

8 HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT, KINGDOM OF LESOTHO SUNDHEDSPLEJE OG AFFALDSHÅNDTERING I LESOTHO Bins, containers and boxes used for storage of health care general waste, infectious health care risk waste and sharps In corporation with experts from South Africa and Lesotho, COWI is assisting the Kingdom of Lesotho in turning its current health care waste handling practices into a system which will minimise public and occupational health risks and abate environmental pollution. COWI has made a contract with the Lesotho Government for the period COWI is a large Danish company. It has employees. They work all over the world. Nearest office is in Uganda. The main office is situated near Copenhagen, the capital of Denmark. COWI employs experts in the fields of civil engineering, economy and environment. Rural Self-help Development Association (RSDA) project 2012 By Karen Steffensen RSDA is an NGO that supports and train farmer groups in the two most droughtaffected districts, Mafeteng and Mohale Hoek. The project group consists of the following DLN members: Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Maria Clausen, Line Kaspersen, Skraldespande og papkasser anvendes til opbevaring af hospitalsaffald. I samarbejde med eksperter fra Sydafrika og Lesotho, bistår COWI sundhedsvæsenet i Lesotho med at forbedre dets affaldshåndtering til et system, der vil minimere de arbejdsmiljømæssige risici og formindske miljøforurening. COWI yder teknisk bistand til ministeriet for sundhed og social velfærd i Lesotho til udvikling af et bedre sundhedspleje- og affaldshåndterings- system. COWI har lavet en aftale med ministeriet for perioden COWI er et af de største danske ingeniørfirmaer. Firmaet har medarbejdere, som arbejder over hele verden. COWI er kendt for sine kompetencer inden for ingeniørteknik, samfundsøkonomi og miljø. COWI har hovedsæde i Lyngby ved København. Rural Self-help Development Association (RSDA) projektet Af Karen Steffensen RSDA er en NGO, som støtter og træner landmandsgrupper i de to mest tørkeramte distrikter, Mafeteng og Mohale Hoek. Projektgruppen består af følgende DLN medlemmer: Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Maria Clausen, Line Kaspersen, Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup og 8

9 Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup and Karen Steffensen. Maria Clausen is responsible for the project. Group members are constantly in dialogue with each other by . In addition, they have Skype Meetings and sometimes a physical meeting. Contact with RSDA is kept by exchanging mails and Skype conference calls for quarterly reports, which DLN receives from RSDA and project visits. Maria and Karen were on the project visit in February. DLN had a particular focus on financial reporting, the Phamong center and development of the umbrella organizations. During the project the 40 farmer groups that are supported have come to understand the importance of advocacy, and 8 of the groups have been registered, which is a prerequisite for them to open a bank account. They have been trained in self-organization, networking and marketing. New products are discussed e.g. biltong and dried peaches. The expansion of the remote demonstration and meeting center in Phamong has been delayed, and it has become more expensive than budgeted, but it is finally finished, and one of the umbrella organizations of Majantja Temong will use the Phamong center to sell their products. The center has three employees: a gardener, a night watchman and a caretaker. They demonstrate chicken hold and vegetable growing. Karen Steffensen. Maria Clausen er projektansvarlig. Gruppens medlemmer er konstant i dialog med hinanden pr mail. Derudover holdes Skypemøder og af og til et fysisk møde. Kontakten til RSDA holdes ved udveksling af mails og ved Skype-telefonmøder i forbindelse med kvartalsrapporter, som DLN modtager fra RSDA og ved projektbesøg. Maria og Karen var på projektbesøg i februar. DLN havde især fokus på finansiel afrapportering, Phamong centeret og paraplyorganisationernes udvikling. I projektforløbet er de 40 farmergrupper, som projektet støtter, begyndt at forstå vigtigheden af fortalervirksomhed, og 8 af grupperne er blevet registreret, hvilket er en forudsætning for, at de kan åbne en bankkonto. De har fået træning i selvorganisering, networking og marketing. Udbygningen af det afsidesliggende demonstrations og mødecenter i Phamong har været forsinket, og det er blevet dyrere end budgetteret, men det er nu endelig færdigt, og en af paraplyorganisationerne, Majantja Temong, vil bruge Phamong centeret til at sælge deres produkter fra. På centret er tre ansatte: en havemand, en nattevagt, og en caretaker. Der demonstreres hønsehold og grønsagsdyrkning. RSDA og RSDA s bestyrelse har arbejdet på en lobby og fortalervirksomhedsstrategi for RSDA. Den er nu færdig. RSDA's personale har fået undervisning i monitorering og evaluering. Et resultat af projektet er, at de tre paraplyorganisationer har organiseret sig og afholdt årsmøder. De opkræver kontingenter, som sættes i banken, de afholder fundraising arrangementer, og de er i gang med at implementere indkomstskabende projekter. Paraplyorganisationerne arbejder hårdt på at etablere relationer til landbrugsministeriets distriktskontorer, og de sender kvartalsrapporter til RSDA. En af de aktiviteter, som har givet stor inspiration til 9

10 RSDA and RSDA's board have been working on a lobbying and advocacy strategy for RSDA. It is now complete. RSDA's staff has been trained in monitoring and evaluation. One result of the project is that the three umbrella organizations have organized themselves and held annual meetings. They charge quotas and put them in a bank, they organize fundraising events, and they are in the process of implementing incomegenerating projects. The umbrella organizations are working hard to establish relationships with the Ministry of Agriculture's district offices, and they send quarterly reports to RSDA. One of the activities that have provided great inspiration to the umbrella organizations have been the exchange visits. paraplyorganisationerne, er exchange visits. Part of the project was an information visit to Denmark. The purpose of the visit was to inform in Denmark about the project and the living conditions in Lesotho. During the visit several articles were written and published in magazines, newspapers and web media. The project ended with the end of 2012, but the group has applied for an extension, which is held within the budget. Møde i en paraplyorganisation, hvor der diskuteres nye ideer. I projektet var indlagt et informationsbesøg til Danmark. Formålet med besøget var at informere i Danmark om projektet og levevilkårene i Lesotho. I løbet af besøget blev der skrevet flere artikler, som blev publiceret i blade, aviser og netmedier. Projektperioden sluttede med udgangen af 2012, men gruppen har søgt om forlængelse, som holdes inden for budgettet. News from Lesotho: From: Public Eye Local chef wins global award Lifestyle Pepper February 9, :35 am By Motsamai Mokotjo MASERU Celebrity chef Sekamotho Moteane, popularly known as Ska, has won two international awards for her debut culinary book, Cuisine of the Mountain Kingdom: Cooking in Lesotho 1. 10

11 Moteane, 34, told Public Eye should is set to leave for Paris, France next week, where she would receive her prizes on February 23 at the L ouvre Museum during the Paris Cookbook Fair. Among other luminaries to be honoured during the Paris Fair are Canadian chef Lynn Crawford for her book Pitchin In and Americans Patricia Green and Carolyn Hemming for their publication, Quinoa Revolution. Moteane s book, containing 28 traditional Basotho dishes, won the Gourmand World Cookbook Awards 2012 for best debutant author and best African Cuisine book in Southern Africa. The book was also nominated for the Best Cuisine Book in the World award. According to the ecstatic author, organisers of the competition came to know about her book and work through social networks such as Facebook, Linkedin and Twitter. In November (2012), I received news that my book had won two awards and had also been nominated for a third prize, Moteane a graduate of the Barnes Street Culinary Studio in Johannesburg told Public Eye on Monday this week. It s very exciting; people outside the country are excited. Cultural preservation through food is very important. I m happy that Basotho have also been supportive since the book s launch in July last year. According to Moteane who is employed as a chef by a popular Maseru-based supermarket local dishes such as motoho (soft porridge), and nyekoe (a mixture of beans and wheat or sorghum) are sometimes frowned upon among certain racial groups, but she had preserved this culture in the form of a book. Some people sometimes say our traditional food is bad, with some describing it as disgusting. But I told myself that I am writing this book. I m doing it for my children, the future generation, as well as for myself. Now I can even brew traditional beer and it s nice, Moteane said, chuckling. She added she had travelled to Ha Ramabanta and Thaba-Tseka and other places in order to learn and document traditional ways of preparing food, that ultimately led to her book. Moteane also told Public Eye she was working on her second book, Cuisine of the Mountain Kingdom: Cooking in Lesotho 2. The book, also focusing on traditional dishes, is set to be launched at the end of Moteane also revealed renowned Kenyan chef, Njathi Kabui, who is based in America, is set to visit Lesotho next month. The two chefs would cook a six-course meal at the Maseru Sun Hotel and proceeds from its sale are to go to Qholoakoe High School and Lerotholi Secondary School in Butha-Buthe and Nazareth, respectively. According to Moteane, Kabui also intends to impart his skills to teachers and students on sustainable farming and nutrition, during his Lesotho visit. Passport Office relocates Featured Pepper February 9, :03 am..now operates from a movable cabin at the Ministry of Home Affairs By Billy Ntaote MASERU The Ministry of Home Affairs is now using a movable cabin at its headquarters for passport services after it was forced to move out of the Red Cross Society premises at the Palace of Justice last weekend following the expiry of its lease. 11

12 The lease agreement between the two parties expired in July last year and the Ministry had failed to secure suitable offices since then, despite being given grace extensions by the Society. Several passport applicants yesterday told Public Eye they had gone to the old Passport Offices, only to find the place deserted. A Public Eye crew yesterday went to the Ministry of Home Affairs headquarters, and saw passport applicants being served in the cabin. Tseliso Koloko, who was queuing to apply for a passport told this paper: I only heard from the grapevine that the offices had been relocated but I was not sure so I just had to find out for myself. This was time-consuming. Koloko said he had missed two days at work trying to get a passport because of the slow service and cumbersome application process. Another applicant, Lerato Mothebesoane, said she was disappointed information about the relocation of the passport offices had not been widely disseminated, as she had also initially gone to the old Red Cross Building offices. The Acting Director of Passports Services, Mr Mpiko Rafono, yesterday confirmed the relocation, telling Public Eye: We had to move because the Ministry s contract with the Red Cross Society had expired. We had been looking for a new building after they gave us notice but we failed to secure any. Rafono added the delay to get a new place was due to the nature of the Passport Office s business. We need a place where our work would be secure but in the meantime, we will continue to operate from our headquarters until a favourable location is available, Rafono said, adding the Ministry had used radio announcements to inform the public about the relocation from the Red Cross Society premises. From: AllAfrica United States Department of State (Washington, DC) Lesotho: Peace Corps Helps Lesotho Hospital Train Employees 8 JANUARY 2013 Washington Peace Corps volunteer Barbara Meyer of Seattle has designed two new employee training programs in her local hospital and is leading fundraising efforts for training equipment so she can improve community health in her village in Lesotho. "Our hospital is one of 18 government-funded district hospitals serving Lesotho," said Meyer, age 62, who has been living and working in Lesotho since "The hospital provides care to a mostly rural population of 200,000 and has a limited budget for equipment and staff training." 12

13 The first training program is a two-day course aimed at helping hospital employees improve communication skills and work together as a team. The second program will be offered monthly and is designed to develop leadership skills in hospital management. Donations will go toward the purchase of two computers, a projector, speakers and training materials. "Owning this equipment will lead to more efficient practices and allow for the programs to be taken on the road to other communities," said Meyer. To get the training under way, Meyer is raising funds through the Peace Corps Partnership Program, which helps support Peace Corps volunteer community projects worldwide. The community will contribute to training materials, and staff will help lead the training. In order to receive funding through the Partnership Program, a community must make a 25 percent contribution to the total project cost and outline success indicators for the individual projects. This helps ensure community ownership and a greater chance of long-term sustainability. "We plan to continue regular trainings for at least a year to make sure that the skills taught become truly embedded in the culture of the hospital," Meyer said. More than 2,235 Peace Corps volunteers have served in Lesotho since the program was established in Currently, 63 volunteers serve there. Volunteers work in the areas of education, community development, health and business. They are trained and work in the Sesotho language. International Monetary Fund (Washington, DC) Lesotho: Statement at the Conclusion of an IMF Mission to Lesotho 23 JANUARY 2013 PRESS RELEASE Washington, DC An International Monetary Fund (IMF) mission led by Mr. Jiro Honda visited Maseru during January to conduct the fifth review under the program supported by the Extended Credit Facility (ECF). The mission met with Finance Minister Ketso, Central Bank of Lesotho (CBL) Governor Matlanyane, other senior government officials, as well representatives of the private sector and development partners. The mission highly appreciated the opportunity to meet with Prime Minister Thabane and his cabinet, and would also like to express its gratitude to the authorities and the staff of the Ministry of Finance and the Central Bank of Lesotho for the highly professional, productive, and open discussions. At the end of the mission, Mr. Honda issued the following statement: "Despite the drought in 2012, Lesotho has maintained robust economic growth, mainly driven by the mining and construction sectors. Thanks to the strong response of Lesotho's international partners, the government is able to address most immediate drought-related food costs. The fiscal balances for 2012/13 are expected to record a surplus, further reducing pressures on the external balances. International reserves reached about four months of imports at end-december "Looking ahead, while Lesotho's economic growth prospects are robust, downside risks are significant. The main risks arise from the uncertain global and regional economic outlook that could lower Southern African Customs Union (SACU) revenues and external demand for Lesotho's key export items: diamonds and textiles. "In light of these risks and the need to safeguard the exchange rate peg, we welcome the authorities' intentions to continue their fiscal adjustments in 2013/14 with a view to rebuilding their international reserves buffer to the equivalent of five months of imports over the medium term. We support their continued commitment to fiscal adjustments, while protecting spending for poverty reduction and priority growth-promoting infrastructure. We also welcome ongoing efforts to improve public financial management, enhance tax administration, strengthen financial sector supervision and regulation, and promote private sector development. We support the authorities' consideration for a civil service reform. "We expect to finalize the discussions on the policy framework for 2013/14, with a view to proposing for the IMF Executive Board's consideration, the completion of the fifth review under the ECF arrangement. This will allow the disbursement of SDR 5.68 million (about US$8.7 million). The three-year, SDR million (about US$64.4 million) ECF arrangement was approved on June 2, 2010 (see Press release No. 10/224), and the Executive Board also approved an augmentation of the program, which has led to a total access of SDR million (about US$77.8 million)." 13

14 What is Denmark Lesotho Network? The NGO Denmark Lesotho Network (DLN) was founded in 2002 by former Danish development workers in Lesotho and other good friends of the tiny mountain kingdom in Southern Africa. DLN aims at supporting NGO s in Lesotho in their work to develop civil society. DLN uses its network of people and organisations in Lesotho to pinpoint beneficiaries of DLN s support and to keep an eye on that funding is used according to agreements made. DLN wishes to enhance knowledge of the living conditions in Lesotho and to seek funding from foundations, business enterprises and organisations for actual projects in Lesotho. Membership of DLN Anyone, who can support the aims of DLN, can achieve a membership. Members contribute to support initiatives in Lesotho that develop and better living conditions in the country. Members will receive an electronic newsletter four times a year and be invited to DLN s annual general assembly. The cost of a membership is 100 Danish kroner yearly. For membership contact cashier Karen Steffensen, tel.: , cell: , DLN s address is: Denmark Lesotho Network, C/O Helga Højsager, Asylgade 16, DK-5000 Odense C, Denmark Homepage: KHOTSO PULA NALA Responsible Editor: Helga Halck Højsager Edited by: Anne Andersen, Peter Rathmann (submission of articles to or any board member) 14

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2014-2015 Denmark Lesotho Network (DLN) 2014 har endnu en gang været et meget aktivt år i DLN. Nyoprettede arbejdsgrupper har arbejdet med at styrke foreningens oplysningsarbejde og sammenhængskraft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT)

FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) FLOTTE FÆLLESAREALER MED UDSIGT TIL ØRESUND Strandvejen 70, 1. og 2. sal, 2900 Hellerup Sag 13345 (NIT) BELIGGENHED Ejendom beliggende med stor synlighed på Strandvejen i Hellerup. DK Beliggende få minutters

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting

Thomsen, Jan Samuelsson, Svend Erik Christensen, Eli Hedegaard, Joy. Thomsen was proposed and unanimously elected and established meeting Oversat udgave af Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro.docx Referat fra Årlig Generalforsamling i Afro-Asia Educare torsdag den 26. Minutes from Annual General Meeting of Afro-Asia Educare - Thursday,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Public-private partnerships in Urban Development

Public-private partnerships in Urban Development Public-private partnerships in Urban Development - lessons from Danish and international research Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) The challenge of PPPs 2 Public Private Partnership:

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere