LUMELA.dk ISSN: Newsletter No: 35, March 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 Newsletter No: 35, March 2013"

Transkript

1 News from the DLN Generalforsamling i DLN Kom og gør din indflydelse gældende! Kom og mød andre engagerede mennesker og få en snak! Alle medlemmer har fået en invitation, men skulle der være nogen ikke medlemmer, der har lyst til at komme, er I meget velkomne. Husk, at et betalt medlemskab på kun kr. 100,00 giver ret til at deltage i afstemningerne. In this issue: Page 1: News from the DLN Generalforsamling 2013 (AGM) News from the Board/Nyt fra bestyrelsen Page 2: Turistrejsen Page 3: Successful collaboration/ succesfuldt samarbejde Page 5: Land regularization of Lesotho the land of the people/ landlegalisering I Lesotho Page 8. Health care waste management Kingdom of Lesotho/ Sundhedspleje og affaldshåndtering - Lesotho Page 8: Rural Self-help Development Association (RSDA) project 2012/ Rural Self-help projektet 2012 Page 10: News from Lesotho Generalforsamlingen afholdes mellem kl og kl lørdag den 16. marts i U-huset, Klosterport 4, 3 sal, 8000 Århus C. Page 14: What is Denmark Lesotho Network? Membership of DLN The issue in Danish is the invitation to the DLN AGM. News from the Board Hope you all have arrived well into the new year and are ready to take the challenges the year will offer. For DLN it looks promising as our CISU application has been met positively and a new project with DPE will run in Members of the DPE/DLN project team were Nyt fra bestyrelsen Håber I alle er kommet godt ind i det nye år, og klar til at tage de udfordringer som året må byde på. For DLN blev starten meget positiv, DLNs ansøgning blev positivt modtaget fra CISU, og det nye projekt vil i samarbejde med DPE løbe i hele

2 in Lesotho in January to take part in the launch, and we look forward to follow the progress. The Board has revised and modernized DLN's folder, so it should be more accessible and informative. It will be sent out to all in connection with the payment of membership fees for Within short time we will have our AGM,which is the forum where the major decisions are made. Do you have ideas for DLN's future work, would you like to take part in some activities or simply support DLN's work, come and join us on 16th March in Aarhus. I would like to take this opportunity to say thank you for the eight years I have been chairman of Denmark Lesotho Network. I have chosen to take a break and put my energy somewhere else. Medlemmer af projektgruppen tilknyttet DPE var i Lesotho i januar for at tage del i opstarten, og vi glæder os meget til at følge forløbet. Bestyrelsen har fået revideret og moderniseret DLN s folder, så den skulle være mere tilgængelig og informativ. Den vil blive sendt ud til alle i forbindelse med betaling af kontingent for Inden længe afholdes den årlige generalforsamling, som er det forum, hvor de overordnede beslutninger tages. Har du ideer til DLN s fremtidige arbejde, kunne tænke dig at tage del i nogle aktiviteter eller blot støtte op om DLN s arbejde, så kom og vær med den 16. marts i Århus. Jeg vil her benytte muligheden for at sige tak for de 8 år jeg har været formand for DLN. Jeg har valgt at holde en pause og lægge mine kræfter et andet sted. Helga Højsager, chair Helga Halck Højsager, formand Turistrejsen Vi arbejder på at arrangere en ny rundrejse i Lesotho til efteråret Denne rejse skal gå tværs over Lesotho gennem Ramabanta og Semonkong til Sehlabathebe. Planen er at afslutte med nogle dage i Cape Town med besøg på Robben Island. Interesseret? Så skriv til Lisbet Kristensen på This issue is about a new tourist trip to Lesotho in autumn

3 Successful collaboration By Karen Steffensen and Anne Andersen Anders Foghsgaard from Denmark Lesotho Network obtained in December 2011 a donation from the Lauritzen Foundation for the construction of water tanks in Lesotho. Berea Agricultural Group (BAG) is responsible for the construction. BAG is an association of schools in Berea District of Lesotho. The schools' goal is to become selfsufficient in food, so they can provide students with a meal a day. The production of food takes place as part of the education, and each student has a small plot. In Lesotho most of the rain comes down in summer, often as torrential rain with erosion Succesfuldt samarbejde Af Karen Steffensen og Anne Andersen Anders Foghsgaard fra Denmark Lesotho Network søgte og fik i december 2011 en donation fra Lauritzen Fonden til bygning af vandtanke i Lesotho. Det er Berea Agricultural Group (BAG), der står for bygningen. BAG er en forening af skoler i Berea District i Lesotho. Skolernes mål er at blive selvforsynende med fødevarer, så de kan give eleverne et måltid mad om dagen. Produktionen af fødevarer foregår som en del af undervisningen, og hver elev har en lille jordlod. I Lesotho falder det meste af nedbøren om sommeren, ofte som voldsomme regnskyl 3

4 as a result. Much of the rain in the mountainous country disappears into the rivers, before agriculture and gardens can benefit from it. BAG is working diligently to hold on to some of the rainwater to give it time to penetrate the soil for the benefit of the plants. This is done partly by planting beds as terraces, partly by making reservoirs for storing water. A water tank that can collect rainwater from the roofs of school buildings is a great help. Denmark Lesotho Network supported in 2011 the building of 3 tanks. BAG has during 2012 built 9 water tanks for collecting rainwater and built roofs on 3 rainwater tanks for some of the money provided by the Lauritzen Foundation. BAG wished for a roof on some of the tanks because schools are using the water for drinking or cooking. Some schools have no other water supplies, and a roof protects the water from dust, insects and algae. Within BAG a team of teachers are building the tanks in cooperation with parents. For building they use a mold that supports the tank wall while they are building. It took three days to build a tank with the one mold they had, so it could not be done in a weekend. This affected the teaching, and school leaders filed a complaint. If they had two molds, they could build faster, so they would like to have an extra mold. The authorization from the Lauritzen Foundation had enough money for an extra mold. It is acquired, and in December 2012 they had built a tank more than what was projected. The accounts are fully perfect, since BAG has added 5 Maloti (3.50 kroner) to the amount allocated. Now, just gutters and downspouts for the tanks are needed. The money for this is also allocated. med erosion til følge. Meget af regnen i det bjergrige land løber i floderne, inden landbrug og haver når at få glæde af det. I BAG arbejder man ihærdigt på at holde på noget af regnvandet, så det når at trænge ned i jorden til gavn for planterne. Det gør man dels ved at anlægge bede som terrasser, dels ved at lave reservoirer til opsamling af vand. En vandtank, som kan samle regnvand fra tagene af skolebygningerne, er en stor hjælp. Denmark Lesotho Network støttede i 2011 bygningen af 3 tanke. BAG har i løbet af 2012 bygget 9 vandtanke til opsamling af regnvand og bygget tag på 3 regnvandstanke for nogen af de penge, der kom fra Lauritzen Fonden. BAG ville gerne have tag på nogle af tankene, fordi skolerne bruger vandet til drikkevand og madlavning. Nogle skoler har ikke anden vandforsyning, og så beskytter et tag vandet imod støv, insekter og alger. I BAG er det et team af lærere, der i samarbejde med forældre bygger tankene. Til bygningen bruger de en form, som støtter tankvæggen medens de bygger. Det tog tre dage at bygge en tank med den ene form, de havde, så det kunne altså ikke gøres på en weekend. Derfor gik det ud over undervisningen. Det klagede skolelederne over. Hvis de havde to forme, kunne de bygge hurtigere, så de ville gerne have en ekstra form. I bevillingen fra Lauritzen Fonden var der penge nok til en ekstra form. Den er anskaffet, og i december 2012 var der bygget en tank mere, end der var projekteret. Regnskabet stemmer helt perfekt, idet BAG selv har lagt 5 Maloti (3,50 kr.) til det bevilligede beløb. Nu mangler der blot tagrender og nedløbsrør til tankene. Det er også bevilliget. 4

5 LAND REGULARIZATION OF LESOTHO - THE LAND OF THE PEOPLE LAND- LEGALISERING I LESOTHO At every plot a GPS-coordinate register the quality of field data. Som en del af moderniseringen af Lesotho, vil befolkningen i Lesotho i nær fremtid opnå ejendomsretten til deres eget land. COWI har vundet et land-legaliserings projekt i joint venture med det svenske selskab, ORGUT Consulting. Projektet er finansieret af Millennium 5

6 As part of modernization of Lesotho, the population of Lesotho will in near future gain property rights to their own land. COWI has won a land regularization project in joint venture with the Swedish company, ORGUT Consulting. The project is financed by the Millennium Challenge Cooperation, which has set a frame for financing this land regularization project with the aim to reduce poverty in Lesotho through stimulating economic growth. The Millennium Challenge Cooperation has formed a compact, which is an agreement between the Government of Lesotho and the USA. The main objective of this compact is to reduce the poverty in Lesotho through stimulating economic growth. The Kingdom of Lesotho Lesotho is a landlocked country surrounded by the Republic of South Africa. The country is about 30,000 square kilometers in size with a population of approximately 2 millions and about 40 % of the population lives below the international poverty line. 46,000 parcels in and near the city of Maseru Challenge Cooperation, der har fastsat de økonomiske rammer. Landsbymøderne samler mange hundrede deltagere i alle aldre. Millennium Challenge Cooperation har udformet en aftale mellem Lesothos regering og USA. Hovedformålet med denne aftale er på længere sigt at reducere fattigdommen i Lesotho ved at stimulere den økonomiske vækst. Kongeriget Lesotho Lesotho er en indlandsstat omgivet af Sydafrika. Landet dækker omkring kvadratkilometer med en befolkning på ca. 2 millioner og omkring 40% af befolkningen lever under den internationalt fastlagte fattigdomsgrænse parceller i og omkring Maseru Land-legaliserings projektet vil blive gennemført i selve byen og i bynære områder omkring hovedstaden Maseru. Hovedformålet med dette projekt er at styrke rettighederne for de legitime brugere af jorden ved en proces med at formalisere disse rettigheder. A parcel has to be proper marked to become registert. The land regularization project will be implemented in the urban and peri-urban areas of the capital city Maseru. The main objective Ved brug af digitale ortofotos vil COWI og ORGUT Consulting registrere de formelle ejere på parceller ved at kontakte ejerne og bede dem om at identificere deres ejendom. For at skabe opmærksomhed om 6

7 of this project is to strengthen the rights of the legitimate occupiers of the land by a process of formalizing those rights. By use of digital orthophotos, COWI and ORGUT Consulting will register the formal owners of 46,000 parcels by contacting the owners and ask them to identify their property. In order to create awareness of this registration process, a public campaign will be conducted. The formal owners will eventually receive a deed of their property and the ownership will be recorded in Lesotho's existing land information system. Formalizing the property rights of the land owners With the formalization process of the rights to land, Lesotho will have the fundamental for economic growth. An updated register of real property rights will enable the land settlements to be traded more easily, e.g. by sale, mortgage or rent. denne registreringsproces, skal en offentlig kampagne gennemføres. De formelle ejere vil med tiden få et skøde på deres ejendom, og ejerskabet vil blive registreret i Lesothos eksisterende land- informationssystem. Feltarbejderne får mange henvendelser i marken fra lodsejere, der er ivrige efter at få registreret deres rettigheder. Formalisere ejendomsrettigheder til jordejerne Denne formaliserede proces angående rettighederne til jord vil for Lesotho få afgørende betydning for den økonomiske vækst. Et opdateret ejendomsregister vil fremme processen ved fremtidige ejendomshandler, udlejning eller belåning. Now and then disagreement about where borders between two properties are. When the jurist at the field office cannot solve the dispute, the jurist expert from the project steps in. The project will also improve the quality of existing information about land rights and will implement the 2010 legislation and supporting Standard Operating Procedures (SOP) to bring about the effective regularization of 46,000 urban/peri-urban plots. Offentliggørelsen af ejendomskort studeres med stor interesse. 7

8 HEALTH CARE WASTE MANAGEMENT, KINGDOM OF LESOTHO SUNDHEDSPLEJE OG AFFALDSHÅNDTERING I LESOTHO Bins, containers and boxes used for storage of health care general waste, infectious health care risk waste and sharps In corporation with experts from South Africa and Lesotho, COWI is assisting the Kingdom of Lesotho in turning its current health care waste handling practices into a system which will minimise public and occupational health risks and abate environmental pollution. COWI has made a contract with the Lesotho Government for the period COWI is a large Danish company. It has employees. They work all over the world. Nearest office is in Uganda. The main office is situated near Copenhagen, the capital of Denmark. COWI employs experts in the fields of civil engineering, economy and environment. Rural Self-help Development Association (RSDA) project 2012 By Karen Steffensen RSDA is an NGO that supports and train farmer groups in the two most droughtaffected districts, Mafeteng and Mohale Hoek. The project group consists of the following DLN members: Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Maria Clausen, Line Kaspersen, Skraldespande og papkasser anvendes til opbevaring af hospitalsaffald. I samarbejde med eksperter fra Sydafrika og Lesotho, bistår COWI sundhedsvæsenet i Lesotho med at forbedre dets affaldshåndtering til et system, der vil minimere de arbejdsmiljømæssige risici og formindske miljøforurening. COWI yder teknisk bistand til ministeriet for sundhed og social velfærd i Lesotho til udvikling af et bedre sundhedspleje- og affaldshåndterings- system. COWI har lavet en aftale med ministeriet for perioden COWI er et af de største danske ingeniørfirmaer. Firmaet har medarbejdere, som arbejder over hele verden. COWI er kendt for sine kompetencer inden for ingeniørteknik, samfundsøkonomi og miljø. COWI har hovedsæde i Lyngby ved København. Rural Self-help Development Association (RSDA) projektet Af Karen Steffensen RSDA er en NGO, som støtter og træner landmandsgrupper i de to mest tørkeramte distrikter, Mafeteng og Mohale Hoek. Projektgruppen består af følgende DLN medlemmer: Anders Hedegaard, Signe Hedegaard, Maria Clausen, Line Kaspersen, Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup og 8

9 Max Schröder, Anne-Marie Erikstrup and Karen Steffensen. Maria Clausen is responsible for the project. Group members are constantly in dialogue with each other by . In addition, they have Skype Meetings and sometimes a physical meeting. Contact with RSDA is kept by exchanging mails and Skype conference calls for quarterly reports, which DLN receives from RSDA and project visits. Maria and Karen were on the project visit in February. DLN had a particular focus on financial reporting, the Phamong center and development of the umbrella organizations. During the project the 40 farmer groups that are supported have come to understand the importance of advocacy, and 8 of the groups have been registered, which is a prerequisite for them to open a bank account. They have been trained in self-organization, networking and marketing. New products are discussed e.g. biltong and dried peaches. The expansion of the remote demonstration and meeting center in Phamong has been delayed, and it has become more expensive than budgeted, but it is finally finished, and one of the umbrella organizations of Majantja Temong will use the Phamong center to sell their products. The center has three employees: a gardener, a night watchman and a caretaker. They demonstrate chicken hold and vegetable growing. Karen Steffensen. Maria Clausen er projektansvarlig. Gruppens medlemmer er konstant i dialog med hinanden pr mail. Derudover holdes Skypemøder og af og til et fysisk møde. Kontakten til RSDA holdes ved udveksling af mails og ved Skype-telefonmøder i forbindelse med kvartalsrapporter, som DLN modtager fra RSDA og ved projektbesøg. Maria og Karen var på projektbesøg i februar. DLN havde især fokus på finansiel afrapportering, Phamong centeret og paraplyorganisationernes udvikling. I projektforløbet er de 40 farmergrupper, som projektet støtter, begyndt at forstå vigtigheden af fortalervirksomhed, og 8 af grupperne er blevet registreret, hvilket er en forudsætning for, at de kan åbne en bankkonto. De har fået træning i selvorganisering, networking og marketing. Udbygningen af det afsidesliggende demonstrations og mødecenter i Phamong har været forsinket, og det er blevet dyrere end budgetteret, men det er nu endelig færdigt, og en af paraplyorganisationerne, Majantja Temong, vil bruge Phamong centeret til at sælge deres produkter fra. På centret er tre ansatte: en havemand, en nattevagt, og en caretaker. Der demonstreres hønsehold og grønsagsdyrkning. RSDA og RSDA s bestyrelse har arbejdet på en lobby og fortalervirksomhedsstrategi for RSDA. Den er nu færdig. RSDA's personale har fået undervisning i monitorering og evaluering. Et resultat af projektet er, at de tre paraplyorganisationer har organiseret sig og afholdt årsmøder. De opkræver kontingenter, som sættes i banken, de afholder fundraising arrangementer, og de er i gang med at implementere indkomstskabende projekter. Paraplyorganisationerne arbejder hårdt på at etablere relationer til landbrugsministeriets distriktskontorer, og de sender kvartalsrapporter til RSDA. En af de aktiviteter, som har givet stor inspiration til 9

10 RSDA and RSDA's board have been working on a lobbying and advocacy strategy for RSDA. It is now complete. RSDA's staff has been trained in monitoring and evaluation. One result of the project is that the three umbrella organizations have organized themselves and held annual meetings. They charge quotas and put them in a bank, they organize fundraising events, and they are in the process of implementing incomegenerating projects. The umbrella organizations are working hard to establish relationships with the Ministry of Agriculture's district offices, and they send quarterly reports to RSDA. One of the activities that have provided great inspiration to the umbrella organizations have been the exchange visits. paraplyorganisationerne, er exchange visits. Part of the project was an information visit to Denmark. The purpose of the visit was to inform in Denmark about the project and the living conditions in Lesotho. During the visit several articles were written and published in magazines, newspapers and web media. The project ended with the end of 2012, but the group has applied for an extension, which is held within the budget. Møde i en paraplyorganisation, hvor der diskuteres nye ideer. I projektet var indlagt et informationsbesøg til Danmark. Formålet med besøget var at informere i Danmark om projektet og levevilkårene i Lesotho. I løbet af besøget blev der skrevet flere artikler, som blev publiceret i blade, aviser og netmedier. Projektperioden sluttede med udgangen af 2012, men gruppen har søgt om forlængelse, som holdes inden for budgettet. News from Lesotho: From: Public Eye Local chef wins global award Lifestyle Pepper February 9, :35 am By Motsamai Mokotjo MASERU Celebrity chef Sekamotho Moteane, popularly known as Ska, has won two international awards for her debut culinary book, Cuisine of the Mountain Kingdom: Cooking in Lesotho 1. 10

11 Moteane, 34, told Public Eye should is set to leave for Paris, France next week, where she would receive her prizes on February 23 at the L ouvre Museum during the Paris Cookbook Fair. Among other luminaries to be honoured during the Paris Fair are Canadian chef Lynn Crawford for her book Pitchin In and Americans Patricia Green and Carolyn Hemming for their publication, Quinoa Revolution. Moteane s book, containing 28 traditional Basotho dishes, won the Gourmand World Cookbook Awards 2012 for best debutant author and best African Cuisine book in Southern Africa. The book was also nominated for the Best Cuisine Book in the World award. According to the ecstatic author, organisers of the competition came to know about her book and work through social networks such as Facebook, Linkedin and Twitter. In November (2012), I received news that my book had won two awards and had also been nominated for a third prize, Moteane a graduate of the Barnes Street Culinary Studio in Johannesburg told Public Eye on Monday this week. It s very exciting; people outside the country are excited. Cultural preservation through food is very important. I m happy that Basotho have also been supportive since the book s launch in July last year. According to Moteane who is employed as a chef by a popular Maseru-based supermarket local dishes such as motoho (soft porridge), and nyekoe (a mixture of beans and wheat or sorghum) are sometimes frowned upon among certain racial groups, but she had preserved this culture in the form of a book. Some people sometimes say our traditional food is bad, with some describing it as disgusting. But I told myself that I am writing this book. I m doing it for my children, the future generation, as well as for myself. Now I can even brew traditional beer and it s nice, Moteane said, chuckling. She added she had travelled to Ha Ramabanta and Thaba-Tseka and other places in order to learn and document traditional ways of preparing food, that ultimately led to her book. Moteane also told Public Eye she was working on her second book, Cuisine of the Mountain Kingdom: Cooking in Lesotho 2. The book, also focusing on traditional dishes, is set to be launched at the end of Moteane also revealed renowned Kenyan chef, Njathi Kabui, who is based in America, is set to visit Lesotho next month. The two chefs would cook a six-course meal at the Maseru Sun Hotel and proceeds from its sale are to go to Qholoakoe High School and Lerotholi Secondary School in Butha-Buthe and Nazareth, respectively. According to Moteane, Kabui also intends to impart his skills to teachers and students on sustainable farming and nutrition, during his Lesotho visit. Passport Office relocates Featured Pepper February 9, :03 am..now operates from a movable cabin at the Ministry of Home Affairs By Billy Ntaote MASERU The Ministry of Home Affairs is now using a movable cabin at its headquarters for passport services after it was forced to move out of the Red Cross Society premises at the Palace of Justice last weekend following the expiry of its lease. 11

12 The lease agreement between the two parties expired in July last year and the Ministry had failed to secure suitable offices since then, despite being given grace extensions by the Society. Several passport applicants yesterday told Public Eye they had gone to the old Passport Offices, only to find the place deserted. A Public Eye crew yesterday went to the Ministry of Home Affairs headquarters, and saw passport applicants being served in the cabin. Tseliso Koloko, who was queuing to apply for a passport told this paper: I only heard from the grapevine that the offices had been relocated but I was not sure so I just had to find out for myself. This was time-consuming. Koloko said he had missed two days at work trying to get a passport because of the slow service and cumbersome application process. Another applicant, Lerato Mothebesoane, said she was disappointed information about the relocation of the passport offices had not been widely disseminated, as she had also initially gone to the old Red Cross Building offices. The Acting Director of Passports Services, Mr Mpiko Rafono, yesterday confirmed the relocation, telling Public Eye: We had to move because the Ministry s contract with the Red Cross Society had expired. We had been looking for a new building after they gave us notice but we failed to secure any. Rafono added the delay to get a new place was due to the nature of the Passport Office s business. We need a place where our work would be secure but in the meantime, we will continue to operate from our headquarters until a favourable location is available, Rafono said, adding the Ministry had used radio announcements to inform the public about the relocation from the Red Cross Society premises. From: AllAfrica United States Department of State (Washington, DC) Lesotho: Peace Corps Helps Lesotho Hospital Train Employees 8 JANUARY 2013 Washington Peace Corps volunteer Barbara Meyer of Seattle has designed two new employee training programs in her local hospital and is leading fundraising efforts for training equipment so she can improve community health in her village in Lesotho. "Our hospital is one of 18 government-funded district hospitals serving Lesotho," said Meyer, age 62, who has been living and working in Lesotho since "The hospital provides care to a mostly rural population of 200,000 and has a limited budget for equipment and staff training." 12

13 The first training program is a two-day course aimed at helping hospital employees improve communication skills and work together as a team. The second program will be offered monthly and is designed to develop leadership skills in hospital management. Donations will go toward the purchase of two computers, a projector, speakers and training materials. "Owning this equipment will lead to more efficient practices and allow for the programs to be taken on the road to other communities," said Meyer. To get the training under way, Meyer is raising funds through the Peace Corps Partnership Program, which helps support Peace Corps volunteer community projects worldwide. The community will contribute to training materials, and staff will help lead the training. In order to receive funding through the Partnership Program, a community must make a 25 percent contribution to the total project cost and outline success indicators for the individual projects. This helps ensure community ownership and a greater chance of long-term sustainability. "We plan to continue regular trainings for at least a year to make sure that the skills taught become truly embedded in the culture of the hospital," Meyer said. More than 2,235 Peace Corps volunteers have served in Lesotho since the program was established in Currently, 63 volunteers serve there. Volunteers work in the areas of education, community development, health and business. They are trained and work in the Sesotho language. International Monetary Fund (Washington, DC) Lesotho: Statement at the Conclusion of an IMF Mission to Lesotho 23 JANUARY 2013 PRESS RELEASE Washington, DC An International Monetary Fund (IMF) mission led by Mr. Jiro Honda visited Maseru during January to conduct the fifth review under the program supported by the Extended Credit Facility (ECF). The mission met with Finance Minister Ketso, Central Bank of Lesotho (CBL) Governor Matlanyane, other senior government officials, as well representatives of the private sector and development partners. The mission highly appreciated the opportunity to meet with Prime Minister Thabane and his cabinet, and would also like to express its gratitude to the authorities and the staff of the Ministry of Finance and the Central Bank of Lesotho for the highly professional, productive, and open discussions. At the end of the mission, Mr. Honda issued the following statement: "Despite the drought in 2012, Lesotho has maintained robust economic growth, mainly driven by the mining and construction sectors. Thanks to the strong response of Lesotho's international partners, the government is able to address most immediate drought-related food costs. The fiscal balances for 2012/13 are expected to record a surplus, further reducing pressures on the external balances. International reserves reached about four months of imports at end-december "Looking ahead, while Lesotho's economic growth prospects are robust, downside risks are significant. The main risks arise from the uncertain global and regional economic outlook that could lower Southern African Customs Union (SACU) revenues and external demand for Lesotho's key export items: diamonds and textiles. "In light of these risks and the need to safeguard the exchange rate peg, we welcome the authorities' intentions to continue their fiscal adjustments in 2013/14 with a view to rebuilding their international reserves buffer to the equivalent of five months of imports over the medium term. We support their continued commitment to fiscal adjustments, while protecting spending for poverty reduction and priority growth-promoting infrastructure. We also welcome ongoing efforts to improve public financial management, enhance tax administration, strengthen financial sector supervision and regulation, and promote private sector development. We support the authorities' consideration for a civil service reform. "We expect to finalize the discussions on the policy framework for 2013/14, with a view to proposing for the IMF Executive Board's consideration, the completion of the fifth review under the ECF arrangement. This will allow the disbursement of SDR 5.68 million (about US$8.7 million). The three-year, SDR million (about US$64.4 million) ECF arrangement was approved on June 2, 2010 (see Press release No. 10/224), and the Executive Board also approved an augmentation of the program, which has led to a total access of SDR million (about US$77.8 million)." 13

14 What is Denmark Lesotho Network? The NGO Denmark Lesotho Network (DLN) was founded in 2002 by former Danish development workers in Lesotho and other good friends of the tiny mountain kingdom in Southern Africa. DLN aims at supporting NGO s in Lesotho in their work to develop civil society. DLN uses its network of people and organisations in Lesotho to pinpoint beneficiaries of DLN s support and to keep an eye on that funding is used according to agreements made. DLN wishes to enhance knowledge of the living conditions in Lesotho and to seek funding from foundations, business enterprises and organisations for actual projects in Lesotho. Membership of DLN Anyone, who can support the aims of DLN, can achieve a membership. Members contribute to support initiatives in Lesotho that develop and better living conditions in the country. Members will receive an electronic newsletter four times a year and be invited to DLN s annual general assembly. The cost of a membership is 100 Danish kroner yearly. For membership contact cashier Karen Steffensen, tel.: , cell: , DLN s address is: Denmark Lesotho Network, C/O Helga Højsager, Asylgade 16, DK-5000 Odense C, Denmark Homepage: KHOTSO PULA NALA Responsible Editor: Helga Halck Højsager Edited by: Anne Andersen, Peter Rathmann (submission of articles to or any board member) 14

Regnvandsopsamling. Statusrapport på vandtankbygge

Regnvandsopsamling. Statusrapport på vandtankbygge Berea Agricultural Group har i løbet af 2012 bygget 9 vandtanke og lagt tag på 3 tanke. Projektet er støttet af Lauritzen- Fonden og Denmark Lesotho Network Regnvandsopsamling Statusrapport på vandtankbygge

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Formandsberetning 2012-2013 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2012-2013 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2012-2013 Denmark Lesotho Network (DLN) Dette års rapport vil have hovedvægt på igangværende projekter og organisationens 10 års jubilæum. Ansøgningen i samarbejde med Rural Self-help

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Formandsberetning 2013-2014 Denmark Lesotho Network (DLN)

Formandsberetning 2013-2014 Denmark Lesotho Network (DLN) Formandsberetning 2013-2014 Denmark Lesotho Network (DLN) I år er det min første beretning som formand. Der hviler et stort pres på mine skuldre for at leve op til kvaliteten af Helga Halck Højsagers beretninger.

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen

16.00-16.30 Opsamling 16.30-17.30 Netværksreception i salonen SciMed Partners 8.30-9.00 Registrering og morgenmad 9.00 9.15 Åbning af seminar 9.15-10.45 Økosystem og introduktion Oversigt over det amerikanske sundheds-økosystem og præsentation om markedssituationen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting 04-02-2015 16:00 Projektrummet, Bygn. 13, RUC Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører /

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL)

m² ARKIV/ LAGER. Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag (NRL) 100 228 m² ARKIV/ LAGER Rahbeks Alle 21, kld., 1801 Frederiksberg Sag 129617 (NRL) EJENDOMMEN/ LEJEMÅLENE DK BELIGGENHED DK Flot fredet ejendom opført i 1862, med ydervæg af røde mursten, kalksandsten

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere